Skip to main content

ELSLOO

Verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

  • Afbeeldingen | Bron: Rijkswaterstaat, YouTube, Google Maps ©

Vanaf 26 februari 2024 gaat aannemer Boskalis aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden om de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden. Als eerste wordt de beplanting van de voorziene verbreding verwijderd; op sommige plekken is die strook tientallen meters breed. Daarna vindt er een bodemonderzoek plaats naar voorwerpen uit het verleden, hoe het gaat met de bodem en mogelijke niet-ontplofte bommen.

Deze werkzaamheden duren bijna het hele jaar. Om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren, houden ze rekening met het broedseizoen. Dat betekent dat een deel van de planten begin 2024 worden verwijderd en het andere deel na de zomerperiode.

Verkeersmaatregelen
Op verschillende plaatsen worden verkeersmaatregelen genomen voor de veiligheid van weggebruikers en om veilig te kunnen werken. Kijk voor deze maatregelen op de website van Rijkswaterstaat⇢

Informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat. Je kunt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) ook gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002

Om de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen (nabij Echt) en Kerensheide goed uit te kunnen voeren, sloot Rijkswaterstaat op maandag 12 september 2022 overeenkomsten met de provincie Limburg, het waterschap Limburg en de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Met het tekenen van de overeenkomsten gaat het project de uitvoerende fase in. Zo komt de schop de grond in weer een stap dichterbij.

Lees volledige bericht van Rijkswaterstaat ⇢

Wegverbreding, viaducten vernieuwd, faunapassages
De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2 maal 2 met spitsstroken, naar 2 maal 3 rijstroken met vluchtstroken. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2. Elf viaducten en onderdoorgangen worden vernieuwd, vier viaducten blijven behouden en één viaduct en onderdoorgang komen te vervallen. Er komen drie grote faunapassages: twee onder de weg en één onder het Julianakanaal. Daarnaast komt er een parkway: een 15 meter brede groenzone aan weerszijden van de A2. Bomen en struikgewas zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. De bestaande geluidswal wordt verhoogd en verlengd.

Met een verbrede A2 verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid, wordt het verkeersaanbod beter opgevangen, neemt sluipverkeer af en wordt de economische ontwikkeling van Limburg gestimuleerd. (Bron: Rijksoverheid)

Bronnen:

 

Verbreding van de A2 Het Vonderen–Kerensheide gaat door!

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2 x 3 rijstroken plus vluchtstrook.

De A2 in de regio Zuid/ Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau.

Doorstroming
Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan.

Met een volwaardige derde rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 (!!!) en nemen circa drie jaar in beslag.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien