ELSLOO

Info Gemeente Stein

Oproep leden WMO-Participatieraad

Vacatures gemeente Stein

woman-41891 640Oproep leden WMO-Participatieraad
De gemeente Stein zoekt voor de per 1 januari 2015 nieuw in te stellen "Wmo-Participatieraad", opvolger van de huidige Wmo/WWB raad, enthousiaste, maatschappelijk betrokken, communicatieve, actieve leden met een breed netwerk die een bijdrage willen leveren voor de gemeenschap in Stein en een voorzitter die graag een steentje wil bijdragen aan de participatie van burgers!

De nieuwe Wmo-Participatieraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, evenals ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de burgers zoals beschreven in Participatiewet, (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) nieuwe Wmo en de Jeugdwet en indirect de Wet op het Passend Onderwijs. Door decentralisatie van wetgeving is er in het gemeentelijk beleid ruimte voor initiatieven van burgers om voor zichzelf en anderen activiteiten te ondernemen die de eigen regie en verantwoordelijkheid versterken. De Wmo-Participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders over hoe de betrokkenheid van de burger versterkt kan worden.

De gemeente Stein is op zoek naar kandidaten met kennis van en affiniteit op de volgende gebieden: (lees meer via knop hieronder)

A: Brede (gezondheids) zorg: affiniteit op het vlak van AWBZ en de samenhang met andere voorzieningen. Een visie op de zelfstandigheid van de burger die zijn persoonlijke levensverrichtingen kan blijven uitvoeren, structureren en daarover de regie voeren. Een visie ontwikkelen naar een toekomstige levensloopbestendige wijk. Meedenken over het treffen van gemeentelijke voorzieningen die een gelijkwaardige uitgangspositie verschaffen zodat burgers zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie.

B: Jeugd/Jongeren: vanuit de visie van systeemontwikkeling gaat de gemeente bepalen of een kind met ernstige gedragsproblematiek nog begeleiding krijgt, en hoe die begeleiding er dan uitziet. Wij zoeken iemand die competenties of kennis heeft op het gebied van preventieve ondersteuning van jeugdigen en ouders. Wij zoeken bij voorkeur iemand, die de doelgroep kent en bereikbaar is voor de doelgroep; deze als zodanig kan vertegenwoordigen en op die manier een bijdrage kan leveren aan het algemene jongerenbeleid.

C: Maatschappelijke opvang: thuis zijn in of kennis hebben van het werkterrein van maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk geweld, openbare geestelijke gezondheidszorg en ambulante verslavingszorg, de hulpverlening aan dak en thuislozen, (vrouwen) opvang, mensen met psychiatrische problematiek, vluchtelingen en ex-delinquenten.

D: Participatiewet: kennis van de regionale arbeidsmarkt en arbeidsmarktverhoudingen, betaald en onbetaalde arbeid in de samenleving en de waardering van vrijwilligerswerk. Kunnen beoordelen van activiteiten van een tegenprestatie gericht op vergroting van perspectief / kwaliteit van leven en toekomstige re-integratieactiviteiten. Kennis hebben van scholingsbeleid voor instroom op de arbeidsmarkt.

E: Mantelzorg: op de hoogte van de veranderingen in de langdurige en informele zorg en de invloed op de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Bewust-wordingacties ontwikkelen zodat mantelzorg een breed bekend en herkend begrip is bij iedere inwoner en dat mantelzorgers zich herkennen en dat zij weten waar zij voor – preventieve - ondersteuning terecht kunnen. Werken aan de positie van de mantelzorger / zorgvrijwilliger wo veiligheid, gezondheid en respijtzorg.

F: Passend onderwijs: uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Om dat mede vorm en inhoud te geven heeft u kennis van en kijk op hoe passend onderwijs (in de regio) is te realiseren.

Voorzitter:
Als onafhankelijk voorzitter van de Wmo-Participatieraad:
• Bent u maatschappelijk betrokken.
• Heeft u goede kennis van de lokale situatie.
• Heeft u inzicht, of wil dat op korte termijn verwerven, in de beleidsterreinen van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet. (de 3 D 's)
• Beschikt u over goede contactuele eigenschappen, natuurlijk overwicht, leiderschap, bestuurlijke ervaring en een kritische en onafhankelijke instelling.
• Bent u in staat om individuele situaties te plaatsen in een algemene context en van daaruit te oordelen en te adviseren.
• Bent u in staat samen met de leden van de Wmo-Participatieraad nader inhoud te geven aan het functioneren van de raad en te netwerken.
• Onderhoudt u de kontakten met de gemeente en met andere organisaties die betrokken zijn bij de invulling van de gedecentraliseerde wetgeving.
• U heeft ervaring als leidinggevende, werkt resultaat gericht en besluitvormend.

Voor alle vrijwillige functies geldt dat de kandidaten:
• bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Stein.
• niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief in de gemeente Stein zijn.
• geen functie vervullen bij aanbieders van zorg en diensten die in de gemeente Stein geleverd worden.
• goed kunnen communiceren en analyseren.
• in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van daaruit de gemeente te adviseren.

De leden van de Wmo-Participatieraad ontvangen voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding. Gemiddeld vergadert de Wmo-Participatieraad 1 keer per maand. Daarnaast wordt van u verwacht, dat u als lid af en toe een extra bijdrage levert. Bijvoorbeeld door plaats te nemen in een werkgroep, die zaken voorbereidt en voorstelt.

Meer informatie over de Wmo-Participatieraad vindt u op de website van de gemeente Stein. Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij huidige voorzitter van de Wmo/WWB raad Chrit Gunther of de beleidsambtenaar Diana Delahaye.

Interesse gewekt? Reageer dan op deze advertentie en stuur uw reactie met CV voor 15 november 2014 naar de gemeente Stein, Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein. De gesprekken vinden plaats in week 48, 49 en 50.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.