ELSLOO

Info Gemeente Stein

Een gezonde kijk op Stein

Op het gebied van gezondheid staat Zuid-Limburg voor een flinke uitdaging. De gezondheid van de Zuid-Limburgers gaat vooruit, maar blijft ten opzichte van de rest van Nederland nog steeds achter. Het is duidelijk dat het roer om moet.
Een eerste stap op weg naar een gezonde regio is de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. De GGD Zuid Limburg bracht de gezondheidssituatie in Limburg in kaart in een regionaal rapport en in 18 lokale rapporten. Unieke naslagwerken die een integraal beeld schetsen van de gezondheidstoestand in Zuid-Limburg. Voor de beleidsmakers en politici in Zuid-Limburg een belangrijk fundament voor het gezondheidsbeleid van de komende jaren.

Een gezonde kijk op Stein
Ook de gezondheidssituatie van Stein is in kaart gebracht en er is een Steins rapport verschenen onder de titel Een gezonde kijk op Stein. Hierna kunt u een samenvatting lezen met de belangrijkste uitkomsten.
Download hier het volledige rapport»»


Gemiddelde levensverwachting en sterfte in Stein
In Stein wijkt de levensverwachting nauwelijks af van het Nederlandse gemiddelde  (80,7 versus 80,1 jaar). De sterfte is iets lager maar verschilt niet enorm  van het landelijke gemiddelde (67,7 versus 72,1 per 10.000 inwoners). De meest voorkomende doodsoorzaken zijn hart- en vaatziekten en kanker en specifiek voor Stein meer ziekten van de ademhalingsorganen.

Gezondheidsproblemen bij 55-plussers
Van de 55-plussers in Stein is 10% ernstig tot zeer ernstig eenzaam en bij de 75-plussers is dit 9,3%; dit is iets hoger dan in de regio. Het risico op een angststoornis of depressie neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Bij de ouderen vanaf 75 jaar is dit percentage 8,2%; bij de 55- tot 75-jarigen is dit 7,1%. In Stein heeft ruim één op de elf 55-plussers in een tijdsbestek van drie maanden een letsel,vergiftiging of blessure opgelopen. In Stein wonen evenveel ouderen die kansarm en niet vitaal zijn als in de regio (35%).

Een klein deel van de Steinse jongeren heeft psychosociale problemen
Psychosociale problemen komen bij 5,0% van de Steinse jongeren voor; in Zuid-Limburg is dit 4,1%. Het percentage jongeren in Stein dat wekelijks pest (3,0%) of wordt gepest op school (5,0%) is vergelijkbaar met de regio. Echter het pesten op school bij 13- en 14-jarigen meisjes is hoog (8,5%). Het percentage voortijdig  schoolverlaten daarentegen komt in Stein minder voor dan in de andere Zuid-
Limburgse gemeenten (3,2% versus 4,0%).

Leefstijl vaak ongezond in Stein
Bij veel volwassenen (44%) en ouderen (58%) in Stein is sprake van overgewicht. De aan overgewicht gerelateerde ziekte diabetes komt bij ouderen iets minder vaak voor dan in de regio (13%), maar het percentage stijgt. Vergeleken met jeugdigen elders in Zuid-Limburg hebben leeftijdsgenoten in Stein in vergelijkbare mate overgewicht. In alle leeftijdscategorieën wordt te weinig groente en fruit gegeten en
eenvijfde van de jongeren ontbijt niet dagelijks. Er zijn echter ook gunstige trends. Ruim tweederde van de Steinse jongeren is lid van een sportvereniging, ouderen voldoen vaker aan de beweegnorm en in alle leeftijdscategorieën wordt minder gerookt.


Alcoholgebruik onder jongeren in Stein hoger dan in de regio
In Stein is het alcoholgebruik in alle leeftijdscategorieën gedaald, maar jongeren drinken wel nog meer dan leeftijdsgenoten in de regio. Van de 13- en 14-jarigen en 15- en 16-jarigen in Stein heeft respectievelijk 33 en 74% in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Dit is vaker dan jeugdigen in de rest van Zuid-Limburg (27 en 66%).

In Stein minder milieuhinder in vergelijking met de regio
In de gemeente Stein hebben veel woningen een probleem met het binnenmilieu. Vooral ventilatie in woningen is onder de maat; bij 28% is sprake van schimmel- en vochtplekken. In Stein wordt minder milieuhinder ervaren dan in vergelijking met de regio. Van de inwoners in Stein ervaart 20% ernstige geluidshinder en heeft 11% ernstige slaapverstoring door geluid.

Eén op de twaalf 55-plussers ontvangt mantelzorg
In Stein ontvangt 8,3% van de 55-plussers mantelzorg en 16% van de 55-plussers is zelf ook mantelzorger. Van de mantelzorgers van 55 jaar en ouder is 19% belast; dit is vergelijkbaar met de regio. Daarnaast is onder 55-plussers een behoefte  aan sport- en beweegactiviteiten (5,0%) en bij de 75-plussers aan vervoer naar voorzieningen (6,2%).

Niveau criminaliteit en overlast gelijk aan landelijk gemiddelde
In Stein kwamen vormen van criminaliteit en overlast in 2007 in vergelijkbare mate met Nederland voor. In 2009 werden 68 jongeren uit Stein naar Halt verwezen. Bij 22% ging dit om vuurwerk gerelateerde delicten en bij 21% om diefstal.

Investeren in gezondheid onontbeerlijk voor de toekomst
Gezien de structurele bevolkingsdaling in Zuid-Limburg en Stein is investeren in een gezonde samenleving zonder lichamelijke of psychische beperkingen broodnodig. Een samenleving waarin alle mensen volwaardig kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals arbeid en mantelzorg, staat hierin centraal. Dit vraagt om een ander gezondheidsbeleid. Een beleid waarin nadrukkelijk gekozen wordt voor gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen voor kwetsbare
groepen.


  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.