Skip to main content

ELSLOO

Herinrichting station Beek-Elsloo
  • Afbeeldingen | Bron: ProRail (embedded) Ruud Looijen (drone) Wim Hanssen ©

Stand van zaken  

Tot aan de zomer van 2024 werkt Den Ouden Infra uit Schijndel aan de nieuwe toegang naar het station aan de zijde van Stein. De voorbereidende werkzaamheden aan de Beekse zijde zijn dan ook begonnen. Aannemer Strukton voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit.

Foto's hieronder met dank aan Ruud Looijen

Beek Elsloo herinrichting stationsomgeving drone03

Beek Elsloo herinrichting stationsomgeving drone02

Strukton past in september/oktober 2024 de spoorwegovergang aan. Hiervoor wordt de spoorwegovergang tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Vanaf de zomer werkt Den Ouden aan de herinrichting van het station aan de Beekse zijde. Deze werkzaamheden duren nog tot in 2025. Tijdens deze periode laat ProRail ook nog aanpassingen aan de perrons en het stationsmeubilair uitvoeren. Men probeert de overlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Wat houdt het project in?

• Veiligheid en toegankelijkheid: de verkeersveiligheid rondom de overweg Stationsstraat wordt verbeterd, het station wordt beter toegankelijk voor bus- en treinreizigers.
• Optimale stationsomgeving: aan beide zijden van station Beek-Elsloo werken we aan een optimale stationsomgeving, zodat de verwachte groei in reizigers in de toekomst goed wordt verwerkt.
• Verkeersdoorstroming in de omgeving wordt geoptimaliseerd.
• Modernisering en voorzieningen: aan de kant van Stein wordt een nieuwe toegang met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd, aan de kant van Beek wordt een nieuw voorplein gecreëerd, en worden overstapvoorzieningen gemoderniseerd voor fietsers, buspassagiers, Kiss & Ride en parkeervoorzieningen.

Werkzaamheden

• Realisatie van een keermogelijkheid voor bussen aan Beekse zijde bij het station, herinrichting van het stationsplein aan de zijde van Beek, inclusief het scheiden van gemotoriseerd en langzaam verkeer.
• Creëren van een langzame verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers aan de zijde van Beek.
• Realiseren verkeerskundige aanpassingen van het kruispunt Stationstraat-Aan de Drie Heren.
• Aanleggen van P&R-voorzieningen aan de zijde van Stein en realisatie van een stationstoegang.
• Creëren een langzame verkeersverbinding aan de zijde van Stein.
• Aanpassen van de spoorwegovergang Stationstraat/Steinderweg ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Resultaat

Op onderstaande afbeelding is de definitieve situatie van het stationsgebied weergegeven, nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 Beek Elsloo station def 2024

Meer informatie
Heeft u vragen over het project?

+ Kijk op de provinciale website ⇢

+ Of stuur een email naar
Een van de medewerkers van de opdrachtnemers zal dan contact met u opnemen.

+ Verkeersmaatregelen gemeente Beek 29.01.2024 ⇢

+ Projectpagina Den Ouden Infra ⇢

 


Zonne-energie parkeerplaatsen op station Beek-Elsloo gaan niet door

Update 23.03.2024
Het innovatieve project voor zonnecarports bij station Beek-Elsloo gaat van tafel. Ondanks de aanvankelijke hoop op een groene toekomst, heeft een recente kosten-batenanalyse de financiële levensvatbaarheid van het project onderuitgehaald. De oorspronkelijke plannen werden eerder geschrapt vanwege de lange terugverdientijd van de zonnepanelen, maar na aandringen van lokale raadsleden werd er opnieuw onderzoek gedaan.

Uit de evaluatie blijkt dat de kosten van het project aanzienlijk zijn gestegen, van 475.000 euro vorig jaar tot 1,2 miljoen euro nu. Om de investering rendabel te maken, werden verschillende mogelijkheden overwogen, zoals het leveren van stroom aan nabijgelegen bedrijven en het installeren van laadpalen voor elektrische auto's. Echter, geen van deze opties bleek financieel haalbaar.

Technische beperkingen speelden ook een rol bij de beslissing. Het elektriciteitsnet in het gebied is al overbelast, waardoor het toevoegen van laadpalen voor elektrische auto's niet praktisch is. Ook het feit dat auto's daar vaak langdurig geparkeerd staan en de laadpalen dus maar beperkt beschikbaar zouden zijn, maakt het plan technisch en financieel onuitvoerbaar.

Hoewel het laatste woord bij de gemeenteraden van Beek en Stein ligt, is de verwachting dat zij het project niet zullen voortzetten. Het lijkt erop dat de groene droom vooralsnog in de ijskast wordt gezet.

+ Schriftelijke vragen CMB-fractie Stein over zonnepanelen en energietransitie 24.03.2024 ⇢

Onderstaande afbeelding is enkel ter illustratie. (AI gegenereerd met Copilot/MS Designer)

Zonnecarport 2 msDesigner 23.03.2024


Update 23.02.2024

Op vrijdagmiddag 23 februari 2024 zijn officieel de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo.

Voordat het bouwbord onthuld werd, lieten vertegenwoordigers van de opdrachtgevers (gemeente Beek, gemeente Stein, Prorail, NS en provincie Limburg) in uitgaansgelegenheid Mondial hun licht schijnen over de lange weg die het project vanaf 2011 bewandelde. De uitvoerende partijen Strukton en Den Ouden schetsten hoe de werkzaamheden vanaf nu gaan verlopen.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot zomer 2025 en het hele project gaat ruim 11 miljoen euro kosten. Op enig moment tijdens de werkzaamheden zal de overweg gedurende 6 weken gesloten worden.

De verkeersveiligheid op de overweg, de Stationsstraat en Steinderweg zal aanzienlijk verbeteren doordat het station nu ook bereikbaar wordt vanaf Steinse zijde waardoor dat verkeer niet meer de overweg over moet. Bij de Steinse ingang komen ook parkeerplaatsen, Kiss & Ride plek, fietsenstalling en een nieuw fietspad. Aan de Beekse zijde komt een nieuw voorplein en een verkeerslus, waardoor verkeer richting Beek kan draaien en ook niet meer de overweg over hoeft om te keren bij de rotonde Michiel de Ruyterstraat.

Aan de Elsloose/Steinse zijde is men al begonnen met de aanleg van de parkeerplaats. Aan de Beekse kant worden als eerste de perrons verbreed en de wachtruimte verbeterd. De gemeente Beek maakt van de gelegenheid gebruik om de Stationsstraat vanaf de overweg tot aan het centrum te herinrichten. Tevens wordt in het gebied de riolering vernieuwd. 
Kortom, er staat heel wat te gebeuren het komend jaar.

 

Update juli 2023

Op maandag 3 juli is het officiële startsein gegeven voor het project Stationsomgeving Beek-Elsloo. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid rondom de overweg Stationstraat en maakt het station beter toegankelijk voor bus- en treinreizigers.

Foto: prorail.nl (embedded) Van links naar rechts : ProRail Directeur Regio Zuid Dimitri Kruik, gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (Provincie Limburg), wethouder Rob Schwillens (Beek) en wethouder Danny Hendrix (Gemeente Stein) 

Herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo officieel van start

Op maandag 3 juli 2023 is het officiële startsein gegeven voor de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid rondom de overweg Stationstraat en maakt het station beter toegankelijk voor bus- en treinreizigers. Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (Provincie Limburg), wethouder Rob Schwillens (Beek), wethouder Danny Hendrix (Stein) en ProRail Directeur Regio Zuid Dimitri Kruik hebben vandaag hun handtekening gezet onder de bestuur- en realisatieovereenkomsten. NS Stations en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben hun realisatie- respectievelijk bestuursovereenkomst al eerder ondertekend.

Opwaardering stationsomgeving
De herinrichting van de stationsomgeving bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het veiliger maken van de overweg in de Stationstraat. Daarnaast krijgt de directe omgeving van het station een flinke opwaardering. Aan de Steinse zijde wordt een stationstoegang gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen zoals fietsenstallingen, parkeren en kiss & ride. Aan de kant van Beek wordt het voorplein geheel vernieuwd met deze zelfde onderdelen en worden ook de busvoorzieningen vernieuwd.

De perrons worden verbreed en verhoogd en ook de zit- en wachtruimtes worden aangepakt. De fietspaden van en naar het station komen aan Steinse en Beekse zijde vrij te liggen. En ook de Stationsstraat in Beek wordt flink onder handen genomen. De doorfietsroute van Maastricht naar Chemelot, via Beek en Stein, maakt ook onderdeel uit van het project.

Planning
Om alle werkzaamheden met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden en reizigers uit te voeren, ziet de planning als volgt uit:

  • Oktober tot en met december 2023: Start voorbereidende werkzaamheden. Kabels en leidingen worden verlegd aan beide kanten.
  • Januari tot en met maart 2024: Start aanleg nieuwe voorzieningen aan de kant van Stein.
  • Midden 2024: Start werkzaamheden aanleg keerlus aan de kant van Beek. Een keerlus is een rondlopende weg waar de bussen kunnen draaien en op dezelfde weg weer kunnen terugrijden. Halteplaatsen busvervoer en de toegang tot het perron worden tijdelijk verplaatst. Na afronding van de keerlus wordt begonnen met de opknapbeurt van de stationsomgeving aan de kant van Beek.
  • Juli tot en met september 2024: Start werkzaamheden spoorwegovergang en de wegaanpassing Steinderweg/Stationstraat.
  • April tot en met juni 2025: De nieuwe stationsomgeving Beek-Elsloo is klaar.

De hele operatie gaat ruim 11 miljoen euro kosten. De eerste gesprekken hierover vonden in 2010 plaats tussen de gemeenten Beek en Stein. Dat resulteerde in 2012 in een uitgebreid inrichtingsplan. Recentelijk zijn de provincie en de gemeenteraden van Stein en Beek akkoord gegaan met de miljoeneninvestering. De weg ernaar toe was de laatste 10 jaar een hobbelig gebeuren.


Update september 2019

De renovatie van station Beek-Elsloo en omgeving loopt een vertraging op van minstens 2 jaar. Dat is te wijten aan ProRail waar de aanbesteding voor het landelijk programma Vervanging Treinbeveiliging is mislukt. Daardoor moet een geplande verplaatsing van kasten en kabels uitgesteld worden, ook die voor het baanvlak bij Beek-Elsloo.

Maar natuurlijk is ook weer een portie bureaucratie in het spel. Daarin zijn ProRail en NS hartstikke goed. We herinneren ons de onwil bij hun voorgenomen sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Spoorstraat-Catsop enkele jaren gelden. Onder druk van de inwoners wist de gemeente Stein te bewerkstelligen dat de overgang open bleef en extra beveiligd werd.

Aan de Elsloose kant starten de werkzaamheden op z'n vroegst eind 2022 en aan Beekse kant pas in de loop van 2023. Want bij ProRail moeten nu blijkbaar weer de nodige procedures doorlopen worden om kabels te verleggen en om aanvragen in te dienen om baanvlakken in bepaalde periodes te sluiten wegens werkzaamheden.

Maar erger is dat het de betrokken gemeenten en de provincie nu een smak meer geld gaat kosten: ca 1 miljoen euro maar liefst, die anders door ProRail zou zijn betaald.

Het plan voor de verbetering van het station en omgeving dateert oorspronkelijk van 2012 en is al meermaals uitgesteld. De kosten werden in 2012 geschat op 7 miljoen euro, die raming is vorig jaar verhoogd naar 9,4 miljoen. Stein en Beek trekken ieder 1,5 miljoen uit. De provincie betaalt 3 miljoen, het Rijk ruim 1,7 miljoen. Ook zou de regio moeten bijdragen, net als Chemelot en Maastricht Aachen Airport.

Aan de kant van Elsloo moeten een toegangsweg naar het station en een parkeerterrein voor 160 wagens komen, omdat het merendeel van de reizigers ( 55 procent) van die kant komt. 
Ook aan de Beekse kant wilden beide gemeenten het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken, ook voor fietsers. Daar komt ook meer ruimte voor bussen. Verder moet het plein mooier worden en komen er speelse zitelementen. Het zeshoekige stationshuisje blijft in handen van de NS.  Men verwacht dat door de maatregelen het aantal passagiers met de helft zal toenemen naar ruim drieduizend per dag.


Update februari 2018

Eindelijk gaat er schot komen in de grootschalige aanpak van het stationsgebied Beek-Elsloo. Omdat er 5 partijen bij het complexe project betrokken zijn, loopt de voorbereiding al sedert 2012.

Sinds die tijd is er veel gepraat en getekend, maar nu lijkt het er op dat eind 2021 alles klaar is. Dan kan men vanuit Stein veilig het station bereiken zonder eerst halsbrekende toeren hoeven uit te halen om de Stationsstraat over te steken. Ook de overweg, waar al een aantal dodelijke ongelukken plaats vonden, wordt veiliger gemaakt.

Hinder mogelijk
Van deze werkzaamheden kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden en overlast ervaren van de bouwverlichting. De werkzaamheden vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Voor meer informatie over de werkzaamheden of voor het melden van klachten kan contact opgenomen worden met ProRail via het gratis telefoonnummer 0800-776 72 45.

In de maanden mei en juni gaat ProRail in vier periodes werkzaamheden uitvoeren aan het station Beek-Elsloo. Gestart wordt op zondag 12 mei tot en met dinsdag 14 mei aanstaande. Het perron wordt toegankelijker gemaakt door de hellingbaan naar het perron aan te passen en er worden hekwerken en leuningen geplaatst.

Tijdens nachtelijke werkzaamheden wordt het voetgangerspad van het station (tijdelijk) afgesloten. 


Elsloo, 28 mei 2012

De gemeenten Beek en Stein hebben samen met partners de Provincie Limburg, NS, ProRail en Veolia de koppen bijeen gestoken om bestaande knelpunten in de stationsomgeving Beek-Elsloo op te lossen.

Hiertoe is nu een visie op papier gezet waarin de knelpunten in samenhang en dito oplossingen in samenhang zijn bekeken. Met dit Masterplan menen alle partijen dat de stationsomgeving als belangrijk en steeds belangrijker wordend vervoersknooppunt  bereikbaarder, veiliger en mooier wordt, maar bovenal toekomstbestendig.  Lokale en regionale belangen denken we met deze visie samen op te pakken, aldus de initiatiefnemer wethouder Jan Bijen van de gemeente Beek.

Het Masterplan is opgesteld voor het gebied direct ten oosten en westen van het bestaande station Beek-Elsloo en omvat onder andere de sanering van twee goederensporen door Prorail aan weerszijden van het station Beek-Elsloo; de directe aanleiding om een Masterplan op te stellen. Verder staat er een aanpassing van de bestaande overweg Stationsstraat in het plan opgenomen evenals de herinrichting van de bestaande stationsomgeving "Aan de Drie Heren" aan de zijde van Beek.

Ook gaat het plan uit van een tweede stationstoegang aan de zijde van Stein. "Het station is nu alleen via de Beekse kant bereikbaar. Omdat veel inwoners van Stein gebruikmaken van het station, is het wenselijk om ook aan Steinse kant, die van het Businesspark, een aansluiting te realiseren.

In het verleden vormden twee zogeheten opstelsporen een letterlijke sta-in-de-weg. Onlangs heeft ProRail, beheerder van de spoorinfrastructuur, echter laten weten dat beide sporen niet meer nodig zijn en binnenkort zullen verdwijnen. In dat geval is er geen brug over die sporen meer nodig, maar kunnen we een directe aansluiting naar het perron gaan maken, legt wethouder Danny Hendrix, gemeente Stein uit.

Verkeersveiligheid
"De verbetering van de doorstroming en ontsluiting van verkeersstromen moeten de verkeersveiligheid flink verbeteren. Er wordt gekeken naar de eventuele aanleg van parkeerplaatsen, een rijwielstalling en een bushalte aan Steinse zijde. Bussen die van het station naar Beek rijden, moeten nu bij Aan de Drie Heren altijd eerst vanwege de verplichte rijrichting een stukje naar Stein en dan bij de rotonde draaien. Daarbij passeren ze dus twee keer de spoorwegovergang, met alle eventuele oponthoud en soms ook onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor langzaam verkeer van dien. Beide gemeenten hebben voordeel om dit knelpunt op te lossen  waardoor de veiligheid van de spoorovergang aan de Stationsstraat sterk verbeterd wordt. Aan de Elsloose zijde langs het spoor komt bovendien een fietspad, vertelt wethouder Jan Bijen.

Station Belangrijke ‘hub’
De NS beschouwt het station Beek-Elsloo nu al als belangrijk 'hub'  voor reizigers en verwacht een forse toename van het aantal reizigers. Reden te meer om de verkeersstromen in goede en veilige banen te geleiden. Belangrijke pluspunten voor het station zijn de gemakkelijke bereikbaarheid via A2 en A76 en het gratis parkeren. Beide wethouders benadrukken dat het plan nu aan de stakeholders, zoals de Provincie Limburg, Chemelot, ProRail, NS en Veolia  wordt aangeboden, met het verzoek om een reactie en een vraag om een financiële bijdrage. "We gaan als verantwoordelijke wethouders op zoek naar geld en als we niet enige verwachting hadden dat dit plan haalbaar is, dan hadden we dit ook niet opgesteld en gepresenteerd", aldus de wethouders van Beek en Stein.

"Wanneer reacties positief zijn en de besluitvorming over bijdrage van de partijen dito is, gaan we de mogelijkheden voor samenwerking uitwerken. Dan komt ook het moment om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan in beeld'', aldus wethouder Hendrix.
Het college van Stein en dat van Beek staan  positief tegenover het Masterplan. Het Masterplan wordt nu ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De totale investeringskosten bedragen ruwweg rond de 6,9 miljoen euro.

Knooppunt vervoernetwerk Zuid-Limburg
Het station Beek -Elsloo is een steeds belangrijker wordend knooppunt in het openbaar vervoernetwerk van Zuid-Limburg. Het wordt steeds meer gebruikt als opstapstation door reizigers uit de regio. De gunstige ligging tussen beide gemeenten in de nabijheid van de A2 en de A76, de mogelijkheid om gratis te parkeren (en dat blijft) en de bediening per bus hebben hieraan bijgedragen.  Het aantal in- en uitstappende reizigers dat per dag van het station van beide gemeenten gebruik gemaakt, bedraagt op dit moment 2100. Naar verwachting zal dit stijgen tot een aantal tussen de  2500 en 2900 in 2020. Met het masterplan kan er straks een toekomstbestendig station van en voor beide gemeenten en de regio.


 Perrontoegang station Beek-Elsloo aan Steinse kant

  • Laatste update op .
Paul Berezinski
Als beide gemeentes en NS toch flink gaan uitpakken, dan zou ik ook nog een fiets-/loop tunneltje maken vanuit de Stationsstraat Elsloo onder de Steinderweg door. Paar ton extra maakt dan ook niets meer uit op 7 miljoen euro...
0
jacques van laar
dit plan oogt mooi en het is een prima idee om het station aan de elsloose kant te ontsluiten. echter, ik heb wandelpaden kunnen ontdekken en wegen, de kiosk en de wachthuisjes, en zelfs de bomen blijven op hun plaats, maar waar komen de toegangen tot de perrons? of heb ik niet goed gekeken?
0
Laat reactieformulier zien