ELSLOO

Info Gemeente Stein

Inwoners van Stein scheiden afval beter

Financiële prikkel werpt vruchten af
Sinds 2011 heeft de gemeente Stein het wekelijks inzamelen van huishoudelijk afval vervangen door een alternerende inzameling en is de inzameling regionaal ondergebracht bij RWM. De ene week wordt restafvalcontainer en de andere week de GFT-container opgehaald. Gelijktijdig is het diftar-tarief aangepast waardoor het aanbieden van het restafval duurder is dan het aanbieden van GFT afval. Dit heeft geleid tot betere afvalscheiding, een van de belangrijkste doelen van de doorgevoerde wijziging.

Afvalscheiding houdt kosten in de hand
‘Deze maatregelen hebben we ingevoerd om een betere scheiding van het aan te bieden afval door de inwoners te bereiken. Maar ook  om de kosten voor afvalverwerking in de hand te houden en daarmee de te hanteren tarieven voor onze inwoners. Het goede van deze wijzigingen is dat inwoners zelf de kosten voor een deel in de hand kunnen houden door afval goed te scheiden. Inwoners kunnen veel afval gratis aanbieden. Blijkbaar was dit aanlokkelijk genoeg en kunnen we nu gelukkig constateren dat inwoners na de systeemwijziging het afval beter scheiden’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Afname restafval en toename GFT afval en kunststof
Het vergelijken van de werkelijke afvalstromen in 2011 met die van 2010  levert de volgende verschuivingen op in Stein:

  1. Een afname van het aangeboden restafval met  550 ton (lagere verwerkingkosten € 73.000);
  2. Een toename van het aangeboden GFT-afval met 315 ton (hogere verwerkingskosten € 19.000);
  3. Een toename van het aangeboden kunststofverpakkingsmateriaal met 100 ton (hogere opbrengst van Nedvang € 80.000);
  4. Een afname van het aangeboden oud-papier met circa 135 ton. Door de hoge marktprijs van het oud papier in 2011 viel de netto-opbrengst € 78.000 hoger uit dan geraamd.
  5. Door het beter scheiding door de burgers van het aangeboden afval viel de opbrengst van de diftartarieven € 82.000 lager uit dan voor 2011 was geraamd.

Hoeveelheden diverse afvalstromen 2011 (*in tonnen)

Huishoudelijk restafval

2720

GFT-Afval

1690

Grof tuinafval

380

Oud- papier

1600

Textiel

85

Glas

760

Kunststofverpakkingsmaterialen

380

 

 

‘Ondanks deze positieve resultaten wil ik onze inwoners toch oproepen om het afval goed te scheiden of te blijven scheiden. Papier, textiel, kunststof in de restafvalbak (grijze container)  kost geld. Scheiden en apart aanleveren van dit afval kost niets. Bovendien kost het ledigen van de GFT container niets per lediging en is het kilotarief aangeleverd GFT afval en stuk goedkoper dan wanneer inwoners dit bij het restafval deponeren. Oftewel scheiden scheelt onze inwoners een hoop geld op jaarbasis’, aldus Danny Hendrix.


De inwoners in de Westelijke Mijnstreek geven afvalinzamelaar RWM een ruime voldoende. Dat blijkt uit de enquête die begin dit jaar onder inwoners gehouden is. RWM, een overheids-nv met de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein als aandeelhouders, krijgt het cijfer 7,5. Het bedrijf haalt inmiddels bijna anderhalf jaar het huisvuil op in de Westelijke Mijnstreek.

Aan de enquête hebben 1800 mensen meegedaan. Ongeveer tweederde van hen heeft geen verandering gemerkt sinds RWM het afval ophaalt.

Inwoners van Schinnen klagen het minst over afvalinzameling, inwoners van Stein zijn het minst tevreden over de manier waarop hun klachten over afvalinzameling worden afgehandeld.

,,In z’n algemeenheid stemmen de resultaten van de enquête tot tevredenheid,” zegt wethouder Els Meewis-Stans, in Sittard-Geleen verantwoordelijk voor de afvalinzameling. ,,Uiteraard is het zaak om de goede dingen goed te houden. In overleg met RWM zullen we bekijken of de zaken die inwoners minder goed vinden, beter kunnen.” Wethouder Meewis wijst in dat verband op de inzameling van grof huishoudelijk afval aan huis. Minder dan de helft (48 procent) van de inwoners is daar tevreden over.

Opvallend is dat in Sittard-Geleen, in vergelijking met de andere gemeenten, minder mensen op de hoogte zijn van het feit dat er alleen betaald hoeft te worden voor de hoeveelheid gft-afval (aantal kilo’s), en dat er dus geen bedrag in rekening wordt gebracht per keer dat de container aan de straat wordt gezet.

Een andere afwijking is dat in Sittard-Geleen meer dan elders de textielcontainers helemaal vol zijn. De waardering voor de milieuparken is in Sittard-Geleen daarentegen het hoogst en in Beek zijn de inwoners het minst tevreden over de mogelijkheid om afval aan te bieden in het milieupark. Wethouder Jan Bijen van gemeente Beek: “Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Beekse inwoners momenteel alleen nog op het milieupark in Schinnen terecht kunnen. Als in een later stadium alle milieuparken in de Westelijke Mijnstreek toegankelijk worden voor Beekse inwoners, dan verwacht ik dat de ontevredenheid over dit onderwerp afneemt.”

Inwoners van Schinnen klagen het minst over afvalinzameling, inwoners van Stein zijn het minst tevreden over de manier waarop hun klachten over afvalinzameling worden afgehandeld.

“Hoogste prioriteit heeft voor ons het proces van klachtenafhandeling. Met de komst van het Regionaal Werkbedrijf komt er één plek en daarmee ook één wijze van afhandelen van klachten over de openbare ruimte. Dat moet leiden tot verbetering en tot een betere waardering door onze inwoners. Verder gaan  we de openingstijden van  ons milieupark bekijken. Daar ligt duidelijk een wens van onze inwoners. We gaan aansluiting zoeken bij de openingstijden in de regio en denken dan dat dit te terug te vinden moet zijn in de waardering van onze inwoners”,  aldus wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein.

Wethouder Jos Pleijers van Schinnen reageert eveneens tevreden op de uitkomst van de enquête. ,,Tevreden over RWM, maar ook tevreden dat het gemeentelijke beleid van Schinnen op zo’n grote schaal gedragen en onderschreven wordt door de inwoners. Aandachtspuntje voor ons is in eerste instantie de openingstijd van de milieustraat.”

Scheidend directeur Tim Deelen van RWM (hij gaat per 1 september met pensioen en wordt  opgevolgd door Jos Pleijers) zegt in een reactie best content  te zijn met de uitkomst van de enquête. “Overall voeren we onze taken in de ogen van de burgers naar behoren uit en dat moeten we ook zo houden. Waar mogelijk en uitvoerbaar zullen we –ook  in overleg met de gemeenten- de komende tijd echter proberen nog verdere verbeteringen te realiseren. Ook hiervoor geeft de enquête goede aanknopingspunten”.


Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.