logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stein zoekt samenwerking voor vijf landschapsprojecten

3 miljoen Euro aan subsidieaanvragen uitstaan
Het thema landschap is één van de vier speerpunten opgenomen in de Regionale visie Westelijke Mijnstreek. Er zijn 12 groenprojecten opgenomen voor de vier gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein. Voor de  voorbereiding en uitvoering van de landschapsprojecten willen de gemeenten samenwerken om kennis en kunde te bundelen. Daarom sluit ook Stein zich aan bij de nieuw op te richten stichting Landschapspark De Graven. De raad heeft daartoe op 7 juli 2011 groen licht gegeven.

In Stein gaat het om de projecten IP Catsop, Urdal-Scharberg en kasteel-park Elsloo. Daarnaast komen ook de projecten  Heidekamppark en Inrichting A2 Blauw- Groene Zone om verder uit te werken. De huidige stichting waarin Sittard-Geleen en Schinnen samenwerkten, was sinds 1 januari jl. niet meer operationeel. Stein heeft voor ca 3 miljoen euro aan subsidieaanvragen uitstaan om deze projecten mee te financieren. Hiervan is inmiddels ca.1,5 miljoen Euro gehonoreerd uit het Regiofonds. Voor de vijf projecten heeft Stein zelf ongeveer 550.000 euro eigen middelen gereserveerd.

Expertise
‘De Graven heeft een positieve reputatie verworven en er is een ruime expertise en ervaring opgebouwd. Bovendien zijn de projecten die nu in regionaal verband in uitvoering komen al door De Graven voorbereid. Dat geldt ook voor onze projecten in Stein: IP Catsop, Urdal-Scharberg en kasteelpark Elsloo. Een logische stap in feite om te kiezen voor een omvorming van de oude in een nieuwe stichting met de opschaling van twee naar vier gemeenten’, aldus Emile Claessen, beleidsmedewerker Natuur en Landschap bij de gemeente Stein.

Versneld realiseren van groenprojecten
De stichting wordt gevormd door de vier gemeenten en namens deze gemeenten nemen de portefeuillehouders Landschap zitting in de stichting. ‘We beogen met de regionale samenwerking op het gebied van natuur en landschapsontwikkeling het versneld realiseren van belangrijke projecten. Voor Stein zijn dat onder andere Heidekamppark, Urdal-Scharberg, IP Catsop. Op de lange termijn moet het bijdragen aan het verbeteren van ons woon- en leefmilieu’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Recreatieve verbindingen Urdal
De komende drie jaren wil de gemeente Stein vijf groenprojecten uitvoeren. Zo wil Stein in het Urdal de recreatieve verbindingen ter weerszijden van de A76 Scharbergbrug optimaliseren door in het talud van de kanaaldijk een trapconstructie en fietspad aan te leggen. Dat pad moet  vanaf het jaagpad (recreatief pad) langs het Julianakanaal aansluiten op het fietspad van de Scharbergbrug en de Scharbergweg. Verder wordt het fietspad aan de noordzijde van de A76 geasfalteerd.

Das en ree
Verder wil Stein met het project IP Catsop samen met partners zoals waterschap een ecologische verbindingszone voor de das en het ree realiseren. Daarbij gaat de gemeente ook een aantal cultuur- en civieltechnische werken uitvoeren in het kader van de erosiebestrijding van de wateroverlast. Ook wordt de toegankelijkheid voor het landbouwverkeer verbeterd. Momenteel onderzoekt het IKL of er bij eigenaren in het

buitengebied belangstelling bestaat voor groenblauwe diensten (gesubsidieerde inrichting en beheer van landschapselementen op eigen grond).

Kasteelpark Elsloo
Het derde groenproject betreft het kasteelpark Elsloo. Het gaat hier om landschappelijke herinrichting van het plateaugebied na afbraak van het tenniscomplex. De drie weiden (voormalig tennisveld, hertenwei en ronde wei) worden weer een samenhangend geheel en opnieuw ingericht.

Heidekamppark
Het vierde project betreft het gebied gelegen tussen Stein en Urmond: het Heidekamppark. Dit voormalig bedrijfsterrein van DSM (gipsdeponie) krijgt een parkachtige invulling (groene buffer met multifunctionele invulling). Het wordt een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de bewoners en sluit tevens aan op de ontwikkelingen in het economisch domein, in dit geval de campus van Chemelot.

Het laatste en vijfde project  betreft inrichting A2 Blauw- Groene Zone en behelst landschappelijke inpassing van de A2 en directe omgeving in combinatie met  waterberging, verbeteren van de entree van Stein en cultuurhistorie.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.