logo box 450x250 apple nieuws

Politiek

Politiek faillietOver het failliet van de politiek....afgelopen week....

Bij de besluitvorming over de toekomst van Steinerbos legt gezond en nuchter verstand het af tegen veel te dure adviesburo's, stoffige principes, partijbelangen en handjeklap.
In een tijd waar iedereen de buikriem moet aanhalen en noodgedwongen naar creatieve oplossingen zoekt, blijft Stein met miljoenen euro's smijten (van ons belastinggeld).
En waarom zou je iets veranderen dat je goed af gaat......

•  De Limburger-19.03.2011-Opinie
•  De Limburger-19.03.2011-Diversen
•  De Limburger-22.03.2011-CMB e.a.
•  De Limburger 22.03.2011-Brasserie
•  Overige artikelen over Steinerbos op elsloo.info


ING Bank bestaat bij de gratie van staatssteun, maar de bestuurders steken hun zakken al weer vol met miljoenen......van ons belastinggeld, het is dat u het weet!

Tijdens een duistere evacuatie uit Libië worden 3 militairen gevangen genomen omdat er geen toestemming is gevraagd het Libische luchtruim te mogen binnen vliegen. Volgens Rutte en Verhagen -die fiat hebben gegeven voor de doldwaze actie met een bejaarde helicopter- is het wel gevraagd, maar heeft Libië het verkeerd begrepen of niet goed verstaan.......

Verenigd Europa en de Veiligheidsraad krakelen wekenlang over een no-fly zone boven Libië en wachten net zo lang totdat Khadaffi de laatste opstandeling over de kling heeft gejaagd.....of een veilig heenkomen heeft gevonden......

Japanse regering wist al jarenlang dat diverse kerncentrales niet aardbevingproof waren, maar blijft volharden in vaagheid en onvolledige informatie en laat de bevolking aan haar lot over.....

En dan vindt diezelfde politiek dat we te ontevreden en te negatief zijn.......

Wim Hanssen, 18 maart 2011

Paul
Dus dan heeft de VVD ingestemd met een slecht onderbouwd voorstel dat garandeert dat het tekort in de exploitatie niet hoger oploopt dan 1 miljoen? Kun je me eens uitleggen wat is gebeurd waardoor Broersma het voorstel uiteindelijk wel heeft gesteund. Het was toch "een slecht stuk dat nog eens goed moest worden bekeken en teruggenomen"??
rob
@nee de VVD steunt niet de nieuwbouw op basis van het voorliggend stuk maar op basis van reeds eerder gemaakte unanieme genomen raadsbesluiten en heeft ingestemd met het raadsvoorstel met voorwaarde dat er echt niet meer dan 1 miljoen per jaar word uitgegeven wat overigens nu ook al ruim 1.7 miljoen kost per jaar maar daar hoor je niemand over. Dat wij door niemand serieus genomen worden heb ik trouwens, gelet op alle steunbetuigingen van burgers, niks gemerkt. Een nieuw zwembad levert absoluut meer geld op dan de zwaar verwaarloosde bak die er nu ligt. Ik hoor trouwens de mensen in Elsloo nog steeds verzuchten dat helaas Medammerweide is gesloten. Reden te meer om deze fout voor het Steinerbos niet te maken.
Paul
@Rob, Dus de VVD-fractie steunt uiteindelijk het voorstel, op basis van een slecht stuk (jouw woorden)en waarover men twee dagen eerder adviseert dit terug te nemen en opnieuw te bekijken. Een voorstel waarmee een gigantische investering is gemoeid wordt door de fractie 2 dagen later ondersteunt terwijl de onderbouwing ontbreekt en men adviseert dit terug te nemen. Vind je het gek dat je dan door niemand meer serieus wordt genomen?
rob
@Paul, ik was zelf bij die commissievergadering en ik weet 100% zeker dat Ab niet tegen nieuwbouw was want daar ging het raadstuk helemaal niet over. Het raadstuk ging over de 1 miljoen kosten per jaar en dat is gewoon een slecht stuk en daarvan heeft Ab het college geadviseerd om het nog eens goed te bekijken en terug te nemen. Hij nooit geroepen dat hij tegen de nieuwbouw was. De journalist van het LD heeft dit ervan gemaakt. Van de Avert roept maar dat hij er niks aan kan doen en dat hij daarvoor tegen gestemd heeft, hij heeft niet een keer een fatsoenlijk voorstel ingediend over cabaret gesproken..
Paul
@Rob, Dat kan natuurlijk wel zo zijn, maar het blijft natuurlijk op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat de VVD in de commissievergadering bij monde van raadslid Broersma falikant tegen nieuwbouw is en vervolgens 2 dagen later zonder blikken of blozen voor nieuwbouw is. Het enige wijze besluit dat men had kunnen nemen was stemming uitstellen en de nieuwe voorstellen nogmaals bezien (het van der Valk initiatief). Burgemeester Barske maakte zich wel heel snel hiervan af. Positief was het optreden van Frans van de Avert te noemen. Het gros van de overige sprekers ontstijgt amper het niveau van goedkoop cabaret.
rob
De VVD Stein is de enige partij die niet gedraaid is omdat ze zowel in 2008 als in 2009 net als de rest van de raad, mee heeft ingestemd dat er een nieuw zwembad moet komen. Als dan ineens het CDA, Goovers en Het halve CMB het niet meer willen, wie is dan een draaikont...@ frits als er "maar" 800 mensen op je stemmen mag je dan ineens niks meer voor de gemeenschap betekenen.. rare redenatie!
Frits L.
De VVD kreeg volgens mij iets meer dan 800 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, maar ze vinden zich toch oh zo belangrijk voor Stein.Salden kwijlt door zijn sleutelpositie bij de stemming over Steinerbos. Iemand die verlaging van de hondenbelasting als speerpunt op z'n programma heeft staan, mag gaan beslissen over miljoenen....!Stein kan trots zijn met zo'n rots in de branding....!
Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 12-12-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Vaststelling bestemmingsplan ‘buitengebied 2019’

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied 2019” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag
16 januari 2020 tot en met woensdag 26 februari 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantooruren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt daar zoeken op de naam van het plan (Buitengebied 2019) of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971.Buitengebied2019-0003

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
• belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;
• belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.