logo box 450x250 apple nieuws

Kanteling in de Wmo

Vergadering WMO raad goed bezocht en veel vragen

Op 17 oktober 2011 vond de jaarlijkse openbare vergadering plaats van de WMO raad. Het thema was “de kanteling van de Wet matschappelijke ondersteuning (WMO). Speciaal voor deze thema bijeenkomst kwam Sonja Posthuma, medewerker VCP (Versterking Cliënten Positie) uitleg geven over de Kanteling van de WMO en de veranderingen die op de burger afkomen. Wethouder Janissen belichtte de stand van zaken binnen de gemeente Stein. Het programma was interactief en er werden kritische vragen gesteld.

De basisgedachte van de kanteling is dat iedere burger recht heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Op het moment dat er een situatie ontstaat waarbij een burger hulp nodig heeft, wordt het probleem in kaart gebracht. Er komt een medewerker van de gemeente thuis op bezoek en er wordt gekeken naar de best mogelijke oplossing voor die persoonlijke situatie. De inzet van de gemeente zal zijn om zo veel mogelijk algemene en collectieve voorzieningen te realiseren, zodat alle burgers kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Zijn deze voorzieningen niet afdoende, dan kan de burger een beroep doen op de individuele voorzieningen. Op de websites van de gemeente en van o.a. de VCP (www.programmavcp.nl) is uitgebreide informatie te vinden.

 

Nog niet alles staat vast en is duidelijk
Niet alle vragen over de kanteling  kunnen op dit moment al worden beantwoord. De gemeente is nog bezig met het beleid op te stellen en doet dat in dialoog met betrokken instanties zoals de WMO raad, klankbordgroep ouderen, PIW, Sjar. Op 8 november staat de beleidsnotitie op de agenda van het college van B&W en daarin zijn suggesties uit de dialoogrondes zoveel als mogelijk in verwerkt. Op 30 november komt de notitie aan bod in de maatschappelijke commissie van de gemeente en in december gaat de notitie naar de Gemeenteraad.

Ook uw mening is van belang!
Door de aanwezige gasten werden kritische vragen gesteld. Duidelijk is dat dit onderwerp leeft onder de inwoners van Stein. Ook bij de WMO raad heeft “de kanteling” alle aandacht. De WMO raad heeft zich reeds vanuit verschillende kanten laten informeren. Deze bijeenkomst zorgt voor het aanscherpen van onze adviezen aan het college. De WMO raad heeft o.a. nogmaals het belang van een goede communicatie met de burgers onderstreept.

Denk met ons mee!
Wij doen een dringend beroep op u als burger: denk met ons mee en help ons bij het samenstellen van een advies aan de gemeente. Heeft u ideeën, vragen over het algemene beleid van de Kanteling, laat het ons weten via ons emailadres: of telefonisch via het ambtelijk secretariaat 046-4359393. U kunt ons volgen via de website van de gemeente onder het kopje WMO. (vragen over individuele situaties kunnen wij niet beantwoorden)


De WMO-Raad heeft Het voornemen om medio 2012 opnieuw een openbare vergadering te organiseren om de eerste ervaringen van de uitvoering van de kanteling

Op 01 januari 2012 verandert de werkwijze van de gemeente  binnen de Wmo. In plaats van claimgericht, moet er vraaggericht gewerkt worden. Het centrale doel is het compenseren van de beperkingen van burgers om te kunnen participeren. Dit vraagt om individueel maatwerk voor de burger waarbij de eigen kracht van de burger en zijn omgeving ook worden meegenomen in de overweging. Er is dus sprake van een kanteling van claimgericht naar vraaggericht handelen. Een ontwikkeling die zich landelijk voordoet onder de noemer de kanteling van de WMO.

Kort gezegd houdt deze ontwikkeling in dat de gemeente door middel van “het keukentafelgesprek” samen met de burger naar oplossingen zoekt voor zijn of haar beperking of probleem.

Diana Delahaye, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Stein: ‘Binnen de gekantelde werkwijze bekijkt de gemeente samen met de burgers de beperkingen of de problemen, samen gaan we na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook de oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde. Het uitgangspunt is de eigen kracht van de burger en omgeving, vraaggericht in plaats van claimgericht werken en algemene en collectieve voorzieningen’.

‘Niet alleen inwoners zullen moeten wennen’, vertelt wethouder Eef Janissen. ‘Gemeenten, zorgaanbieders en de consulent aan het loket vooral niet te vergeten, moeten anders denken en doen. Van een consulent verwachten we straks dat deze veel inlevingsvermogen heeft en de vraag achter de vraag boven tafel probeert te krijgen. Het is van belang dat de consulent zich een beeld kan vormen van de (woon)situatie en mogelijke beperkingen. Pas nadat een beeld is verkregen en de vraag achter de vraag letterlijk en figuurlijk op de (keuken)tafel ligt, kunnen de juiste conclusies worden getrokken. Als gemeente moeten we er verder wel voor waken dat mantelzorgers en vrijwilligers niet tussen het wal en het schip komen te vallen. Wellicht behoeven die meer ondersteuning. Met de nodige zorgvuldigheid moet dat gaan lukken’, aldus Janissen.

Op 1 januari 2012 gaat het nieuwe WMo beleid in. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover in december een definitief besluit neemt. De nieuwe werkwijze (de kanteling) is een onderdeel dat beschreven wordt in het Wmo-beleidsplan dat in dialoog met onder meer WMO adviesraad, Steinse Jongeren Adviesraad, Partners in Welzijn en de klankbordgroep ouderen wordt opgesteld. De belangrijkste verandering is misschien wel de manier van denken: meedenken aan eigen oplossingen en uitgaan van eigen kracht.

Sonja Posthuma, van VCP (Versterking Clientpositie): De Kanteling van de WMO vraagt om nauwe samenwerking tussen burger en lokale overheid. Samen 'kantelen' in de WMO, omdat iedereen moet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken: vanuit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet vanuit bestaande voorzieningen. Om goed te kunnen ‘kantelen’ is het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd worden over wat de kanteling van de WMO betekent voor de bewoners van de gemeente Stein. Wat is de Kanteling? Wat mag u als burger van uw gemeente verwachten? Op deze en tal van andere vragen zult u aanstaande maandag een antwoord krijgen. Kantelen doen we samen, wij hopen daarom op uw komst!’,aldus Sonja Posthuma

Eerste gesprekken nieuwe WMO beleid constructief

De eerste drie gespreksrondes in september 2011 over het nieuw op te stellen beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verliepen positief. ‘Duidelijk is dat welzijn leeft bij zowel bij onze jonge en oudere inwoners. Dat is ook belangrijk want de Wet Maatschappelijke Ondersteuning raakt ons allemaal. Het gaat namelijk over meedoen in de maatschappij en raakt diverse doelgroepen zoals vrijwilligers, sporters, ouderen, mantelzorgers en verenigingen. Het gaat uiteindelijk om de leefbaarheid en sociale samenhang in onze samenleving en hoe iedereen daar een steentje aan kan bijdragen’, aldus beleidsmedewerker Diana Delahaye van de gemeente Stein.

‘We pakken dit proces bewust interactief op om zo ook voldoende draagvlak voor het nieuwe beleid te scheppen en rekening te houden met wat leeft in onze samenleving. Naast de drie gespreksrondes deze week met o.a. Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR), WMO-raad, Partners in Welzijn, klankbordgroep ouderen, organiseert de WMO raad samen met de gemeente een slotbijeenkomst voor alle inwoners van Stein op 17 oktober. Omdat het iedereen aan gaat, hoop en verwacht ik dat hier veel mensen naar toe komen om mee te praten’, aldus wethouder Eef Janissen.

Onderwerpen die de revue passeerden en als belangrijk werden gevonden en een plek zouden moeten krijgen in het nieuwe beleid zijn onder andere:

-       Uitgangspunt zou het motto jong en oud samen, jongeren helpen ouderen en vice versa, moeten zijn.

-       Sportinstuif organiseren ook voor de doelgroep ouderen (en niet alleen voor jongeren)

-       Werken  aan mentaliteitsverandering bij inwoners (minder claimgericht/zelfredzaamheid)

-       Inzet van uitkeringsgerechtigden voor vrijwilligerswerk

-       Gemeente zou burgerinitiatieven moeten ondersteunen

-       Centrum Jeugd en Gezin meer onder de aandacht brengen bij burgers en eerste lijns hulpverleners.

-       aandacht voor Steinse jongeren die in België naar school gaan (doorgaande ontwikkelingslijn)

-       continue bereikbaarheid van organisaties

-       breng gehele keten van preventieve ondersteuning jeugd in relatie tot CJG in kaart.

-       Als gemeente subsidie verstrekken op basis van beleidsdoelstellingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Laat reactieformulier zien
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.