logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stein zoekt samenwerking voor vijf landschapsprojecten

3 miljoen Euro aan subsidieaanvragen uitstaan
Het thema landschap is één van de vier speerpunten opgenomen in de Regionale visie Westelijke Mijnstreek. Er zijn 12 groenprojecten opgenomen voor de vier gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein. Voor de  voorbereiding en uitvoering van de landschapsprojecten willen de gemeenten samenwerken om kennis en kunde te bundelen. Daarom sluit ook Stein zich aan bij de nieuw op te richten stichting Landschapspark De Graven. De raad heeft daartoe op 7 juli 2011 groen licht gegeven.

In Stein gaat het om de projecten IP Catsop, Urdal-Scharberg en kasteel-park Elsloo. Daarnaast komen ook de projecten  Heidekamppark en Inrichting A2 Blauw- Groene Zone om verder uit te werken. De huidige stichting waarin Sittard-Geleen en Schinnen samenwerkten, was sinds 1 januari jl. niet meer operationeel. Stein heeft voor ca 3 miljoen euro aan subsidieaanvragen uitstaan om deze projecten mee te financieren. Hiervan is inmiddels ca.1,5 miljoen Euro gehonoreerd uit het Regiofonds. Voor de vijf projecten heeft Stein zelf ongeveer 550.000 euro eigen middelen gereserveerd.

Expertise
‘De Graven heeft een positieve reputatie verworven en er is een ruime expertise en ervaring opgebouwd. Bovendien zijn de projecten die nu in regionaal verband in uitvoering komen al door De Graven voorbereid. Dat geldt ook voor onze projecten in Stein: IP Catsop, Urdal-Scharberg en kasteelpark Elsloo. Een logische stap in feite om te kiezen voor een omvorming van de oude in een nieuwe stichting met de opschaling van twee naar vier gemeenten’, aldus Emile Claessen, beleidsmedewerker Natuur en Landschap bij de gemeente Stein.

Versneld realiseren van groenprojecten
De stichting wordt gevormd door de vier gemeenten en namens deze gemeenten nemen de portefeuillehouders Landschap zitting in de stichting. ‘We beogen met de regionale samenwerking op het gebied van natuur en landschapsontwikkeling het versneld realiseren van belangrijke projecten. Voor Stein zijn dat onder andere Heidekamppark, Urdal-Scharberg, IP Catsop. Op de lange termijn moet het bijdragen aan het verbeteren van ons woon- en leefmilieu’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Recreatieve verbindingen Urdal
De komende drie jaren wil de gemeente Stein vijf groenprojecten uitvoeren. Zo wil Stein in het Urdal de recreatieve verbindingen ter weerszijden van de A76 Scharbergbrug optimaliseren door in het talud van de kanaaldijk een trapconstructie en fietspad aan te leggen. Dat pad moet  vanaf het jaagpad (recreatief pad) langs het Julianakanaal aansluiten op het fietspad van de Scharbergbrug en de Scharbergweg. Verder wordt het fietspad aan de noordzijde van de A76 geasfalteerd.

Das en ree
Verder wil Stein met het project IP Catsop samen met partners zoals waterschap een ecologische verbindingszone voor de das en het ree realiseren. Daarbij gaat de gemeente ook een aantal cultuur- en civieltechnische werken uitvoeren in het kader van de erosiebestrijding van de wateroverlast. Ook wordt de toegankelijkheid voor het landbouwverkeer verbeterd. Momenteel onderzoekt het IKL of er bij eigenaren in het

buitengebied belangstelling bestaat voor groenblauwe diensten (gesubsidieerde inrichting en beheer van landschapselementen op eigen grond).

Kasteelpark Elsloo
Het derde groenproject betreft het kasteelpark Elsloo. Het gaat hier om landschappelijke herinrichting van het plateaugebied na afbraak van het tenniscomplex. De drie weiden (voormalig tennisveld, hertenwei en ronde wei) worden weer een samenhangend geheel en opnieuw ingericht.

Heidekamppark
Het vierde project betreft het gebied gelegen tussen Stein en Urmond: het Heidekamppark. Dit voormalig bedrijfsterrein van DSM (gipsdeponie) krijgt een parkachtige invulling (groene buffer met multifunctionele invulling). Het wordt een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de bewoners en sluit tevens aan op de ontwikkelingen in het economisch domein, in dit geval de campus van Chemelot.

Het laatste en vijfde project  betreft inrichting A2 Blauw- Groene Zone en behelst landschappelijke inpassing van de A2 en directe omgeving in combinatie met  waterberging, verbeteren van de entree van Stein en cultuurhistorie.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.