ELSLOO

Emile Roemer nieuwe gouverneur Limburg

Emile Roemer wordt de nieuwe gouverneur van Limburg. Hij zorgt daarmee voor een primeur: de eerste SP-er die in Nederland commissaris van de Koning wordt.
Roemer volgt daarmee waarnemer Johan Remkens (VVD) op, die de puinzooi van het vorige bestuurscollege en de corrupte CDA-uitwassen moest opruimen. (Vreemd, ik hoor al jarenlang dat de VVD vooral veroorzaker van puinzooi is...)

Hiervoor was Roemer waarnemend burgemeester van Alkmaar en Heerlen. Van 2007 tot 1 januari 2018 zat hij voor de SP in de Tweede Kamer. In 2017 en 2012 was hij lijsttrekker voor die partij. In 2012 voorspelden de peilingen vlak voor de verkiezingen een historisch aantal van 39 zetels voor de SP. Door een van de befaamde politieke leugens - ja ook toen al- van Rutte in het laatste debat, raakte Roemer helemaal van slag en dat had zijn weerslag op verkiezingsdag. De SP eindigde op 15 zetels, eenzelfde aantal als ze al had.
Na zijn lerarenopleiding stond hij van 1986 tot 2002 voor de klas bij verschillende basisscholen. Tevens was hij van 1996 tot 2006 voor de SP gemeenteraadslid en wethouder in Boxmeer.

Roemer staat bekend als een aimabel mens die niet boven maar tussen de burgers staat; in Heerlen was hij tijdens zijn 2 jaar als waarnemend-burgemeester uitermate populair. Iemand die alle partijen kan verbinden, een bruggenbouwer pur sang. Vandaar dat de vertrouwenscommissie, waarin ook rechtse politici zaten, toch unaniem voor de linkse politicus hebben gekozen. De reacties na het bekend worden van dit nieuws zijn louter positief.

 • Laatste update op .

Over Terhagen

In de serie "Erfgoed Stein" een aflevering vanuit Terhagen. Guus Peters informeert ons over de historie en cultuur van dit stukje puur natuur in onze gemeente Stein.
Met dank aan Stein Lokaal. 

 • Laatste update op .

Herinrichting Jurgensstraat

Foto boven: inrijden vanaf de Bandkeramiekersstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht. Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Jurgensstraat midden

Foto: halverwege de "nieuwe" Jurgensstraat. Parkeren blijft deels op trottoir. Op de achtergrond een van de bestaande drempels. Ook duidelijk te zien de opgedrukte stoeptegels rond de bomen. En links de smalle doorloop tussen bomen en erfscheiding.

Politieke partij CMB heeft nog geopperd om bij de herinrichting de huidige 75 oude -maar fors gesnoeide- bomen te vervangen door een 60-tal nieuwe bomen omdat het gevaar bestaat dat de wortels ook de nieuwe trottoirs omhoog gaan drukken. Ook vindt CMB dat de huidige bomenrij aan weerszijden het straatbeeld smaller maken dan het in werkelijkheid is. Maar de gemeente, bij monde van wethouder Hendrix, stelt dat uit een gehouden enquete is gebleken dat een meerderheid van de bewoners deze oude bomen wil laten staan. En het moet gezegd worden dat deze de straat 's zomers een mooi groen aanzicht geven. Wel wordt een aantal bomen gerooid en deels vervangen; dus per saldo zullen er straks waarschijnlijk wel minder bomen staan.

Overigens wordt er volgens wethouder Hendrix geen nieuwe riolering gelegd, zoals bij recente reconstructies van andere straten in Elsloo wel is gebeurd. De riolering in de Jurgensstraat is een aantal jaren geleden wel aangepakt door in de oude rioolbuizen, nieuwe buizen in te brengen.

Jurgensstraat kruising Vloedsgraaf

Foto: kruising met Vloedsgraaf

Diverse overleggen tussen gemeente en bewoners en/of werkgroep Verkeersveiligheid hebben geleid tot de onderstaande opsomming en plantekening.

 • De Jurgensstraat wordt definitief éénrichtingsweg; inrijden vanaf Bandkeramiekersstraat
 • Er komen drie drempels en op de kruisingen (bij Vloedgraaf en Bandkeramiekersstraat) ook verhogingen. (werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente voorgesteld de hoogte van de huidige drempels aan te houden. Of anders als voorbeeld de drempels in de Burg. van Mulkenstraat aan te houden)
 • De werkgroep heeft tevens voorgesteld op de kruising bij de Schoolstraat ook een verhoging aan te brengen
 • De huidige riolering is nog goed. Deze zal dus niet vervangen worden. De gemeente onderzoekt nog of er voorziening getroffen kunnen worden voor de aparte opvang en afvoer van regenwater.
 • Het plan is de huidige bomen te laten staan. De gemeente gaat mogelijk nog enkele bomen rooien om nog meer parkeerplaatsen te realiseren.
 • De werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente geattendeerd op de opnieuw toenemende wortelopdruk van de bomen nadat in 2018 maatregelen werden genomen om dat proces af te remmen. De wortelopdruk is nu weer weer groot zodat de trottoirtegels naar boven komen en schots en scheef rond de bomen liggen. De werkgroep heeft voorgesteld die betreffende bomen ook te vervangen en nieuwe te planten.
 • Parkeren; er wordt gezorgd dat aan beide kanten van de weg geparkeerd kan worden, deels op het trottoir
 • De rijweg zal versmald worden waardoor er minder hard gereden kan worden
 • Een eerder vermeld knelpunt ten aanzien van laden en lossen bij Bakkerij Cornelissen is van de baan omdat de bakkerij in mei a.s. sluit.

Bewoners kunnen op- en aanmerkingen hierover kwijt bij de gemeente, zie onderstaande bewonersbrief.

- Jurgensstraat bewonersbrief 21.01.2021 >

Jurgensstraat uitrijpunt

Foto: situatie bij uitrijden "oude" Jurgensstraat naar Schoolstraat

Hieronder de definitieve plantekening.

Jurgensstraat voorstel 20.085 VO.01


Gevaarlijke situatie in de Jurgensstraat?

Artikel 13.12.2018

Bewoners van de "Oude" Jurgensstraat hebben in hun straat een mogelijk gevaarlijke situatie geconstateerd.

Daar werd halverwege de straat een snelheidsremmende drempel gelegd, een goede zaak waar de bewoners tijdens een overleg met de gemeente ook voor gevraagd hebben. Maar de gemeente heeft die precies tussen twee afvoerkolken geplaatst, die aan weerszijden van de straat liggen.

Elsloo Jurgensstraat drempel

Fietsers en bromfietsers passeren -indien mogelijk- altijd rechts langs de verkeersdrempels, want die dingen zijn immers niet voor hen bedoeld. Maar door deze ongelukkige plaatsing moeten zij nu vlak langs die kolken fietsen/brommen. Als er bladeren op liggen, of straks misschien sneeuw, dan zou je zomaar over de kolken heen kunnen fietsen. Gelukkig zijn die hier in niet zo'n slechte staat, maar je voelt het wel als je daar over heen fietst en wellicht zijn ze in die gevallen zelfs glad. Mogelijk schrik je, met alle mogelijke gevolgen of ongelukken van dien. 

Overigens staan aan een kant van de straat altijd auto's geparkeerd; een reden te meer om de drempel iets verderop, bijv. tussen 2 opritten te leggen. Dus daar heb je als fietser weinig keuze: over de drempel heen. En dat is in de Jurgensstraat ook het veiligst.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft de gemeente op de situatie geattendeerd. De reactie van de gemeente: het is geen onveilige situatie en het is ook veel te duur om de drempel een paar meter te verplaatsen. Discussie gesloten.

 • Laatste update op .

Stop zonnepark bij Catsop!

Update 30 juli 2021

De Steinse burgemeester Leurs en wethouder Hendrix hebben hun Beekse collega's laten weten dat zij vergaande juridische stappen zullen ondernemen, als de gemeente Beek een vergunning gaat afgeven voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van Catsop.

Overigens is de provincie Limburg bezig met regelgeving die de aanleg van zonneparken in hoogwaardige landschappen moet tegengaan. Vandaar dat de ontwikkelaars haast hebben met de aanleg.

Lees ook in De Limburger >


Update 15 juni 2021

Aan alle inwoners van Catsop

Betreft; zonnepanelenpark Sickendaelweg (Hoogkuil)

Beste medebewoners,

De tijd vliegt
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat Julie Meijers ons geïnformeerd heeft over haar initiatief om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid bij de vergadering Grondgebiedzaken van de gemeente Beek. Vervolgens is een petitie met meer dan 900 handtekeningen aangeboden bij de Raadsvergadering van Beek inzake gebiedsaanwijzing zonneparken. Ook de gemeente Stein heeft vooraf haar bezwaren bij de gemeente Beek kenbaar gemaakt. Helaas: de raad van Beek heeft hier geen rekening mee gehouden.

Initiatiefgroep
Als raadslid van de gemeente Stein wil en kan Jullie Meijers rondom deze problematiek niet op verschillende niveaus actief zijn. Daarom zijn ondergetekenden rond de tafel gaan zitten om samen te bezien hoe nu verder. Met deze brief willen wij jullie, in willekeurige volgorde, informeren over een aantal zaken die zich vanaf januari tot nu hebben voorgedaan.

Gemeenteraad Stein
In de gemeenteraadsvergadering van 29 april is unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college verzoekt contact op te nemen met het college van Beek om af te zien van de plannen tot aanleg van de zonneweide op de locatie aan het Sieckendael. Daarbij is ook opdracht gegeven alle mogelijke (juridische) middelen daarvoor in te zetten.

Vooraf
We hechten er veel waarde aan op te merken dat wij voorstanders zijn van zonne-energie. Wij onderschrijven de noodzaak van reductie van CO2 en dientengevolge het realiseren van een energietransitie. Toch hebben wij bezwaren tegen een groot zonnepanelenpark in het genoemde gebied, omdat het realiseren hiervan ten koste gaat van landbouw- en/of natuurgrond. Naar ons idee zijn er echter onvoldoende alternatieven gewogen: daken van bedrijfs-panden, woningen en het terrein bij MAA. Dit terrein gebruiken voor een zonneweide ligt nog wel het meest voor de hand. Zeker nu ook landelijk steeds meer stemmen opgaan de schaarse gronden i in Nederland te behouden voor natuur en milieu.

Deskundig advies
Nu de gemeente Beek het gebied nabij de Sickendael (Hoogkuil) definitief heeft aangewezen als mogelijke locatie voor een zonnepanelenpark is hiertegen ageren alleen mogelijk via vastgelegde regels in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom was het niet moeilijk direct te concluderen dat we hier specifieke deskundigheid bij nodig hebben en wel van een jurist gespecialiseerd in bestuursrecht. Hiervoor hebben we contact gelegd met Mw. Mr. Marleen van Aken die ons een eerste preadvies gegeven heeft.

Tegen de door de raad vastgestelde beleidsnotitie bestaat geen mogelijkheid voor het indienen van bezwaar en/of beroep. De rechtsmiddelen die openstaan zijn de rechtsmiddelen tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze zijn zodra de initiatiefnemers hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente:  Inbrengen van zienswijzen  Beroep  Hoger beroep Er is een ruimhartig nationaal en regionaal beleid voor zonne-energie. Welke locaties hiervoor in aanmerking komen bepaalt een gemeente zelf. Binnen de gemeente zijn er meerdere locaties beschikbaar. Waarom dan kiezen voor een zonnepanelenpark in Sickendael? Het is aan ons om onze stem hierbij te laten horen. Dit kan wanneer de gemeenteraad van Beek de daarvoor vereiste besluitvorming gaat nemen.”

Informatie over het zonnepanelenpark
De familie Roebroek is voornemens het perceel (groot 15 ha) te beleggen met (10 ha) panelen. Voor de voorbereiding en uitvoering heeft ze aan NaGa Solar te Maastricht opdracht gegeven haar hierbij te ondersteunen. Er is via een webinar een informatieavond geweest op 19 april jl. en informatie met verstrekte antwoorden op de vragen is te vinden op: https://solarparkbeek.nl

Stichting Rondjom ’t Bluuske en de Buurtvereniging
Stichting ’t Bluuske heeft naast het instandhouden van de kapel ook in haar doelstelling staan de landschappelijke waarde rondom Catsop te verbeteren en/of te behouden. Naar aanleiding van deze in de statuten opgenomen opdracht heeft er binnen het bestuur een afweging plaatsgevonden hoe te reageren op het aanwijzen van het gebied door de gemeente Beek. Besloten is de gemeente Beek te laten weten dat Stichting ’t Bluuske bezwaar maakt tegen het besluit, omdat het te vroeg is nu reeds agrarisch grondgebied beschikbaar te stellen voordat alle alternatieven voldoende gewogen zijn. Tevens is het besluit genomen waar mogelijk hierin samen met de buurtvereniging op te trekken en heeft dienovereenkomstig gezamenlijk overleg plaatsgevonden. Het bestuur van de buurtvereniging wijst er terecht op dat het op beleidsniveau afhankelijk is van wat de leden in meerderheid hiervan vinden. Dit zal ongetwijfeld tijdens een volgende ledenvergadering aandacht krijgen. Zowel het bestuur van ’t Bluuske als het bestuur van de buurtvereniging wijzen op het door de gemeenteraad van Stein genomen besluit en stellen voor deze ontwikkeling af te wachten.

Oproep
Het is volstrekt logisch dat we op grond van het raadsbesluit van Stein de ontwikkeling afwachten. Maar we willen proactief blijven en zeker omdat we waar mogelijk een bijdrage willen leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Zijn er bewoners in Catsop die hierin willen meedenken dan horen wij dat graag. Neem dan met een van ons contact op. Zodra er nieuwe informatie is die van belang kan zijn, dan zullen wij jullie via de buurtvereniging Catsop informeren. Vanaf deze plaats bedanken wij het bestuur hiervoor.

Vriendelijke groet,

Paul Erens
Guus van Kan


Update 20 mei 2021

Vandaag in De Limburger ruime aandacht voor een proefballonnetje: Energy Valley.
Twee onderzoekers presenteerden de Statenleden hun ultieme energieplan. Leg het vliegveld in Beek vol met 400.000 zonnepanelen, wat windmolens, ondergrondse thermische buffering en een waterstoffabriek. Goed om 100.000 huishoudens vanaf 2030 van energie te voorzien. Of zijn minikernreactoren toch een betere optie? En hoe zit het met schadeclaims van bedrijven rond het vliegveld? En laat Maastricht Aachen Airport nou toevallig vorig jaar als enige luchthaven in Nederland winst hebben gemaakt. In het najaar staat de luchthaven op de Staten-agenda... 
Lees verder in De Limburger >

DDL vliegveld als mega energiepark 1200x600


Update 17 mei 2021

 Geen Limburgs zonnepark Finsterwolde

NaGa Solar is ook het bedrijf dat Solarpark Hoogkuil bij Catsop wil gaan ontwikkelen. 

Geen zonnepark in Finsterwolde: hoe een jarenlange strijd wordt beloond
In de zomer van 2017 krijgt Finsterwolde te maken met geruchten over een mogelijk zonnepark aan de rand van het dorp. Wat begint met onrust bij bewoners, actiegroepen, onderzoeken en harde politieke botsingen, eindigt bijna vier jaar later in de rechtszaal.
De rechter besloot woensdag 12 mei 2021 dat de gemeenteraad van Oldambt terecht de plannen voor een zonnepark heeft gedwarsboomd. De jarenlange strijd valt daarmee in het voordeel van de tegenstanders.

Wat is er in al die jaren gebeurd? Lees verder >


Update 15 mei 2021

Tijdens en voorafgaand aan de online informatieavond konden omwonenden vragen stellen aan de ontwikkelaars en toekomstige exploitanten van Solarpark Hoogkuil. Hieronder een aantal vragen en de antwoorden daarop. Heeft u ook vragen gesteld en antwoord gekregen, geef ze ons door zodat we die hier kunnen bundelen.

Waarom ontvangen de inwoners van Catsop pas op vrijdag 16 april de uitnodiging voor de webinar op maandag 19 april 2021? Terwijl die gedateerd is op 6 april.
De levering van de verspreide huis-aan-huis brieven had een langer dan verwachte doorlooptijd, dit is ook te zien aan de datering van de brief. We hebben deze proberen gelijk te stellen met de advertentie die is verschenen in het lokale blad (de VIA). We hebben hiermee geprobeerd zo veel mogelijk relevante personen te bereiken. Voor de volgende info-avond zullen we proberen hiermee rekening te houden en e.e.a. wat tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling!
Mocht u niet deel hebben kunnen nemen aan de webinar dan kunt u deze alsnog op uw gemak terug kijken via www.solarparkbeek.nl/infoavond

Waarom ontvangen alleen de inwoners van Catsop die uitnodiging en niet alle inwoners van Elsloo?
Normaliter hanteren wij een straal van 500 meter rondom onze projecten bij het identificeren van direct omwonenden. Dit wordt aangepast naar specifieke zichten op de zonneweide, in dit geval Catsop. Om deze reden zijn deze specifieke woonadressen per brief geïnformeerd over de infoavond. Verder kan ieder die daar interesse in heeft deelnemen aan eventuele webinars en is er een aankondiging geweest via VIA (bijlage van de limburger) in hun editie Sittard-Geleen, waar ook geheel Elsloo onder valt. Onze website is algemeen toegankelijk en wij zijn via de contactgegevens op de website voor ieder die wenst contacteerbaar. Hierbij voldoen wij naar behoren aan onze informatie en inspraakplicht.
Bovendien is het zeer belangrijk aan te geven dat wij ons momenteel in een voortraject begeven waarin wij uit eigen initiatief de inspraak van omwonenden en belanghebbenden in kaart willen brengen. Om zo de zonneweide zo goed mogelijk in het landschap, de natuur en de maatschappij in te passen. Het officiële traject zal later aan de orde komen en uiteraard zal hier meer informatie over in te winnen zijn via onze website en zullen alle desbetreffende stukken ook inzichtelijk zijn bij de gemeente.

Wat is voor u de definitie van omwonenden? Waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 d.m.v. een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld?
Wie al dan niet omwonende/belanghebbende is bij een project verschilt per situatie. Het moge duidelijk zijn dat we Catsop, alsook het zuidelijke gedeelte van Beek graag willen meenemen in de procesparticipatie als onderdeel van de ontwikkeling; zonder daarbij expliciet al vast te leggen wie wel en niet belanghebbende is. Dat is namelijk een afweging en beslissing die de gemeente straks moet maken. Wat betreft de advertentie in het lokale blad en de huis-aan-huis brieven: de advertentie met de aankondiging van de info-avond heeft in de VIA, editie Sittard-Geleen gestaan, welke zowel in Beek als in Elsloo & Catsop is verschenen. Hiermee hebben we geprobeerd zoveel mogelijk relevante personen te informeren. De huis-aan-huisbrieven hebben we geprobeerd om gelijk te trekken met de advertentie in het krantje. We zullen voor een volgende info-avond er proberen rekening mee te houden e.e.a. tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling.

Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd?
Aanvragen omgevingsvergunningen en ook besluitvorming hieromtrent wordt door de gemeente Beek altijd publiek gemaakt, niet alleen in het lokale krantje, maar ook in het Gemeenteblad te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de inwoners van gemeente Stein hebben toegang tot deze informatie en aankondigingen die op deze pagina worden gedaan.

De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt. 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse?
Het plan wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast en wordt voorzien van ruime invulling van natuur. Er is geen erosie en wateroverlast meer aan de orde en het leefgebied van de das en andere flora & fauna worden vergroot. Hierover zijn wij in gesprek met een specialistische werkgroep.

Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt: Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren erdoor of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom! 5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren? Wat zijn kleine dieren? Is de das en de vos een groot of een klein dier? Dassen en vossen zullen zonder problemen onder het hekwerk door kunnen. Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
Betreffende de opmerking over het een doorgang voor dieren, hanteren wij geen ‘harde/zwart-witte’ definitie. Ter illustratie: een koe zal het perceel niet op kunnen straks; vossen en dassen bijvoorbeeld wel.
De opmerking betreffende grotere dieren zoals reeën en wilde zwijnen hebben wij bij onze experts neergelegd. Hier ontvangt u van ons nog nadere verheldering over. Bedankt voor deze vraag.

Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is?
De das zal zonder belemmering straks het perceel kunnen betreden. We zijn momenteel in overleg met de stichting Das & Boom om advies te krijgen hoe we de indeling van het project zo kunnen maken, dat de das zich er thuis gaat voelen.

Waarom wordt in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt en er werd er gesproken over een bestaand hekwerk dat er helemaal niet staat?
Ook dit hebben wij bij onze landschapsdeskundige neergelegd en ontvang u nader bericht over.

In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien.
Het regenwater zal zoals gewoonlijk altijd de bodem bereiken en aldaar opgenomen worden. Het waterbergend vermogen van het perceel wordt daarnaast nog een keer extra onderzocht als onderdeel van de planvoorbereiding zodat we ook weten of er nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. We zijn ons bewust van de (historische) problematiek met waterafloop richting Catsop. Vandaar de extra aandacht hiervoor in de vorm van extra onderzoek op het perceel. Het waterinfiltratie-onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en wij zijn momenteel in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. De uitkomsten en eventuele aanvullende te treffen maatregelen zullen door ons kenbaar gemaakt worden.

pexels kelly lacy 2800832

 Foto door Kelly Lacy via Pexels

Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen? En zo ja. Welke?
De daken van de ‘omvangrijke schuren’ van fam. Roebroek worden als eerste belegd met zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie. Alleen daken zijn echter te weinig om aan de energie-opgave te kunnen voldoen; daarom is het noodzakelijk ook landbouwgrond in te zetten voor zonneweides. De naam zonneweide past daartoe ook helemaal in het plaatje: het perceel wordt, naast de zonneweide, gebruikt als agrarische locatie met grasland en begrazing door schapen, gecombineerd met nieuwe natuur en landschappelijke inpassingselementen. Meer informatie over de energiebehoefte van de gemeente kunt u hier terugvinden.

Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet. Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen?
De Provincie hanteert momenteel het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014). Hierin staan welke gebieden sowieso uitgesloten worden en welke gebieden wel mogelijk zijn (al dan niet onder aanvullende voorwaarden). Wij houden rekening met dit huidige kader aan regelgeving en zoeken aansluiting bij zowel het gemeentelijk Omgevingsbeleid zonneparken van gem. Beek als het POL 2014 van Provincie Limburg. Volgens het POL 2014 zijn ontwikkelingen in de bronsgroene gebieden mogelijk onder voorwaarden van financiële of fysieke compensatie en bestuurlijke afweging. De eerste twee van deze voorwaarden (financiële en fysieke compensatie) zijn beide onderdeel van onderhavig plan; de bestuurlijke afweging dient gemaakt te worden door o.a. gemeente Beek en de provincie Limburg. Verder is het Rijk momenteel de invoering van de nieuwe Omgevingswet aan het voorbereiden waarmee het stelsel aan wet- en regelgeving omtrent omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen gaat wijzigen. Er is nog veel onbekend over deze nieuwe wet en wat hiervan de implicaties zijn voor omgevingsvergunningprocessen en specifiek dit project. De verwachte invoering van de Omgevingswet staat momenteel op 1 januari 2022. Wij plannen overigens om vóór die datum de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Beek ingediend te hebben, welke dan onder de huidige WABO in behandeling genomen zal worden.

Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud? Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
Een koppeling van dit project met recreatie en educatie en onderhoud zijn in principe twee aparte aangelegenheden. Aan de zonneweide moet periodiek onderhoud gepleegd worden (zowel correctief als preventief), maar ook moet er voortdurend terreinbeheer plaatsvinden (o.a. groenbeheer). Waar mogelijk willen we lokale ondernemers hiervoor inschakelen.
De koppeling van dit project met recreatie en educatie vindt zijn uiting in de vorm van o.a. rustpunt met bankje en informatieborden en mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten (zie pagina 23 van presentatie tijdens info-avond d.d. 19-4-2021).

Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen? Ik neem aan van wel, ik in ieder geval ook!!!!!
Ja, wij zijn bekend met de gaande discussies en meningsverschillen die hierover bestaan. Uiteindelijk streven wij allen naar een gezonde natuur, klimaat en leefomgeving. De energietransitie is een essentieel onderdeel in de waarborging hiervan. Om deze reden besteden wij als ontwikkelaar veel aandacht aan de omliggende natuur en geven wij gehoor aan terugkoppeling uit de maatschappij.

Op sheet 1 zagen we bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek, waarom liggen daar nog geen panelen op?
De daken van de bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek worden momenteel bekeken voor zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie in de vorm van een postcoderoosregeling waarbij mensen uit de buurt zelf kunnen mee-investeren in dit project en dus mede-eigenaar kunnen worden van die zonne-installatie en dus ook zelf de voordelen kunnen ervaren. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht, waarbij de plannen hiervoor steeds concreter worden.

Als er op enig moment geen overheidssubsidie uit belastinggelden meer wordt verstrekt, gaat de ontwikkeling van Solarpark Hoogkuil dan toch nog door?
Dat hangt in eerste instantie af van de dan geldende marktprijs voor de opgewekte elektriciteit. Als de overheidssubsidie voor dit soort projecten verdwijnt, betekent dat tegelijkertijd in feite ook dat deze subsidie niet meer nodig is en dat zonneparken dus ook zonder subsidie rendabel gemaakt kunnen worden; dat kan alleen als de opgewekte elektriciteit voldoende opbrengt in de markt. Op dit moment is de opbrengst van de opgewekte stroom nog te laag t.o.v. de kostprijs die het kost om deze stroom op te wekken. Vandaar de subsidie die dit verschil aanvult. Dus wat we nu kunnen zeggen: als de SDE++ zou verdwijnen, dan zou de ontwikkeling toch gewoon door kunnen gaan als de elektriciteitsopbrengsten in dat geval voldoende zouden zijn.

Het plateau van Schimmert, met name het landschap rond Catsop, is wellicht ook u bekend als het kerngebied van de voeding van het de bronnen in het Bunderbos. Hiervan vormen het bekken van het Seeckendaal en de Hoogkuil een zeer belangrijk onderdeel. Het natuurgebied met de aanduiding Natura 2000 heeft zijn unieke vegetatie en waarde te danken aan de bronnenzone in de hoge Maasdaloever. Rekening houdenn met het feit dat het hemelwater dat op het plateau van Schimmert neerslaat tientallen jaren nodig heeft vooraleer het als bron naar buiten treed, betekend dat een negatieve invloed van een verandering in het gebruik van het landschap zich pas tientallen jaren merkbaar zijn. Mogelijk in de vorm van een afname van de sterkte van de bronnen en dus van de kwaliteit van het zeer kwetsbare Natura 2000 gebied.
Is dit gegeven bij u bekend en in hoeverre zal het zonnepark het proces van het voeden van de bronnen beinvloeden ? U heeft namelijk aangegeven dat wordt gekeken naar een extra opvangbasin aan de noordzijde van het perceel. Dat betekend dat er ook rekening wordt gehouden met een grotetre afvoer via het Seecken daal, dus via de oppervlakt en niet door inzinking in de bodem (als voeding voor de bronnen)
Nog geen antwoord ontvangen.


Update 30 april 2021

Op donderdag 29 april heeft de gemeenteraad van Stein unaniem een motie aangenomen TEGEN de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, in Catsop.
De motie werd geïnitieerd door de politieke partijen CMB en DOS en unaniem gesteund door alle partijen, hieronder de tekst en ondertekening van de motie.

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering d.d. donderdag 29 april 2021.

Onderwerp: Voorgenomen Solarpark Hoogkuil Beek (langs westkant A2 grenzend aan Catsop)

De gemeenteraad van Stein in vergadering bijeen d.d. donderdag 29 april 2021.

Constaterende dat:

- De gemeenteraad van Beek akkoord is gegaan met hun beleidsplan zonneweides

- Als een van de zoekgebieden het Sickendael, tussen Beek en Catsop, aangewezen en door de gemeenteraad van Beek akkoord bevonden is

- Dit Beeks grondgebied is maar eveneens de “achtertuin” van onze kern Catsop is

- Het perceel 15 ha groot is en men voornemens is dit vol te bouwen met 21000 zonnepanelen

- Er een procedure tot wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is

- Exploitant Solarpark Beek BV, projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV geen boodschap hebben aan de bezwaren en argumenten tot nog toe (schade voor flora en fauna, zichtschade mensen is kern Catsop, afwateringsprobleem vanuit betreffend hoger gelegen gebied richting Stein e.d.)

- Er naar alle waarschijnlijkheid meerdere plekken in Beek geschikt zijn voor deze bestemming (MAA, terreinen Rijkswaterstaat) maar deze nog niet voldoende zijn onderzocht

Overwegende dat:

- De aanzienlijke nadelige gevolgen grotendeels alleen voor rekening van Stein zijn.

- De gemeente Beek onvoldoende aandacht voor de grenssituatie heeft.

- Veel inwoners van Catsop zich via een petitie hebben uitgesproken tegen de aanleg van de zonneweide.

- Gezien het bovenstaande het belang van de gemeente Stein rechtstreeks betrokken is in de bestemmingsplan procedure wat ons tot belanghebbende maakt

Verzoekt het college om met het college van Beek in contact te treden, de grote gevolgen voor Stein duidelijk te maken, en hun als goede buren op te roepen om van deze plannen af te zien. Daarnaast alle mogelijke (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat genoemde zonneweide aangelegd wordt. Tenslotte wenst de raad op gezette tijden geïnformeerd te worden over de genomen stappen en de reacties daar op.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens alle raadsfracties,

Willem Thewissen (CMB) Peter Claessen (DOS) Eric Bours (CDA) Noud Claessens (Steins Belang) Frank Dassen (VVD) John Busing (Progressief Stein) José Ie (PvdA)

Foto onder, Google Maps: Misschien kan boer Roebroek om te beginnen zonnepanelen gaan leggen op zijn gigantische bedrijfsgebouwen! Voordat ie verderop prachtig landschap gaat ruïneren!

Roebroek bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen


Update 19 april 2021

Als u de online informatie avond door de ontwikkelaars van Zonneweide Hoogkuil Beek gemist heeft, kun u de herhaling alsnog HIER bekijken >

De uitnodiging was gedateerd op 6 april en werd pas op 16 april in de brievenbus bij de inwoners van Catsop bezorgd...Op die manier voldoe je wel aan eis van informatie en inspraak maar zorg je gelijk dat zo weinig mogelijk mensen ervan weten en deelnemen...

Hieronder de gestelde vragen door Guus Peters 

1. Wat is voor u de definitie van omwonenden ? waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 dmv een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld ?
2. Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd ?
3. De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt . 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse ? .
4. Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt:
Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren er door of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom!
5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren ? Wat zijn kleine dieren ? Is de das en de vos een groot of een klein dier ? Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
5 Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is ?
6 Waarom word in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt ?
7. In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop ? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien .
9. Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen ? En zo ja. Welke ?
10 Indien de familie Roebroek Zonneweides als een bij hun bedrijf passende commerciële activiteit ziet, waarom worden dan niet eerst de daken van hun omvangrijke schuren belegd in plaats van op hun kostbare landbouwgrond. Dit omdat, ondanks het woord weide in de naam, dit geen agrarische activiteit is zoals u wel in het plan stelt, maar een industriële activiteit die op daken en industrieterreinen, vliegvelden etc .thuis hoort ?
11 Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet . Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen ?
12 Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud ?
Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
12 Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen ?


Update 26 maart 2021 / video met dank aan Stein Lokaal 

 

Piet Houben van Stein Lokaal in gesprek met Julie Meijers initiatiefneemster van de petitie "Geen zonnepanelen aan de grens van Catsop"
Inwoners van Catsop zijn bezorgd over plannen van de gemeente Beek om een zonnepanelenweide toe te staan in het Sickendael, tussen Beek en Catsop.Het terrein ligt aan de westkant van de A2, vlak achter tankstation Vossendal, en wordt nu gebruikt als landbouwgrond. De Catsoppenaren zien het Sickendael als hun eigen achtertuin, en zijn bang dat het landschap straks verandert in een zwarte vlakte.


Update 13 maart 2021 / foto's das: 123rf.com

Het is 5 voor 12 voor Catsop!
Het stadium dat de besluitvorming veranderd kan worden is al voorbij. De gemeenteraad van Beek is al akkoord gegaan met de aangewezen locatie voor een zonnepark nabij Catsop. Een eerder besluit voor Genhout werd terug getrokken na felle protesten uit het dorp. Als het maar lekker ver weg is van de kern Beek.
En exploitant Solarpark Beek BV,  projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV hebben ook geen boodschap aan de bezwaren en argumenten van Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN, gemeenteraad van Stein en de bevolking van Catsop en Elsloo. De zonnepark-partijen weten dat er nieuwe wetgeving aan komt die een spaak in de wielen zou kunnen steken en sowieso stopt de subsidieregeling per 2025, vandaar die haast. 
Ze proberen de boel te sussen door te stellen dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de natuur en het uitzicht.

Diezelfde partijen doen ook voorkomen alsof de race al gelopen is, maar niets is minder waar: de vergunning moet nog aangevraagd worden en daarna kan ook pas bezwaar gemaakt worden door bewoners en natuur- en milieu instanties. Kortom, men staat met 1-0 voor maar de wedstrijd is nog niet afgelopen!

Teken hier de petitie tegen de aanleg van het zonnepark bij Catsop >

Poen, dassen en politiek
Van die 15 ha wordt 10 ha met zonnepanelen belegd en het zonnepark wordt omzoomd met bomen en struiken. Voor Roebroek gaat het om veel geld; met de verpachting van 10 hectare grond zijn minimaal 60.000 euro per jaar gemoeid en dat jaar na jaar! En daar hoeven ze helemaal niks voor te doen.

Het gaat alleen maar om poen, heel veel poen.... en laat dat nou toevallig ons belastinggeld zijn! De overheid strooit zo kwistig met subsidies dat rendementen tot 15% per jaar geen uitzondering zijn. Van de zonneparken in Nederland is maar liefst 80% in handen van buitenlandse investeerders; vaak kopen die de boel op nadat de zonneparken gerealiseerd zijn (Bron: AD 16.01.2021)

Zodoende kom je klaarblijkelijk in de verleiding om "creatief te informeren" over fouragerende dassen en ga je ook je politieke voelhorens inzetten. 
In de krant van 4 maart suggereert eigenaar Guus Roebroek dat de dassen in het Sickendael blijkbaar allergisch zijn voor zijn perceel want ze lopen daar volgens hem mooi omheen. Volgens het IVN is niets minder waar: de dassen gebruiken alle percelen als foerageergebied... ook dat van Roebroek! Aan weerszijden van zijn perceel ligt zelfs een faunatunnel voor o.a. de dassen.
Volgens de familie Roebroek is het gebied een akkerbouwgebied en géén natuurgebied zoals gesteld wordt door het IVN en Julie Meijers, actieleidster uit Catsop én gemeenteraadslid in Stein.  

Mevrouw Roebroek is gemeenteraadslid in Beek, fractieleider voor de VVD. Maar ze heeft zich van stemming onthouden toen de gemeenteraad over de plangebieden voor zonneparken stemde. Ze was ook geen lid van de werkgroep Energietransitie. Maar natuurlijk had zij als raadslid en eerder als commissielid wel voorkennis van zaken; zij is al langer dan 20 jaar politiek actief in Beek.

Lees artikel De Limburger 04.03.2021 >  "Bewoners Catsop maken zich zorgen"

Lees artikel De Limburger 10.03.2021 >  "Bezwaren uit Catsop lijken minder succesvol dan het protest uit Genhout"

Lees artikel Algemeen Dagblad 16.01.2021 >  "Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies en winsten zonneparken"

Lees artikel De Volkskrant 17.09.2020 >  "Akkerbouwer wordt zonneboer"

Lees artikel Trouw 25.06.2018 >  "Ecologen: zonneparken funest voor de natuur"

Lees RTV Noord 03.08.2020 >  "Hoe lang blijven subsidies voor wind- zonneparken nog nodig?"

Installatie Journaal 13.06.2019 >  "Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken"

Studie Wageningen Universiteit: grote grondgebonden zonneparken beinvloeden bodem en bodemleven nadelig
Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Lees verder >

elsloo zonnepark das bedreigd

De das: foto 123rf.com

topografie 02

Pikant detail
Hieronder een fragment uit een rapport "Integraal Project Catsop" opgesteld door de Provincie Limburg, de gemeente Stein en notabene de gemeente Beek. Op de voorgrond van de foto het perceel waar het zonnepark voorzien is. Let op de begeleidende tekst boven de foto! "Handhaven" is een werkwoord dat aan duidelijkheid NIETS te wensen over laat!

Elsloo Sieckendaal

Uitgangspunten Integraal Project Catsop
Het is de bedoeling om verschillende doelen zoals natuur, landschap, recreatie, archeologie/cultuurhistorie, hemelwater- en erosieproblematiek en de landbouw in samenhang te realiseren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar win-win situaties.
IP Catsop wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren. Concreet voor IP Catsop betekent dit dat er onderzocht wordt hoe de ecologische verbinding tussen het Bunder-/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek.

> Hier de presentatie van IP Catsop 

> Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 2014

 Zoals u op de bovenstaande foto kunt zien, is de betreffende locatie tussen Hoogkuil en Sickendaelstraat terecht aangemerkt als de "Poort naar het Heuvelland". Een titel in een rapport waar Beek zo trots op is (of eigenlijk was) dat ze zelfs borden met die tekst lieten plaatsen.... 

Vanaf de hoogte heeft men een fraaie doorlijk richting België. De locatie waar de aanleg van het zonnepark is voorzien ligt in een gebied van zeer hoge landschappelijke waarde en vandaar is het onderdeel van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Reeën en dassen o.a. hebben daar hun leefgebied. De aanleg van het zonnepark zal de landschappelijke kwaliteit van het gebied onherroepelijk aantasten. Ook zal de aanleg toerisme en recreatie gaan schaden: mensen zullen het gebied aanzienlijk minder mooi gaan vinden.

En hoe zit het met de afwatering in het gebied als daar een gigantisch zonnepark ligt? Bij hevige regenval wordt de Sickendaelstraat nu al bijna een kolkende rivier. Wat gaat dat worden als een groot stuk grond straks veel minder water kan opnemen?

Volgens de Zonnevisie van Natuur en Milieufederatie Limburg dienen eerst alle mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen in BEBOUWD gebied benut te worden en daar is amper een aanvang mee gemaakt. In Beek en Stein zijn vele "hectaren" daken van bedrijfsgebouwen nog niet voorzien van zonnepanelen. Waarom dan een van de mooiste plekken aan de poort naar het Heuvelland opofferen aan winstbejag en subsidiejagers?!

Kaart: Landschap en Cultuurhistorie in opdracht van Provincie Limburg 13.08.2019 (klik voor vergroting)

De voorziene locatie voor het zonnepark ligt in het gearceerde gebied en dat is aangemerkt als "Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg"

Provincie Limburg kaart 10 landschap en cultuurhistorie geconsolideerd 1

Stop met zonneparken
Juist nu de emoties in Elsloo en Catsop hoog oplaaien, pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving om te stoppen met het aanleggen van zonneparken.Stop met het bouwen van zonneparken en in te zetten op zonnepanelen op daken. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. Lees zijn artikel op nos.nl >

Laat de gemeente Beek en ook andere gemeenten eerst eens beginnen met het leggen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. In Beek bijv. bovenop Makado en overdek daar alle parkeerplaatsen met zonnepanelen. De bedrijfsgebouwen bij het vliegveld en natuurlijk het vliegveld zelf. Helemaal vol leggen, dan gaat dat voor het eerst sinds 1945 ook geld opleveren en de omwonenden zijn verlost van overlast.

zonnevelden 513dBrMJ 5w unsplash


Update 08.02.2021

Politieke partij Progressief Beek in de raadsvergadering van 4 februari 2021 ( Bron Facebook)
Zonneparken. Daar ging het donderdag over in de raadszaal.
De inbreng van Progressief Beek:
# Het klimaatprobleem is urgent, ga aan de slag en lobby meer voor zonnepanelen op het vliegveldterrein
# Motie: Draagvlak is voor Progressief Beek topprioriteit. Beleidsplannen kunnen veel willen, maar de burger bepaalt het succes van de energietransitie
# Enkele zonneweides in het buitengebied zijn simpelweg nodig, maar laten we daar heldere maxima aan stellen. Dat verwoorden we in ons amendement. 

 


Update 31.01.2021

Het dossier "Geen Zonnepark in Catsop" blijft helaas actueel. Nu is DOS-raadslid Julie Meijers een petitie gestart om de gemeente Beek te weerhouden om medewerking te verlenen aan de aanleg van een zonnepark ( "zwarte weide" zoals zij het noemt) aan de rand van Catsop. Hieronder haar oproep om de petitie uiterlijk 4 februari a.s. te ondertekenen. U vindt de petitie HIER > DOEN !

Inwoners, omwonenden en andere betrokkenen van Catsop constateren dat de aanleg van een zogenaamde ‘zwarte weide’ tegen het buitengebied Catsop een inbreuk op het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maakt en dat schaarse natuur in deze regio wordt opgeofferd.
Genhout en omstreken wordt waarschijnlijk WEL uitgesloten van zonnepanelenweides. 'Stop maar weg aan de grens van de gemeente'.
Het lijkt hier dus voor Beek niet om de bescherming van het landschap te gaan maar om de weg van de minste (politieke) weerstand.
De ondertekenaars van de petitie verzoeken aan de gemeente Beek om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een zonnepanelenweide tegen het buitengebied Catsop aan.

Maar ik neem aan dat de raadsfractie van DOS en overige fracties die de natuur hoog in hun vaandel hebben staan, ook een politiek statement gaan afgeven tegen de aanleg van zonneparken in groengebieden en nabij de kernen. Laat ze beginnen met de aanleg van zonneparken op alle bedrijfsgebouwen, op Chemelot locatie, op Maastricht-Aachen Airport in plaats van asfalt voor vierderangs vliegtuigen uit Oost-Europa en Azië. Dan gaat het vliegveld voor het eerst sinds 1945 eindelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de schatkist leveren.


17 september 2020

Julie Meijers (raadslid DOS Stein) spreekt namens de inwoners van Catsop in bij commissie Grondgebiedzaken van de gemeente Beek.

Geachte voorzitter en leden van de commissie Grondgebiedzaken,

Op 17 september heb ik ingesproken in uw gemeenteraadsvergadering aangaande het omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek.

Uit de openbare besluitenlijst van deze vergadering citeer ik het volgende: “In de tweede termijn vraagt de heer Theuns aan de andere fracties om het bronsgroen onderzoeksgebied uit te sluiten van het onderzoeksgebied. Na schorsing verzoekt de raad unaniem om dit stuk aan te houden opdat de raadswerkgroep energietransitie gehoord kan worden’’. Einde citaat.

Voor de mensen uit Catsop die ik vandaag wederom vertegenwoordig, was dat een signaal dat u wilde bekijken op welke wijze gezocht kan worden naar draagvlak en betrokkenheid van de inwoners in uw eigen gemeente, maar ook bij de inwoners van uw buurgemeente.

Vandaag spreekt u in deze commissie wederom over zonneparken en staat het omgevingsbeleid op de agenda. Na bestudering van de stukken heb ik vooralsnog moeten constateren dat deze geen wijzigingen bevatten. Dat roept bij mij de vraag op wat met de opmerkingen van mij maar ook uw gemeenteraad zijn gedaan. Was het niet ook uw bedoeling dat er gezocht zou worden naar de dialoog over de ontwikkelingen rondom zonneparken? Ik kan u in ieder geval melden dat deze dialoog voor de zoveelste keer niet heeft plaatsgevonden met degenen die geconfronteerd worden met de ontwikkeling op de locatie aan het Sickendael. Heel politiek Nederland heeft de mond vol over de nieuwe omgevingswet. Een wet waarin participatie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen meer centraal staat dan ooit voorheen.

Voor mij blijven de argumenten overeind zoals ik die in september ook aan u heb kenbaar gemaakt.

Ik constateer ook dat er in tweede instantie wederom niet wordt geluisterd naar de inwoners die op 8 juli 2020 tijdens de inwonersbijeenkomst het volgende hebben aangegeven: “Weerszijden Sickendael, gebied prachtig, niet doen”. Dit haal ik uit pagina 76 van de voorliggende stukken van vanavond. Wat doet u met deze reactie?

In het voorliggend stuk citeert u het volgende uit het POL 2014: “Voor de bronsgroene landschapszones is het van belang de kernkwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap te beschermen”. Bent u het met de inwoners van Catsop eens dat inpassen niet hetzelfde is als beschermen? Of volgt u het college, of moet ik zeggen de raadswerkgroep, in deze vreemde redenering? Nergens wordt namelijk onderbouwd hoe deze inpassing vorm zou moeten krijgen. Wat is er nu daadwerkelijk in de afgelopen vier maanden aangepast? Kunt u het mij vertellen? In de vandaag voorliggende stukken is hierover niets opgenomen.

Nogmaals ben voorzichtig met het aanwijzen van zoekgebieden in gemeentelijke grensgebieden. Probeer beleid in die gebieden met elkaar af te stemmen. Er wonen simpelweg geen Beekse inwoners aan de kant van de autosnelweg waar ik vandaag wederom over spreek.

Verder wil ik u ook wijzen op de recente ontwikkelingen in Provinciale Staten waar gediscussieerd wordt over de wenselijkheid van bepaalde locaties met betrekking tot zonne-energie in het buitengebied. Heeft u zich als commissie en raad ervan kunnen vergewissen op welke manier de door u voorgestelde locaties aansluiten bij het provinciaal beleid?

Bedenk u eens commissieleden, is dit een rituele dans. Is dit ‘participatie’ voor de vorm. U bent weliswaar vertegenwoordiger van de gemeente Beek, maar ik doe een klemmend beroep op u om de inwoners van uw buurgemeente serieus te betrekken.


18 juni 2020

Daar waar we bijna een jaar geleden nog blij waren dat de plannen van de gemeente Beek om zonneweides/parken aan te leggen in buitengebieden, moeten we nu opnieuw vrezen dat die plannen weer uit de ijskast gehaald worden. Een van de zeven voorziene locaties betreft Beeks grondgebied aan de grens met Catsop, nabij tankstation Vossedal aan de A2, waar in het eerste plan ca. 32.000 zonnepanelen de horizon zouden gaan vervuilen.

De Steinse politieke partij DOS heeft al aangegeven liever geen zonnepark nabij Steins grondgebied te zien verrijzen. "Liever niet"  is toch wel het understatement van het jaar...

Op woensdag 8 juli vindt een informatieavond plaats in het Beekse gemeentehuis over de voorziene locaties.
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners laten weten wat zij van de gekozen locaties vinden. Op de avond zijn ook wethouder Hub Schoenmakers (klimaat) en diverse raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de avond verplicht en zijn er tevens maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via o.v.v. Informatieavond zonneparken.

Lees meer in De Limburger van 18 juni 2020 >


Plan zonneweide Catsop in de ijskast
En hopenlijk voor altijd....

17 juli 2019

Een particulier initiatief was voornemens om op Beeks grondgebied, een akker tussen A2 en Catsop, een zonneweide met 32.000 panelen aan te leggen.

Dit plan aan de Elslose kant van de A2 is niet alleen slecht gevallen in Catsop vanwege het verwachte aanzicht en maar ook bij de gemeente Stein, die het typische landschap tot haar cultuurhistorisch erfgoed rekent.

Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Omgeving) zei 4 juli in de raadsvergadering blij te zijn dat Beek dit plan voorlopig in de ijskast had gezet. Hij wees op de bezwaren van omwonenden en de gewijzigde denkrichtingen die samenkomen in de RES en het collegeprogramma van de provincie.

Het college van Beek heeft dit besluit voorlopig uitgesteld omdat B en W nog werken aan een beleidsstuk waarin mogelijke locaties voor zonneweides worden aangewezen. 

Maar niet alleen is de ruimte in het buitengebied afgenomen waar zo'n zonneweides geprojecteerd kunnen worden, maar tevens is de maatschappelijke draagkracht voor die ondingen gelukkig fors afgenomen.
Ook moet een en ander afgestemd worden met buurgemeente Stein, want de inwoners van Catsop kijken straks uit op de zonnepanelen... alhoewel, door de schittering zal er niet veel meer dan dat te zien zijn.

Zo'n project moet ook nog eens getoetst worden binnen de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES).
Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten kunnen voorstellen doen om de doelstellingen van het Energieakkoord tijdig te halen. Ook provincie, Enexis en waterschap zitten aan de overlegtafel.

Misschien is het een idee om het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen: een dubbele score voor mens en milieu !

Lees verder in De Limburger van woensdag 10 juli 2019 >

Achtergrondinfo

07.01.2021 Bron: WijLimburg

Volgens de website electrifytheworld komt er in 2021 een wegdek met geïntegreerde zonnecellen op Chemelot. Het innovatieproject Rolling Solar werkt aan de ontwikkeling van opschaalbare, betaalbare en betrouwbare zonnewegen.
Vanaf 2021 wordt daarom op Chemelot een proefwegdek in gebruik genomen. In de proef worden zowel kristallijn silicium- als dunnefilmzonnecellen getest op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid.

Geïntegreerde PV
Steeds meer gemeentes en provincies geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken bij bedrijven en particulieren in plaats van het bouwen van zonneparken. Ook geïntegreerde PV heeft de toekomst. PV is de afkorting van ‘Photo Voltaic’. ‘Photo’ betekent licht en ‘voltaic’ staat hier voor stroom. Er is geen verschil met zonnepanelen. Zo wordt alle ruimte benut en de energie opgewekt waar het wordt gebruikt. PV-geïntegreerde trottoirs, fietspaden en wegen bieden enorme kansen, ook omdat alleen zonnepanelen niet genoeg zijn. Zelfs al ligt er op elk dak in Nederland zonnepanelen, is dat nog steeds onvoldoende om de energietransitie te verwezenlijken.

Financiering
De proef wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De bouw is in volle gang en zal in 2021 operationeel en klaar voor uitvoerig testen zijn.

Onderdeel van het project is de realisatie van een demonstrator in de vorm van een wegdeel dat uitgerust is met diverse PV-technologieën. Het project moet resulteren in een verlaging van de kosten van zonnewegen door het gebruik van flexibele, minder kwetsbare dunnefilmzonnecellen en een effectieve integratie en is bedoeld om op te schalen. Gezien het wegoppervlak van Nederland is het potentieel enorm.

 • Laatste update op .

Info hoogwater Maas

Foto boven: de Maas op 15 juli 2021 bij Elsloo, ter hoogte van 't Auwt Vaer. Rechts wordt normaliter jaarlijks Conincx Pop gehouden, nu is het een vergaarbak van bomen, takken en afval... vooral veel afval.

Watersnood Juli 2021

Maandag 19 juli heeft het hoogwater Limburg weer verlaten, op een enkele plek na. 

Wat betreft de Maas, hebben de buffers en vergrote uiterwaarden van de Maaswerken hun werk goed gedaan. Er was wel wateroverlast, maar het bleef binnen de perken; al zullen gedupeerden daar anders over denken. Maar het gebied is tenauwernood aan een ramp ontsnapt.

De beken en riviertjes in het heuvelland en in hun stromingsgebied richting Maas hebben de meeste problemen en schade veroorzaakt. De overheid is er nu van doordrongen dat ook hier de rivierlopen verbreed moeten worden en meer waterbuffers  aangelegd moeten worden. Want de klimaatverandering zorgt ervoor dat de regenbuien heviger worden en langer boven een klein gebied kunnen blijven hangen. Dus extreme regenval zoals in de tweede week van juli zal helaas niet beperkt blijven tot eens in de honderd jaar.

Ook in Valkenburg en omgeving is het grote puinruimen en het herstel begonnen. En nu begint dat andere moeizame gevecht: met verzekeraars en overheid om de schade vergoed te krijgen!
Toeristen worden opgeroepen om toch vooral hun vakantie in Limburg te komen vieren; niet de hele provincie heeft onder water gestaan!

Zaterdag 17 juli en zondag 18 juli heeft Midden- en Noord-Limburg de grootste moeite om een ramp te voorkomen. Maar het lukt op de meeste plaatsen om het water enkele centimeters onder de opgehoogde of geïmproviseerde dijken te houden. 
Helaas hebben veel dieren die in de uiterwaarden leven het niet gered. Een Galloway-rund van de uiterwaarden in Echt haalde het journaal: het dier werd 100 km meegesleurd en uiteindelijk in Brabant uit het water gered.

De donderdag en vrijdag geëvacueerde bewoners kunnen in de loop van het weekend naar hun huizen terugkeren. Publiek wordt verzocht de dijken niet te betreden omdat die uiterst kwetsbaar zijn. Ook een waarschuwing om niet het water in te gaan of door het Maaswater te lopen omdat dit vervuild is.
Getroffenen en hulpverleners irriteren zich aan de vele ramptoeristen en het nepnieuws op social media.

Ook in Valkenburg en omgeving is het grote puinruimen begonnen. Borgharen en Itteren hebben het droog gehouden, hetgeen betekent dat de Maaswerken hun nut hebben bewezen.

In Duitsland is het dodental opgelopen tot meer dan 160; in België zijn al meer dan 30 slachtoffers te betreuren. Het grote puinruimen is begonnen, al is het op plaatsen in Rheinland-Pfalz en de omgeving van Luik ook vaak een kwestie van slopen. Nu ook grote wateroverlast door hevige regenval in Zuid- en Oost-Duitsland, Oostenrijk en Italië.

Vrijdagavond 16 juli is het gat naast de dijk in Bunde gedicht. De bewoners kunnen weer terug naar hun huizen. Terwijl het water in Zuid-Limburg zakt, verplaatst het probleem zich naar Midden- en Noord-Limburg. Door het aanhoudend hoogwater worden daar dijken en kades aangetast en dreigt een catastrofe. In Maaseik staat de Maas tot aan de rand van de kademuur. In Roermond zijn duizenden inwoners geëvacueerd, in Venlo zelfs tienduizend! Alle 160 patiënten van het Venlo's ziekenhuis zijn naar andere ziekenhuizen verhuisd. 

Vrijdagmiddag is bij Voulwammes in Bunde een gat naast de dijk van het Julianakanaal ontstaan door kwelwater van de Maas dat door de druk onder het kanaal door wordt geperst en daar omhoog komt. Middels een NL-alert zijn de bewoners van Bunde, Voulwammes, Brommelen en Geulle gesommeerd het gebied te verlaten omdat het hele gebied kan overstromen.

Vrijdagochtend 16 juli heeft de Maas haar hoogste stand - in 100 jaar ! - bereikt nabij Elsloo, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten. Het waterpeil zakt in zuidelijk Zuid-Limburg. Dat geldt voor de hoogwaterpiek in de Maas, maar ook voor Meerssen en Valkenburg.

Donderdagavond 15 juli heeft burgemeester Leurs besloten om de inwoners van Maasband, Meers, Veldschuur en de straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat in Berg a/d Maas preventief te evacueren. Volgens de regionale prognoses behoren deze plaatsen tot risicogebieden. De gebieden zullen waarschijnlijk niet overstromen, maar onbereikbaar worden doordat de toegangswegen overstromen. Nutsvoorzieningen kunnen dan uitvallen en ook hulpdiensten zullen Maasband dan niet meer kunnen bereiken. Het besluit tot evacuatie is genomen op basis van de huidige prognoses van de waterstand van de Maas en vanuit het oogpunt dat de veiligheid van inwoners te allen tijde voorop staat.

Inwoners wordt in eerste instantie gevraagd zelf een opvanglocatie te zoeken bij bijvoorbeeld vrienden familie of kennissen. Inwoners wordt verzocht vóór 24.00 uur het gebied verlaten. Voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen, zijn het MFC Berg a/d Maas en het MFC De Grous (voor inwoners Meers / Veldschuur) de opvanglocaties. De toegangswegen naar de geëvacueerde gebieden worden vervolgens afgezet en voorzien van beveiligers.

Vanwege de evacuaties is inmiddels de noodverordening van toepassing in de gemeente Stein. Dit is gedaan om ‘ramptoerisme’ in de risicogebieden te voorkomen. Iedereen wordt verzocht niet naar deze gebieden te komen.

De gemeente houdt samen met betrokken veiligheidspartners en o.a. het Waterschap de situatie rond de ontwikkeling van hoog water continue en nauwgezet in de gaten. Via ons live blog informeren we iedereen over de laatste stand van zaken: www.gemeentestein.nl/nieuws/2021/07/15/live-blog-over-hoog-water

>> De watersnood in Limburg, van begin tot eind in De Limburger >>

>> Website Veiligheidsregio Zuid-Limburg met de actuele stand van zaken >>

>> Klik hier voor de actuele waterstand bij Elsloo >>  (en bedenk dat de normale stand ongeveer 33 meter boven NAP is.

>> Kijk op waterpeilen.nl voor actuele info en verwachte waterstanden >>

Hieronder dronebeelden van de situatie rond Elsloo, met dank aan R.S. 

 
Foto's hieronder van Guus Peters op 15.07.2021 in Elsloo bij Auwt Vaer, nabij Meers, bij Kasteelpark Elsloo en dronebeelden van R.S.
 
 

Duitsland en België

In Duitsland en België is de nood nog veel hoger. De deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfaltz en dan vooral de regio Keulen en Bonn, Eiffel, Moezeldal en vooral het Ahrdal zijn zeer zwaar getroffen. Door de aanhoudende regen en de daardoor aanzwellende rivieren zijn huizen ingestort en hele gebieden afgesneden van de buitenwereld. Veel dorpen werden overvallen door zogenaamde "flash floods" flash floods, waarbij het water lager gelegen gebieden heel snel overspoelt. In feite zijn het waterlawines. Bewoners zijn volledig verrast, binnen tien minuten kan het water twee tot drie meter stijgen.
De wateroverlast heeft uiteindelijk in Duitsland ca. 180 mensenlevens gekost en er worden nog mensen vermist.

Mensen zochten een veilig heenkomen op daken van huizen en in bomen. Stroom- en gas is voor honderdduizenden mensen afgesloten; soms is geen drinkwater meer voorhanden. Telefoon en mobiele netwerken werken niet meer.
De situatie is op plaatsen nog steeds zeer kritiek en wordt door getuigen de grootste ramp sedert de Tweede Wereldoorlog genoemd.

In België zijn de grootste problemen ontstaan in Namen, Luik en Verviers. Maar ook bijvoorbeeld in Lanaken, Maasmechelen en Maaseik was het bang afwachten. In Wallonië ongeveer dezelfde beelden als in Duitsland: ingestorte huizen, kolkende rivieren door dorpen en steden, verzakkende spoorlijnen, afgesloten stroom en gas, geen telefoon, evacuaties etc. Uiteindelijk zijn er ca. 40 doden te betreuren.

ZDF Hochwasser Spezial 15.07.2021


Oorzaak en gevolg

De oorzaak ligt onomstotelijk bij de klimaatverandering: lange droge en/of hete periodes worden afgewisseld met moessonachtige hoosbuien, hevig onweer of zoals nu, aanhoudende regenval waarbij in enkele dagen soms meer regen valt dan anders in bijna een heel jaar. Experts zeggen overigens dat de huidige situatie extreem is en misschien maar eens in de honderd jaar voorkomt.
 
Het gevolg is dat de bodem binnen de kortste keren verzadigd is, waterbekkens raken vol en lopen over, beken en rivieren zwellen aan en treden buiten hun oevers. De Maas kan al dat water van de zijrivieren ook niet meer hebben omdat zij vooral gevoed wordt door water uit het hooggelegen stromingsgebied in België en Noord-Frankrijk. Riolen kunnen de watermassa in de bewoonde gebieden ook niet aan en dus stroomt alles naar de laagstgelegen gebieden, zoals bijvoorbeeld Valkenburg en delen van Heerlen. Dat de mens steeds meer tuinen en parkeerplaatsen bestraat werkt ook niet echt mee. 
 
 

 
contactsheet storm water klein

Januari 2021

Foto Guus Peters boven: een blik op de Maas vanaf uitkijkpunt Op de Berg in Elsloo, eind januari 2021

Hieronder een foto van de weg van Elsloo naar Oud-Geulle op zaterdag 30 januari 2021. De Maas is weer buiten haar oevers getreden, maar dat zorgt nu, na de Maaswerken  alleen voor overlast en niet tot echte schade zoals voor het laatst in de 80-er en 90-er jaren. "De Maas is nu weer een echte rivier" concludeert een van de vele kijkers. Foto Ermindo Armino in De Limbruger (embed)

De Maas is een rivier die sterk reageert op neerslag in de Belgische Ardennen en Noord-Frankrijk. Bovendien is de rivier relatief kort, hetgeen tot gevolg heeft dat het water Nederland binnen enkele uren bereikt. Veel regen in Frankrijk en België kan in korte tijd zorgen voor hoogwater in de Maas. 

De Maas in Limburg stijgt sneller dan vrijdagochtend 29 januari 2021 werd verwacht. Vrijdag begon met een stroomafvoer van 1350 kuub bij Maastricht, en Rijkswaterstaat verwachtte een geleidelijke stijging naar 1400 tot maximaal 1750 kuub komende zondag. Maar het gaat sneller, laat Rijkswaterstaat vrijdagavond weten. Rond 22.00 uur bedroeg de stroomsnelheid al ruim 1600 kuub, en de komende 36 uur blijft de afvoer rond de 1750 kuub schommelen.
Dat heeft alles te maken met de regen in het stroomgebied van de Maas en de smeltende sneeuw in de Ardennen. In een aantal zijrivieren In België is een tijdelijke topstand bereikt, maar de Ourthe en de Lesse stijgen nog. Dat leidt tot een hogere topstand dan vrijdagochtend was voorzien.

Volgens de nieuwste prognose van Rijkswaterstaat zet in de loop van zondag een geleidelijke daling in tot 1500 kuub. Maar de dienst waarschuwt dat afvoeren lager dan 1000 kuub tot midden volgende week niet te verwachten zijn. Bron: De Limburger 29.01.2021 Lees verder >

Hier kunt u de actuele waterstanden volgen »»  

Hoogwater Maas 2010 © Foto Gemeente Stein

Foto Gemeente Stein

Tegenwoordig wordt de waterhoogte van de Maas gemeten bij peil Sint Pieter. In de gemeente Stein rekenen we dat om naar de waterstand bij Elsloo. Op het moment dat er hoogwater is, is er een regionaal informatienummer waar inwoners terecht kunnen met vragen. Voortaan wordt ook alle informatie over hoogwater Maas door de gemeenten, Rijkswaterschap en Waterschap Roer en Overmaas gezamenlijk naar buiten gebracht.

Download folder hoogwater Stein 2011 Daarin informeert de gemeente bewoners over wat zij kunnen doen bij dreigende waterstanden in de Maas.
Vragen en antwoorden over hoogwater Stein

Na het laatste hoog water in 2011 zijn de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Stein en Sittard-Geleen, samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Roer en Overmaas, om tafel gegaan en hebben de communicatie op elkaar afgestemd. Er is gezamenlijk informatiemateriaal gemaakt en de processen in hoogwatertijd zijn beter op elkaar afgestemd. De informatie tijdens hoogwater wordt nu gecoördineerd in het Meld- en Coördinatiecentrum van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in Maastricht. De Maasgemeenten gebruiken die centrale informatie vervolgens om eigen inwoners te informeren. Ook voor de pers komt er een centraal informatienummer. Dit levert tijdswinst op en alle overheden gebruiken dezelfde informatie.

 • Laatste update op .

Stein scoort hoog in landelijke financiële benchmark

Recent is door BDO de benchmark Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Hierin stond de vraag centraal hoe het is gesteld met de financiële positie van gemeenten. In het onderzoek is de jaarrekening van 2019 gebruikt. Gemeente Stein scoort in dit onderzoek het rapportcijfer 9 en komt daarmee op plaats 40 in de categorie gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

Rapportcijfer
Dit rapportcijfer is gebaseerd op een analyse van solvabiliteit, gecorrigeerde netto schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Zowel het gemiddelde cijfer in deze categorie als het landelijke gemiddelde komt uit op een 7,8. Het hogere cijfer van Stein komt voort uit een positief verschil op de ratio’s gecorrigeerde netto schuldquote, grondexploitatie en structurele exploitatieruimte.

Financiële opgave
Wethouder Wingelaar (Financiën): ’Het is natuurlijk mooi om te horen dat we zo hoog scoren in dit landelijk onderzoek op basis van cijfers van 2019. Dat zegt iets over de manier waarop wij zaken aanpakken. Maar dat neemt niet weg dat ook wij de komende jaren voor een stevige financiële opgave staan. De sterk oplopende kosten binnen het sociaal domein, denk aan Jeugdzorg en Wmo, liggen daar onder andere aan ten grondslag. Ook de gevolgen van de coronacrisis zullen voelbaar zijn. Maar een stevige financiële basis is ons vertrekpunt.’

Benchmark 2018
In 2020 werd eenzelfde benchmark gehouden, maar dan op basis van de jaarrekening 2018. Daar scoorde de gemeente Stein het rapportcijfer 8.

Stein, vrijdag 29 januari 2021

 

 • Laatste update op .

Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn?!

Vragen of men gevaccineerd is of dat men besmet is (geweest), mag sowieso niet. Deze gegevens zijn ook medische persoonsgegevens, en dit registreren (in bijvoorbeeld personeelsdossier) is dus problematisch. Toestemming vragen aan personeel kan per definitie niet, want werknemers voelen zich niet vrij daarop te antwoorden. Plus: toestemming mag worden geweigerd zonder consequenties, dus wat ga je doen als een werknemer ‘nee’ zegt?

Lees verder op blog ict-jurist Arnoud Engelfriet en de tientallen reacties >

 • Laatste update op .

Steinse coronacampagne: Kijk wat wél kan. Maak er wat van!

De gemeente Stein initieert een positieve campagne die gaat over alles wat wél nog kan tijdens corona. Geen campagne die regels en beperkingen oplegt van bovenaf, maar een campagne vanuit de gemeenschap zelf. De campagne faciliteert het delen van creatieve, verrassende, originele, blijmakende en soms ronduit ontroerende oplossingen vanuit de samenleving om samen het leven binnen alle beperkingen op een verantwoorde manier toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

Een campagne vanuit de samenleving zelf
De gemeente heeft eerst goed geluisterd naar haar inwoners. Via straatinterviews hebben zij ervaringen en knelpunten opgehaald en zo de voornaamste aandachtsgebieden vastgesteld die een plek hebben gekregen in de campagne. “Wat we vooral sterk terugkrijgen is dat Stein er de gemeenschap niet naar is om bij de pakken neer te zitten. We staan voor elkaar klaar en maken er iets van. Vandaar ook de campagneslogan ‘Maak er wat van!’’’, vertelt burgemeester Marion Leurs. “Inwoners komen met oplossingen voor dilemma’s waar anderen weer van kunnen leren. Dat willen we als gemeente faciliteren. Op die manier is het ook echt een campagne vanuit de gemeenschap zelf en dat maakt deze campagne uniek.”

Inspirerende video’s en een centraal gebruikersplatform
De campagne heeft enerzijds een inspirerend karakter (kijk eens hoe anderen het doen), anderzijds is de campagne activerend (deel je ideeën!). In een coproductie met Bie Os heeft de gemeente de meest voorkomende dilemma’s van haar inwoners vertaalt naar een achttal video’s. In deze video’s vertellen inwoners voor welke uitdagingen ze door de coronamaatregelen zijn gesteld en welke oplossingen zij daar voor hebben gevonden. De video’s laten zien hoe vindingrijk Stein is en roepen anderen op om uitdagingen positief aan te vliegen en dit met elkaar te delen op www.facebook.com/steinsamensterk. Daarnaast wordt de campagne ondersteund met grote billboards in de kernen, posters langs de weg en advertenties op Facebook.

Stein Corona SamenSterk 02

Waarom een lokale campagne?
De burgemeester legt uit: “ Alleen informeren over de maatregelen en regels gebeurt al op andere niveaus. Juist lokaal kunnen we een beroep doen op de gemeenschapszin van Stein als hechte gemeente en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kennis, regelgevoeligheid en praktische afwegingen ertoe leiden dat mensen per situatie een persoonlijke inschatting maken van hoe te handelen. Binnen de landelijke campagne is er geen ruimte voor deze nuance, lokaal is die er wél. “Iedereen doet wat volgens hem of haar op dat moment juist is, wij oordelen daar niet over, maar willen juist ideeën en suggesties aanreiken om binnen de huidige regels het zo prettig mogelijk te hebben met elkaar. ‘Binnen de huidige regels’ is hierbij de crux: indirect gaat de campagne natuurlijk óók over de regels en dat je je daaraan moet houden. We nemen dat als uitgangspunt om verder te kijken naar wat de beperkingen betekenen voor mensen persoonlijk en hoe we daar zo slim mogelijk mee om kunnen gaan”, verklaart Leurs.

Een moment van bezinning
Op dinsdag 29 december om 18:00 uur verzorgt de gemeente Stein een oudejaars tv-show die multimediaal (op de lokale omroep Bie Os, Facebook en het YouTubekanaal van de gemeente), wordt uitgezonden. Corona heeft op verschillende manieren een grote impact gehad op het leven van alle inwoners. Om dat te verwerken is een moment van reflectie gewenst. De feestdagen zijn zo’n natuurlijk moment van bezinning waarin we samen terugkijken op wat geweest is en hoopvol vooruit kijken. Tijdens deze show wordt samen met verschillende Steindenaren alle bijzondere momenten uit 2020 doorgenomen en een hoopvolle blik vooruit gemaakt.

De coronacampagne loopt tot maart 2021. De gemeente hoopt dan samen met haar inwoners een symbolisch fysiek bezinningsmoment te kunnen vormgeven, waar publiek live bij aanwezig kan zijn.

 • Laatste update op .

NOW-regeling en toch 322.000 banen minder

Update 9 december 2020

Met de NOW-regeling kunnen bedrijven personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tot eind december 2020, dat is na NOW fase 1.0 en 2.0 inmiddels 3.0
De voorwaarde dat bedrijven in ruil daarvoor geen personeel mocht ontslaan, werd na 1 oktober een stuk soepeler. Inmiddels heeft Corona al 322.000 banen gekost.... en dat schijnt nog een geflatteerd cijfer te zijn! Bron CBS

Totaal werd in de eerste 2 fases van de regeling uitgekeerd euro 12.018.629.907....12 miljard!
Daarvan vliegt KLM 578 miljoen euro binnen en daarnaast nog eens 3,4 miljard aan leningen met staatsgarantie.... die zijn we straks dus ook kwijt! Desondanks zijn tot dusver al 5000 banen geschrapt... en dan gaan stunten met vliegreizen en vette bonussen uitbetalen?! Overigens, Schiphol heeft ook nog 58 miljoen uit NOW regeling ontvangen. Transavia ontving 50 miljoen.
Het veelbesproken Amerikaanse Booking.com hengelt 44 miljoen binnen... maar belasting betalen, ho maar.
Kortom, de reisbranche van haar slechtste kant.

Het Indiase Tata Steel, het vroegere Hoogovens, 27 miljoen en die zijn gelijktijdig met een grote reorganisatie bezig. Daarnaast maakt Tata nu mooie sier door de luchtverontreiniging rond haar fabriek in IJmuiden eindelijk gaan aan te pakken. Niet vanwege de gezondheid van de omwonenden, want dat heeft het bedrijf nooit geboeid.... nee om het aandeelhoudersbelang te vergroten met het oog op de voorgenomen overname door een Zweedse staalgigant! Bah...dat stinkt!

En de BN-ers niet te vergeten: RTL-presentatrice en miljonaire (27 miljoen... van haar man) Nikkie Plessen cashte 927.000 euro voor haar modebedrijf, maar stortte die later terug, na alle ophef en omdat de schade wel meeviel.  Gordon toucheerde100.000 voor z'n koffietenten en Guus Meeuwis 90.000 (bij een eigen vermogen van ca 16 miljoen...) Arie Boomsma 69.000, Ali B 31.000 en André Hazes jr 19.000 enzovoort. Wie is nu gek?!

In Limburg ontvingen 29 bedrijven meer dan een miljoen euro uit deze pot. Canon in Venlo kreeg het meeste, 15 miljoen plus andere Canon-vestigingen nog eens zo'n 12 miljoen. Boels Verhuur in Sittard bijvoorbeeld 3 miljoen. Fair Play Centers 4 miljoen. Amerikaanse eigenaar van Q-Park parkeert 1,6 miljoen op de bankrekening. André Rieu Productions strijkt 3 miljoen op. Mosa in Maastricht 2,5 miljoen. Het Maastrichtse Mise en Place, dat in april het faillissement aanvroeg, ontving nog 700.000 euro....

In Elsloo ontvingen 100 bedrijven totaal 8.256.204 hetgeen gemiddeld neerkomt op een uitkering van 82.562 euro. De hoogste uitkering: Nedlin 1.623.000 euro en Parochie St. Augustinus ontvangt het laagste bedrag: 474 euro. 

Hier kunt u alle uitkeringen traceren > 

 • Laatste update op .

Lokale Lastenmeter

Als je in Stein woont of er een bedrijf hebt betaal je gemeentelijke belastingen. Via de lokale lastenmeter kun je snel en makkelijk uitrekenen hoe hoog deze belastingen voor jou zijn. Ook kun je de gemeentelijke belastingen die je in Stein betaalt vergelijken met andere gemeenten en kun je zien wat het financiële effect is als jouw situatie verandert. Heb je de nieuwe belastingaanslag ontvangen? Dan kun je via de lokale lastenmeter snel en gemakkelijk zien wat een eventuele belastingverhoging voor jou betekent. Dan weet je direct of het zinvol is om bezwaar te maken.

De lokale lastenmeter is HIER te raadplegen stein.lokalelastenmeter.nl >

Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen verwijzen wij je graag door naar de BsGW in Roermond >

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg. Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of het inzien van uw WOZ-waarde op de website van BsGW .


Vragen of contact?

Online
Heeft u een vraag? Contact informatie >

Bellen
• Telefoonnummer: 088-8420420
• Vanuit buitenland: 0031 88 842 04 20

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U betaalt het lokale tarief, plus de kosten voor gebruik van uw mobiele telefoon.

Op bezoek
Het bezoekadres van BsGW is Kerkeveldlaan 2 te Roermond. We zijn geopend op maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 en op vrijdag van 08:30 tot 12:00. We raden u echter aan altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen voordat u naar ons kantoor komt.

 • Laatste update op .

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via email  of 

 • Laatste update op .

41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Nederlander gebruikt eigen risico amper en kiest toch voor laagste eigen risico

Een hogere zorgpremie? Als daardoor het eigen risico wordt afgeschaft is 41% van de Nederlanders voor, in 2017 was dat nog maar 29%. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken. Slechts 18% koos in 2020 voor een hoger vrijwillig eigen risico, terwijl nog niet de helft (45%) van de Nederlanders hun eigen risico van € 385,- heeft opgemaakt. Om de lasten te verlichten, betalen vooral ouderen het eigen risico vooraf in termijnen. Jongeren vragen vaker achteraf een betalingsregeling aan voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Dit blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Groep met meeste zorgkosten wil af van het eigen risico
De groep die het eigen risico liever behoudt dan dat zij een hogere premie voor de zorgverzekering moeten betalen (26%) is vaak jonger dan 65. Deze groep maakt dan ook minder vaak aanspraak op het eigen risico. Daarnaast kiezen zij vaker voor een hoger eigen risico, waardoor ze maandelijks korting krijgen op de zorgpremie. Vooral gepensioneerden en 65-plussers zeggen van het eigen risico af te willen in ruil voor een hogere premie. Deze groep kiest al vaak voor het laagste verplichte eigen risico van € 385,-, maar geeft ook aan dit bedrag vaak helemaal op te maken.

Ruim een derde betaalt eigen risico in termijnen
Omdat velen de betaling van het eigen risico niet in een keer kunnen voldoen, is het ook mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Het eigen risico wordt dan opgedeeld en maandelijks bij de zorgpremie geteld. Als later blijkt dat je het eigen risico niet helemaal opmaakt, dan krijg je het niet gebruikte voorschot terug. 34% van de Nederlanders heeft in 2020 hun eigen risico in termijnen betaald. Ook voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico die je op dat moment moeilijk kunt missen, kun je achteraf een betalingsregeling aanvragen. 16% van de Nederlanders heeft in 2020 een betalingsregeling aangevraagd voor gemaakte zorgkosten die binnen het eigen risico vielen.

Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise: “Vooral ouderen geven aan het volledige eigen risico gespreid in termijnen te hebben betaald. Daarentegen hebben meer jongeren een betalingsregeling aangevraagd voor de gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Zij komen dan ook vaker voor hoge onverwachte kosten te staan en zijn er minder van op de hoogte of zorg wel of niet vergoed wordt. Ondanks dat de meeste jongeren liever een lagere premie dan geen eigen risico hebben, zou dit er mogelijk wel voor kunnen zorgen dat ze minder vaak zorg gaan mijden. Als het eigen risico er niet meer is dan gaan ze wellicht toch eerder naar het ziekenhuis of de huisarts voor controles die op dat moment nodig zijn. Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat onwetendheid over eigen risico toch echt een drempel is. Dat zou dan juist een gunstig effect zijn van de afschaffing, want hoe meer zorg er gemeden wordt, hoe hoger de kosten op de langere termijn zijn.”

Minder dan de helft van de Nederlanders maakt het standaard eigen risico op
Tot nu toe heeft maar 40% van de Nederlanders hun volledige eigen risico opgemaakt, 29% maakte nog geen kosten. In 2020 koos zoals elk jaar een grote meerderheid van de Nederlanders (77%) voor een eigen risico van € 385,-. Daarvan heeft een kwart nog geen kosten gemaakt en iets minder dan de helft (45%) heeft de volledige kosten voor het eigen risico al voldaan. Van de 9% Nederlanders die koos voor het vrijwillig eigen risico van € 885,- heeft 9% dit volledig opgemaakt. Nederlanders die kiezen voor het hoogste eigen risico maken vaker geen tot weinig zorgkosten dan andere groepen, waardoor het voor hen gunstig is om voor het hoogste eigen risico te kiezen. De Nederlanders die in 2020 geen kosten hebben gemaakt of maar een deel van het bedrag hebben opgemaakt, zijn vaker van plan om in 2021 ook te kiezen voor een eigen risico van € 885,-.

Bron: Pricewise - 41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

 • Laatste update op .

In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld

Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en zet zich in om bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten. Wist jij dat Veilig Thuis wekelijks gemiddeld 40 meldingen met vermoedens van kindermishandeling ontvangt? Alleen samen kunnen we daar iets aan doen. Door mensen alert te maken op de signalen van kindermishandeling en hen in actie te laten komen wanneer dat nodig is. Weet jij wat je dan kunt doen?

Goed voor kinderen zorgen, lukt niet altijd
Ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Naast lichamelijk en seksueel geweld, is opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken ook een vorm van kindermishandeling.

Wat kun jij doen?
Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling. Jij ook. Hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen jou om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling; ook bij twijfel. Doe dat telefonisch via 0800-2000 of via de chatfunctie van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Naast kindermishandeling zijn er ook andere vormen van geweld, zoals: huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderen-mishandeling en verwaarlozing.

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg?
Veilig Thuis Zuid-Limburg denkt altijd mee over een oplossing voor specifieke situaties. Ze geven advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. Meer informatie op https://veiligthuiszl.nl/

Photo by Kat J on Unsplash

 • Laatste update op .

De groene geschiedenis van Kasteelpark Elsloo

Grenzend aan Kasteel Elsloo ligt het kasteelpark, naar het zuiden toe overgaand in het Bunderbos. Het park werd in 1818 ontworpen door de toenmalige bewoners, de graven De Geloes. Het kasteelpark wordt begrensd door de Hemelbeek en doorsneden door de Slakbeek. De Slakbeek voedt de watermolen die zich ín het kasteel bevindt.

Het kasteel en het park zijn historisch nauw met elkaar verbonden, een eenheid die eigenaar Het Limburgs Landschap met diverse beheer- en inrichtingsmaatregelen versterkt. Dankzij een stelsel van wandelpaden is het gebied uitstekend te beleven. De botanische tuin naast het kasteel wordt beheerd door de lokale IVN-afdeling. Zij staan ook garant voor de openstelling ervan.

Sinds 2014 is Het Limburgs Landschap eigenaar en ligt er een goed plan voor de toekomst. De natuur wordt in ere hersteld en is een wandeling meer dan waard. Bepaal HIER je route >

Lees verder in De Limburger van 13.11.2020 >

Foto boven (embedded): Edmond Staal / Limburgs-Landschap. Foto onder: Leo Everard - Elsloo

Elsloo Kasteelpark Foto Leo Everard

 • Laatste update op .

Cameratoezicht in de gemeente Stein

De gemeente Stein maakt sinds september 2015 gebruik van o.a. mobiel cameratoezicht. Cameratoezicht heeft een sterk preventief karakter en wordt toegepast in de openbare ruimte. Een mobiele camera kan op locaties worden ingezet waar overlast wordt ervaren of wordt verwacht. Wegens hardnekkige overlast staat die al geruime tijd bij het winkelcentrum in Stein. Cameratoezicht is een drastische en uiterste maatregel, vandaar dat er ook (privacy) voorwaarden aan verbonden zijn.

Omdat de camera uit 2015 niet meer voldeed wordt die vervangen, waarna het uitlezen makkelijker wordt. Ook gaat de beeldkwaliteit sterk vooruit en daarmee de pakkans.

Veiligheidsgevoel
Indien nodig kunnen de beelden van de camera ook live worden bekeken. Zo kan de politie snel reageren bij misstanden of deze voorkomen. Burgemeester Leurs: ’De inzet van cameratoezicht draagt bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners, maar bijvoorbeeld ook bij bezoekers van evenementen. Cameratoezicht is een onderdeel van een scala aan instrumenten dat bijdraagt aan vergroting van veiligheid in de samenleving. Het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners is één van onze belangrijkste taken.’

Privacy
Bij de installatie van de camera op locatie wordt bij de voorprogrammering rekening gehouden met het aspect privacy. Indien nodig worden privacyzones ingebouwd. 

Foto: PhotoMIX Company via Pexels

 • Laatste update op .

Landschapsplan Urdal / Elserveld

Tussen de kernen Nieuwdorp en Elsloo en het industrieterrein Businesspark Stein ligt tussen de bebouwing een gebied dat bestaat uit de “wallen van Stein”, kleinschalig agrarisch gebruik, het beekdal van de Meeldertvloedgraaf en het “MISA het Hetjen”. Het gebied fungeert als een groene en recreatieve verbinding tussen het Urdal/ Julianakanaal en het Steinerbos en vormt hiermee een onderdeel van “de groene ring rond Stein”.

Het gebied Urdal / Elserveld ligt op dit moment verscholen tussen de bebouwing en heeft geen kenmerkende identiteit. De samenhang in het gebied en met de wijdere omgeving ontbreekt hier en daar. Delen zijn rommelig. Daarnaast is op onderdelen de omvang van deze groene buffer onvoldoende. Het is een zeer aantrekkelijk uitloopgebied en waardevolle ecologische verbinding in een gebied waar natuurlijke gebieden schaars zijn. In het plan is ruimte voor uitbreiding van het leefgebied van de das en maatregelen voor bijen en andere insecten te nemen (bijv. aanleg van bijenhotels en bloemrijke graslanden). Omwonenden worden hiermee bewust gemaakt van het belang van ecologische habitats. Daarnaast is het van belang om delen van de verbindingszone en daarmee de groene ring rond Stein robuuster te maken. In het gebied worden landschappelijke structuren en ecologische kwaliteiten versterkt.

Zoom in op het gebied met Google Maps >

Voor meer informatie over het landschapsplan verwijzen wij je naar de website www.gemeentestein.nl 
Heb je vragen en / of ideeën mail dan naar

 • Laatste update op .

Carnaval in Stein gaat in 2021 niet door

Update 31 januari 2021

Ik heb vandaag aan een paar mensen de vraag gesteld waarom hebben mensen dan toch hun huis versiert en brengen carnavalsartiesten nieuwe liedjes uit, ondanks het feit dat Carnaval niet doorgaat?
Is dat een vorm van zelfkastijding? Of het uitstralen van levensvreugde in deze sombere en saaie tijd? Of de automatische piloot?

Guus Peters, kenner van de Aelser historie en Aelser Geis zegt daarover: "Men wil gewoon laten zien dat men het carnavalsvirus niet ten offer wil laten vallen aan het coronavirus en dat de Äelsergeis ondanks alle tegenslagen nog leeft !"

Achterbuurman Lou Fredrix vult aan: "Kerstmis hebben we toch ook niet overgeslagen, alleen geen nachtmis en geen kerstdiner bij Kasteel Elsloo. En Oud en Nieuw werd toch ook gevierd, alleen wat minder vuurwerk en minder bezoek. En de Paaseitjes zullen ook wel weer door de kinderen gezocht worden, alleen zonder opa's en oma's. Zo kan ik er nog wel wat op noemen, dus waarom zou een mens in deze tijd niet aan carnaval mogen doen binnen de corona maatregelen."

En Jo Dohmen, voorzitter van Carnavalsvereniging De Sajelaire denkt dat het een combinatie van factoren is, voor de een zelfkastijding en een ander wil op deze manier tonen dat Corona ons er niet onder krijgt. "Iedereen heeft in Nederland nog gelukkig het recht om te handelen volgens zijn of haar inzicht, uiteraard binnen de wettelijke en fatsoenskaders. Gelukkig maar……" 


Stein, 9 september 2020

De gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen hebben in goed onderling overleg besloten dat in 2021 geen prinsen worden uitgeroepen, vanwege de Corona-pandemie.  Ook gaat een streep door optochten en recepties in de verschillende kerkdorpen. De Aelser Revue, galazitting en andere zittingen gaan ook niet door. Kortom het wordt voor menigeen een lange, gure en doodvervelende winter....

Voorzitter Jo Dohmen van de Sajelaire uit Elsloo: "Dat besluit is genomen na diverse vergaderingen en goed beraad. Alle argumenten en afwegingen zijn gewikt en gewogen." Maar je kunt toch niet voorkomen dat mensen toch carnaval gaan vieren, desnoods in een gemeente waar wel activiteiten doorgaan? "Natuurlijk niet en overigens bestaat de kans -afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden-  dat verenigingen op individuele basis alternatieve evenementen organiseren. Dat laat open dat wij als Sajelaire, wel nog aktiviteiten kunnen organiseren als dit kan en de carnavaleske waarde is waar te maken. Dat zullen we binnen de wettelijke mogelijkheidheden zeer zeker ook doen."

Jo Dohmen: "Dat anderen wel buitenevenementen willen en kunnen organiseren staat hun vrij. Van overheidswege moet je voldoen aan de RIVM richtlijnen. Of dat echt gezellig wordt....? Een carnavalsoptocht in elk geval niet. En een prins uitroepen in een klein besloten gezelschap...?

Het Sittardse evenementen- en horecabedrijf Flavour Hospitality Group heeft bij de gemeente Stein een vergunning aangevraagd om op 16, 17 en 18 oktober in een grote feesttent een speciale sitdown versie van het Oktoberfest te houden. De gemeente Sittard heeft onlangs haar jaarlijkse Oktoberfest afgeblazen. Als we de geluiden mogen geloven gaat de gemeente Stein géén vergunning verstrekken.

Onder meer Beppie Kraft, Frans Theunisz, Big Benny, Spik & Span, Henk Steijvers & Ton Meisen (Janse Bagge Bend), Dieter Koblenz, Wir Sind Spitze en Marleen Rutten zullen hun opwachting tijdens het Steinse Oktoberfest.....als er een vergunning verleend wordt. Ook diverse vooraanstaande deejays, onder wie Paul Elstak, zijn van de partij op 16, 17 en 18 oktober, wanneer in Limburg de herfstvakantie begint.

Hieronder het persbericht van de gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen.

Carnaval 2020 21 afgelasting

 • Laatste update op .

Kwaliteit plantsoenen wordt verbeterd

Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente. En dat is heel hard nodig, vinden ook verschillende partijen in de Steinse gemeenteraad. Wethouder Hendrix trekt het boetekleed aan en belooft beterschap. In november wordt o.a. opnieuw aangeplant. Een aantal heesterplantsoenen voldoen niet meer aan kwaliteit die men voor ogen heeft. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap heeft de gemeente in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen. Dit experiment heeft positief uitgepakt. Men wil dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi
Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties: 
Stein Plantsoenen overzicht werken

Werkwijze
De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail .

 

 • Laatste update op .

Overzicht beschikbare subsidies en leningen verduurzamen woning

Huis verduurzamen populair in coronatijd: overzicht beschikbare subsidies en leningen
Nederlanders verbouwen flink in tijden van corona en ook duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het Nationaal Warmtefonds sprak bij BNR zelfs over een forse toename in het aantal aanvragen van de Energiebespaarlening, een lening die het huis verduurzamen aantrekkelijker maakt. Ook de overheid stimuleert particulieren nog steeds om de woning energiezuiniger te maken door financiële mogelijkheden aan te bieden. Sommige financiële regelingen zijn echter veranderd door corona. Pricewise zet op een rijtje welke leningen en subsidies er op dit moment zijn, wat de status is van de subsidiepotten en welke regelingen zijn aangepast. 

Leningen en subsidies vanuit de overheid
Voor een groot aantal maatregelen waarmee direct bespaard wordt op het gebruik van energie in huis, is gebruik te maken van leningen en subsidies. Deze leningen en/of subsidies worden aangeboden vanuit de Rijksoverheid of partijen die nauw samenwerken met de overheid. De meeste subsidies en leningen zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. De volgende lening en subsidies zijn beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
- Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
- Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Alle soorten isolatie aan de woning dragen bij aan een energie- en daarmee CO2-besparing. De overheid draagt daarom graag bij aan het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. 

Door het coronavirus is de regeling tot het eind van dit jaar anders dan normaal: De subsidiebedragen van de SEEH zijn tijdelijk verhoogd ter tegemoetkoming in deze onzekere tijden. Dit betekent dat er voor VvE’s nu 30% in plaats van 20% aan isolatiekosten terug te krijgen is. Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag tussen 1 juni en 31 december 2020 als zij minimaal één van de twee maatregelen uitvoeren en betalen na 1 juni 2020. 

Met de SEEH voor eigenaar én bewoner wordt doorgaans een subsidie van € 10.000,- geboden voor energiebesparende maatregelen. Wordt het zeer-energiezuinig-pakket (ZEP) gebruikt, dan geldt een subsidie van € 15.000,-. Er moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen om recht te hebben op de subsidie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met eind 2020. Vanaf 2021 wordt de subsidie voor isolatie voor particulieren vanuit de ISDE aangeboden en vervalt de SEEH voor eigenaar én bewoner. De SEEH voor VvE’s is wel nog tot en met 31 december 2022 te gebruiken.  

Status subsidie SEEH: De SEEH voor eigenaar én bewoner heeft een budget van € 84.000.000,-. Daarvan was eind juni dit jaar nog € 65.545.989,- beschikbaar. Voor de VvE’s is er in totaal € 12.000.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2.000.000,- voor energieadvies, onderhoudsplannen en begeleiding van het proces. Op 7 juli was er voor het treffen van de energiebesparende maatregelen nog bijna € 5.855.922,- beschikbaar en voor adviesgeving nog € 1.489.651,-.   

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. De ISDE-regeling is verlengd en verbreed tot 2030. Waar de subsidie voorheen ook gold voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, is de subsidie er sinds dit jaar alleen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel meegenomen in de ISDE. Op dat moment komt de SEEH te vervallen. De ISDE is te combineren met de Energiebespaarlening en de soms regionaal te krijgen Duurzaamheids- en Stimuleringslening. 

Voor warmtepompen en zonneboilers geldt doorgaans een subsidie van € 500,- tot € 2.500,-, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en zonneboiler die wordt aangeschaft. Ook moeten deze op de Apparatenlijst Warmtepomp of Apparatenlijst Zonneboilers staan. 

Status subsidie ISDE: In 2020 is er € 100.000.000,- beschikbaar voor particuliere en zakelijke aanvragen. In totaal is er van januari tot en met juli 2020 € 45.100.000,- gebruikt door particulieren. Wat betekent dat er nog € 54.900.000,- beschikbaar is.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid van 2020 tot 2024 nog 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Met deze subsidie wordt bijvoorbeeld de radiator vervangen of worden leidingen verlegd. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. Hoeveel subsidie te krijgen is voor de verduurzaming van een woning, ligt aan de startdatum van de verduurzaming. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 5.000,- per huurwoning. 

Status subsidie SAH: In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 € 194.300.000,- vrijgemaakt voor deze subsidie. Waarvan € 10.000.000,- voor aanvragen kleiner dan € 25.000,-. is. Het overige bedrag is voor aanvragen vanaf € 25.000,- en subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op het warmtenet zijn aangesloten. Op 6 juli 2020 was er nog € 130.470.109,- beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds
In februari werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Vanaf dat moment zijn de financieringsmogelijkheden vanuit het fonds uitgebreid. Zo is de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren naar twintig jaar opgeschroefd; voor februari waren zeven, tien en vijftien jaar de mogelijkheden. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar in februari ook de twintig jaar is toegevoegd. Met een Zeer Energiezuinig Pakket en bij Nul op de Meter, kan de looptijd opgeschroefd worden tot dertig jaar. Ook is het minimale aantal appartementen of wooneenheden binnen de VvE van tien naar acht bijgesteld. Sinds 22 juli is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds. 

Hoeveel iemand krijgt en of iemand in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die gerealiseerd gaan worden. Het minimale leenbedrag is € 2.500,-, het maximale leenbedrag € 65.000,-. De Energiebespaarlening mag voor 75% ingezet worden voor de financiering van zonnepanelen. De overige 25% moet verplicht voor een (of meer) van de andere maatregelen die op de maatregelenlijst staat, worden gebruikt. 

Regionale leningen en subsidies
Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, betekent dat niet dat er geen financiële tegemoetkomingen meer zijn. Sommige provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen namelijk ook en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Om te ontdekken wat de gemeente kan betekenen, is de energiesubsidiewijzer te raadplegen

Kijk voor de uitgebreide, diepgaande informatie over de subsidies en leningen bij Pricewise, de bron van dit artikel: Huis verduurzamen: overzicht financiële mogelijkheden.

Foto: Margot Polinder / Unsplash

 • Laatste update op .

Alzheimer Café voortaan in Elsloo

Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 gaat het Alzheimer café weer van start!
Wel met een paar nieuwe ontwikkelingen.

Voortaan zal het Alzheimer café plaatsvinden in Elsloo, iedere éérste dinsdag van de maand van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 Elsloo (voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum)

Alzheimer café Elsloo
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja Stelten of Pia Bronckhorst 06-83668178
e-mail:

Klik op poster voor vergroting

Poster AC 06.10.2020

 • Laatste update op .

Uitkijkpunt Rolberg Elsloo

Omdat Rijkswaterstaat en de gemeente "niet thuis" geven. hebben enkele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en de wildgroei op de Rolberg verwijderd dan wel gesnoeid. Dus vanaf nu is er weer wat te zien vanaf dit geliefde uitkijkpunt.

Heren vrijwilligers bedankt!

Blijkbaar heeft Rijkwaterstaat zich de krtiek op sociale media, deze site en klachten op hun eigen site toch aangetrokken. Een inwoner van Elsloo heeft dinsdag 25 augustus een telefoontje gekregen waarin zij aandacht voor deze kwestie toezeggen, nadat ze eerst informeren waar de Rolberg eigenlijk ligt...

Inmiddels constateren wij begin september dat Rijkswaterstaat met maai- en snoeiwerk gestart is. 
Waarom roep je zoveel negatieve kritiek over je af? Gewoon een kwestie van regulier onderhoud plannen.

Een van de geliefste plekken van de hele Maasvallei, de Scharberg in Elsloo, wordt overwoekerd door wildgroei. Vooral bij het bekende uitkijkpunt dat in de volksmand "de Rolberg" wordt genoemd, is het kommer en kwel. Ook langs het fiets-wandelpad naast het Julianakanaal groeien onkruid en struiken zo welig dat er op plaatsen bijna geen doorkomen meer aan is.

Kinderen zien vanaf de Rolberg helemaal niks meer. Maar ook de vele wandelaars die hier een rustmoment met schitterend uitzicht inruimen, komen van een koude kermis thuis: bijna niks meer te zien. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in de gemeente, voor wie dit een geliefd uitje is, kunnen beter een stuk verder op de Scharberg hun heil gaan zoeken. 

Dorpsplatform Elsloo, particulieren en ook raadsleden hebben al hun beklag gedaan bij de gemeente Stein, die echter steevast doorverwijst naar Rijkswaterstaat (RWS); de beheerder van het gebied. Ofschoon de gemeente regelmatig overleg voert met Rijkswaterstaat en dit item dus wel degelijk op de agenda kan zetten, maar blijkbaar andere prioriteiten heeft. Of zouden ze dit zooitje ongeregeld onkruid ook onder het project "Bloeiende Bermen" scharen?! Ik dacht dat de gemeente Stein "Toerisme" altijd met een hoofdletter schreef, maar dat gebeurt blijkbaar toch maar selectief.

Een Elslonaar heeft in 2018 al een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd. Op zijn vraag wat RWS aan het achterstallig groenonderhoud dacht te gaan doen; kreeg hij doodleuk als antwoord: "helemaal niets"

Kortom, bijna alle voor burgers beschikbare middelen zijn ingezet om de overheid in de "werk" modus te krijgen, maar dat wil niet lukken. Primaire aanspreekpunt is en blijft toch de gemeente Stein, want dit zooitje ongeregeld ligt toch binnen haar gemeentegrenzen.

Maar misschien helpt het als we massaal gaan klagen; dat kan via het contactformulier van Rijkswaterstaat >

Schriftelijk kan ook :
Helpdesk Water
Rijkswaterstaat WVL
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

 

 

 • Laatste update op .

Vergunningen gemeente Stein

Omgevingsvergunningen
Op de hoogte blijven van de plannen of vergunningen die jouw straat of buurt aangaan? Hier lees je de verkorte versie van deze bekendmakingen. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staan op www.overheid.nl
Wil je de bekendmakingen die jij interessant vindt automatisch ontvangen? Dat kan! Activeer de e-mailservice of download de app via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo blijf je op de hoogte.


Publicatiedatum 25.11.2021

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-120\0971184503 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen na dumping (calamiteit) gelegen aan Westelijke Kanaalweg. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-153\0971179423 voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat 12 te Stein bij besluit van 19 november 2021 van rechtswege is toegekend.
• O2021-173\0971181549 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein bij besluit van 23 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-206\0971184943, ingekomen op 18 november 2021 voor het oprichten van luifels en overkapping gelegen aan Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond.
• O2021-205\0971184762, ingekomen op 17 november 2021 voor de noodkap van 32 bomen gelegen aan Scharberg en Westelijke kanaalweg Elsloo.


Publicatiedatum 18.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-190\0971182960, ingekomen op 18 oktober 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Ambiorixstraat 28 6171 BJ te Stein.


Publicatiedatum 15.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-203\0971184333, ingekomen op 10 november 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Beukstraat 28 6181 KV Elsloo.
• O2021-200\0971184281, ingekomen op 10 november 2021 voor het plaatsen van een dak gelegen aan Den Hoekstraat 30 6171 VZ te Stein.
• O2021-202\0971184310, ingekomen op 10 november 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-203\0971161168 voor legaliseren van uitbreiding en wijziging van een woonhuis gelegen aan Pastoor Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond bij besluit van 3 november 2021 wordt toegekend.
• O2021-109\0971173779 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo bij besluit van 10 november 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 12.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-171\0971181496, ingekomen op 16 september 2021 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Dross Kampsstraat 35 6171 JN Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo van rechtswege is toegekend op 15 juli 2021.
• O2021-172\0971181532 voor het inrichten van een oogkliniek gelegen aan Mauritslaan 55, 6129 EL Urmond bij besluit van 10 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-166\0971183511, ingekomen op 26 oktober 2021 voor het houden van Loopfestijn Stein op 6 maart 2022 in en om het Steinerbos te Stein.


Publicatiedatum 10.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-168\0971181278 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Jurgensstraat 4 6181 HG te Elsloo bij besluit van 8november 2021 wordt afgewezen.
• O2021-181\0971182234 voor het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo bij besluit van 4 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• A2021-135\0971181871, ingekomen op 29 september 2021 voor het houden van het PleinfeStein gelegen aan het Wilhelminaplein te Stein.


Publicatiedatum 05.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-181\0971182234, ingekomen op 4 oktober 2021 voor het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo.
• O2021-168\0971181278, ingekomen op 15 september 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Jurgensstraat 4 6181 HG te Elsloo.


Publicatiedatum 04.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-180\0971182012 voor het intern verbouwen van een woning gelegen aan Arnoldenstraat 9 te Stein bij besluit van 27 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 03.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-193\0971183059, ingekomen op 19 oktober 2021 voor het oprichten van een erfafscheiding gelegen aan Steeg 35 6127 EA te Stein.
• O2021-194\0971183704, ingekomen op 30 oktober 2021 voor het kappen van houtopstanden gelegen aan Mauritsweg ong. Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-146\0971178517 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo bij besluit van 7 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-175\0971181655 voor het plaatsen van een ondergrondse opslagtank Ad Blue aan Business Park Stein 194, 6181 MA te Elsloo bij besluit van 15 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-170\0971181425 voor -het aanleggen van een nieuwe in-/uitrit gelegen aan Henri Hermansstraat 4 6129 GK te Urmond bij besluit van 1 november 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 02.11.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-166\0971180734 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo bij besluit van 29 oktober 2021 wordt afgewezen.


Publicatiedatum 01.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-185\0971182691, ingekomen op 12 oktober 2021 voor het uitbreiden van een bedrijfshal gelegen aan Sanderboutlaan 1, 6181 DN te Elsloo.

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer
• 
Aanvrager: Kivit Staalbouw bv, Locatie: Sanderboutlaan 1, 6181 DN Elsloo, Datum melding:14 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-206697, Dossiernummer: M2021-025\0971182905, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting.
• Aanvrager: FYEObMedical b.v., Locatie: Mauritslaan 49 te Urmond, Datum melding:14 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-207155, Dossiernummer: M2021-024\0971182813, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een oogkliniek
• Aanvrager: Auto Service Piereij, Locatie: Business Park Stein 147 te Elsloo, Datum melding: 26 augustus 2021, ZaaknummerRUD: 2021-206143 Dossiernummer: M2021-022\0971180316, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een vakgarage.
• Aanvrager: Leers Infra b.v. Locatie: Schuttersstraat 14a te Elsloo, Datum melding:4 oktober 2021, Zaaknummer RUD:2021-207110, Dossiernummer: M2021-023\0971182248, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een inrichting
• Aanvrager: Camping Catsop b.v. Locatie: Hokkelderweg 2, 6181 LZ Elsloo, Datum melding: 18 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-202748, Dossiernummer: M2021-027\0971183673, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voorhet plaatsen van 2 sanitairewagens en een gastank.
• Aanvrager: Sitech Services Logistic Support b.v. Locatie: Business Park Stein 151, 6181 MA Elsloo, Datum melding: 22 oktober 2021, Zaaknummer RUD: 2021-207643, Dossiernummer: M2021-026\0971183310, Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een inrichting voor op en overslag van materialen.


Publicatiedatum 27.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-192\0971183052, ingekomen op 19 oktober 2021 voor het oprichten van een kantoorpand gelegen aan Heirstraat 36 a, 6129 PK te Urmond.
• O2021-184\0971182619, ingekomen op 11 oktober 2021 voor het verbouwen van een bedrijfspand (realisatie extra kantoorruimte) gelegen aan Molenweg zuid 6 6129 PH Urmond.


Publicatiedatum 26.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-143\0971178195 voor het wijzigen van een gevel en het aanpassen tuin gelegen aan Keerenderkerkweg 20 6171 VL te Stein bij besluit van 22 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 22.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-187\0971182758, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het plaatsen van een bitumentank gelegen aan Heidekampweg 2, 6171 DV te Stein.

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-147\0971182887, ingekomen op 14 oktober 2021 voor het houden van de Kerstmarkt Oud Urmond op 12 december 2021 op diverse locaties in Oud Urmond.

Besluit aanvraag in kader Horecawet
•  A2021-120\0971180847 voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen Mauritsweg 90 te Stein bij besluit van 20 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 21.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-174\0971181580, ingekomen op 22 september 2021 voor het inrichten van een maatschappelijk gebouw (bestemmingsplan) gelegen aan Heuvelstraat 1a, 6181 PE te Elsloo.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-162\0971180155 voor het plaatsen van een zwembad gelegen aan Steeg 12 6171 EB te Stein bij besluit van 19 oktober 2021 wordt afgewezen.


Publicatiedatum 18.10.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-186\0971182756, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het vervangen van een dakspant gelegen aan Speelheuvel 1 6129 PV te Urmond.
• O2021-189\0971182787, ingekomen op 14 oktober 2021 voor het aanleggen van een inrit gelegen aan Heerstraat Noord 119 6171 CG te Stein.
• O2021-188\0971182768, ingekomen op 13 oktober 2021 voor het vergroten van een woning gelegen aan Meerser Koestraat 26 a 6171 PV te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-127\0971175769 voor het tijdelijk plaatsen van een kermiswoonwagen gelegen aan Heirstraat 12te Elsloo bij besluit van 14 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-116\0971174459 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo bij besluit van 15oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 14.10.2021

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2021-139\0971182170, ingekomen op 3 oktober 2021 voor het houden van Carnavalsoptocht Elsloo op 27 februari 2022 door verschillende straten te Elsloo.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-118\0971174631 voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan Nattenhover Koestraat 2 6129 LH te Urmond bij besluit van 11 oktober 2021 wordt toegekend.
• O2021-177\0971181708 voor het kappen van een boom gelegen aan Heerstraat Zuid 26 6171 XG te Stein bij besluit van 12 oktober 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 11.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-176\0971181706 voor het inrichten van een horecagelegenheid gelegen aan Berger Maasstraat 17 te Urmond bij besluit van 7 oktober 2021 wordt toegekend.
• 2021-204069 dossiernummer O2021-123\0971175467 voor ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van L'Ortye Stein B.V. gelegen aan Veldschuurdijk 9 te Elsloo bij besluit van 1 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum, 05.10.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-233\0971163480 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Steinderweg 39 te Stein bij besluit van 30 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 04.10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-178\0971181880, ingekomen op 28 september 2021 voor het wijzigen van de gevels gelegen aan Jurgensstraat 83 6181 HE te Elsloo.
• O2021-176\0971181706, ingekomen op 24 september 2021 voor het inrichten van een horecagelegenheid gelegen aan Berger Maasstraat 23, 6129 BC Urmond.
• O2021-179\0971181959, ingekomen op 29 september 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Urmonder Maasstraat 3 6129 CR te Urmond.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-155\0971179430 voor het verbreden van een in/- uitrit gelegen aan Zwaluwhof 15 6181 KH te Elsloo bij besluit van 29 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 02.10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-169\0971181412, ingekomen op 17 september 2021 voor het (ver)bouwen van een kantoorgebouw gelegen aan Schuttersstraat 14a, 6181 AC te Elsloo.
• O2021-172\0971181532, ingekomen op 21 september 2021 voor het inrichten van een oogkliniek gelegen aan Mauritslaan nabij nr 49, 6129 EL Urmond.
• O2021-177\0971181708, ingekomen op 26 september 2021 voor het kappen van een boom gelegen aan Heerstraat Zuid 26 6171 XG te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2020-206\0971161304 voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement gelegen aan Peldenstraat 11 en 11a 6171 XV Stein bij besluit van 20 mei 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 30.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-161\0971180147, ingekomen op 24 augustus 2021 voor plaatsen van een Landmark Archeoroute * gelegen aan de Westelijke Kanaalweg (bij 't Auwt Vaer nabij voormalige haven van Elsloo die aan de overzijde van de Maas bij de autowegbrug lag)

* Archeo Route markeert archeologische locaties waarbij geïnteresseerden met hun smartphone de app Archeo Route Limburg kunnen raadplegen voor extra informatie.


Publicatiedatum 27.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-159\0971179907, ingekomen op 18 augustus 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Meerser Koestraat 26 a, 6171 PV te Stein.
• O2021-173\0971181549, ingekomen op 21 september 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-075\0971171091 voor het plaatsen van een raam in een binnenwand van het streekmuseum gelegen aan Op de Berg 6, 6181 GT te Elsloo bij besluit van 23 september 2021 wordt toegekend.

Aanvraag evenementenvergunning
• A2021-117\0971181068, ingekomen op 8 september 2021 voor het houden van een vogelbeurs op 6 november 2021 in het Maaslandcentrum te Elsloo, Burg. Maene

nstraat 45 6181EA Stein.
• A2021-118\0971180845, ingekomen op 8 september 2021 voor het houden van een vogelbeurs op 11 december in hetMaaslandcentrum te Elsloo, Burg. Maenenstraat 45 6181EA Stein.
• A2021-127\0971181460, ingekomen op 16 september 2021 voor het houden van Boetegewoon Bie Brigitte in deGrotestraat te Urmond.

 


Publicatiedatum 20.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-151\0971179095, ingekomen op 2 augustus 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Veldschuurweg ong 6171 RP Stein.
• O2021-166\0971180734, ingekomen op 6 september 2021 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo.
• O2021-153\0971179423, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het bouwen van een woonhuis / aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat Stein.
• O2021-118\0971174631, ingekomen op 3 juni 2021 voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan Nattenhover Koestraat 2 6129 LH te Urmond.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-072\0971170598 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Michiel de Ruyterstraat 2 te Elsloo bij besluit van 9 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-125\0971175561 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Charles de Gavrestraat 10 6181 GL te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-147\0971178543 voor het inrichten van een pedicuresalon gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein bij besluit van 16 september 2021 wordt toegekend.
• O2021-129\0971176011 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Brederodestraat 17 6181 BE te Elsloo bij besluit van 3september 2021 wordt toegekend.
• O2021-148\0971178679 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo bij besluit van 20 september 2021 wordt toegekend.

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-098\0971180535 voor Kemken 7 Elsloo gelegen aan Kempken 7 te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.
• S2021-097\0971180389 voor Rembrandtstraat 31 Elsloo gelegen aan Rembrandtstraat 31 te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.
• S2021-100\0971181049 voor het illegaal dumpen van asbesthoudende materialen gelegen aan Oostelijke kanaalweg te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Aanvraag evenementenvergunning
• A2021-107\0971179964, ingekomen op 19 augustus 2021 voor Het houden van wielertoertocht Gravel Fest gelegen aan Verschillende wegen te Stein.

Besluit aanvraag evenementenvergunning
• A2021-087\0971178045 voor het houden van Garagesale Urmond 2021 op 26 september 2021 te Urmond bij besluit van 8 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 17.09.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-138\0971177479, ingekomen op 8 juli 2021 voor het vergroten van een woonhuis en oprichten van een garage gelegen aan Heirstraat 37 6181 HL te Elsloo.
• O2021-165\0971180692, ingekomen op 3 september 2021 voor het aanleggen van een uit-/ inrit gelegen aan Jurgensstraat 45 6181 HD te Elsloo.
• O2021-147\0971178543, ingekomen op 22 juli 2021 voor het inrichten van een pedicuresalon gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-162\0971180155, ingekomen op 24 augustus 2021 voor het plaatsen van een zwembad gelegen aan Steeg 12 6171 EB te Stein.
• O2021-158\0971179904, ingekomen op 18 augustus 2021 voor het kappen van een wilg gelegen aan Kinskystraat 46 6171 LZ te Stein.
• O2021-164\0971180391, ingekomen op 30 augustus 2021 voor het legaliseren van bijgebouwen gelegen aan Julianastraat 32 6129 BV te Urmond.

Besluit omgevingsvergunning
• O2021-134\0971176468 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14, 6171 EX te Stein bij besluit van 8 september 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 06.09.021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Keerend 38 6171 VS te Stein voor het wijzigen van een omgevingsvergunning, zaaknummer O2020-176.
• Veestraat 3 6171 CM te Stein, voor het vergroten van een woonwagen (realiseren slaapkamer), zaaknummer O2020-170.
• Bergènkenstraat ong. te Stein, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-188.
• Doctor Schaepmanstraat 1 6129 JB te Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2020-189.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Bergstraat 14, 6129 CZ te Urmond voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 31 augustus 2021, zaaknummer O2021-137.

Melding verkeersbesluit
• 2021VBST08 - Opheffen invalidenparkeerplaats Koeweide Meers


Publicatiedatum 02.09.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• A2021-108\0971180267, ingekomen op 26 augustus 2021 voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen Schineksstraat 11 te Stein.
• O2021-137\0971177446, ingekomen op 8 juli 2021 voor het intern verbouwen van een woonhuis gelegen aan Bergstraat 14 6129 CZ te Urmond.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-137\0971177446 voor het intern verbouwen van een woonhuis gelegen aan Bergstraat 14 6129 CZ te Urmond bij besluit van 31augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 30.08.2021

Besluit verlenging beslistermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• 
O2021-091\0971172338 voor het inrichten van een pakketdienst (Pick-up point) gelegen aan Stadhouderslaan 247 6171 KK te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 18.08.2021

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-141\0971177853 voor het wijzigen van een inrichting gelegen aan Het Einde 44, 6181 JT te Elsloo bij besluit van 16 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-130\0971176084 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7, 6181 GS te Elsloo bij besluit van 12 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-113\0971174028 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein bij besluit van 12 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 13.08.2021

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-149\0971178895 voor het verrichten van werkzaamheden aan het voorerf van het bedrijfspand an de Havenstraat 23, 6171 ED te Stein bij besluit van 11 augustus 2021 wordt toegekend.
• O2021-124\0971175556 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Charles de Gavrestraat 13 6181 GL te Elsloo bij besluit van 9 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 12.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-052\0971168985, ingekomen op 10 maart 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Steinderweg 27 6171 XJ Stein.
• O2021-155\0971179430, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het verbreden van een in/- uitrit gelegen aan Zwaluwhof 15 6181 KH te Elsloo.


Publicatiedatum 10.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
•  O2021-124\0971175556, ingekomen op 14 juni 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Charles de Gavrestraat 13 6181 GL te Elsloo.


Publicatiedatum 05.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-128\0971175912, ingekomen op 17 juni 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen en het verwijderen van asbesthoudende toepassingen gelegen aan Maasberg 6 6181 GV te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-121\0971174949, ingekomen op 8 juni 2021 voor het verbreden van een in-/uitrit gelegen aan Past Willemsstraat 15 6181 HT te Elsloo, bij besluit van 3 augustus 2021 wordt toegekend.
•  O2021-122\0971175387, ingekomen op 10 juni 2021 voor het oprichten van een tuinberging en verbreden in- en uitrit gelegen aan Kuilenweg 15 6181 NE te Elsloo, bij besluit van 3 augustus 2021 wordt toegekend.


Publicatiedatum 04.08.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-148\0971178679, ingekomen op 26 juli 2021 voor het kappen van bomen gelegen aan Schuttersstraat 14 a 6181 AC te Elsloo.
• O2021-150\0971179071, ingekomen op 30 juli 2021 voor het wijzigen van de zijgevel gelegen aan Burg Eussenstraat 54 a 6181 BR te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-031\0971167101 voor het plaatsen van een carport gelegen aan Breinderweg 49 6171 TX te Stein.


Publicatiedatum 28.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-131\0971176151, ingekomen op 22 juni 2021 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Noelweg 19 6171 HB te Stein.
• O2021-142\0971178026, ingekomen op 15 juli 2021 voor het tijdelijke verruimen van openingstijden gelegen aan Ondergenhousweg 15, 6171 GW te Stein.
• O2021-146\0971178517, ingekomen op 22 juli 2021 voor het wijzigen van gevels gelegen aan Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo.
• O2021-129\0971176011, ingekomen op 20 juni 2021 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Brederodestraat 17 6181 BE te Elsloo.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-140\0971177821 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein bij besluit van 26 juli 2021 wordt toegekend. 
• O2021-075\0971171091 aanvraag voor het constructief verbouwen van streekmuseum gelegen aan Op de Berg 6, 6181 GT te Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 26.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-130\0971176084, ingekomen op 21 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 7 6181 GS te Elsloo.
• O2021-134\0971176468, ingekomen op 27 juni 2021 voor het plaatsen van een gevel gelegen aan Violensteeg 14 6171 EX te Stein.
• O2021-140\0971177821, ingekomen op 14 juli 2021 voor het inrichten van een ruimte voor fitness activiteiten gelegen aan Havenstraat 23, 6171 ED te Stein.


Publicatiedatum 23.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-127\0971175769, ingekomen op 16 juni 2021 voor het tijdelijk plaatsen van een kermiswoonwagen gelegen aan Heirstraat 12 6181 HM te Elsloo.
• O2021-114\0971174309 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.
• O2021-113\0971174028 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.


Publicatiedatum 21.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.
• O2021-126\0971175623, ingekomen op 14 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-116\0971174459, ingekomen op 1 juni 2021 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo.
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.


Publicatiedatum 19.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591, ingekomen op 4 mei 2021 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo.
• O2021-113\0971174028, ingekomen op 26 mei 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein.

Besluit aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-098\0971172839 voor het verbouwen van een woonhuis gelegen aan Op de Dries 39 6181 JK te Elsloo bij besluit van 14 juli 2021 wordt toegekend.
• O2021-110\0971173780 voor het wijzigen van een gevel gelegen aan Barbariniplein 7 6171 GJ te Stein bij besluit van 15 juli 2021 wordt toegekend.


week 29.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Voor het tijdelijke aanleggen van een in-/uitweg aan de Sanderboutlaan i.v.m. het uitbreiden van een bouwplaats gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo, zaaknummer O2021-133.
• Graetheidelaan 33, 6129 GC Urmond, voor het inrichten van een cateringbedrijf, zaaknummer O2021-135.
• Voor het vergroten van berging en wijziging gevel gelegen aan Dorpstraat 23 ,6181 GW te Elsloo, zaaknummer O2021-111

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Dijkweg ong. te Meers voor het aanleggen van een taludtrap, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-070.
• Voor het aanleggen van een tijdelijke in-/uitweg op het perceel gelegen aan de Business Park Stein 133 te Elsloo. Deze uitweg wordt aangelegd ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de bouwplaats van Nedlin in de groenstrook aan de Sanderboutlaan te Elsloo, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-133.
• Voor het verbouwen van een woonhuis, Stationsstraat 31 Elsloo, verzenddatum besluit 7 juli 2021, zaaknummer O2021-023
• Voor het plaatsen van informatiebanners gelegen op de groenstrook tussen de Heisteeg en de van der Marktstraat te Stein, verzenddatum besluit 13 juli 2021, zaaknummer O2021-112.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Het vergroten van berging en wijziging gevel gelegen aan Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo, zaaknummer o2021-111.


week 28.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Op de Dries 43a, 6181 JK Elsloo, sloop van bestaande woning en bouwen nieuwe woning, dossiernummer O2021-115.
• Jurgensstraat ong., het kappen van 24 bomen i.v.m. reconstructie werkzaamheden aan de weg, zaaknummer O2021-119.
• Dorpstraat 23 6181 GW te Elsloo, voor het vergroten van berging en wijziging gevel, zaaknummer O2021-111
• Graetheidelaan 33 6129 GC te Urmond, voor het inrichten van een cateringsbedrijf, zaaknummer O2021-135
• Kerkstraat 1 6171 EC te Stein, voor het plaatsen van een monument schutterij St. Joseph, zaaknummer O2021-106
• Kinskystraat 18 6171 LZ te Stein, voor het plaatsen van een bijgebouw, zaaknummer O2021-069 

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Veldschuurweg 17, 6171 RP te Stein, voor het legaliseren van het oprichten van een mantelzorgwoning, dossiernummer O2020-194.
• Stationsstraat 31 6181 AD te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, dossiernummer O2021-023\0971166564

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Wegtracé tussen Business Park Stein nummer 133 en 323 voor het aanleggen van een leidingentracé, verzenddatum besluit 28 juni 2021, zaaknummer O2021-049.
• Het inrichten van een stagiaireverblijf, Platijkweg 1, 6171 ZA Stein, verzenddatum besluit 2 juli 2021, zaaknummer O2021-092.


Week 27.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Op de Dries 43a, 6181 JK Elsloo, voor het bouwen van een woonhuis, dossiernummer O2021-115\0971174403
• Veldschuurdijk 9, 6181 PD Elsloo, voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van de omgevingsvergunning, dossiernummer O2021-123, RUD zaaknummer 2021-204069.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Zwartdriesstraat 2, 6171 CC Stein, voor het kappen van een boom aan de Zwartdriesstraat, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-132.

Besluit uitgebreide omgevingsvergunning
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo, voor het plaatsen en vervangen van sportveldverlichting op sportpark Mergelakker, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-078.
• Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het plaatsen en vervangen van sportveldverlichting op sportpark ’t Hetjen, bekendmaking besluit 24 juni 2021, zaaknummer O2021-077.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
• Veldschuurdijk 9, 6181 PD Elsloo, voor het ambtshalve wijzigen van de energievoorschriften van de omgevingsvergunning, dossiernummer O2021-123, RUD zaaknummer 2021-204069. Het ontwerp besluit ligt met ingang van 25 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
• Sanderboutlaan 13, 6181 DN Elsloo voor het veranderen van een inrichting (Karwei), zaaknummer RUD 2021-203683, dossier nr. M2021-011.
• Mauritsweg 134, 6171 AK Stein voor het vervangen van een gasdrukstation (Enexis bv), zaaknummer 2021-204525, dossier nr. M2021-012.
• Kruisstraat 2, 6171 GG Stein, het uitbreiden van een terras (café Verjans), zaaknummer RUD 2021-204073, dossier nr. M2021-015.
• Berger Maasstraat 23, 6129 BC Urmond, nieuwbouw horecalocaliteit en uitbreiding terras (Terras Maasoever), zaaknummer RUD 2021-204757, dossier nr M2021-016.


Week 24.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-109\0971173779
• Van der Marckstraat 77, 6171 PP te Stein, voor het tijdelijk plaatsen van informatiebanners, zaaknummer O2021-112\0971173916
• Kanaalweg 20, 6129 AZ Urmond voor het inrichten van een tijdelijke standplaats, zaaknummer O2021-108
• Diependaalstraat 11, 6171 JD Stein voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-101\0971173071
• Weertdijkweg, Dijkweg en Urmonder Parallelweg te Stein, wegens tijdelijk omleggen en permanent wijzigen van de loop van een zijtak van de Ur, zaaknummer O2021-084\0971171772
• Berger Maasstraat 17, 6129 BC te Urmond, voor het oprichten van een horecalokaliteit met terras en parkeerplaats, zaaknummer O2021-104\097117343


Week 23.2021

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• Meijgatenstraat 8, 6171 JJ te Stein, plaatsen van een overkapping  bij besluit van 21 mei 2021 wordt toegekend. Zaaknummer O2021-076\0971171136
• Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond, voor kapvergunning Terras Maasoever, zaaknummer O2020-204\0971161205 


Week 22.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• Veldjensweg en omgeving Meers, voor het plaatsen van een klaphekjes en bank, zaaknummer O2021-081\0971171545
• Kinskystraat 18, 6171 LZ te Stein, voor het plaatsen van een bijgebouw, zaaknummer O2021-069\0971170432
• Business Park Stein 108, 6181 MA te Elsloo, voor het inrichten van een tijdelijke teststraat, zaaknummer O2021-103\0971173417
• Platijkweg 1, 6171 XA te Stein, voor het inrichten van een stagiaire verblijf (2 slaapkamers) zaaknummer O2021-092\0971172365

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een opslagloods, zaaknummer O2021-016\0971166244


Week 21.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Swentiboldlaan 30 6129 HP Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-097.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Stationsstraat 31 6181 AD Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 mei 2021, zaaknummer O2021-023.


Week 20.2021

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het gebruik van een chemicaliëntank, verzenddatum besluit 10 mei 2021, zaaknummer O2020-145.
• Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verhogen van een dak en vergroten dakkapel, verzenddatum besluit 17 mei 2021,zaaknummer O2020-222.
• Doctor Poelsstraat 28, 6181 CP te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 mei 2021, zaaknummer O2021-095.

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 te Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo, voor revisievergunning milieu voor de gehele inrichting en het plaatsen van een bedrijfshal met kantoorruimte en het inrichten van een parkeerterrein door J.W. Limpens & zonen bv., zaaknummer gemeente O2020-232, zaaknummer RUD 2021-100030. De aanvraag en ontwerp beschikking ligt van 7 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 op het gemeentehuis gedurende de reguliere openingstijden op afspraak ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder zienswijzen tegen het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stein. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs L.J.J. Pompl van de afdeling VTH (tel 046-4359393).


Week 19.2021

Besluit omgevingsvergunning
• Dross vd Weijdenplein 5, 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 3 mei 2021, zaaknummer O2021-055.

Vaststelling bestemmingsplan “Meerdel”
In de raadsvergadering van 29 april  jl. is het bestemmingsplan “Meerdel” vastgesteld. 

Het plan ligt vanaf 12 mei a.s. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatienummer:  NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0003
Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld. De volledige bekendmakingen hierover kun je vinden in de Staatscourant en het gemeenteblad  van vandaag of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 18.2021

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 20 april 2021, zaaknummer O2021-060
• Meerser Koestraat 26a 6171 PV te Stein, voor het wijzigen van een voorgevel, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-050

Ontwerp besluit omgevingsvergunning Veedrift Heidekamppark Stein
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat voor eenieder het ontwerp besluit omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-226\0971162997 voor vellen van houtopstand en herplant in en nabij Veedrift/Heidekamppark te Stein gelegen aan Heidekamppark Urmond vanaf 28 april 2021 ter inzage ligt. Het plan kan op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:
• Kappen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Rechtsbescherming
De aanvraag heeft betrekking op een geval zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo. Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure (afdeling 3.4 van de Awb). Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 28 april 2021 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-226, Heidekamppark Urmond” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Voor het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Het ontwerp besluit is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971. OVHeidekamppark-OB01
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs L.J.J. Pompl: per telefoon ( tel. nr. 046-4359393) of per mail ()


Week 17.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Kerkstraat 18 6181 NP Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-003.
• Heisteeg 98, 6171 Nl Stein , voor het renoveren van sportpark ’t Hetjen, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-040.
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo, voor het renoveren van sportpark Mergelakker, verzenddatum besluit 16 april 2021, zaaknummer O2021-039.
• Beukstraat 26 6181 KV te Elsloo, voor het realiseren (legaliseren) van een draadhekwerk, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-053
• Kerkstraat 18 6181 NP Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 21 april 2021, zaaknummer O2021-003.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
Wijziging verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023
• Veldschuurweg 17 6171 RP Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met minimaal 6 weken, verzenddatum besluit 20 april 2021, O2021-016.

Wijziging verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023
Met het collegebesluit van 6 april 2021 heeft het college conform artikel 2 lid 3 van de ‘Verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023’ besloten per 1 mei 2021 artikel 2 lid 1b van de Verordening Starterslening gemeente Stein 2020-2023 als volgt te wijzigingen.
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
b. voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Stein met een maximale koop(/‐aanneem)som van € 245.000, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Meer informatie is te lezen op www.gemeentestein.nl/starterslening


Week 16.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Staakijzerstraat 12 6129 JC te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-041.
• Mergelakker 66, 6181 GJ te Elsloo, voor het renoveren van sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039.
• Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het renoveren van sportpark ’t Hetjen, zaaknummer O2021-040.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, voor het plaatsen van een loods, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2020-179.
• Houterend 83 6171 CR Stein, het aanleggen van een inrit, verzenddatum besluit 7 april 2021, zaaknummer O2021-065.
• Molenweg zuid 4d te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 7 april 2021, zaaknummer O2020-234.
• Mauritslaan 14, 6129 EM te Urmond, voor het verbreden van een uitrit, verzenddatum besluit 8 april 2021, zaaknummer O2021-067.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Mergelakker 66, 6181 JG Elsloo (sportpark Mergelakker), voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2021-039.
• Heisteeg 98, 6171 NL (sportpark ’t Hetjen), voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 6 april 2021, zaaknummer O2021-040.
Bestemmingsplan “Erfgoed Stein”
• Staakijzerstraat 12 6129 JC te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 13 april 2021, zaaknummer O2021-041.

Bestemmingsplan “Erfgoed Stein”
Vanaf woensdag a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan “Erfgoed Stein” zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer: NL.IMRO.0971.BPerfgoed-0001


Week 15.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veldschuurdijk 2 6171 RR te Stein, voor het plaatsen van een garage met overkapping, zaaknummer O2021-073


Week 14.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Bingelkruid 2 6181 ML Elsloo, voor hetplaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-064
 Dross vd Weijdenplein 5 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafschjeiding, zaaknummer O2021-055
 Blauwensteenweg 13 6171 KW te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2021-071

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Steinderweg 39a te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021
 Molenweg Zuid ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-234


Week 13.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, zaaknummer O2021-060.
 Veldschuurweg 15 6171 RP te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2021-059.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Hoolstraat 2a te Stein, voor het oprichten van een woning, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-231.
 Houterend 87 te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-048.
 Meerser Eindstraat 11 6171 PS Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-235.
 Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-051.
 Raadhuisplein 85 6171 JC te Stein, voor het realiseren van een Domino’s Pizza (van rechtswege), verzenddatum besluit van rechtswege 24 maart 2021, zaaknummer O2021-008.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Koningstraat 10 6129 BD te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-032.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-031.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Raadhuisplein 80, 6171 JC Stein voor het inrichten van Domino’s pizza en voor het opleggen van maatwerkvoorschriften, dossiernummer M2021-003, zaaknummers RUD 2021-201113 en 201-201253.
 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein, voor het houden van landbouwhuisdieren (varkens) bij een type B bedrijf, dossiernummer M2021-005, Zaaknummer RUD 2021-201846.


Week 12.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Past Eijckstraat 4 6129 BK te Urmond, voor het inrichten van een afhaalrestaurant gelegen aan hetzelfde adres, zaaknummer O2021-054
• Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, zaaknummer O2021-051


Week 11.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Beukstraat 26 6181 KV Elsloo, voor het legaliseren van een draadhekwerk, zaaknummer O2021-053.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Sint Maartenstraat 3 6129 CV te Urmond, voor de aanleg van een uitrit, zaaknummer O2021-044.
• Maarten Trompstraat 12 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
• Breinderweg 51 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
• Heistreeg 98, 6171 NL te Stein & Mergelakker 66 6181 JG te Elsloo, voor de kap van in totaal 14 bomen op de genoemde locaties, zaaknummer O2021-038.


Week 10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Mergelakker 66, 6181 JG te Elsloo, renoveren sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039
 Meerdel te Elsloo, kappen van bomen, zaaknummer O2021-001
 Stationsstraat 59, 6181 AE te Elsloo, plaatsen van een reclamezuil, zaaknummer O2021-047
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, renoveren sportpark 't Hetjen, zaaknummer O2021-040
 Dasmer 10, 6171 SB te Stein, kappen 2 bomen, zaaknummer O2021-046

Kennisgeving sloopmelding
 Cornelisleen te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-017
 Heerstraat C 51-C, 6171 HS te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-024


Week 9.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veestraat 5 6171 CM Stein, het plaatsen van een muur, zaaknummer O2021-037.
 Steenwegstraat ong. Stein, voor het kappen van een populierenopstand (110 populieren), zaaknummer O2021-011.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Veerweg 12 6129 BA te Urmond, voor het vergroten van een balkon, verzenddatum besluit 2 maart 2021, zaaknummer O2020-211.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 3 maart 2021, zaaknummer O2021-036.

Ontwerpbesluit
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het gebruik van een chemicalientank. Het ontwerp besluit ligt m.i.v. 3 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder bij het college van B&W van Stein zienswijzen indienen. Voor vragen of het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Stein tel 046-4359393, team VTH. Betreft zaaknummer RUD 2020-205686 en dossiernummer O2020-145.


Week 8.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dorine Verschureplein 9a, 6181 AS te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot appartement, zaaknummer O2021-027.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein, voor het kappen van een dode boom, zaaknummer O2021-028.
 Schuttersstraat 14a, 6181 AC Elsloo, voor het verwijderen van een houtopstand en het afgraven van een grondwal, zaaknummer O2021-025.
 Haven 20, 6171 EG Stein, het plaatsen van een tijdelijke tenthal, zaaknummer O2021-.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een carport, zaaknummer O2021-031.
 Meijersstraat 3 6171 TR te Stein, voor het wijzigen van een gevel, zaaknummer O2021-035.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE Stein, voor het verbreden van een inrit, zaaknummer O2021-036.
 Nabij Heidekampweg 4 aan de Nijverheidsweg 3, 6171 AZ te Stein voor het plaatsen van een schotelantenne, zaaknummer O2021-026.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het kappen van een dode boom, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2021-028, i.v.m. het spoedeisend karakter treedt het besluit al op 12 februari 2021 in werking.
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-209.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Past Eijckstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2020-182.
 Peldenstraat 11(a), 6171 XV te Stein, voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-206.
 Heenkenstraat 12, 6171 LN te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-230.
 Hoolstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-231.
 Veerweg 12 6129 BA Urmond, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (vergroten balkon), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-211.
 Meerser eindstraat ongenummerd, 6171 PS te Stein, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (oprichten woning), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-235.

Bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”

In de raadsvergadering van 11 februari jl. is het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 februari as. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPHavenstraatStein-0003

Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

De volledige bekendmakingen hierover zijn te vinden in de Staatscourant van vandaag en op
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 7.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Breinderweg 51, 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
 Steinderweg ongenummerd, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Stationsstraat 31, 6181 AD te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-023.
 Steinderweg ongenummerd (F498), voor het oprichten van een nieuwe woning, zaaknummer O2020-233.
 Mauritslaan 10, 6181 EM Urmond, voor het aan huis hebben van een eenmansbedrijf voor de productie van elektronische artikelen (oordoppels op maat), zaaknummer O2021-018.
 Koningstraat 10 6129 BD Urmond, voor het plaatsen van een keerwand / schutting, zaaknummer O2021-032.
 Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een loods, zaaknummer O2021-016.
 Maarten Trompstraat 12, 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
 Steinderweg ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van zonnepanelen, zaaknummer O2021-033.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Beukstraat 28, 6181 KV te Elsloo, voor het legaliseren van het plaatsen van een garage, verzenddatum besluit 9 februari 2021, zaaknummer O2020-043.
 Stationsstraat 57, 6181 AE te Elsloo, voor het inrichten van een kantoorpand, verzenddatum besluit 10 februari 2021, zaaknummer O2020-223.

Bestemmingsplan “Meerdel”
Vanaf 18 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan “Meerdel” en het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0002

Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden worden ingediend bij de gemeenteraad resp. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA te Stein

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812
De volledige bekendmakingen hierover kunt u vinden in de Staatscourant van vandaag of via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant


Week 6.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Julianastraat 8, 6181 GR te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot woonhuis, zaaknummer O2021-017.
 Jurgensstraat 66, 6181 HH te Elsloo, voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-019.
 Koningstraat 8 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, zaaknummer O2021-022.
 Steinderweg ongenummerd (Stein F 499), voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Dross Essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-013.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koningstraat 8, 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, verzenddatum besluit 3-2-2021, zaaknummer O2021-022.
 Dross essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, verzenddatumbesluit 3 februari 2021, zaaknummer O2021-013.
 Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond, voor het kappen van een boom, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2021-004.
 Veestraat 3 6171 CM Stein, voor het vergroten van een woonwagen, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2020-170.
 Business Park Stein 133, 6181 MA Elsloo voor het oprichten van een industriële wasserij met kantoren, verzenddatum besluit 2 februari 2021, zaaknummer O2020-179.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer O2020-209.
 Burg de witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer I2020-222.


Week 5.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Heerstraat Centrum 143, 6171 HV te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte met berging, zaaknummer O2021-015.
 Maasberg 2, 6181 GV Elsloo, voor het kappen van bomen i.v.m. regulier onderhoud in kasteelpark Elsloo, zaaknummer O2021-010.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, verzenddatum besluit 25 januari 2021, zaaknummer O2020-213.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide voor elektriciteits-opwekking voor eigen gebruik op eigen terrein, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-158.
 Nabij Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein, voor het legaliseren van een hekwerk, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-186.
 Vleugelmorgenstraat 5 6171 NN te Stein, voor intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-151.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Veestraat 3, voor het vergroten van een woonwagen, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-170.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Daalstraat 23, 6181 JP Elsloo, voor het veranderen van een inrichting (akkerbouwbedrijf Claessen), RUD zaaknummer 2020-207657, dossiernummer M2021-002.


Week 4.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Blauwensteenweg 11, 6171 KW te Stein, voor het vergroten van een woning, zaaknummer O2021-006.
 Wegsken 8, 6171 AM te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte, zaaknummer O2021-007.
 Raadhuisplein 80, 6171 JC te Stein, voor het oprichten van een domino’s pizzeria, zaaknummer O2021-008.
 Moutheuvelsweg 49 6171 VH Stein, voor het oprichten van een woning in een bestaande loods, zaaknummer O2021-009.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koeweide 17a, voor het plaatsen van 2 buitenunits voor een airco, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-199.
 Speelheuvel 39, 6129 PW Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-201.
 Heerstraat Noord 48, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2021-002.
 Nattenhover Koestraat 13, 6129 LH te Urmond, voor het renoveren van een zijgevel, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-218.
 Beekdal Ur (Ellserveld Meerdel), voor het wijzigen van het talud, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-212.

Besluit weigering omgevingsvergunning
 Nabij Brugstraat ong. te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast, verzenddatum besluit 21 januari 2021, zaaknummer O2020-177.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, aanvrager Pisters holding b.v. voor het plaatsen van een opslagloods voor een hoveniers- of aannemersbedrijf, zaaknummer RUD 2020-207497, dossiernr M2021-001. 


Week 3.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
Meerdel ongenummerd te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2021-001.
 Heerstraat noord 48, 6171 CH Stein, voor het verbreden van in-/uitrit, zaaknummer O2021-002.
 Kerkstraat 18, 6181 NP te Elsloo, voor het verbouwen van een woning, zaaknummer O2021-003.
 Kloosterstraat 20, 6129 CS Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-004.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 12 januari 2021, zaaknummer O2020-167.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-207.
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-085.
 Paalweg ong. te Urmond, voor het realiseren van een tijdelijke inrit, verzenddatum besluit 13 januari 2021.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van drie rioleringsputten, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-178.
 Molenweg Zuid te Urmond voor het kappen van 5 bomen in het kader van het project reconstructie Molenweg Zuid Paalweg Urmond, verzenddatum besluit d.d. 14 januari 2021, zaaknummer O2020-195.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo voor het oprichten van een loods, verzenddatum besluit 11 januari 2020, zaaknummer O2020-179.

 • Laatste update op .

Wat eten we vandaag?

Klik op recept van uw keuze voor meer info. https://www.okokorecepten.nl
Foto: heeft geen betrekking op dagmenu; met dank aan Unsplash.

 • Laatste update op .

Hart van Catsop terug in de tijd

Foto's: Wim Hanssen

Op de Dries in Catsop gaat opnieuw op de schop nadat 5 jaar geleden alle straten opnieuw geasfalteerd werden; tot tweemaal toe zelfs nadat bleek dat de eerste keer niet goed was gedaan en er gevaarlijke situaties ontstonden.

Lees artikel uit november 2015 >

Vanaf de kapel op de splitsing Daalstraat, Het Einde en Op de Dries tot en met het pleintje wordt voorzien van nieuwe bestrating die beter past bij het historisch karakter van dit stukje Catsop. Langs deze straat liggen de oudste panden van Catsop en van oudsher was dit het centrum van het Elslose gehucht; in vroegere tijden een waar verkeersknooppunt door twee driesprongen en diverse landweggetjes richting Terhagen en Geulle.

Voor deze beauty-renovatie is een budget van 500.000 euro gereserveerd, dat is onvoldoende om het hele gehucht aan te pakken, vandaar de keuze voor dit oudste gebied.
Onderdeel van het plan is dat er ook parkeerhofjes worden gerealiseerd aan de Schuthagerweg zodat het pleintje een groenere uitstraling krijgt en niet altijd vol blik staat.
Voordat de schop de grond ingaat ergens in 2021 wordt nog eerst met omwonenden gesproken. Ook moet waterbedrijf WML nog voorzieningen treffen.

Naast Catsop worden in de toekomst ook de oude kernen van Stein, Urmond en Oud-Elsloo op soortgelijke wijze aangepakt: het in ere herstellen met respect voor de historische context.

Op De Dries Catsop

 

 • Laatste update op .

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.