Skip to main content

ELSLOO

Aanleg zonnepark bij Catsop gaat NIET door!

Update 3 augustus 2022

De aanleg van het zonnepark Hoogkuil aan de rand van Catsop gaat definitief NIET door!

Protesten door inwoners van Catsop, een dreigende rechtzaak door de gemeente Stein en een negatief oordeel door de provincie vanwege de hoge landschappelijke waarde van het gebied, hebben de gemeente Beek uiteindelijk laten inzien dat het project van landbouwbedrijf Roebroek onhaalbaar is. Ze hebben daarom besloten het bestemmingsplan niet te wijzigen.

De gemeente Beek moet nu terug naar de tekentafel om te bekijken hoe ze nu wel aan de energiedoelstelling kunnen gaan voldoen. En dat wordt lastig zegt men. Vreemd, want al eerder werd van verschillende kanten geadviseerd het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen...En ook op vele tientallen bedrijfsgebouwen zijn nog flinke zonnevelden te realiseren. Te beginnen bij de familie Roebroek zelf...

Het gezonde verstand heeft gelukkig gewonnen en een uniek landschap blijft behouden!

Catsop Hoogkuil


Update 19 februari 2021

Provincie tikt gemeente Beek op vingers

De provincie wil, in tegenstelling tot eerdere geluiden, toch niet dat er een zonnepark komt aan de Hoogkuil en heeft dat per brief aan de gemeente Beek laten weten.
De Beekse gemeenteraad stemde vorig jaar in meerderheid voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, grenzend aan Catsop.
Bij die gelegenheid liet het gemeentebestuur van Stein al weten juridisch alles in het werk te stellen om die aanleg te voorkomen.

De provincie oordeelt nu dat de aanleg van het zonnepark in strijd is met de Omgevingsverordening Limburg 2014. Daarin zijn kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de Bronsgroene landschapszone benoemd. Een van die bepalingen is dat landbouwgronden en natuurgebieden ontzien moeten worden bij de aanleg van zon- en windparken. De provincie oordeelt over het zonnepark aan de Hoogkuil zelfs dat dit ernstig afbreuk doet aan het typisch Limburgse glooiende landschap ter plaatse.

De gemeente Beek kan het advies van de provincie naast zich neerleggen, maar zal dan te maken krijgen met juridische stappen van de gemeente Stein en het bewonerscollectief uit Catsop dat zich verzet tegen de aanleg. Dus Beek zal dat niet gaan doen, temeer omdat de indiener van het plan, landbouwbedrijf Roebroek uit Beek, nog helemaal geen vergunningaanvraag heeft ingediend. Die heeft de provinciale donderwolk waarschijnlijk al zien hangen....


Update 30 juli 2021

De Steinse burgemeester Leurs en wethouder Hendrix hebben hun Beekse collega's laten weten dat zij vergaande juridische stappen zullen ondernemen, als de gemeente Beek een vergunning gaat afgeven voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van Catsop.

Overigens is de provincie Limburg bezig met regelgeving die de aanleg van zonneparken in hoogwaardige landschappen moet tegengaan. Vandaar dat de ontwikkelaars haast hebben met de aanleg.

Lees ook in De Limburger >


Update 15 juni 2021

Aan alle inwoners van Catsop

Betreft; zonnepanelenpark Sickendaelweg (Hoogkuil)

Beste medebewoners,

De tijd vliegt
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat Julie Meijers ons geïnformeerd heeft over haar initiatief om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid bij de vergadering Grondgebiedzaken van de gemeente Beek. Vervolgens is een petitie met meer dan 900 handtekeningen aangeboden bij de Raadsvergadering van Beek inzake gebiedsaanwijzing zonneparken. Ook de gemeente Stein heeft vooraf haar bezwaren bij de gemeente Beek kenbaar gemaakt. Helaas: de raad van Beek heeft hier geen rekening mee gehouden.

Initiatiefgroep
Als raadslid van de gemeente Stein wil en kan Jullie Meijers rondom deze problematiek niet op verschillende niveaus actief zijn. Daarom zijn ondergetekenden rond de tafel gaan zitten om samen te bezien hoe nu verder. Met deze brief willen wij jullie, in willekeurige volgorde, informeren over een aantal zaken die zich vanaf januari tot nu hebben voorgedaan.

Gemeenteraad Stein
In de gemeenteraadsvergadering van 29 april is unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college verzoekt contact op te nemen met het college van Beek om af te zien van de plannen tot aanleg van de zonneweide op de locatie aan het Sieckendael. Daarbij is ook opdracht gegeven alle mogelijke (juridische) middelen daarvoor in te zetten.

Vooraf
We hechten er veel waarde aan op te merken dat wij voorstanders zijn van zonne-energie. Wij onderschrijven de noodzaak van reductie van CO2 en dientengevolge het realiseren van een energietransitie. Toch hebben wij bezwaren tegen een groot zonnepanelenpark in het genoemde gebied, omdat het realiseren hiervan ten koste gaat van landbouw- en/of natuurgrond. Naar ons idee zijn er echter onvoldoende alternatieven gewogen: daken van bedrijfs-panden, woningen en het terrein bij MAA. Dit terrein gebruiken voor een zonneweide ligt nog wel het meest voor de hand. Zeker nu ook landelijk steeds meer stemmen opgaan de schaarse gronden i in Nederland te behouden voor natuur en milieu.

Deskundig advies
Nu de gemeente Beek het gebied nabij de Sickendael (Hoogkuil) definitief heeft aangewezen als mogelijke locatie voor een zonnepanelenpark is hiertegen ageren alleen mogelijk via vastgelegde regels in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom was het niet moeilijk direct te concluderen dat we hier specifieke deskundigheid bij nodig hebben en wel van een jurist gespecialiseerd in bestuursrecht. Hiervoor hebben we contact gelegd met Mw. Mr. Marleen van Aken die ons een eerste preadvies gegeven heeft.

Tegen de door de raad vastgestelde beleidsnotitie bestaat geen mogelijkheid voor het indienen van bezwaar en/of beroep. De rechtsmiddelen die openstaan zijn de rechtsmiddelen tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze zijn zodra de initiatiefnemers hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente:  Inbrengen van zienswijzen  Beroep  Hoger beroep Er is een ruimhartig nationaal en regionaal beleid voor zonne-energie. Welke locaties hiervoor in aanmerking komen bepaalt een gemeente zelf. Binnen de gemeente zijn er meerdere locaties beschikbaar. Waarom dan kiezen voor een zonnepanelenpark in Sickendael? Het is aan ons om onze stem hierbij te laten horen. Dit kan wanneer de gemeenteraad van Beek de daarvoor vereiste besluitvorming gaat nemen.”

Informatie over het zonnepanelenpark
De familie Roebroek is voornemens het perceel (groot 15 ha) te beleggen met (10 ha) panelen. Voor de voorbereiding en uitvoering heeft ze aan NaGa Solar te Maastricht opdracht gegeven haar hierbij te ondersteunen. Er is via een webinar een informatieavond geweest op 19 april jl. en informatie met verstrekte antwoorden op de vragen is te vinden op: https://solarparkbeek.nl

Stichting Rondjom ’t Bluuske en de Buurtvereniging
Stichting ’t Bluuske heeft naast het instandhouden van de kapel ook in haar doelstelling staan de landschappelijke waarde rondom Catsop te verbeteren en/of te behouden. Naar aanleiding van deze in de statuten opgenomen opdracht heeft er binnen het bestuur een afweging plaatsgevonden hoe te reageren op het aanwijzen van het gebied door de gemeente Beek. Besloten is de gemeente Beek te laten weten dat Stichting ’t Bluuske bezwaar maakt tegen het besluit, omdat het te vroeg is nu reeds agrarisch grondgebied beschikbaar te stellen voordat alle alternatieven voldoende gewogen zijn. Tevens is het besluit genomen waar mogelijk hierin samen met de buurtvereniging op te trekken en heeft dienovereenkomstig gezamenlijk overleg plaatsgevonden. Het bestuur van de buurtvereniging wijst er terecht op dat het op beleidsniveau afhankelijk is van wat de leden in meerderheid hiervan vinden. Dit zal ongetwijfeld tijdens een volgende ledenvergadering aandacht krijgen. Zowel het bestuur van ’t Bluuske als het bestuur van de buurtvereniging wijzen op het door de gemeenteraad van Stein genomen besluit en stellen voor deze ontwikkeling af te wachten.

Oproep
Het is volstrekt logisch dat we op grond van het raadsbesluit van Stein de ontwikkeling afwachten. Maar we willen proactief blijven en zeker omdat we waar mogelijk een bijdrage willen leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Zijn er bewoners in Catsop die hierin willen meedenken dan horen wij dat graag. Neem dan met een van ons contact op. Zodra er nieuwe informatie is die van belang kan zijn, dan zullen wij jullie via de buurtvereniging Catsop informeren. Vanaf deze plaats bedanken wij het bestuur hiervoor.

Vriendelijke groet,

Paul Erens
Guus van Kan


Update 20 mei 2021

Vandaag in De Limburger ruime aandacht voor een proefballonnetje: Energy Valley.
Twee onderzoekers presenteerden de Statenleden hun ultieme energieplan. Leg het vliegveld in Beek vol met 400.000 zonnepanelen, wat windmolens, ondergrondse thermische buffering en een waterstoffabriek. Goed om 100.000 huishoudens vanaf 2030 van energie te voorzien. Of zijn minikernreactoren toch een betere optie? En hoe zit het met schadeclaims van bedrijven rond het vliegveld? En laat Maastricht Aachen Airport nou toevallig vorig jaar als enige luchthaven in Nederland winst hebben gemaakt. In het najaar staat de luchthaven op de Staten-agenda... 
Lees verder in De Limburger >

DDL vliegveld als mega energiepark 1200x600


Update 17 mei 2021

 Geen Limburgs zonnepark Finsterwolde

NaGa Solar is ook het bedrijf dat Solarpark Hoogkuil bij Catsop wil gaan ontwikkelen. 

Geen zonnepark in Finsterwolde: hoe een jarenlange strijd wordt beloond
In de zomer van 2017 krijgt Finsterwolde te maken met geruchten over een mogelijk zonnepark aan de rand van het dorp. Wat begint met onrust bij bewoners, actiegroepen, onderzoeken en harde politieke botsingen, eindigt bijna vier jaar later in de rechtszaal.
De rechter besloot woensdag 12 mei 2021 dat de gemeenteraad van Oldambt terecht de plannen voor een zonnepark heeft gedwarsboomd. De jarenlange strijd valt daarmee in het voordeel van de tegenstanders.

Wat is er in al die jaren gebeurd? Lees verder >


Update 15 mei 2021

Tijdens en voorafgaand aan de online informatieavond konden omwonenden vragen stellen aan de ontwikkelaars en toekomstige exploitanten van Solarpark Hoogkuil. Hieronder een aantal vragen en de antwoorden daarop. Heeft u ook vragen gesteld en antwoord gekregen, geef ze ons door zodat we die hier kunnen bundelen.

Waarom ontvangen de inwoners van Catsop pas op vrijdag 16 april de uitnodiging voor de webinar op maandag 19 april 2021? Terwijl die gedateerd is op 6 april.
De levering van de verspreide huis-aan-huis brieven had een langer dan verwachte doorlooptijd, dit is ook te zien aan de datering van de brief. We hebben deze proberen gelijk te stellen met de advertentie die is verschenen in het lokale blad (de VIA). We hebben hiermee geprobeerd zo veel mogelijk relevante personen te bereiken. Voor de volgende info-avond zullen we proberen hiermee rekening te houden en e.e.a. wat tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling!
Mocht u niet deel hebben kunnen nemen aan de webinar dan kunt u deze alsnog op uw gemak terug kijken via www.solarparkbeek.nl/infoavond

Waarom ontvangen alleen de inwoners van Catsop die uitnodiging en niet alle inwoners van Elsloo?
Normaliter hanteren wij een straal van 500 meter rondom onze projecten bij het identificeren van direct omwonenden. Dit wordt aangepast naar specifieke zichten op de zonneweide, in dit geval Catsop. Om deze reden zijn deze specifieke woonadressen per brief geïnformeerd over de infoavond. Verder kan ieder die daar interesse in heeft deelnemen aan eventuele webinars en is er een aankondiging geweest via VIA (bijlage van de limburger) in hun editie Sittard-Geleen, waar ook geheel Elsloo onder valt. Onze website is algemeen toegankelijk en wij zijn via de contactgegevens op de website voor ieder die wenst contacteerbaar. Hierbij voldoen wij naar behoren aan onze informatie en inspraakplicht.
Bovendien is het zeer belangrijk aan te geven dat wij ons momenteel in een voortraject begeven waarin wij uit eigen initiatief de inspraak van omwonenden en belanghebbenden in kaart willen brengen. Om zo de zonneweide zo goed mogelijk in het landschap, de natuur en de maatschappij in te passen. Het officiële traject zal later aan de orde komen en uiteraard zal hier meer informatie over in te winnen zijn via onze website en zullen alle desbetreffende stukken ook inzichtelijk zijn bij de gemeente.

Wat is voor u de definitie van omwonenden? Waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 d.m.v. een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld?
Wie al dan niet omwonende/belanghebbende is bij een project verschilt per situatie. Het moge duidelijk zijn dat we Catsop, alsook het zuidelijke gedeelte van Beek graag willen meenemen in de procesparticipatie als onderdeel van de ontwikkeling; zonder daarbij expliciet al vast te leggen wie wel en niet belanghebbende is. Dat is namelijk een afweging en beslissing die de gemeente straks moet maken. Wat betreft de advertentie in het lokale blad en de huis-aan-huis brieven: de advertentie met de aankondiging van de info-avond heeft in de VIA, editie Sittard-Geleen gestaan, welke zowel in Beek als in Elsloo & Catsop is verschenen. Hiermee hebben we geprobeerd zoveel mogelijk relevante personen te informeren. De huis-aan-huisbrieven hebben we geprobeerd om gelijk te trekken met de advertentie in het krantje. We zullen voor een volgende info-avond er proberen rekening mee te houden e.e.a. tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling.

Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd?
Aanvragen omgevingsvergunningen en ook besluitvorming hieromtrent wordt door de gemeente Beek altijd publiek gemaakt, niet alleen in het lokale krantje, maar ook in het Gemeenteblad te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de inwoners van gemeente Stein hebben toegang tot deze informatie en aankondigingen die op deze pagina worden gedaan.

De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt. 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse?
Het plan wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast en wordt voorzien van ruime invulling van natuur. Er is geen erosie en wateroverlast meer aan de orde en het leefgebied van de das en andere flora & fauna worden vergroot. Hierover zijn wij in gesprek met een specialistische werkgroep.

Een van de op jullie website solarparkbeek.nl ⇢ geplaatste vragen is of er een hekwerk komt: Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren erdoor of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom! 5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren? Wat zijn kleine dieren? Is de das en de vos een groot of een klein dier? Dassen en vossen zullen zonder problemen onder het hekwerk door kunnen. Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
Betreffende de opmerking over het een doorgang voor dieren, hanteren wij geen ‘harde/zwart-witte’ definitie. Ter illustratie: een koe zal het perceel niet op kunnen straks; vossen en dassen bijvoorbeeld wel.
De opmerking betreffende grotere dieren zoals reeën en wilde zwijnen hebben wij bij onze experts neergelegd. Hier ontvangt u van ons nog nadere verheldering over. Bedankt voor deze vraag.

Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is?
De das zal zonder belemmering straks het perceel kunnen betreden. We zijn momenteel in overleg met de stichting Das & Boom om advies te krijgen hoe we de indeling van het project zo kunnen maken, dat de das zich er thuis gaat voelen.

Waarom wordt in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt en er werd er gesproken over een bestaand hekwerk dat er helemaal niet staat?
Ook dit hebben wij bij onze landschapsdeskundige neergelegd en ontvang u nader bericht over.

In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien.
Het regenwater zal zoals gewoonlijk altijd de bodem bereiken en aldaar opgenomen worden. Het waterbergend vermogen van het perceel wordt daarnaast nog een keer extra onderzocht als onderdeel van de planvoorbereiding zodat we ook weten of er nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. We zijn ons bewust van de (historische) problematiek met waterafloop richting Catsop. Vandaar de extra aandacht hiervoor in de vorm van extra onderzoek op het perceel. Het waterinfiltratie-onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en wij zijn momenteel in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. De uitkomsten en eventuele aanvullende te treffen maatregelen zullen door ons kenbaar gemaakt worden.

pexels kelly lacy 2800832

 Foto door Kelly Lacy via Pexels

Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen? En zo ja. Welke?
De daken van de ‘omvangrijke schuren’ van fam. Roebroek worden als eerste belegd met zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie. Alleen daken zijn echter te weinig om aan de energie-opgave te kunnen voldoen; daarom is het noodzakelijk ook landbouwgrond in te zetten voor zonneweides. De naam zonneweide past daartoe ook helemaal in het plaatje: het perceel wordt, naast de zonneweide, gebruikt als agrarische locatie met grasland en begrazing door schapen, gecombineerd met nieuwe natuur en landschappelijke inpassingselementen. Meer informatie over de energiebehoefte van de gemeente kunt u hier terugvinden.

Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet. Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen?
De Provincie hanteert momenteel het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014). Hierin staan welke gebieden sowieso uitgesloten worden en welke gebieden wel mogelijk zijn (al dan niet onder aanvullende voorwaarden). Wij houden rekening met dit huidige kader aan regelgeving en zoeken aansluiting bij zowel het gemeentelijk Omgevingsbeleid zonneparken van gem. Beek als het POL 2014 van Provincie Limburg. Volgens het POL 2014 zijn ontwikkelingen in de bronsgroene gebieden mogelijk onder voorwaarden van financiële of fysieke compensatie en bestuurlijke afweging. De eerste twee van deze voorwaarden (financiële en fysieke compensatie) zijn beide onderdeel van onderhavig plan; de bestuurlijke afweging dient gemaakt te worden door o.a. gemeente Beek en de provincie Limburg. Verder is het Rijk momenteel de invoering van de nieuwe Omgevingswet aan het voorbereiden waarmee het stelsel aan wet- en regelgeving omtrent omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen gaat wijzigen. Er is nog veel onbekend over deze nieuwe wet en wat hiervan de implicaties zijn voor omgevingsvergunningprocessen en specifiek dit project. De verwachte invoering van de Omgevingswet staat momenteel op 1 januari 2022. Wij plannen overigens om vóór die datum de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Beek ingediend te hebben, welke dan onder de huidige WABO in behandeling genomen zal worden.

Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud? Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
Een koppeling van dit project met recreatie en educatie en onderhoud zijn in principe twee aparte aangelegenheden. Aan de zonneweide moet periodiek onderhoud gepleegd worden (zowel correctief als preventief), maar ook moet er voortdurend terreinbeheer plaatsvinden (o.a. groenbeheer). Waar mogelijk willen we lokale ondernemers hiervoor inschakelen.
De koppeling van dit project met recreatie en educatie vindt zijn uiting in de vorm van o.a. rustpunt met bankje en informatieborden en mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten (zie pagina 23 van presentatie tijdens info-avond d.d. 19-4-2021).

Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen? Ik neem aan van wel, ik in ieder geval ook!!!!!
Ja, wij zijn bekend met de gaande discussies en meningsverschillen die hierover bestaan. Uiteindelijk streven wij allen naar een gezonde natuur, klimaat en leefomgeving. De energietransitie is een essentieel onderdeel in de waarborging hiervan. Om deze reden besteden wij als ontwikkelaar veel aandacht aan de omliggende natuur en geven wij gehoor aan terugkoppeling uit de maatschappij.

Op sheet 1 zagen we bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek, waarom liggen daar nog geen panelen op?
De daken van de bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek worden momenteel bekeken voor zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie in de vorm van een postcoderoosregeling waarbij mensen uit de buurt zelf kunnen mee-investeren in dit project en dus mede-eigenaar kunnen worden van die zonne-installatie en dus ook zelf de voordelen kunnen ervaren. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht, waarbij de plannen hiervoor steeds concreter worden.

Als er op enig moment geen overheidssubsidie uit belastinggelden meer wordt verstrekt, gaat de ontwikkeling van Solarpark Hoogkuil dan toch nog door?
Dat hangt in eerste instantie af van de dan geldende marktprijs voor de opgewekte elektriciteit. Als de overheidssubsidie voor dit soort projecten verdwijnt, betekent dat tegelijkertijd in feite ook dat deze subsidie niet meer nodig is en dat zonneparken dus ook zonder subsidie rendabel gemaakt kunnen worden; dat kan alleen als de opgewekte elektriciteit voldoende opbrengt in de markt. Op dit moment is de opbrengst van de opgewekte stroom nog te laag t.o.v. de kostprijs die het kost om deze stroom op te wekken. Vandaar de subsidie die dit verschil aanvult. Dus wat we nu kunnen zeggen: als de SDE++ zou verdwijnen, dan zou de ontwikkeling toch gewoon door kunnen gaan als de elektriciteitsopbrengsten in dat geval voldoende zouden zijn.

Het plateau van Schimmert, met name het landschap rond Catsop, is wellicht ook u bekend als het kerngebied van de voeding van het de bronnen in het Bunderbos. Hiervan vormen het bekken van het Seeckendaal en de Hoogkuil een zeer belangrijk onderdeel. Het natuurgebied met de aanduiding Natura 2000 heeft zijn unieke vegetatie en waarde te danken aan de bronnenzone in de hoge Maasdaloever. Rekening houdenn met het feit dat het hemelwater dat op het plateau van Schimmert neerslaat tientallen jaren nodig heeft vooraleer het als bron naar buiten treed, betekend dat een negatieve invloed van een verandering in het gebruik van het landschap zich pas tientallen jaren merkbaar zijn. Mogelijk in de vorm van een afname van de sterkte van de bronnen en dus van de kwaliteit van het zeer kwetsbare Natura 2000 gebied.
Is dit gegeven bij u bekend en in hoeverre zal het zonnepark het proces van het voeden van de bronnen beinvloeden ? U heeft namelijk aangegeven dat wordt gekeken naar een extra opvangbasin aan de noordzijde van het perceel. Dat betekend dat er ook rekening wordt gehouden met een grotetre afvoer via het Seecken daal, dus via de oppervlakt en niet door inzinking in de bodem (als voeding voor de bronnen)
Nog geen antwoord ontvangen.


Update 30 april 2021

Op donderdag 29 april heeft de gemeenteraad van Stein unaniem een motie aangenomen TEGEN de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, in Catsop.
De motie werd geïnitieerd door de politieke partijen CMB en DOS en unaniem gesteund door alle partijen, hieronder de tekst en ondertekening van de motie.

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering d.d. donderdag 29 april 2021.

Onderwerp: Voorgenomen Solarpark Hoogkuil Beek (langs westkant A2 grenzend aan Catsop)

De gemeenteraad van Stein in vergadering bijeen d.d. donderdag 29 april 2021.

Constaterende dat:

- De gemeenteraad van Beek akkoord is gegaan met hun beleidsplan zonneweides

- Als een van de zoekgebieden het Sickendael, tussen Beek en Catsop, aangewezen en door de gemeenteraad van Beek akkoord bevonden is

- Dit Beeks grondgebied is maar eveneens de “achtertuin” van onze kern Catsop is

- Het perceel 15 ha groot is en men voornemens is dit vol te bouwen met 21000 zonnepanelen

- Er een procedure tot wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is

- Exploitant Solarpark Beek BV, projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV geen boodschap hebben aan de bezwaren en argumenten tot nog toe (schade voor flora en fauna, zichtschade mensen is kern Catsop, afwateringsprobleem vanuit betreffend hoger gelegen gebied richting Stein e.d.)

- Er naar alle waarschijnlijkheid meerdere plekken in Beek geschikt zijn voor deze bestemming (MAA, terreinen Rijkswaterstaat) maar deze nog niet voldoende zijn onderzocht

Overwegende dat:

- De aanzienlijke nadelige gevolgen grotendeels alleen voor rekening van Stein zijn.

- De gemeente Beek onvoldoende aandacht voor de grenssituatie heeft.

- Veel inwoners van Catsop zich via een petitie hebben uitgesproken tegen de aanleg van de zonneweide.

- Gezien het bovenstaande het belang van de gemeente Stein rechtstreeks betrokken is in de bestemmingsplan procedure wat ons tot belanghebbende maakt

Verzoekt het college om met het college van Beek in contact te treden, de grote gevolgen voor Stein duidelijk te maken, en hun als goede buren op te roepen om van deze plannen af te zien. Daarnaast alle mogelijke (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat genoemde zonneweide aangelegd wordt. Tenslotte wenst de raad op gezette tijden geïnformeerd te worden over de genomen stappen en de reacties daar op.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens alle raadsfracties,

Willem Thewissen (CMB) Peter Claessen (DOS) Eric Bours (CDA) Noud Claessens (Steins Belang) Frank Dassen (VVD) John Busing (Progressief Stein) José Ie (PvdA)

Foto onder, Google Maps: Misschien kan boer Roebroek om te beginnen zonnepanelen gaan leggen op zijn gigantische bedrijfsgebouwen! Voordat ie verderop prachtig landschap gaat ruïneren!

Roebroek bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen


Update 19 april 2021

De uitnodiging was gedateerd op 6 april en werd pas op 16 april in de brievenbus bij de inwoners van Catsop bezorgd...Op die manier voldoe je wel aan eis van informatie en inspraak maar zorg je gelijk dat zo weinig mogelijk mensen ervan weten en deelnemen...

Hieronder de gestelde vragen door Guus Peters 

1. Wat is voor u de definitie van omwonenden ? waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 dmv een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld ?
2. Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd ?
3. De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt . 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse ? .
4. Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt:
Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren er door of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom!
5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren ? Wat zijn kleine dieren ? Is de das en de vos een groot of een klein dier ? Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
5 Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is ?
6 Waarom word in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt ?
7. In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop ? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien .
9. Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen ? En zo ja. Welke ?
10 Indien de familie Roebroek Zonneweides als een bij hun bedrijf passende commerciële activiteit ziet, waarom worden dan niet eerst de daken van hun omvangrijke schuren belegd in plaats van op hun kostbare landbouwgrond. Dit omdat, ondanks het woord weide in de naam, dit geen agrarische activiteit is zoals u wel in het plan stelt, maar een industriële activiteit die op daken en industrieterreinen, vliegvelden etc .thuis hoort ?
11 Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet . Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen ?
12 Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud ?
Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
12 Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen ?


Update 26 maart 2021 / video met dank aan Stein Lokaal 

Piet Houben van Stein Lokaal in gesprek met Julie Meijers initiatiefneemster van de petitie "Geen zonnepanelen aan de grens van Catsop"
Inwoners van Catsop zijn bezorgd over plannen van de gemeente Beek om een zonnepanelenweide toe te staan in het Sickendael, tussen Beek en Catsop.Het terrein ligt aan de westkant van de A2, vlak achter tankstation Vossendal, en wordt nu gebruikt als landbouwgrond. De Catsoppenaren zien het Sickendael als hun eigen achtertuin, en zijn bang dat het landschap straks verandert in een zwarte vlakte.


Update 13 maart 2021 / foto's das: 123rf.com

Het is 5 voor 12 voor Catsop!
Het stadium dat de besluitvorming veranderd kan worden is al voorbij. De gemeenteraad van Beek is al akkoord gegaan met de aangewezen locatie voor een zonnepark nabij Catsop. Een eerder besluit voor Genhout werd terug getrokken na felle protesten uit het dorp. Als het maar lekker ver weg is van de kern Beek.
En exploitant Solarpark Beek BV,  projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV hebben ook geen boodschap aan de bezwaren en argumenten van Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN, gemeenteraad van Stein en de bevolking van Catsop en Elsloo. De zonnepark-partijen weten dat er nieuwe wetgeving aan komt die een spaak in de wielen zou kunnen steken en sowieso stopt de subsidieregeling per 2025, vandaar die haast. 
Ze proberen de boel te sussen door te stellen dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de natuur en het uitzicht.

Diezelfde partijen doen ook voorkomen alsof de race al gelopen is, maar niets is minder waar: de vergunning moet nog aangevraagd worden en daarna kan ook pas bezwaar gemaakt worden door bewoners en natuur- en milieu instanties. Kortom, men staat met 1-0 voor maar de wedstrijd is nog niet afgelopen!

Teken hier de petitie tegen de aanleg van het zonnepark bij Catsop >

Poen, dassen en politiek
Van die 15 ha wordt 10 ha met zonnepanelen belegd en het zonnepark wordt omzoomd met bomen en struiken. Voor Roebroek gaat het om veel geld; met de verpachting van 10 hectare grond zijn minimaal 60.000 euro per jaar gemoeid en dat jaar na jaar! En daar hoeven ze helemaal niks voor te doen.

Het gaat alleen maar om poen, heel veel poen.... en laat dat nou toevallig ons belastinggeld zijn! De overheid strooit zo kwistig met subsidies dat rendementen tot 15% per jaar geen uitzondering zijn. Van de zonneparken in Nederland is maar liefst 80% in handen van buitenlandse investeerders; vaak kopen die de boel op nadat de zonneparken gerealiseerd zijn (Bron: AD 16.01.2021)

Zodoende kom je klaarblijkelijk in de verleiding om "creatief te informeren" over fouragerende dassen en ga je ook je politieke voelhorens inzetten. 
In de krant van 4 maart suggereert eigenaar Guus Roebroek dat de dassen in het Sickendael blijkbaar allergisch zijn voor zijn perceel want ze lopen daar volgens hem mooi omheen. Volgens het IVN is niets minder waar: de dassen gebruiken alle percelen als foerageergebied... ook dat van Roebroek! Aan weerszijden van zijn perceel ligt zelfs een faunatunnel voor o.a. de dassen.
Volgens de familie Roebroek is het gebied een akkerbouwgebied en géén natuurgebied zoals gesteld wordt door het IVN en Julie Meijers, actieleidster uit Catsop én gemeenteraadslid in Stein.  

Mevrouw Roebroek is gemeenteraadslid in Beek, fractieleider voor de VVD. Maar ze heeft zich van stemming onthouden toen de gemeenteraad over de plangebieden voor zonneparken stemde. Ze was ook geen lid van de werkgroep Energietransitie. Maar natuurlijk had zij als raadslid en eerder als commissielid wel voorkennis van zaken; zij is al langer dan 20 jaar politiek actief in Beek.

Lees artikel De Limburger 04.03.2021 >  "Bewoners Catsop maken zich zorgen"

Lees artikel De Limburger 10.03.2021 >  "Bezwaren uit Catsop lijken minder succesvol dan het protest uit Genhout"

Lees artikel Algemeen Dagblad 16.01.2021 >  "Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies en winsten zonneparken"

Lees artikel De Volkskrant 17.09.2020 >  "Akkerbouwer wordt zonneboer"

Lees artikel Trouw 25.06.2018 >  "Ecologen: zonneparken funest voor de natuur"

Lees RTV Noord 03.08.2020 >  "Hoe lang blijven subsidies voor wind- zonneparken nog nodig?"

Installatie Journaal 13.06.2019 >  "Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken"

Studie Wageningen Universiteit: grote grondgebonden zonneparken beinvloeden bodem en bodemleven nadelig
Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Lees verder >

elsloo zonnepark das bedreigd

De das: foto 123rf.com

topografie 02

Pikant detail
Hieronder een fragment uit een rapport "Integraal Project Catsop" opgesteld door de Provincie Limburg, de gemeente Stein en notabene de gemeente Beek. Op de voorgrond van de foto het perceel waar het zonnepark voorzien is. Let op de begeleidende tekst boven de foto! "Handhaven" is een werkwoord dat aan duidelijkheid NIETS te wensen over laat!

Elsloo Sieckendaal

Uitgangspunten Integraal Project Catsop
Het is de bedoeling om verschillende doelen zoals natuur, landschap, recreatie, archeologie/cultuurhistorie, hemelwater- en erosieproblematiek en de landbouw in samenhang te realiseren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar win-win situaties.
IP Catsop wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren. Concreet voor IP Catsop betekent dit dat er onderzocht wordt hoe de ecologische verbinding tussen het Bunder-/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek.

> Hier de presentatie van IP Catsop 

> Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 2014

 Zoals u op de bovenstaande foto kunt zien, is de betreffende locatie tussen Hoogkuil en Sickendaelstraat terecht aangemerkt als de "Poort naar het Heuvelland". Een titel in een rapport waar Beek zo trots op is (of eigenlijk was) dat ze zelfs borden met die tekst lieten plaatsen.... 

Vanaf de hoogte heeft men een fraaie doorlijk richting België. De locatie waar de aanleg van het zonnepark is voorzien ligt in een gebied van zeer hoge landschappelijke waarde en vandaar is het onderdeel van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Reeën en dassen o.a. hebben daar hun leefgebied. De aanleg van het zonnepark zal de landschappelijke kwaliteit van het gebied onherroepelijk aantasten. Ook zal de aanleg toerisme en recreatie gaan schaden: mensen zullen het gebied aanzienlijk minder mooi gaan vinden.

En hoe zit het met de afwatering in het gebied als daar een gigantisch zonnepark ligt? Bij hevige regenval wordt de Sickendaelstraat nu al bijna een kolkende rivier. Wat gaat dat worden als een groot stuk grond straks veel minder water kan opnemen?

Volgens de Zonnevisie van Natuur en Milieufederatie Limburg dienen eerst alle mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen in BEBOUWD gebied benut te worden en daar is amper een aanvang mee gemaakt. In Beek en Stein zijn vele "hectaren" daken van bedrijfsgebouwen nog niet voorzien van zonnepanelen. Waarom dan een van de mooiste plekken aan de poort naar het Heuvelland opofferen aan winstbejag en subsidiejagers?!

Kaart: Landschap en Cultuurhistorie in opdracht van Provincie Limburg 13.08.2019 (klik voor vergroting)

De voorziene locatie voor het zonnepark ligt in het gearceerde gebied en dat is aangemerkt als "Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg"

Provincie Limburg kaart 10 landschap en cultuurhistorie geconsolideerd 1

Stop met zonneparken
Juist nu de emoties in Elsloo en Catsop hoog oplaaien, pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving om te stoppen met het aanleggen van zonneparken.Stop met het bouwen van zonneparken en in te zetten op zonnepanelen op daken. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. Lees zijn artikel op nos.nl >

Laat de gemeente Beek en ook andere gemeenten eerst eens beginnen met het leggen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. In Beek bijv. bovenop Makado en overdek daar alle parkeerplaatsen met zonnepanelen. De bedrijfsgebouwen bij het vliegveld en natuurlijk het vliegveld zelf. Helemaal vol leggen, dan gaat dat voor het eerst sinds 1945 ook geld opleveren en de omwonenden zijn verlost van overlast.

zonnevelden 513dBrMJ 5w unsplash


Update 08.02.2021

Politieke partij Progressief Beek in de raadsvergadering van 4 februari 2021 ( Bron Facebook)
Zonneparken. Daar ging het donderdag over in de raadszaal.
De inbreng van Progressief Beek:
# Het klimaatprobleem is urgent, ga aan de slag en lobby meer voor zonnepanelen op het vliegveldterrein
# Motie: Draagvlak is voor Progressief Beek topprioriteit. Beleidsplannen kunnen veel willen, maar de burger bepaalt het succes van de energietransitie
# Enkele zonneweides in het buitengebied zijn simpelweg nodig, maar laten we daar heldere maxima aan stellen. Dat verwoorden we in ons amendement. 


Update 31.01.2021

Het dossier "Geen Zonnepark in Catsop" blijft helaas actueel. Nu is DOS-raadslid Julie Meijers een petitie gestart om de gemeente Beek te weerhouden om medewerking te verlenen aan de aanleg van een zonnepark ( "zwarte weide" zoals zij het noemt) aan de rand van Catsop. Hieronder haar oproep om de petitie uiterlijk 4 februari a.s. te ondertekenen. U vindt de petitie HIER > DOEN !

Inwoners, omwonenden en andere betrokkenen van Catsop constateren dat de aanleg van een zogenaamde ‘zwarte weide’ tegen het buitengebied Catsop een inbreuk op het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maakt en dat schaarse natuur in deze regio wordt opgeofferd.
Genhout en omstreken wordt waarschijnlijk WEL uitgesloten van zonnepanelenweides. 'Stop maar weg aan de grens van de gemeente'.
Het lijkt hier dus voor Beek niet om de bescherming van het landschap te gaan maar om de weg van de minste (politieke) weerstand.
De ondertekenaars van de petitie verzoeken aan de gemeente Beek om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een zonnepanelenweide tegen het buitengebied Catsop aan.

Maar ik neem aan dat de raadsfractie van DOS en overige fracties die de natuur hoog in hun vaandel hebben staan, ook een politiek statement gaan afgeven tegen de aanleg van zonneparken in groengebieden en nabij de kernen. Laat ze beginnen met de aanleg van zonneparken op alle bedrijfsgebouwen, op Chemelot locatie, op Maastricht-Aachen Airport in plaats van asfalt voor vierderangs vliegtuigen uit Oost-Europa en Azië. Dan gaat het vliegveld voor het eerst sinds 1945 eindelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de schatkist leveren.


17 september 2020

Julie Meijers (raadslid DOS Stein) spreekt namens de inwoners van Catsop in bij commissie Grondgebiedzaken van de gemeente Beek.

Geachte voorzitter en leden van de commissie Grondgebiedzaken,

Op 17 september heb ik ingesproken in uw gemeenteraadsvergadering aangaande het omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek.

Uit de openbare besluitenlijst van deze vergadering citeer ik het volgende: “In de tweede termijn vraagt de heer Theuns aan de andere fracties om het bronsgroen onderzoeksgebied uit te sluiten van het onderzoeksgebied. Na schorsing verzoekt de raad unaniem om dit stuk aan te houden opdat de raadswerkgroep energietransitie gehoord kan worden’’. Einde citaat.

Voor de mensen uit Catsop die ik vandaag wederom vertegenwoordig, was dat een signaal dat u wilde bekijken op welke wijze gezocht kan worden naar draagvlak en betrokkenheid van de inwoners in uw eigen gemeente, maar ook bij de inwoners van uw buurgemeente.

Vandaag spreekt u in deze commissie wederom over zonneparken en staat het omgevingsbeleid op de agenda. Na bestudering van de stukken heb ik vooralsnog moeten constateren dat deze geen wijzigingen bevatten. Dat roept bij mij de vraag op wat met de opmerkingen van mij maar ook uw gemeenteraad zijn gedaan. Was het niet ook uw bedoeling dat er gezocht zou worden naar de dialoog over de ontwikkelingen rondom zonneparken? Ik kan u in ieder geval melden dat deze dialoog voor de zoveelste keer niet heeft plaatsgevonden met degenen die geconfronteerd worden met de ontwikkeling op de locatie aan het Sickendael. Heel politiek Nederland heeft de mond vol over de nieuwe omgevingswet. Een wet waarin participatie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen meer centraal staat dan ooit voorheen.

Voor mij blijven de argumenten overeind zoals ik die in september ook aan u heb kenbaar gemaakt.

Ik constateer ook dat er in tweede instantie wederom niet wordt geluisterd naar de inwoners die op 8 juli 2020 tijdens de inwonersbijeenkomst het volgende hebben aangegeven: “Weerszijden Sickendael, gebied prachtig, niet doen”. Dit haal ik uit pagina 76 van de voorliggende stukken van vanavond. Wat doet u met deze reactie?

In het voorliggend stuk citeert u het volgende uit het POL 2014: “Voor de bronsgroene landschapszones is het van belang de kernkwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap te beschermen”. Bent u het met de inwoners van Catsop eens dat inpassen niet hetzelfde is als beschermen? Of volgt u het college, of moet ik zeggen de raadswerkgroep, in deze vreemde redenering? Nergens wordt namelijk onderbouwd hoe deze inpassing vorm zou moeten krijgen. Wat is er nu daadwerkelijk in de afgelopen vier maanden aangepast? Kunt u het mij vertellen? In de vandaag voorliggende stukken is hierover niets opgenomen.

Nogmaals ben voorzichtig met het aanwijzen van zoekgebieden in gemeentelijke grensgebieden. Probeer beleid in die gebieden met elkaar af te stemmen. Er wonen simpelweg geen Beekse inwoners aan de kant van de autosnelweg waar ik vandaag wederom over spreek.

Verder wil ik u ook wijzen op de recente ontwikkelingen in Provinciale Staten waar gediscussieerd wordt over de wenselijkheid van bepaalde locaties met betrekking tot zonne-energie in het buitengebied. Heeft u zich als commissie en raad ervan kunnen vergewissen op welke manier de door u voorgestelde locaties aansluiten bij het provinciaal beleid?

Bedenk u eens commissieleden, is dit een rituele dans. Is dit ‘participatie’ voor de vorm. U bent weliswaar vertegenwoordiger van de gemeente Beek, maar ik doe een klemmend beroep op u om de inwoners van uw buurgemeente serieus te betrekken.


18 juni 2020

Daar waar we bijna een jaar geleden nog blij waren dat de plannen van de gemeente Beek om zonneweides/parken aan te leggen in buitengebieden, moeten we nu opnieuw vrezen dat die plannen weer uit de ijskast gehaald worden. Een van de zeven voorziene locaties betreft Beeks grondgebied aan de grens met Catsop, nabij tankstation Vossedal aan de A2, waar in het eerste plan ca. 32.000 zonnepanelen de horizon zouden gaan vervuilen.

De Steinse politieke partij DOS heeft al aangegeven liever geen zonnepark nabij Steins grondgebied te zien verrijzen. "Liever niet"  is toch wel het understatement van het jaar...

Op woensdag 8 juli vindt een informatieavond plaats in het Beekse gemeentehuis over de voorziene locaties.
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners laten weten wat zij van de gekozen locaties vinden. Op de avond zijn ook wethouder Hub Schoenmakers (klimaat) en diverse raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de avond verplicht en zijn er tevens maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via o.v.v. Informatieavond zonneparken.

Lees meer in De Limburger van 18 juni 2020 >


Plan zonneweide Catsop in de ijskast
En hopenlijk voor altijd....

17 juli 2019

Een particulier initiatief was voornemens om op Beeks grondgebied, een akker tussen A2 en Catsop, een zonneweide met 32.000 panelen aan te leggen.

Dit plan aan de Elsloose kant van de A2 is niet alleen slecht gevallen in Catsop vanwege het verwachte aanzicht en maar ook bij de gemeente Stein, die het typische landschap tot haar cultuurhistorisch erfgoed rekent.

Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Omgeving) zei 4 juli in de raadsvergadering blij te zijn dat Beek dit plan voorlopig in de ijskast had gezet. Hij wees op de bezwaren van omwonenden en de gewijzigde denkrichtingen die samenkomen in de RES en het collegeprogramma van de provincie.

Het college van Beek heeft dit besluit voorlopig uitgesteld omdat B en W nog werken aan een beleidsstuk waarin mogelijke locaties voor zonneweides worden aangewezen. 

Maar niet alleen is de ruimte in het buitengebied afgenomen waar zo'n zonneweides geprojecteerd kunnen worden, maar tevens is de maatschappelijke draagkracht voor die ondingen gelukkig fors afgenomen.
Ook moet een en ander afgestemd worden met buurgemeente Stein, want de inwoners van Catsop kijken straks uit op de zonnepanelen... alhoewel, door de schittering zal er niet veel meer dan dat te zien zijn.

Zo'n project moet ook nog eens getoetst worden binnen de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES).
Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten kunnen voorstellen doen om de doelstellingen van het Energieakkoord tijdig te halen. Ook provincie, Enexis en waterschap zitten aan de overlegtafel.

Misschien is het een idee om het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen: een dubbele score voor mens en milieu !

Lees verder in De Limburger van woensdag 10 juli 2019 >

Achtergrondinfo

07.01.2021 Bron: WijLimburg

Volgens de website electrifytheworld komt er in 2021 een wegdek met geïntegreerde zonnecellen op Chemelot. Het innovatieproject Rolling Solar werkt aan de ontwikkeling van opschaalbare, betaalbare en betrouwbare zonnewegen.
Vanaf 2021 wordt daarom op Chemelot een proefwegdek in gebruik genomen. In de proef worden zowel kristallijn silicium- als dunnefilmzonnecellen getest op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid.

Geïntegreerde PV
Steeds meer gemeentes en provincies geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken bij bedrijven en particulieren in plaats van het bouwen van zonneparken. Ook geïntegreerde PV heeft de toekomst. PV is de afkorting van ‘Photo Voltaic’. ‘Photo’ betekent licht en ‘voltaic’ staat hier voor stroom. Er is geen verschil met zonnepanelen. Zo wordt alle ruimte benut en de energie opgewekt waar het wordt gebruikt. PV-geïntegreerde trottoirs, fietspaden en wegen bieden enorme kansen, ook omdat alleen zonnepanelen niet genoeg zijn. Zelfs al ligt er op elk dak in Nederland zonnepanelen, is dat nog steeds onvoldoende om de energietransitie te verwezenlijken.

Financiering
De proef wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De bouw is in volle gang en zal in 2021 operationeel en klaar voor uitvoerig testen zijn.

Onderdeel van het project is de realisatie van een demonstrator in de vorm van een wegdeel dat uitgerust is met diverse PV-technologieën. Het project moet resulteren in een verlaging van de kosten van zonnewegen door het gebruik van flexibele, minder kwetsbare dunnefilmzonnecellen en een effectieve integratie en is bedoeld om op te schalen. Gezien het wegoppervlak van Nederland is het potentieel enorm.

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Moedig besluit van wethouder Schwillens
Nu moet Stein ook dapper zijn. Want hier is ook een aanvraag om een bestemmingsplan te wijzigen met een positieve grondhouding benaderd waarvan iedereen begrijpt dat het niet kan.
Effe flink zijn wethouder Hendrix en wethouder Wingelaar

0
Jan Vranken
Elsloo
Het vertrouwen in de landelijke politiek staat anno 2021 zwaar onder druk. Zelfs in de lokale politiek is er sprake van eigen gewin. Als je het ‘verkiezingsverhaal’ van Elly Roebroek-Keulers begin 2018 naast haar egoïstisch en puur op eigen geldelijk belang gebaseerd gedrag in 2021 legt dan vraag ik me af hoe hypocriet een lokale bestuurder kan zijn.

Dat zij niet meedoet aan beraadslagingen en stemming etc. gelooft toch niemand en zeker en zelfs zij en haar Beekse VVD niet, neem ik aan.
Schaam u mevr. Elly Roebroek-Keulers. En ja, het is allemaal niet op Steins grondgebied maar toch.

Als volksvertegenwoordiger heeft u een maatschappelijke taak en niet alleen een Beekse taak. Heeft u als fractievoorzitter ook gezocht naar alternatieven dan uw eigen persoonlijke keuze ?

0
Jan Meijers
Ik onderschrijf het verzet van harte.
Wel vind ik nog steeds dat raadslid Julie Meijers erg selectief te werk gaat.
Dit is verkeerd beleid van de gemeente Beek maar in de gemeente Stein gebeuren ook zeer kwalijke zaken.
Nu weer is er door de eigenaar van de Fontijn een vergunning aangevraagd om maar liefst 110 populieren te kappen op zijn grondgebied.

Daar hoor ik Mvr. J.Meijers niets over zeggen.
Ook in dat gebied bevinden zich bijzonder vogels en zoogdieren.
Denk aan de Ijsvogel en de Bever.

Dus Julie wees consequent en laat je horen.

0
Jan Meijers
zonneparken
Beste Julie Meijers,

Ik ben net als heel veel burgers bezorgd om het buitengebied.
En tegen alle zonneparken waar dan ook.
Laten we eerst maar eens alle daken vol leggen
Ook de bedrijfshallen in de gemeente Stein.

Maar beste Jullie doe je naam “ Meijers” wel eer aan en blijf consequent in je handelen vooral eerlijk en oprecht.
Anders moet ik mij straks nog schamen voor mijn eigen achternaam.

Nu is het bij jou in Catsop waar het buitengebied bedreigd lijkt te worden.
En zo meteen gaan we in de raad van Stein een besluit nemen over de uitbreiding van de brouwerij in een uniek stukje Stein.
Daar staat een feestzaal in stijgers voor bruiloften en partijen tot 02.00 in de nacht.
Ook daar bevinden zich vele bijzonder planten en vooral dieren.
De Bever het Ijsvogeltje de Buizerd de Steenuil en ook de vos.

Alles lijkt erop dat DOS hier wel haar goedkeuring aan gaat geven omdat jouw vriend en wethouder Hendrix al een principe akkoord heeft gesloten met de brouwer.
Wel heeft wethouder Hendrix alvast geregeld dat in het plan Stein er géén zonnepanelenpark in Catsop staat gepland.

We gaan over de uitbreiding van brouwerij de Fontijn op korte termijn een petitie starten.
Dus ik reken op jou handtekening op onze petitie.
Dan teken ook ik jouw petitie.

Veel groeten Jan Meijers

0
Laat reactieformulier zien