ELSLOO

Info Gemeente Stein

Stein in gesprek over plannen cultuurbeleid 2011-2014

De gemeente Stein heeft het Cultuurbeleid 2006-2011 tegen het licht gehouden. Op basis daarvan en het coalitieakkoord 2011-2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de plannen voor 2011-2014 aan het papier toevertrouwd. Over die voornemens gaat de verantwoordelijk wethouder Gina van Mulken 16 en 21 september in gesprek met verenigingen en instellingen die de voornemens direct raken.  De gespreksnotitie ligt digitaal ter inzage via www.gemeentestein.nl en schriftelijk reageren kan tot en met 22 september.

Verscheidenheid en toegankelijkheid
“Uit de evaluatie blijkt dat een aantal voornemens uit 2006 niet is opgepakt of nog in uitvoering zijn en nog niet zijn gerealiseerd. Misschien waren we te ambitieus. We zullen daarom de komende periode vooral tijd  nemen om het in gang gezette beleid daadwerkelijk te realiseren. Uitgangspunt van het college is dat we willen blijven zorgen voor verscheidenheid en optimale toegankelijkheid van cultuur. Ook willen we de  cultuurbeoefening door de inwoners laagdrempelig houden. Bovendien zijn we van plan om prioriteit te (blijven) geven aan actieve deelname van jeugdigen en jongeren aan culturele activiteiten. Tot slot zal er, als het aan het college ligt, bijzondere aandacht  zijn en blijven voor het behoud van bestaande voorzieningen.

De voornemens
Er komt een inventarisatie van lokale en regionale voorzieningen  om te kunnen beoordelen of er voor de inwoners voldoende aanbod is op terrein van kunst- en cultuur. Verder is het college van plan om de subsidieverstrekking van de LOS onder de werking van de subsidieverordening te brengen en met de LOS budgetafspraken te maken. Dat is al het geval met andere instellingen en organisaties.

Budget  nieuwe kunstwerken
Het herbestemmingstraject van de kunstcollectie gaat het college  afronden  met de verkoop van het restant. De opbrengst wil het college gebruiken voor de plaatsing van een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte. ‘In aansluiting op het Kunstenplan 2004-2007 stelt het college  de gemeenteraad voor om een nieuwe regeling in te voeren, waarbij bij grotere investeringen in de gemeente tegelijkertijd budget wordt vrijgemaakt voor de realisatie van nieuwe kunstwerken’, aldus Gina Van Mulken.

Cultuureducatie
De gemeente wil veel aandacht voor de cultuureducatie in het onderwijs. Via subsidieafspraken met amateurverenigingen, muziekschool en de Culturele Werkgroep wil het college laagdrempelige deelname aan culturele  activiteiten blijven stimuleren. Samenwerking met onderwijsinstellingen wordt wat het college betreft gestimuleerd. En tot slot, zo valt in de notitie te lezen, wil het college zich ook de komende jaren  blijven  inzetten voor het behoud van de culturele voorzieningen in de openbare ruimte, de kleine monumenten en de kunstwerken.

Raad
De uitkomsten van de gesprekken en de inspraak gaat het college verwerken in de notitie en legt deze voor aan de raad. De raad is dan aan zet om de beleidsvoornemens voor 2011-2014 vast te stellen.

  • Aangemaakt op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.