Binnenkort in Elsloo

Vliegenoverlast Elsloo

DDL 20180115 Dirix dwangbevel foto titel

Klik op afbeelding om hele artikel te lezen 

Update 15 januari 2018 (bron: De Limburger)

RUD heeft geconstateerd dat Dirix BV onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de sommatie om de opgeslagen hoeveelheid plastic te reduceren tot het niveau van de verleende vergunning.

Ook wethouder Hendrix van de gemeente Stein schaart zich achter deze bevinding. Hij is het beu, niet alleen dat er veel te veel plastic ligt opgeslagen maar ook omdat Dirix steeds wisselende argumenten aanvoert waarom de hoeveelheid niet mindert. Eerst was het om aan te tonen dat de vliegenoverlast in Elsloo niet veroorzaakt wordt door hun vliegen; een andere keer wordt verwezen naar de werkgelegenheid waar die opslag voor zorgt of wordt er verwezen naar de vergunningaanvraag voor meer opslag. Maar ook in afwachting van die mogelijk aangepaste vergunning wil Hendrix niet dat er nu zo veel plastic in Elsloo wordt opgeslagen.

Dirix benadrukt dat zij een werkbare situatie nastreven en alles in het werk stellen om de overlast op te lossen.

Via lees meer hieronder kunt u de voorgeschiedenis lezen.

 

Update 20 december 2017 (bron: De Limburger)

Het college van B & W van Stein heeft Dirix BV gesommeerd voor 1 januari 2018 de opslag van plastic afval te reduceren tot de norm van de eerder verleende vergunning andders dreigt een dwansom voor het Elslose familiebedrijf. 
Dat Dirix een verruiming van de eerder verleende vergunning heeft gevraagd doet daar niets aan af. Wethouder Hendrix houdt er overigens wel rekening mee dat Dirix van het RUD toestemming krijgt om de huidige hoeveelheid plastic ook in de toekomst te mogen blijven opslaan.

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) die controle uitoefent op het nakomen van verleende vergunningen, heeft -naar nu blijkt- in oktober jongstleden geconstateerd dat bij Dirix Elsloo BV op het Businesspark elf keer meer plastic afval lag opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan. 

Sedert de eerste klachten over vliegenoverlast, volgens de klagers veroorzaakt door de berg plastic afval bij Dirix, in juni 2017 heeft het RUD vijfmaal een controle uitgevoerd. Bij vier controles werden inderdaad vliegen waargenomen, waarbij de inspectie aantekent dat niet aangetoond kan worden dat dit dezelfde vliegen zijn die voor overlast bij de omwonenden zorgen. In een eerdere reactie is dat ook altijd het betoog van Dirix geweest. Zowel Dirix als de gemeente hebben opdracht gegeven nader uit te zoeken of het dezelfde vliegen zijn danwel waar ze anders wel vandaan komen.

RUD heeft Dirix gesommeerd de vliegen op zijn terrein te bestrijden en de berg plasticafval terug te brengen tot de hoeveelheid waarvoor vergunning is verleend. Daarop heeft Dirix gevraagd zijn vergunning op te rekken, welk verzoek in behandeling is bij gemeente en RUD.

Om andere bronnen van overlast alvast uit te sluiten is op verzoek van het RUD eerder dan gepland onderhoud verricht aan alle putten en opvangbakken van afvalwater op het industrieterrein. 

Wij hebben de directie van Dirix BV om een reactie gevraagd, maar niet ontvangen.

Volgens De Limburger van woensdag 6 december 2017 is Dirix voornemens de voormalige betonfabriek Gelissen in Kelmond te kopen om daar een deel van de bedrijfsvoering naar te verleggen. Zowel inwoners van Kelmond als de unanieme Beekse politiek verzetten zich tegen plannen om in Kelmond bedrijvigheid te heractiveren. Men is blij dat de betonfabriek weg is en snakt naar een nieuw bestemmingsplan dat puur groen uit ziet.

Eerder heeft Dirix al Meuleberg Recycling in Stein overgenomen.


Reactie Dirix Elsloo BV op "vliegenoverlast in Elsloo"

Elsloo, 10 november 2017

Naar aanleiding van klachten op Facebook "De bès van Aelse", een brief van raadslid Chantal Meijers (CMB) en de daaropvolgende aandacht in de pers over vliegenoverlast In Elsloo, hebben wij Tim Dirix (directeur van Dirix Elsloo BV, dat op Facebook als mogelijke veroorzaker van de overlast werd genoemd) om een reactie gevraagd.

Tim Dirix: "Inwoners van Elsloo klagen over een vliegenplaag. In de zomer zijn de eerste klachten al bij de gemeente binnen gekomen. De gemeente heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de vliegen. Toen is geconstateerd dat de overlast te maken zou hebben met stilstaand water, hetgeen ook door de woordvoerder van de gemeente is bevestigd.

Op social media is door meerdere mensen gesuggereerd dat de overlast zou worden veroorzaakt door de plastic die ligt opgeslagen op het terrein van Dirix Elsloo. Ons bedrijf spreekt dit stellig tegen. Uit eerdere onderzoeken is ook gebleken dat de oorzaak van het probleem niet bij Dirix ligt. Wij hebben een vergunning voor de opslag van het plastic op ons terrein. Bijna wekelijks krijgen wij controle van de Regionale Uitvoeringsdienst. Bij die controles zijn tot op heden geen ongeregeldheden geconstateerd. Dirix handelt precies conform de aan haar verleende vergunning."

Dirix wil graag duidelijkheid over de oorzaak van de vliegenoverlast want ze zijn de beschuldigingen meer dan zat. Om die reden heeft Dirix een vliegendeskundige ingeschakeld die de herkomst van de vliegen gaat onderzoeken. Dirix heeft daarbij aangegeven dat indien zou komen vast te staan dat de oorzaak van de overlast bij haar ligt, zij alles in het werk zal stellen om dat probleem om te lossen. 
Tim Dirix: "Maar als blijkt dat de oorzaak van de overlast niet bij Dirix ligt, zal er een rectificatie dienen te volgen en zullen de personen die dit verhaal de wereld in geholpen hebben ook op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken."

De facebookberichten die de aanleiding waren voor alle acties en reacties, zijn ondertussen door de posters verwijderd.

Brief raadslid Chantal Meijers over vliegenoverlast van 05.11.2017

Artikel De Limburger van 08.11.2017 

Artikel De Limburger van 09.11.2017

Artikel De Limburger van 10.11.2017

Artikel De Limburger van 05.12.2017

Artikel De Limburger van 06.12.2017

Artikel De Limburger van 20.12.2017

Artikel De Limburger van 15.01.2018

 


 

Vliegenplaag teistert Elsloo en Nieuwdorp

Elsloo, 5 november 2017

Bewoners van de Aronskelk in Elsloo en de wijk Nieuwdorp in Stein klagen steen en been over de vliegenplaag die de buurt nu al een aantal dagen teistert. L1 besteedde er aandacht aan >

Oorzaak van het probleem is volgens betrokkenen het metershoge plasticafval dat bij Dirix Transport op Business Park Stein ligt opgeslagen om verder vervoerd te worden naar gespecialiseerde recyclingbedrijven.

Afgelopen zomer hebben dezelfde buurten bij de gemeente Stein ook al geklaagd over vliegenoverlast. Onderzoek van de gemeente wees toen blijkbaar uit dat stilstaand water op het industrietrrein de vliegen en muggen aantrok. Nu blijkt de werkelijke oorzaak volgens de bewoners de opslag van plasticrestafval te zijn. 

Volgens politieke partij DOS heeft raadslid Joep Ummels 2 weken geleden na klachten van omwonenden deze zaak al aangekaart bij het college met het verzoek handhavend op te treden. Het toezicht op vergunningen berust bij RUD Zuid Limburg.

Eerder dit jaar kwamen bewoners uit voornoemde wijken ook al in verweer tegen de voorgenomen plaatsing van 48 silo's (elk 24 meter hoog) door de firma Limpens op een steenworp afstand van de Steinderweg en grenzend aan Dirix Transport. Ondanks alle bezwaren werd dit plan goedgekeurd omdat het bestemmingsplan daarin voorziet en omdat het college van B & W verwijst naar het belang van de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid in de gemeente Stein.

Raadslid Chantal Meijers van CMB heeft het college van B & W dringend gevraagd passende maatregelen te treffen. De brief kunt u hieronder lezen:

Elsloo 5-11-2017

Aan de voorzitter van de raad,

Geachte Burgemeester,

Afgelopen zaterdag kwamen een groot aantal berichten uit de buurt Aronskelk alsook uit de omgeving van Nieuwdorp welke betrekking hadden op de meer dan normale aanwezigheid van vliegen in genoemde buurten.

Deze ernstige vliegenoverlast welke niet bevorderlijk is voor het leef en woonmilieu moet een nader te verklaren oorzaak hebben.

Gelet op de genoemde locaties is het daarom aannemelijk dat deze overlast een direct gevolg is van bepaalde opslagmaterialen welke bij één der bedrijven aldaar is opgeslagen.

De meest logische verklaring zou naar mijn mening gevonden kunnen worden bij bedrijven die op hun bedrijfsterrein met name aan de randen van het business park grotere hoeveelheden restafval hebben opgeslagen dat verder moet worden geleid naar recycling bedrijven.

Ervaringen hebben geleerd dat opslagplaatsen van restafval met name voor vliegen en ongedierte een ideale omgeving zijn om zich razendsnel voort te planten om vervolgens in de directe omgeving voor de nodige overlast te zorgen.

Omdat vliegen hinderlijk zijn voor mens en dier zorgen ze ook voor onrust.
Daarnaast brengen vliegen bacteriën, schimmels en virussen over welke uiteindelijk in het lichaam kunnen belanden met alle besmettingsgevaren van dien.

Vanuit deze optiek is het zaak om de overlast voor de directe omgeving zo snel mogelijk op te heffen.

Zelf heb ik mogen vaststellen dat er inderdaad op één van de bedrijven welke gevestigd zijn op het business park meters hoge hoeveelheden restafval zijn opgeslagen hetgeen naar mijn mening deze onnodige overlast veroorzaakt.

Ik verzoek U als burgemeester van de gemeente met de nodige spoed actie te ondernemen om deze open opslag van restafval in de directe omgeving van onze woonbuurten Aronskelk en Nieuwdorp met de groots mogelijke spoed te gaan beëindigen. En verwacht op korte termijn te vernemen welke actie uwerzijds ondernomen is om een einde te maken aan deze onnodige overlast.

Vertrouwende op een spoedig bericht uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten

Chantal Meijers raadslid CMB

Nick  
vliegenoverlast Wat zet die Dirix een grote mond op.
Expert van de gemeente meent dat vliegen uit een poel water komen???
Wat als blijkt dat de vuilnisbelt bij Dirix wel de veroorzaker is?
Mogen wij dan als bewoners van Elsloo en Nieuwdorp ook een schadevergoedin g eisen voor de ondervonden vieze overlast?
 
{report}
 
Verberg reactieformulier

1500 Resterende tekens