ELSLOO

Info Gemeente Stein

Gemeente sluit 2011 af met  positief saldo

Projecten afgerond en vlot getrokken
De gemeente Stein sluit het jaar 2011 af met en positief saldo van zo’n 4,3 miljoen euro. Dat komt door de verkoop van de aandelen Publiek belang (PBE) aan RWE (i.c. kerncentrale Borssele). Dat leverde een bedrag van ruim  2,8 miljoen euro op.

Verder gaat het om ruim 1,4 miljoen euro aan eenmalige meevallers uit de bedrijfsvoering, zoals een afrekening algemene uitkering gemeentefonds over voorgaande jaren van 0,5 miljoen euro en  0,7 miljoen euro aan activiteiten die de gemeente moest doorschuiven naar 2012. Het zijn incidentele meevallers. In 2010 sloot Stein de boeken af met een kleine 350.000 euro in de plus.

Koers
‘Over de behaalde resultaten over 2011 zijn we tevreden’, aldus het college van B&W. Maar de toekomst ziet het college minder rooskleurig tegemoet. Er lag in 2011 een bezuinigingspakket van het Rijk van € 18 miljard,. Dat kwam deels op de schouders van de gemeenten en daarmee ook op die van Stein. ‘Vorig jaar had de gemeente daar nog niet zo’n last van, maar dit jaar en de vooral de volgende zal dit beeld anders zijn. We moeten keuzes maken, ook in onze eigen bedrijfsvoering, en komen daar nu echt niet meer onderuit. Ook moeten we ons bezinnen over de koers van onze organisatie en samenwerking in de regio. Kiezen is lastig, zeker wanneer mensen zich roeren, maar dat hoort bij besturen’, aldus wethouder Leon  Heuvelmans.

Daden in 2011
In 2011 is veel gebeurd in Stein. Enkele mijlpalen: het bestemmingsplan Centrumplan is vastgesteld. Ook zijn de handtekeningen door contractpartners gezet waardoor de financiële uitvoerbaarheid is geregeld.  Het sportpark Mergelakker staat er, de verbouw en uitbreiding van het Maaslandcentrum is af, Stein is flink aan de slag met de vijf landschapsprojecten waar zij de komende jaren nog behoorlijk in investeert.

Ook is de nieuwe wijze van afvalinzameling ingevoerd. In 2011 is de gebiedsgewijze aanpak Kerensheide afgerond: een investeringsproject van  3,5 miljoen euro. De infrastructuur, riolering en de omgeving zijn grondig aangepakt en verbeterd. De contra-expertise nieuw- en verbouw Steinerbos viel positief uit en inmiddels is het buitenbad al opgeknapt en in gebruik. De strategische toekomstvisie Het Stein van Morgen is in het najaar van 2011 vastgesteld: een kompas die de gemeente op hoofdlijnen de weg wijst. De regionale woonvisie is in datzelfde jaar vastgesteld en past in de toekomstvisie.

Opvangen tegenvallers
Het batig saldo zet de gemeente in om in projecten en activiteiten die in 2011 niet of niet geheel zijn uitgevoerd, alsnog te kunnen voltooien. De rest wordt gestort in reserves om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

De eenmalige opbrengst door de verkoop van de aandelen PBE  wil het college voorlopig storten in de algemene reserve. ‘We zullen dit geld waarschijnlijk hard nodig hebben om de verliezen van Vixia mee te kunnen betalen’, verklaart de wethouder.

‘De gemeente Stein wordt dus niet rijker van dit voor 2011 positieve resultaat. De economische crisis is in 2011 merkbaar geworden. Dat blijkt ook doordat er meer mensen dan voorheen een beroep hebben moet doen op een bijstandsuitkering van 236 begin 2011 naar 260 eind 2011. Dat is een duidelijke trendbreuk met het verleden van onze gemeente’.

3 tot 4 miljoen bezuinigen
Verder leidt de crisis tot een gigantische bezuinigingsopgave voor de rijksoverheid en ook voor Stein. Voor de gemeente Stein betekent dit een bezuinigingsopgave van  3 á 4 miljoen euro structureel. Voor zover dit nu bekend is. Nederland moet meer gaan bezuinigingen en dat betekent dat ook op de gemeente Stein nog meer af komt. Dat betekent hoe dan ook dat keuzes niet meer uit de weg gegaan kunnen worden. Dat zal de nodige politiek bestuurlijke afwegingen en discussies met zich mee brengen de komende jaren.

Uitdagingen
‘Hoe dan ook, de gemeenteraad, college van B&W en de medewerkers werken hard en gestaag door om voorbereid te zijn op een andere, maar niet minder uitdagende, toekomst voor onze gemeente. Hierbij houden we ons vast aan het motto kwaliteit voor kwantiteit. En dat alles om het betaalbaar te houden en toch te zorgen voor de nodige kwaliteit’,vertelt de wethouder.

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.