logo box 450x250 apple nieuws

Dorpsplatform Elsloo

Extra openingstijd Uitleenpunt en Open Boekenkast in Punt 39

Vanaf vrijdag 23 november zijn het Uitleenpunt van de Bibliotheek en de Open Boekenkast naast de woensdagmiddag, ook geopend op de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Abonnees van de Bibliotheek kunnen bij het uitleenpunt hun geleende boeken inleveren en de via internet bestelde boeken ophalen.

Open Boekenkast
Hier kunt u boeken die u niet meer nodig heeft brengen. Boeken en tijdschriften die er liggen kunt u gratis meenemen. Ook kunt u er komen lezen in de boeken en tijdschriften die aanwezig zijn of kom gewoon gezellig een praatje maken met onze vrijwilligers of de andere aanwezigen. De koffie staat klaar.

Daarnaast kunt U op de vrijdagochtend inlopen met al uw vragen over computer, tablet, laptop of smartphone. U krijgt dan gratis hulp en advies. Uw probleem wordt opgelost of u krijgt gratis advies dan wel goede raad. Deze activiteit wordt uitgevoerd door een vrijwilliger van CDL, het Computer Doe en Leercentrum. Ook kun u er informatie krijgen over de computer- en internetcursussen die CDL vanaf januari 2019 in Punt 39 gaat uitvoeren.

Punt 39
Punt 39 ligt aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo. Het is het gedeelte van het Maaslandcentrum waar vroeger de bibliotheek Elsloo gehuisvest was.
Het Dorpsplatform Elsloo (DOP Elsloo) is in overleg met de gemeente Stein om de overige nog vrije ruimtes gefaseerd te gaan benutten voor diverse andere activiteiten zoals digitale werkplekken, een mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, workshops en hobby’s.

De werkgroep van het Dorpsplatform Elsloo, die hiermee bezig is, vindt ook de mening en suggesties van de inwoners van Elsloo belangrijk. Hebt u een voorstel, laat het ons weten. Voor nadere info zie: www.dorpsplatform-elsloo.nl.

Lees meer

Verslag Dorpsschouw 15 juni

Vrijdag 15 juni jl. heeft de jaarlijkse Dorpsschouw Elsloo plaatsgevonden. Deelnemers van het Dorpsplatform Elsloo, inwoners van Elsloo en een afvaardiging van de gemeente Stein maakten gezamenlijk een rondgang door een aantal straten van Elsloo en bespraken de kwaliteit van de openbare ruimte.

Actielijst
Het onderhoud van de openbare ruimte, in de breedste zin van het woord, kwam aan bod. Meest besproken onderwerpen waren onkruidbestrijding op trottoirs en in goten, het maaien van bermen en gazons, het snoeien van hagen, de opgroei van boomwortels bij trottoirs en wegen en het onderhoud van verharding (naar aanleiding van verzakkingen e.d.). In overleg met het Dorpsplatform Elsloo wordt een concrete actielijst opgesteld die de gemeente verder gaat oppakken.

Dorpsschouw 15.06.2018 deelnemersIMG 2217

 

Werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo maakte onderstaand verslag van de Dorpsschouw op 15 juni 2018

Na het welkomswoord geeft wethouder Hendrix een toelichting over het totale onderhoud van groen en wegen in de gemeente Stein. De bedragen die de Raad hiervoor ter beschikking stelt zijn:

- voor groenonderhoud € 1.000.000,- 
- wegenonderhoud € 800.000,-.
- chemisch onkruid verwijderen € 10.000,-  
- onkruid branden of met water vernietigen € 50.000,-.

Chemisch bestrijden is wettelijk verboden, dus moet verplicht voor de andere, duurdere opties gekozen worden.

Stein gaat voor kwaliteit A
Centrum-gebieden krijgen in het beleid van de gemeente Stein een A- kwaliteit. Dit houdt in dat hier de lat voor wat betreft onkruidbestrijding, zwerfvuil en dergelijke hoger ligt dan in de overige gebieden. De kwaliteit moet hier “goed” zijn. De overige gebieden onderhoudt Stein op "basis" kwaliteit.

Voorbeeld:
De straten in de gemeente moeten voldoen aan de kwaliteitseis "basis": Dit betekent in woord en beeld het volgende:
- Op verhardingen: Er mag matig tot redelijk veel onkruid zijn
- In Plantsoenen: Er is pleksgewijs onkruid.

Het winkelcentrum in Stein heeft A-kwaliteit evenals de omgeving van het gemeentehuis. Gazons, trottoirs e.d. worden regelmatig onderhouden en gemaaid. Overige plekken zoals de Scharberg en Driekuilenweg in Elsloo slechts 2 keer per jaar.

Lees meer

Oranjefonds beloont project ‘Wètste nog’

Oranjefonds beloont project ‘Wètste nog’

Steins project ‘Wètste nog’ uitverkozen uit selectie van maar liefst 250 inzendingen
Uit een selectie van maar liefst 250 inzendingen uit heel Nederland is het gezamelijk project ‘Wètste nog’ van de Stichting Erfgoed Stein, Streekmuseum Elsloo en het Dorpsplatform Elsloo, uitverkozen om de komende jaren deel te nemen aan het programma Samen Ouder. Dit is een project tegen eenzaamheid bij ouderen. Hiervoor ontvangen de stichtingen voor de komende twee jaar een gezamenlijke bijdrage van € 80.000 euro van het Oranje Fond.

Wètste nog
Door herinneringen aan vroeger te delen met ouderen willen de heemkundeverenigingen uit Stein en Elsloo kwetsbare inwoners bereiken. Het Dorpsplatform Elsloo gaat haar educatieprogramma specifiek voor ouderen uitbreiden en verdiepen. Samen willen de Steinse en Elsloose organisaties het programma ‘Wètste nog’ in de hele gemeente Stein uitdragen. Hiervoor zal er op een later tijdstip in samenwerking met de Gemeente Stein een startbijeenkomst plaatsvinden. ‘Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat van onze Steinse stichtingen.’ zegt wethouder Van Mulken. Waarop wethouder Janssen aanvult: ‘De stichtingen zetten hiermee de dorpse saamhorigheid binnen onze gemeente kracht bij.’

Programma bestrijding eenzaamheid bij ouderen
Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor start een programma waarin 25 projecten worden ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk en willen uitbreiden door de doelgroep te verbreden. Gekozen initiatieven worden gedurende drie jaar ondersteund met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Dit jaar bestaat het Oranje Fonds 15 jaar.

Foto: Roman Kraft on Unsplash

In gesprek met...Hans Fredrix

In gesprek met...

Afgelopen vrijdag 20 oktober organiseerde Dorpsplatform Elsloo weer  “In gesprek met...”
Nu blikte interviewer Wim Cremers samen met mede-oprichter Hans Fredrix terug op 35 jaar Conincx Pop. Een 40-tal bezoekers had de moeite genomen om deel te nemen aan dat gesprek. Ze hadden een amusante avond.

Gesprek met Hans Fredrix 03 2

Nu blikte interviewer Wim Cremers samen met mede-oprichter Hans Fredrix terug op 35 jaar Conincx Pop. Een 40-tal bezoekers had de moeite genomen om deel te nemen aan dat gesprek. Ze hadden een interessante avond.

Naast anekdotes over de meest bizarre gebeurtenissen en optredens werd ook vooral vooruit gekeken naar de toekomst van het festival. Samen met de aanwezigen werd er stilgestaan bij punten als invloed van het weer, mankracht van de organisatie, financiën en druk rondom wet-en regelgeving voor de organisatie.

Hans Fredrix gaf in ieder geval een goede en open blik in de keuken van de organisatie van Conincx Pop. Ook waren er nog unieke videobeelden uit de oude doos te zien.

De vraag of er een 36ste editie komt is nog niet (helemaal) beantwoord, maar begin 2018 zal daarover meer duidelijkheid zijn!
De aanwezige bezoekers hadden in ieder geval na afloop, onder het genot van een drankje aan de bar, nog voldoende gespreksstof om over na te denken en te praten.

Bent u nog niet aanwezig geweest op een “In gesprek met...” kom dan zeker eens een volgende keer kijken en meedoen.

Conincx Pop

Attentie Buurtpreventie

Attentie What’s App buurtpreventie!

Op 5 juli 2016 heeft in het gemeentehuis een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met whatsappbeheerders, politie en gemeente.

Destijds is o.a. afgesproken om 2 x per jaar een bijeenkomst te houden met beheerders, om informatie en ervaringen te delen. Namens de politie zal de wijkagent aanwezig zijn, de gemeente faciliteert deze bijeenkomst. In dat kader wordt u uitgenodigd - bij voorkeur één beheerder per appgroep - voor een bijeenkomst op donderdag 24 november 2016, om 19.30 in het gemeentehuis van Stein. Voor koffie, thee en vlaai wordt gezorgd.

Aanmelding voor deze bijeenkomst dient uiterlijk 10 november a.s. per email aan te worden gericht. S.v.p. daarbij ook uw appgroep/buurt vermelden.

Opgemerkt wordt nog dat een aantal beheerders zich reeds bij Jeroen Halmans (voorzitter app-groepen) hebben aangemeld voor de beheerdersapp. Diegene die dat nog niet hebben gedaan worden bij deze nogmaals gewezen op de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden. Dat kan bij Jeroen (zijn mobiel nummer is 06 - 30284814, emailadres: ).

Recent zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen.
Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de Koolweg in Elsloo.

Buurtpreventie Koolweg Elsloo 02 2

19 actieve groepen
Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp groepen gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. Inmiddels zijn er 19 WhatsApp groepen actief in de gemeente Stein. Met het gebruik van een WhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van politie en Boa’s in de wijk.

Wijkagent Manon van Thoor: ‘De wijkagenten van de gemeente Stein juichen deze ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en inbraakpreventie toe. Dit stelt ons namelijk in staat om nog beter in contact te komen én te blijven met betrokken inwoners. Onze eerste ervaringen met deze WhatsApp-groepen zijn zeker positief!’

whatsapp gemeente stein klein

Dekkend netwerk
De borden zijn bij de belangrijkste invalswegen van elke kern geplaatst, waardoor een wildgroei van aanvragen voor locaties per straat of wijk wordt voorkomen. De locaties zijn in overleg met de WhatsApp groepbeheerders geselecteerd.

De gemeente Stein faciliteert dit burgerinitiatief omdat het aansluit bij het Integraal Veiligheidsbeleid en de Eigenkracht visie. Tevens heeft de gemeente een coördinerende rol waarin een dekkend netwerk voor de hele gemeente wordt nagestreefd. Daarvoor vindt structureel overleg plaats tussen de WhatsApp groepbeheerders, de wijkagenten en de gemeente.

Nieuwe appgroepen
Inwoners die een WhatsApp groep in hun wijk willen starten, kunnen voor informatie of voorlichting hierover terecht bij de Steinse wijkagenten via . Om overzicht te houden in welke wijken / buurten appgroepen actief zijn, wordt gevraagd dit te melden bij .

Lees meer

Groenonderhoud

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van de onkruidbestrijding op en langs trottoirs.

Vooral het uiblijven van onkruidbestrijding langs de trottoirs is de bewoners een doorn in het oog. Hieronder een kleine bloemlezing en dit zijn geen uitwassen maar een normaal beeld in Elsloo.

ecologisch belang4 schouw juli2016

Klik hier voor meer foto's >>

Een telefoontje met de gemeente op 2 augustus leerde ons dat:

- Scharberg "al" op de planning stond om de eerste of tweede week van augustus gemaaid te worden
- alleen 1 meter langs weg maaien en rest niet (bijv Elserveldstraat) wordt bewust gedaan om de natuur daarachter haar gang te laten gaan.... ecologisch beleid noemt men dat.... op onze reactie dat het vmnl brandnetels zijn, werd geantwoord dat dit ook natuur is....
- erkend wordt dat trottoirs, goten een probleem zijn nu er niet meer gif gespoten mag worden maar ook dat men wellicht te laat begonnen is en er daardoor struiken onkruid van 0,5 meter verdelgd moeten worden
- de achterblijvende verbrande resten niet direct als een probleem gezien worden, immers andere jaren bleef na gif spuiten ook verdord onkruid achter (ja, maar dat was dan wel geen 0,5 meter hoog)

Actuele status: op de Scharberg is inderdaad gemaaid; de onkruidhoeveelheid in de straten is verbeterd doordat kort na de klacht veegwagens met stalen borstels een groot deel van het onkruid verwijderden. Op de trottoirs laat de bestrijding nog steeds te wensen over, ondanks de inzet van heteluchtwagen en fakkelbranders. De afgebrande resten struikgewas staan een maand later nog steeds fier langs de lantaarnpalen...

Onze tip voor de bewoners: ga het onkruid op warme, droge dagen te lijf met (schoonmaak) azijn eventueel wat afwasmiddel toevoegen.

ecologisch belang7 schouw juli2016

Eindelijk een veilige omgeving!

Eindelijk een veilige omgeving!

Woonerf Geloesstraat 24.09.2015

Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan.

Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen zou nemen om de omgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.
Dagelijks bezoeken vele honderden mensen het zorg- en verpleegcentrum alsmede de daarin gevestigde huisartsen, apotheek, fysio en andere zorgverleners.

BlauweZone juiste tijd 29.09.2015

Die bezoekers en ook de bewoners van het zorgcomplex en aanleunwoningen moeten op de rijbaan lopen wegens het ontbreken van trottoirs. De gemeente heeft laten weten dat er technisch gezien onvoldoende ruimte is om daar trottoirs aan te leggen.

Voetpad tennishal 24.09.2015Naast het complex is basisschool St Augustinus gevestigd. Het parkeerterrein en toeritten worden veel door ouders en kinderen gebruikt. 

Kortom, een onveilige omgeving voor jong en oud.

 

Veelvuldig overleg met de gemeente heeft tot het volgende resultaat geleid:

- een 20-tal nieuwe parkeerplaatsen aan de Ch de Gavrestraat
- een blauwe zone op de eerste parkeerstrook voor de apotheek, waar met gebruik van parkeerschijf maximaal 2 uur mag worden geparkeerd
- aanleg 2 extra minder-validen parkeerplaatsen
- het hele gebied is aangemerkt als woonerf, waardoor de maximum snelheid 15 km/uur bedraagt en dat is stapvoets rijden vanaf de toerit aan de Mgr d'Arbergstraat en vanaf Ch de Geloesstraat
- tussen parkeerplaats en Mgr d’Arbergstraat is een trottoir aangelegd
- het pad vanaf apotheek langs tafeltennishal naar Mgr d’Arbergstraat is aangemerkt als voetpad en om het fietsen en brommen helemaal te ontmoedigen is er een fietssluis geplaatst

Politie en Boa’s gaan controleren op handhaving en zullen zonodig verbaliserend optreden.

Woonerf Arbergstraat 24.09.2015

Partners In Welzijn (PIW) actief in Elsloo

Partners In Welzijn (PIW) actief in Elsloo

WilSprengers


Wil Sprengers - Cliëntondersteuning
Maatschappelijk werk, Maatjesproject,
Administratieve Ondersteuning en Begeleiding.


046-4288060

 

MirandaBrangers

Miranda Brangers - Leefbaarheid
Ondersteuning en begeleiding van bewonersinitiatieven en verenigingen bij bijvoorbeeld het opzetten van activiteiten, bestuursvorming en fondswerving.


046-4288060 / 06-10036153

ClaudiaSanders

Claudia Sanders – Opvoedondersteuning

Ondersteuning aan ouders bij het opvoeden van
kinderen tot en met 23 jaar.


046-4288060

Vernieuwde vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

Verkeersbesluit Aelserhof/La Famille

Verkeersbesluit Aelserhof / La Famille

LaFamille

Verkeersbesluit instellen woonerf, gebruik parkeerschijf en verplicht voetpad op Aelserhof, Elsloo

Het college van B&W van Stein heeft het besluit genomen om Aelserhof aan te wijzen als woonerf, op een gedeelte van de parkeerplaatsen het gebruik van een parkeerschijf verplicht te stellen en een gedeelte aan te wijzen als voetpad. Deze maatregelen moeten de overlast als gevolg van een hoge parkeerdruk op Aelserhof tegen gaan.

Om bezoekers van het gezondheidscentrum een parkeerplek te kunnen bieden wordt op een gedeelte van de parkeerplaatsen het gebruik van een parkeerschijf verplicht gesteld, te weten de strook naast de mindervaliden-parkeerplaatsen. De maximale parkeerduur op deze plekken is 2 uur. Om verkeersonveilige situaties tussen fietsers en voetgangers te voorkomen op het pad tussen Aelserhof en Mgr. D'Arbergstraat wordt het pad aangewezen als voetpad. De verkeersmaatregelen bestaan uit het plaatsen van verkeersborden G5, G6, G7, E10 en E11 van bijlage I van het RVV 1990. Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden -ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Stein.

logo dorpsplatformDeze maatregelen zijn het resultaat naar aanleiding van ontvangen klachten tijdens de Eigen Kracht bijeenkomsten in 2014. Het probleem werd "geadopteerd" door de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. Dit is overigens niet het enige resultaat uit het regelmatig overleg met gemeente, Vivantes, woningvereniging en andere belanghebbenden. Eerder werd door de gemeente al een nieuwe parkeerplaats aangelegd aan de Ch de Gavrestraat. Personeel en bezoekers van de St. Augustinusschool en Vivantes maken hier dankbaar gebruik van. Meer informatie op www.dorpsplatform-elsloo.nl

Tevens hebben Vivantes en de andere zorgverleners in het complex toegezegd dat hun personeel geen gebruik meer zal maken van de centrale parkeerplaats, waardoor bezoekers sneller een parkeerplek zullen vinden.

Dorpsplatform Elsloo zoekt medewerkers

Het Dorpsplatform Elsloo organiseert onder het motto ‘Samen zelf doen’ allerlei activiteiten in Elsloo. 
Momenteel kent het Dorpsplatform 5 werkgroepen: Werkgroep Dorpsontmoetingscentrum, Werkgroep Domein Elsloo, Werkgroep Verkeer en Veiligheid, Werkgroep Punt 39 en Werkgroep PR en Communicatie.

logo dorpsplatform 3

In alle werkgroepen zijn inwoners actief die samen de activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.
Door de uitbreiding van onze activiteiten hebben we nieuwe medewerk(st)ers nodig. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt investeren in de activiteiten.

Wij zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten als gastheer /- vrouwen, barmedewerk(st)ers & bediening, keuken, activiteitencoördinator, conciërge (voor het nieuwe Punt 39), leden werkgroep verkeer en veiligheid, Domein Elsloo, wandelvrijwilligers, PR- en communicatie, computerondersteuner en bij het ondersteunen bij spellen, boeken, films, voorlezen en vertellen. Ook zoeken we nog een 5de bestuurslid.

Interesse gewekt?
Mail dan naar of bel met Jo Dohmen via 06-50240945.

In gesprek met...Harie Rouvroye

Afgelopen woensdag 14 maart 2018 zat de zaal van het Dorps Ontmoetings Centrum in het Maaslandcentrum voor de 2e keer in een week tot de nok toe gevuld.

Na het Kiezersdebat op maandag trok ook "In gesprek met... Harie Rouvroye" een grote schare luisteraars. Een honderdtal inwoners, waaronder gelukkig opvallend veel jongeren, hingen zo'n 3 uur aan de lippen van de 90-jarige rasverteller Harie Rouvroye.
Interviewer Wim Cremers heeft zijn traditioneel flesje wijn nog nooit zo gemakkelijk verdiend...

Fotografisch geheugen
Uit zijn fotografisch geheugen diepte Harie het ene na het andere verhaal over de oorlog in Elsloo op. Ter ondersteuning toonde hij een mooie collectie unieke foto's op groot scherm.

In gesprek met Harie Rouvrouye 14.03.2018 04

Met de neus vooraan
De jonge Harie stond overal met zijn neus vooraan. Natuurlijk hoorde hij als zoon van de veldwachter alles uit eerste hand. Toen de Duitsers in mei 1940 met bootjes kanaal en Maas overstaken stond Harie vanaf de dijk aandachtig te kijken. De vliegtuigcrash op de Schoolstraat zag hij voor z'n ogen gebeuren. En toen de Amerikanen in september 1944 via de Maasberg oprukten stond hij weer met z'n neus tegen het raam gedrukt.

Harie vertelt
Over de achterovergedrukte karabijn die hij als 12-jarige uit handen van de Duitsers wist te houden en die op het eind van de oorlog dienst deed bij het verzet. Over de creativiteit waarmee de mensen hun gebrek aan bijna alles wisten op te lossen. Over de surrogaat tabak, koffie, zeep etc. Over zwarthandel en bonnen. Over het sombere en armoedige bestaan van alledag. Over de eerste zwarte Amerikanen die de Elslonaren in het najaar van 1944 zagen. Over de grote geallieerde oefening in Meers waarvoor alle inwoners daar moesten evacueren en later huis en have vernield terug kregen. Over de bevrijdingsoptocht en bevrijdingsbaby's. Over de families van de gecrashte piloten die na de oorlog alles wilden weten van Harie en dan was de waarheid soms minder leuk. 
En natuurlijk over zijn verzamelwoede van alles dat met de oorlog te maken had.

Drie uur, met een korte pauze die dwingend door Wim Cremers werd opgelegd, over je passie vertellen... door een 90-jarige! Hulde, Harie bedankt!

In gesprek met Harie Rouvrouye 14.03.2018 03

Oranje Fonds beloont project ‘Wètste nog’

Steins project ‘Wètste nog’ uitverkozen uit selectie van maar liefst 250 inzendingen
Uit een selectie van maar liefst 250 inzendingen uit heel Nederland is het gezamelijk project ‘Wètste nog’ van de Stichting Erfgoed Stein, Streekmuseum Elsloo en het Dorpsplatform Elsloo, uitverkozen om de komende jaren deel te nemen aan het programma Samen Ouder. Dit is een project tegen eenzaamheid bij ouderen. Hiervoor ontvangen de stichtingen voor de komende twee jaar een gezamenlijke bijdrage van € 80.000 euro van het Oranje Fond.

Wètste nog
Door herinneringen aan vroeger te delen met ouderen willen de heemkundeverenigingen uit Stein en Elsloo kwetsbare inwoners bereiken. Het Dorpsplatform Elsloo gaat haar educatieprogramma specifiek voor ouderen uitbreiden en verdiepen. Samen willen de Steinse en Elsloose organisaties het programma ‘Wètste nog’ in de hele gemeente Stein uitdragen. Hiervoor zal er op een later tijdstip in samenwerking met de Gemeente Stein een startbijeenkomst plaatsvinden. ‘Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat van onze Steinse stichtingen.’ zegt wethouder Van Mulken. Waarop wethouder Janssen aanvult: ‘De stichtingen zetten hiermee de dorpse saamhorigheid binnen onze gemeente kracht bij.’

Programma bestrijding eenzaamheid bij ouderen
Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor start een programma waarin 25 projecten worden ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk en willen uitbreiden door de doelgroep te verbreden. Gekozen initiatieven worden gedurende drie jaar ondersteund met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Dit jaar bestaat het Oranje Fonds 15 jaar.

Foto: Roman Kraft on Unsplash

Inloopmiddagen Dorps Ontmoetingscentrum

DORPS ONTMOETINGSCENTRUM MAAKT GOEDE START

Op 22 december 2016 werd in het nieuwe Dorps Ontmoetingscentrum -DOC-Elsloo - de eerste activiteit georganiseerd.
De medewerkers die zich opgegeven hebben om vrijwilligersactiviteiten in het nieuwe centrum uit te voeren, kookten voor een 40-tal ouderen. Deze ouderen maakten graag gebruik van de uitnodiging om samen in de Kerstsfeer te komen.

DOC kerstdiner

Jumbo Urmond stelde de eet-ingrediënten ter beschikking en de beheerders van het Maaslandcentrum zorgde voor een mooie kerstaankleding. In de nieuwe keuken (onderdeel van het DOC- Elsloo ) werd fervent gekookt door de medewerkers en de zaal en de tafels werden in de Kerstsfeer gebracht.

Het kerstdiner smaakte voortreffelijk en de genodigden gingen met een tevreden en goed gevoel naar huis, nadat ze de organisatie eerst uitvoerig bedankt hadden. De medewerkers van het dorpsontmoetingscentrum hielden er ook een bijzonder goed gevoel aan over. Ze hadden hun vuurdoop in de nieuw ingerichte ruimte gehad, wisten dat er genoeg belangstelling was en konden de afspraken maken voor de vervolgactiviteiten.


De eerste inloopmiddag vond plaats op woensdag 28 december. We konden een 40-tal inwoners verwelkomen. Bij een kop koffie werd er samen gepraat, gekaart, gehandwerkt, spellen gespeeld en tijdschriften gelezen. Enkele medewerkers bakten wafels en maakten verse soep.
Onder leiding van de wandel- coördinator is ook de wandelgroep op pad gegaan en bij terugkomst smaakte de soep natuurlijk extra goed.

DOC inloopmiddag

De eerste woensdag in het nieuwe jaar, 4 januari bleek de opkomst tijdens de inloopmiddag nog groter. In een gezellige sfeer werden nieuwjaarswensen uitgewisseld en diverse activiteiten uitgevoerd. De wandelgroep was weer iets uitgebreider. De bezoekers droegen verschillende voorstellen aan met betrekking tot toekomstig uit te voeren aktiviteiten.

Na deze start heeft de werkgroep DOC-Elsloo met de medewerkers geconcludeerd dat men op de ingeslagen weg verder kan.
De komende woensdagmiddagen zal het ontmoetingscentrum dan ook weer inloopmiddagen houden. Iedereen is welkom. Lid worden of inschrijven is niet nodig. Iedereen kan vrijblijvend binnenkomen. Als er extra activiteiten georganiseerd worden zal dit vooraf kenbaar gemaakt worden.
Het DOC-Elsloo is gevestigd in het Maaslandcentrum. Ingang B (hoek Burg. Maenenstraat / Dros. Lambermontstraat.

Lees meer

Plakzuilen misbruikt

plakzuilenPlakzuilen misbruikt...

Ze staan nu al enige tijd aan het Dorine Verschureplein en bij Sportcomplex Mergelakker; de gemeentelijke aanplakzuilen. Uitsluitend bedoeld voor plaatselijke verenigingen. Daarom staat aan de bovenzijde van deze aanplakzuilen in de hele gemeente Stein duidelijk vermeld dat deze ruimte uitsluitend is bestemd voor "plaatselijke niet commerciële doelen"

Met u heeft ook het Dorpsplatform Elsloo geconstateerd dat het Limburgse plakgilde deze in hun ogen gratis behanglocaties heeft ontdekt en royaal misbruikt.
Niet alleen worden plaatselijke verenigingen daardoor gedupeerd maar de grote schreeuwende posters voegen niets toe aan de gemiddelde informatiebehoefte.

Het Dorpsplatform heeft de betrokken organisaties geattendeerd op hun onrechtmatige actie en gevraagd dat vanaf nu na te laten.

Overigens is het Dorpsplatform al in overleg met de gemeente Stein om deze asociale plakterreur aan te pakken en als strafbaar aan te merken in de Algemene Politie Verordening. Tal van Limburgse gemeenten hebben dat al gedaan en verrassen de organisaties (niet het onbekende plakgilde) met boetes van soms wel 150 euro per poster!

Open brief aan gemeente Stein

Open brief aan gemeente Stein

Elsloo, 19 december 2015

Naar aanleiding van signalen van bewoners moeten we helaas constateren dat de communicatie rond de reconstructie van de Charles de Geloesstraat zeer onprofessioneel wordt aangepakt.

rioolwerk

Op 1 december ontvangen de bewoners een brief van de gemeente dat een en ander wat vertraging heeft opgelopen maar dat de werkzaamheden voor de Kerstdagen grotendeels zijn afgerond.
Op 4 december ontvangen zij -die ooit hun emailadres hebben achtergelaten- een mail waarin wordt aangekondigd dat het weekend van 5 december ook wordt gewerkt om "alle wegen en percelen voor de feestdagen weer toegankelijk" te maken..... dat is al een nuance-verschil ten opzichte van de brief van enkele dagen eerder waarin nog wordt gesproken over "fase 1 voor de Kerstvakantie af te ronden en zoals het er nu uit ziet gaat dit lukken"

Vervolgens ontvangen de bewoners op 17 december een brief van aannemer Van den Berk (!) waarin wordt aangekondigd dat zij door het slechte weer (...) de werkzaamheden in fase 1 helaas NIET voor de Kerstdagen afgerond krijgen. De werkzaamheden worden op 4 januari hervat en zullen nog zo’n 4 weken in beslag nemen...

Dit bestaat toch niet!!
-Waarom communiceert de gemeente niet primair met de inwoners en laat dit op de valreep over aan de aannemer?
-Waarom informeert de gemeente de inwoners op 1 december en op 5 december blijkbaar onjuist?
-Op 11 december heeft een inwoonster nog geinformeerd bij de heer Joris en toen lagen de werkzaamheden op schema! (de inwoonster kan uiteraard niet weten dat er 2 schema’s bestaan...de heer Joris heeft het blijkbaar over het schema van de aannemer)
-Tussen de brief van 1 december en de brief van 17 december is het constant zacht weer geweest, zonder vorst en slechts 1 hele dag regen, dus het argument dat het aan het slecht weer ligt is waarschijnlijk nog een overblijfsel uit een vorige smoezenbrief van de aannemer...

De bewoners hebben recht op een juiste stand van zaken en hebben geen boodschap aan warrige en onjuiste informatie.
Alleen al uit fatsoen vinden wij dat de gemeente de komende dagen, nog voor de Kerst de bewoners JUIST informeert over de stand van zaken en ook eens een keer excuses maakt voor de gang van zaken!

Laten we hopen dat de uiteindelijke uitvoering van het werk beter zal blijken te zijn dan de communicatie daarover.
Misschien toch volgende keren beter naar de kwaliteit van de aannemer te kijken dan alleen maar naar de laagste prijs.

Werkgroep Verkeer & Veiligheid
van Dorpsplatform Elsloo

Michiel de Ruyterstraat

Voorlopige finale Michiel de Ruyterstraat

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg tussen bewoners, gemeente en Dorpsplatform Elsloo, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland.

logo dorpsplatformNiet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele successen behaald.

Op het gevaarlijke kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat is een zebrapad aangelegd. Dan kunnen daar in elk geval voetgangers (en fietsers te voet) veilig oversteken. Tevens heeft een zebrapad een snelheidsremmende werking.

Daarnaast werd aan het andere uiteinde van de straat, nabij het Dor Verschureplein, een opvallende 30 km aanduiding gerealiseerd voor automobilisten die het dorp binnen rijden (ofschoon die aanduiding naar mening van de buurtbewoners dus enkele honderden meters verderop bij de rotonde Steinderweg hoort te staan...) Tevens werd de weg bij de bushalte versmald met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen.

MichielDeRuyterstraat Elsloo zebrapad3

Belangrijk is vooral dat de Michiel de Ruyterstraat hoog op de agenda staat in het "Verkeersarrangement Elsloo" waarvan dit najaar de informatieavonden volgen. Bewoners van heel Elsloo kunnen dan in een aantal sessies hun zegje doen over de verkeerssituatie in hun wijk en oplossingsgerichte voorstellen doen. Dat wil niet zeggen dat alle knelpunten gelijk worden opgelost. Want uiteindelijk bepalen financiële, verkeerstechnische, infrastructurele en vooral politieke prioriteiten of en wanneer uw wijk aan de buurt komt. Wij houden u ook daarover op de hoogte.

De bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hebben in de loop van juni 2016 onderstaande brief van de gemeente Stein op de deurmat gevonden. Lees meer op www.dorpsplatform-elsloo.nl

Lees meer

Gemeente Stein draagt dorpsbudget over aan inwoners

Gemeente Stein draagt dorpsbudget over aan inwoners

f9d1be2ed25780ba large

In 2014 heeft de gemeente Stein vanuit de DOP-gewijze aanpak het dorpsbudget ingesteld om het dorpsontwikkelingsproces te faciliteren. Ook kunnen er initiatieven mee worden gefinancierd die tot stand komen uit het DOP. De gemeente beheert het budget van € 5.000 per dorp. Hierdoor worden inwoners ontzorgd, maar het leidt ook tot extra administratieve handelingen. Begin 2015 hebben Meers-Maasband en Elsloo aangegeven zelf te willen beschikken over het dorpsbudget, zodat zaken sneller uitgevoerd kunnen worden. Op 7 juli jl. heeft het Steinse college van B&W besloten om het dorpsbudget over te dragen aan deze dorpen.

Vertrouwen in eigen kracht
Wethouder Hub Janssen: 'Het zelfbeheer van het dorpsbudget door het dorp is helemaal in lijn met de DOPsgewijze aanpak en onze Eigen kracht visie. Tevens leidt het zelfbeheer van het dorpsbudget tot minder bureaucratie en geven we als gemeente het vertrouwen aan de inwoners om het op de juiste manier te besteden.' Voorafgaand aan het zelfbeheer zijn afspraken opgesteld. Als andere dorpen ook tot zelfbeheer willen overgaan, kan dat bij de dorpscontactpersoon kenbaar worden gemaakt. De gemaakte afspraken gelden dan ook voor deze dorpen.

Voorwaarden
Wat betreft Elsloo ontvangt de Stichting Dorpsplatform Elsloo van de gemeente een beschikking met de afspraken. Zo moet het dorpsbudget worden besteed aan zaken die voortvloeien uit het DOP en moet het bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Ook moet de besteding op draagvlak vanuit het dorp kunnen rekenen. Daarnaast komt het budget ten goede aan concrete activiteiten en benodigdheden van werkgroepen die in het dorpsoverleg zijn besproken. Eén keer per jaar bespreekt de dorpscontactpersoon van de gemeente de resultaten van de bestedingen met de vrijwilligers uit het dorp.

Banken Rolberg

Banken Rolberg beter toegankelijk

Op de foto's hieronder ziet u de oude en nieuwe situatie. 

Meer informatie op www.dorpsplatform-elsloo.nl

rolberg

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.