ELSLOO

Nieuws Dossiers

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Hoe ziet gemeente Stein er in 2024 uit?

structuurvisie-vergadering
Levendige discussie tijdens bijeenkomst Ruimtelijke Structuurvisie 2014 – 2024
Op 6 juni 2013 hebben een groot aantal raads- en commissieleden, wethouders en medewerkers van gemeente Stein op interactieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waarop zij onze gemeente zien in 2024.

Drie thema’s
Na het welkomstwoord door wethouder Heuvelmans werden de thema’s: hoe zien we onze woonkernen, het groene buitengebied, de A2 zone (lees lokale en regionale economie) in het jaar 2024, bediscussieerd. Extern gespreksleider Paul ’t Lam kreeg veel reacties op de stellingen, kansen en hartenkreten die gebruikt werden om ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van onze gemeente, helder te krijgen. ”Ik ben zeer verheugd met de gevarieerde input en de vele enthousiaste reacties. Een mooie basis om mee verder te werken”, aldus wethouder Heuvelmans. Lees meer »

Enkele reacties
Een van de meningen is dat kleinschalige recreatie in het groene buitengebied een goede invulling voor de gemeente Stein is. Maar bied dan wel andere recreatiemogelijkheden dan de al bestaande recreatie aan de Belgische kant van de Maas. Zo werd geopperd dat de Bramert Noord  geschikt is voor campusachtige huisvesting voor Chemelot. Meer ruimte voor groen, samen en ontmoetingsplekken met sociale samenhang zijn enkele van de hartenkreten die tijdens het thema ‘woonkernen’ genoemd werden.

Wat is een ruimtelijk structuurvisie?
De nieuw op te stellen structuurvisie 2014 – 2024 is het vervolg op de eerder opgestelde strategische toekomstvisie (zie www.hetsteinvanmorgen.nl) en de huidige structuurvisie uit 2001 .  Een ruimtelijke structuurvisie is een beleidsnota met  geografische kaartbeelden waarmee de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor de komende 10 jaar wordt geschetst  Het gaat om keuzes op hoofdlijnen voor de inrichting van het grondgebied van de gemeente Stein.

Inspraak en communicatie
Het college van B&W vindt het belangrijk dat burgers, maatschappelijke partijen en  ondernemers betrokken worden bij het opstellen van de nieuwe ruimtelijke structuurvisie  en zich hierin herkennen. Daarom worden, na deze aftrapbijeenkomst met de raad, werkateliers en themabijeenkomsten georganiseerd. De (digitale) media wordt weer ingezet, denk hierbij aan fabebook, twitter en de website s. Tenslotte maakt de gemeente opnieuw gebruik van een klankbordgroep. De input uit alle bijeenkomsten en de media wordt zo goed en maximaal mogelijk verwerkt in de uiteindelijke ruimtelijke structuurvisie 2014 – 2024.

Tijdsplanning
Na de periode van ter inzage legging en inspraak, en verwerking van de reacties volgt de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie van gemeente Stein begin 2014 vast.
Meer informatie
Voor meer informatie kijk op www.hetsteinvanmorgen.nl. of www.gemeentestein.nl.
Of neem contact op met  projectleider Annemarie  Janssen, T (046) 43 59 380 /


Eerdere artikele over dit thema

Strategische Toekomstvisie Stein… wil je zien!

De publieksversie van de nieuwe strategische toekomstvisie Het Stein van Morgen kunt u hier downloaden », maar u kunt ook een papieren versie afhalen bij het gemeentehuis.

De toekomstvisie is in dialoog met vertegenwoordigers uit de Steinse samenleving tot stand gekomen. Periodiek informeert de gemeente inwoners en andere betrokkenen over wat de gemeente doet met de kernwaarden, ambities en actiepunten uit deze visie. Daarom geeft de gemeente digitale nieuwsbrieven uit. De eerste nieuwsbrief is inmiddels verschenen.

Nieuwsbrief: Stein… wil je zien!
De publieksversie van de toekomstvisie van de gemeente Stein: Het Stein van Morgen, ziet de gemeente niet als het eind van een proces, maar juist het begin. Dit begin wil de gemeente onderstrepen door een eerste digitale nieuwsbrief ‘Stein… wil je zien!’ uit te geven. In deze nieuwsbrief gaat Stein regelmatig berichten over de voortgang van de acties uit de toekomstvisie.

 

Website toekomstvisie Stein gelanceerd

Op 24 februari 2011 is de interactieve website www.hetsteinvanmorgen.nl officieel in gebruik genomen door burgemeester Anton Barske. Op de website  vinden mensen niet alleen informatie over het project, maar kunnen ze bovenal reageren op stellingen, meedenken en -praten op het forum en YouTube filmpjes bekijken waarin inwoners vertellen over hoe zij het Stein over 10 tot 20 jaar zien. Verder staan er nieuwsberichten en digitale nieuwsbrieven op en wordt u op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de bijeenkomsten met praktijk deskundigen. Interesse om deel te nemen aan het (digitale) burgerpanel? Kijk dan op de website.

Tot slot gaat de gemeente Stein ook gebruik maken van foto’s/filmpjes die ingestuurd worden door mensen die deelnemen aan een foto-/filmwedstrijd. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar .

Waarom?
Elke dag lezen we in de krant ontwikkelingen die ook op Stein afkomen. Zoals vergrijzing van de bevolking, krimp, individualisering (mensen zien zichzelf steeds minder als deel van een groep) de digitalisering en de mogelijkheden die dit biedt om 24 uur per dag via internet te winkelen, informatie te verzamelen, vragen te stellen of te discussiëren op een forum, een paspoort aan te vragen, een huwelijk te regelen. Maar ook over verenigingen die gaan samenwerken of soms zelfs op houden te bestaan omdat er te weinig leden zijn.

Burgerpanel
De gemeente Stein wil ook gebruik maken van een burgerpanel bestaande uit een 50 tal inwoners van Stein die bereid zijn om wekelijks op een stelling te reageren en als vast panellid deel willen nemen aan de (digitale) forumdiscussie op de speciale website. Interesse? Geef u dan op via

Gespreksrondes
De gemeente Stein organiseert drie dialoogrondes. Deze variëren van verkennende gesprekken tot ateliers met deskundigen. Ook vindt er een debat met inwoners plaats en heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op stellingen of een mening achter te laten op de speciale website die 24 februari officieel wordt gelanceerd.

Kompas
Veel van die ontwikkelingen hebben grote invloed op de taak en rol van de overheid en specifiek voor de gemeente. Stein wil een toekomstvisie en daarmee een koers uitzetten, een richting bepalen. Een visie dient als het ware als een kompas en helpt het gemeentebestuur beslissingen te nemen en keuzes te maken.

Gespreksrondes en website
Die visie wil het gemeentebestuur van Stein samen met u gaan schrijven (in woord en beeld). Het moet de visie van de inwoners van de gemeente Stein worden. Daarom organiseert de gemeente Stein de komende maanden diverse gesprekken. Variërend van verkennende gesprekken tot ateliers met deskundigen, maar ook een debat met inwoners en de mogelijkheid voor iedereen die dat wil te reageren op stellingen of door een mening achter te laten op de website. Daarnaast organiseert de gemeente ook een film/en fotowedstrijd en wil Stein kinderen/jongeren betrekken bij dit project onder meer door een jongerendebat. De Jeugd heeft immers de toekomst.

Week van de toekomst
Eind mei/begin juni wil de gemeente Stein afsluiten met een week van de toekomst met diverse activiteiten met en voor de inwoners van de gemeente Stein. Deze week sluiten we af met een slotdebat met inwoners. Deze interactieve aanpak is geheel in de lijn met het spoorboekje In(ter) actie in de gemeente Stein zoals de gemeenteraad dat vorig jaar heeft vastgesteld. Het gemeentebestuur van Stein wil namelijk bewoners meer betrekken bij het tot stand komen van plannen of beleid.

 

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.