ELSLOO

Info Gemeente Stein

Arbeidsmarktbeleid Westelijke Mijnstreek in de steigers

De vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben het arbeidsmarktbeleid in de steigers staan.  De afgelopen jaren is gewerkt aan dat beleid en aan instrumenten om dit beleid te kunnen uitvoeren. Het was achteraf gezien echter te ambitieus om binnen drie jaar al aanzienlijke resultaten te verlangen van het nieuwe arbeidsmarktbeleid. Dat concludeert Deloitte Management Support in het Rapport inzake Onderzoek naar regionaal arbeidsmarktbeleid, dat dinsdag 12 april is gepresenteerd aan de raden van Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.


De regionale stuurgroep arbeidsmarktbeleid onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van Deloitte Management Support (DMS). ,,Toch hadden we meer resultaten kunnen behalen als op uitvoeringsniveau eerder rekening gehouden was met het nieuwe arbeidsmarktbeleid,” aldus Pieter Meekels, de voorzitter van de regionale stuurgroep arbeidsmarktbeleid en wethouder in Sittard-Geleen.

DMS onderzocht de afgelopen tijd op verzoek van de stuurgroep arbeidsmarktbeleid de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het in de afgelopen jaren gevoerde regionale arbeidsmarktbeleid. Dat beleid is in december 2007 vastgesteld in de raden van Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. De belangrijkste elementen van dat beleid zijn integraliteit, ontschotting en ontkokering.

Cultuuromslag
DMS constateert dat integraliteit, ontschotting en ontkokering een cultuuromslag vereisen in gemeentelijke organisaties. Het denken vanuit resultaten en niet vanuit regelingen is geen gemeengoed bij gemeenten. Maar de gemeenten zijn wel op de goede weg. Bijstelling van het beleid is niet nodig. Sterker nog, het landelijk beleid met ingang van volgend jaar sluit aan bij het in 2007 geformuleerd beleid in de Westelijke Mijnstreek.  Wat wel nodig is, is wat de onderzoekers noemen ‘de versterking van de executiekracht’. Voor het arbeidsmarktbeleid is het nodig om mijlpalen vast te stellen, concrete doelen en resultaten af te spreken en consequent hierop te sturen zodat deze doelen ook gehaald worden.

Bovendien realiseren de gemeenten zich nog te weinig dat opdrachtverstrekking aan, en financiering van, sociale werkvoorziening Vixia als communicerende vaten werken. Als gemeenten te weinig opdrachten verstrekken, neemt het tekort bij Vixia toe en omgekeerd. Bovendien geldt bij het mensontwikkelbedrijf Vixia dat gemeenten meer uitkeringen moeten verstrekken als er minder mensen aan het werk geholpen worden (en omgekeerd). Tegelijkertijd constateert Deloitte dat er enige overlap zit in de relatie van Vixia met andere arbeidsmarktinstrumenten zoals het Werkbedrijf en het Participatiehuis.

Mensontwikkelbedrijf
Parallel aan het onderzoek naar het regionale arbeidsmarktbeleid is ook gekeken naar het effect van de Turn Around Vixia. Dat was de naam van het plan om WSW-bedrijf Vixia om te vormen van een op productie georiënteerd bedrijf naar een mensontwikkelbedrijf. Een van de onderdelen van dat plan is het afstoten van minder rendabele industriële onderdelen en het opbouwen van dienstverlenende onderdelen. Deze ombouw is feitelijk geslaagd, want de omzet van de industrieonderdelen is gedaald van 55 procent naar 23 procent ten gunste van de dienstverlening.  Een tegenvaller is echter de daling van de totale omzet met bijna 3,7 miljoen. Deloitte Management Support wijt dit deels aan de economische crisis en de wijzingen van het rijksbeleid . Maar ook aan het feit dat drie van de vier gemeenten in meer of mindere mate nog niet volledig hebben voldaan aan taakstelling ten aanzien van de omzet van Vixia. In 2010 gaat het daarbij om een bedrag van 5 miljoen euro.De colleges van B&W van de vier gemeenten streven er naar om in juni nadere voorstellen te doen over de manier waarop gemeenten nog beter de afspraken over het arbeidsmarktbeleid kunnen invullen. Ook wordt dan de eindevaluatie van de Turn Around Vixia en het nader onderzoek naar begroting en bedrijfsvoering van Vixia gepresenteerd. In mei al worden de raden van de vier gemeenten nader geïnformeerd over het Regionaal Werkbedrijf, dat ook een onderdeel is van het arbeidsmarktbeleid.

Praat en denk mee over de toekomst van Stein!
Meld je aan via of ga naar www.hetsteinvanmorgen.nl

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.