ELSLOO

Info Gemeente Stein

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Stein ter inzage

De Raad van de gemeente Stein maakt bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Stein 2040 met ingang van 24 november 2021, zes weken ter inzage ligt (dus tot en met 5 januari 2022). Dit op grond van de Inspraakverordening 2004 van de gemeente Stein.
De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen. Voor wie dat wil is er ook een schriftelijke versie om in te zien.

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.

Omgevingsvisie
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

 • Sociale en vitale wijken en kernen
 • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
 • Unieke omgevingskwaliteiten
 • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
 • Energietransitie

Tevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.

Inzagemogelijkheid
De ontwerp-Omgevingsvisie is op verschillende mogelijkheden in te zien:

 • De Omgevingsvisie ligt vanaf 24 november 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Deze kun je op werkdagen op afspraak inzien. Om een afspraak te maken is het raadzaam dat je een verzoek indient per mail , dan nemen wij contact met je op. We zullen dan op korte termijn een afspraak met je inplannen.
 • Daarnaast is het ook mogelijk het ontwerp van de Omgevingsvisie en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.0971.OmgevingVisieStein-OB01). Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden moet deze publicatie worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in art. 2.1. Wet ruimtelijke ordening (Structuurvisie).

Zienswijze indienen (reactie geven)
Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen inwoners van de gemeente Stein en overige belanghebbenden een zienswijze indienen. Door het indienen van een zienswijze laat je weten wat je van de ontwerp-Omgevingsvisie vindt. Geef daarbij duidelijk aan op welke onderdelen van de ontwerp-Omgevingsvisie je een reactie geeft. Een reactie geven kan op de volgende manieren:

Schriftelijk
Via een schriftelijke reactie onder vermelding van “zienswijze” en zaaknummer 0971184672. Stuur deze naar:

Gemeente Stein
t.a.v. mevrouw mr. drs. P. Janssen
Postbus 15
6170 AA Stein

Digitaal
Je kunt ook een e-mail met jouw zienswijze sturen naar met daarin jouw reactie

Mondeling
Maak hiervoor een afspraak met Pascalle Janssen (strategisch beleidsmedewerker) via telefoonnummer 046-435 93 04. Van jouw mondelinge reactie wordt een zienswijzeverslag gemaakt.

Meer informatie
Als je nog vragen hebt over het indienen van een inspraakreactie of het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Stein kun je contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of per e-mail via .

 • Laatste update op .

Steinse begroting sluitend na een jaar van bezuinigingen

Net als veel andere Nederlandse gemeenten wordt de gemeente Stein geconfronteerd met stijgende kosten in het sociaal domein. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Stein vorig jaar flink heeft moeten bezuinigen. Door in breed perspectief naar deze bezuinigingsopgave te kijken, is het ook dit jaar weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren. De begroting is gisteren met steun van de gehele raad, unaniem vastgesteld.

Vruchten afwerpen
Wethouder Wingelaar (Financiën): ‘Bij het opstellen van de derde begroting in deze bestuursperiode hadden we nog steeds een stevige financiële uitdaging. De lastendruk vanuit het sociaal domein is enorm. Dat is bekend, maar dat betekent dat we keuzes hebben moeten maken en beheersmaatregelen hebben genomen. We zien nu dat deze aanpak z’n vruchten lijkt af te werpen, maar het is nog niet zeker dat we alle beheersmaatregelen volledig kunnen invullen. Dus blijft voorzichtigheid geboden.’

Vanuit het Rijk komen weliswaar steeds meer middelen beschikbaar voor het uitvoeren van onder andere de taken binnen het sociaal domein, maar daar moet nog definitieve besluitvorming door de nieuwe regering over plaatsvinden. De september circulaire laat op dit moment voor onze gemeente in ieder geval een positief beeld zien die niet zijn meegenomen in de voorliggende begroting.

Geen extra bezuinigingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met de gemeenteraad besloten dat deze begroting geen nieuwe ambities kent, maar dat er ook geen extra bezuinigingen worden doorgevoerd. Hierdoor worden inwoners niet belast met extra gemeentelijke belastingen, kan het kwaliteitsniveau van het beheer van de openbare ruimte gelijk blijven en kunnen inwoners vertrouwen op de dienstverlening die ze van de gemeente gewend zijn.

Coalitieakkoord
De gemeente is erin geslaagd om invulling te blijven geven aan de voornemens uit het breed gedragen coalitieakkoord waarbij onder andere geïnvesteerd is in de openbare ruimte, de ambtelijke organisatie, samenwerking met gemeenten in het middengebied, recreatie en toerisme en veiligheid.

Resumé
Wethouder Wingelaar (Financiën): ‘Eigenlijk staat deze begroting in het teken van onzekerheden. Niet alleen voor Stein maar voor alle gemeenten. Geen structurele middelen jeugd, geen zicht op effecten van de herijking van het gemeentefonds. Toch lijkt het positief voor ons uit te pakken, waarbij het beeld is dat er meerjarig structureel ruimte lijkt te komen. Maar met al deze onzekerheden, forse indexeringen en nieuwe taken die op onze gemeente afkomen, blijven we een behoudend beleid voeren.’

gemeente stein begroting in een oogopslag 2022

 • Laatste update op .

Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland

Op donderdag 7 oktober 2021 is de gemeente Stein in de verkiezing tot meest toegankelijke gemeente van Nederland als beste uit de bus gekomen. In de laatste ronde liet Stein de gemeenten Hardenberg, Zwolle, Oude IJsselstreek en Harderwijk achter zich. Deze verkiezing werd georganiseerd door de VNG om meer aandacht te vragen voor inclusie.

Trots, maar nog niet klaar
Wethouder Hub Janssen is trots op deze erkenning: ’Als organisatie hebben we aan de hand van onze meerjaren inclusieagenda structureel aandacht voor toegankelijkheid. Daarnaast blijven we werken aan de groei van het besef van inclusie, want als je goed kijkt, ligt er een opgave voor iedereen. In onze aanpak stimuleren we ook (keten)partners en andere organisaties om hier oog voor te hebben. We hebben op het gebied van toegankelijkheid al mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet.’ Daarnaast spreekt de wethouder waardering uit richting het Sociaal Inclusiepanel, want zonder hun voortvarende inzet en motivatie was de gemeente Stein nog niet zover geweest.

Hoog op agenda
Hein Coumans namens het Sociaal Inclusiepanel: ’We zien dit als een waardevolle erkenning voor de Steinse samenleving, maar ook als een stimulans om vooral door te blijven gaan. Toegankelijkheid stond nog nooit zo hoog op de agenda als nu en dat willen we graag zo houden.’

Oordeel
In de verkiezing werden alle gemeente getoetst op de thema’s onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer, welzijn, gezondheid en ondersteuning. Het eindoordeel is mede tot stand gekomen op basis van een publieksoordeel, beschikbare beleidsdocumenten, online informatie en een vakjury.

Iedereen moet kunnen meedoen
Eind 2018 tekende het Steinse college van burgemeester en wethouders de intentieverklaring om een inclusieve gemeente Stein te worden. Daar werd de basis gelegd om te komen tot een meerjaren inclusieagenda. Meer informatie op www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein

Stein toegankelijkheid 01


Artikel van 23.10.2018

In Stein moet Iedereen kunnen meedoen
Een moeilijk woord daarvoor is "sociale inclusie".
Dat is het uitgangspunt van het Steinse college van B&W dat zich met het ondertekenen van de intentieverklaring verbindt aan het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag biedt richtlijnen voor toegankelijkheid zowel fysiek, als digitaal en sociaal.

Foto: de partijen die de intentieverklaring getekend hebben.

Panel
Begin dit jaar is in de gemeente Stein het Sociale Inclusie Panel gestart. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ambtenaren, de consulent van Stichting MEE en een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Hub Janssen: ‘Als gemeente gaan we het VN-Verdrag breed oppakken en daarbij zoeken we actief de samenwerking met inwoners, belangengroepen en publieke organisaties op. Gezamenlijk gaan wij intensief aan de slag om te komen tot een toegankelijke gemeente voor iedereen.’

Agenda
Aan de hand van een aantal themabijeenkomsten wordt een lange termijn agenda met projecten en activiteiten samengesteld. De thema’s die aan bod komen, zijn mobiliteit & toegang, werk & werkgelegenheid, cultuur, vrije tijd & sport, onderwijs, wonen en gezondheid & welzijn.

Inclusief onderwijs
Samen met basisscholen, middelbare school, speciaal onderwijs en gemeente gaat het Sociale Inclusie Panel aan de slag met de vraag hoe invulling te geven aan inclusief onderwijs. 

 • Laatste update op .

Bladkorven

Eind oktober worden de bladerbakken geplaatst op de aangegeven locaties onderaan dit bericht. De bakken worden iedere week geledigd woensdag en /of op vrijdag.

Geen ander snoeiafval
De bakken mogen uitsluitend gebruikt worden voor bladafval, ofwel losse bladeren. Deponeer hier dus géén ander tuinafval zoals takken, (grof) snoeiafval of gras. De afgelopen weken werd helaas op meerdere locaties ander tuinafval aangetroffen in de bladkorven. Daardoor zijn de verwerkingskosten veel hoger. Voorkom dus onnodige kosten en gebruik de bladkorven op de juiste wijze: alleen voor losse bladeren. Grof snoeiafval kun je gratis inleveren bij het milieupark in Stein.

Overzicht locaties bladkorven >>

 • Laatste update op .

Het Huis van de Toekomst is geopend!

Een energiezuinige én levensloopbestendige woning realiseren, hoe doe je dat? Kom een kijkje nemen in het Huis van de Toekomst! Op maandag 13 september openden wethouders Danny Hendrix en Hub Janssen samen met Karel Smitsmans, directeur Zaam Wonen, officieel de deuren. Vanaf nu kan iedereen, op afspraak, een bezoek brengen aan het Huis van de Toekomst.

Informeren en inspireren
Gemeente Stein en Zaam Wonen hebben de krachten gebundeld om jou gratis advies te geven over je woning. Het Huis van de Toekomst is een informatiepunt dat je alle informatie geeft die je nodig hebt om lang en comfortabel zelfstandig te wonen in een energiezuinige woning. Experts van Stichting Dubbel Duurzaam leggen je graag uit wat jij allemaal kunt doen om jouw woning dubbel duurzaam te maken. Of je nu een koopwoning hebt of een woning huurt – het Huis van de Toekomst is voor iedereen.

Maak een afspraak!
Je vindt het Huis van de Toekomst op Crostolostraat 10 in Stein. Het Huis van de Toekomst is geopend op afspraak. Kijk op onze website voor meer informatie of bel naar 041 266 78 23 om een afspraak te maken. Wees er snel bij; de eerste vijftig bezoekers krijgen een duurzaam welkomstcadeau!

 • Laatste update op .

Werk In Uitvoering

Hieronder staat waar er op dit moment - 11 september 2021- wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk In Uitvoering >> staan alle projecten in de gemeente Stein.

Planning:

 • Verbeteren kwaliteit plantsoenen
 • Werkzaamheden Weg van Meers naar Elsloo
 • Asfaltonderhoud vanaf maandag 13 september
 • Asfaltonderhoud wijk Urmond
 • Vervangen gasleiding Meers, Kerkstraat – Kloosterstraat – Past. Erckensstraat
 • Herstellen overhakkers
 • Maaien en snoeien juli en augustus
 • Verbeteren kwaliteit plantsoenen

Ook dit jaar weer gaat de Gemeente Stein een aantal plantsoenen verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan kwaliteit die we voor ogen hebben. De grondverbetering met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg. Daarnaast worden ook een aantal dode bomen vervangen.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op en is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap hebben we al in het voor- en najaar van 2020 bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een laag Bokashi aangebracht. Dit experiment heeft positief uitgepakt. We willen dan ook dit jaar in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi
Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties in Elsloo: 
Hoek Burg. Eussenstraat/ Koolweg
Boomspiegel Aronskelk voor nr. 168
Boomspiegel Aronskelk to nr. 111
Mezenhof to nr. 2
Charles de Gavrestraat voor nr. 4
Ch. De Galoestraat boom 7807 en 7808
Eikstraat voor nr. 1
Esdoornstraat voor nr. 25
Esdoornstraat voor nr. 25 - vervanging boom
Werkwijze

De gemeente Stein gaat halverwege oktober de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen. Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via .

Werkzaamheden Weg van Meers naar Elsloo
Op maandag 13 september a.s. gaat Enexis een nieuwe stroomkabel aanbrengen voor de lichtmasten langs het recent gerenoveerde deel van de weg van Elsloo naar Meers. De weg wordt niet geheel afgesloten. Verkeer kan via een weghelft langs de werkzaamheden rijden. Indien je overlast door eventuele korte stremmingen wilt voorkomen adviseren wij je om via Stein van Meers naar Elsloo te rijden. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

Asfaltonderhoud vanaf maandag 13 september
In opdracht van de Gemeente Stein zal Gebrs. Kurvers wegenbouw starten met asfaltonderhoud in de straten Holsberg (wegvak tussen huisnummer 79 en 91), St. Hubertuslaan en Nattenhoverkoestraat. De werkzaamheden starten op vrijdag 10 september (Nattenhoverkoestraat) en maandag 13 september (St. Hubertuslaan en Holsberg). In principe wordt er gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het frezen en aanbrengen van de asfaltdeklaag. Daarnaast zal onderhoud worden uitgevoerd aan de goten (dit is een watervoerende laag naast het asfalt, aangelegd in klinker), deze worden waar nodig hersteld. Tevens worden enkele putranden vervangen. Als voorbereiding op de werkzaamheden zal woensdag 8 september gestart worden met het frezen van enkele putten. Bovenstaande straten zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Hieronder staat waar er op dit moment - 11 september 2021- wordt gewerkt aan straten, riolen en dergelijke in de gemeente Stein. Zo kun je zien of er in jouw buurt of wijk iets gebeurt. Meer weten over werk aan de straat in de gemeente Stein? Op de pagina Werk in uitvoering staan alle projecten in de gemeente Stein. Planning: Verbeteren kwaliteit plantsoenen Werkzaamheden Weg van Meers naar Elsloo Asfaltonderhoud vanaf maandag 13 september Asfaltonderhoud wijk Urmond Vervangen gasleiding Meers, Kerkstraat – Kloosterstraat – Past. Erckensstraat Herstellen overhakkers Maaien en snoeien juli en augustus Verbeteren kwaliteit plantsoenen Ook dit jaar weer gaat de Gemeente Stein een aantal plantsoenen verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan kwaliteit die we voor ogen hebben. De grondverbetering met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg. Daarnaast worden ook een aantal dode bomen vervangen.

Foto: Matthew Hamilton on Unsplash

 • Laatste update op .

Wegafzettingen wegens Ironman zondag 1 aug.

Catsop moeilijk bereikbaar tijdens Ironman 70.3

Braaf laat meldt de gemeente Stein in haar digitale nieuwsbrief van 30 juli dat op zondag 1 augustus a.s. het fietsparcours van de Ironman 70.3 door onze gemeente zal voeren.

Om de onderdelen goed en veilig te laten verlopen, is het parcours alleen toegankelijk voor atleten. Wat dit betekent voor jou als inwoner lees je hieronder.

Afgesloten parcoursen
In Catsop komt het parcours vanuit de Sickendaelweg en gaat via Kempken naar de Mergelakker richting Elsloo. In Elsloo zal het parcours verder lopen via de Heirstraat naar de Julianastraat om uiteindelijk uit te komen op de Westelijke Kanaalweg richting Geulle.

In verband met verkeers- en veiligheidsmaatregelen zijn deze wegen afgesloten van 10.30 tot 14.30 uur. Deze tijden zijn de maximale tijden berekend op de snelste en de langzaamste atleet. In de praktijk kan de afsluittijd daarom alleen maar korter uitvallen.

Tijdens de afsluitingen is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan over het parcours te rijden. Parkeren langs het parcours is tijdens de afsluitingen mogelijk, maar het parcours op- en afrijden is dus niet toegestaan.

Bereikbaarheid
Catsop is te bereiken via de Schuttersstraat en een oversteek over het parcours tussen de Veestraat en Daalstraat. Dit is tevens de route om Catsop te verlaten. Onderaan dit bericht is dit ook weergegeven op een afbeelding.

Richting of vanuit het Noorden, Elsloo, loopt het parcours over de Mergelakker waardoor deze straat volledig is afgesloten en niet toegankelijk is om Catsop in of uit te rijden.

Richting of vanuit het Zuiden, Geulle, loopt het parcours over de Hussenbergstraat waardoor ook deze straat is afgesloten en de Eykskensweg tijdelijk een doodlopende weg wordt. Dit is dus geen geschikte rijroute om Catsop te bereiken of te verlaten.

In Elsloo zal er een oversteek van het parcours zijn op de pastoor Lenaersstraat naar de pastoor Willemsstraat en andersom. Op de Raadhuisstraat naar de Stationsstraat en andersom kan ook overgestoken worden. Zie hiervoor ook de groene pijlen op de afbeelding onderaan.

Uitzonderingen
Hulpdiensten met spoed mogen te alle tijden het parcours betreden, verkeersregelaars van IRONMAN ondersteunen de doorgang van de hulpdiensten en houden atleten tegen. Indien het voor thuiszorg niet mogelijk is om elders te parkeren, kan een doorrijkaart aangevraagd worden bij de organisatie met bewijs dat je tijdens de afsluittijden het parcours moet betreden. In dit geval geldt dat je wordt doorgelaten als het veilig kan.
Moet je onverwachts met spoed uw huis verlaten? Vraag dan hulp aan de dichtstbijzijnde verkeersregelaar om jou veilig het parcours af te leiden. Indien er genoeg tijd is kun je ook de organisatie bellen zodat zij een motor kunnen sturen die je veilig en snel het parcours af leidt.

Meer informatie over oversteekplaatsen, wegafsluitingen en -tijden, plattegronden, omleidingsroutes en de straten die deel uitmaken van de parcoursen vind je op www.bewoners.ironman.nl. Voor vragen tijdens het event kunt u telefonisch contact opnemen met IRONMAN Nederland/Extra Leisure, bereikbaar via nummer 043 – 351 18 08.

De blauwe lijn geeft het parcours aan, de oranje lijn is de route om Catsop binnen te komen of te verlaten. De groene pijlen geven aan waar het parcours overgestoken kan worden.

Elsloo IronMan Parcours groot 01.08.2021

 • Laatste update op .

Onkruidexplosie

Door de extreme weersomstandigheden de afgelopen periode (vocht en temperatuur) is het groen in de openbare ruimte enorm gegroeid. Gevolg is dat we dit jaar kunnen genieten van weelderige groei en bloei van planten. Inwoners met een tuin zullen dit ook gemerkt hebben. Helaas zorgen deze weersomstandigheden ook voor een groeispurt van onkruid tussen bestrating en in plantsoenen en staat het bermgras langs wegen erg hoog.

Werkzaamheden onmogelijk
Daarbij komt dat door de extreme en aanhoudende regen de afgelopen weken het maaien en de onkruidbestrijding op veel plaatsen onmogelijk is gebleken. De drassige ondergrond van gazons en bermen maakt het onmogelijk om er met machines over te rijden. Ook bermmaaiers werken niet meer door de enorme hoeveelheden water die ze moeten verwerken en onder andere hagen waren door drassige ondergrond niet bereikbaar om machinaal gesnoeid te worden. De aanleg van groen en bestrating is daardoor ook ondoenlijk.
Ook ligt de focus van de wijkteams momenteel bij het opruimen van het drijfvuil in de door hoog water getroffen gebieden.

Extra inzet
Volgens wethouder Hendrix loopt de gemeente door deze omstandigheden achter met het groenbeheer van met name gazons en plantsoenen. Hij erkent ook dat er momenteel meer onkruid in het straatbeeld staat dan gewenst. Volgens de wethouder is dat overmacht en eveneens te wijten aan de overvloedige regen.

Maar volgens mij is die constatering toch niet helemaal correct, want ook voor de regenval en de daaropvolgende watersnood stonden stoepen en randen al vol onkruid. En was er ook al sprake van achterstallig onderhoud op het kerkhof.

"De gemeente doet er alles aan om de achterstand weg te werken. Daar hebben we zelfs extra hoveniers en een extra maaimachine voor ingehuurd’, zegt wethouder Danny Hendrix. (let op het woordje "zelfs") 

 

 • Laatste update op .

Open brief burgemeester aan inwoners

Beste inwoners,

Hier in onze gemeente leven we met de 'naas nao de Maas'. De Maasvallei die ons door de tijden heen leven heeft geschonken, waar het goed vertoeven is en die onze kernen verbindt, heeft zich de vorige week van zijn grilligste kant laten zien en heeft ons doen huiveren.

Op donderdag 15 juli jl. heb ik vanwege het verwachte waterpeil het besluit moeten nemen om inwoners van een aantal gebieden preventief te evacueren. Een besluit waarvan ik me terdege bewust ben dat dit een grote impact heeft op de mensen die het betreft. Je (t)huis moeten verlaten, niet weten wanneer je weer terug kunt keren en of alles ongeschonden blijft. Uw veiligheid staat echter te allen tijde voorop.

In de opvangcentra heb ik gesproken met inwoners die het hoogwater in ’93 en ’95 hebben meegemaakt. In hun ogen zag ik de angst en onzekerheid die het hoogwater bij hun opriep en de heftige herinneringen die terugkwamen. Op momenten als deze kun je niet meer doen dan er voor elkaar te zijn. Juist deze contactmomenten zijn ontzettend waardevol.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik mijn grote dank en bewondering uitspreken voor inwoners, hulpdiensten, ketenpartners, beheerders van opvanglocaties, betrokken DOP’s, ambtenaren, dijkwachters, familie en vrienden die de handen uit de mouwen hebben gestoken om er het beste van te maken. Deze ramp heeft een gigantische impact. Tegelijkertijd is de kracht die ik in de samenleving zie ontstaan ongekend groot. Samen zetten we de schouders eronder, zoals wij Maaskentjers dat doen.

Ik heb in deze crisistijd veel naastenliefde en een grote mate van hulpbereidheid gezien. Inwoners die die elkaar onderling helpen en de deur voor een ander open zetten. Naast het klaar staan voor inwoners uit onze eigen gemeente, heb ik via social media ook veel inwoners gezien die hulp aanboden aan inwoners van zwaar getroffen gebieden. Ook waren vorige week vrijdag veel vrijwilligers op de been na een oproep van de gemeente om zandzakken te vullen om gebieden te beschermen waar het gevaar nog niet geweken was. Als uw burgermoeder vervullen al deze initiatieven en vormen van medemenselijkheid mijn hart met grote trots.
Samen staan we sterk.

Kortom; heel veel gevoelens, heftig en indrukwekkend.

Naast het feit dat ik opgelucht en dankbaar ben dat onze gemeente door het oog van de naald is gekropen, wil ik mijn medeleven betuigen met inwoners en ondernemers elders in onze provincie en in onze buurlanden, die zwaar getroffen zijn door deze ramp.

Burgemeester Marion Leurs Stein

Met warme groet,

Marion Leurs-Mordang
Burgemeester

 • Laatste update op .

Marktpartij gezocht voor de St. Jozefkerk te Kerensheide

De St. Jozefkerk in Kerensheide in de gemeente Stein krijgt een nieuwe toekomstbestendige invulling. In het kerkgebouw komen straks een wijkcentrum en 12 zorggeschikte middenhuur-appartementen.

St. Jozefkerk Kerensheide

Deze voorkeur komt voort uit het herbestemmingsonderzoek dat onder regie van Stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide is uitgevoerd. Deze invulling kent breed draagvlak onder zowel de stichting en de gemeente als onder betrokkenen uit de omgeving. Ook Provincie Limburg en het kerkbestuur staan positief tegenover de nieuwe invulling. Gemeente Stein, Provincie Limburg en het kerkbestuur zijn onder de juiste voorwaarden bereid om er een financiële bijdrage te leveren.

De stichting is voornemens om het kerkgebouw en bijbehorende gronden voor een symbolisch bedrag van €1,- te verkopen aan een marktpartij die de verdere ontwikkeling, realisatie en exploitatie op zich zal nemen. Er is een verkoopprocedure opgesteld waarin partijen een inschrijving kunnen indienen. Het doel is om met één marktpartij tot overeenstemming te komen over de verkoop, waardoor de identiteitsdrager van Kerensheide toekomstbestendig behouden blijft.

Partijen kunnen hun interesse om deel te nemen aan deze procedure kenbaar maken via . Aanmelden voor deelname kan tot woensdag 28 juli 2021.

 

 • Laatste update op .

Rijksbijdrage toegekend voor Nieuwdorp

De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het toekomstbestendig maken van twee wijken. Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid/Kluis en het milieubewust herinrichten van straten. Voor het wijkactieprogramma (WAP) van de Steinse wijk Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van 1,6 miljoen euro voorzien voor verduurzaming van woningen en het verbeteren van de leefomgeving.

Nieuwdorp wijkactie

Nieuwdorp Wijkactieprogramma
Het wijkactieprogramma om Nieuwdorp toekomstbestendig te maken is gebaseerd op 4 thema’s, te weten:
1. Aanpak van woningvoorraad in het zuidoostelijke kwadrant tot een toekomstbestendig en duurzaam woningbezit (dit betreft het gebied rond de Woeringenstraat);
2. Realiseren van bruisend hart van de wijk (bundeling van commerciële, maatschappelijke en woonfuncties);
3. Aanpak van sociale problematieken in de wijk (investeren in kracht en zelfredzaamheid van bewoners, huishoudens, gezinnen);
4. Duurzaamheidsaanpak m.b.t. energetische verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningvoorraad en aanwezige overige gebouwen.

Volkshuisvestingsfonds
Het Volkshuisvestingsfonds heeft betrekking op thema 1: De aanpak van de woningvoorraad. Het betreft de verduurzaming van 73 (particuliere) woningen, aanpak van de openbare ruimte (o.a. klimaatbestendiger maken) en upgraden van achterpaden. Zaam Wonen en gemeente betrekken huurders en particuliere woningeigenaren actief bij de verdere ontwikkeling van dit zuidoostelijke kwadrant.

Meer informatie op www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Wensen
Bovenop de 43 miljoen euro die de gemeente (5 miljoen euro) en Zaam Wonen (38 miljoen euro) gezamenlijk in dit wijkgedeelte willen investeren, is deze rijksbijdrage van 1,6 miljoen euro een welkome aanvulling waardoor meer wensen van betrokken partijen kunnen worden ingevuld.

Belangrijke steun in de rug
‘Deze rijksbijdrage is een enorme steun in de rug voor de geplande meerjarige unieke gebiedsgerichte aanpak om een deel van de wijk Nieuwdorp toekomstbestendig te maken’, aldus wethouder Danny Hendrix (Volkshuisvesting) en wethouder Joep Ummels (Voorzitter stuurgroep WAP Nieuwdorp).

‘Het is fantastisch dat we na 5 jaar voorbereiding een bijdrage kunnen ontvangen van het Rijk. Het is een erkenning van alle inspanningen die bewoners en organisaties tot nu toe hebben gedaan. De extra middelen maken het mogelijk om de wijk integraal aan te pakken. Dat wil zeggen met huurders én woningeigenaren samen werken aan een duurzame wijk, waarin niet alleen de woningen, maar ook de woonomgeving kan worden aangepakt’ , aldus Karel Smitsmans, directeur-bestuurder van woonstichting Zaam Wonen.

 

 • Laatste update op .

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

TONK-regeling verruimd en makkelijker aan te vragen
De Rijksoverheid heeft dit jaar een regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kostenregeling, afgekort TONK) getroffen voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. De gemeenten voeren deze regeling uit. Ook Stein staat hiervoor aan de lat. Deze regeling is met drie maanden verlengd tot en met 31 oktober 2021 en versoepeld. Daardoor kunnen meer huishoudens in onze gemeente deze financiële hulp aanvragen.

Huishoudens én ondernemers
De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de woonlasten niet meer kunnen betalen. Dan gaat het om de huur of hypotheek en de kosten voor gas, water en licht. Zij kunnen een eenmalig bedrag krijgen voor die kosten. Ook ondernemers kunnen de TONK aanvragen als andere maatregelen geen of niet voldoende uitkomst bieden. Aanvragen kunnen t/m 31 oktober 2021 worden ingediend.

Geen vermogenstoets
Daarnaast komen huishoudens in aanmerking voor de regeling als hun inkomen is gedaald met 15 procent. Voorheen was dat bij een daling van 25 procent. De gemeente vraagt geen bewijsstukken meer van het vermogen. Huishoudens die meer dan 60 procent van hun huidige inkomen besteden aan woonlasten, kunnen een beroep doen op de regeling én kunnen een hogere vergoeding krijgen dan eerder het geval was.

De gemeente helpt
De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 januari 2021. Inwoners die de regeling al hebben aangevraagd en gekregen, hebben daarnaast recht op de verhoging van het bedrag. De gemeente regelt dat zij het bedrag ontvangen. Er is geen nieuwe aanvraag nodig. ‘De regeling is verruimd, zodat meer huishoudens er gebruik van kunnen maken’, zegt wethouder Hub Janssen. ‘Dus aan iedereen die door corona minder inkomsten heeft en de woonlasten niet meer kan betalen: meld je bij de gemeente voor deze regeling. Het maakt niet uit of je een baan hebt, student bent of flexwerker. We willen iedereen helpen die het nodig heeft.’

In het kort
Kort samengevat is de regeling als volgt verruimd:

 • Een verhoging van het eenmalige bedrag voor alle rechthebbenden, omdat de periode waarover het bedrag van toepassing is, wordt verlengd.
 • Huishoudens komen nu in aanmerking voor de regeling als hun inkomen met 15 procent is gedaald.
 • Er worden twee categorieën aan de vergoedingentabel toegevoegd voor huishoudens met zeer hoge woonlasten ten opzichte van het huidige inkomen.
 • Er worden geen gegevens meer gevraagd over het vermogen.
 • Deze wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
 • Inwoners kunnen een tegemoetkoming aanvragen t/m 31 oktober 2021.

Meer informatie en aanvraagprocedure staat op www.vidar.nl 

Maximale vergoeding
De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 750,00 (laag) of € 1.500,00 (hoog). Het betreft een eenmalige tegemoetkoming.

Aanvragen
Vraag een aanvraagformulier aan door te bellen met Vidar via 046 – 477 72 72. Daarna ontvang je het aanvraagformulier inclusief uitleg per post.

 • Laatste update op .

Langer Zelfstandig Thuis Wonen

Duidelijk advies
Veel inwoners hebben de wens om in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden. En dat met een goede kwaliteit van leven zoals ze dat in onze gemeente gewend zijn. De gemeente stimuleert dit, mede omdat mensen in hun bekende omgeving vaak gelukkiger zijn. Een gelukkig leven, dat willen we allemaal.

Tijdig inzicht
Als je zelfstandig oud wilt worden in je eigen huis is het verstandig dat je tijdig inzicht hebt in de maatregelen die je daarvoor (op termijn) moet nemen. Hierover hoor en lees je veel in de media, ontvang je reclamefolders in de brievenbus en je praat er waarschijnlijk over met buren of familieleden. Door de hoeveelheid aan informatie en aanbieders kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dat kan ertoe leiden dat sommige inwoners helemaal geen actie meer ondernemen. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om objectief advies van een onafhankelijke specialist in te winnen. Deze zogeheten zorgscan is ook nog eens gratis!

Zorgcoaches Erik en André
Een zorgscan van jouw woning wilt zeggen dat een zorgcoach van Dubbel Duurzaam jouw woning inspecteert en vervolgens advies geeft over maatregelen die je kunt treffen om zo lang mogelijk op een veilige manier in je woning te kunnen blijven wonen. Maatwerk dus. In de gemeente Stein zijn Erik en André de zorgcoaches. Indien gewenst, kunnen ze ook een energiescan van jouw huis maken. Ook deze kan gratis worden aangevraagd.

Wil jij een gratis advies van Erik of André? Neem dan telefonisch contact op via 041-266 78 23 of stuur een mail naar .

Wmo
In sommige gevallen kunnen inwoners gebruikmaken van een Wmo-voorziening via de gemeente. Hiervoor is wel een indicatie vereist.

Photo by CDC on Unsplash

 • Laatste update op .

Verbreding Weg van Elsloo naar Groot Meers

De "Weg van Elsloo naar Groot Meers" is tussen de komgrens Meers en de autosnelwegbrug in slechte toestand. Ook is de weg hier te smal om volwaardig te kunnen passeren.

Vanaf 21 juni as. gaat de gemeente Stein deze weg verbreden en tegelijk van nieuw asfalt voorzien. De weg is dan 5 weken afgesloten.

Werkzaamheden
Deze werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken duren. Gedurende deze 4 weken is de weg afgesloten voor autoverkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Kapelaan Berixstraat naar Stein.

Zodra de startdatum bekend is, wordt dit tijdig bekend gemaakt middels borden langs de weg en via de gebruikelijke gemeentelijke communicatie kanalen. De tekening waarop de werkzaamheden zijn weergegeven kun je bekijken via deze link. (PDF, 286.2 kB)

Fietsverkeer
Het fietsverkeer kan gebruik maken van het fietspad langs het Julianakanaal.

 

 • Laatste update op .

Gemeente doet aangifte van diefstal en vernieling kunstgrasveld Elsloo

Foto: facebook Haslou

Donderdag 10 juni jl. is de diefstal en vernieling van een stuk kunstgrasveld geconstateerd bij Sportcomplex Mergelakker in Catsop. Aan dit sportcomplex vinden sinds een paar weken renovatiewerkzaamheden plaats. De gemeente doet van dit voorval aangifte bij de politie. Daarnaast moet het plaatsen van een mobiele camera op locatie herhaling voorkomen.

Triest
Wethouder Gina van Mulken: ‘Triest dat we dit hebben moeten constateren. Van diefstal en vernieling van gemeentelijk eigendom wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Dit zodat de herstelkosten indien mogelijk verhaald kunnen worden op de dader(s).’ Dit voorval leidt vooralsnog niet tot vertraging van het renovatieproject.

Oproep richting omwonenden
Vanwege de omvang van het gestolen stuk kunstgras, zo’n 20 vierkante meter met een geschat gewicht van 300 kg, wordt omwonenden gevraagd om opvallende zaken (wellicht vastgelegd op camera) te melden bij de politie via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Dit betreft in eerste instantie de straten ’t Kempken, Mergelakker en de Veestraat. Het voorval heeft zich waarschijnlijk voorgedaan op donderdag 10 juni jl. tussen 14.00 en 18.00 uur.

 

 • Laatste update op .

De weg naar een aardgasvrije gemeente

Vanaf 2050 zal er, net als in de rest van Nederland, ook in Stein geen aardgas meer gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen. De nationale overheid heeft gemeenten gevraagd om de mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart te brengen in de Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk op 31 december 2021 afgerond zijn. In deze visie geeft de gemeente aan welke alternatieven voor aardgas het op de korte termijn ziet en welke stappen de gemeente tot en met 2030 zal zetten.

Webinar
We kunnen ons voorstellen dat dit onderwerp veel vragen oproept. Wat is de warmtetransitie eigenlijk en hoe gaat het er in de gemeente Stein uitzien? Hoe kun je met isolatie zowel energie als warmte, maar ook geld besparen? En zou jij een warmtepomp kunnen gebruiken om (voor een deel) zonder aardgas jouw huis te verwarmen? Op deze en meer vragen geven we graag antwoord tijdens het webinar ‘De route naar een aardgasvrije gemeente Stein in 2050’
Ook kijken we vooruit naar de komende jaren: onze gemeente wordt niet van de een op de andere dag aardgasvrij, maar er zijn wel kleine stappen die iedereen kan nemen om langzaam naar aardgasloos toe te werken in 2050.

Meer weten?
Voor meer informatie over de warmtetransitie, ga naar www.gemeentestein.nl/warmtetransitie.

Klik op de afbeelding hieronder om het webinar terug te kijken.

stein webinar aardgasvrij

 • Laatste update op .

Resultaten enquete Regionale Energie Strategie

De gemeente Stein heeft 7 locaties aangewezen waarop mogelijk zonneweiden kunnen worden aangelegd. Ook al is de meerderheid van de raad geen voorstander om groengebied op te offeren om energie op te wekken. Onlangs nam de complete raad nog een motie aan waarmee de gemeente Beek werd opgeroepen om geen zonnepark nabij Catsop te laten aanleggen.

Ook de inwoners konden meedenken en 735 personen namen de moeite om die enquete in te vullen. Een klein aantal, maar blijkbaar wel representatief. Hun mening werd afgezet tegen de wensen van de gemeente en dat resulteerde in de aanwijzing van 7 mogelijke locaties voor zonneweiden (dat klinkt al minder bedreigend dan "zonneparken")

Het gebied rondom het Steinerbos en het groengebied in Elsloo tussen snelweg en kanaaluitgesloten moeten worden. Waar dan wel? O.a. het Business Parc in Elsloo, een landbouwgbied in Berg aan de Maas, de haven in Stein en de rioolwaterzuivering tussen Urmond en Maasband.

Lees ook De Limburger hierover >

Onderzoek
De gemeente Stein heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp duurzame energie in de gemeente Stein. Steekproefsgewijs zijn 4.000 huishoudens per post benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Ook zijn de deelnemers van TipStein benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden inwoners via de online kanalen van de gemeente en De Maaskentjer opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 735 inwoners deelgenomen (representatief). 

Wat is de RES?
Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. 

De gemeente Stein heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp duurzame energie in de gemeente Stein. Steekproefsgewijs zijn 4.000 huishoudens per post benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Ook zijn de deelnemers van TipStein benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden inwoners via de online kanalen van de gemeente en De Maaskentjer opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 735 inwoners deelgenomen (representatief). Klik op onderstaande afbeelding om de resultaten te bekijken.

Stein enquete RES graphic

Wat is de RES?
Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg. In de gemeente Stein is vanwege de beperkingen voor windenergie alleen gekeken naar de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op grote daken en op gronden in de gemeente.

Meer weten over de RES?
Kijk op www.gemeentestein.nl/res

 • Laatste update op .

Gemeente Stein sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

In de gemeente Stein is het goed wonen, werken en leven. Veiligheid en de beleving ervan speelt hierbij een belangrijke rol. Overheid en inwoners staan samen aan de lat om dit ook zo te houden. Daarom gaat de gemeente Stein binnenkort de samenwerking aan met Meld Misdaad Anoniem.

Informatiepositie
Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit en misdaad. Door deze overeenkomst aan te gaan, ontvangt de gemeente rechtstreeks informatie van het meldpunt. Burgemeester Leurs-Mordang: ‘Op die manier versterken we onze informatiepositie ten aanzien van (ondermijnende) criminaliteit. Op basis van deze data kunnen we indien nodig samen met de politie en eventuele andere veiligheidspartners gepaste maatregelen nemen. Daarom is dit een waardevolle toevoeging aan onze informatiesystemen. Maar het valt of staat met de meldingsbereidheid van inwoners.’

Veilige woon- en leefomgeving
Aan de hand van het integraal veiligheidsbeleid werkt de gemeente structureel aan een veilige woon- en leefomgeving. Inwoners spelen daarbij een belangrijke rol en kunnen via diverse middelen melding maken van onregelmatigheden of ongewenste praktijken. Zo kan naast Meld Misdaad Anoniem ook gebruik gemaakt worden van de lokale What’s App buurtpreventiegroepen en Burgernet. Ook zet de gemeente in op preventie maatregelen. Zo stelde de burgemeester eerder dit jaar de beleidsregels ‘Aanpak drugshandel op straat’ vast en werden vorig jaar fietsgraveeracties georganiseerd.

Melden
Voor signalen of vermoedens van misdaad is Meld Misdaad Anoniem telefonisch bereikbaar via 0800-7000. Op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Online melden kan via www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

 • Laatste update op .

De Maaskentjer

In september 2020 is de eerste versie van het nieuwe gemeenteblad uitgekomen: de Maaskentjer. Met deze krant informeert de gemeente haar inwoners over de actualiteiten, verhalen uit de wijk, projecten, komende evenementen, werk in uitvoering. Maar er is ook ruimte voor een column, berichten vanuit de griffie en laten we adviesraden zoals de SJAR, de Adviesraad Sociaal Domein en het Sociaal Inclusiepanel aan het woord.

Servicepunten
De Maaskentjer is aan het einde van elke maand op te halen op een van onze servicepunten. Bekijk hier waar jij de Maaskentjer kunt ophalen. In Elsloo kun je het blad ophalen bij Albert Heijn en Punt 39, Burg. Maenenstraat 39. 

Je kunt De Maaskentjer hier ook online lezen > 
Klik op de editie van uw keuze.

 • Laatste update op .

Stein investeert €1,2 miljoen in sportparken

De komende maanden worden twee sportcomplexen gerenoveerd. Dit betreft de velden bij sportcomplex ’t Hetjen in Nieuwdorp en bij sportcomplex Mergelakker in Catsop. Met een duurzame renovatie van beide sportparken wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen, maar deze ligt ook in lijn met het Lokaal Sportakkoord. Met deze impuls voor de sportcomplexen is een investering van 1.2 miljoen euro gemoeid. De verwachting is dat komend najaar al gebruik gemaakt kan worden van de velden.

Sportcomplex ’t Hetjen
Bij ’t Hetjen worden de twee natuurgrasvelden gerenoveerd en voorzien van LED-veldverlichting. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt het sportpark voorzien van een waterberging. Daarmee worden de natuurgrasvelden ’s zomers beregend. Door het realiseren van twee extra beachvolleyvelden en een tribune wordt het multifunctioneel gebruik van dit sportpark bevorderd en gestimuleerd.

Sportcomplex Mergelakker
In Catsop wordt één kunstgrasveld gerenoveerd, wordt één kunstgrasveld omgebouwd naar een natuurgrasveld en wordt één extra natuurgrasveld aangelegd. Ook hier worden de nieuwe velden voorzien van moderne drainagesystemen, automatische beregening en nieuwe lichtmasten met LED-veldverlichting.

Stap richting multifunctioneel gebruik
‘In dit soort renovaties gaan enorme bedragen om. Het zijn investeringen voor de lange termijn waardoor meerdere generaties sporters gebruik van kunnen maken van deze faciliteiten. We hebben dit renovatiemoment aangegrepen om samen met de betrokken verenigingen de gewenste stap te zetten in verbreding van het beweegaanbod door multifunctioneel gebruik én duurzaamheid’, zegt wethouder Gina van Mulken.

Omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

Foto: facebook Haslou

 • Laatste update op .

Toppers Thyme en Jibbe ontvangen Steinse Jongerenlintje

Vorig jaar is de gemeente Stein in samenwerking met de Steinse Jongerenadviesraad (SJAR) begonnen met de pilot Jongerenlintje. Met veel waardering hebben wij dit jaar aan twee toppers het Jongerenlintje mogen uitreiken, te weten aan de tweeling Thyme en Jibbe Engelen, 14 jaar en ze wonen in Urmond.
Het Jongerenlintje is bedoeld voor Steinse jongeren tot en met 24 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich op buitengewone inzetten voor onze samenleving.

Selectie
Men kon tot 5 april jl. kandidaten voordragen. De selectiecommissie heeft dit jaar zes nominaties mogen ontvangen. Zij hebben nauwkeurig gekeken naar de nominaties en aan de hand van de opgestelde criteria is er besloten om twee jongeren te honoreren. Volgens de selectiecommissie is de vrijwillige en belangloze inzet van deze jongeren zo bijzonder geweest dat zij meteen overtuigd waren dat deze jongeren een lintje verdienen. Deze toppers maken echt het verschil:

Sinds hun vader in 2018 is getroffen door meerdere herseninfarcten hebben zij veel zorg voor hem overgenomen. Steunpunt Mantelzorg Zuid: “Wij dragen met veel plezier deze twee jonge mantelzorgers voor die met hart en ziel voor hun vader zorgen. De tweeling vindt klaarstaan voor hun vader maar ook voor anderen de normaalste zaak van de wereld. Zij verdienen onze waardering!”

Tijdelijk extra zorg verleend
Thyme en Jibbe helpen hun vader onder andere met het onderhouden van zijn moestuin en met zijn dagritme. Na de inenting van het vaccin is hun moeder flink ziek geweest. Ook deze zorg hebben Thyme en Jibbe tijdelijk op zich genomen. Daarnaast staan zij altijd klaar voor naasten zoals hun tante, neefje en opa. Zij staan bekend als sociale jongens met veel inlevingsvermogen.

Foto: gemeente Stein/John Baggen

 

 

 • Laatste update op .

Rijke cultuur en historie op de kaart gezet

De gemeente Stein heeft een rijk verleden. Als één van de eerst bewoonde streken van Nederland zijn er al tal van archeologische vondsten gedaan, en barst deze streek van het bijzonder erfgoed. Tot voor kort werd dit echter amper beschermd, met het verdwijnen van waardevolle gebouwen en elementen tot gevolg. Om ook dát tot het verleden te laten behoren, is vijf jaar geleden het Erfgoedproject Stein van start gegaan. Dat project wordt binnenkort afgerond.

Wethouder Gina van Mulken (sport, cultuur, recreatie & toerisme): “Wat begon met het idee voor het ‘simpelweg’ aanwijzen van gemeentelijke monumenten, mondde uiteindelijk uit in een toonaangevende cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Stein. En dat was nodig: in 2016 telde Stein maar weinig erkend erfgoed. Best vreemd voor een gemeente met een groot historisch verleden.”

Unieke landschapsontwikkeling
Dankzij waardevolle samenwerkingen met meerdere historische verenigingen is de ruimtelijke geschiedenis van Stein in beeld gebracht. Niet alleen de ontwikkeling van de kernen, maar ook het landschap maakte hier deel van uit. Want ook dát is bijzonder in deze gemeente. In Stein komen het Heuvelland, de Maasvallei en het Graetheideplateau – drie landschappen met elk een eigen karakter – op een natuurlijke manier samen. In een landschapsbiografie is precies inzichtelijk gemaakt hoe het landschap zich heeft ontwikkeld.

Bijzondere verhalen
Hoewel erfgoed theoretisch over stenen gaat, gaat het natuurlijk écht over de eeuwenoude verhalen die deze vertellen. En in dit geval, het bijzondere verhaal van Stein. Als je weet hoe het landschap, de kernen en bebouwing zich ontwikkeld hebben, herken je de historische elementen die nog behouden zijn en weet je ze op waarde te schatten. Bij al die elementen hoort een verhaal en die willen we bewaren.

Onderlinge verbanden zoeken
Bij de start van het project is Buro4 als specialist op het gebied van erfgoedzorg ingeschakeld. Door het erfgoedproject groots aan te pakken konden alle aspecten – stenen, landschap, monumenten en meer – in samenhang met elkaar worden onderzocht. “Het totaalplaatje en de onderlinge verbanden leverden veel nieuwe inzichten op”, vertelt Har van der Borgh, Buro4. “Ook de hulp van de inwoners was onmisbaar: tijdens één van de informatieavonden kwam bijvoorbeeld aan het licht dat er bij graafwerkzaamheden in Stein oud muurwerk was gevonden, op de plaats waarvan we al vermoedden dat er een vluchtburcht was geweest. Door al die gegevens te combineren schoof het geheel langzaam maar zeker in elkaar.”

Cultuurhistorische waardenkaart
Het uitvoerige onderzoek heeft geleid tot een cultuurhistorische waardenkaart die uniek is in Nederland, en als voorbeeld dient voor andere gemeentes. De kaart is niet alleen een naslagwerk van het te beschermen erfgoed, maar het is ook een startpunt voor een nieuwe manier van omgaan met historie en cultuur.

Erfgoed (h)erkennen staat hierbij voorop – de waarde van onze geschiedenis moet de aandacht krijgen die het verdient. Dat doen we door het erfgoed te beschermen en de huidige kwaliteit te verbeteren.

Beschermen van waardevol erfgoed
Wethouder Danny Hendrix (fysieke leefomgeving): “Om het waardevolle erfgoed te beschermen, wordt er een bestemmingsplan opgesteld. Het bijzondere van dit bestemmingsplan is dat al het ruimtelijk erfgoed is meegenomen. Zo is de historische infrastructuur en het waardevolle groen nu ook beschermd. Het plan bevat regels over hoe om te gaan met beschermd erfgoed. Het bestemmingsplan ligt medio april ter inzage. Mochten er zienswijzen worden ingediend, dan worden deze meegenomen in de definitieve vaststelling.”Trots op Stein
Tot slot is er ook speciale aandacht voor de beleving van deze culturele schatten. Zo is er de wens om monumenten toegankelijker te maken, zodat zowel bewoners als toeristen er op de best mogelijke manier van kunnen genieten.

Kijk HIER voor de cultuurhistorische waardenkaart.

Stein cultuurhistorische waardenkaart


Erfgoedbeleid

De gemeenteraad heeft het erfgoedbeleid vastgesteld. Belangrijk om te weten is dat het waardevolle erfgoed door middel van een bestemmingsplan beschermd gaat worden. Dit plan bevat regels over hoe om te gaan met beschermd erfgoed. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin april ter inzage worden gelegd.

Cultuurhistorische waardenkaart

Het geselecteerde cultuurhistorisch erfgoed is in één overzicht te bekijken via de digitale waardenkaart. Klik hier om de waardenkaart te openen >

Tips bij het gebruiken van de waardenkaart:

 • Klik op legenda en schakel alle lagen uit. Zo kun je makkelijk de lagen aanvinken die je wil bekijken.
 • Links onderin staat een kleine plattegrond. Door hierop te klikken kun je kiezen voor een satelliet- of straatweergave. Op die manier zijn ook de straten en straatnamen zichtbaar.
 • De waardenkaart werkt het beste in Google Chrome.

Selectie waardevol erfgoed

In 2016 zijn we gestart met het Erfgoedproject Stein. In de afgelopen jaren is veel werk verricht om de identiteit en unieke kwaliteiten van Stein in beeld te brengen. Met name historische verenigingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het in beeld brengen van de ruimtelijke geschiedenis van Stein en inventarisatie van het erfgoed. Uniek hierbij is dat niet alleen gebouwen en historische nederzettingsstructuren zijn meegenomen maar ook het landschap, historisch groen en overig erfgoed. Dit houdt in dat er rekening is gehouden met het gehele ruimtelijke erfgoed waarbij het totaal van de cultuurhistorische waarden onder de loep is genomen.

 • Laatste update op .

Jongerenlintje 2021

Vorig jaar heeft de gemeente Stein het eerste jongerenlintjes mogen uitreiken. Ook dit jaar is de gemeente op zoek naar jongeren die het verschil maken.Ken jij iemand die zo’n lintje zou moeten krijgen? 
Iemand voordragen is simpel. Dat kan via dit formulier. Jouw voordracht moet vóór 5 april 2021 zijn ingediend.

Kijk hier voor alle informatie > 

 • Laatste update op .

Is jouw huis ook meer waard geworden?

In de tweede helft van februari valt het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen op de deurmat. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van jouw woning.

Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt. Als deze stijging voor jou reden is om jouw WOZ-waarde te controleren en mogelijk bezwaar te maken, bel dan eerst met BsGW. Bezwaar maken, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, kost altijd meer moeite. En het duurt langer voordat je antwoord krijgt.

Bellen is sneller
Als je denkt dat de schatting van de waarde van jouw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met BsGW 088-8420 420. Je belt dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt jou met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als je denkt dat er redenen zijn om die waarde aan te passen, dan kun je dat direct met hem bespreken. Eén enkel telefoontje geeft je snel duidelijkheid.

Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. Je bespaart er veel tijd en moeite mee en je voorkomt onnodige kosten.

En als er toch een bezwaar nodig is?
Dan ben je bij BsGW ook aan het goede adres. Niet ingewikkeld en geen gedoe. Bezwaar maken doe je gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Je hebt daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.

Is het te druk aan de telefoon?
Je ontvangt het aanslagbiljet gelijktijdig met nagenoeg alle andere inwoners in Limburg. Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het druk zijn aan de telefoon. Kom je in de druk-te van de telefoonlijn terecht? Neem dan even de tijd en bel enkele dagen later met BsGW. Zij helpen jou graag. Je kunt ook altijd reageren via Mijn BsGW, jouw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

Het telefoonnummer van BsGW is 088 - 8 420 420 (houd uw BSN bij de hand) Bron: Gemeente Stein Nieuwsbrief

Opmerking redactie
Let op, een hogere taxatiewaarde kan ook in je voordeel werken bij aanpassingen van je hypotheek. Ook kun je met een hogere waarde wellicht je hypotheekrente verlagen, doordat de risico-opslag op de rente omlaag kan of helemaal kan vervallen. Neem contact op met je hypotheekverstrekker. Meer info bij Vereniging Eigen Huis >

 • Laatste update op .

Dubbel Duurzaam interview met Else de Bont

Een scan van Dubbel Duurzaam gaat vaak over energie. Maar het is ook goed om na te denken over de levensloopbestendigheid van een huis. Wie daarover mee kan praten is Else de Bont. Ze vindt duurzaam leven belangrijk, maar is als rolstoelgebruiker ook al jarenlang bezig met het toegankelijk maken van haar huis.

Een scan en gesprek van Dubbel Duurzaam was dan ook een soort check waar ze stond op zowel duurzaamheid als toegankelijkheid. Bij toegankelijkheid van een huis kun je denken aan een lift naar boven, een aangepaste badkamer en toilet, geen drempels in huis en een keuken zonder kastjes, waar je onderdoor kan rijden. “Wij hebben ook een oven op ooghoogte en een serre aangebouwd waar de wasmachine staat, zodat ik mijn eigen was kan doen.” Zelfredzaamheid is het sleutelwoord.

Een zorgscan van Dubbel Duurzaam geeft antwoord op vragen hoe je een woning levensloopbestendiger kan maken. Daarvoor heeft de Bont nog wel een tip. “Installeer in huis meteen extra brede deuren. Het kost niet of nauwelijks meer en je bent voorbereid op de toekomst.”
Zowel qua toegankelijkheid als qua duurzaamheid zat het bij De Bont wel goed. De isolatie van het dak, de vloer en de muren droegen daar flink aan bij. Ook hebben ze een airco die draait op het overschot van de zonnepanelen en die naast verkoelt, ook verwarmt. “Naast dat het bespaart op je energierekening, verhogen deze acties het woongenot. Het huis voelt warmer aan.”

Het bezoekje van de coach van Dubbel Duurzaam was voor de Bont een fijne bevestiging van alle goede acties die al zijn uitgevoerd, en een oriëntatie op wat er in de toekomst nog meer verbeterd kan worden. “Daarbij is het wel belangrijk dat je de investering terug verdient. Ik zou deze scan dus zeker aanraden aan jonge huisbezitters.”

Wilt u ook een gratis energie- of een zorgscan voor uw huis? Meldt u dan aan via de site van Dubbel Duurzaam via: https://www.dubbel-duurzaam.nl

 

 • Laatste update op .

Stein scoort hoog in landelijke financiële benchmark

Recent is door BDO de benchmark Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Hierin stond de vraag centraal hoe het is gesteld met de financiële positie van gemeenten. In het onderzoek is de jaarrekening van 2019 gebruikt. Gemeente Stein scoort in dit onderzoek het rapportcijfer 9 en komt daarmee op plaats 40 in de categorie gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

Rapportcijfer
Dit rapportcijfer is gebaseerd op een analyse van solvabiliteit, gecorrigeerde netto schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Zowel het gemiddelde cijfer in deze categorie als het landelijke gemiddelde komt uit op een 7,8. Het hogere cijfer van Stein komt voort uit een positief verschil op de ratio’s gecorrigeerde netto schuldquote, grondexploitatie en structurele exploitatieruimte.

Financiële opgave
Wethouder Wingelaar (Financiën): ’Het is natuurlijk mooi om te horen dat we zo hoog scoren in dit landelijk onderzoek op basis van cijfers van 2019. Dat zegt iets over de manier waarop wij zaken aanpakken. Maar dat neemt niet weg dat ook wij de komende jaren voor een stevige financiële opgave staan. De sterk oplopende kosten binnen het sociaal domein, denk aan Jeugdzorg en Wmo, liggen daar onder andere aan ten grondslag. Ook de gevolgen van de coronacrisis zullen voelbaar zijn. Maar een stevige financiële basis is ons vertrekpunt.’

Benchmark 2018
In 2020 werd eenzelfde benchmark gehouden, maar dan op basis van de jaarrekening 2018. Daar scoorde de gemeente Stein het rapportcijfer 8.

Stein, vrijdag 29 januari 2021

 

 • Laatste update op .

Steinse coronacampagne: Kijk wat wél kan. Maak er wat van!

De gemeente Stein initieert een positieve campagne die gaat over alles wat wél nog kan tijdens corona. Geen campagne die regels en beperkingen oplegt van bovenaf, maar een campagne vanuit de gemeenschap zelf. De campagne faciliteert het delen van creatieve, verrassende, originele, blijmakende en soms ronduit ontroerende oplossingen vanuit de samenleving om samen het leven binnen alle beperkingen op een verantwoorde manier toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

Een campagne vanuit de samenleving zelf
De gemeente heeft eerst goed geluisterd naar haar inwoners. Via straatinterviews hebben zij ervaringen en knelpunten opgehaald en zo de voornaamste aandachtsgebieden vastgesteld die een plek hebben gekregen in de campagne. “Wat we vooral sterk terugkrijgen is dat Stein er de gemeenschap niet naar is om bij de pakken neer te zitten. We staan voor elkaar klaar en maken er iets van. Vandaar ook de campagneslogan ‘Maak er wat van!’’’, vertelt burgemeester Marion Leurs. “Inwoners komen met oplossingen voor dilemma’s waar anderen weer van kunnen leren. Dat willen we als gemeente faciliteren. Op die manier is het ook echt een campagne vanuit de gemeenschap zelf en dat maakt deze campagne uniek.”

Inspirerende video’s en een centraal gebruikersplatform
De campagne heeft enerzijds een inspirerend karakter (kijk eens hoe anderen het doen), anderzijds is de campagne activerend (deel je ideeën!). In een coproductie met Bie Os heeft de gemeente de meest voorkomende dilemma’s van haar inwoners vertaalt naar een achttal video’s. In deze video’s vertellen inwoners voor welke uitdagingen ze door de coronamaatregelen zijn gesteld en welke oplossingen zij daar voor hebben gevonden. De video’s laten zien hoe vindingrijk Stein is en roepen anderen op om uitdagingen positief aan te vliegen en dit met elkaar te delen op www.facebook.com/steinsamensterk. Daarnaast wordt de campagne ondersteund met grote billboards in de kernen, posters langs de weg en advertenties op Facebook.

Stein Corona SamenSterk 02

Waarom een lokale campagne?
De burgemeester legt uit: “ Alleen informeren over de maatregelen en regels gebeurt al op andere niveaus. Juist lokaal kunnen we een beroep doen op de gemeenschapszin van Stein als hechte gemeente en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kennis, regelgevoeligheid en praktische afwegingen ertoe leiden dat mensen per situatie een persoonlijke inschatting maken van hoe te handelen. Binnen de landelijke campagne is er geen ruimte voor deze nuance, lokaal is die er wél. “Iedereen doet wat volgens hem of haar op dat moment juist is, wij oordelen daar niet over, maar willen juist ideeën en suggesties aanreiken om binnen de huidige regels het zo prettig mogelijk te hebben met elkaar. ‘Binnen de huidige regels’ is hierbij de crux: indirect gaat de campagne natuurlijk óók over de regels en dat je je daaraan moet houden. We nemen dat als uitgangspunt om verder te kijken naar wat de beperkingen betekenen voor mensen persoonlijk en hoe we daar zo slim mogelijk mee om kunnen gaan”, verklaart Leurs.

Een moment van bezinning
Op dinsdag 29 december om 18:00 uur verzorgt de gemeente Stein een oudejaars tv-show die multimediaal (op de lokale omroep Bie Os, Facebook en het YouTubekanaal van de gemeente), wordt uitgezonden. Corona heeft op verschillende manieren een grote impact gehad op het leven van alle inwoners. Om dat te verwerken is een moment van reflectie gewenst. De feestdagen zijn zo’n natuurlijk moment van bezinning waarin we samen terugkijken op wat geweest is en hoopvol vooruit kijken. Tijdens deze show wordt samen met verschillende Steindenaren alle bijzondere momenten uit 2020 doorgenomen en een hoopvolle blik vooruit gemaakt.

De coronacampagne loopt tot maart 2021. De gemeente hoopt dan samen met haar inwoners een symbolisch fysiek bezinningsmoment te kunnen vormgeven, waar publiek live bij aanwezig kan zijn.

 • Laatste update op .

Lokale Lastenmeter

Als je in Stein woont of er een bedrijf hebt betaal je gemeentelijke belastingen. Via de lokale lastenmeter kun je snel en makkelijk uitrekenen hoe hoog deze belastingen voor jou zijn. Ook kun je de gemeentelijke belastingen die je in Stein betaalt vergelijken met andere gemeenten en kun je zien wat het financiële effect is als jouw situatie verandert. Heb je de nieuwe belastingaanslag ontvangen? Dan kun je via de lokale lastenmeter snel en gemakkelijk zien wat een eventuele belastingverhoging voor jou betekent. Dan weet je direct of het zinvol is om bezwaar te maken.

De lokale lastenmeter is HIER te raadplegen stein.lokalelastenmeter.nl >

Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen verwijzen wij je graag door naar de BsGW in Roermond >

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg. Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of het inzien van uw WOZ-waarde op de website van BsGW .


Vragen of contact?

Online
Heeft u een vraag? Contact informatie >

Bellen
• Telefoonnummer: 088-8420420
• Vanuit buitenland: 0031 88 842 04 20

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U betaalt het lokale tarief, plus de kosten voor gebruik van uw mobiele telefoon.

Op bezoek
Het bezoekadres van BsGW is Kerkeveldlaan 2 te Roermond. We zijn geopend op maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 en op vrijdag van 08:30 tot 12:00. We raden u echter aan altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen voordat u naar ons kantoor komt.

 • Laatste update op .

In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld

Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en zet zich in om bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten. Wist jij dat Veilig Thuis wekelijks gemiddeld 40 meldingen met vermoedens van kindermishandeling ontvangt? Alleen samen kunnen we daar iets aan doen. Door mensen alert te maken op de signalen van kindermishandeling en hen in actie te laten komen wanneer dat nodig is. Weet jij wat je dan kunt doen?

Goed voor kinderen zorgen, lukt niet altijd
Ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Naast lichamelijk en seksueel geweld, is opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken ook een vorm van kindermishandeling.

Wat kun jij doen?
Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling. Jij ook. Hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen jou om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling; ook bij twijfel. Doe dat telefonisch via 0800-2000 of via de chatfunctie van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Naast kindermishandeling zijn er ook andere vormen van geweld, zoals: huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderen-mishandeling en verwaarlozing.

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg?
Veilig Thuis Zuid-Limburg denkt altijd mee over een oplossing voor specifieke situaties. Ze geven advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. Meer informatie op https://veiligthuiszl.nl/

Photo by Kat J on Unsplash

 • Laatste update op .

Cameratoezicht in de gemeente Stein

De gemeente Stein maakt sinds september 2015 gebruik van o.a. mobiel cameratoezicht. Cameratoezicht heeft een sterk preventief karakter en wordt toegepast in de openbare ruimte. Een mobiele camera kan op locaties worden ingezet waar overlast wordt ervaren of wordt verwacht. Wegens hardnekkige overlast staat die al geruime tijd bij het winkelcentrum in Stein. Cameratoezicht is een drastische en uiterste maatregel, vandaar dat er ook (privacy) voorwaarden aan verbonden zijn.

Omdat de camera uit 2015 niet meer voldeed wordt die vervangen, waarna het uitlezen makkelijker wordt. Ook gaat de beeldkwaliteit sterk vooruit en daarmee de pakkans.

Veiligheidsgevoel
Indien nodig kunnen de beelden van de camera ook live worden bekeken. Zo kan de politie snel reageren bij misstanden of deze voorkomen. Burgemeester Leurs: ’De inzet van cameratoezicht draagt bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners, maar bijvoorbeeld ook bij bezoekers van evenementen. Cameratoezicht is een onderdeel van een scala aan instrumenten dat bijdraagt aan vergroting van veiligheid in de samenleving. Het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners is één van onze belangrijkste taken.’

Privacy
Bij de installatie van de camera op locatie wordt bij de voorprogrammering rekening gehouden met het aspect privacy. Indien nodig worden privacyzones ingebouwd. 

Foto: PhotoMIX Company via Pexels

 • Laatste update op .

Participatiebedrijf wordt Vidar

Vidar is de nieuwe naam van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Onder het motto ‘Werk voorop, kansen voor iedereen’ is Vidar ervan overtuigd dat iedereen aan de slag kan, wat je mogelijkheden ook zijn.

Eén aanspreekpunt
Het Participatiebedrijf bestaat uit de sociale diensten van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Vixia, het Participatiehuis en WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek. De afgelopen periode hebben de partijen gewerkt aan de ontwikkeling van één aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven, zodat er 1 loket ontstaat: Vidar. Zo kan een werkzoekende ondersteund worden met inkomen, arbeidsontwikkeling en het vinden van een nieuwe baan, aldus de bestuurders van de drie gemeenten Judith Bühler, Thijs van Es en Hub Janssen tijdens de online onthulling van de naam.

Kracht ontwikkelen
Vidar is een Noorse god, ook wel de ‘stille god’ genoemd, die volgens de legende wel een van de sterkste goden was. Vidar is een stille kracht, die in iedereen aanwezig is. Vidar steunt mensen om deze kracht te laten spreken. ,,Juist daarom vind ik de nieuw naam zo passen bij deze organisatie,” zegt wethouder Judith Bühler van centrumgemeente Sittard-Geleen. ,,Ik geloof er in dat mensen zelf hun toekomst vorm kunnen geven en dat wij ze een steuntje in de rug geven. Dat past perfect bij de stille kracht van Vidar.” Vanzelfsprekend is daarbij ook het bedrijfsleven een belangrijke partner. Zonder steun van werkgevers kan Vidar zijn totaalaanpak niet uitvoeren, waarbij werkgevers en werkzoekenden met elkaar worden verbonden.

Zin in de volgende stap
De op 1 oktober aangetreden Vidar-directeur Jantien Kuperus treft een organisatie aan die klaar is voor een volgende stap: ,,Sinds begin dit jaar is het participatiebedrijf volop bezig om de werkwijze en de expertise van de partners samen te laten komen in één aanspreekpunt. We verstrekken een uitkering en we gaan meteen met mensen aan de slag, zodat iemand zich kan ontwikkelen naar een werkplek of ondersteuning die bij hem past.”

Over Vidar
Vidar is de nieuwe naam voor het ‘Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek’, de samenwerking tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek en Vixia. Hier werken ook de wsw-medewerkers van de voormalige gemeente Schinnen. Bij Vidar werken 1000 medewerkers, waarvan ruim 800 mensen werkzaam zijn in een leerwerktraject of beschutte werkplek. De organisatie ondersteunt ruim 3.000 huishoudens in de regio bij werk en inkomen.

Vidar ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling, het vinden van een nieuwe baan, het aanvullen van hun inkomen of het verstrekken van een uitkering op grond van de Participatiewet. Werk kan een betaalde of gesubsidieerde baan zijn, maar ook beschut werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg behoren tot de mogelijkheden. Voor werkgevers biedt Vidar een divers bestand van werkzoekenden en mogelijkheden om werkzaamheden uit te besteden op het gebied van montage, assemblage, verpakken en ompakken.

 • Laatste update op .

Eén social return aanpak voor heel Zuid-Limburg

Waar voorheen per regio invulling werd gegeven aan het Social Return-vraagstuk, voeren nu alle Zuid-Limburgse gemeenten één gezamenlijk beleid. Want iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen werken. Via Social Return krijgen inwoners die kans. Het idee is simpel: bij grotere aanbestedingen vragen gemeenten aan leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.

Betaalde werkervaring
Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen van het beroepsonderwijs krijgen door Social Return de kans om betaalde werkervaring op te doen en door te stromen naar een vaste baan. Tot voor kort verschilden de eisen en voorwaarden in aanbestedingen per gemeente. Nu hanteren gemeenten in Zuid-limburg hetzelfde voorwaardenpakket. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen én maakt het makkelijker om plaatsingen te realiseren.

Werk is meer dan een baan
Wethouder Hub Janssen: ‘De slogan “Dat maakt Stein voor mij” willen we kracht bij zetten door te werken aan een sociale samenleving. In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Niet alleen op het gebied van sport, verenigingsleven en vrije tijd, maar ook wat werk of stage betreft. Deze regionale samenwerking biedt inwoners nóg meer kansen. En niet alleen op werk, maar ook op meer zelfstandigheid, op sociaal gebied en om een zinvolle en waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Want werk is veel meer dan alleen een baan.’

Meer informatie op www.podium24.nl/socialreturn/aanbestedingen-1/social-return-beleid

 

 • Laatste update op .

Leerlingen KC Aelse voeren acties uit voor een betere wereld

Op vrijdag 25 september 2020 was het precies 5 jaar geleden dat 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord tekenden over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
545 leerlingen van basisschool De Maaskei Urmond, KC Aelse, basisschool De Hoefer Sittard en het Da Capo College Sittard kregen een gastles van CNME De Rollen over de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen oftewel de Global Goals. Ook wethouders traden op als gastdocent. Zo stond bij KC Aelse wethouder Natasha Wingelaar voor de klas.

Doel van de les is de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen meer bekendheid te geven en kinderen te laten zien dat ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld.
De gastles is heel concreet. De kinderen bedachten hun eigen actie die ze twee weken lang echt gaan uitvoeren: zwerfvuil opruimen, plasticvrij winkelen, helpen bij de voedselbank, bloemen in de tuin planten, etensrestjes benutten, korter douchen, licht uitdoen, fietsen naar school i.p.v. auto, etc. Niet alleen de kinderen, ook hun juf/meester en de wethouders/gastdocent komen in actie. Over twee weken, op de Dag van de Duurzaamheid, presenteren de leerlingen hun actie aan hun klasgenoten.

De 17 doelen vormen een wereldwijde agenda met als doel de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Er zijn doelen over armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid en het klimaat.

Het bijzondere is dat onder de gastdocenten 4 wethouders waren, 3 van Stein en 1 van Sittard-Geleen. De gastdocenten zijn goed voorbereid door Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie De Rollen, de initiator van deze les in de Westelijke Mijnstreek. CNME De Rollen staat zeker niet alleen in dit initiatief, over de hele wereld worden soortgelijke lessen uitgevoerd onder de naam World’s Largest Lesson.

Schoolklassen en gastdocenten kunnen zich bij CNME De Rollen aanmelden om volgende keer mee te doen, mail

KC Aelse Voor een betere wereld 02

 • Laatste update op .

Stein op weg naar een dementievriendelijke gemeente

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Aangezien we steeds ouder worden, stijgt dit aantal in 2040 naar verwachting naar 550.000. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in onze gemeente te maken gaan krijgen met dementie. Daarom streeft de gemeente Stein ernaar een dementievriendelijke gemeente te worden. Dat doen we samen met ondernemers, zorgaanbieders, inwoners en vrijwilligersorganisaties. Want in Stein moet iedereen kunnen meedoen!

Ervaringsdeskundigen
Op maandag 21 september is het Nationale Alzheimerdag. In Stein besteden we hier samen met de gemeenten Beek en Sittard-Geleen aandacht aan middels een reeks van 6 interviews met ervaringsdeskundigen. Zo wordt onder andere gesproken met een mantelzorger, een dochter van een alzheimerpatiënt en een zorgvrijwilliger. De interviews worden vanaf 20 september elke zondagmorgen rond 10.30 uur live uitgezonden in het radioprogramma Forum op Zondag via de Streekomroep ‘Bie Os’. Na afloop kunnen luisteraars telefonisch vragen stellen door contact op te nemen met een casemanager.

Dementievriendelijke gemeente
Het doel van deze interviews en de aandacht die het met zich meebrengt, is het bespreekbaar maken van dementie. Hierbij spelen het herkennen van symptomen, het daadwerkelijk erkennen van dementie en vervolgens weten hoe te handelen een belangrijke rol. Het bespreekbaar maken is één van de vier pijlers waar een dementievriendelijke gemeente op stoelt. De andere drie gaan over het bieden van trainingen ‘Omgaan met dementie’ aan inwoners, het bieden van trainingen aan medewerkers en zorgen voor goede zorgverlening voor mensen met dementie én mantelzorgers. Dit alles zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Meer informatie op www.gemeentestein.nl/dementie
 
Radiouitzending zondag 27 september
Pia is mantelzorgconsulent in de gemeente Stein en Natasja is casemanager dementie. Zij vertellen over de activiteiten die zij organiseren in het kader van dementie.
Dat doen ze op zondag 27 september om 10.30 uur live in Forum op Zondag (radio) van Streekomroep ‘Bie Os’.
Dit is de tweede uitzending over dementie in een reeks van 4 interviews. Stein is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden. 
Wil je het vorige interview terugluisteren? Dat kan bij Streekomroep Bie Os >

 • Laatste update op .

Subsidie volwassenonderwijs

In Stein moet iedereen kunnen meedoen! Beheersing van de Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol. In onze gemeente kunnen organisaties die zich inzetten om taal-, reken- en computervaardigheden van volwassen inwoners te verbeteren subsidie krijgen. De subsidie is bedoeld voor een cursus of activiteit in groepsverband van tenminste 5 deelnemers ouders dan 18 jaar.

Lees alle voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen en het bijhorende aanvraagformulier op https://www.gemeentestein.nl/subsidie-volwassenonderwijs

 • Laatste update op .

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 van de gemeente Stein gaat in op 1 januari 2021.

Dat komt goed uit want gemeenten zijn vanaf die datum ook verplicht pro-actief contact op te nemen met inwoners die een betalingsachterstand hebben bij de woningvereniging, zorgverzekering of energieleverancier.

Tot dusver werkten slechts 80 gemeenten op deze manier actief mee aan het oplossen van de schuldenproblematiek. Maar vanaf 1 januari moeten alle gemeenten dus zo aan de bak.

Lees verder op NOS-nieuws van 29.12.2020 >

Concept beleidsplan schuldhulpverlening en concept verordening schuldhulpverlening
Op 15 september jl. heeft het college van Stein het concept beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 en het concept verordening schuldhulpverlening 2021 vastgesteld.

Het beleidsplan en de verordening zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de SJAR. Daarnaast bieden we inwoners en belanghebbenden conform Inspraakverordening gemeente Stein 2004 (artikel 3 en 4) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein. Wij bieden u graag de gelegenheid om tot en met 28 oktober 2020 een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken. Het concept beleidsplan en concept verordening zijn ter inzage gelegd bij de publieksbalie van de gemeente Stein en digitaal beschikbaar gesteld.

Na het adviestraject zal het college van B&W van Stein het definitieve beleidsplan en de verordening vaststellen en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De ingangsdatum van het beleidsplan en de verordening is 1 januari 2021. 

Lees ook:

 

 

 • Laatste update op .

Mobiliteitsplan gemeente Stein

Momenteel werkt de gemeente aan het maken van een nieuw Mobiliteitsplan. Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente de komende jaren om wil gaan met mobiliteit. Met ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, speedpedelecs (snelle e-bikes) en het delen van auto’s, biedt de toekomst veel kansen om mobiliteit te verduurzamen. Door middel van deze vragenlijst willen zij inzicht krijgen in jouw reisgedrag en jouw behoefte aan mobiliteit. En welke zaken ten aanzien van reizen jij belangrijk vindt voor de toekomst. De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan.

De vragenlijst is volledig anoniem en kost ongeveer vijf minuten van je tijd. De vragenlijst is HIER te vinden > 

Voor vragen kun je contact opnemen met Mathijs Schoenmakers via .

 

 • Laatste update op .

Landschapsplan Urdal / Elserveld

Tussen de kernen Nieuwdorp en Elsloo en het industrieterrein Businesspark Stein ligt tussen de bebouwing een gebied dat bestaat uit de “wallen van Stein”, kleinschalig agrarisch gebruik, het beekdal van de Meeldertvloedgraaf en het “MISA het Hetjen”. Het gebied fungeert als een groene en recreatieve verbinding tussen het Urdal/ Julianakanaal en het Steinerbos en vormt hiermee een onderdeel van “de groene ring rond Stein”.

Het gebied Urdal / Elserveld ligt op dit moment verscholen tussen de bebouwing en heeft geen kenmerkende identiteit. De samenhang in het gebied en met de wijdere omgeving ontbreekt hier en daar. Delen zijn rommelig. Daarnaast is op onderdelen de omvang van deze groene buffer onvoldoende. Het is een zeer aantrekkelijk uitloopgebied en waardevolle ecologische verbinding in een gebied waar natuurlijke gebieden schaars zijn. In het plan is ruimte voor uitbreiding van het leefgebied van de das en maatregelen voor bijen en andere insecten te nemen (bijv. aanleg van bijenhotels en bloemrijke graslanden). Omwonenden worden hiermee bewust gemaakt van het belang van ecologische habitats. Daarnaast is het van belang om delen van de verbindingszone en daarmee de groene ring rond Stein robuuster te maken. In het gebied worden landschappelijke structuren en ecologische kwaliteiten versterkt.

Zoom in op het gebied met Google Maps >

Voor meer informatie over het landschapsplan verwijzen wij je naar de website www.gemeentestein.nl 
Heb je vragen en / of ideeën mail dan naar

 • Laatste update op .

Kwaliteit plantsoenen wordt verbeterd

Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente. En dat is heel hard nodig, vinden ook verschillende partijen in de Steinse gemeenteraad. Wethouder Hendrix trekt het boetekleed aan en belooft beterschap. In november wordt o.a. opnieuw aangeplant. Een aantal heesterplantsoenen voldoen niet meer aan kwaliteit die men voor ogen heeft. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap heeft de gemeente in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen. Dit experiment heeft positief uitgepakt. Men wil dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi
Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties: 
Stein Plantsoenen overzicht werken

Werkwijze
De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail .

 

 • Laatste update op .

‘Goed dat je de regels volgt!’

Coronacampagne Veiligheidsregio Zuid-Limburg ‘Goed dat je de regels volgt!’

Deze week start Veiligheidsregio Zuid-Limburg met ondersteuning van Visit Zuid-Limburg een campagne om het belang van de corona-maatregelen extra onder de aandacht te brengen bij de inwoners en (internationale) bezoekers van onze regio. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, plukken we daar als samenleving de vruchten van. Boodschap is daarom: ‘Goed dat je de regels volgt!’ ‘Thank you for following the rules!’.

Bekende Limburgers
André Rieu verleent zijn medewerking aan de campagne en Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Visit Zuid-Limburg vragen ook andere bekende Limburgers om de actie te ondersteunen. Op die manier willen zij het belang van de maatregelen op een positieve manier onder de aandacht houden bij jong en oud. Want al lijkt het straatbeeld weer normaal: de maatregelen zijn er niet voor niets. Kwetsbare mensen kunnen de straat niet op, omdat we steeds minder geneigd zijn afstand te houden. Bovendien: niemand wil dat de versoepelingen worden teruggedraaid en we weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Winactie voor iedereen
De veiligheidsregio roept iedereen op om de campagne via Facebook of Instagram te steunen. De vijf posts met de meeste likes krijgen een VVV-dinercheque of VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. Meedoen is mogelijk tot eind september. Hashtag: #goeddatjederegelsvolgt #thankyouforfollowingtherules. Zorg wel dat je het bericht met ‘openbaar’ deelt, anders ziet de jury jouw bijdrage niet.

 • Laatste update op .

Chemokar weer in Stein

Vanaf zaterdag 15 augustus staat de chemokar weer elke 3e zaterdag van de maand in Stein. De chemokar staat van 8.30 tot 15.00 uur op de parkeerplaats naast het gemeentehuis (bij de tijdelijke locatie voor oud papier, PMD en groenafval).
De chemokar volgt hiermee de data zoals vermeld op de afvalwijzer die je begin dit jaar hebt ontvangen. Geen afvalwijzer meer? Kijk dan op de website van RWM of download de RWM-app.

Nog geen chemokar in Elsloo
In verband met de richtlijnen rondom het Coronavirus is het helaas niet mogelijk gebleken om ook de locatie in Elsloo te handhaven. Deze locatie komt daarmee te vervallen.

Alternatieven
Ben je niet in de gelegenheid om op de 3e zaterdag van de maand in Stein langs te komen of wil je eerder je klein chemisch afval kwijt? Met lampen, batterijen en cartridges kun je ook terecht bij de inleverpunten in winkels en bouwmarkten. Je kunt ook een bezoek brengen aan de milieuparken in Geleen en Sittard, hier is een permanent depot voor klein chemisch afval aanwezig.

 • Laatste update op .

Gezonde jeugd, vitale toekomst!

Wist je dat 1 op de 9 Steinse kinderen overgewicht heeft en dat jeugd dagelijks vaak 10 uur zittend doorbrengt? Ouders noch overheid kan deze trend alleen ombuigen. Dat kan wél als we samen een gezonde omgeving voor jongeren creëren. Met die reden brengen we diverse partijen zoals onderwijs, verenigingen en ondernemers samen in de JOGG-aanpak. Omdat ieders inbreng en expertise daarbij van belang is, hebben we een enquête uitgezet onder partijen die bij ons bekend zijn. 

Heb jij geen enquête ontvangen, maar wil je hier wel over meepraten en jouw ideeën met ons delen? Lees dan het onderstaande bericht en de enquete vind je hier >

JOGG-aanpak
Gemeente Stein heeft zich voor drie jaar gecommitteerd aan de JOGG-aanpak. Deze afkorting staat voor "Jongeren Op Gezond Gewicht". Het doel is om een gezonde omgeving te creëren voor kinderen en jongeren (tot 19 jaar) zodat een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Gemiddeld heeft één op de acht Nederlandse kinderen overgewicht en jeugd brengt dagelijks te veel uren zittend door.

Publiek private samenwerking
Met JOGG worden publieke en private partijen zoals scholen, buurtcentra, kinderopvang, sportaanbieders, huisartsen, consultatiebureaus, supermarkten en woningbouwverenigingen uitgedaagd en geholpen om met elkaar aan de slag te gaan om een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren te realiseren. De partners versterken elkaar en zorgen er samen voor dat het netwerk rond het kind zich sluit. Samen zorgen we ervoor dat de gezonde keuze weer de mákkelijke keuze wordt.

Gezamenlijk plan van aanpak
De eerste stap is dat er samen met lokale partijen een plan wordt opgesteld hoe deze samenwerking optimaal tot uiting komt. Deze partijen worden binnenkort uitgenodigd (via een enquête) om hierover mee te denken én om de JOGG-aanpak verder concreet vorm en inhoud te geven.

Stein wethouderGina van Mulken jongeren bewegen 1200x600

Foto: wethouder Gina van Mulken

Vitaliteit
Wethouder Gina van Mulken (sport): ‘Binnen diverse beleidsthema’s werken we aan een vitale en sociale samenleving. Sport en beweging draagt daar ook aan bij. Zeker als we kinderen van jongs af aan een gezonde leefstijl willen aanleren, speelt de omgeving een essentiële rol. De JOGG-aanpak zorgt ervoor dat de keten zich samenpakt en hetzelfde doel nastreeft. De sleutel zit namelijk in verbinding en samenwerking: samen zorgen voor enerzijds kwalitatieve en aansprekende sport-, beweeg- en speelmogelijkheden en anderzijds meer aandacht voor gezonde voeding en beweging.’

Sportakkoord
JOGG vloeit voort uit het Lokaal Sportakkoord dat Stein begin dit jaar omarmde en draagt bij aan de ambities de geformuleerd zijn voor de thema’s ‘gezond opgroeien’, ‘gezond meedoen’, ‘gezonde verenigingen’ en ‘gezonde ruimte’.

Foto boven: Becca Tapert / Unsplash

 • Laatste update op .

Bloemrijke bermen

Foto Wim Hanssen: bloemrijke berm langs de drukke Steinderweg

De gemeente Stein werkt de komende jaren aan meer diversiteit en natuurwaarde in het openbare groen. Bij het maaien van bermen en gazons houden we rekening met de aanwezige planten en dieren en de eigenschappen van het terrein. Zo ontstaan er op den duur bloemrijke bermen. Dit levert naast een kleurrijk en afwisselend beeld ook een rijke variatie aan flora en fauna op. Hoe de natuur zich ontwikkelt, is niet precies te voorspellen. In zonnige bermen zal dit bijvoorbeeld sneller gaan dan in de schaduw.

Hoe doen we dat?
Het is je bijvoorbeeld misschien opgevallen dat tijdens iedere maaibeurt een deel van de begroeiing van sommige bermen blijft staan. Dit doen we met een reden. Zo ontstaat er namelijk een langer nectarseizoen. En dat is goed nieuws voor insecten zoals bijen en vlinders.

Wist je dat we ook werken aan meer biodiversiteit door het zaaien van inheemse bloemenmengsels? Of door het planten van verschillende soorten bomen in een straat of laan? We stimuleren ook inwoners om hun steentje bij te dragen. In het najaar start de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’. Waarbij we inwoners de mogelijkheid bieden om bomen en hagen kopen met een flinke korting. Meer informatie hierover volgt.

Molenpark
In het Molenpark in Urmond is er de afgelopen periode in delen van het park niet gemaaid in verband met droogte. Door het minder maaien is er spontaan een bloemrijke flora ontstaan. Dit willen we graag verder ontwikkelen. Door het gras hier minder vaak te maaien en het maaisel af te voeren, kan er langzaamaan een bloemrijk grasveld ontstaan. Het gras wordt in eerste instantie langer en wordt nog één of twee keer per jaar gemaaid. Doordat er meerdere plantensoorten gaan groeien (met elk hun eigen bloeiperiode), zal het grasveld er ook elk seizoen weer anders uitzien. Het hoogtepunt vindt plaats in de warmere perioden als alles in bloei staat.

 • Laatste update op .

Als rondkomen lastig wordt...

Soms kan het moeilijk zijn om rond te komen met het geld dat je hebt. Dat kan iedereen overkomen als omstandigheden opeens veranderen. Bijvoorbeeld zoals nu als gevolg van corona. Heb jij vragen over rondkomen met je geld? Vind je het soms lastig om op het einde van de maand jouw rekeningen te betalen? Of lukt dat niet meer? Dan ben je niet de enige.

Huis-aan-huis krant
Daarom brengt de gemeente Stein een krantje uit over ondersteuning bij rondkomen. Dit krantje wordt rond 11 juli huis-aan-huis verspreid. Naast informatie over soorten ondersteuning en ervaringsverhalen vind je hier ook de belangrijkste telefoonnummers en waar je hulp kunt krijgen bij het aanvragen van een regeling. Want in onze gemeente sta je er niet alleen voor.

Al deze informatie vind je ook op www.gemeentestein.nl/rondkomen


Hulp bij betalingsachterstand zorgverzekeraar

Gemeente Stein gaat in juli en augustus inwoners met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar aanschrijven. Het gaat om inwoners die langer dan zes maanden hun zorgverzekeringspremie niet betaald hebben. Een bedrag voor de premie voor een basisverzekering plus een boete wordt dan automatisch van het inkomen of de uitkering afgehouden. De bestaande schuld wordt daarmee niet afgelost. De gemeente kan helpen om van deze schuld en de boete af te komen.

Meer informatie
Heb jij een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar? Dan ontvang je binnenkort een brief. Voor meer informatie en vragen kun je ook bellen met afdeling schuldhulpverlening van de gemeente via 046-435 93 93.

 • Laatste update op .

Bekendmaking “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020”

De burgemeester van Stein heeft nieuw beleid vastgesteld: het “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020”.
Deze beleidsregel beschrijft op welke manier de burgemeester gebruik kan maken van de bevoegdheid uit de Opiumwet om handhavend op te treden wanneer in woningen of lokalen (of op bijbehorende erven) drugs worden aangetroffen of wanneer sprake is van een voorbereidingshandeling (het voorhanden hebben van een stof of voorwerp bestemd voor het vervaardigen van harddrugs of voor hennepteelt).

De beleidsregel treedt per 1 juli 2020 in werking en vervangt het “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2011”. Het “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020” ligt vanaf 1 juli 2020 ter inzage bij de publieksbalie en is digitaal beschikbaar op www.gemeentestein.nl en www.overheid.nl.

 • Laatste update op .

Toeristische Inspiratiezuilen

Gisteren heeft de gemeente Stein op 3 locaties in de gemeente zogenaamde toeristische inspiratiezuilen met touchscreen geplaatst. Deze zuilen staan in de binnenspeeltuin van het Steinerbos B.V., in het Winkelcentrum Stein en bij Brouwerij De Fontein. 

De informatie moet de bezoeker aan onze gemeente prikkelen om zijn bezoek aan Stein te verlengen of een terugkeerbezoek te plannen. Dit aan de hand van korte en bondige informatie die op een frisse digitale manier gepresenteerd wordt.

Noot redactie: Overigens heeft Dorpsplatform Elsloo 4 jaar geleden al een voorstel voor digitale infoborden/zuilen ingediend. Kostte de gemeente niets, alleen de aanlegkosten van stroom. De wethouder in kwestie vond toen dat de meeste kernen daar nog niet aan toe waren.

 • Laatste update op .

Vergunningen gemeente Stein

Omgevingsvergunningen
Op de hoogte blijven van de plannen of vergunningen die jouw straat of buurt aangaan? Hier lees je de verkorte versie van deze bekendmakingen. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staan op www.overheid.nl
Wil je de bekendmakingen die jij interessant vindt automatisch ontvangen? Dat kan! Activeer de e-mailservice of download de app via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo blijf je op de hoogte.


Publicatiedatum 25.11.2021

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-120\0971184503 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen na dumping (calamiteit) gelegen aan Westelijke Kanaalweg. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-153\0971179423 voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat 12 te Stein bij besluit van 19 november 2021 van rechtswege is toegekend.
• O2021-173\0971181549 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein bij besluit van 23 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-206\0971184943, ingekomen op 18 november 2021 voor het oprichten van luifels en overkapping gelegen aan Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond.
• O2021-205\0971184762, ingekomen op 17 november 2021 voor de noodkap van 32 bomen gelegen aan Scharberg en Westelijke kanaalweg Elsloo.


Publicatiedatum 18.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-190\0971182960, ingekomen op 18 oktober 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Ambiorixstraat 28 6171 BJ te Stein.


Publicatiedatum 15.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-203\0971184333, ingekomen op 10 november 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Beukstraat 28 6181 KV Elsloo.
• O2021-200\0971184281, ingekomen op 10 november 2021 voor het plaatsen van een dak gelegen aan Den Hoekstraat 30 6171 VZ te Stein.
• O2021-202\0971184310, ingekomen op 10 november 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-203\0971161168 voor legaliseren van uitbreiding en wijziging van een woonhuis gelegen aan Pastoor Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond bij besluit van 3 november 2021 wordt toegekend.
• O2021-109\0971173779 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo bij besluit van 10 november 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 12.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-171\0971181496, ingekomen op 16 september 2021 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Dross Kampsstraat 35 6171 JN Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo van rechtswege is toegekend op 15 juli 2021.
• O2021-172\0971181532 voor het inrichten van een oogkliniek gelegen aan Mauritslaan 55, 6129 EL Urmond bij besluit van 10 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-166\0971183511, ingekomen op 26 oktober 2021 voor het houden van Loopfestijn Stein op 6 maart 2022 in en om het Steinerbos te Stein.


Publicatiedatum 10.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-168\0971181278 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Jurgensstraat 4 6181 HG te Elsloo bij besluit van 8november 2021 wordt afgewezen.
• O2021-181\0971182234 voor het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo bij besluit van 4 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• A2021-135\0971181871, ingekomen op 29 september 2021 voor het houden van het PleinfeStein gelegen aan het Wilhelminaplein te Stein.


Publicatiedatum 05.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-181\0971182234, ingekomen op 4 oktober 2021 voor het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo.
• O2021-168\0971181278, ingekomen op 15 september 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Jurgensstraat 4 6181 HG te Elsloo.


Publicatiedatum 04.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-180\0971182012 voor het intern verbouwen van een woning gelegen aan Arnoldenstraat 9 te Stein bij besluit van 27 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 03.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-193\0971183059, ingekomen op 19 oktober 2021 voor het oprichten van een erfafscheiding gelegen aan Steeg 35 6127 EA te Stein.
• O2021-194\0971183704, ingekomen op 30 oktober 2021 voor het kappen van houtopstanden gelegen aan Mauritsweg ong. Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-146\0971178517 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo bij besluit van 7 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-175\0971181655 voor het plaatsen van een ondergrondse opslagtank Ad Blue aan Business Park Stein 194, 6181 MA te Elsloo bij besluit van 15 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-170\0971181425 voor -het aanleggen van een nieuwe in-/uitrit gelegen aan Henri Hermansstraat 4 6129 GK te Urmond bij besluit van 1 november 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 02.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-166\0971180734 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo bij besluit van 29 oktober 2021 wordt afgewezen.


Publicatiedatum 01.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-185\0971182691, ingekomen op 12 oktober 2021 voor het uitbreiden van een bedrijfshal gelegen aan Sanderboutlaan 1, 6181 DN te Elsloo.

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer
• 
Aanvrager: Kivit Staalbouw bv, Locatie: Sanderboutlaan 1, 6181 DN Elsloo, Datum melding:14 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-206697, Dossiernummer: M2021-025\0971182905, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting.
• Aanvrager: FYEObMedical b.v., Locatie: Mauritslaan 49 te Urmond, Datum melding:14 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-207155, Dossiernummer: M2021-024\0971182813, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een oogkliniek
• Aanvrager: Auto Service Piereij, Locatie: Business Park Stein 147 te Elsloo, Datum melding: 26 augustus 2021, ZaaknummerRUD: 2021-206143 Dossiernummer: M2021-022\0971180316, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een vakgarage.
• Aanvrager: Leers Infra b.v. Locatie: Schuttersstraat 14a te Elsloo, Datum melding:4 oktober 2021, Zaaknummer RUD:2021-207110, Dossiernummer: M2021-023\0971182248, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting
• Aanvrager: Camping Catsop b.v. Locatie: Hokkelderweg 2, 6181 LZ Elsloo, Datum melding: 18 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-202748, Dossiernummer: M2021-027\0971183673, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voorhet plaatsen van 2 sanitairewagens en een gastank.
• Aanvrager: Sitech Services Logistic Support b.v. Locatie: Business Park Stein 151, 6181 MA Elsloo, Datum melding: 22 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-207643, Dossiernummer: M2021-026\0971183310, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een inrichting voor op en overslag van materialen.


Publicatiedatum 27.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-192\0971183052, ingekomen op 19 oktober 2021 voor het oprichten van een kantoorpand gelegen aan Heirstraat 36 a, 6129 PK te Urmond.
• O2021-184\0971182619, ingekomen op 11 oktober 2021 voor het verbouwen van een bedrijfspand (realisatie extra kantoorruimte) gelegen aan Molenweg zuid 6 6129 PH Urmond.


Publicatiedatum 26.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-143\0971178195 voor het wijzigen van een gevel en het aanpassen tuin gelegen aan Keerenderkerkweg 20 6171 VL te Stein bij besluit van 22 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 22.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-187\0971182758, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het plaatsen van een bitumentank gelegen aan Heidekampweg 2, 6171 DV te Stein.

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-147\0971182887, ingekomen op 14 oktober 2021 voor het houden van de Kerstmarkt Oud Urmond op 12 december 2021 op diverse locaties in Oud Urmond.

Besluit aanvraag in kader Horecawet
•  A2021-120\0971180847 voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen Mauritsweg 90 te Stein bij besluit van 20 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 21.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-174\0971181580, ingekomen op 22 september 2021 voor het inrichten van een maatschappelijk gebouw (bestemmingsplan) gelegen aan Heuvelstraat 1a, 6181 PE te Elsloo.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-162\0971180155 voor het plaatsen van een zwembad gelegen aan Steeg 12 6171 EB te Stein bij besluit van 19 oktober 2021 wordt afgewezen.


Publicatiedatum 18.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-186\0971182756, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het vervangen van een dakspant gelegen aan Speelheuvel 1 6129 PV te Urmond.
• O2021-189\0971182787, ingekomen op 14 oktober 2021 voor het aanleggen van een inrit gelegen aan Heerstraat Noord 119 6171 CG te Stein.
• O2021-188\0971182768, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het vergroten van een woning gelegen aan Meerser Koestraat 26 a 6171 PV te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-127\0971175769 voor het tijdelijk plaatsen van een kermiswoonwagen gelegen aan Heirstraat 12te Elsloo bij besluit van 14 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-116\0971174459 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo bij besluit van 15oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 14.10.2021

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-139\0971182170, ingekomen op 3 oktober 2021 voor het houden van Carnavalsoptocht Elsloo op 27 februari 2022 door verschillende straten te Elsloo.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-118\0971174631 voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan Nattenhover Koestraat 2 6129 LH te Urmond bij besluit van 11 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-177\0971181708 voor het kappen van een boom gelegen aan Heerstraat Zuid 26 6171 XG te Stein bij besluit van 12 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 11.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-176\0971181706 voor het inrichten van een horecagelegenheid gelegen aan Berger Maasstraat 17 te Urmond bij besluit van 7 oktober 2021 wordt toegekend.
• 2021-204069 dossiernummer O2021-123\0971175467 voor ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van L'Ortye Stein B.V. gelegen aan Veldschuurdijk 9 te Elsloo bij besluit van 1 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum, 05.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-233\0971163480 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Steinderweg 39 te Stein bij besluit van 30 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 04.10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-178\0971181880, ingekomen op 28 september 2021 voor het wijzigen van de gevels gelegen aan Jurgensstraat 83 6181 HE te Elsloo.
• O2021-176\0971181706, ingekomen op 24 september 2021 voor het inrichten van een horecagelegenheid gelegen aan Berger Maasstraat 23, 6129 BC Urmond.
• O2021-179\0971181959, ingekomen op 29 september 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Urmonder Maasstraat 3 6129 CR te Urmond.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-155\0971179430 voor het verbreden van een in/- uitrit gelegen aan Zwaluwhof 15 6181 KH te Elsloo bij besluit van 29 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 02.10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-169\0971181412, ingekomen op 17 september 2021 voor het (ver)bouwen van een kantoorgebouw gelegen aan Schuttersstraat 14a, 6181 AC te Elsloo.
• O2021-172\0971181532, ingekomen op 21 september 2021 voor het inrichten van een oogkliniek gelegen aan Mauritslaan nabij nr 49, 6129 EL Urmond.
• O2021-177\0971181708, ingekomen op 26 september 2021 voor het kappen van een boom gelegen aan Heerstraat Zuid 26 6171 XG te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-206\0971161304 voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement gelegen aan Peldenstraat 11 en 11a 6171 XV Stein bij besluit van 20 mei 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 30.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-161\0971180147, ingekomen op 24 augustus 2021 voor plaatsen van een Landmark Archeoroute * gelegen aan de Westelijke Kanaalweg (bij 't Auwt Vaer nabij voormalige haven van Elsloo die aan de overzijde van de Maas bij de autowegbrug lag)

* Archeo Route markeert archeologische locaties waarbij geïnteresseerden met hun smartphone de app Archeo Route Limburg kunnen raadplegen voor extra informatie.


Publicatiedatum 27.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-159\0971179907, ingekomen op 18 augustus 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Meerser Koestraat 26 a, 6171 PV te Stein.
• O2021-173\0971181549, ingekomen op 21 september 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-075\0971171091 voor het plaatsen van een raam in een binnenwand van het streekmuseum gelegen aan Op de Berg 6, 6181 GT te Elsloo bij besluit van 23 september 2021 wordt toegekend.

Aanvraag evenementenvergunning
• A2021-117\0971181068, ingekomen op 8 september 2021 voor het houden van een vogelbeurs op 6 november 2021 in het Maaslandcentrum te Elsloo, Burg. Maene

nstraat 45 6181EA Stein.
• A2021-118\0971180845, ingekomen op 8 september 2021 voor het houden van een vogelbeurs op 11 december in hetMaaslandcentrum te Elsloo, Burg. Maenenstraat 45 6181EA Stein.
• A2021-127\0971181460, ingekomen op 16 september 2021 voor het houden van Boetegewoon Bie Brigitte in deGrotestraat te Urmond.

 


Publicatiedatum 20.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-151\0971179095, ingekomen op 2 augustus 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Veldschuurweg ong 6171 RP Stein.
• O2021-166\0971180734, ingekomen op 6 september 2021 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo.
• O2021-153\0971179423, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het bouwen van een woonhuis / aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat Stein.
• O2021-118\0971174631, ingekomen op 3 juni 2021 voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan Nattenhover Koestraat 2 6129 LH te Urmond.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-072\0971170598 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Michiel de Ruyterstraat 2 te Elsloo bij besluit van 9 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-125\0971175561 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Charles de Gavrestraat 10 6181 GL te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-147\0971178543 voor het inrichten van een pedicuresalon gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein bij besluit van 16 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-129\0971176011 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Brederodestraat 17 6181 BE te Elsloo bij besluit van 3september 2021 wordt toegekend.
• O2021-148\0971178679 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-098\0971180535 voor Kemken 7 Elsloo gelegen aan Kempken 7 te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.
• S2021-097\0971180389 voor Rembrandtstraat 31 Elsloo gelegen aan Rembrandtstraat 31 te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.
• S2021-100\0971181049 voor het illegaal dumpen van asbesthoudende materialen gelegen aan Oostelijke kanaalweg te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Aanvraag evenementenvergunning
• A2021-107\0971179964, ingekomen op 19 augustus 2021 voor Het houden van wielertoertocht Gravel Fest gelegen aan Verschillende wegen te Stein.

Besluit aanvraag evenementenvergunning
• A2021-087\0971178045 voor het houden van Garagesale Urmond 2021 op 26 september 2021 te Urmond bij besluit van 8 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 17.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-138\0971177479, ingekomen op 8 juli 2021 voor het vergroten van een woonhuis en oprichten van een garage gelegen aan Heirstraat 37 6181 HL te Elsloo.
• O2021-165\0971180692, ingekomen op 3 september 2021 voor het aanleggen van een uit-/ inrit gelegen aan Jurgensstraat 45 6181 HD te Elsloo.
• O2021-147\0971178543, ingekomen op 22 juli 2021 voor het inrichten van een pedicuresalon gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-162\0971180155, ingekomen op 24 augustus 2021 voor het plaatsen van een zwembad gelegen aan Steeg 12 6171 EB te Stein.
• O2021-158\0971179904, ingekomen op 18 augustus 2021 voor het kappen van een wilg gelegen aan Kinskystraat 46 6171 LZ te Stein.
• O2021-164\0971180391, ingekomen op 30 augustus 2021 voor het legaliseren van bijgebouwen gelegen aan Julianastraat 32 6129 BV te Urmond.

Besluit omgevingsvergunning
• O2021-134\0971176468 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14, 6171 EX te Stein bij besluit van 8 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 06.09.021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Keerend 38 6171 VS te Stein voor het wijzigen van een omgevingsvergunning, zaaknummer O2020-176.
• Veestraat 3 6171 CM te Stein, voor het vergroten van een woonwagen (realiseren slaapkamer), zaaknummer O2020-170.
• Bergènkenstraat ong. te Stein, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-188.
• Doctor Schaepmanstraat 1 6129 JB te Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2020-189.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Bergstraat 14, 6129 CZ te Urmond voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 31 augustus 2021, zaaknummer O2021-137.

Melding verkeersbesluit
• 2021VBST08 - Opheffen invalidenparkeerplaats Koeweide Meers


Publicatiedatum 02.09.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• A2021-108\0971180267, ingekomen op 26 augustus 2021 voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen Schineksstraat 11 te Stein.
• O2021-137\0971177446, ingekomen op 8 juli 2021 voor het intern verbouwen van een woonhuis gelegen aan Bergstraat 14 6129 CZ te Urmond.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-137\0971177446 voor het intern verbouwen van een woonhuis gelegen aan Bergstraat 14 6129 CZ te Urmond bij besluit van 31augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 30.08.2021

Besluit verlenging beslistermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• 
O2021-091\0971172338 voor het inrichten van een pakketdienst (Pick-up point) gelegen aan Stadhouderslaan 247 6171 KK te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 18.08.2021

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-141\0971177853 voor het wijzigen van een inrichting gelegen aan Het Einde 44, 6181 JT te Elsloo bij besluit van 16 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-130\0971176084 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7, 6181 GS te Elsloo bij besluit van 12 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-113\0971174028 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein bij besluit van 12 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 13.08.2021

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-149\0971178895 voor het verrichten van werkzaamheden aan het voorerf van het bedrijfspand an de Havenstraat 23, 6171 ED te Stein bij besluit van 11 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-124\0971175556 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Charles de Gavrestraat 13 6181 GL te Elsloo bij besluit van 9 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 12.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-052\0971168985, ingekomen op 10 maart 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Steinderweg 27 6171 XJ Stein.
• O2021-155\0971179430, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het verbreden van een in/- uitrit gelegen aan Zwaluwhof 15 6181 KH te Elsloo.


Publicatiedatum 10.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
•  O2021-124\0971175556, ingekomen op 14 juni 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Charles de Gavrestraat 13 6181 GL te Elsloo.


Publicatiedatum 05.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-128\0971175912, ingekomen op 17 juni 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen en het verwijderen van asbesthoudende toepassingen gelegen aan Maasberg 6 6181 GV te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-121\0971174949, ingekomen op 8 juni 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Past Willemsstraat 15 6181 HT te Elsloo, bij besluit van 3 augustus 2021 wordt toegekend.
•  O2021-122\0971175387, ingekomen op 10 juni 2021 voor het oprichten van een tuinberging en verbreden in- en uitrit gelegen aan Kuilenweg 15 6181 NE te Elsloo, bij besluit van 3 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 04.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-148\0971178679, ingekomen op 26 juli 2021 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo.
• O2021-150\0971179071, ingekomen op 30 juli 2021 voor het wijzigen van de zijgevel gelegen aan Burg Eussenstraat 54 a 6181 BR te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-031\0971167101 voor het plaatsen van een carport gelegen aan Breinderweg 49 6171 TX te Stein.


Publicatiedatum 28.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-131\0971176151, ingekomen op 22 juni 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Noelweg 19 6171 HB te Stein.
• O2021-142\0971178026, ingekomen op 15 juli 2021 voor het tijdelijke verruimen van openingstijden gelegen aan Ondergenhousweg 15, 6171 GW te Stein.
• O2021-146\0971178517, ingekomen op 22 juli 2021 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo.
• O2021-129\0971176011, ingekomen op 20 juni 2021 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Brederodestraat 17 6181 BE te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-140\0971177821 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein bij besluit van 26 juli 2021 wordt toegekend. 
• O2021-075\0971171091 aanvraag voor het constructief verbouwen van streekmuseum gelegen aan Op de Berg 6, 6181 GT te Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 26.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-130\0971176084, ingekomen op 21 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7 6181 GS te Elsloo.
• O2021-134\0971176468, ingekomen op 27 juni 2021 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14 6171 EX te Stein.
• O2021-140\0971177821, ingekomen op 14 juli 2021 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein.


Publicatiedatum 23.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-127\0971175769, ingekomen op 16 juni 2021 voor het tijdelijk plaatsen van een kermiswoonwagen gelegen aan Heirstraat 12 6181 HM te Elsloo.
• O2021-114\0971174309 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.
• O2021-113\0971174028 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 21.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.
• O2021-126\0971175623, ingekomen op 14 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-116\0971174459, ingekomen op 1 juni 2021 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo.
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.


Publicatiedatum 19.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591, ingekomen op 4 mei 2021 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo.
• O2021-113\0971174028, ingekomen op 26 mei 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-098\0971172839 voor het verbouwen van een woonhuis gelegen aan Op de Dries 39 6181 JK te Elsloo bij besluit van 14 juli 2021 wordt toegekend.
• O2021-110\0971173780 voor het wijzigen van een gevel gelegen aan Barbariniplein 7 6171 GJ te Stein bij besluit van 15 juli 2021 wordt toegekend.


week 29.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Voor het tijdelijke aanleggen van een in-/uitweg aan de Sanderboutlaan i.v.m. het uitbreiden van een bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo, zaaknummer O2021-133.
• Graetheidelaan 33, 6129 GC Urmond, voor het inrichten van een cateringbedrijf, zaaknummer O2021-135.
• Voor het vergroten van berging en wijziging gevel gelegen aan Dorpstraat 23 ,6181 GW te Elsloo, zaaknummer O2021-111

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Dijkweg ong. te Meers voor het aanleggen van een taludtrap, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-070.
• Voor het aanleggen van een tijdelijke in-/uitweg op het perceel gelegen aan de Business Park Stein 133 te Elsloo. Deze uitweg wordt aangelegd ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de bouwplaats van Nedlin in de groenstrook aan de Sanderboutlaan te Elsloo, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-133.
• Voor het verbouwen van een woonhuis, Stationsstraat 31 Elsloo, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-023
• Voor het plaatsen van informatiebanners gelegen op de groenstrook tussen de Heisteeg en de van der Marktstraat te Stein, verzenddatum besluit 13 juli 2021, zaaknummer O2021-112.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Het vergroten van berging en wijziging gevel gelegen aan Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo, zaaknummer o2021-111.


week 28.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Op de Dries 43a, 6181 JK Elsloo, sloop van bestaande woning en bouwen nieuwe woning, dossiernummer O2021-115.
• Jurgensstraat ong., het kappen van 24 bomen i.v.m. reconstructie werkzaamheden aan de weg, zaaknummer O2021-119.
• Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo, voor het vergroten van berging en wijziging gevel, zaaknummer O2021-111
• Graetheidelaan 33 6129 GC te Urmond, voor het inrichten van een cateringsbedrijf, zaaknummer O2021-135
• Kerkstraat 1 6171 EC te Stein, voor het plaatsen van een monument schutterij St. Joseph, zaaknummer O2021-106
• Kinskystraat 18 6171 LZ te Stein, voor het plaatsen van een bijgebouw, zaaknummer O2021-069 

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Veldschuurweg 17, 6171 RP te Stein, voor het legaliseren van het oprichten van een mantelzorgwoning, dossiernummer O2020-194.
• Stationsstraat 31 6181 AD te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, dossiernummer O2021-023\0971166564

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Wegtracé tussen Business Park Stein nummer 133 en 323 voor het aanleggen van een leidingentracé, verzenddatum besluit 28 juni 2021, zaaknummer O2021-049.
• Het inrichten van een stagiaireverblijf, Platijkweg 1, 6171 ZA Stein, verzenddatum besluit 2 juli 2021, zaaknummer O2021-092.


Week 27.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Op de Dries 43a, 6181 JK Elsloo, voor het bouwen van een woonhuis, dossiernummer O2021-115\0971174403
• Veldschuurdijk 9, 6181 PD Elsloo, voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van de omgevingsvergunning, dossiernummer O2021-123, RUD zaaknummer 2021-204069.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Zwartdriesstraat 2, 6171 CC Stein, voor het kappen van een boom aan de Zwartdriesstraat, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-132.

Besluit uitgebreide omgevingsvergunning
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo, voor het plaatsen en vervangen van sportveldverlichting op sportpark Mergelakker, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-078.
• Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het plaatsen en vervangen van sportveldverlichting op sportpark ’t Hetjen, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-077.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
• Veldschuurdijk 9, 6181 PD Elsloo, voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van de omgevingsvergunning, dossiernummer O2021-123, RUD zaaknummer 2021-204069. Het ontwerp besluit ligt met ingang van 25 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
• Sanderboutlaan 13, 6181 DN Elsloo voor het veranderen van een inrichting (Karwei), zaaknummer RUD 2021-203683, dossier nr. M2021-011.
• Mauritsweg 134, 6171 AK Stein voor het vervangen van een gasdrukstation (Enexis bv), zaaknummer 2021-204525, dossier nr. M2021-012.
• Kruisstraat 2, 6171 GG Stein, het uitbreiden van een terras (café Verjans), zaaknummer RUD 2021-204073, dossier nr. M2021-015.
• Berger Maasstraat 23, 6129 BC Urmond, nieuwbouw horecalocaliteit en uitbreiding terras (Terras Maasoever), zaaknummer RUD 2021-204757, dossier nr M2021-016.


Week 24.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-109\0971173779
• Van der Marckstraat 77, 6171 PP te Stein, voor het tijdelijk plaatsen van informatiebanners, zaaknummer O2021-112\0971173916
• Kanaalweg 20, 6129 AZ Urmond voor het inrichten van een tijdelijke standplaats, zaaknummer O2021-108
• Diependaalstraat 11, 6171 JD Stein voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-101\0971173071
• Weertdijkweg, Dijkweg en Urmonder Parallelweg te Stein, wegens tijdelijk omleggen en permanent wijzigen van de loop van een zijtak van de Ur, zaaknummer O2021-084\0971171772
• Berger Maasstraat 17, 6129 BC te Urmond, voor het oprichten van een horecalokaliteit met terras en parkeerplaats, zaaknummer O2021-104\097117343


Week 23.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• Meijgatenstraat 8, 6171 JJ te Stein, plaatsen van een overkapping  bij besluit van 21 mei 2021 wordt toegekend. Zaaknummer O2021-076\0971171136
• Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond, voor kapvergunning Terras Maasoever, zaaknummer O2020-204\0971161205 


Week 22.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Veldjensweg en omgeving Meers, voor het plaatsen van een klaphekjes en bank, zaaknummer O2021-081\0971171545
• Kinskystraat 18, 6171 LZ te Stein, voor het plaatsen van een bijgebouw, zaaknummer O2021-069\0971170432
• Business Park Stein 108, 6181 MA te Elsloo, voor het inrichten van een tijdelijke teststraat, zaaknummer O2021-103\0971173417
• Platijkweg 1, 6171 XA te Stein, voor het inrichten van een stagiaire verblijf (2 slaapkamers) zaaknummer O2021-092\0971172365

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een opslagloods, zaaknummer O2021-016\0971166244


Week 21.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Swentiboldlaan 30 6129 HP Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-097.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Stationsstraat 31 6181 AD Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 mei 2021, zaaknummer O2021-023.


Week 20.2021

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het gebruik van een chemicaliëntank, verzenddatum besluit 10 mei 2021, zaaknummer O2020-145.
• Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verhogen van een dak en vergroten dakkapel, verzenddatum besluit 17 mei 2021,zaaknummer O2020-222.
• Doctor Poelsstraat 28, 6181 CP te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 mei 2021, zaaknummer O2021-095.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 te Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo, voor revisievergunning milieu voor de gehele inrichting en het plaatsen van een bedrijfshal met kantoorruimte en het inrichten van een parkeerterrein door J.W. Limpens & zonen bv., zaaknummer gemeente O2020-232, zaaknummer RUD 2021-100030. De aanvraag en ontwerp beschikking ligt van 7 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 op het gemeentehuis gedurende de reguliere openingstijden op afspraak ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder zienswijzen tegen het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stein. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs L.J.J. Pompl van de afdeling VTH (tel 046-4359393).


Week 19.2021

Besluit omgevingsvergunning
• Dross vd Weijdenplein 5, 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 3 mei 2021, zaaknummer O2021-055.

Vaststelling bestemmingsplan “Meerdel”
In de raadsvergadering van 29 april  jl. is het bestemmingsplan “Meerdel” vastgesteld. 

Het plan ligt vanaf 12 mei a.s. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatienummer:  NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0003
Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld. De volledige bekendmakingen hierover kun je vinden in de Staatscourant en het gemeenteblad  van vandaag of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 18.2021

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 20 april 2021, zaaknummer O2021-060
• Meerser Koestraat 26a 6171 PV te Stein, voor het wijzigen van een voorgevel, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-050

Ontwerp besluit omgevingsvergunning Veedrift Heidekamppark Stein
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat voor eenieder het ontwerp besluit omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-226\0971162997 voor vellen van houtopstand en herplant in en nabij Veedrift/Heidekamppark te Stein gelegen aan Heidekamppark Urmond vanaf 28 april 2021 ter inzage ligt. Het plan kan op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:
• Kappen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Rechtsbescherming
De aanvraag heeft betrekking op een geval zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo. Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure (afdeling 3.4 van de Awb). Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 28 april 2021 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-226, Heidekamppark Urmond” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Voor het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Het ontwerp besluit is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971. OVHeidekamppark-OB01
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs L.J.J. Pompl: per telefoon ( tel. nr. 046-4359393) of per mail ()


Week 17.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Kerkstraat 18 6181 NP Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-003.
• Heisteeg 98, 6171 Nl Stein , voor het renoveren van sportpark ’t Hetjen, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-040.
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo, voor het renoveren van sportpark Mergelakker, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-039.
• Beukstraat 26 6181 KV te Elsloo, voor het realiseren (legaliseren) van een draadhekwerk, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-053
• Kerkstraat 18 6181 NP Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-003.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
Wijziging verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023
• Veldschuurweg 17 6171 RP Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met minimaal 6 weken, verzenddatum besluit 20 april 2021, O2021-016.

Wijziging verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023
Met het collegebesluit van 6 april 2021 heeft het college conform artikel 2 lid 3 van de ‘Verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023’ besloten per 1 mei 2021 artikel 2 lid 1b van de Verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023 als volgt te wijzigingen.
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
b. voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Stein met een maximale koop(/‐aanneem)som van € 245.000, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Meer informatie is te lezen op www.gemeentestein.nl/starterslening


Week 16.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Staakijzerstraat 12 6129 JC te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-041.
• Mergelakker 66, 6181 GJ te Elsloo, voor het renoveren van sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039.
• Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het renoveren van sportpark ’t Hetjen, zaaknummer O2021-040.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, voor het plaatsen van een loods, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2020-179.
• Houterend 83 6171 CR Stein, het aanleggen van een inrit, verzenddatum besluit 7 april 2021, zaaknummer O2021-065.
• Molenweg zuid 4d te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 7 april 2021, zaaknummer O2020-234.
• Mauritslaan 14, 6129 EM te Urmond, voor het verbreden van een uitrit, verzenddatum besluit 8 april 2021, zaaknummer O2021-067.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo (sportpark Mergelakker), voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2021-039.
• Heisteeg 98, 6171 NL (sportpark ’t Hetjen), voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2021-040.
Bestemmingsplan “Erfgoed Stein”
• Staakijzerstraat 12 6129 JC te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 13 april 2021, zaaknummer O2021-041.

Bestemmingsplan “Erfgoed Stein”
Vanaf woensdag a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Erfgoed Stein” zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer: NL.IMRO.0971.BPerfgoed-0001


Week 15.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veldschuurdijk 2 6171 RR te Stein, voor het plaatsen van een garage met overkapping, zaaknummer O2021-073


Week 14.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Bingelkruid 2 6181 ML Elsloo, voor hetplaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-064
 Dross vd Weijdenplein 5 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafschjeiding, zaaknummer O2021-055
 Blauwensteenweg 13 6171 KW te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-071

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Steinderweg 39a te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021
 Molenweg Zuid ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-234


Week 13.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, zaaknummer O2021-060.
 Veldschuurweg 15 6171 RP te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2021-059.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Hoolstraat 2a te Stein, voor het oprichten van een woning, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-231.
 Houterend 87 te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-048.
 Meerser Eindstraat 11 6171 PS Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-235.
 Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-051.
 Raadhuisplein 85 6171 JC te Stein, voor het realiseren van een Domino’s Pizza (van rechtswege), verzenddatum besluit van rechtswege 24 maart 2021, zaaknummer O2021-008.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Koningstraat 10 6129 BD te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-032.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-031.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Raadhuisplein 80, 6171 JC Stein voor het inrichten van Domino’s pizza en voor het opleggen van maatwerkvoorschriften, dossiernummer M2021-003, zaaknummers RUD 2021-201113 en 201-201253.
 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein, voor het houden van landbouwhuisdieren (varkens) bij een type B bedrijf, dossiernummer M2021-005, Zaaknummer RUD 2021-201846.


Week 12.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Past Eijckstraat 4 6129 BK te Urmond, voor het inrichten van een afhaalrestaurant gelegen aan hetzelfde adres, zaaknummer O2021-054
• Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, zaaknummer O2021-051


Week 11.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Beukstraat 26 6181 KV Elsloo, voor het legaliseren van een draadhekwerk, zaaknummer O2021-053.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Sint Maartenstraat 3 6129 CV te Urmond, voor de aanleg van een uitrit, zaaknummer O2021-044.
• Maarten Trompstraat 12 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
• Breinderweg 51 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
• Heistreeg 98, 6171 NL te Stein & Mergelakker 66 6181 JG te Elsloo, voor de kap van in totaal 14 bomen op de genoemde locaties, zaaknummer O2021-038.


Week 10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Mergelakker 66, 6181 JG te Elsloo, renoveren sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039
 Meerdel te Elsloo, kappen van bomen, zaaknummer O2021-001
 Stationsstraat 59, 6181 AE te Elsloo, plaatsen van een reclamezuil, zaaknummer O2021-047
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, renoveren sportpark 't Hetjen, zaaknummer O2021-040
 Dasmer 10, 6171 SB te Stein, kappen 2 bomen, zaaknummer O2021-046

Kennisgeving sloopmelding
 Cornelisleen te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-017
 Heerstraat C 51-C, 6171 HS te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-024


Week 9.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veestraat 5 6171 CM Stein, het plaatsen van een muur, zaaknummer O2021-037.
 Steenwegstraat ong. Stein, voor het kappen van een populierenopstand (110 populieren), zaaknummer O2021-011.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Veerweg 12 6129 BA te Urmond, voor het vergroten van een balkon, verzenddatum besluit 2 maart 2021, zaaknummer O2020-211.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 3 maart 2021, zaaknummer O2021-036.

Ontwerpbesluit
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het gebruik van een chemicalientank. Het ontwerp besluit ligt m.i.v. 3 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder bij het college van B&W van Stein zienswijzen indienen. Voor vragen of het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Stein tel 046-4359393, team VTH. Betreft zaaknummer RUD 2020-205686 en dossiernummer O2020-145.


Week 8.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dorine Verschureplein 9a, 6181 AS te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot appartement, zaaknummer O2021-027.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein, voor het kappen van een dode boom, zaaknummer O2021-028.
 Schuttersstraat 14a, 6181 AC Elsloo, voor het verwijderen van een houtopstand en het afgraven van een grondwal, zaaknummer O2021-025.
 Haven 20, 6171 EG Stein, het plaatsen van een tijdelijke tenthal, zaaknummer O2021-.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een carport, zaaknummer O2021-031.
 Meijersstraat 3 6171 TR te Stein, voor het wijzigen van een gevel, zaaknummer O2021-035.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE Stein, voor het verbreden van een inrit, zaaknummer O2021-036.
 Nabij Heidekampweg 4 aan de Nijverheidsweg 3, 6171 AZ te Stein voor het plaatsen van een schotelantenne, zaaknummer O2021-026.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het kappen van een dode boom, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2021-028, i.v.m. het spoedeisend karakter treedt het besluit al op 12 februari 2021 in werking.
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-209.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Past Eijckstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2020-182.
 Peldenstraat 11(a), 6171 XV te Stein, voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-206.
 Heenkenstraat 12, 6171 LN te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-230.
 Hoolstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-231.
 Veerweg 12 6129 BA Urmond, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (vergroten balkon), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-211.
 Meerser eindstraat ongenummerd, 6171 PS te Stein, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (oprichten woning), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-235.

Bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”

In de raadsvergadering van 11 februari jl. is het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 februari as. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPHavenstraatStein-0003

Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

De volledige bekendmakingen hierover zijn te vinden in de Staatscourant van vandaag en op
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 7.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Breinderweg 51, 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
 Steinderweg ongenummerd, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Stationsstraat 31, 6181 AD te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-023.
 Steinderweg ongenummerd (F498), voor het oprichten van een nieuwe woning, zaaknummer O2020-233.
 Mauritslaan 10, 6181 EM Urmond, voor het aan huis hebben van een eenmansbedrijf voor de productie van elektronische artikelen (oordoppels op maat), zaaknummer O2021-018.
 Koningstraat 10 6129 BD Urmond, voor het plaatsen van een keerwand / schutting, zaaknummer O2021-032.
 Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een loods, zaaknummer O2021-016.
 Maarten Trompstraat 12, 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
 Steinderweg ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van zonnepanelen, zaaknummer O2021-033.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Beukstraat 28, 6181 KV te Elsloo, voor het legaliseren van het plaatsen van een garage, verzenddatum besluit 9 februari 2021, zaaknummer O2020-043.
 Stationsstraat 57, 6181 AE te Elsloo, voor het inrichten van een kantoorpand, verzenddatum besluit 10 februari 2021, zaaknummer O2020-223.

Bestemmingsplan “Meerdel”
Vanaf 18 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan “Meerdel” en het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0002

Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden worden ingediend bij de gemeenteraad resp. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA te Stein

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812
De volledige bekendmakingen hierover kunt u vinden in de Staatscourant van vandaag of via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant


Week 6.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Julianastraat 8, 6181 GR te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot woonhuis, zaaknummer O2021-017.
 Jurgensstraat 66, 6181 HH te Elsloo, voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-019.
 Koningstraat 8 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, zaaknummer O2021-022.
 Steinderweg ongenummerd (Stein F 499), voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Dross Essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-013.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koningstraat 8, 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, verzenddatum besluit 3-2-2021, zaaknummer O2021-022.
 Dross essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, verzenddatumbesluit 3 februari 2021, zaaknummer O2021-013.
 Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond, voor het kappen van een boom, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2021-004.
 Veestraat 3 6171 CM Stein, voor het vergroten van een woonwagen, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2020-170.
 Business Park Stein 133, 6181 MA Elsloo voor het oprichten van een industriële wasserij met kantoren, verzenddatum besluit 2 februari 2021, zaaknummer O2020-179.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer O2020-209.
 Burg de witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer I2020-222.


Week 5.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Heerstraat Centrum 143, 6171 HV te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte met berging, zaaknummer O2021-015.
 Maasberg 2, 6181 GV Elsloo, voor het kappen van bomen i.v.m. regulier onderhoud in kasteelpark Elsloo, zaaknummer O2021-010.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, verzenddatum besluit 25 januari 2021, zaaknummer O2020-213.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide voor elektriciteits-opwekking voor eigen gebruik op eigen terrein, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-158.
 Nabij Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein, voor het legaliseren van een hekwerk, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-186.
 Vleugelmorgenstraat 5 6171 NN te Stein, voor intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-151.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Veestraat 3, voor het vergroten van een woonwagen, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-170.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Daalstraat 23, 6181 JP Elsloo, voor het veranderen van een inrichting (akkerbouwbedrijf Claessen), RUD zaaknummer 2020-207657, dossiernummer M2021-002.


Week 4.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Blauwensteenweg 11, 6171 KW te Stein, voor het vergroten van een woning, zaaknummer O2021-006.
 Wegsken 8, 6171 AM te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte, zaaknummer O2021-007.
 Raadhuisplein 80, 6171 JC te Stein, voor het oprichten van een domino’s pizzeria, zaaknummer O2021-008.
 Moutheuvelsweg 49 6171 VH Stein, voor het oprichten van een woning in een bestaande loods, zaaknummer O2021-009.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koeweide 17a, voor het plaatsen van 2 buitenunits voor een airco, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-199.
 Speelheuvel 39, 6129 PW Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-201.
 Heerstraat Noord 48, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2021-002.
 Nattenhover Koestraat 13, 6129 LH te Urmond, voor het renoveren van een zijgevel, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-218.
 Beekdal Ur (Ellserveld Meerdel), voor het wijzigen van het talud, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-212.

Besluit weigering omgevingsvergunning
 Nabij Brugstraat ong. te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast, verzenddatum besluit 21 januari 2021, zaaknummer O2020-177.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, aanvrager Pisters holding b.v. voor het plaatsen van een opslagloods voor een hoveniers- of aannemersbedrijf, zaaknummer RUD 2020-207497, dossiernr M2021-001. 


Week 3.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
Meerdel ongenummerd te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2021-001.
 Heerstraat noord 48, 6171 CH Stein, voor het verbreden van in-/uitrit, zaaknummer O2021-002.
 Kerkstraat 18, 6181 NP te Elsloo, voor het verbouwen van een woning, zaaknummer O2021-003.
 Kloosterstraat 20, 6129 CS Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-004.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 12 januari 2021, zaaknummer O2020-167.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-207.
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-085.
 Paalweg ong. te Urmond, voor het realiseren van een tijdelijke inrit, verzenddatum besluit 13 januari 2021.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van drie rioleringsputten, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-178.
 Molenweg Zuid te Urmond voor het kappen van 5 bomen in het kader van het project reconstructie Molenweg Zuid Paalweg Urmond, verzenddatum besluit d.d. 14 januari 2021, zaaknummer O2020-195.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo voor het oprichten van een loods, verzenddatum besluit 11 januari 2020, zaaknummer O2020-179.

 • Laatste update op .

In Stein helpen we elkaar door de crisis heen

Raadsleden, college en personeel van de Gemeente Stein hebben op eigen titel 900 euro ingezameld (dus geen gemeentelijke actie!) waarmee de ca 25 Steinse gezinnen die mede afhankelijk zijn van de Voedselbank, in deze moeilijke tijden iets extra's krijgen.
Zij krijgen daarvoor vouchers die ze kunnen inleveren bij deelnemende plaatselijke winkeliers. Dus ook die genereren met deze actie wat extra omzet.

Het credo is "In Stein helpen we elkaar door de crisis heen"

gemeente stein tegoedbon

Guus Peters, DOS-raadslid en met collega Paul Thomassen initiatiefnemer van deze actie laat desgevraagd weten dat de Voedselbank deze opzet heeft voorgesteld omdat zij geen geld mogen accepteren. Tevens kunnen de betreffende gezinnen op deze manier wat extra's kopen, spullen die niet in de standaard voedselpakketten zitten.
"Stein heeft ca 25 gezinnen bij de voedselbank. Natuurlijk is de blijkbare noodzaak  daarvan vreselijk in een rijk land als Nederland, maar ik voel aan dat de behoefte aan steun in de aanstaande crisistijd steeds groter zal worden. Ik denk dan vooral aan mensen met kinderen."
Peters vervolgt: "Ja wij weten dat er meer gezinnen zijn die hulp nodig hebben, ook mensen die (nog) geen gebruik hoeven te maken van de Voedselbank. Dit is ook een eerste aanzet, een gebaar. We zijn in overleg om te bekijken of we deze actie niet kunnen uitbreiden door meer donaties binnen te halen. Dan komen ook die minima-gezinnen voor vouchers in aanmerking. Probleem is de privacy van de mensen. Gemeentelijke en andere instanties mogen ons geen namen geven. Wellicht kunnen de plaatselijke DOP-en hierbij een rol gaan spelen. Niet alleen bij de toewijzing maar straks ook bij de distributie"

Ontvangst van de actie
De inwoners die de vouchers hebben ontvangen alsook de deelnemende winkeliers en bedrijven waren zeer positief.

Bij de start van de actie zijn we meteen ook verrast door een aantal winkeliers, ondernemers en bedrijven die aangaven weliswaar geen producten en diensten te hebben die geschikt waren voor deze vouchers, maar wel een financiële bijdrage willen leveren.

Vervolg van de actie
De initiatiefgroep heeft deze suggestie opgepakt. Onder de naam van ‘lokaal voor lokaal’ willen we een vervolg geven aan deze voucheractie. Op die manier denken we deze inwoners en mogelijk ook andere doelgroepen langere tijd te kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Daarnaast beraden we ons nog in hoeverre we dit kunnen en willen uitbouwen tot een meer permanente vorm van ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben.

Om deze reden benaderen we jullie als ondernemers, bedrijven en winkeliers om het vervolg initiatief financieel te steunen.

Financieel steunen kan door middel van het doneren van een bedrag (hoogte door uzelf te bepalen) op bankrekening NL10RABO 0114111839 onder vermelding van “lokaal voor lokaal Stein’.
Wilt u ook doneren? Of bent u winkelier die wil deelnemen? Neem contact op met Paul Thomassen: óf Guus Peters:

 • Laatste update op .

Open Brief burgemeester Leurs

Een uitgebreide Open Brief van burgemeester Marion Leurs-Mordang over de Corona-crisis en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij.

Gedachten gaan uit naar nabestaanden overledenen. Heb oog voor de mensen om u heen, vooral hulpbehoevende, kwetsbare of eenzame personen. Informeer je goed, zorg goed voor jezelf en je naasten en blijf gezond. Respect voor de helden van de zorg, hulpdiensten, vrijwilligers, gezagdragers en ketenpartners. 

Lees de brief hier >

 • Laatste update op .

Vrije Inloop in Elsloo, Stein en Urmond

In de dorpen Elsloo, Stein en Urmond kunnen inwoners met allerlei vragen terecht bij de open inloop.

De gemeente Stein wil inwoners zo goed mogelijk helpen in de verschillende dorpskernen. “Met de inlooppunten zorgen we voor hulp dichtbij huis en kunnen inwoners terecht met vragen”, vertelt wethouder Hub Janssen. “Onze inwoners kunnen vragen stellen voor zichzelf of voor een ander, over bijv. de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp)”

De aanwezige organisaties bij de inloop zijn: Partners in Welzijn, MEE, Steunpunt Mantelzorg, Zaam Wonen, Wonen Limburg (in Urmond) en ook de Wmo klantmanagers van de Gemeente Stein. Bij de medewerker van het Wmo-team kun je terecht met vragen over rolstoelen en scootmobiels, vervangende zorg (respijtzorg), begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoers- en woonvoorzieningen.

Zaam Wonen zal vanaf maart 2020 aansluiten bij de inloop in Stein en Elsloo op de eerste woensdag van de maanden maart, april en mei. Hierna wordt bekeken of dit wordt doorgezet. Hier kun je terecht met je vragen over sociale huurwoningen, de huur, verhuizen en leefbaarheid in de buurt.

Op de locaties zijn diverse professionals aanwezig om de vraag te bespreken en samen te zoeken naar passende hulp of een oplossing. 

Locaties en openingstijden
Elsloo
• Iedere woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur
• Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 (voormalige bieb)

Stein
• Iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur
• Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1

Urmond
• Iedere donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur
• Buurthuis Kooypoort, Urmonderplein 43

Op de foto: Bij de inloop in Urmond zijn Henriette Avenhuis van Wonen Limburg, Hans de Ridder van Partners in Welzijn en Sandra Nijsten van Gemeente Stein wekelijks aanwezig (v.l.n.r.)

 • Laatste update op .

18+ en op zoek naar een huurwoning?!

 

Het leven van een 18-plusser valt niet altijd mee. Wil je straks zonder problemen op jezelf gaan wonen in Stein? Schrijf je dan NU alvast in voor een huurwoning. Gaat dat in ieder geval heel smooth.

18+? Inschrijven voor een huurwoning dus!

En dat kan hier 

 • Laatste update op .

Steinse dienstverlening gewaarborgd tijdens Citrix-perikelen

Recent hebben organisaties die Citrix-software gebruiken problemen ondervonden vanwege veiligheidsrisico's. Lees hier meer over datalekken met Citrix software >

Gemeente Stein maakt voor extern dataverkeer ook gebruik van deze software, maar heeft geen hinder ondervonden van de veiligheidsrisico's. Dat betekent dat de dienstverlening richting inwoners en ketenpartners op geen enkele wijze in het geding is geweest en continue op peil was.

Vinger aan de pols
Wethouder Joep Ummels (ICT & Privacy): ‘Vanaf het eerste signaal van een mogelijk veiligheidsrisico heeft het interne team voor informatiebeveiliging en privacy (PIT) en de extern ICT-beheerder de situatie nauwgezet gevolgd en zijn steeds alle benodigde stappen ondernomen om onze omgeving optimaal veilig te houden. Parallel daaraan hebben we de laatste weken de bewaking van de systemen opgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de veiligheid van gegevens is gewaarborgd volgens de normen die hiervoor zijn vastgesteld en dat we de dienstverlening kunnen blijven aanbieden die men van ons gewend is.’ De gemeente blijft uiteraard waakzaam en alert op veiligheidsrisico's naar de toekomst toe.

Beleid
De gemeente Stein investeert al jaren in privacy en informatiebeveiliging, maar ook in bewustwording hieromtrent. Deze thema’s staan hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda.

 

 • Laatste update op .

Verkeersveilige gemeente Stein

De gemeente Stein legt op 22.01.2020 in een 2 pagina's groot artikel in Via Sittard-Geleen uit dat zij verkeersveiligheid serieus nemen. En daarbij ook hun inwoners betrekken. De uitkomst daarvan wordt vertaald in verkeersarrangementen.

Verkeersarrangement 2020

Realisatie Verkeersarrangement Elsloo

Via "lees verder" lees je het bewuste artikel waarin Dennis Veugelers en Roger Vluggen, projectleiders Openbare Ruimte bij de gemeente Stein geinterviewd worden. Peter Gulikers en Paul Janssen zijn vanuit Elsloo en Urmond betrokken bij de verkeersarrangementen in hun kern en delen hier hun ervaringen.

Lees verder  >

 • Laatste update op .

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast?

Kijk op wachtnietopwater.nl !

Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden van droogte, maar ook met steeds heviger wordende regenbuien. Denk maar eens aan de wateroverlast in Meerssen, Schinnen en Venlo in 2018. Weet jij welke maatregelen je in en om je huis kunt nemen om je zo goed mogelijk te beschermen tegen hevige regenval? Met de campagne ‘Wacht niet op Water’ ondersteunen Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord gemeenten bij het verstrekken van tips voor maatregelen die Limburgers kunnen nemen bij plotselinge wateroverlast. Voor situaties waarin wachten geen optie meer is.

Klimaatverandering
Van een tornado net naast de Limburgse grens tot modderstromen in Zuid-Limburg vorig jaar. Het KNMI geeft regelmatig code geel of oranje af voor extreem weer. Bij extreem weer kan wateroverlast tot problemen leiden, maar hoe verminder je de kans daarop? “Door je auto altijd op de handrem te zetten en je dakgoot regelmatig schoon te maken, kun je veel ellende voorkomen,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Met een paar simpele handelingen bereik je al resultaat.” Eerder riepen het waterschap, provincie Limburg en de Waterpanels Limburg de campagne Waterklaar in het leven. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor maatregelen als het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen.

Wachten geen optie meer
Helaas is er niet altijd tijd en ruimte voor langetermijnmaatregelen. Menig Limburger staat dat nog helder voor ogen. ‘’Als het KNMI voor morgen code oranje afgeeft, is het vergroenen van je tuin geen mogelijkheid meer. Op dat moment wil je wel zo snel mogelijk weten wat je kunt doen,’’ zegt burgemeester Clermonts-Aretz van gemeente Meerssen. ‘’De nieuwe campagne Wacht niet op Water geeft concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water je huis al binnenstroomt. Zo’n website is meer dan welkom.’’ Wachtnietopwater.nl laat zien wat Limburgers eerder deden om plotselinge wateroverlast te verminderen. Deze voorbeelden willen de initiatiefnemers van de campagne met hulp van alle Limburgers de komende tijd verder verrijken.

Denk je ook aan je buren?
Niet iedereen in onze samenleving is online actief of heeft toegang tot apps met meer informatie over het weer. Verder kijken dan je eigen voordeur kan voor anderen van groot belang zijn. Dus waarschuw en help ook je buurtgenoten bij plotselinge wateroverlast. Vooral ouderen die slecht ter been zijn, kunnen jouw hulp goed gebruiken.

Meer informatie
Kijk voor meer tips voor maatregelen die je kunt nemen in geval van plotselinge wateroverlast op www.wachtnietopwater.nl en voor maatregelen die je kunt nemen om jouw eigen omgeving blijvend klimaatbestendig te maken op www.waterklaar.nl

 • Laatste update op .

Bijzondere mensen in 2019

De burgemeester kijkt terug op een bijzonder 2019, samen met bijzondere mensen. Stein prijst zich gelukkig met de vele bijzondere mensen die de gemeente telt. Het zijn vaak de kleine gebaren die tellen. Voor iedereen alle beste wensen voor 2020!

2019 terugblik bijzondere mensen

 • Laatste update op .

Onbekommerd opgroeien tot trotse inwoner

20191212 jeugdbeleid Stein

Op donderdag 12 december ondertekenden de gemeente Stein, het primair onderwijs en  andere betrokken samenwerkingspartners de intentieverklaring om gezamenlijk de schouders te zetten onder het nieuwe Lokaal Integraal Jeugdbeleid. De bedoeling is dat er de komende 4 jaar aan de hand van een concrete projectplanning constructief wordt samengewerkt aan gezamenlijk geformuleerde ambities.

Veranderende rollen
De noodzaak om het bestaande jeugdbeleid verder vorm en inhoud te geven, komt onder andere voort uit de veranderende rol van de gemeente, het onderwijs en verschillende (zorg)aanbieders in het sociaal domein. Ook wordt de Lokale educatie agenda geintegreerd. In de uitvoering neemt de gemeente de regie en elke samenwerkingspartner heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

sharon mccutcheon wx3JOq0Xbh4 unsplash

Wethouder Hub Janssen (Jeugd): ‘We voelen ons verantwoordelijk voor onze jeugd en jongeren. We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij onbekommerd kunnen opgroeien tot trotse inwoners die zich verbonden voelen met de samenleving. Daarom is het belangrijk dat elke partner vanuit zijn eigen discipline werkt aan onze gezamenlijke ambities en waar nodig de samenwerking opzoekt. Dit committment hebben we vandaag bevestigd.’

Thema’s & projecten
Vanuit de thema’s preventie, signalering, beoordeling, toewijzing en ondersteuning / hulpaanbod worden tot augustus 2021 concrete projecten opgestart. De benoeming van deze thema’s en de inhoudelijke lokale doorvertaling ervan is tot stand gekomen door alle deelnemers én in afstemming met jongeren en ouders. Zo ontstaat gedeelde verantwoordelijk en wordt gezamenlijk de basis gelegd voor een gezonde omgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en ontplooien.

‘Opgroeien en jezelf ontplooien gebeurt met vallen en opstaan. Met deze integrale aanpak voorzien we in een stabiel vangnet dat juist zo belangrijk is in de fase waar je het fundament legt voor de rest van je leven’, aldus wethouder Joep Ummels (Onderwijs).

Samenwerkingspartners
De deelnemende partners zijn Kindante, MIK-PIW Groep (Mik Kinderopvang en Stichting Spelenderwijs), Kidts kinderopvang, Adviesraad Sociaal Domein, SJAR, GGD Zuid Limburg, Ecsplore, CJG Westelijke Mijnstreek, Zuyderland JGZ, Alterius, Stichting MEE, Daelzicht en het Samenwerkingsverband westelijke mijnstreek PO.

Foto's: gemeente Stein en unsplash.com/@sharonmccutcheon 

 • Laatste update op .

Steinse wethouders geven startsein voor Dubbel Duurzaam

De gemeente Stein gaf op woensdag 4 december het startschot voor het project Dubbel Duurzaam. Wethouders Hub Janssen en Danny Hendrix gingen samen met twee duurzaamheidscoaches in gesprek met inwoners en boden geïnteresseerden een gratis woningscan aan. Met Dubbel Duurzaam wil de gemeente woningeigenaren stimuleren hun woning duurzaam en levensloopbestendig te maken.

Het doel van dit project is om bewustwording te creëren onder woningeigenaren en om ze concreet op weg te helpen met het verduurzamen en/of levensloopbestendig maken van hun woning. Om de eerste geïnteresseerden te stimuleren, stelt de gemeente 40 gratis scans (t.w.v. € 79,-) beschikbaar.

Nut en noodzaak
“Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, zowel op het gebied van energie als van langer thuis wonen. Nú is het moment om met elkaar in gesprek te gaan over nut en noodzaak. Bewustwording is hierbij de eerste stap. Met Dubbel Duurzaam bieden we inwoners vervolgens onafhankelijk advies voor hun eigen woning. Advies op maat dat je echt verder brengt”, vertellen wethouders Hendrix en Janssen.

Twee scans
Via Dubbel Duurzaam kunnen woningeigenaren gebruik maken van twee woningscans: een energie- en een zorgscan. Een onafhankelijke duurzaamheidscoach voert de scan(s) op locatie uit. Het resultaat is een rapportage dat de mogelijkheden beschrijft om enerzijds het energieverbruik te verminderen én duurzame energie op te wekken en anderzijds de maatregelen die nodig zijn om zo lang mogelijk op een veilige manier thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een inloopdouche, een traplift of het verwijderen van dorpels.

Meer weten? Lees hier je meer over duurzaamheid binnen de gemeente Stein en over Dubbel Duurzaam specifiek: www.gemeentestein.nl/duurzaam

Kick off DUBBEL DUURZAAM 1

Energievisie en projecten
Begin 2019 heeft de Steinse gemeenteraad de Energievisie ‘Energieneutraal in 2050’ vastgesteld. Aan de hand hiervan zet Stein de komende jaren structureel in op verduurzaming van de samenleving. Voor deze opgave trekt de gemeente t/m 2022 één miljoen euro uit.

Naast Dubbel Duurzaam hebben ook andere duurzaamheidsprojecten volop aandacht zoals Het Groene Net en het zonnepanelenproject. Maar de gemeente kijkt ook naar zichzelf en verduurzaamt onder andere haar gebouwen (zoals gemeentehuis, brandweerkazerne en sporthal De Merode), brengt LED-straatverlichting aan en beschikt inmiddels over twee e-bikes.

 • Laatste update op .

Start aanpak spookbedrijven in de Westelijke Mijnstreek

De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein gaan de komende jaren extra aandacht besteden aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij bedrijven in de Westelijke Mijnstreek. Via het project “Aanpak Spookbedrijven” wordt in samenwerking met overheidspartners en private partijen geprobeerd grip te krijgen op bedrijvigheid met een ondermijnend karakter. Deze aanpak moet bijdragen aan een veilig, leefbaar en gezond ondernemersklimaat.

Spookbedrijven
Spookbedrijven zijn ondernemingen die zijn opgezet om wet- en regelgeving te omzeilen en illegale activiteiten te verbergen. Het gaat vaak om schijnconstructies voor het witwassen van geld verkregen via bijvoorbeeld fraude en drugscriminaliteit. De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein - in samenwerking met o.a. de politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het RIEC Limburg en Enexis - slaan de handen nu in elkaar. Op basis van een gezamenlijke analyse zal een adequate aanpak van illegale bedrijvigheid gaan plaatsvinden. Per gemeente zal in eerste instantie één specifiek aandachtsgebied worden aangewezen voor de start van het project.

Ondernemers
In samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen worden ondernemersbijeenkomsten georganiseerd om ondernemers, ondernemersverenigingen, parkmanagement en brancheorganisaties actief te betrekken. Ondernemers lopen vaak het risico om slachtoffer te worden van illegale activiteiten, waarbij de economische gevolgen groot zijn. Zo is er sprake van oneerlijke concurrentie en is er een risico op verloedering van bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er ook persoonlijke risico’s zoals bedreiging, intimidatie of strafrechtelijke vervolging voor betrokkenheid bij illegale activiteiten. Door gezamenlijk het gesprek hierover aan te gaan, wordt er informatie gedeeld en wordt er bewustwording gecreëerd. Ondernemers beschikken vaak over waardevolle informatie die kan bijdragen aan een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op deze manier maken we als samenleving één vuist tegen ondermijnende criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem
Heeft u vermoedens van illegale activiteiten? Dan kunt u dit anoniem melden via ‘Meld misdaad anoniem’. Melden kan telefonisch via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Foto: Nathan Wright / Unsplash

 • Laatste update op .

Onveilige situatie spoorwegovergang aangepakt

Update 26.11.2019

De gemeente Stein heeft de onveilige situatie voortvarend aangepakt en het rijwielpad weer in de oude situatie -eenrichting- hersteld. De borden ter plaatse zijn ook aangepast.
Weer een voorbeeld dat burgerinitiatief kan werken.... al is dat nog lang niet altijd het geval.

14.10.2019

De werkgroep Verkeersveiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft de gemeente geattendeerd op de verkeersonveilige situatie bij de spoorwegovergang Beek-Elsloo.

De voorgenomen herstructurering van het stationsgebied is met jaren vertraagd of misschien zelfs wel helemaal van de baan. Bij de aanleg onlangs van de nieuwe rotonde aan de Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat is wel al duidelijk voorgesorteerd op deze plannen. Zo werd al een nieuw tweebaans fietspad aangelegd met het oog op een snelle herontwikkeling van het stationsgebied Beek-Elsloo. Volgens de werkgroep is dit rijwielpad erg verwarrend en zeer gevaarlijk.

Op de foto van Jan Vranken hierboven:  het dubbelbaans rijwielpad; stel je voor dat een fietser frontaal geraakt wordt door een tegemoetkomende scooter?! De gevolgen zullen verstrekkend zijn. Daarnaast is het daar al jaren bijna Russische roulette voor fietsers om de zeer drukke weg over te steken naar de Stationsstraat in Elsloo.

Lees meer: Onveilige situatie spoorwegovergang aangepakt

 • Laatste update op .

Mijnwater én bodem stijgen in Stein

Op het Heidekamppark in Stein heb je misschien al eerder een grote boormachine zien staan. Deze boormachine maakte in opdracht van de provincie Limburg een ongeveer 420 meter diepe waarnemingsput. Met deze put wil de provincie Limburg het stijgende mijnwater in Stein in de gaten houden.

Geschiedenis
Diep onder de grond in Stein werd decennia lang steenkool gewonnen door de mijn Maurits. In de jaren zestig werd duidelijk dat de steenkoolwinning niet meer rendeerde. In 1965 kondigde de toenmalige minister Den Uyl in de Schouwburg van Heerlen daarom de sluiting van de mijnen aan. Het duurde uiteindelijk tot 1974 voordat alle mijnen gesloten waren.

Om te kunnen mijnen moest grondwater tot op grote diepte worden weggepompt. Na de sluiting van de mijnen werd hiermee gestopt. Het gevolg is dat steenkoollagen met al zijn schachten, gangen en pijlers zich weer vullen met water. Dit gaat heel langzaam. Naar verwachting gaat de stijging van het mijnwater nog enkele decennia door.

Stijging mijnwater
In de afgelopen jaren is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de stijging van het mijnwater, zoals bodemstijging of aantasting van de kwaliteit van het ondiepere grondwater. Hoewel de risico’s op schade klein zijn, hebben het Rijk, de provincie en de gemeenten besloten om de stijging van het mijnwater goed in de gaten te houden.

Overigens, niet zo heel bekend is dat de bodem in het voormalige mijngebied langzaam stijgt. Daar waar de rest van Nederland last heeft van bodemdaling, ‘heel Holland zakt’ zou je met een knipoog kunnen zeggen, is de bodem in de mijnstreek omhooggekomen. In Stein al meer dan 30 cm. We verwachten dat hier de komende decennia nog meer dan een decimeter bij zal komen.

 • Laatste update op .

Stimuleringsregeling toerisme Stein vastgesteld

Steinse ondernemers, verenigingen en instellingen in de toeristisch-recreatieve sector kunnen tot en met 2022 in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. Het budget is specifiek bedoeld voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van toerisme onder de noemer van ‘Stein stil genieten’ en het ‘Hart van de Maasvallei’. Daartoe heeft het Steinse college van B&W recent besloten en stelt tot en met 2022 jaarlijks 40.000 euro ter beschikking.

Versterking toeristisch profiel
Wethouder Gina van Mulken: ‘Met deze stimuleringsregeling willen we ondernemers en verenigingen uitdagen om interessante toeristische initiatieven te bedenken én uit te werken. Het is een middel om samenwerking en kruisbestuiving op het gebied van toerisme tussen ondernemers, culturele verenigingen en de gemeente tot stand te brengen. Zo worden we allemaal ambassadeurs en zetten we Stein samen op de kaart!’

Stein, stil genieten
Initiatieven die bijdragen aan de toeristische profilering van Stein als Hart van de Maasvallei, het Stille Genieten, bezinning en rust komen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Dit geldt ook voor afgeleide thema’s zoals Maascultuur, Maasvaart, streekproducten en cultuurhistorie (zoals Bandkeramiek). Na afloop van de regeling worden de resultaten geëvalueerd en wordt bekeken óf en op welke wijze voortzetting mogelijk is.

Toerisme heeft sinds de vaststelling van de toeristische visie in 2018 en de toeristische uitvoeringsagenda in 2019 een hoge prioriteit binnen de gemeente Stein. Meer informatie over deze regeling staat op www.gemeentestein.nl/subsidies

 • Laatste update op .

Stein verkozen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg

Stein is door Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg! Volgens het platform verdient de gemeente Stein deze eretitel vanwege de structurele aandacht voor mantelzorgers die sterk verankerd is binnen zowel de gemeente zelf als bij ketenpartners. Een ander belangrijk aspect is dat de gemeente goed communiceert met mantelzorgers en regelmatig de behoefte peilt.

Geluk
Wethouder Hub Janssen: ‘Wat een geluk dat er mantelzorgers zijn! Ik ben trots op al die inwoners die zich belangeloos inzetten voor het wel en wee van naasten. Maar ook een groot compliment richting onze partners zoals het Steunpunt Mantelzorg Zuid en de werkgroep Mantelzorg van de Adviesraad Sociaal Domein. Samen geven we invulling aan de uitdagingen van nu en werken we constructief aan de zorgvragen van morgen.’ De afgelopen jaren heeft de gemeente extra geïnvesteerd in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

‘Mantelzorgboom’
Met de eretitel ontvangt Stein tevens een ‘mantelzorgboom’. Deze Lindeboom zal in november rond de Dag van de Mantelzorg worden geplant. Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats om aandacht te vragen voor mantelzorgers en het behalen van deze mijlpaal.

Traject In-voor-mantelzorg
Eerder dit jaar werd de gemeente Stein ook geselecteerd als één van de 11 gemeenten in Nederland die deel mogen nemen aan het programma ‘In voor mantelzorg-thuis’. In dit twee jaar durende traject vanuit het Ministerie van VWS gaat de gemeente samen met zorgorganisaties intensief aan de slag om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren.

 • Laatste update op .

Dorpsschouw Elsloo 12.08.2019

Op 12 augustus 2019 werd op initiatief van de Gemeente Stein een Dorpsschouw in Elsloo gehouden.

Deelnemers:
Danny Hendrix (wethouder gemeente Stein) Dennis Veugelers (gemeente) Addy Bouwens (gemeente)
Roland Erwich (Partners in Welzijn)
Anja Meijers, Sandra Haga, Josef Wijnen, John Bours (inwoners)
Peter Gulikers (werkgroep verkeersveiligheid) Ad Cuppens (werkgroep verkeersveiligheid en notulant)

Danny Hendrix, wethouder van de gemeente Stein, doet de aftrap en geeft een korte toelichting m.b.t. zijn werkgebied, de dorpsschouw en kwaliteitsniveaus van het groenonderhoud. De centra en begraafplaatsen hebben niveau A en de rest van de gemeente niveau B.
Omdat chemische onkruidbestrijding niet meer mag, wordt in onze gemeente onkruid machinaal met hete lucht of handmatig met branders en/of tuingereedschap verwijderd.

Er wordt kort stil gestaan bij de gemeenteapp en de werking er van. Er zijn nog wat schoonheidsfoutjes, maar er wordt aan gewerkt. Niet alle vragen en opmerkingen kunnen direct worden behandeld omdat deze vaker niet onder verantwoording van de gemeente vallen. Dit kan ook b.v. WML, RWM of Rijkswaterstaat zijn. De gemeente zorgt er wel voor dat de vraag op de juiste plaats wordt gelegd. Dus de app is wel de centrale ingang.

Volgens planning bezoeken we in het kader van de dorpsschouw vandaag de buurten ten noorden (Crupel) en ten zuiden van de Michiel de Ruyterstraat tot aan de Stationsstraat oost.

Alvorens op pad te gaan worden er een tweetal vragen gesteld.
- Anja Meijers meldt dat er een 3-tal parkeerverbodsborden zijn blijven staan nadat WML de werkzaamheden heeft voltooid. Ook zijn er 3 betonnen bandjes in het groen blijven liggen. We komen hier later nog op terug.

- Ad Cuppens vraagt wanneer de werkzaamheden m.b.t. de randschade Op de Berg zijn gepland. Dit blijkt nog niet ingepland te zijn. Addy gaat dit inplannen rekening houdend met de werkzaamheden aan de buitenmuur van het Streekmuseum.

 Lees verder >

 • Laatste update op .

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Goed nieuws voor woningeigenaren die aan de slag willen met het isoleren van hun huis! Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf eind augustus/begin september 2019 hun subsidieaanvraag indienen.

Waarvoor?
De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Denk hierbij aan spouwmuurisolatie, gevel- en muurisolatie, HR++ glas, dakisolatie en vloer- en bodemisolatie. Na uitvoering en betaling vraag je de subsidie zelf aan via www.rvo.nl/seeh  Kijk daar ook voor meer informatie.

 • Laatste update op .

Metingen fijnstof in de gemeente Stein

Op initiatief van DOP Stein is een onderzoek gestart naar de luchtkwaliteit in onze gemeente. Sinds begin dit jaar hangen op vijftien locaties meetbuisjes die de concentratie fijnstof in de lucht meten. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. In januari 2020 zijn er voldoende metingen verricht om een betrouwbare conclusie te trekken.

In 2018 hebben een aantal DOP’s aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in de concentratie fijnstof in de lucht en de hoogte van het geluidsniveau van verkeer en bedrijven. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van DOP Stein, GGD Zuid Limburg, RUD Zuid Limburg en gemeente Stein zijn een onderzoek gestart.

Onderzoek
Het eerste onderzoek is uitgevoerd op basis van de Atlas Leefomgeving. Uit de berekeningen van dit eerste onderzoek blijkt dat de maximale, wettelijk vastgestelde normen voor geluid en fijnstof niet worden overschreden. Dit is eind 2018 toegelicht bij de DOP-werkgroepen van Stein, Meers, Berg a/d Maas, Urmond en Elsloo. Tijdens deze bijeenkomst is het verzoek gedaan om lokaal fijnstofmetingen te verrichten om er zeker van te zijn dat de resultaten overeenkomen met de werkelijke metingen.

Lees meer: Metingen fijnstof in de gemeente Stein

 • Laatste update op .

Parkeer- en fileproblematiek Businesspark Stein

Onlangs is een onderzoek gestart naar de parkeerproblematiek op Businesspark Stein. Dit grootste bedrijventerrein van de gemeente Stein kamp al langer met overlast door op en naast de openbare weg geparkeerde personen- en vrachtauto's.

Bedrijven moeilijk bereikbaar
Diverse bedrijven zijn daardoor moelijk bereikbaar voor zwaar verkeer. Daar komt bij dat de bestuurders van deze illegaal geparkeerde auto's ook nog veel zwerfvuil achterlaten.

Het onderzoeksrapport moet in augustus klaar zijn, waarna in september een volgende bijeenkomst met de daar gevestigde ondernemers volgt.

Koolwaterstofstraat Elsloo

Op de foto (Google Streetview, klik voor vergroting) Koolwaterstofstraat waar een nieuwe rotonde gepland wordt. Links toerit richting Eindhoven; rechts afrit uit richting Maastricht. Rechtdoor toegang tot Chemelot. 

Nieuwe rotonde
Bij een eerdere bijeenkomst in april kwamen ook al de af- en toeritten van de A2 aan de orde. Dit zijn forse knelpunten tijdens de ochtend- en avondspits.

Om het verkeer vanaf de afrit uit richting Maastricht en de toerit naar richting Sittard in betere banen te leijden heeft adviesbureau Royal Haskoning DHV voorgesteld een rotonde aan te leggen op de Koolwaterstraat. direct achter het viaduct onder de A2.

Het zou overigens ook geen overbodige luxe zijn om op de Sanderboutlaan, bij toerit A2 richting Maastricht en afrit uit richting Eindhoven, ook een nieuwe rotonde te plannen. Want ook dat blijkt elke ochtend en avond een knelpunt van jewelste te zijn. Oversteken richting Beek lijkt soms op Russische roulette...
Maar daar heeft de gemeente op advies van Royal Haskoning DHV vooralsnog verkeerslichten voorzien.
De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2021 en 2022 uitgevoerd gaan worden.

Bijlagen:

RaadInformatieBrief diverse onderwerpen Businesspark Stein

Rapport Analyse Verkeersveiligheid en Doorstroming af-en toeritten A2 Elsloo

Memo simulaties af-en toeritten A2 Elsloo

Stationsgebied
In 2020 wordt aan de Elslose kant van de spoorlijn gestart met de herinrichting van het stationsgebied. Er komen nieuwe perrons waarna deze ook van Elslose kant bereikbaar zijn zodat reizigers niet via de overweg naar het station hoeven te gaan. Daartoe worden fiets- en autovoorzieningen gerealiseerd. Auto's kunnen straks het station bereiken via de Sanderboutlaan (Businesspark Stein)

 

 • Laatste update op .

Buurtcentrum Nieuwdorp verlengd tot 2022

Het Buurtcentrum Nieuwdorp blijft de komende jaren tot en met 2021 gevestigd in de huidige locatie, de voormalige basisschool Don Bosco. Voor deze huisvesting stelt de gemeente € 14.000,- per jaar beschikbaar. Sinds april 2017 exploiteert Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp deze locatie voor een proefperiode van 3 jaar. Het succes van het buurtcentrum is, naast het onderzoek naar vervangende huisvesting, aanleiding geweest voor deze verlenging. De Stichting Buurtcentrum krijgt nu twee jaar extra de tijd om te zoeken naar een nieuwe locatie.

Voorzien in behoefte
“Inwoners geven aan dat het buurtcentrum echt in een behoefte voorziet en daarmee een belangrijke rol speelt in het sociale leven in Nieuwdorp. Dat zijn niet alleen meningen, want we zien tevens dat cijfers dit bevestigen. Dit succes is geheel te danken aan de inzet van vrijwilligers. Complimenten daarvoor!”, zegt wethouder Hub Janssen. In 2018 verdubbelde zowel het aantal activiteiten en de bezoekersaantallen ten opzichte van 2017.

Henk van Mulken, voorzitter van het Buurtcentrum: “We zien dat dit centrum van grote toegevoegde waarde is voor steeds meer mensen in de wijk. De huiskamer is een ontmoetingsplek voor steeds meer mensen en het aantal kookactiviteiten met wijkbewoners hebben we moeten uitbreiden door de grote belangstelling. Ook de aanwezigheid van maatschappelijke partners zoals PIW (welzijnswerk), Steunpunt Mantelzorg, MEE, de Voedselbank en de Hulpmiddelen uitleen van Buurtzorg zorgt ervoor dat steeds meer mensen uit de wijk de weg naar het Buurtcentrum kennen. Er zijn wel 25 vrijwilligers actief die dit samen tot een succes maken.”

Toekomst Buurtcentrum en WAP Nieuwdorp
De extra tijd is nodig om tot een blijvend alternatief voor het Buurtcentrum te komen. Het (buurt)centrum is tevens een belangrijk onderdeel van het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwdorp dat momenteel wordt opgesteld. Hierin trekken wijkbewoners, gemeente en woningcorporatie Zaam Wonen samen op om te komen tot acties die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Nieuwdorp. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een Bruisend hart, verduurzaming van woningen, aanpak van de openbare ruimte en inzet op zelfredzaamheid en saamhorigheid.

 • Laatste update op .

Nieuwe rotonde Steinderweg

/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan

Op 13 mei 2019 start de gemeente met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan.

Elsloo rotonde MdeRuyterstraat

klik voor vergroting op afbeelding

De huidige rotonde met drie aansluitingen wordt vervangen door een nieuwe rotonde met vier aansluitingen. De Steinderweg, die nu aansluit op de Michiel de Ruyterstraat, wordt rechtstreeks op de nieuwe rotonde aangesloten. Tijdens de uitvoering is rechtstreeks autoverkeer mogelijk van de Sanderboutlaan richting Beek en omgekeerd. Het autoverkeer van en naar Elsloo wordt omgeleid via de rotonde aan de Koolweg. 
Voor de fietsers worden aparte omleidingen ingesteld.

Middels borden worden de omleidingsroutes duidelijk aangegeven.  Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de bouwvak zijn afgerond.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Strabag. Voor actuele informatie, vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u de STRABAG Omgevingsapp gebruiken. Deze app is gratis te downloaden in de Play Store (Android) en App Store (Apple). Of neem contact op met uitvoerder Lars Koumans via 06 653 827 853.

De contactpersoon vanuit de gemeente is Rob Geraedts, hij is bereikbaar op telefoonnummer 046 435 92 77

 • Laatste update op .

Rioolrenovatie en reparatiewerkzaamheden te Elsloo

De gemeente Stein laat het riool renoveren langs het Julianakanaal, tussen de Scharberg en het Kasteel Elsloo. Daarnaast worden er diverse rioolreparatiewerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de Dorpsstraat en Maasberg te Elsloo. Uit inspecties is gebleken dat het riool op deze plekken toe is aan renovatie en reparatie. Om de overlast voor de omgeving zo gering mogelijk te houden, worden deze werkzaamheden gecombineerd.

De werkzaamheden starten op maandag 6 mei en worden, als alles volgens planning verloopt, op vrijdag 24 mei afgerond. GMB Rioleringstechnieken voert de rioolrenovatie uit en de firma Van de Kreeke de reparatiewerkzaamheden. (foto met dank aan Van de Kreeke)

Rioolrenovatie & reparatie
De rioolrenovatie langs het Julianakanaal gebeurt via de zogenoemde kousmethode, ook wel relining genoemd. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding.

De reparatiewerkzaamheden vinden plaats aan het riool in de Dorpsstraat en Maasberg. Deze bestaan veelal uit het plaatselijk intern repareren van het riool. Ook worden er enkele huisaansluitingen vervangen.
De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor overlast in woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk. Bewoners van de straten waar reparatiewerkzaamheden plaatsvinden, worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden zijn er meerdere verkeersmaatregelen van toepassing. Dit kan tot enige verkeershinder leiden. Daarnaast is de wandelroute ST03 niet bereikbaar tussen de brug en Kasteel Elsloo.

Meer informatie
Wil je meer weten of heb je vragen over de rioolrenovatie? Kijk dan op www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op met GMB Rioleringstechnieken via telefoonnummer (088) 885 42 00 of door te mailen naar . Vraag hierbij naar de projectleider, Niels Hoevenaars. Neem voor vragen over de rioolreparatiewerkzaamheden contact op met firma Van de Kreeke via .

 • Laatste update op .

Sociaal Inclusie Panel keurt basisschool Kindcentrum Aelse

Iedereen moet kunnen meedoen, dat vinden we belangrijk in Stein. Naar aanleiding van de themabijeenkomst over Inclusief Onderwijs kreeg het Sociale Inclusie Panel het aanbod van directrice Esther Nieuwenhuysen om de schoolgebouwen van basisschool KC Aelse te komen schouwen. Esther vindt het namelijk belangrijk dat alle kinderen een plek vinden in de school, ook de kinderen met wat extra zorg. Naast haar gemotiveerde team aan leerkrachten die dit ook voor hun leerlingen willen, moet ook een schoolgebouw hiervoor geschikt zijn. Daarom keurde een afvaardiging van het Sociale Inclusie Panel de schoolgebouwen van de onder- en bovenbouw.

Resultaat
De gebouwen kwamen goed door de keuring heen. Binnen de gebouwen zijn er weinig tot geen drempels en ook is in beide gebouwen een mindervalidetoilet aanwezig. In het gebouw van de onderbouw is wel geconstateerd dat de hellingsbaan te steil is voor kinderen in een rolstoel. Dit zou opgelost kunnen worden met een lift om de drie traptredes te overbruggen. Daarnaast zou het goed zijn om de deuren zo aan te passen dat via een knop open gemaakt kunnen worden. Deze tips neemt Esther graag mee in de verbouwingsplannen voor de school die in de komende jaren nog gaan plaatsvinden. Zo werken we samen aan een toegankelijke gemeente Stein.
Wil je meer weten over hoe de gemeente Stein aan toegankelijkheid werkt? Kijk dan op www.gemeentestein.nl/toegankelijk-stein

 • Laatste update op .

Vaststelling bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”


Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 21 maart 2019 het bestemmingsplan “Business Park Stein 2018” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 5 april 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor¬uren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan “Business Park Stein 2018” kunt u hier downloaden >

Plan Businesspark Stein 2018 2

Klik op afbeelding voor vergroting

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

 

 • Laatste update op .

Onthulling gedicht ‘Welkom in Stein’

De Urmondse dichteres en schrijfster Roos Smeets viert haar 25-jarig schrijversjubileum. In haar gedichten en verhalen spelen Stein en het lokale dialect een belangrijke rol. Daarom vinden we het belangrijk om bij haar jubileum stil te staan.

In de hal van het Steinse gemeentehuis onthulden burgemeester Marion Leurs-Mordang en wethouder Gina van Mulken het gedicht ‘Welkom in Stein’. Het gedicht in het Steinse dialect zal daar drie maanden te zien zijn. Roos, van harte gefeliciteerd met dit jubileum!

Lees het gedicht hier >

 • Laatste update op .

Buurtbemiddeling van start

Op 18 februari 2019 ontvingen de eerste vrijwilligers hun certificaat voor buurtbemiddeling uit handen van burgemeester Marion Leurs-Mordang. Dit certificaat werd uitgereikt na voltooiing van de basisopleiding en daarmee kunnen deze vrijwilligers preventief worden ingeschakeld bij conflicten tussen buurtgenoten.

Buurtbemiddeling
De gemeenten Stein, Beek, Sittard-Geleen, Politie en woningcorporaties ZoWonen, Zaamwonen, Woonpunt en WonenLimburg starten in de Westelijke Mijnstreek met buurtbemiddeling. Partners in Welzijn zorgt voor de uitvoering.
Burgemeester Marion Leurs: ‘Het gaat hier voornamelijk over situaties die buurtbewoners boven het hoofd groeien en flinke impact op het dagelijkse leven hebben, maar die tegelijkertijd te klein zijn voor de politie. Dat kan vervolgens makkelijk tot een patstelling leiden waarbij de kans op escalatie enkel toeneemt. Door op laagdrempelige én objectieve wijze in een vroeg stadium te bemiddelen, proberen we dat te voorkomen en te komen tot een acceptabele situatie voor alle betrokkenen.’ Daarmee draagt buurtbemiddeling bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

De kracht van vrijwilligheid
De belangrijkste voorwaarde bij buurtbemiddeling is de vrijwillige bereidheid van inwoners. Als conflicterende partijen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, is de kans dat de bemiddeling slaagt vele malen groter dan wanneer zij dit onder druk doen. De onbetaalde inzet van bemiddelaars benadrukt bovendien hun belangeloosheid in de bemiddeling. De bemiddelaars hebben een neutrale positie en kunnen geen sancties opleggen. Elke casus wordt behandeld door twee bemiddelaars.

Melden
Inwoners, maar ook medewerkers van de gemeente of de politie kunnen melding maken bij buurtbemiddeling. Dat kan via telefoonnummer 06-22 96 89 98 of per mail: . Voor de inzet van buurtbemiddeling worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Laatste update op .

Polonaise door Gemeinte Stein

Het college van Burgemeester en Wethouders van Stein gaat op de diverse prinsenrecepties in de gemeente hun eigen lied "Polonaise door Gemeinte Stein" ten gehore brengen. Tekst en muziek werden geschreven door Ingo Jetten, Aaron Steps en Joep Ummels.

Het idee is afkomstig van wethouder Joep Ummels. Niet vreemd want die vormt al sinds jaar en dag een helft van het Elslose carnavalsduo "Get hjèl slechs"
Elk jaar rond de 11e van de 11e doet hij met kompaan Stefan Frusch mee aan 't Aelser VastelaovesLeedjes Konkoer. De editie van 2018 wisten ze zelfs te winnen, ondanks hun naam.

Joep Ummels heeft zijn mede-collegeleden weten te overtuigen dat regelmatig optreden bij prinsenrecepties, installaties en sleuteloverdrachten de politiek dichter bij de burger brengt.

Afgelopen zondag werd de spits afgebeten in Nieuwdorp. Volgens de overlevering werd er na afloop van hun optreden luid geapplaudiseerd. Het is onbekend of de prinsenreceptie toen al lang aan de gang was.

Komende zondag 24 februari is Prinsenreceptie in Elsloo bij De Dikke Stein... u bent gewaarschuwd!

Op de foto v.l.n.r. Natascha Wingelaar, Joep Ummels, burgemeester Marion Leurs-Mordang, Gina van Mulken en Danny Hendrix.
Het is niet bekend of wethouder Hub Janssen ook deel uit maakt van de zanggroep of dat hij toevallig -bescheiden als hij is- buiten het schootsveld van fotograaf Rob Oostwegel stond.

 • Laatste update op .

Aantal inbraken 's zomers daalt in Stein met 53%

In februari jongstleden verscheen nog een artikel in De Limburger over het feit dat Stein de twijfelachtige eer had om in de landelijke Top-5 te staan van gemeenten met de meeste inbraken. Lees meer onderaan.

Nu blijkt uit een onderzoek naar het aantal inbraken tijdens de zomermaanden, dat in Stein het aantal inbraken 's zomers is gedaald met 53,7%. Terwijl de meeste gemeenten, en met name de kleinere, juist stijgingen van tientallen procenten melden.

Artikel AD met interactieve kaart >

Artikel Radar met tips >

Lees meer: Aantal inbraken 's zomers daalt in Stein met 53%

 • Laatste update op .

Stein investeert 1 miljoen in duurzaamheid

Op 31 januari heeft de Steinse gemeenteraad de Energievisie ‘Stein Energieneutraal in 2050’ vastgesteld. Aan de hand van deze visie gaat Stein de komende jaren structureel inzetten op verduurzaming van de samenleving om klimaatverandering tegen te gaan. Voor deze opgave trekt de gemeente t/m 2021 één miljoen euro uit.

Wethouder Danny Hendrix (Duurzaamheid): ‘We staan aan de vooravond van de transitie naar een energie neutrale gemeente. Een enorme opgave, maar die potentie heeft Stein daadwerkelijk. Dat kunnen we alleen samen bereiken. Als samenleving zullen we de handen ineen moeten slaan om een vuist te maken tegen klimaatverandering.’


Energievisie 'Stein Energieneutraal in 2050' in 5 vragen


Doelstellingen
Volgens landelijke doelstellingen moet de CO2-uitstoot in 2030 verminderen met 49% ten opzichte van 1990 en moeten we in 2050 zelfs nagenoeg CO2¬-neutraal zijn. Bovendien moet voor 2021 op wijkniveau helder zijn wat het alternatief voor aardgas is en moeten alle woningen en gebouwen vóór 2030 definitief van het aardgas af. De Steinse energievisie legt de basis voor de benodigde acties en projecten die geclusterd worden in een duurzaamheidsagenda.

Bewustwording
Momenteel krijgt duurzaamheid binnen de gemeente ook al volop aandacht. Zoals de aansluiting op Het Groene Net, het zonnepanelenproject en energiescans via Dubbel Duurzaam. Maar de gemeente kijkt ook naar zichzelf en is aan de slag met verduurzaming van haar gebouwen (zoals gemeentehuis, brandweerkazerne en sporthal De Merode), het onderzoek naar overkapping van de A76 met zonnepanelen, het aanbrengen van LED-straatverlichting en zet in op regionale afstemming. Wethouder Hendrix: ‘We zetten in op breed gedragen urgentiebesef en ik vind dat we als gemeente daar een voorbeeldfunctie in hebben. Door aan de slag te gaan met concrete projecten brengen we dit thema dichtbij inwoners, ondernemers, woningcorporaties en verenigingen. Zo bouwen we aan bewustwording, want het ambitieniveau ligt hoog.’

‘Huis van de toekomst’
De gemeente is op zoek naar het ‘Huis van de toekomst’: een voorbeeldproject van verduurzaming van een particuliere woning of een energie neutrale woning in wording ter inspiratie en lering van anderen. Inwoners die hun initiatieven, ervaring of werkzaamheden willen delen, kunnen contact opnemen met de gemeente via

 • Laatste update op .

Derde themabijeenkomst VN-Verdrag: Wonen

In Stein moet iedereen kunnen meedoen.

Dat streven benadrukte het Steinse college van B&W met de ondertekening in het VN-Verdrag in 2018. Om dat te bereiken, wordt een lokale inclusie agenda samengesteld. De inhoud daarvan wordt samen met het sociale inclusie panel en stakeholders aan de hand van 7 thema’s bepaald. Op maandag 21 januari heeft de derde thema bijeenkomst plaatsgevonden waarbij gesproken werd over ‘Wonen’.

Wonen
Tijdens deze bijeenkomst spraken woningcorporaties Zaam Wonen en WonenLimburg, KBO Stein, Sociale Inclusie Panel, Adviesraad Sociaal Domein, wethouders Hub Janssen en Danny Hendrix en een afvaardiging van de gemeente over wat ervoor nodig is om prettig wonen in Stein mogelijk te maken én te behouden. De onderwerpen varieerden van duurzaamheid en levensloopbestendigheid tot onderhoudsabonnementen via een woningcorporatie.

Wil jij inzicht krijgen in de duurzaamheidsverbeteringen én levensloopbestendigheid van jouw woning? Doe dan de energie- of zorgscan via www.gemeentestein.nl/dubbel-duurzaam

Ervaringsdeskundigen
De woningcorporaties kunnen een beroep doen op het sociale inclusie panel voor wat betreft (rolstoel)toegankelijkheid bij verbouwingen. ‘Als ervaringsdeskundigen beschikken we over veel kennis waarmee we het leven voor anderen veel makkelijker kunnen maken. Betrek ons in een vroeg stadium, zodat onze adviezen op basis van dagelijkse ervaringen optimaal doorgevoerd kunnen worden’, aldus Hein Coumans, lid van het sociale inclusie panel.

Sociale inclusie agenda
Reeds behandelde thema’s zijn onderwijs en digitale toegankelijkheid. De komende maanden volgen nog themabijeenkomsten over ‘Wmo’, ‘fysieke toegankelijkheid’ en ‘vrije tijd, sport en cultuur’ & ‘werk’. Rond de zomer van 2019 wordt de sociale inclusie agenda gepresenteerd aan het college van B&W en vervolgens aan de gemeenteraad. Vervolgens start de uitvoering.

 • Laatste update op .

Starterslening eigen woning

Stein verstrekt startersleningen
Ben jij 35 jaar of jonger en wil je graag je eerste eigen huis in de gemeente Stein kopen, maar krijg je niet voldoende hypotheek? Dan is de starterslening misschien iets voor jou. In 2018 hebben 10 starters met behulp van deze lening hun droomhuis gekocht.

4833938 HypotheekVerzekeringenStarterslening
De starterslening is een aanvulling op je ‘normale hypotheek’. Aan de starterslening zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de koopsom van de woning niet meer dan € 185.000,- bedragen en bedraagt het maximale leningbedrag niet meer dan 20% van de koopsom met een maximum van € 37.000,-.

Aanvragen
De starterslening kun je bij de gemeente aanvragen door een mail te sturen naar . Vermeld in de mail je naam, adres, woonplaats en het adres van de te kopen woning en voeg een kopie van een legitimatiebewijs toe.

Indien de aanvraag compleet is en je voldoet aan de regeling dan ontvang je een toewijzing en een aanvraagformulier voor het aanvragen van een starterslening.

Meer weten?
Meer informatie vind je op www.gemeentestein.nl/starterslening

 • Laatste update op .

Esloo wordt weer Elsloo

De 10-jarige Jeugdprins Niels 1 is trots op zijn dorp Elsloo en deelde daarom zijn wens met de gemeente: vervang het bord met de spelfout Esloo bij de rotonde op de Sanderboutlaan.

Inmiddels is Niels’ wens in vervulling gegaan en hangt er een nieuw bord met correcte spelling. Wethouder Danny Hendrix complimenteerde hem voor zijn betrokkenheid en schonk de jeugdprins het oude bord als aandenken.

Wil jij ook iets melden ter verbetering? www.gemeentestein.nl/melding

 • Laatste update op .

Verkeersoverlast Burg van Mulkenstraat

In 2018 heeft de gemeente meldingen ontvangen betreffende het harde rijden in de Burg van Mulkenstraat. Uit de naar aanleiding daarvan gehouden snelheidsmetingen is inderdaad gebleken dat de gemeten gemiddelde snelheid te hoog is. Daarom is de gemeente voornemens ter plaatse snelheidsremmende maatregelen te nemen.

Verkeersdrempels
Op woensdag 16 januari 2019 werd een bewonersavond georganiseerd in het Maaslandcentrum. Een 50-tal bewoners en andere belangstellenden hebben met wethouder Hendrix, ambtenaar Dennis Veugelers en leden van de werkgroep Verkeer en Veiligheid (van Dorpsplatform Elsloo) bekeken welke snelheidsremmende maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn.

Uit twee snelheidsmetingen is gebleken dat de V85 in de Burg van Mulkenstraat 45 km/u is. Hetgeen betekent dat 85% van de 1400 voertuigen per dag, 45 km of langzamer rijdt. En dat is hoog. In een straat waar 30 km gereden mag worden is 45 km dus een overschrijding van 50%. Daarom gaat de gemeente ook maatregelen nemen. De gemeten topsnelheid lag op 78 km/u. De meeste overschrijdingen vinden plaats 's avonds laat en 's morgens vroeg. Het aantal van 1400 voertuigen per dag is niet buitensporig hoog voor een doorgaande weg.

Elsloo Burg van Mulkenstraat voorgenomen drempels 2019

Op de afbeelding: in rood aangegeven waar de drempels gepland zijn Klik voor vergroting op afbeelding.

De presentatie zoals die tijdens de bewonersavond werd gegeven, kunt u hier downloaden/bekijken.

Geen geluidsoverlast

Aangezien alle partijen de overlast erkennen, zullen nog voor de bouwvakvakantie drie in het asfalt geintegreerde verkeersdrempels aangelegd worden; zoals die vorig jaar ook in de Jurgensstraat zijn aangelegd.
Daar is gebleken dat deze hoge drempels tot tevredenheid van de bewoners functioneren: er wordt veel minder hard gereden, want als je daar met 45 km/u overheen rijdt, ben je minimaal toe aan nieuwe schokdempers en wellicht een nieuw gebit. Ook is gebleken dat de gevreesde geluidsoverlast reuze meevalt. Tenslotte heeft de aanleg van deze drempels geen negatief effect op het aantal parkeerplaatsen in de Burg van Mulkenstraat. Kortom, de ideale oplossing.

Omdat de Burg van Mulkenstraat de aanrijroute voor ziekenauto's naar Aelserhof/La Famille en het westelijk deel van Elsloo is, zal de gemeente voordien overleg met de hulpdiensten voeren.

Elsloo Jurgensstraat drempels 2018

Op de foto: drempel in de Jurgensstraat. Klik op afbeelding voor vergroting.

Tijdelijke toename verkeersdrukte
De bewoners maken zich ook zorgen over de verwachte toename van de verkeersdruk zodra begonnen wordt met de renovatie van de Stationsstraat, die vanaf 2e helft 2019 gaat plaats vinden en wel tot een jaar kan gaan duren. Wethouder Hendrix erkent dat probleem maar kan er gelijktijdig weinig aan doen omdat het verkeer nu eenmaal alternatieve routes nodig heeft. Daarom heeft hij wel toegezegd dat de drempels er zullen zijn voordat de verkeersdrukte gaat toenemen.

Voortuinparkeren
De bewoners van de rijtjeshuizen die sinds vorig jaar geconfronteerd worden met een verbod om hun auto's in de verharde voortuin te parkeren, maken hun ongenoegen daarover bekend.  Dennis Veugelers zegt dat de gemeente geen vergunningen afgeeft voor inritten bij rijtjeswoningen. Vandaar dat parkeren in de voortuin enkel mogelijk is door over het trottoir te rijden... en dat is niet toegestaan.

De gemeente (en velen met hun) zijn ook van mening dat dit "voortuinparkeren" geen positieve uitstraling op het buurtbeeld heeft. Het argument dat ze al 20, 30 jaar in de voortuin parkeren, wil niet zeggen dat het daarmee is toegestaan. Ook al zijn de BOA's pas vanaf 2018 verbaliserend gaan optreden. Deze bewoners parkeren nu dus noodgedwongen op straat, hetgeen weer negatief werkt op de verkeersdoorstroming (maar daarmee ook wel weer snelheidsremmend werkt)

De bewoners van de 2-onder-1 kap woningen hebben dit probleem niet; die hebben meer dan royale opritten.

Overlast brengen/halen scholen
De bewoners ervaren ook hinderlijke verkeersdrukte en parkeeroverlast van ouders die hun kids met de auto naar de 2 aanpalende scholen brengen. (door de logistieke inrichting van Kindcentrum Aelse, moeten ouders 2 soms wel 3 scholen aan doen, voordat ze hun kids op de plek van bestemming hebben!)

Verder verloop
De gemeente zal alle bewoners op korte termijn nader informeren over de voorgestelde maatregelen. 

Als u inhoudelijke vragen op opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Dennis Veugelers van de gemeente Stein, 046-43593993 of

 • Laatste update op .

Proef met vrije inloop voor afhalen rij- en reisdocumenten

Op 2 januari 2019 start de gemeente met een proef voor het afhalen van rij- en reisdocumenten zonder afspraak aan de balie van het gemeentehuis. Het gaat dan om een rijbewijs, een identiteitskaart en een paspoort.

Afhalen
Het afhalen zonder afspraak kan binnen de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.15 en 16.00 uur ook nog een afspraak worden gemaakt voor het afhalen van rij- en reisdocumenten. Zonder afspraak moet rekening gehouden worden met een eventuele wachttijd bij drukte.

Aanvraag
De aanvraag van deze documenten dient op afspraak te gebeuren.

Dienstverlening
Deze proef komt voort uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat de gemeente in 2017 onder inwoners heeft gehouden.

 • Laatste update op .

Respect in Stein breed gedragen

10 organisaties steken de handen uit de mouwen. 

Höb respect veur `t laeve
Dat ôs zoamer is gegaeve.
Sjöp de luuj neet veur hun sjene.
Respect zulste moote verdene.

Wit, of zwart, groat of klein, erm of riëk.
Allein same maakt de hermenie muziëk.
Kôm op! Weer gaon allemaol prebere
Ouch de meining van angere te respectere.

Met dit gedicht slaat Frans van Mulken uit Stein de spijker op z’n kop als het gaat over de Week van Respect die op 5 november start. Samen met andere organisaties pakt de gemeente Stein groots uit.

20181105 GEMEENTE STEIN WEEKVANRESPECT

klik voor vergroting

Burgemeester Marion Leurs-Mordang: ‘Respect is niet alleen een onderwerp waar we deze week extra aandacht voor vragen, het is een waarde waar we hier in onze gemeente het hele jaar door bij stilstaan en waar mogelijk verankeren in beleidsvelden om te komen tot een inclusieve samenleving.

Lees meer: Respect in Stein breed gedragen

 • Laatste update op .

Samen vroegtijdig alert op schulden

Een huisuitzetting vanwege huurachterstand heeft grote impact op een gezin. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van gas, water of licht. De gemeente Stein wil inwoners met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen. Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): ’Maar dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom hebben we met een aantal partners de handen ineengeslagen om zo’n situaties gezamenlijk aan te pakken. Zo voorkomen van we dat iemand van de regen in de drup raakt.’

Vroeg signalering
Op 24 oktober jl. ondertekende wethouder Janssen daarom samen met woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en Partners in Welzijn (PIW) het convenant ‘Vroeg signalering’. Het uitgangspunt hiervan is om vroegtijdig samen te werken om ergere en onnodige schulden te voorkomen.

Aanpak
Vrijwilligers van PIW nemen op basis van beschikbare gegevens van de gemeente contact op met inwoners. In de werkwijze blijft de privacy van de inwoners geborgd. Deze vrijwilligers zijn getraind om administratieve ondersteuning te bieden, hebben een geheimhoudingsplicht getekend én een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.

Maatwerk
In Stein moet iedereen kunnen meedoen. ‘We streven ernaar dat inwoners zowel fysiek als sociaal, maar daarnaast ook financieel gezond zijn. Wat schulden betreft, vereist dat maatwerk én samenwerking’, aldus de wethouder.
Directeur van Zaam Wonen, Karel Smitsmans: ‘Ook wij werken eraan mee om het aantal gedwongen huisuitzettingen en afsluitingen achteraf te verminderen, door juist vóóraf actie te ondernemen. Ideaal zou zijn dat we geen enkele ontruiming meer hebben vanwege huurschuld’.

Meer weten?
Wil je meer weten over schuldhulpverlening? Maak gebruik van het inloopspreekuur in het gemeentehuis (iedere woensdag van 9.00-12.00 uur). Of kijk op www.gemeentestein.nl/schuldhulpverlening.

Foto, v.l.n.r.: Dhr. Vaessen, bestuurslid bij Huurdersbelangenvereniging Maaskant • Mevr.Klinkers, beleidsmaker welzijn bij Gemeente Stein • Dhr. Schats, bestuurder van Partners in Welzijn / PIW Groep • Dhr. Laaracker, bestuurslid bij Huurdersvereniging Swentibold • Dhr. Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg • Dhr. Tryba, bestuurder bij Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg • Mevr. Van Oorschot, schuldhulpverlener bij Gemeente Stein • Dhr. Smitsmans, directeur van Zaam Wonen • Dhr. Janssen, wethouder Sociaal Domein Gemeente Stein

 • Laatste update op .

Statushouders Stein tekenen voor participatie

Naast de verplichte inburgering zijn statushouders (asielzoekers die als vluchteling zijn erkend en dus in Nederland mogen blijven) sinds een jaar verplicht om mee te doen aan een traject tot het tekenen van een participatieverklaring.

Normen en waarden
Tijdens dit traject volgen zij workshops om kennis op te doen over de normen en waarden die wij in Nederland hanteren. Onderwerpen als vrijheid, gelijkheid en solidariteit komen daarbij aan bod. Ze leren bijvoorbeeld ook dat discriminatie op basis van geslacht, geloof, afkomst of seksuele geaardheid niet wordt getolereerd.

Als kers op de taart tekenen zij na afloop van het traject een participatieverklaring waarin ze verklaren de normen en waarden te respecteren die in de Nederlandse samenleving gelden. Op maandagochtend 15 oktober mocht de eerste groep van dit jaar deze verklaring officieel tekenen in het Steinse gemeentehuis.

 • Laatste update op .

Winnaars fotowedstrijd bekend

De gemeente Stein ging op zoek naar de mooiste foto’s van inwoners die Stein in beeld hebben gebracht. De winnaars van de fotowedstrijd zijn inmiddels bekend.

Een breed scala aan foto’s werd ingestuurd voor de wedstrijd. Foto’s van prachtige locaties, van inwoners of bedrijvigheid in onze gemeente. Een jury boog zich over de inzendingen en heeft drie winnaars geselecteerd die Stein op een mooie manier op de gevoelige plaat hebben gezet.

Winnaars
In de categorie Stein stil genieten heeft Anneke Smeets met haar foto van de Maasbedding gewonnen. “Prachtige impressie van een onbekend stukje Stein”. Harie Smeets won met zijn foto van L’Ortye in de categorie Ondernemen in Stein. “Een mooi contrast tussen natuur en industrie”. Tot slot mag Hilda Tilmans zich winnaar noemen in de categorie Leven in Stein met een foto van het schuttersleven: “Een prachtig stukje Limburgs cultureel erfgoed vastgelegd”.

Proficiat aan alle winnaars!

 • Laatste update op .

Meld jouw klacht over de gemeente

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je door de gemeente bent behandeld, kun je hier een officiële klacht over indienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse bejegening. Maak dat vooral kenbaar, zodat de gemeente van jouw melding kan leren.

Behandeling klacht in eerste instantie
De gemeente neemt dan contact met jou op om jouw klacht te bespreken. Als het niet lukt om dit in onderling overleg op te lossen, dan word je in de gelegenheid gesteld om jouw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. Jouw klacht gaat vervolgens naar het college van burgemeester en wethouders, dat hier een oordeel over uitspreekt. Daar krijg je schriftelijk bericht van.

Behandeling klacht in tweede instantie
Ben je niet tevreden over de wijze waarop jouw klacht is afgehandeld? Dan kun je je wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Stein. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van allen binding hebben met het gemeentebestuur van Stein. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is: Ombudscommissie Gemeente Stein, t.a.v. de heer mr. R. Engelen (secretaris), Postbus 15, 6170 AA Stein en is per mail bereikbaar via: .

De ombudscommissie onderzoekt of jouw klacht op correcte wijze is behandeld en stelt jou in de gelegenheid tijdens een hoorzitting jouw verhaal te doen. Vervolgens spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijg je schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan de gemeente doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.

Zorgvuldig
De gemeente gaat zorgvuldig met klachten om. Als inwoner heb je recht op een correcte behandeling.

 • Laatste update op .

Bezorging Weekblad VIA Limburg

De gemeente Stein wil graag dat inwoners goed geïnformeerd zijn over nieuws, ontwikkelingen en lokale activiteiten. Daarvoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zowel digitaal als in print.
Eén van die middelen is het Weekblad VIA Limburg. Dit weekblad wordt huis-aan-huis verspreid. Samen met Mediahuis Limburg (uitgever van Weekblad VIA Limburg) onderzoekt de gemeente hoe inwoners de bezorging van de blad wekelijks ervaren.

Melden tot eind oktober
Om een goed beeld te krijgen van de bezorging roepen we inwoners op om te melden als het weekblad niet wordt bezorgd. Dat kan in de periode tot en met oktober bij Mediahuis Limburg via telefoonnummer 046-4117060 of per mail naar
Geef daarbij de straat, het huisnummer, de kern en het weeknummer aan. Na deze periode worden de verkregen data geanalyseerd en worden indien nodig maatregelen getroffen wat bezorging betreft.
U kunt ook op hun site een klachtenformulier invullen https://www.via-limburg.nl/bezorging/

Daarnaast wordt het reguliere proces van afhandeling van bezorgklachten tegen het licht gehouden en verbeterd.

‘Nee-nee’ sticker
Inwoners met een ‘nee-nee’ sticker op de brievenbus maken bewust de keuze om dit weekblad niet te ontvangen.

 • Laatste update op .

Denk mee over de toekomst van de accommodaties in jouw dorp! 

Inwoners en verenigingen bouwen samen met de gemeente Stein aan een toekomstbestendige samenleving. Toekomstbestendig betekent dat we nu moeten nadenken over onze behoeften op langere termijn. Dat geldt ook voor accommodaties. Daarbij vragen we jouw hulp. Denk jij met ons mee over de toekomst van accommodaties jouw wijk of dorp?

Toekomst van jouw dorp
De wereld verandert behoorlijk snel. Er wonen steeds minder mensen in onze gemeente, waarvan minder jongeren en meer ouderen. Daarbij worden gezinnen ook kleiner. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze vraag en behoefte om prettig te leven in onze gemeente. Dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal lidmaatschappen bij verenigingen en de accommodaties.

Wat vind jij belangrijk?
Daarom moeten we nu nadenken over onze toekomst en ons de vraag stellen hoe we in de toekomst willen omgaan met de voorzieningen en accommodaties. En dat willen samen doen met jou. We horen graag wat jij belangrijk vindt om de leefbaarheid in jouw dorp te behouden en te versterken.

Wanneer
Bijeenkomst Elsloo op maandag 8 oktober van 19.00-20.30 uur in Maaslandcentrum

Graag aanmelden voor de bijeenkomst per e-mail via

Meer informatie staat op www.gemeentestein.nl/accommodaties.

• Presentatie startbijeenkomst 28 maart 2018 (PDF, 3.3 MB)
• Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 1 (PDF, 3.8 MB)
• Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 2 (PDF, 208.3 kB)

Informatie per dorp en wijk
Wil je meer weten over wat er in jouw dorp speelt? Bekijk dan per dorp/wijk het overzicht van feiten en cijfers.

 • Laatste update op .

Evaluatie Open Inloop

Sinds januari 2019 bemensen professionals de drie inlooppunten in Elsloo, Stein en Urmond.
Hier kun je terecht met vragen over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen en/of jeugd(hulp). In oktober peilt de gemeente, nabij de inlooppunten, de mening van inwoners hierover. Wat vind je van dit initiatief? Heb je er gebruik van gemaakt of zou je er gebruik van maken? Welke tips geef je de gemeente mee? We zijn benieuwd naar je mening!

Overzicht locaties en openingstijden inlooppunten

Elsloo
Iedere woensdagmiddag 14.00-16.00 uur
Punt 39, Burg. Maenenstraat 39

Stein
Iedere woensdagochtend 10.00-12.00 uur
Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1
Urmond
Iedere donderdagmiddag 13.00-15.00 uur
Buurthuis Kooypoort, Urmonderplein 43

Dorpenteams helpen inwoners

dorpenteams stein

“Met dorpenteams richten we ons op wat er nodig is om de inwoner te helpen. We zien steeds vaker dat daarbij meerdere problemen moeten worden aangepakt” vertelt Hans de Ridder (buurtmakelaar Partners in Welzijn).

In een dorpenteam zitten verschillende professionals met een eigen expertise. Ze bespreken signalen uit de dorpen vroegtijdig en zoeken naar creatieve oplossingen voor en met mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. “Het dorpenteam maakt preventief werken nog beter mogelijk”, vult Larissa Walczak (wijkverpleegkundige uit Elsloo) aan.

Benieuwd naar het hele verhaal van Hans en Larissa? Ga naar www.datmaaktsteinvoormij.nl.

 • Laatste update op .

Blauwe zone op het Dorine Verschureplein?

Tijdens gesprekken in 2017 met inwoners over het Verkeersarrangement Elsloo werd regelmatig geklaagd over parkeerproblemen en -overlast op en rond het Dorine Verschureplein in Elsloo.

Een van de veelgehoorde opmerkingen is dat er behoefte is voor het ontwikkelen van een blauwe zone: kort parkeren met parkeerschijf tot bijv. maximaal 2 uur. Een dergelijke blauwe zone bestaat bij Medisch Centrum Elsloo (1 parkeerstrook)
Positief voor het winkelend publiek, echter niet handig voor omwonenden, tenzij met een parkeervergunning gewerkt wordt.

blauwe zone elsloo

In opdracht van de gemeente Stein heeft onderzoekbureau Grenspaal12 een onderzoek uitgevoerd naar een blauwe zone op en rond het Dorine Verschureplein.

De gemeente wil de resultaten van dit onderzoek graag met ondernemers, omwonenden en inwoners bespreken.

Daarom wordt op maandag 24 september vanaf 19.30 uur een Bewoners en Ondernemersavond gehouden in het Maaslandcentrum. Naast de presentatie van de onderzoekresultaten gaat de gemeente samen met u bekijken welke maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dennis Veugelers, via 046.4359393 of

 • Laatste update op .

Klachten over gemeente?!

Meld jouw klacht over de gemeente
Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je door de gemeente bent behandeld, kun je hier een officiële klacht over indienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse bejegening. Maak dat vooral kenbaar, zodat de gemeente van jouw melding kan leren.

Behandeling klacht in eerste instantie
De gemeente neemt dan contact met jou op om jouw klacht te bespreken. Als het niet lukt om dit in onderling overleg op te lossen, dan word je in de gelegenheid gesteld om jouw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. Jouw klacht gaat vervolgens naar het college van burgemeester en wethouders, dat hier een oordeel over uitspreekt. Daar krijg je schriftelijk bericht van.

Behandeling klacht in tweede instantie
Ben je niet tevreden over de wijze waarop jouw klacht is afgehandeld? Dan kun je je wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Stein. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van allen binding hebben met het gemeentebestuur van Stein. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is: Ombudscommissie Gemeente Stein, t.a.v. de heer mr. R. Engelen (secretaris), Postbus 15, 6170 AA Stein en is per mail bereikbaar via: .

De ombudscommissie onderzoekt of jouw klacht op correcte wijze is behandeld en stelt jou in de gelegenheid tijdens een hoorzitting jouw verhaal te doen. Vervolgens spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijg je schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan de gemeente doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.

Zorgvuldig
De gemeente gaat zorgvuldig met klachten om. Als inwoner heb je recht op een correcte behandeling.

Photo by Charles Deluvio ???????????????? on Unsplash

 • Laatste update op .

Pas op! Bedriegelijk echt lijkende e-mail "MijnOverheid"

De Fraudehelpdesk en de overheid waarschuwen voor bedrieglijk echt lijkende e-mails van MijnOverheid, waarmee wordt geprobeerd uw DigiD te ontfutselen.

De mail maakt melding van een gereedstaand bericht 'van de Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid'.

Persoonlijke aanhef en 'MijnOverheid' in webadres
Door het vermelden van de voor- en achternaam van de ontvanger in de aanhef lijkt het e-mailbericht betrouwbaar, ook al omdat verwezen wordt naar een website die begint met MijnOverheid. Het webadres is daarnaast voorzien van een vertrouwenwekkend groen slotje met de vermelding 'Beveiligd'.

MijnOverheid maakt op de website duidelijk dat het om een phishingmail gaat. 'Overheidspartijen sturen u nooit een dergelijk verzoek via e-mail.' Ontvangers wordt verzocht de e-mail als bijlage door te sturen naar .

Advies: typ zelf adres MijnOverheid-website in
Wie doorklikt op de toegezonden link ziet vervolgens een echt lijkend aanmeldscherm van DigiD met het wapen van de Rijksoverheid. 'Deze e-mail is een goede imitatie van berichten die daadwerkelijk vanuit MijnOverheid worden verstuurd', waarschuwt de Fraudehelpdesk. Aangeraden wordt het webadres mijn.overheid.nl uit voorzorg zelf in te voeren op de adresbalk.

Bron: Radar/AvroTros/ANP

 • Laatste update op .

Voorkom misbruik van jouw identiteit

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als je een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. Je kunt dit misbruik tegengaan.

klik op afbeelding voor vergroting

Hoe voorkom je fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar jouw identiteitsbewijs af. Ook niet op vakantie. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geef je een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product het bedoeld is en de datum waarop je het afgeeft.

Wat is identiteitsfraude?
Identiteitsfraude betekent dat iemand anders gebruik maakt van jouw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van jouw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op jouw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat je rekeningen ontvangt voor zaken die je niet hebt aangeschaft. Als je die niet betaalt krijg jij met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Hoe vaak komt identiteitsfraude voor?
In 5 jaar tijd is het aantal mensen dat met identiteitsfraude te maken krijgt verdubbeld. Meer dan 13 procent van de Nederlanders heeft in de afgelopen 5 jaar te maken gehad met identiteitsfraude, dat zijn bijna 500.000 gevallen per jaar. Daarmee is identiteitsfraude is de snelst groeiende vorm van criminaliteit in Nederland.

Wie mogen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken?
Een klein aantal organisaties mogen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken, zoals jouw werkgever en jouw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. Je bent echter niet wettelijk verplicht om die te geven. Dus ook niet als je lid wordt van een sportschool of een (telefoon)abonnement afsluit.

Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude

 

 • Laatste update op .

MijnGemeente App

logo gemeenteappOfschoon veel inwoners inmiddels gebruik maken van de BuitenBeter app, heeft de gemeente Stein gekozen voor de MijnGemeente app.
De gemeente heeft voor de MijnGemeente app gekozen omdat die ook de afhandeling voor de backoffice regelt en omdat daarmee ook de medewerkers aangestuurd kunnen worden.
Wij hebben de MijnGemeente app nog niet gebruikt, dus kunnen daar inhoudelijk nog geen mening over geven. Maar we zullen deze zo gauw mogelijk testen; aanleiding genoeg in Elsloo...

 

SAMEN ZELF DOEN!
Gemeente Stein streeft naar een schone, veilige en prettige woonomgeving. Door melding te maken van verbeterpunten in de openbare ruimte draag je daar zelf ook aan bij. Dat kan vanaf nu ook 24 uur per dag via jouw mobiel met de MijnGemeente app. Zie je een losse stoeptegel, zwerfvuil, een kapotte lantaarnpaal of een omgewaaide boom? Laat het de gemeente weten, want jouw opmerkzaamheid is zeer waardevol.

{slider title="Wat kunt u melden bij de gemeente?" class="icon"}

Hoe werkt het?
Voorbeelden van zaken die u kunt melden bij de gemeente:

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Wat moet ik doen?
-Doe uw melding bij de gemeente.
-Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat.
-Geef aan op welke plek er iets moet gebeuren.

{slider title="Wat kunt u NIET melden?" class="icon"}

Niet melden bij de gemeente:

 • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
 • Overlast van anderen, zoals buren of verslaafden: bel de politie.
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.

{slider title="Hoe geef ik een melding door?" class="icon"}

Hoe geef ik een melding mobiel door?
Snel en makkelijk melden vanaf de locatie en op het moment dat je iets ziet dat beter kan. Download daarvoor eerst gratis de ‘MijnGemeente’ app op je telefoon via de appstore (Apple) of Google play (Android). Binnen enkele stappen heb je de locatie en het probleem met foto gemeld. Je kunt aangeven of je terugkoppeling op jouw melding wilt ontvangen of dat je liever anoniem wilt melden.

In slechts 4 makkelijke handelingen rapporteer je een probleem aan de gemeente:
1. De locatie wordt automatisch vastgelegd via de GPS van uw telefoon, zo niet voer dan de locatie handmatig in. 2. Kies een categorie uit de lijst met meest voorkomende problemen. 3. Geef een korte duidelijke omschrijving. 4. Maak een foto van het probleem (bij een lantaarnpaal, maak een foto van het nummer).

Geen smartphone?
Geef jouw melding dan door via https://www.mijn-melding.nl/gemeentestein/melding.php

{/sliders}

De status van je eerdere melding kun je online volgen (al is de omschrijving van de melding wel heel sumier) https://www.mijn-melding.nl/gemeentestein/viewer.php

Hieronder een video van de gemeente Veere die het gebruik prima uitlegt.

https://www.youtube.com/watch?v=WU3jpLQJMAM

 • Laatste update op .

Dat maakt Stein bereikbaar

De gemeente Stein kent een uitstekende ligging en is daardoor goed bereikbaar. Ook in de toekomst willen we dat zowel de grote als kleinere kernen goed bereikbaar blijven. Om dat te realiseren, investeert de gemeente dit jaar flink in de infrastructuur. Daar waar dat kan zo duurzaam mogelijk.

Er staat veel te gebeuren dit jaar. Wegen, bruggen, rioleringen en de openbare ruimte worden in verschillende kernen aangepakt. Dat is nodig, omdat we te maken hebben met een toenemende mobiliteit. Er komen steeds meer (elektrische) auto’s op de weg, maar ook meer fietsers en e-bikes. Bovendien zien we door de ouder wordende bevolking ook meer hulpmiddelen in het straatbeeld, zoals rollators en scootmobiels. We willen toegankelijk zijn voor iedereen, dat heeft invloed op de manier waarop we de openbare ruimte inrichten. Daar moeten we als gemeente goed op voorbereid zijn.

“We stoppen zo’n 14 miljoen in allerlei projecten om onze wegen en infrastructuur te verbeteren. Het gaat om grote projecten, die behoorlijk wat invloed op de omgeving hebben. Dat zullen de inwoners zelf goed merken en kan mogelijk tot overlast leiden, maar uiteindelijk wordt onze gemeente er beter van en blijven we bereikbaar voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers”, zo vertelt wethouder Hendrix. “We willen hiermee de gemeente als goed bereikbare gemeente op de kaart zetten en zorgen voor bedrijvigheid in onze kernen. Bedrijven, organisaties en voorzieningen moeten immers goed bereikbaar zijn. We willen dat inwoners in onze gemeente zo optimaal mogelijk kunnen wonen, werken of genieten.”


Stein planning werkzaamheden 2018
klik op bovenstaand schema voor vergroting


Een greep uit de projecten
De aard van de projecten is verschillend. Bij de gebiedsgerichte aanpak in Urmond bijvoorbeeld zijn er veel verschillende werkzaamheden voor een langere periode. Hier worden wegen, riolering en de hele openbare ruimte aangepakt. Een behoorlijke klus, maar het zorgt uiteindelijk voor een wijk met een frisse uitstraling met nieuwe wegen, stoepen, parkeerplaatsen en groen. Het aanpakken van de riolering is noodzakelijk omdat we moeten inspelen op de klimaatveranderingen, denk daarbij aan de steeds vaker voorkomende hevige regenval. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor duurzame en werkende riolering.
De reconstructie van een rotonde bij Businesspark Stein (aan de Steinderweg) is wat minder ingrijpend en is tussen de 3 tot 4 maanden gereed. Het resultaat is een veilige en meer functionele rotonde, die duurzaam is aangelegd en een langere levensduur kent dan de huidige rotondes.

Blijf op de hoogte
De komende maanden wordt er op nog meer plekken in de gemeente gewerkt. We houden inwoners hier regelmatig van op de hoogte en proberen de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. 
Gemeente Stein houdt inwoners op de hoogte van het laatste nieuws via een digitale nieuwsbrief. Deze deelt lokaal nieuws en geplande werkzaamheden, maar ook activiteiten en bijzondere verhalen uit de gemeente. Wil je ook het laatste nieuws van de gemeente ontvangen? Meld je dan eenvoudig en gratis aan via: www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief

 • Laatste update op .

Podium voor verhalen uit Stein

In de gemeente Stein zorgen we samen voor elkaar en houden we onze dorpskernen levendig. Dat is mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers en initiatieven in onze gemeente. Zij hebben mooie verhalen te vertellen over hoe zij bijdragen aan een mooi en bruisend Stein. Door en voor al deze verhalen is een platform gemaakt: www.datmaaktsteinvoormij.nl. Wethouder Hub Janssen lanceerde het platform deze week samen met alle DOP teams uit de gemeente.

verhalen uit stein

Dat maakt Stein voor mij
Datmaaktsteinvoormij.nl is dé plek voor verhalen van inwoners, verenigingen en ondernemers over wat Stein voor hen Stein maakt. “De gemeente is trots op alle burgerinitiatieven en betrokken vrijwilligers die daaraan dagelijks hun steentje bijdragen”, vertelt wethouder Janssen, “Als waardering voor hen en om andere inwoners te inspireren is een online platform ontwikkeld. De gemeente wil hiermee het goede leven in Stein zichtbaar maken en de verhalen van inwoners een podium bieden”.

Verhalen uit Stein
De gemeente gaat op zoek naar verhalen van inwoners, verenigingen en ondernemers die een kijkje geven in het leven in Stein. Nieuwsgierig naar de verhalen voor en door inwoners uit Stein? Ga naar www.datmaaktsteinvoormij.nl. Heb je zelf ook een verhaal? Laat het ons weten via en wie weet staat jouw verhaal binnenkort op het platform.

 • Laatste update op .

Gemeente Stein start met digitale nieuwsbrief

Binnenkort lanceert de gemeente een digitale nieuwsbrief om ervoor te zorgen dat inwoners altijd op de hoogte zijn van de laatste en juiste informatie van de gemeente. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief.

gemeente stein nieuwsbrief header algemeen

De gemeente Stein wil dat inwoners altijd op de hoogte zijn van wat er speelt in hun leefomgeving. Om hier nog beter in te voorzien, lanceert de gemeente een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief deelt lokaal nieuws, maar ook activiteiten en bijzondere verhalen uit de gemeente. De nieuwsbrief maakt het voor inwoners makkelijk gemeentenieuws te ontvangen en te volgen. De nieuwsbrief is altijd actueel en dichtbij.

Meld je aan
Aanmelden op nieuwsbrief gaat eenvoudig via de website van de gemeente. Je kunt hierbij aangeven waarover je informatie wilt ontvangen door jouw interesse(s) aan te vinken, zoals recreëren en genieten, ondernemen, zorg en ondersteuning en dienstverlening. Daarnaast kun je instellen van welke dorpskern(en) je nieuws wil ontvangen.

Wil jij de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je dan gratis aan via www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief

 • Laatste update op .

Lintjesregen in Stein

De koning is in Stein royaal geweest met de lintjes dit jaar:

mevrouw E.C.M. de Bont-van Galen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw M.A.G. van den Boorn-Smeets, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw A.M.W.G. Drenthen-Peeters, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw T.M.H. Smeets-Maes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw C.G. Limpens-Coumans, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
de heer H.J. van Erp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
de heer N.J. Havenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
de heer P.H.B.M. Heidendal, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
de heer P.M.J. Quanjel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
de heer M. Thans, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
de heer J.J. Veugen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Daarnaast hebben een aantal personen in de loop van het jaar een lintje ontvangen; die staan niet in de bovenstaande opsomming.

Allemaal van harte gefeliciteerd! Staat de Oranjebitter al klaar?

 • Laatste update op .

Meer artikelen...

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.