ELSLOO

Nieuws Dossiers

Europese steun uit Leaderfonds voor Kasteelpark Elsloo

 

 

Het leek wel een sprookje, carnavalsweekend 2021 in een winters Kasteelpark Elsloo. Veel mensen in de omgeving trokken erop uit om te genieten van het mooie park en eindelijk weer eens te schaatsen op de kasteelvijver. En tegelijk was er die week ook nog het goede nieuws dat de Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo in aanmerking komt voor een maximale Leader-bijdrage. Met hart en ziel heeft de lokale gemeenschap zich hier altijd in gezet voor het behoud van het park lang voordat Stichting het Limburgs Landschap het eigendom overnam van de gemeente Stein. Een goede basis voor Stichting het Limburgs Landschap om samen met de inwoners, de IVN-afdeling, de lokale verenigingen en ondernemers en het Dorpsplatform Elsloo een impuls te geven aan de historische buitenplaats.

Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en beter toegankelijk gemaakt en op basis van een historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. 

Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, o.a. door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de lokale gemeenschap staat daarbij centraal. Deze manier van werken, zo samen met de lokale gemeenschap, past perfect in het programma LEADER, waarin burgerparticipatie en zelfsturing centraal staan.

De Lokale Actiegroep (LAG) die de projectvoorstellen beoordeelt heeft dan ook een positief advies afgegeven om aan dit initiatief de maximale subsidie toe te kennen. Vorige jaar is overigens al een forse Leaderbijdrage toegekend aan het Kennis- en Infocentrum Maasvallei in het Historiehuis Maasvallei (voorheen Streekmuseum Elsloo) . 

In het programma LEADER Zuid-Limburg wordt er geïnvesteerd in plaatselijke initiatieven voor sociale en economische ontwikkeling van een streek. Europa, de Provincie Limburg en de gemeenten in het gebied stellen daar nu geld voor beschikbaar. Meer informatie op www.leaderzuidlimburg.nl
Wim Fredrix is namens de provincie Limburg programmaleider van Leader. 

Dat veel mensen al dankbaar gebruik maken van het mooie park blijkt wel uit deze filmische impressie van het koude carnavalsweekend.

 

 • Laatste update op .

Stop zonnepark bij Catsop!

Update 19 februari 2021

Provincie tikt gemeente Beek op vingers

De provincie wil, in tegenstelling tot eerdere geluiden, toch niet dat er een zonnepark komt aan de Hoogkuil en heeft dat per brief aan de gemeente Beek laten weten.
De Beekse gemeenteraad stemde vorig jaar in meerderheid voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, grenzend aan Catsop.
Bij die gelegenheid liet het gemeentebestuur van Stein al weten juridisch alles in het werk te stellen om die aanleg te voorkomen.

De provincie oordeelt nu dat de aanleg van het zonnepark in strijd is met de Omgevingsverordening Limburg 2014. Daarin zijn kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de Bronsgroene landschapszone benoemd. Een van die bepalingen is dat landbouwgronden en natuurgebieden ontzien moeten worden bij de aanleg van zon- en windparken. De provincie oordeelt over het zonnepark aan de Hoogkuil zelfs dat dit ernstig afbreuk doet aan het typisch Limburgse glooiende landschap ter plaatse.

De gemeente Beek kan het advies van de provincie naast zich neerleggen, maar zal dan te maken krijgen met juridische stappen van de gemeente Stein en het bewonerscollectief uit Catsop dat zich verzet tegen de aanleg. Dus Beek zal dat niet gaan doen, temeer omdat de indiener van het plan, landbouwbedrijf Roebroek uit Beek, nog helemaal geen vergunningaanvraag heeft ingediend. Die heeft de provinciale donderwolk waarschijnlijk al zien hangen....


Update 30 juli 2021

De Steinse burgemeester Leurs en wethouder Hendrix hebben hun Beekse collega's laten weten dat zij vergaande juridische stappen zullen ondernemen, als de gemeente Beek een vergunning gaat afgeven voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van Catsop.

Overigens is de provincie Limburg bezig met regelgeving die de aanleg van zonneparken in hoogwaardige landschappen moet tegengaan. Vandaar dat de ontwikkelaars haast hebben met de aanleg.

Lees ook in De Limburger >


Update 15 juni 2021

Aan alle inwoners van Catsop

Betreft; zonnepanelenpark Sickendaelweg (Hoogkuil)

Beste medebewoners,

De tijd vliegt
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat Julie Meijers ons geïnformeerd heeft over haar initiatief om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid bij de vergadering Grondgebiedzaken van de gemeente Beek. Vervolgens is een petitie met meer dan 900 handtekeningen aangeboden bij de Raadsvergadering van Beek inzake gebiedsaanwijzing zonneparken. Ook de gemeente Stein heeft vooraf haar bezwaren bij de gemeente Beek kenbaar gemaakt. Helaas: de raad van Beek heeft hier geen rekening mee gehouden.

Initiatiefgroep
Als raadslid van de gemeente Stein wil en kan Jullie Meijers rondom deze problematiek niet op verschillende niveaus actief zijn. Daarom zijn ondergetekenden rond de tafel gaan zitten om samen te bezien hoe nu verder. Met deze brief willen wij jullie, in willekeurige volgorde, informeren over een aantal zaken die zich vanaf januari tot nu hebben voorgedaan.

Gemeenteraad Stein
In de gemeenteraadsvergadering van 29 april is unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college verzoekt contact op te nemen met het college van Beek om af te zien van de plannen tot aanleg van de zonneweide op de locatie aan het Sieckendael. Daarbij is ook opdracht gegeven alle mogelijke (juridische) middelen daarvoor in te zetten.

Vooraf
We hechten er veel waarde aan op te merken dat wij voorstanders zijn van zonne-energie. Wij onderschrijven de noodzaak van reductie van CO2 en dientengevolge het realiseren van een energietransitie. Toch hebben wij bezwaren tegen een groot zonnepanelenpark in het genoemde gebied, omdat het realiseren hiervan ten koste gaat van landbouw- en/of natuurgrond. Naar ons idee zijn er echter onvoldoende alternatieven gewogen: daken van bedrijfs-panden, woningen en het terrein bij MAA. Dit terrein gebruiken voor een zonneweide ligt nog wel het meest voor de hand. Zeker nu ook landelijk steeds meer stemmen opgaan de schaarse gronden i in Nederland te behouden voor natuur en milieu.

Deskundig advies
Nu de gemeente Beek het gebied nabij de Sickendael (Hoogkuil) definitief heeft aangewezen als mogelijke locatie voor een zonnepanelenpark is hiertegen ageren alleen mogelijk via vastgelegde regels in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom was het niet moeilijk direct te concluderen dat we hier specifieke deskundigheid bij nodig hebben en wel van een jurist gespecialiseerd in bestuursrecht. Hiervoor hebben we contact gelegd met Mw. Mr. Marleen van Aken die ons een eerste preadvies gegeven heeft.

Tegen de door de raad vastgestelde beleidsnotitie bestaat geen mogelijkheid voor het indienen van bezwaar en/of beroep. De rechtsmiddelen die openstaan zijn de rechtsmiddelen tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze zijn zodra de initiatiefnemers hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente:  Inbrengen van zienswijzen  Beroep  Hoger beroep Er is een ruimhartig nationaal en regionaal beleid voor zonne-energie. Welke locaties hiervoor in aanmerking komen bepaalt een gemeente zelf. Binnen de gemeente zijn er meerdere locaties beschikbaar. Waarom dan kiezen voor een zonnepanelenpark in Sickendael? Het is aan ons om onze stem hierbij te laten horen. Dit kan wanneer de gemeenteraad van Beek de daarvoor vereiste besluitvorming gaat nemen.”

Informatie over het zonnepanelenpark
De familie Roebroek is voornemens het perceel (groot 15 ha) te beleggen met (10 ha) panelen. Voor de voorbereiding en uitvoering heeft ze aan NaGa Solar te Maastricht opdracht gegeven haar hierbij te ondersteunen. Er is via een webinar een informatieavond geweest op 19 april jl. en informatie met verstrekte antwoorden op de vragen is te vinden op: https://solarparkbeek.nl

Stichting Rondjom ’t Bluuske en de Buurtvereniging
Stichting ’t Bluuske heeft naast het instandhouden van de kapel ook in haar doelstelling staan de landschappelijke waarde rondom Catsop te verbeteren en/of te behouden. Naar aanleiding van deze in de statuten opgenomen opdracht heeft er binnen het bestuur een afweging plaatsgevonden hoe te reageren op het aanwijzen van het gebied door de gemeente Beek. Besloten is de gemeente Beek te laten weten dat Stichting ’t Bluuske bezwaar maakt tegen het besluit, omdat het te vroeg is nu reeds agrarisch grondgebied beschikbaar te stellen voordat alle alternatieven voldoende gewogen zijn. Tevens is het besluit genomen waar mogelijk hierin samen met de buurtvereniging op te trekken en heeft dienovereenkomstig gezamenlijk overleg plaatsgevonden. Het bestuur van de buurtvereniging wijst er terecht op dat het op beleidsniveau afhankelijk is van wat de leden in meerderheid hiervan vinden. Dit zal ongetwijfeld tijdens een volgende ledenvergadering aandacht krijgen. Zowel het bestuur van ’t Bluuske als het bestuur van de buurtvereniging wijzen op het door de gemeenteraad van Stein genomen besluit en stellen voor deze ontwikkeling af te wachten.

Oproep
Het is volstrekt logisch dat we op grond van het raadsbesluit van Stein de ontwikkeling afwachten. Maar we willen proactief blijven en zeker omdat we waar mogelijk een bijdrage willen leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Zijn er bewoners in Catsop die hierin willen meedenken dan horen wij dat graag. Neem dan met een van ons contact op. Zodra er nieuwe informatie is die van belang kan zijn, dan zullen wij jullie via de buurtvereniging Catsop informeren. Vanaf deze plaats bedanken wij het bestuur hiervoor.

Vriendelijke groet,

Paul Erens
Guus van Kan


Update 20 mei 2021

Vandaag in De Limburger ruime aandacht voor een proefballonnetje: Energy Valley.
Twee onderzoekers presenteerden de Statenleden hun ultieme energieplan. Leg het vliegveld in Beek vol met 400.000 zonnepanelen, wat windmolens, ondergrondse thermische buffering en een waterstoffabriek. Goed om 100.000 huishoudens vanaf 2030 van energie te voorzien. Of zijn minikernreactoren toch een betere optie? En hoe zit het met schadeclaims van bedrijven rond het vliegveld? En laat Maastricht Aachen Airport nou toevallig vorig jaar als enige luchthaven in Nederland winst hebben gemaakt. In het najaar staat de luchthaven op de Staten-agenda... 
Lees verder in De Limburger >

DDL vliegveld als mega energiepark 1200x600


Update 17 mei 2021

 Geen Limburgs zonnepark Finsterwolde

NaGa Solar is ook het bedrijf dat Solarpark Hoogkuil bij Catsop wil gaan ontwikkelen. 

Geen zonnepark in Finsterwolde: hoe een jarenlange strijd wordt beloond
In de zomer van 2017 krijgt Finsterwolde te maken met geruchten over een mogelijk zonnepark aan de rand van het dorp. Wat begint met onrust bij bewoners, actiegroepen, onderzoeken en harde politieke botsingen, eindigt bijna vier jaar later in de rechtszaal.
De rechter besloot woensdag 12 mei 2021 dat de gemeenteraad van Oldambt terecht de plannen voor een zonnepark heeft gedwarsboomd. De jarenlange strijd valt daarmee in het voordeel van de tegenstanders.

Wat is er in al die jaren gebeurd? Lees verder >


Update 15 mei 2021

Tijdens en voorafgaand aan de online informatieavond konden omwonenden vragen stellen aan de ontwikkelaars en toekomstige exploitanten van Solarpark Hoogkuil. Hieronder een aantal vragen en de antwoorden daarop. Heeft u ook vragen gesteld en antwoord gekregen, geef ze ons door zodat we die hier kunnen bundelen.

Waarom ontvangen de inwoners van Catsop pas op vrijdag 16 april de uitnodiging voor de webinar op maandag 19 april 2021? Terwijl die gedateerd is op 6 april.
De levering van de verspreide huis-aan-huis brieven had een langer dan verwachte doorlooptijd, dit is ook te zien aan de datering van de brief. We hebben deze proberen gelijk te stellen met de advertentie die is verschenen in het lokale blad (de VIA). We hebben hiermee geprobeerd zo veel mogelijk relevante personen te bereiken. Voor de volgende info-avond zullen we proberen hiermee rekening te houden en e.e.a. wat tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling!
Mocht u niet deel hebben kunnen nemen aan de webinar dan kunt u deze alsnog op uw gemak terug kijken via www.solarparkbeek.nl/infoavond

Waarom ontvangen alleen de inwoners van Catsop die uitnodiging en niet alle inwoners van Elsloo?
Normaliter hanteren wij een straal van 500 meter rondom onze projecten bij het identificeren van direct omwonenden. Dit wordt aangepast naar specifieke zichten op de zonneweide, in dit geval Catsop. Om deze reden zijn deze specifieke woonadressen per brief geïnformeerd over de infoavond. Verder kan ieder die daar interesse in heeft deelnemen aan eventuele webinars en is er een aankondiging geweest via VIA (bijlage van de limburger) in hun editie Sittard-Geleen, waar ook geheel Elsloo onder valt. Onze website is algemeen toegankelijk en wij zijn via de contactgegevens op de website voor ieder die wenst contacteerbaar. Hierbij voldoen wij naar behoren aan onze informatie en inspraakplicht.
Bovendien is het zeer belangrijk aan te geven dat wij ons momenteel in een voortraject begeven waarin wij uit eigen initiatief de inspraak van omwonenden en belanghebbenden in kaart willen brengen. Om zo de zonneweide zo goed mogelijk in het landschap, de natuur en de maatschappij in te passen. Het officiële traject zal later aan de orde komen en uiteraard zal hier meer informatie over in te winnen zijn via onze website en zullen alle desbetreffende stukken ook inzichtelijk zijn bij de gemeente.

Wat is voor u de definitie van omwonenden? Waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 d.m.v. een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld?
Wie al dan niet omwonende/belanghebbende is bij een project verschilt per situatie. Het moge duidelijk zijn dat we Catsop, alsook het zuidelijke gedeelte van Beek graag willen meenemen in de procesparticipatie als onderdeel van de ontwikkeling; zonder daarbij expliciet al vast te leggen wie wel en niet belanghebbende is. Dat is namelijk een afweging en beslissing die de gemeente straks moet maken. Wat betreft de advertentie in het lokale blad en de huis-aan-huis brieven: de advertentie met de aankondiging van de info-avond heeft in de VIA, editie Sittard-Geleen gestaan, welke zowel in Beek als in Elsloo & Catsop is verschenen. Hiermee hebben we geprobeerd zoveel mogelijk relevante personen te informeren. De huis-aan-huisbrieven hebben we geprobeerd om gelijk te trekken met de advertentie in het krantje. We zullen voor een volgende info-avond er proberen rekening mee te houden e.e.a. tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling.

Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd?
Aanvragen omgevingsvergunningen en ook besluitvorming hieromtrent wordt door de gemeente Beek altijd publiek gemaakt, niet alleen in het lokale krantje, maar ook in het Gemeenteblad te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de inwoners van gemeente Stein hebben toegang tot deze informatie en aankondigingen die op deze pagina worden gedaan.

De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt. 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse?
Het plan wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast en wordt voorzien van ruime invulling van natuur. Er is geen erosie en wateroverlast meer aan de orde en het leefgebied van de das en andere flora & fauna worden vergroot. Hierover zijn wij in gesprek met een specialistische werkgroep.

Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt: Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren erdoor of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom! 5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren? Wat zijn kleine dieren? Is de das en de vos een groot of een klein dier? Dassen en vossen zullen zonder problemen onder het hekwerk door kunnen. Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
Betreffende de opmerking over het een doorgang voor dieren, hanteren wij geen ‘harde/zwart-witte’ definitie. Ter illustratie: een koe zal het perceel niet op kunnen straks; vossen en dassen bijvoorbeeld wel.
De opmerking betreffende grotere dieren zoals reeën en wilde zwijnen hebben wij bij onze experts neergelegd. Hier ontvangt u van ons nog nadere verheldering over. Bedankt voor deze vraag.

Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is?
De das zal zonder belemmering straks het perceel kunnen betreden. We zijn momenteel in overleg met de stichting Das & Boom om advies te krijgen hoe we de indeling van het project zo kunnen maken, dat de das zich er thuis gaat voelen.

Waarom wordt in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt en er werd er gesproken over een bestaand hekwerk dat er helemaal niet staat?
Ook dit hebben wij bij onze landschapsdeskundige neergelegd en ontvang u nader bericht over.

In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien.
Het regenwater zal zoals gewoonlijk altijd de bodem bereiken en aldaar opgenomen worden. Het waterbergend vermogen van het perceel wordt daarnaast nog een keer extra onderzocht als onderdeel van de planvoorbereiding zodat we ook weten of er nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. We zijn ons bewust van de (historische) problematiek met waterafloop richting Catsop. Vandaar de extra aandacht hiervoor in de vorm van extra onderzoek op het perceel. Het waterinfiltratie-onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en wij zijn momenteel in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. De uitkomsten en eventuele aanvullende te treffen maatregelen zullen door ons kenbaar gemaakt worden.

pexels kelly lacy 2800832

 Foto door Kelly Lacy via Pexels

Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen? En zo ja. Welke?
De daken van de ‘omvangrijke schuren’ van fam. Roebroek worden als eerste belegd met zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie. Alleen daken zijn echter te weinig om aan de energie-opgave te kunnen voldoen; daarom is het noodzakelijk ook landbouwgrond in te zetten voor zonneweides. De naam zonneweide past daartoe ook helemaal in het plaatje: het perceel wordt, naast de zonneweide, gebruikt als agrarische locatie met grasland en begrazing door schapen, gecombineerd met nieuwe natuur en landschappelijke inpassingselementen. Meer informatie over de energiebehoefte van de gemeente kunt u hier terugvinden.

Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet. Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen?
De Provincie hanteert momenteel het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014). Hierin staan welke gebieden sowieso uitgesloten worden en welke gebieden wel mogelijk zijn (al dan niet onder aanvullende voorwaarden). Wij houden rekening met dit huidige kader aan regelgeving en zoeken aansluiting bij zowel het gemeentelijk Omgevingsbeleid zonneparken van gem. Beek als het POL 2014 van Provincie Limburg. Volgens het POL 2014 zijn ontwikkelingen in de bronsgroene gebieden mogelijk onder voorwaarden van financiële of fysieke compensatie en bestuurlijke afweging. De eerste twee van deze voorwaarden (financiële en fysieke compensatie) zijn beide onderdeel van onderhavig plan; de bestuurlijke afweging dient gemaakt te worden door o.a. gemeente Beek en de provincie Limburg. Verder is het Rijk momenteel de invoering van de nieuwe Omgevingswet aan het voorbereiden waarmee het stelsel aan wet- en regelgeving omtrent omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen gaat wijzigen. Er is nog veel onbekend over deze nieuwe wet en wat hiervan de implicaties zijn voor omgevingsvergunningprocessen en specifiek dit project. De verwachte invoering van de Omgevingswet staat momenteel op 1 januari 2022. Wij plannen overigens om vóór die datum de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Beek ingediend te hebben, welke dan onder de huidige WABO in behandeling genomen zal worden.

Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud? Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
Een koppeling van dit project met recreatie en educatie en onderhoud zijn in principe twee aparte aangelegenheden. Aan de zonneweide moet periodiek onderhoud gepleegd worden (zowel correctief als preventief), maar ook moet er voortdurend terreinbeheer plaatsvinden (o.a. groenbeheer). Waar mogelijk willen we lokale ondernemers hiervoor inschakelen.
De koppeling van dit project met recreatie en educatie vindt zijn uiting in de vorm van o.a. rustpunt met bankje en informatieborden en mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten (zie pagina 23 van presentatie tijdens info-avond d.d. 19-4-2021).

Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen? Ik neem aan van wel, ik in ieder geval ook!!!!!
Ja, wij zijn bekend met de gaande discussies en meningsverschillen die hierover bestaan. Uiteindelijk streven wij allen naar een gezonde natuur, klimaat en leefomgeving. De energietransitie is een essentieel onderdeel in de waarborging hiervan. Om deze reden besteden wij als ontwikkelaar veel aandacht aan de omliggende natuur en geven wij gehoor aan terugkoppeling uit de maatschappij.

Op sheet 1 zagen we bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek, waarom liggen daar nog geen panelen op?
De daken van de bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek worden momenteel bekeken voor zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie in de vorm van een postcoderoosregeling waarbij mensen uit de buurt zelf kunnen mee-investeren in dit project en dus mede-eigenaar kunnen worden van die zonne-installatie en dus ook zelf de voordelen kunnen ervaren. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht, waarbij de plannen hiervoor steeds concreter worden.

Als er op enig moment geen overheidssubsidie uit belastinggelden meer wordt verstrekt, gaat de ontwikkeling van Solarpark Hoogkuil dan toch nog door?
Dat hangt in eerste instantie af van de dan geldende marktprijs voor de opgewekte elektriciteit. Als de overheidssubsidie voor dit soort projecten verdwijnt, betekent dat tegelijkertijd in feite ook dat deze subsidie niet meer nodig is en dat zonneparken dus ook zonder subsidie rendabel gemaakt kunnen worden; dat kan alleen als de opgewekte elektriciteit voldoende opbrengt in de markt. Op dit moment is de opbrengst van de opgewekte stroom nog te laag t.o.v. de kostprijs die het kost om deze stroom op te wekken. Vandaar de subsidie die dit verschil aanvult. Dus wat we nu kunnen zeggen: als de SDE++ zou verdwijnen, dan zou de ontwikkeling toch gewoon door kunnen gaan als de elektriciteitsopbrengsten in dat geval voldoende zouden zijn.

Het plateau van Schimmert, met name het landschap rond Catsop, is wellicht ook u bekend als het kerngebied van de voeding van het de bronnen in het Bunderbos. Hiervan vormen het bekken van het Seeckendaal en de Hoogkuil een zeer belangrijk onderdeel. Het natuurgebied met de aanduiding Natura 2000 heeft zijn unieke vegetatie en waarde te danken aan de bronnenzone in de hoge Maasdaloever. Rekening houdenn met het feit dat het hemelwater dat op het plateau van Schimmert neerslaat tientallen jaren nodig heeft vooraleer het als bron naar buiten treed, betekend dat een negatieve invloed van een verandering in het gebruik van het landschap zich pas tientallen jaren merkbaar zijn. Mogelijk in de vorm van een afname van de sterkte van de bronnen en dus van de kwaliteit van het zeer kwetsbare Natura 2000 gebied.
Is dit gegeven bij u bekend en in hoeverre zal het zonnepark het proces van het voeden van de bronnen beinvloeden ? U heeft namelijk aangegeven dat wordt gekeken naar een extra opvangbasin aan de noordzijde van het perceel. Dat betekend dat er ook rekening wordt gehouden met een grotetre afvoer via het Seecken daal, dus via de oppervlakt en niet door inzinking in de bodem (als voeding voor de bronnen)
Nog geen antwoord ontvangen.


Update 30 april 2021

Op donderdag 29 april heeft de gemeenteraad van Stein unaniem een motie aangenomen TEGEN de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, in Catsop.
De motie werd geïnitieerd door de politieke partijen CMB en DOS en unaniem gesteund door alle partijen, hieronder de tekst en ondertekening van de motie.

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering d.d. donderdag 29 april 2021.

Onderwerp: Voorgenomen Solarpark Hoogkuil Beek (langs westkant A2 grenzend aan Catsop)

De gemeenteraad van Stein in vergadering bijeen d.d. donderdag 29 april 2021.

Constaterende dat:

- De gemeenteraad van Beek akkoord is gegaan met hun beleidsplan zonneweides

- Als een van de zoekgebieden het Sickendael, tussen Beek en Catsop, aangewezen en door de gemeenteraad van Beek akkoord bevonden is

- Dit Beeks grondgebied is maar eveneens de “achtertuin” van onze kern Catsop is

- Het perceel 15 ha groot is en men voornemens is dit vol te bouwen met 21000 zonnepanelen

- Er een procedure tot wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is

- Exploitant Solarpark Beek BV, projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV geen boodschap hebben aan de bezwaren en argumenten tot nog toe (schade voor flora en fauna, zichtschade mensen is kern Catsop, afwateringsprobleem vanuit betreffend hoger gelegen gebied richting Stein e.d.)

- Er naar alle waarschijnlijkheid meerdere plekken in Beek geschikt zijn voor deze bestemming (MAA, terreinen Rijkswaterstaat) maar deze nog niet voldoende zijn onderzocht

Overwegende dat:

- De aanzienlijke nadelige gevolgen grotendeels alleen voor rekening van Stein zijn.

- De gemeente Beek onvoldoende aandacht voor de grenssituatie heeft.

- Veel inwoners van Catsop zich via een petitie hebben uitgesproken tegen de aanleg van de zonneweide.

- Gezien het bovenstaande het belang van de gemeente Stein rechtstreeks betrokken is in de bestemmingsplan procedure wat ons tot belanghebbende maakt

Verzoekt het college om met het college van Beek in contact te treden, de grote gevolgen voor Stein duidelijk te maken, en hun als goede buren op te roepen om van deze plannen af te zien. Daarnaast alle mogelijke (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat genoemde zonneweide aangelegd wordt. Tenslotte wenst de raad op gezette tijden geïnformeerd te worden over de genomen stappen en de reacties daar op.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens alle raadsfracties,

Willem Thewissen (CMB) Peter Claessen (DOS) Eric Bours (CDA) Noud Claessens (Steins Belang) Frank Dassen (VVD) John Busing (Progressief Stein) José Ie (PvdA)

Foto onder, Google Maps: Misschien kan boer Roebroek om te beginnen zonnepanelen gaan leggen op zijn gigantische bedrijfsgebouwen! Voordat ie verderop prachtig landschap gaat ruïneren!

Roebroek bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen


Update 19 april 2021

Als u de online informatie avond door de ontwikkelaars van Zonneweide Hoogkuil Beek gemist heeft, kun u de herhaling alsnog HIER bekijken >

De uitnodiging was gedateerd op 6 april en werd pas op 16 april in de brievenbus bij de inwoners van Catsop bezorgd...Op die manier voldoe je wel aan eis van informatie en inspraak maar zorg je gelijk dat zo weinig mogelijk mensen ervan weten en deelnemen...

Hieronder de gestelde vragen door Guus Peters 

1. Wat is voor u de definitie van omwonenden ? waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 dmv een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld ?
2. Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd ?
3. De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt . 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse ? .
4. Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt:
Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren er door of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom!
5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren ? Wat zijn kleine dieren ? Is de das en de vos een groot of een klein dier ? Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
5 Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is ?
6 Waarom word in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt ?
7. In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop ? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien .
9. Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen ? En zo ja. Welke ?
10 Indien de familie Roebroek Zonneweides als een bij hun bedrijf passende commerciële activiteit ziet, waarom worden dan niet eerst de daken van hun omvangrijke schuren belegd in plaats van op hun kostbare landbouwgrond. Dit omdat, ondanks het woord weide in de naam, dit geen agrarische activiteit is zoals u wel in het plan stelt, maar een industriële activiteit die op daken en industrieterreinen, vliegvelden etc .thuis hoort ?
11 Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet . Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen ?
12 Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud ?
Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
12 Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen ?


Update 26 maart 2021 / video met dank aan Stein Lokaal 

 

Piet Houben van Stein Lokaal in gesprek met Julie Meijers initiatiefneemster van de petitie "Geen zonnepanelen aan de grens van Catsop"
Inwoners van Catsop zijn bezorgd over plannen van de gemeente Beek om een zonnepanelenweide toe te staan in het Sickendael, tussen Beek en Catsop.Het terrein ligt aan de westkant van de A2, vlak achter tankstation Vossendal, en wordt nu gebruikt als landbouwgrond. De Catsoppenaren zien het Sickendael als hun eigen achtertuin, en zijn bang dat het landschap straks verandert in een zwarte vlakte.


Update 13 maart 2021 / foto's das: 123rf.com

Het is 5 voor 12 voor Catsop!
Het stadium dat de besluitvorming veranderd kan worden is al voorbij. De gemeenteraad van Beek is al akkoord gegaan met de aangewezen locatie voor een zonnepark nabij Catsop. Een eerder besluit voor Genhout werd terug getrokken na felle protesten uit het dorp. Als het maar lekker ver weg is van de kern Beek.
En exploitant Solarpark Beek BV,  projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV hebben ook geen boodschap aan de bezwaren en argumenten van Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN, gemeenteraad van Stein en de bevolking van Catsop en Elsloo. De zonnepark-partijen weten dat er nieuwe wetgeving aan komt die een spaak in de wielen zou kunnen steken en sowieso stopt de subsidieregeling per 2025, vandaar die haast. 
Ze proberen de boel te sussen door te stellen dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de natuur en het uitzicht.

Diezelfde partijen doen ook voorkomen alsof de race al gelopen is, maar niets is minder waar: de vergunning moet nog aangevraagd worden en daarna kan ook pas bezwaar gemaakt worden door bewoners en natuur- en milieu instanties. Kortom, men staat met 1-0 voor maar de wedstrijd is nog niet afgelopen!

Teken hier de petitie tegen de aanleg van het zonnepark bij Catsop >

Poen, dassen en politiek
Van die 15 ha wordt 10 ha met zonnepanelen belegd en het zonnepark wordt omzoomd met bomen en struiken. Voor Roebroek gaat het om veel geld; met de verpachting van 10 hectare grond zijn minimaal 60.000 euro per jaar gemoeid en dat jaar na jaar! En daar hoeven ze helemaal niks voor te doen.

Het gaat alleen maar om poen, heel veel poen.... en laat dat nou toevallig ons belastinggeld zijn! De overheid strooit zo kwistig met subsidies dat rendementen tot 15% per jaar geen uitzondering zijn. Van de zonneparken in Nederland is maar liefst 80% in handen van buitenlandse investeerders; vaak kopen die de boel op nadat de zonneparken gerealiseerd zijn (Bron: AD 16.01.2021)

Zodoende kom je klaarblijkelijk in de verleiding om "creatief te informeren" over fouragerende dassen en ga je ook je politieke voelhorens inzetten. 
In de krant van 4 maart suggereert eigenaar Guus Roebroek dat de dassen in het Sickendael blijkbaar allergisch zijn voor zijn perceel want ze lopen daar volgens hem mooi omheen. Volgens het IVN is niets minder waar: de dassen gebruiken alle percelen als foerageergebied... ook dat van Roebroek! Aan weerszijden van zijn perceel ligt zelfs een faunatunnel voor o.a. de dassen.
Volgens de familie Roebroek is het gebied een akkerbouwgebied en géén natuurgebied zoals gesteld wordt door het IVN en Julie Meijers, actieleidster uit Catsop én gemeenteraadslid in Stein.  

Mevrouw Roebroek is gemeenteraadslid in Beek, fractieleider voor de VVD. Maar ze heeft zich van stemming onthouden toen de gemeenteraad over de plangebieden voor zonneparken stemde. Ze was ook geen lid van de werkgroep Energietransitie. Maar natuurlijk had zij als raadslid en eerder als commissielid wel voorkennis van zaken; zij is al langer dan 20 jaar politiek actief in Beek.

Lees artikel De Limburger 04.03.2021 >  "Bewoners Catsop maken zich zorgen"

Lees artikel De Limburger 10.03.2021 >  "Bezwaren uit Catsop lijken minder succesvol dan het protest uit Genhout"

Lees artikel Algemeen Dagblad 16.01.2021 >  "Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies en winsten zonneparken"

Lees artikel De Volkskrant 17.09.2020 >  "Akkerbouwer wordt zonneboer"

Lees artikel Trouw 25.06.2018 >  "Ecologen: zonneparken funest voor de natuur"

Lees RTV Noord 03.08.2020 >  "Hoe lang blijven subsidies voor wind- zonneparken nog nodig?"

Installatie Journaal 13.06.2019 >  "Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken"

Studie Wageningen Universiteit: grote grondgebonden zonneparken beinvloeden bodem en bodemleven nadelig
Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Lees verder >

elsloo zonnepark das bedreigd

De das: foto 123rf.com

topografie 02

Pikant detail
Hieronder een fragment uit een rapport "Integraal Project Catsop" opgesteld door de Provincie Limburg, de gemeente Stein en notabene de gemeente Beek. Op de voorgrond van de foto het perceel waar het zonnepark voorzien is. Let op de begeleidende tekst boven de foto! "Handhaven" is een werkwoord dat aan duidelijkheid NIETS te wensen over laat!

Elsloo Sieckendaal

Uitgangspunten Integraal Project Catsop
Het is de bedoeling om verschillende doelen zoals natuur, landschap, recreatie, archeologie/cultuurhistorie, hemelwater- en erosieproblematiek en de landbouw in samenhang te realiseren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar win-win situaties.
IP Catsop wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren. Concreet voor IP Catsop betekent dit dat er onderzocht wordt hoe de ecologische verbinding tussen het Bunder-/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek.

> Hier de presentatie van IP Catsop 

> Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 2014

 Zoals u op de bovenstaande foto kunt zien, is de betreffende locatie tussen Hoogkuil en Sickendaelstraat terecht aangemerkt als de "Poort naar het Heuvelland". Een titel in een rapport waar Beek zo trots op is (of eigenlijk was) dat ze zelfs borden met die tekst lieten plaatsen.... 

Vanaf de hoogte heeft men een fraaie doorlijk richting België. De locatie waar de aanleg van het zonnepark is voorzien ligt in een gebied van zeer hoge landschappelijke waarde en vandaar is het onderdeel van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Reeën en dassen o.a. hebben daar hun leefgebied. De aanleg van het zonnepark zal de landschappelijke kwaliteit van het gebied onherroepelijk aantasten. Ook zal de aanleg toerisme en recreatie gaan schaden: mensen zullen het gebied aanzienlijk minder mooi gaan vinden.

En hoe zit het met de afwatering in het gebied als daar een gigantisch zonnepark ligt? Bij hevige regenval wordt de Sickendaelstraat nu al bijna een kolkende rivier. Wat gaat dat worden als een groot stuk grond straks veel minder water kan opnemen?

Volgens de Zonnevisie van Natuur en Milieufederatie Limburg dienen eerst alle mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen in BEBOUWD gebied benut te worden en daar is amper een aanvang mee gemaakt. In Beek en Stein zijn vele "hectaren" daken van bedrijfsgebouwen nog niet voorzien van zonnepanelen. Waarom dan een van de mooiste plekken aan de poort naar het Heuvelland opofferen aan winstbejag en subsidiejagers?!

Kaart: Landschap en Cultuurhistorie in opdracht van Provincie Limburg 13.08.2019 (klik voor vergroting)

De voorziene locatie voor het zonnepark ligt in het gearceerde gebied en dat is aangemerkt als "Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg"

Provincie Limburg kaart 10 landschap en cultuurhistorie geconsolideerd 1

Stop met zonneparken
Juist nu de emoties in Elsloo en Catsop hoog oplaaien, pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving om te stoppen met het aanleggen van zonneparken.Stop met het bouwen van zonneparken en in te zetten op zonnepanelen op daken. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. Lees zijn artikel op nos.nl >

Laat de gemeente Beek en ook andere gemeenten eerst eens beginnen met het leggen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. In Beek bijv. bovenop Makado en overdek daar alle parkeerplaatsen met zonnepanelen. De bedrijfsgebouwen bij het vliegveld en natuurlijk het vliegveld zelf. Helemaal vol leggen, dan gaat dat voor het eerst sinds 1945 ook geld opleveren en de omwonenden zijn verlost van overlast.

zonnevelden 513dBrMJ 5w unsplash


Update 08.02.2021

Politieke partij Progressief Beek in de raadsvergadering van 4 februari 2021 ( Bron Facebook)
Zonneparken. Daar ging het donderdag over in de raadszaal.
De inbreng van Progressief Beek:
# Het klimaatprobleem is urgent, ga aan de slag en lobby meer voor zonnepanelen op het vliegveldterrein
# Motie: Draagvlak is voor Progressief Beek topprioriteit. Beleidsplannen kunnen veel willen, maar de burger bepaalt het succes van de energietransitie
# Enkele zonneweides in het buitengebied zijn simpelweg nodig, maar laten we daar heldere maxima aan stellen. Dat verwoorden we in ons amendement. 

 


Update 31.01.2021

Het dossier "Geen Zonnepark in Catsop" blijft helaas actueel. Nu is DOS-raadslid Julie Meijers een petitie gestart om de gemeente Beek te weerhouden om medewerking te verlenen aan de aanleg van een zonnepark ( "zwarte weide" zoals zij het noemt) aan de rand van Catsop. Hieronder haar oproep om de petitie uiterlijk 4 februari a.s. te ondertekenen. U vindt de petitie HIER > DOEN !

Inwoners, omwonenden en andere betrokkenen van Catsop constateren dat de aanleg van een zogenaamde ‘zwarte weide’ tegen het buitengebied Catsop een inbreuk op het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maakt en dat schaarse natuur in deze regio wordt opgeofferd.
Genhout en omstreken wordt waarschijnlijk WEL uitgesloten van zonnepanelenweides. 'Stop maar weg aan de grens van de gemeente'.
Het lijkt hier dus voor Beek niet om de bescherming van het landschap te gaan maar om de weg van de minste (politieke) weerstand.
De ondertekenaars van de petitie verzoeken aan de gemeente Beek om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een zonnepanelenweide tegen het buitengebied Catsop aan.

Maar ik neem aan dat de raadsfractie van DOS en overige fracties die de natuur hoog in hun vaandel hebben staan, ook een politiek statement gaan afgeven tegen de aanleg van zonneparken in groengebieden en nabij de kernen. Laat ze beginnen met de aanleg van zonneparken op alle bedrijfsgebouwen, op Chemelot locatie, op Maastricht-Aachen Airport in plaats van asfalt voor vierderangs vliegtuigen uit Oost-Europa en Azië. Dan gaat het vliegveld voor het eerst sinds 1945 eindelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de schatkist leveren.


17 september 2020

Julie Meijers (raadslid DOS Stein) spreekt namens de inwoners van Catsop in bij commissie Grondgebiedzaken van de gemeente Beek.

Geachte voorzitter en leden van de commissie Grondgebiedzaken,

Op 17 september heb ik ingesproken in uw gemeenteraadsvergadering aangaande het omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek.

Uit de openbare besluitenlijst van deze vergadering citeer ik het volgende: “In de tweede termijn vraagt de heer Theuns aan de andere fracties om het bronsgroen onderzoeksgebied uit te sluiten van het onderzoeksgebied. Na schorsing verzoekt de raad unaniem om dit stuk aan te houden opdat de raadswerkgroep energietransitie gehoord kan worden’’. Einde citaat.

Voor de mensen uit Catsop die ik vandaag wederom vertegenwoordig, was dat een signaal dat u wilde bekijken op welke wijze gezocht kan worden naar draagvlak en betrokkenheid van de inwoners in uw eigen gemeente, maar ook bij de inwoners van uw buurgemeente.

Vandaag spreekt u in deze commissie wederom over zonneparken en staat het omgevingsbeleid op de agenda. Na bestudering van de stukken heb ik vooralsnog moeten constateren dat deze geen wijzigingen bevatten. Dat roept bij mij de vraag op wat met de opmerkingen van mij maar ook uw gemeenteraad zijn gedaan. Was het niet ook uw bedoeling dat er gezocht zou worden naar de dialoog over de ontwikkelingen rondom zonneparken? Ik kan u in ieder geval melden dat deze dialoog voor de zoveelste keer niet heeft plaatsgevonden met degenen die geconfronteerd worden met de ontwikkeling op de locatie aan het Sickendael. Heel politiek Nederland heeft de mond vol over de nieuwe omgevingswet. Een wet waarin participatie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen meer centraal staat dan ooit voorheen.

Voor mij blijven de argumenten overeind zoals ik die in september ook aan u heb kenbaar gemaakt.

Ik constateer ook dat er in tweede instantie wederom niet wordt geluisterd naar de inwoners die op 8 juli 2020 tijdens de inwonersbijeenkomst het volgende hebben aangegeven: “Weerszijden Sickendael, gebied prachtig, niet doen”. Dit haal ik uit pagina 76 van de voorliggende stukken van vanavond. Wat doet u met deze reactie?

In het voorliggend stuk citeert u het volgende uit het POL 2014: “Voor de bronsgroene landschapszones is het van belang de kernkwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap te beschermen”. Bent u het met de inwoners van Catsop eens dat inpassen niet hetzelfde is als beschermen? Of volgt u het college, of moet ik zeggen de raadswerkgroep, in deze vreemde redenering? Nergens wordt namelijk onderbouwd hoe deze inpassing vorm zou moeten krijgen. Wat is er nu daadwerkelijk in de afgelopen vier maanden aangepast? Kunt u het mij vertellen? In de vandaag voorliggende stukken is hierover niets opgenomen.

Nogmaals ben voorzichtig met het aanwijzen van zoekgebieden in gemeentelijke grensgebieden. Probeer beleid in die gebieden met elkaar af te stemmen. Er wonen simpelweg geen Beekse inwoners aan de kant van de autosnelweg waar ik vandaag wederom over spreek.

Verder wil ik u ook wijzen op de recente ontwikkelingen in Provinciale Staten waar gediscussieerd wordt over de wenselijkheid van bepaalde locaties met betrekking tot zonne-energie in het buitengebied. Heeft u zich als commissie en raad ervan kunnen vergewissen op welke manier de door u voorgestelde locaties aansluiten bij het provinciaal beleid?

Bedenk u eens commissieleden, is dit een rituele dans. Is dit ‘participatie’ voor de vorm. U bent weliswaar vertegenwoordiger van de gemeente Beek, maar ik doe een klemmend beroep op u om de inwoners van uw buurgemeente serieus te betrekken.


18 juni 2020

Daar waar we bijna een jaar geleden nog blij waren dat de plannen van de gemeente Beek om zonneweides/parken aan te leggen in buitengebieden, moeten we nu opnieuw vrezen dat die plannen weer uit de ijskast gehaald worden. Een van de zeven voorziene locaties betreft Beeks grondgebied aan de grens met Catsop, nabij tankstation Vossedal aan de A2, waar in het eerste plan ca. 32.000 zonnepanelen de horizon zouden gaan vervuilen.

De Steinse politieke partij DOS heeft al aangegeven liever geen zonnepark nabij Steins grondgebied te zien verrijzen. "Liever niet"  is toch wel het understatement van het jaar...

Op woensdag 8 juli vindt een informatieavond plaats in het Beekse gemeentehuis over de voorziene locaties.
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners laten weten wat zij van de gekozen locaties vinden. Op de avond zijn ook wethouder Hub Schoenmakers (klimaat) en diverse raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de avond verplicht en zijn er tevens maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via o.v.v. Informatieavond zonneparken.

Lees meer in De Limburger van 18 juni 2020 >


Plan zonneweide Catsop in de ijskast
En hopenlijk voor altijd....

17 juli 2019

Een particulier initiatief was voornemens om op Beeks grondgebied, een akker tussen A2 en Catsop, een zonneweide met 32.000 panelen aan te leggen.

Dit plan aan de Elsloose kant van de A2 is niet alleen slecht gevallen in Catsop vanwege het verwachte aanzicht en maar ook bij de gemeente Stein, die het typische landschap tot haar cultuurhistorisch erfgoed rekent.

Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Omgeving) zei 4 juli in de raadsvergadering blij te zijn dat Beek dit plan voorlopig in de ijskast had gezet. Hij wees op de bezwaren van omwonenden en de gewijzigde denkrichtingen die samenkomen in de RES en het collegeprogramma van de provincie.

Het college van Beek heeft dit besluit voorlopig uitgesteld omdat B en W nog werken aan een beleidsstuk waarin mogelijke locaties voor zonneweides worden aangewezen. 

Maar niet alleen is de ruimte in het buitengebied afgenomen waar zo'n zonneweides geprojecteerd kunnen worden, maar tevens is de maatschappelijke draagkracht voor die ondingen gelukkig fors afgenomen.
Ook moet een en ander afgestemd worden met buurgemeente Stein, want de inwoners van Catsop kijken straks uit op de zonnepanelen... alhoewel, door de schittering zal er niet veel meer dan dat te zien zijn.

Zo'n project moet ook nog eens getoetst worden binnen de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES).
Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten kunnen voorstellen doen om de doelstellingen van het Energieakkoord tijdig te halen. Ook provincie, Enexis en waterschap zitten aan de overlegtafel.

Misschien is het een idee om het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen: een dubbele score voor mens en milieu !

Lees verder in De Limburger van woensdag 10 juli 2019 >

Achtergrondinfo

07.01.2021 Bron: WijLimburg

Volgens de website electrifytheworld komt er in 2021 een wegdek met geïntegreerde zonnecellen op Chemelot. Het innovatieproject Rolling Solar werkt aan de ontwikkeling van opschaalbare, betaalbare en betrouwbare zonnewegen.
Vanaf 2021 wordt daarom op Chemelot een proefwegdek in gebruik genomen. In de proef worden zowel kristallijn silicium- als dunnefilmzonnecellen getest op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid.

Geïntegreerde PV
Steeds meer gemeentes en provincies geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken bij bedrijven en particulieren in plaats van het bouwen van zonneparken. Ook geïntegreerde PV heeft de toekomst. PV is de afkorting van ‘Photo Voltaic’. ‘Photo’ betekent licht en ‘voltaic’ staat hier voor stroom. Er is geen verschil met zonnepanelen. Zo wordt alle ruimte benut en de energie opgewekt waar het wordt gebruikt. PV-geïntegreerde trottoirs, fietspaden en wegen bieden enorme kansen, ook omdat alleen zonnepanelen niet genoeg zijn. Zelfs al ligt er op elk dak in Nederland zonnepanelen, is dat nog steeds onvoldoende om de energietransitie te verwezenlijken.

Financiering
De proef wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De bouw is in volle gang en zal in 2021 operationeel en klaar voor uitvoerig testen zijn.

Onderdeel van het project is de realisatie van een demonstrator in de vorm van een wegdeel dat uitgerust is met diverse PV-technologieën. Het project moet resulteren in een verlaging van de kosten van zonnewegen door het gebruik van flexibele, minder kwetsbare dunnefilmzonnecellen en een effectieve integratie en is bedoeld om op te schalen. Gezien het wegoppervlak van Nederland is het potentieel enorm.

 • Laatste update op .

Project Samen Bouwen Meerdel

 

 

Dit is de presentatie van CPO Meerdel over het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplanwijziging, februari 2021.

Het is een hele tijd stil geweest rond het bouwproject Meerdel, dat ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde van Elsloo, pal tegen Stein en aan de rand van het Urdal.
Sedert de opstart van het project in april 2019 is er toch al veel werk gedaan: er werd een vereniging opgericht, woonwensen werden geinventariseerd, de architect werd aan het werk gezet, het bestemmingsplan werd ingediend, toekomstige bewoners tekenen hun huizen en er werden uiteraard talloze vergaderingen gehouden.

Stilaan krijgt het CPO-project meer vorm. Waar eerder de bouw van 10 koopwoningen en 5 huurwoningen in halve cirkelvorm gepland was, wordt nu gekozen voor een traditionele planning aan weerszijden van een weg.
Aan een kant van de weg komen 5 sociale huurwoningen plus een eigenbouw tweekapper. Aan de overzijde komen twee eigen tweekappers en twee vrijstaande woningen.

Voordeel van deze opzet is dat de huidige buurtbewoners beter zicht houden op de groene buffer.Dat was ook nodig bleek toen de biuurtbewoners naar hun mening werd gevraagd. Men maakte zich zorgen over de privacy, toenemende drukte en aantasting van het nabijgelegen bos- en wandelgebied.

De nieuwe bewoners krijgen een eigen parkeerplek bij hun woning en een wellicht toenemende verkeersdrukte wordt voorkomen door de doodlopende Meerdel door te trekken en aan te sluiten op de Elserveldstraat.

Als we de onderstaande afbeelding mogen geloven gaat de nieuwe opzet wel ten koste van de nu aanwezige trapveldjes met speeltoestellen. Het speelbos met crossbaan had in het oorspronkelijk plan als het loodje gelegd.

CPO Meerdel Ruumte architekten

Bron: De Limburger 26.11.2020 | Afbeelding: Ruumte Architecten


Sinterklaas bestaat !

Uit De Limburger van dinsdag 19 maart blijkt dat er veel animo is om deel te nemen aan het project Samen Bouwen Meerdel. Er hebben al 8 gegadigden ingeschreven voor de loting voor 15 plekken (10 koop en 5 huurwoningen) Er wordt helaas niet bij vermeld of die 8 inschrijvingen betrekking hebben op de koopwoningen. Wellicht zijn het jongeren die een zoveelste poging doen om een huurwoning te bemachtigen.

In het stuk haalt wethouder Danny Hendrix hard uit naar de plaatselijke politieke partij CMB, die hij beticht van populisme omdat de partij in zijn ogen de buurt opzet tegen de bouwplannen.
Het feit dat er CMB-raadsleden zijn die een verkiezingsposter voor hun raam hebben hangen van Forum Voor Democratie werkt wat dat betreft niet in hun voordeel....(red)
CMB ontkent de aantijging van Hendrix en zegt dat de actie gericht was tegen het opdoeken van het speelbos.

En daar heeft CMB een punt. Want het kan goed zijn dat er al die tijd al een bouwbestemming op deze voormalige woonwagenlocatie heeft gelegen, maar als je daar in 2017 een speelbos aanlegt voor 30.000 euro geef je als gemeente een ander signaal af naar de buurt en de jeugd. Zeker als de buurt daarna niet op de hoogte wordt gebracht van de snel wijzigende plannen, zet je kwaad bloed. 

Sinterklaas spelen -wetende dat die niet bestaat- met ons (belasting) geld; dat is pas populisme mijnheer Hendrix !

Artikel op 14.04.2019 in De Limburger: volgens college Stein is er geen sprake van kapitaalvernietiging > lees hier

DDL speelbosje Meerdel 2019 04 18

Klik op afbeelding hieronder om hele artikel te lezen.

DDL 19.03.2019 Meerdel animo populisme

Lees meer: Project Samen Bouwen Meerdel

 • Laatste update op .

Stationsomgeving Beek-Elsloo

Update september 2019

Bron: De Limburger 20 september 2019

De renovatie van station Beek-Elsloo en omgeving loopt een vertraging op van minstens 2 jaar. Dat is te wijten aan ProRail waar de aanbesteding voor het landelijk programma Vervanging Treinbeveiliging is mislukt. Daardoor moet een geplande verplaatsing van kasten en kabels uitgesteld worden, ook die voor het baanvlak bij Beek-Elsloo.

Maar natuurlijk is ook weer een portie bureaucratie in het spel. Daarin zijn ProRail en NS hartstikke goed. We herinneren ons de onwil bij hun voorgenomen sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Spoorstraat-Catsop enkele jaren gelden. Onder druk van de inwoners wist de gemeente Stein te bewerkstelligen dat de overgang open bleef en extra beveiligd werd.

Aan de Elsloose kant starten de werkzaamheden op z'n vroegst eind 2022 en aan Beekse kant pas in de loop van 2023. Want bij ProRail moeten nu blijkbaar weer de nodige procedures doorlopen worden om kabels te verleggen en om aanvragen in te dienen om baanvlakken in bepaalde periodes te sluiten wegens werkzaamheden.

Maar erger is dat het de betrokken gemeenten en de provincie nu een smak meer geld gaat kosten: ca 1 miljoen euro maar liefst, die anders door ProRail zou zijn betaald.

Het plan voor de verbetering van het station en omgeving dateert oorspronkelijk van 2012 en is al meermaals uitgesteld. De kosten werden in 2012 geschat op 7 miljoen euro, die raming is vorig jaar verhoogd naar 9,4 miljoen. Stein en Beek trekken ieder 1,5 miljoen uit. De provincie betaalt 3 miljoen, het Rijk ruim 1,7 miljoen. Ook zou de regio moeten bijdragen, net als Chemelot en Maastricht Aachen Airport.

Aan de kant van Elsloo moeten een toegangsweg naar het station en een parkeerterrein voor 160 wagens komen, omdat het merendeel van de reizigers ( 55 procent) van die kant komt. 
Ook aan de Beekse kant wilden beide gemeenten het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken, ook voor fietsers. Daar komt ook meer ruimte voor bussen. Verder moet het plein mooier worden en komen er speelse zitelementen. Het zeshoekige stationshuisje blijft in handen van de NS.  Men verwacht dat door de maatregelen het aantal passagiers met de helft zal toenemen naar ruim drieduizend per dag.

Lees meer: Stationsomgeving Beek-Elsloo

 • Laatste update op .

Historisch tuinontwerp Kasteelpark Elsloo krijgt nieuwe start

Impuls Kasteelpark Elsloo
Kasteel Elsloo heeft een eeuwenoude historie. Het Limburgs Landschap heeft na de aankoop van het complex daar een historisch onderzoek naar laten doen. Dat onderzoek betrof zowel het gebouwencomplex als het royale kasteelpark.

Dat park is ingenieus ingepast in het gevarieerde Maasdal. Door de eeuwenoude geschiedenis is er een mooie samenhang tussen historische aanleg, de plek in het Maasdal met agrarisch gebruik zoals rond Terhagen en de zo ontstane natuurwaarden. Omdat het park deels op het plateau ligt en deels in het dal zijn er meerdere ingangen en daar wordt door vele bezoekers dankbaar gebruik van gemaakt.

Uit het historisch onderzoek blijkt de 17e 18e eeuw een belangrijke periode, maar als het landgoed in 1818 verkocht wordt is er nog geen sprake van een groot park in landschapsstijl zoals we dat nu herkennen. Bij de aanleg van het Julianakanaal rond 1930 gaat een deel van het dan al een eeuw oude park verloren maar er wordt geïnvesteerd in het bovenpark. De bomen die dan al een eeuw oud zijn groeien uit tot majestueuze exemplaren.

Nieuwe start voor een historisch ontwerp
Sindsdien zijn er vele veranderingen in het gebied geweest. Een zwembad kwam en verdween weer, paden werden omgelegd, doorkijkjes groeiden dicht en diverse bomen bereikten hun eindleeftijd. Er vallen nu bij storm regelmatig bomen om. Dat is in een druk bezocht park onverantwoord.

Reden voor Het Limburgs Landschap om een toekomstplan te gaan schrijven. Dat plan wordt gebaseerd op de oude ontwerpen waarbij de ligging op de overgang van plateau naar Maasdal richtinggevend is. Om zowel de veiligheid te garanderen als het originele ontwerp weer herkenbaar te maken zullen er hier en daar bomen gekapt gaan worden. Ook gaat er weer aangeplant worden. Zeg maar een nieuwe start voor een historisch ontwerp.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 03

Om de inwoners van Elsloo te betrekken bij de ontwikkelingen is er op 15 februari een lezing gegeven door de landschapshistoricus Peter Verhoeff en aansluitend een excursie. Er waren een 30-tal geïnteresseerde inwoners aanwezig. Ook later in het traject zullen inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de onwikkeling van de renovatie.

Peter Verhoeff gaat aan het Limburgs Landschap voorstellen om het oorspronkelijke romantische kasteelpark, zoals dat rond 1820 door de familie De Geloes werd aangelegd, in ere te herstellen. In een boeiende presentatie benadrukt hij bij herhaling dat de inrichting van het kasteelpark uniek is in Nederland; door de hoogteverschillen, de ronde vormen van bebossing en paden, de zichtlijnen, holle wegen, de over- en ondergangen, het authentiek agrarisch landschap bij Terhagen etc.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 01

Peter Verhoeff legt uit op locatie

De oorspronkelijke hoofdingang was bij de Medammerweide aan de Kaakstraat. Door een lange laan met aan weerszijden waarschijnlijk fruitbomen reed de koets van bezoekers over het bruggetje aan de Slakberg richting "kasteel" Want het was eigenlijk een groot landhuis met schuren en andere bijgebouwen. De karakteristieke kasteeltoren met mergellagen werd er later bijgebouwd om het geheel wat meer cachet te geven.

Bij de grote weide op het plateau (waar eens de hertenwei lag) ging de koets rechtsaf, de helling af. Daar doemde eerst een prachtig vergezicht over het Maasdal op. Het Julianakanaal werd zo'n 100 jaar later gegraven, dat deed toen nog geen afbreuk aan het uitzicht. Zo mooi dat er ook een theehuisje werd gebouwd om er samen met het deftige bezoek van te genieten.

Vervolgens reed de koets de helling af (daar waar nu de IVN heemkundetuin ligt) en maakte een wijde bocht naar rechts, langs de Hemelbeek en kasteelvijver waarachter het prachtige landhuis in volle glorie opdoemde.
Volgens alles moet de tocht vanaf Kaakstraat tot aan kasteel een grandeur hebben gehad die z'n weerga niet kende. Een fikse uitdaging om dat deels in ere te herstellen...

 • Laatste update op .

Facelift voor Kasteel Elsloo en omgeving

Het Landgoed Elsloo (kasteel, kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Elsloo 1920 kasteel oprijlaan

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. Klik op afbeelding voor artikel.

DDL 25.03.2019 Buitenplaats Domein Elsloo

 • Laatste update op .

Afvaldumping

Afgelopen maandag 19 april 2021 was het weer raak: een grote partij afval gedumpt langs kanaalweg naar Geulle. Vroege wandelaars meldden de illegale dumping direct aan de gemeente.

En geloof het of niet... maar op 28 april ligt de hoop afval er nog steeds... ondanks herhaalde meldingen. 

Hieronder een detailopname van het gedumpte afval. Zo te zien niet afkomstig van een armlastig gezin... We zien Coca Cola, Lays chips, Ariel waspoeder, McDonalds....
Herkent u deze samenstelling afval omdat u iemand met een aanhanger met soortgelijk afval heeft zien rijden? Herkent u details in dit afval? Bijvoorbeeld de gasfles, de flexibele afvoerslang. Meldt het bij de gemeente.

Foto's: Peter Lefèvre, Lou Fredrix

Elsloo zwerfafval LouFredrix

Illegale afvaldumping: kostbaar en gevaarlijk
Met enige regelmaat wordt illegaal afval gedumpt in een natuurgebied of zelfs op en naast openbare wegen. Vaak betreft dit afval dat gratis of tegen geringe kosten bij de reguliere inzamelpunten kan worden afgegeven.

Het verwijderen van deze dumpingen kost de gemeente jaarlijks veel geld. Ook kunnen dumpingen gevaarlijke (verkeers)situaties opleveren. De gemeente probeert altijd te achterhalen wie de veroorzaker is, zodat de gemaakte kosten verhaald kunnen worden.

Meld afvaldumpingen digitaal via www.gemeentestein.nl/melding of via jouw mobiel met de ‘MijnGemeente’ app. Samen werken we aan een schone, veilige en prettige woonomgeving.


Op Facebook De Bès Van Aelse werd in mei 2018 schande gesproken over het illegaal dumpen van afval Op de Knup in Catsop. Wandelaars vinden met regelmaat grote hoeveelheden afval. De gemeente Stein krijgt het dringend advies om haar boa's te laten stoppen met het uitschrijven van parkeerbonnen bij het winkelcentrum en in plaats daarvan de aandacht te verleggen naar afvaldump, hondenpoep en ander vormen van overlast.

 Fotocollage hieronder vuilstort Op de Knup in 2018. 

Elsloo Knup afvaldump

 • Laatste update op .

Onderhoud kerkhof ondermaats

Nabestaanden en bezoekers ergeren zich aan de belabberde staat van het groenonderhoud op de gemeentelijke begraafplaats aan de Past. Haesenstraat/Spoorstraat.

Paden staan vol onkruid en het gras wordt met te grof geschut gemaaid, waardoor het gras langs de grafranden niet worden meegenomen.

Voorheen werd tot veler ergernis een bosmaaier gebruikt waardoor de graven helemaal vol gras hingen na een maaibeurt. Waarom niet gewoon met een motormaaier en de randen met een kantmaaier, zoals iedereen dat doet?!

Elsloo kerkhof 2019 02

In 2017 werd het kerkhof fors opgeknapt door de gemeente nadat het klachten regende over de staat van onderhoud. Nu dreigt het opnieuw mis te lopen.

Het is nog niet duidelijk wie hier schuldig aan is: de firma die het onderhoud uitvoert of de gemeente die de geldkraan misschien heeft dicht gedraaid.

Een aantal inwoners hebben in elk geval een klacht ingediend via de Gemeente-app. Deze en andere meldingen kunt u hier terug zien >

Op die website of via de MijnGemeente app kunt u ook nieuwe meldingen doorgeven. Meer informatie >

Maar 2 maanden na de eerste meldingen is er nog niet bar veel veranderd...

Klik op foto's voor vergrotingen.

Elsloo kerkhof 2019 05

 • Laatste update op .

Hondenbelasting: uit de tijd en oneerlijk

Afschaffing hondenbelasting nabij?!

Update 12.06.2021

Naar verwachting zal een meerderheid in de Tweede Kamer op 15 juni stemmen vóór afschaffing van de hondenbelasting. De Kamer debatteerde op donderdag 10 juni over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. Hier het verslag van dat debat  >

Naar verwachting wordt de hondenbelasting pas op termijn afgeschaft omdat gemeenten een andere heffing moeten vinden om het gat in de begroting te dichten welk ontstaat door deze afschaffing.
In de gemeente Stein wordt jaarlijks ongeveer 210.000 euro bij hondeneigenaren opgehaald om andere begrotingsposten mee te financieren. Want behalve het legen van de bakken met hondenpoepzakjes wordt verder niets aan honden gespendeerd. 


Update 05.02.2020

charles 550068 unsplashVandaag in De Limburger weer een groot artikel over het afschaffen van de Blaftax.

In nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten wordt hondenbelasting geheven. In Limburg zijn tot nog toe maar 6 van de 31 gemeenten gestopt met die heffing. De gemiddelde belasting is in Limburg ongeveer 54 euro voor de eerste hond. In Stein bedraagt die heffing maar liefst 88,45 euro; de verordening (lees hier) is recent vernieuwd...dus geen zicht op afschaffing.

Slechts een fractie van de geïnde belasting hoeft te worden aangewend voor de overlast die honden en hun bezitters veroorzaken, de rest gaat naar de algemene middelen en wordt overal voor gebruikt.

Het vermoeden bestaat overigens dat in gemeenten waar de belasting nog wordt geheven, hondenbezitters eerder geneigd zijn de hondenpoep NIET op te ruimen....ze hebben immers al grof betaald om die te LATEN opruimen!

Lees het artikel in De Limburger van 05.02.2020 (digitaal abonnement nodig)


Update 24.04.2019

De Tweede Kamer kreeg op 23 april 2019 een petitie overhandigd met 60.000 handtekeningen voor het afschaffen van de hondenbelasting. Gary Yanover, de opsteller van de petitie, noemt deze belasting onrechtvaardig en gebaseerd op willekeur. Dit schrijft NOS.

Klik op afbeelding om video te starten.

hondenbelasting knoppele

201 van de 355 gemeenten heffen volgens Yanover hondenbelasting. De belastingen liggen tussen de 15 en 125 euro per jaar en zijn volgens Yanover gebaseerd op de bedragen die gemeenten nodig hebben om hun begroting te dichten. 'Dat geld verdwijnt vervolgens in de algemene middelen en kan door gemeenten overal voor worden gebruikt. Het is een misverstand dat het wordt ingezet voor bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep', aldus Yanover.  

Lees het artikel verder op Radar >


Inderdaad is het een wijdverbreid misverstand dat de hondenbelasting nodig is om de opruimkosten van hondenpoep of voorzieningen voor honden mee te betalen... Niets is minder waar.

Uit een ingediend verzoek bij de Gemeente Stein om meer informatie hierover (in kader van Wet Openbaarheid Bestuur-WOB) kunnen ze de omvang van de opruimkosten helemaal niet duiden... omdat hun administratie daarin niet voorziet mede omdat het wettelijk niet verplicht is !  
Een uitspraak van de Hoge Raad in 2013 heeft bevestigd dat gemeenten geen relatie tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten van opruimwerk hoeven aan te tonen. 

Maar als gemeente weet je toch wel hoeveel manuren per jaar worden besteed aan het controleren op betaling van de belasting, aan het legen van hondenbakken en kun je inschatten welk percentage van de plantsoenen-manuren je aanwend voor het opruimen van hondenpoep?!

Ik heb overigens de stellige indruk dat in dat laatste 0 uren worden gestoken, volgens mij wordt de hele hap tijdens het maaien vermorzeld of anders wordt onder geschoffeld. En aan voorzieningen voor honden wordt ook geen cent uitgegeven. Menige hondenpoepbak heeft jarenlang zonder deksel staan te geuren, totdat de klachten daarover te talrijk werden. 

Antwoord gemeente Stein
Overigens wordt in het antwoord van de gemeente vermeld dat het verzoek om meer informatie op 12 april werd ingediend, hetgeen 21 februari 2019 moet zijn. Tussentijds werd uitstel aangevraagd omdat men niet binnen de wettelijke termijn van 4 weken kon antwoorden. Als ik dan de uiteindelijke beantwoording na 6 weken ontvang... oordeelt u zelf... 
Zullen we het er maar op houden dat ze belangrijkere dingen te doen hadden?!

Lees antwoord gemeente Stein >


Uit De Limburger van 09.04.2018, klik op afbeelding voor vergroting

Blaftaks Stein

Op vragen van VVD raadslid Frank Dassen heeft het college van de Gemeente Stein geantwoord dat de afschaffing van de hondenbelasting elk jaar een gat in de begroting zou slaan van ruim 211.000 euro. Dassen krijgt wel de toezegging dat de hondenbelasting op plek 1 staat om afgeschaft te worden zodra de gemeentelijke begroting dat toelaat, dan wel dat er andere inkomstenbronnen worden aangeboord.
Met andere woorden: daar kun je naar fluiten...

Want de hondenbelasting blijft een makkelijke melkkoe zolang de gemeente Stein elk jaar bijna een miljoen euro in het prestige-project Steinerbos blijft pompen en ook zolang Stein kwijlend blijft hunkeren naar nieuwe prestige-projecten zoals bijvoorbeeld de fietsbrug over de Maas. 


Maar niet alleen in Stein staat de hondenbelasting ter discussie, ook bijvoorbeeld in Heerlen en tal van andere gemeenten. Hieronder een artikel uit De Limburger van 11.04.2019, klik op de afbeelding voor vergroting.

Hondenbelasting Heerlen 2019 04 10


charles 550068 unsplash

Ik krijg vandaag het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen, met daarop ook nog steeds de Hondenbelasting.
Euro 88,45 voor ons hondje, net iets groter dan ’n konijn. Op Venlo na heeft Stein de hoogste hondenbelasting in de provincie !

Waarom geen konijnenbelasting, kattenbelasting, kanariebelasting, paardenbelasting, koeienbelasting?
En vooral: waarom geen varkensbelasting?
Als je het over overlast, milieu en klimaat hebt…

Waarom moeten hondenbezitters onevenredig veel bijdragen om de lasten van de gemeente Stein te lenigen?
Deze baten staan in geen enkele verhouding tot de lasten die honden (feitelijk hun bezitters) veroorzaken.

Hoe is de stand van zaken met de afschaffing in Stein?
De meerderheid van de Nederlandse gemeenten kent deze middeleeuwse belasting niet meer.

Het Burgerinitiatief “Schaf de Hondenbelasting af” heeft de benodigde 40.000 handtekeningen opgehaald en dus wordt de afschaffing in de 2e kamer behandeld.
https://petities.nl/petitions/burgerinitiatief-afschaffen-van-hondenbelasting?locale=nl

Wil de gemeente Stein afwachten totdat zij van overheidswege wordt gesommeerd te stoppen met deze inning?
Of neemt ze zelf het initiatief om deze melkkoe af te schaffen?

Voor de goede orde: alleen VVD en Progressief Stein hebben eerder uitgesproken VOOR afschaffing van de Hondenbelasting te zijn!

Foto: Charles/Unsplash


Update 2013

Naar aanleiding van het bericht dat Rotterdam de hondenbelasting afschaft (inmiddels hebben dat al 131 gemeenten gedaan, lees meer)  hebben wij VVD-raadslid Peter Salden naar zijn mening gevraagd. Immers VVD Stein pleit al jaren voor afschaffing van de in hun ogen absurd hoge en discriminerende hondenbelasting in Stein (klik hier voor tarief)
Tot nu toe is het enkel gelukt om deze een viertal jaren te bevriezen. Enige bondgenoot in hun strijd tegen de hondenbelasting is D66.

Peter Salden: "Met de hondenbelasting wordt elk jaar zo'n 210.000 euro opgehaald. Maar gezien de financiële situatie van de gemeente Stein is afschaffing van de hondenbelasting geen enkel probleem. Maar de coalitiepartijen DOS, CDA en Steins Belang gebruiken deze extra inkomsten graag om mooie sier te maken bij de burgers. Wij hadden liever afschaffing gezien dan o.a. dit bedrag aanwenden voor aankoop en opknappen brasserie Steinerbos. Dat kost de gemeente meer dan 400.000 euro !.
Voor de VVD is en blijft afschaffing hondenbelasting een van de speerpunten"


 Gemeente Stein voert hondenpenning (weer) in

In mei 2012 werd gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Tijdens deze controle zijn 120 honden opgespoord die nog niet bij de gemeente waren geregistreerd.

Het tarief voor een eerste hond bedraagt € 85 en voor elke volgende hond € 125. Het resultaat van deze controle (na aftrek van de kosten) is € 8.886. In 2012 was dat € 6.012 en in 2011 € 16.595.
De controle werd, in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De kosten van de operatie zijn niet door gemeente bekend gemaakt....maar dat moet 'n habbekrats zijn...als 120 honden netto € 8.886 opleveren... Niemand aan mijn voordeur gezien trouwens...of doet Jehova dat als nevendienst?!

Belastingplicht
Door het aanschaffen, overlijden of van de hand doen van één of meerdere honden wijzigt de belastingplicht voor een hondenbezitter. Van iedere wijziging in het hondenbezit moet binnen veertien dagen aangifte worden gedaan bij de gemeente. De gemeente controleert dit regelmatig.


Huis-aan-huis controle hondenbelasting van start

Binnenkort wordt gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Deze wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De controleurs zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. In 2012 leidde dezelfde controle tot 84 aanmeldingen van honden die nog niet bij de gemeente geregistreerd stonden en waarvoor nog geen hondenbelasting werd betaald.

Werkwijze
Een controleur belt aan om het hondenbezit te inventariseren, waarbij hij zich ongevraagd zal legitimeren. Als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald, vult de controleur samen met de bewoner een aangiftebiljet in. Bestaat het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig zijn, maar er niemand thuis is, dan laat de controleur een brief met aangiftestrook achter. Zo kan alsnog aangifte worden gedaan.
 
In het geval dat er een hond van iemand anders tijdelijk verblijft (een logeerhond), zal de controleur samen met de bewoner een formulier invullen waarmee wordt verklaard dat de hond een andere eigenaar heeft.
 
Belastingplicht
Hondenbezitters zijn verplicht om aangifte te doen van het hondenbezit. Omdat uit de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven, voert de gemeente regelmatig controles uit. In 2013 bedraagt het tarief € 85,- voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 125,-.
 
Aangifte
Een hond aangeven kan aan de balie in het gemeentehuis of via een digitaal formulier met DigID. Wijzigingen over het aantal honden of bij verhuizing uit de gemeente wordt de belasting verrekend of in mindering gebracht. Wijzigingen dienen door eigenaren van honden zelf doorgegeven te worden.


Vertraagde levering hondenpenning
Stein gaat streng controleren op hondenbelastingEind januari jl. berichtte de gemeente over de invoering van de hondenpenning. Aangekondigd werd dat alle geregistreerde hondeneigenaren medio maart de betreffende penning per brief zouden ontvangen. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden, omdat de levering van de hondenpenningen is vertraagd.

Eind 2012 heeft de Steinse gemeenteraad besloten de hondenpenning in te voeren. Ongeveer 2.500 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) ontvangen deze penning -volgens het gemeentelijk persbericht- "kosteloos in bruikleen"
En die 85,50 euro dan...?!


Uit onderstaand persbericht blijkt weer maar eens dat honden en hun bezitters in Stein bijna als criminelen worden behandeld. Menige zware jongen en zedendelinquent mag zonder enkelband over straat rondlopen.
De VVD Stein beloofde in haar verkiezingscampagne dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden. De nieuwe maatregel scherpt het oude beleid alleen maar aan!
Wat wel waar is...de belasting gaat omlaag! Van Euro 85,50 naar 85........we zullen er eentje op drinken!

Ter vergelijking: in Sittard-Geleen moet voor de eerste hond slechts Euro 59,88 betaald worden oftewel 30% minder belasting!


Persbericht
Eind 2012 heeft de Steinse gemeenteraad besloten de hondenpenning in te voeren. Dat betekent dat honden in de gemeente Stein vanaf 2013 verplicht zijn een hondenpenning te dragen. Alle geregistreerde hondeneigenaren ontvangen daarom eind februari / begin maart een brief met een penning.

Duidelijk zichtbaar
De penning moet duidelijk zichtbaar aan de halsband van de hond worden bevestigd of op verzoek worden getoond. Voor de hondencontroleur(s) is deze penning een teken dat een hond is geregistreerd in de gemeentelijke administratie.

Huis-aan-huis controle blijft
De jaarlijkse huis-aan-huis controle op de hondenbelasting blijft bestaan. De boete voor een illegale hond bedraagt 100 procent van de belastingaanslag. Bij de aanschaf of geboorte van een hond moet binnen twee weken melding gemaakt worden bij de gemeente. Bij uitschrijving van honden (door sterfte, verkoop of verhuizing) moet de hondenpenning weer worden ingeleverd. Het aangeven of uitschrijven van een hond kan via een digitaal formulier op wwww.gemeentestein.nl. Het tarief voor hondenbelasting is met ingang van 2013 verlaagd naar 85 euro.

Kosten invoering
Ongeveer 2.500 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) ontvangen deze penning kosteloos in bruikleen. De invoering van de hondenpenning kost ongeveer 2.500 euro.


84 honden opgespoord tijdens controle
In mei jl. werd gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Tijdens deze controle zijn 84 honden opgespoord die nog niet bij de gemeente waren geregistreerd. Het tarief voor een eerste hond bedraagt € 85,50 en voor elke volgende hond € 126,50. Het resultaat van deze controle (na aftrek van de kosten) is € 6.012,-. In 2011 was dat € 16.595 en in 2010 € 9.371.

De controle werd, in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau.

Binnenkort start de gemeente Stein een huis-aan-huis controle op hondenbezit. Omdat uit de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven, voert de gemeente regelmatig controles uit.

Een gespecialiseerd bureau voert dit in opdracht van de gemeente Stein uit. De controleurs kunnen zich daartoe legitimeren. In 2011 spoorde de controleur 187 honden op die nog niet bij de gemeente geregistreerd stonden en waarvoor nog geen hondenbelasting werd betaald.

Wij vragen ons hier hardop af: waarom?!
Waarom moeten hondenbezitters jaarlijks belasting betalen? In 2012 bedraagt het tarief € 85,50 voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 126,50.Waarom hoeven kattenbezitters niets te betalen? Omdat hun huisdier niet in de goot of op de stoep poept....? Nee, ze schijten wel mijn hele tuin vol! Waarom hoeven paardenbezitters niets te betalen? Omdat het edele dier de keutels midden op straat of op wandelpaden drapeert?

Teken bezwaar aan en steun daarmee wethouder Salden, die al jarenlang ten strijde trekt tegen de onrechtvaardige hondenbelasting:

DigID

Sinds deze maand kunnen hondenbezitters in Stein een hond ook digitaal aangeven via een digitaal formulier met DigID. Uiteraard kan dit ook nog aan de publieksbalie in het gemeentehuis.Wijzigingen over het aantal honden of bij verhuizing uit de gemeente wordt de belasting verrekend of in mindering gebracht. Eigenaren van honden moeten zelf wijzigingen doorgeven.

Werkwijze controleur
Een controleur belt aan om het hondenbezit te inventariseren, waarbij hij zich ongevraagd zal legitimeren. Treft de controleur een hond aan waar geen belasting voor wordt betaald dan vult de controleur samen met de bewoner een aangiftebiljet in. Bestaat het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig zijn, maar er is niemand thuis, dan laat de controleur een brief met een aangiftestrook achter. Zo kan de hondenbezitter alsnog aangifte doen. In het geval dat er een hond van iemand anders tijdelijk verblijft (een logeerhond), zal de controleur samen met de bewoner een formulier invullen waarmee wordt verklaard dat de hond een andere eigenaar heeft.

 • Laatste update op .

Verhuisd Aldi naar Dorine Verschureplein?

De laatste weken zijn inwoners en gemeentebestuur van Beek in rep en roer. Nadat het Lampenpaleis aan de Maastrichterlaan haar deuren gesloten heeft, gaan er geruchten dat de Duitse superketen Aldi haar oog op dat pand heeft laten vallen.

Aldi logoAangezien Jan Linders enige tijd geleden al verhuisde van de Markt naar de Maastrichterlaan, vrezen de inwoners -terecht- een hoge mate van overlast als de Aldi daar ook nog eens gaat neerstrijken. Ook het gemeentebestuur is pertinent tegen de vestiging van een super op die plek. Sowieso vraag je je af wat de supermarktketens aantrekkelijk vinden op die locatie. De drukke doorgaande weg, zodat je naam veel wordt gezien? De aanwezigheid van het naastgelegen bejaardenhuis en aanleuncomplex? Parkeerplek? Bij Linders valt parkeren nog mee, maar bij het Lampenpaleis is nauwelijks plek... of gaan ze het Sieckendaal vol auto's stallen? Kortom, een locatie dichtbij Makado zou veel meer voor de hand liggen.

Omdat Beek nog geen Aldi-vestiging heeft, stak het gerucht op dat Aldi van Elsloo naar Beek zou gaan verhuizen. De Aldi directie ontkent dat en ook wethouder Danny Hendrix haast zich dat bericht te ontzenuwen. Wel heeft Aldi aangegeven dat zij op de huidige locatie aan de Koolweg onvoldoende plek heeft om verder te ontwikkelen. En de Aldi ligt liever in de buurt van een andere supermarkt, liefst van een hoger segment zoals AH en Jumbo.

Aangezien de gemeente in Stein de Aldi al op haar wenken bediende, gaat Hendrix nu voor de Aldi op zoek naar een betere locatie in de nabijheid van Albert Heijn aan het Dorine Verschureplein in Elsloo.
Voor alle zekerheid toch effe op de kalender gekeken, maar nee het is niet 1 april maar toch echt maandag 11 juni...

Gelukkig constateert hij gelijk dat er geen geschikt pand voor de Aldi aan het plein ligt. Maar hij houdt een slag om de arm met de gebiedsvisie voor het plein, alsof dan wel plek te realiseren is?!
Ja, als de Mariakerk gesloopt zou worden, dan heb je daar winkel- en parkeerplek genoeg. Mooi meegenomen is in dat geval dat pastoor Achten bouwervaring genoeg heeft en de handen graag uit de mouwen steekt. (wordt vervolgd)
Klik op onderstaande afbeelding om artikel in De Lmburger te lezen.Aldi Verschureplein 555x370

 • Laatste update op .

Toekomst Chemelot-omgeving

Terugblik webinar ‘Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot’

Vrijdag 30 april 2021

Op donderdag 15 april organiseerde Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het RIVM, Chemelot, gemeenten, GGD en provincie, een webinar voor omwonenden van Chemelot. Onderwerp was het RIVM-onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom het chemiecluster. Bijna tachtig mensen namen deel aan het webinar. Daarin gaf het RIVM meer uitleg over de resultaten en legde de veiligheidsregio uit wat er met de resultaten gebeurt. Via de chat werden veel vragen gesteld. Die zijn inmiddels van antwoord voorzien en vind je onderaan dit bericht.

Veiligheidsregio logo

RIVM-onderzoek
Gespreksvoorzitter Petro Winkens (manager Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van Veiligheidsregio Zuid-Limburg) opende het webinar en bedankte de aanwezigen hartelijk voor hun deelname. Door de medewerking van omwonenden van Chemelot zijn er waardevolle inzichten verkregen in hun veiligheidsbeleving en informatiebehoeften. Na zijn inleiding gaf hij het woord aan Jeroen Neuvel en Liesbeth Claassen van het RIVM. Zij gaven meer uitleg over de achtergrond van het onderzoek, resultaten, conclusies en aanbevelingen.

De presentatie van het RIVM vind je via deze link. (PDF, 1.3 MB)

Van onderzoeksresultaten naar risicocommunicatie
Mick Claessens van Veiligheidsregio Zuid-Limburg lichtte vervolgens toe wat de werkgroep risicocommunicatie Chemelot gaat doen met de resultaten. Die werkgroep bestaat, naast Veiligheidsregio Zuid-Limburg, uit Chemelot, gemeenten, GGD Zuid Limburg, GHOR, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Politie Limburg en Provincie Limburg. Al die partijen hebben uitgesproken om samen de risicocommunicatie te verbeteren. Daarom werken ze op dit moment aan een gezamenlijk communicatieplan. De resultaten uit het RIVM-onderzoek vormen daarvoor het fundament. Eind juni is het plan klaar.

De presentatie van Veiligheidsregio Zuid-Limburg vind je via deze link. (PDF, 1.3 MB)

Vragen en antwoorden
De organiserende partijen waren bijzonder verheugd om te merken dat zoveel omwonenden het webinar bijgewoond hebben. De deelnemers hadden ook veel vragen over het onderzoek en het vervolg. Helaas konden die door de beperkte tijd niet allemaal direct beantwoord worden. Daarom werd tijdens het webinar aangegeven dat alle vragen na afloop verzameld en beantwoord zouden worden. Een overzicht van de gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden vind je hieronder. Daarin staat ook op welke manier je aanvullende vragen kunt stellen.

Een overzicht van gestelde vragen én antwoorden vind je via deze link. (PDF, 184.1 kB)


Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot: meeste inwoners rondom Chemelot voelen zich niet onveilig

Het RIVM presenteerde op 6 april 2021 de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Daaruit blijkt onder andere dat de meeste omwonenden van Chemelot zich niet onveilig voelen. De uitkomsten van het onderzoek vormen mede de basis van een plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van (risico)communicatie over Chemelot. Uitgangspunt daarbij zijn dat inwoners weten wat te doen bij incidenten en het vergroten en behouden van het veiligheidsgevoel van omwonenden.

Transparant en eerlijk
Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de meeste inwoners (84%) rondom Chemelot zich niet onveilig voelen. Dit gevoel van veiligheid hangt af van hoe dicht men bij de Chemelot-site woont en hoezeer men de (lokale) overheid en Chemelot vertrouwt. Een relatief kleine groep omwonenden (16%) voelt zich onveilig. Omwonenden geven aan dat ze bij rampen, ongevallen en afwijkende situaties (zoals een vreemd geluid of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen) behoefte hebben aan eerlijke informatie. Ook willen zij graag weten wat zich op de site van Chemelot afspeelt en welke bedrijven daar zijn gevestigd.

Burgemeesters van de gemeenten rondom Chemelot zijn blij met de resultaten van het onderzoek, dat stelt burgemeester Hans Verheijen van de gemeente Sittard-Geleen namens hen. “We hebben een goede indruk gekregen van wat inwoners nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. Die kennis biedt ons handvatten om nog beter te communiceren met omwonenden van Chemelot. Want iedereen moet zich veilig kunnen voelen en weten hoe hij zichzelf en zijn omgeving in veiligheid kan brengen, mocht dat ooit nodig zijn.” Ook Chemelot is blij met het RIVM-rapport. Loek Radix, executive director Chemelot: “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat we in gesprek blijven met omwonenden. Als we weten waar zij behoefte aan hebben, kunnen we hen zo goed mogelijk informeren daarover.”

Vertaling resultaten naar communicatie
Het RIVM voerde het onderzoek uit in het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderzoek werkte het RIVM samen met een regionale werkgroep met vertegenwoordigers van Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, en andere Limburgse overheidspartijen. Momenteel werken zij samen aan een plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van de risicocommunicatie met de omgeving van Chemelot. De verwachting is dat dit plan voor de zomer gereed is en kan worden uitgevoerd.

Webinars
Aan het belevingsonderzoek deden bijna duizend omwonenden mee. Het RIVM wil geïnteresseerde omwonenden graag uitleg geven over de resultaten van het onderzoek. Het RIVM organiseert daarvoor, samen met Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, en andere overheidspartijen, op 15 april tussen 20.00 en 21.00 uur een webinar. Tijdens deze digitale bijeenkomst ontvangen zij informatie over de resultaten en kunnen zij via een chatfunctie vragen stellen over het onderzoek en de vervolgacties die genomen worden. Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.


Toekomst Chemelot-omgeving

De omgeving van Chemelot is een gebied waar nogal eens wat verandert. Zo willen de bedrijven op Chemelot zich blijven ontwikkelen. Bewoners willen de bestaande waardes in het gebied koesteren. De ruimte voor dit alles is beperkt. Dat vraagt om afstemming tussen Chemelot en zijn omgeving.

Provincie Limburg, gemeentes Sittard-Geleen en Stein, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus, DSM en betrokken inwoners werken daarom nauw samen aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het gebied. In deze ‘strategische gebiedsvisie’ brengen we een aantal zaken met elkaar in balans: leefbaarheid en leefomgeving; landschap en natuur; economie, mobiliteit en logistiek; duurzaamheid en energie; cultuurhistorie en identiteit.

Eind juni 2020 zijn overheden, bedrijven, inwoners en belangengroepen in het gebied voor het eerst samengekomen. We hebben gesproken over onze toekomstdoelen en de kwaliteiten van het gebied.

De uitkomsten van het gesprek nemen we mee in de volgende stap, waarin we verschillende toekomstscenario’s opstellen voor de toekomst. Op basis daarvan maken we aan het eind van dit jaar een overkoepelend toekomstbeeld voor de leefomgeving rondom Chemelot. Hierin maken we ook duidelijk wat de maatschappelijke meerwaarde is en hoe dit beeld tot uitvoering kan komen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Volg dan de voortgang op de projectwebsite. Hier delen we ook de verschillende (tussen)resultaten.


Noot redactie
Het kan ook geen kwaad om eens over de schutting te kijken, bij de negatieve berichten over en de tegenstand tegen uitbreiding van Chemelot.

> website Burgermanifest Chemelot "Veiligheid rond Chemelot"

> Algemeen Dagblad 15.05.2020 over grote brand in rubberfabriek op Chemelot

> Dagblad Trouw 04.02.2020 over wekelijkse incidenten op Chemelot-complex

> NU.nl 17.08.2019 over lek in salpeterzuurfabriek op Chemeleot

> KRO/NCRV 06.04.2019 over protesten tegen aanleg chemiebuizen langs woonwijk

> L1 07.09.2018 over start Burgermanifest Chemelot


Rampenbestrijdingsplan Chemelot

Juni 2019 

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op de Wet veiligheidsregio’s, wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor de inrichting Chemelot.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) ramp op het Chemelot-terrein alle overheden, samen met de bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de ramp te stabiliseren en weer terug te gaan naar de normale situatie. Ook voor kleinere incidenten zijn afspraken uit dit rampbestrijdingsplan bruikbaar. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van Stein (Stadhouderslaan 200, 6171 KP).
U kunt het (concept) plan ook online lezen >

Burgermanifest Veiligheid Chemelot

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 20 juni 2019 ingediend worden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

Noot redactie:
ter meerdere info kunt u ook een rapport lezen van Burgermanifest "Veiligheid rond Chemelot" uit 2018 


Grote brand op Chemelot-terrein

Op het Chemelot-terrein in Geleen woedde maandagmiddag 9 november 2015 een grote brand in een loods waar kunststofkorrels worden opgeslagen. De brand ontstond tijdens dakwerkzaamheden. Na bijna vier uur intensief bluswerk was de brand onder controle. Al die tijd werd de 80.000 omwonenden -na luchtalarm- aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Ondertussen denderde het verkeer over de A2 langs...

Het was overigens vreemd dat pas na vele uren werd meegedeeld wat er precies in de loods was opgeslagen. Je mag toch verwachten dat alle chemische bedrijven die op deze locatie zijn gevestigd PRECIES in kaart hebben wat ze fabriceren en waar ze dat opslaan?!
Dit is al het zoveelste incident op het terrein, vorige week was er nog brand in een amoniakfabriek. De omwonenden zijn het spuugzat.
Overigens, afgelopen weekend (2015) werd de grote ramp bij DSM op 7 november 1975 herdacht... 

 • Laatste update op .

Fiets-loopbrug over de Maas!?

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan komt van de DOP’s Meers en Maasband.

In opdracht van de gemeenten heeft onderzoeksbureau Movares recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van deze brug. Op maandag 14 mei is er een inloopmiddag "Bie Gerda" in Meers geweest waar inwoners informatie konden krijgen en vragen stellen over de onderzoekresultaten.

DDL 20180519 Fietsbrug Maas

Klik op afbeelding om hele artikel in De Limburger van 19 mei 2018 te lezen.

Er komen die middag "Bie Gerda" 3 brugvarianten op tafel, waarvan de een beter bij de omgeving schijnt te passen dan de ander. Maakt ook niks uit: de horizon in dit stukje Westelijke Mijnstreek is toch al naar de filistijnen door de Scharbergbrug, windmolens en DSM. De totale kosten gaan, afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen variant, tussen de 10 en 30 miljoen euro bedragen... als of het niets is.

Maar goed, onderzoekbureau Movares, de gemeente, DOP Meers, horeca-uitbaters en fietsers zien alleen maar voordelen: toersime, economische groei en veiliger fietsen!
Ik kan het me niet woordelijk herinneren, maar wed met u dat een paar jaar geleden bij de miljoeneninvestingen in Steinerbos woorden van diezelfde strekking zijn uitgesproken.

Elsloo brug leidingen Lou Fredrix 05.2018

Op de foto: menige inwoner denkt dat de aanleg van de fietsbrug al is gestart, nog voordat er over geklankbord is....In werkelijkheid is men bezig DSM leidingen te verleggen. (foto Lou Fredrix, klik voor vergroting)

Meer info:
- in dagblad De Limburger >
-
 op www.elsloo.info > >

Lees meer: Fiets-loopbrug over de Maas!?

 • Laatste update op .

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Update 18.06.2022

„Geparkeerde auto’s in combinatie met een smalle rijbaan zijn daar het knelpunt. In overleg met de bewoners van de Stationsstraat is een reconstructie uitgevoerd. Een ideale situatie bereiken we niet door de beperkte ruimte.”
Aldus een woordvoerder van de gemeente Stein in dagblad De Limburger van zaterdag 18 juni 2022.

Inspraak
Typisch weer zo'n voorbeeld hoe de overheid omgaat met inspraak en burgerparticipatie. Allereerst zorgen dat de plannen al zo uitgebreid mogelijk zijn ingevuld, van tekening tot zelfs precieze maten en te gebruiken materialen. Daarna mogen de bewoners op DETAILS ook hun zegje doen. En dan gaat het over parkeerplaats voor huisnummer X kan beter voor huisnummer Y komen. En over de groenbeplanting bijvoorbeeld. Op de bewonersavonden spraken bewoners regelmatig hun zorgen uit over de breedte van de weg en over het aantal parkeerplaatsen en de ligging ervan. Maar daar was niet aan te tornen: wat de gemeente en het projectbureau voorschotelden was de meest optimale situatie binnen de richtlijnen van de Wegenverkeerswet.
Nu uit een enquete is gebleken dat de Stationsstraat (en Raadhuisstraat) in Elsloo een van de drie hotspots op parkeergebied in de gemeente Stein is, wordt de inspraak van de bewoners plots een maatje groter gemaakt dan zij in werkelijkheid was. Nog even en de bewoners zijn het schuld.

De parkeer- en passeerproblematiek in de Raadhuisstraat en Dorpstraat is een erfenis uit de tijd dat er nog geen auto's waren. Enkele jaren geleden hebben bewoners bij de inspraakprocedure van het Verkeersarrangement Elsloo al de suggestie gedaan om op de Raadhuisstraat en Kaakstraat eenrichtingsverkeer in te stellen. U kunt de afloop van dat plan zelf invullen...

Andere parkeerhorror
De andere parkeergruwelen in de gemeente zijn de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Stein en het brengen-en-halen bij alle basisscholen. Bij het winkelcentrum zijn de vakken te smal, het is onoverzichtelijk en onveilig.

Bij de scholen speelt dit probleem al jarenlang; je moet voor de aardigheid eens gaan kijken bij schoolbegin en - einde. Je weet niet wat je ziet. Alle oproepen ten spijt blijven ouders en grootouders hun kroost met de auto vervoeren in plaats van te voet of met de fiets. Oplossing? Scholen aan de rand van het dorp leggen. Met kiss-and-ride oprijlaan, gratis wifi, snellaadpaal voor auto en gratis drinkwater.


Update 24.01.2022

Problemen Stationsstraat worden toch aangepakt

Bijna een jaar nadat bewoners en raadsfractie CMB aan de bel trokken, gaat de gemeente Stein toch nog actie ondernemen in de Stationsstraat in Elsloo. Daar zullen de aanstaande raadsverkiezingen in maart wel een rol bij spelen.
(Wedden dat Rutte begin maart ook bekend maakt dat het kabinet voorlopig toch afziet van de ontkoppeling van de AOW...!! Met de nadruk op "voorlopig")

Allereerst worden bij het Kruidvat de parkeervakken bij het zebrapad opgeheven, waarmee oversteken op die plek in elk geval niet langer een kamikaze-actie blijft. Overigens waarschuwden bewoners al in 2018 voor die gevaarlijke situatie tijdens de inspraakavonden voorafgaand aan de herinrichting. De drogisterijketen zal ook te horen krijgen dat de laad- en losplek verplaatst wordt en dat ze geen reclameborden meer op de blindegeleidestroken mogen zetten. Hoe kom je er op....?!

Bewoners claimden dat de snelheid in de straat fors was toegenomen na de herinrichting; na meting blijkt dat die inderdaad iets hoger is geworden. Komt natuurlijk doordat er niet meer op de rijbaan wordt geparkeerd. Om de snelheid af te remmen  worden ijzeren paaltjes geplaatst waardoor de rijbaan smaller lijkt. Tevens wordt daarmee voorkomen dat over de schuine stoeprand gereden wordt. Tenslotte worden bij tijd en wijle ook signaleringsborden geplaatst die op een te hoge snelheid wijzen. Ter plaatse is de maximum snelheid 30 km, zoals in de hele kern Elsloo.

Het groenonderhoud in de straat is ook een punt van kritiek: of de perken zijn leeg of het is een oerwoud. Opnieuw wordt de onderaannemer, die daar verantwoordelijk voor is, daar op aangesproken.

Voor de diverse brandkranen die in een parkeervak zijn komen te liggen na de herinrichting, is nog steeds geen oplossing gevonden. Er zal met partijen gekeken worden of die verplaatst moeten worden of dat er extra kranen bij komen.


Update 16.07.2021

Naar aanleiding van de onderstaande opmerking van de CMB fractie over brandkranen onder parkeervakken, moet wethouder Danny Hendrix toegeven dat daar inderdaad bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden iets mis is gegaan. Inderdaad kan de brandweer niet bij de brandkranen als er auto's geparkeerd staan. Maar volgens Hendrix is dat geen probleem; als een brandkraan door een geparkeerde auto geblokkeerd is, neemt de brandweer bij bluswerkzaamheden gewoon de naastgelegen kraan... (hoe eenvoudig kan het leven toch zijn!)
Als de brandweer deze "oplossing" toch te risicovol vindt, kunnen er nog altijd kranen bijgeplaatst worden volgens Hendrix.... (hoe luidde dat spreekwoord ook alweer over dat kalf en die put?)

Update 31.03.2021

Naar aanleiding van signalen vanuit omwonenden en eigen waarnemingen ter plaatse, stelt de raadsfractie CMB schriftelijke raadsvragen over de resultaten van de reconstructie Stationsstraat in Elsloo. Deze treft u hieronder aan:

1. Is het college zich bewust van het feit dat er aan de oneven kant een groot aantal brandkranen in de parkeervakken gelegen zijn? De parkeervakken zijn nagenoeg continue in gebruik waardoor de brandkranen “niet bereikbaar” zijn. Bent u het met ons eens dat dit bij een eventuele calamiteit gevaarlijke situaties kan opleveren? Of is er bewust gekozen om de brandkranen in de parkeervakken te plaatsen? Wij van CMB zijn van mening dat brandkranen altijd bereikbaar moeten zijn.
2. Wij zien dat verkeersdeelnemers nog steeds gebruik van de stoep maken om elkaar te kunnen passeren. Op bepaalde plekken zijn de lantaarns teruggezet richting woningen waardoor de mogelijkheid om over de stoep te rijden ook “beter gefaciliteerd” wordt. Is dit een bewuste keuze? De lantaarnpalen zijn niet afwisselend teruggeplaatst waardoor er delen van de Stationsstraat in de avond minder verlicht zijn. Dit vinden wij zorgwekkend voor de veiligheid van de voetganger. Deelt het college hierin onze mening?
3. We zien en horen dat er nog stelselmatig, en zeker in de wat latere uren, veel te hard wordt gereden op de Stationsstraat. Er is gekozen voor snelheidsremmende maatregelen, maar als CMB vragen wij ons af of deze maatregelen wel voor het gewenste resultaat zorgen. Hoe denkt het college hierover?
4.Het valt ons op dat binnen de gemeente Stein verschillend wordt omgegaan met reconstructies. Waarom is er bij de Stationsstraat afgeweken van de wegprofielen zoals deze bijvoorbeeld op het Mergelakker of in de Heirstraat zijn gebruikt? Hier is namelijk wel gekozen voor verhoogde trottoirbanden.
5. Doordat er geen verschil in hoogte is tussen parkeervak en trottoir, wordt het parkeren buiten het parkeervak “gefaciliteerd”. Met als gevolg dat de ruimte voor de voetganger beperkt wordt. Waarom is hiervoor gekozen?
6. Op bepaalde dagen en tijdstippen mag er aan de kant van “Baggiezz” niet geparkeerd worden in verband met laden en lossen. De vrachtauto die “het Kruidvat” voorziet van voorraden moet met regelmaat op straat parkeren omdat men het parkeerverbod stelselmatig negeert.
Wij vragen wij ons af of het college op de hoogte is van het feit dat dit parkeerverbod structureel wordt overtreden? Bent u het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties oplevert voor de diverse verkeersdeelnemers?
7. Ter hoogte van het Kruidvat is er een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Deze ligt vrij dicht op de parkeervakken waardoor het zicht op voetgangers ontbreekt als er hogere voertuigen geparkeerd staan. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Hoe denkt het college hierover?
8. Tijdens de reconstructie is er met omwonenden afgesproken dat er een evaluatie ging plaatsvinden zodra de reconstructie klaar was. Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden? Zo ja, kunt u ons aangeven wat in het algemeen de reacties waren? Zo nee, wanneer zal deze evaluatie gaan plaatsvinden?
9.De gemeente heeft destijds, met het oog op de reconstructie werkzaamheden, het achterliggende weiland gepacht voor 5 jaar. De reconstructie is nu gereed. Wat gaat nu de bestemming van dit weiland worden?

Namens de fractie CMB en met vriendelijke groet,
Chantal Meijers
Ingrid van Es


Update 06.01.2021

Krap een half jaar na de renovatie van de Stationsstraat zijn de bewoners niet te spreken over hufterig parkeergedrag en te hard rijden.

Elsloo Stationsstraat 2021 2

Uit meting is gebleken dat het hard rijden wel meevalt, 85% van de bestuurders reed niet harder dan 36 km en dat is binnen de gestelde norm. Maar de beleving is anders, zeker als er auto's zijn die met 20 km door de straat sukkelen, dan is het verschil erg groot als je 35 rijdt. Ondanks de aanwezigheid van parkeervakken wordt er ook gewoon op de stoep geparkeerd.

Wethouder Hendrix heeft toegezegd dat de BOA's strikter gaan handhaven. Er zijn al bonnen uitgedeeld voor verkeerd parkeren.
Ook gaat men kijken of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Bron: De Limburger 06.01.2021 Foto's gemeente Stein.

Elsloo Stationsstraat 2021 1


Update 16.06.2020

Herinrichting Stationsstraat Elsloo afgerond

Op dinsdag 16 juni zijn de werkzaamheden aan de Stationsstraat officieel afgerond. Voorheen zou dit feestelijk gevierd zijn met de inwoners van deze straat. Gezien de geldende maatregelen rondom het coronavirus was dit helaas niet mogelijk. Als alternatief gingen afgevaardigden van de Gemeente Stein en aannemer Van Boekel langs de deuren, met een klein bedankje in de vorm van een bloemenbon.

“Wij zijn erg trots op het eindresultaat en op de manier waarop dit tot stand is gekomen. Dit is mede bereikt door de constructieve en positieve bijdrage van de omwonenden van de Stationsstraat”, aldus wethouder Danny Hendrix. “Tijdens de voorbereidingen hebben we veel suggesties en verbetervoorstellen gekregen. Die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat”.

Werkzaamheden
Het project is september vorig jaar van start gegaan. In vijf fases werd de straat volledig aangepakt, zowel boven als onder de grond. Het uiterlijk van de van de straat is totaal veranderd en heeft veel meer uitstraling gekregen. Door de nieuwe lay-out parkeert men niet meer op de rijbaan maar in aparte vakken. Ook zijn er 28 bomen geplant. De riolering is vervangen en er is een infiltratieriool aangelegd. Het regenwater van de straat en van een groot deel van de daken van de huizen is hierop aangesloten. Het water wordt in de bodem geïnfiltreerd om verdroging tegen te gaan. Na acht maanden is het project nu, volgens planning, afgerond.

Eindresultaat
Benieuwd naar het eindresultaat? Neem een kijkje op www.gemeentestein.nl/projecten

Lees meer: Herinrichting Stationsstraat Elsloo

 • Laatste update op .

Werkzaamheden Julianakanaal

Werkzaamheden Berg aan de Maas

1 juni 2022 start aannemer Van den Herik uit Sliedrecht met het plaatsen van damwanden in het Julianakanaal bij Berg aan de Maas. De damwanden vormen straks de bouwkuip waarbinnen gewerkt wordt aan de verbreding en verdieping van het Julianakanaal. Het kanaal wordt als onderdeel van de Maasroute geschikt gemaakt voor klasse Vb-schepen

Over een lengte van ongeveer 800 meter worden tot eind juli damwanden geplaatst. Vervolgens wordt er een periode gemonitord of de maatregelen voor veilige scheepvaart langs de bouwkuip blijken te functioneren. Als dat het geval blijkt te zijn, wordt de bouwkuip leeggepompt en kunnen de werkzaamheden in de bouwkuip starten. Tijdens werkzaamheden vindt scheepvaartbegeleiding plaats. Omwonenden zijn afgelopen 17 mei tijdens een informatieavond geïnformeerd over de werkzaamheden.

Maasroute gereed voor klasse Vb-schepen

De werkzaamheden op het traject Berg-Obbicht maken onderdeel uit van het project Maasroute waarmee die route toegankelijk wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf eind 2024 kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen. Recentelijk werden in dit kader de werkzaamheden rond Haven Stein afgerond. Na afronding van de werkzaamheden in Berg zijn er werkzaamheden voorzien bij de Berghaven ter hoogte van Born. Daar worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de bodem van het kanaal te verdiepen en waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.


Julianakanaal bij Haven Stein breder en dieper

Rijkswaterstaat is op 2 december 2019 gestart met de verruiming van het Julianakanaal over een lengte van 400 meter bij Haven Stein in Urmond. Om het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere schepen moet het kanaal worden verbreed en verdiept.

Aannemer Boskalis voert het werk uit. De aannemer is vorige week gestart met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter lang uitgevoerd. Aanvankelijk zou de aannemer starten met het zuidelijke werkvak. Door de vondst van een beverhol is de volgorde aangepast en wordt gestart met het noordelijke werkvak.

Bouwkuip
Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het tweede vak. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar.

Maasroute
Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van max.3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.

Op de foto boven: Julianakanaal met kolenhaven in Stein anno 1965 (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Wikipedia)


Video's over de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Elsloo: een gigantische operatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JanSmeets Julianakanaal passeervak 11.2018 2

Tekst en foto's: Jan Smeets 

November 2018

Door het voortdurende mooie weer heeft aannemer van den Herik weer goed kunnen doorwerken. Zo was aanvang oktober het derde deel van het Passeervak Noord afgegoten met de laatste laag: het beton. Nadat dit was uitgehard werd begonnen met het langzaam vullen van het laatste vak van 330 m lang met water. Deze klus was na enkele dagen geklaard en zo kon maandag 12 november begonnen worden met verwijderen en afvoeren van de damwandplanken.

Deze werkzaamheden zullen ook in de laatste week van november nog doorgaan, waarna het nieuwe passeervak van 1 km lang op 5 december klaar is voor de scheepvaart.
Gelijktijdig is de aannemer vanaf de zuidzijde begonnen met de afwerking van het dijklichaam aan de wegzijde, waardoor al goed zichtbaar wordt hoe het nieuwe dijklichaam hier langs de weg van Elsloo naar Geulle ligt.

Boven op de dijk is er ook nog volop activiteit, want hier wordt het tracé afgegraven voor het nieuwe jaagpad, dat straks aan beide zijden zal aansluiten op het oude jaagpad. Voordat hierop de asfalt wordt aangebracht wordt eerst een funderingslaag aangebracht.
Met het aanbrengen van de fundering werd vrijdag 16 november gestart.

JanSmeets Julianakanaal passeervak 11.2018 1


September 2018

Mede door het heel goede zomerweer van de laatste maanden verlopen de werkzaamheden aan Passeervak Noord voorspoedig.
Het derde, dus laatste vak van 330 m lang, is inmiddels leeggepompt en de aannemer is volop bezig met het afvoeren van de overtollige grond uit dit vak.
Deze grond wordt met schepen afgevoerd om elders een bestemming te krijgen.

Omdat op diverse plekken tussen de damwandplanken water naar binnen stroomt, wordt dit uit het vak weggepompt en toegevoerd aan een opstelling bestaande uit 4 boven elkaar geplaatste bezinkbakken.
Het water met de daarin zwevende vaste deeltjes komt eerst in de bovenste bak en stroomt van daaruit naar de volgende bakken.
Vervolgens wordt het water, waaruit nagenoeg alle vaste bezinksels in de bakken achterblijven, teruggevoerd naar het Julianakanaal.
Deze werkzaamheden gaan de komende weken nog door, waarna weer wordt gestart met aanbrengen van de folie, afdeklaag, stortsteen en afgieten met beton.

De planning is voor het einde van oktober ook dit laatste deel te kunnen vullen met water, waarna de damwandplaten verwijderd worden.
Dit is natuurlijk ook weer mede afhankelijk van de weersomstandigheden voor de komende weken.

Jan Smeets Julianakanaal 09.2018 a


Mei 2018

De afgelopen weken zijn door de aannemer de damwandplanken geplaatst in het 2e vak van Passeervak Noord, waarna direct begonnen wordt met het leegpompen van dit deel.
Woensdag 2 mei was dit, zoals op de foto's is te zien bijna zover, hetgeen betekent dat aanvang week 19 begonnen kan worden met het vangen van de in het vak achtergebleven vissen. Deze worden in het Julianakanaal terug gezet.

Gelijktijdig is de aannemer bezig met het dichtmaken van de spleten tussen verschillende planken waardoor nu nog wat water binnendringt.
Daarna wordt weer volop begonnen met het afgraven en verplaatsen van de grond van het oude dijklichaam.

Julianakanaal Passeervak Elsloo JanSmeets 05.2018 

Maart 2018
Ook tijdens de vorstperiode van de voorbije weken heeft de aannemer welke het project Passeervak Noord in uitvoering heeft goed kunnen doorwerken.
Het resultaat hiervan is dat woensdag 14 maart kon worden gestart met het aanbrengen van de eerste betonlaag over en tussen de op de bodem aangebrachte laag stortsteen. Naar schatting zal voor het eerste gedeelte van in totaal 3 gelijke delen ca 800 m3 beton worden gestort. 
Voor het storten van de beton, die met betonwagens wordt aangevoerd, is de nieuwe bodem vooraf nagenoeg vlak afgewerkt met een dikke laag stortsteen.

JanSmeets Julianakanaal 20.03.2018

klik op foto voor vergroting

De aannemer gaat er vanuit dat in week 12 de bodem en de nieuwe dijk aan waterzijde met de betonlaag zijn afgewerkt. Momenteel is goed te zien hoe de opeenvolgende lagen in dit eerste deel worden aangebracht. 
Wanneer alles volgens planning verloopt zal in week 13 dan worden gestart met het vullen van het vak met kanaalwater en het verwijderen van de damwandplanken aan de kanaalzijde. Deze worden vervolgens in zuidelijke richting verderop geplaatst waarna de aannemer begint aan het 2e gedeelte van ca 330 m lang.


Ondanks de vele regenval van de afgelopen weken vordert de uitvoering van het project Passeervak Noord gestaag.
De nieuwe omgelegde dijk voor het eerste vak is nagenoeg op de vereiste hoogte en de aannemer is hier begonnen met het uitdiepen van de bodem van het ontstane vak, waarop vervolgens eerst een waterdichte laag van kunststof wordt gelegd. Ter bescherming van de kunststof wordt deze bedekt met een ca. 80 cm dikke grondlaag.

Nadat deze laag vlak is afgewerkt wordt de nieuwe bodem aangevuld met stortsteen, waarover als eindafwerking beton wordt gestort.
Zo ontstaat dan een kanaalbodem die de tand des tijds weer decennia lang kan weerstaan en tevens bestand is tegen eventuele verschuivingen van de eronder gelegen geologische aardlagen.
Op de volgende foto’s, die 8 februari 2018 zijn genomen, is de kunststoflaag duidelijk zichtbaar en is de aannemer bezig met het afdekken hiervan.

 

  Julianakanaal passeervak 11.2017

Nadat de laatste damwandplank voor het eerste deel van het in te dammen deel van Passeervak Noord was geslagen werden woensdag 1 november nog een aantal damwandplanken haaks op de, in de langsrichting van het kanaal aangebrachte tijdelijke, damwand geslagen. Deze lopen door tot in het nieuw aan te leggen dijklichaam.
Gelijktijdig werd de afgelopen weken de toplaag van de oude dijk over de gehele lengte van 1 km verwijderd en binnen het werkterrein opgeslagen. Deze wordt later weer gebruikt voor de eindafwerking van het nieuwe dijklichaam.

Bij het weghalen van de deklaag werden de grondlagen zichtbaar van de grond, welke hier in de 30-er jaren van vorige eeuw zijn gestort en die afkomstig zijn van de destijds afgegraven Scharberg. De werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanaf het hiervoor nieuw aangelegde stuk van de Westelijke Kanaalweg. 


De werkzaamheden m.b.t. het aanleggen van Passeervak noord verlopen, mede door het fraaie herfstweer, volgens planning.
Het eerste vak van ruim 330 m is inmiddels met damwandplanken geheel afgezet.
Ook de omgelegde weg is nu beschikbaar voor het verkeer, en de bouwhekken zijn over de hele lengte verplaatst tot naast de nieuwe weg.

Julianakanaal passeervak JanSmeets 24.10.17

De aannemer is nu begonnen met het verwijderen van de oude deklaag van het op de huidige dijk gelegen jaagpad.
Wanneer de deklaag over de volledige lengte van 1 km is verwijderd en afgevoerd, kan begonnen worden met het gedeeltelijk afgraven van de huidige dijk tot even boven de waterspiegel.
De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de aanleg van de nieuwe dijk.

Tevens is de aannemer gestart met het omzagen van de onder aan de dijk aanwezige bomenrij (110 populieren).
Nadat het hele passeervak klaar is zullen langs de omgelegde weg onder aan het nieuwe dijklichaam weer bomen worden teruggeplaatst.

Julianakanaal populierenkap JanSmeets 24.10.17


Bewonersavond Julianakanaal donderdag 12 oktober 2017

Rijkswaterstaat verruimt het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar en andere scheepvaart veilig kunnen passeren. Onderdeel van dit project is de realisatie van Passeervak Noord in het Julianakanaal. Van den Herik Sliedrecht heeft opdracht verworven voor deze verbreding ten zuiden van de bocht van Elsloo en is onlangs gestart met de uitvoering.

Passeervak Noord:
Het Julianakanaal wordt t.p.v. Passeervak Noord over een lengte van 1 kilometer verruimd, hiervoor wordt de huidige dijk in westelijke richting verlegd. Om de dijk te kunnen verleggen zal ook de bestaande Westelijke Kanaalweg en de aanwezige bomenrij verplaatst moeten worden. Van den Herik gaat de aanleg van het passeervak in den droge uitvoeren door een tijdelijke damwandconstructie aan te brengen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie fases, per fase wordt een droog werkvak van ongeveer 330 meter gerealiseerd.

Julianakanaal Passeervak Noord 10.2017

Planning:
• Realiseren nieuwe Westelijke Kanaalweg: september – oktober 2017
• Kappen aanwezige bomen: oktober 2017
• Verleggen huidige dijk (in 3 fases): oktober 2017 – oktober 2018
• Herplanten nieuwe bomen: juni – juli 2018

Mogelijke hinder:
Tijdens de werkzaamheden zal de Westelijke Kanaalweg open blijven voor het reguliere (recreatie-)verkeer. Wel zal het Jaagpad dat over de dijk loopt, afgesloten zijn. Ondanks dat in de nabije omgeving van het werkterrein geen bebouwing aanwezig is kunnen de bewoners van de gemeente Stein mogelijk wat geluidsoverlast van het aanbrengen van de damwanden ervaren. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken wordt ’s avonds na 19:00 uur niet gewerkt.

Bewonersavond:
Om u kennis te laten maken met Van den Herik en het project organiseren wij een bewonersavond. Tijdens deze avond vertellen wij u meer over onze werkzaamheden en kunt u vragen stellen. De bewonersavond zal op donderdag 12 oktober aanstaande plaatsvinden tussen 19:30 en 21:00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo (Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo).

Verruimen Julianakanaal
Om grotere scheepvaart (190 meter lang en tot 11,4 meter breed en 3,5meter diepgang) mogelijk te maken op het Julianakanaal is het kanaal op verschillende plaatsen verbreed en verdiept. Daarnaast wordt in Elsloo aan de westzijde van het kanaal teneover kasteel Elsloo een zogenaamd passeervak aangelegd.

Het plaatsen van de tijdelijke damwand vordert gestaag. De komende weken zal het trilwerk, dat nodig is om de damwandplanken in de bodem van het Julianakanaal te drijven, nog doorgaan. Ook het omleggen van de Westelijke Kanaalweg verloopt momenteel volgens planning. Zodra de weg over de benodigde lengte van 1 km is omgelegd, zal het werkterrein afgezet worden. Tevens wordt dan gestart met het verwijderen van de populieren langs de weg over deze lengte en kan worden begonnen aan het leegpompen van het door de tijdelijke damwand ontstane watervak.

Pas wanneer dit geheel leeg en lekdicht is, kan worden begonnen aan het maken van een nieuwe dijk voor het passeervak dat ca 30 m breed wordt. De totale werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2018.

Foto's en tekst: Jan Smeets, klik voor vergroting op afbeelding

Julianakanaal passervak

Project Verbreding Julianakanaal

De LOS maakte een reportage over de actuele stand van zaken bij de verbreding van het Julianakanaal.

  Julianakanaal Elsloo 28.02.2016

Kijkje over het Maasdal. Op de voorgrond de werkzaamheden aan het Julianakanaal. Daarachter de uitgelopen Maas, overvoed door de vele regenval. Aan de horizon Belgische windmolens (en dat worden er nog heel wat meer) en de autoweg richting Brussel en Antwerpen. (foto Wim Hanssen)

Hieronder een mooie reportage van René Schepers.

Begin september 2014 is aannemer De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de verruiming van het Julianakanaal. Een project waarbij over een lengte van meer dan 30 kilometer het Julianakanaal geschikt wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Het hele project moet in 2017 zijn afgerond. Kijk op www.julianakanaal.nl voor alle info. 


De stand van zaken in april 2015

Foto's Wim Hanssen | klik voor vergroting

Julianakanaal verbreding 2015-1

Julianakanaal verbreding 2015-2


Projectwebsite

Rijkswaterstaat voert met het project Maasroute diverse maatregelen uit. Deze werkzaamheden zijn voor omwonenden en belanghebbenden soms behoorlijk ingrijpend. Om zo goed mogelijk te informeren over de aard, voortgang en resultaten van deze maatregelen is de website www.julianakanaal.nl gelanceerd. Vragen en klachten kunnen geuit worden via het telefonische loket van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Het loket is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 06.00 uur tot en met 22.30 uur.

Heiproef ten zuiden van Meers

Aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken medio juni een heiproef uitgevoerd in het kader van de verruiming van het Julianakanaal. Met een heistelling en damwandplanken deed de aannemer onderzoek naar de gesteldheid van de bodem in de bocht van Elsloo. 

 

Maasroute
De Maasroute vormt een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in Duitsland, België en Frankrijk. Door deze verbinding geschikt te maken voor groter binnenvaartverkeer wordt de concurrentiepositie van de binnenvaart versterkt ten opzichte van het wegtransport. Om dit doel te bereiken worden langs de gehele Maasroute aanpassingen verricht om de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Vb binnenvaartschepen. Het project wordt mede gefinancierd door het Trans European Network (TEN) uit Brussel.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002. 


 30 oktober 2013: Informatieavond verbreding Julianakanaal

In opdracht van Rijkswaterstaat worden tussen 2013-2018 diverse werkzaamheden (in deelprojecten) ten behoeve van de verbreding van het Julianakanaal uitgevoerd. Sommige deelprojecten kunnen op basis van de reeds genomen besluiten in het kader van de Tracéwet rechtstreeks worden uitgevoerd. Voor andere deelprojecten dienen aanvullende vergunningen te worden verleend.


Start in Stein
Rijkswaterstaat heeft aan de firma De Vries & van de Wiel Kust en Oeverwerken opdracht gegeven diverse werkzaamheden aan het Julianakanaal in Stein uit te voeren. Op 15 oktober is het onderhoudsbaggeren gestart.

Ontwerp besluit ter inzage
Begin 2014 is de start van de volgende fase voorzien. Dan worden damwanden geplaatst en bomen gekapt. De Vries & van de Wiel Kust en Oeverwerken heeft hiervoor op 6 juli 2013 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het ontwerp besluit ligt vanaf 3 oktober 2013 gedurende 6 weken ter inzage en gedurende deze periode kunnen zienswijzen ingebracht worden.

Informatieavond
Momenteel worden enkele andere deelprojecten voorbereid. Om de inwoners te informeren over het project en de huidige stand van zaken wordt op woensdag 30 oktober aanstaande om 19.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in Brasserie de Merode (Merodestraat 31 te Stein). Aanvang vanaf 18.45 uur. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Stein>


Verder verloop

In 2015 worden ook nog twee passeervakken in het Julianakanaal aangelegd. Deze maatregelen maken deel uit van de modernisering van de Maasroute. 


Nodig voor moderne vaarroute
Het verbreden van het Julianakanaal maakt deel uit van het deelproject Maasroute van de Maaswerken. Doel is de modernisering van de vaarroute tussen Weurt en Ternaaien om daarmee de vaarweg veiliger, vlotter en beter toegankelijk te maken voor goederentransport over water. De Maasroute is een Europese hoofdvaarweg. De Europese Unie kent om die reden subsidie toe aan het project.

Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat »

Download: Start project verruimen Julianakanaal.pdf


Start project verruimen Julianakanaal

Op 15 oktober aanstaande start Aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken Maaswerken start in opdracht van Rijkswaterstaat met de eerste werkzaamheden in het kader van de verruiming van het Julianakanaal.
De kanaalbodem wordt op het gehele traject, van Limmel tot Maasbracht, teruggebracht naar de oorspronkelijke diepte van 4,9 meter, waarvoor zal worden gebaggerd. In het najaar van 2014 zal dit deel van de werkzaamheden gereed zijn en kan worden begonnen aan een reeks verruimende werkzaamheden tot medio 2017, waaronder het plaatsen van 4 kilometer stalen damwand en het verleggen van 2,5 kilometer dijklichaam. Deze werkzaamheden maken het mogelijk in de nabije toekomst een grotere scheepvaartklasse toegang te geven tot het Julianakanaal. De omvang van deze schepen is maximaal 190 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 3,5 meter.
Onderhoudsbaggeren
Het aangeslibde materiaal (naar schatting 220.000 m3) op de bodem van het Julianakanaal wordt met behulp van een kraanponton vanaf het water in beunschepen geladen, die de bagger over het water naar de verschillende baggerdepots afvoeren. Ook het materieel wordt via het water aan- en afgevoerd, waardoor geen verkeershinder op het land te verwachten valt. Door het gebruik van scheepvaartbebording op het gehele traject, en scheepvaartbegeleiding in de bocht van Elsloo, wordt hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperkt.

Planning
Tijdens het onderhoudsbaggeren wordt van 06.00 uur tot 22.00 uur gewerkt. Om eventuele geluidshinder tot een minimum te beperken wordt binnen de bebouwde kom gewerkt van 07.00 uur tot 19.00 uur. De werkzaamheden beginnen in de bocht van Stein, waarna het kanaal van Limmel tot Roosteren gebaggerd zal worden. Tot slot wordt het benedentoeleidingskanaal bij de sluis van Maasbracht gebaggerd.

Maasroute
De Maasroute vormt een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in Duitsland, België en Frankrijk. Door deze verbinding geschikt te maken voor groter binnenvaartverkeer wordt de concurrentiepositie van de binnenvaart versterkt ten opzichte van het wegtransport. Om dit doel te bereiken worden langs de gehele Maasroute aanpassingen verricht om de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Vb binnenvaartschepen. Het project wordt mede gefinancierd door het Trans European Network (TEN) uit Brussel.

Neem met vragen en opmerkingen contact op met Rijkswaterstaat via de landelijke informatielijn 0800-8002.

 • Laatste update op .

Grensmaas kiest de vrijheid

In het zuiden van Nederland, op de grens met België, ligt tussen Maastricht en Maaseik een bijzonder riviertraject: de Grensmaas. De Maas is hier over een lengte van ca 40 km in het verleden nooit voor de scheepvaart ingericht en stroomt daarom vrij af zonder stuwen. Daarbij bestaat de bodem van de rivier en de oevers er uit grind, zodat we echt van een uniek riviertraject kunnen spreken.

Sinds 2005 wordt hier aan het Grensmaasproject gewerkt, waarbij de rivieroevers over bijna het hele traject worden verlaagd en de rivier de ruimte krijgt om over een nieuwe, brede grindvlakte te stromen. Dit levert een bijzondere, veel natuurlijkere rivier op en vanwege de extra ruimte is ook de waterveiligheid sterk vergroot. Bij het graven wordt grind gewonnen, waaruit het project wordt betaald.

De afgelopen winter is de rivier ter hoogte van Meers op een vrij spectakulaire wijze uit zijn oude bedding gebroken en heeft hij zijn hoofdloop deels verlegd naar de brede grindvlakte die daar ca 15 jaar geleden was aangelegd, als eerste deelproject van het grote project. Bij deze natuurlijke verlegging heeft het water veel grind opgepakt en iets verderop als nieuwe grindbanken weer neergelegd.

In de eerste foto hieronder is links de oude loop te zien en rechts de doorbraak met de grindbanken. Ook is een gedeelte van een ooibos dat er op de oever stond weggespoeld en deze bomen liggen nu nog als getuigen van wat hier gebeurd is op de ondiepe grindbanken iets verder stroomafwaarts. In de tweede foto is de plek van deze doorbraak met de in het water liggende bomen te zien.

Grensmaas kiest vrijheid 1

Grensmaas bij Meers uitgebroken uit oude bedding (Foto's met dank aan Avisum en www.waterpeilen.nl)

Grensmaas kiest vrijheid 2

Doorbraak bij ooibos met steilrand

Voor de natuur van de grindrivier levert deze ontwikkeling in een klap heel veel op. In het ondiepe stromende water zullen binnenkort tal van vissoorten, die afhankelijk zijn van stromend water, hun eieren af kunnen zetten en ook op de bomen die in het water liggen zullen zich al snel organismen vestigen die zogenaamd rivierhout nodig hebben om zich in de stroom aan te kunnen hechten.

Het is nog onzeker of deze situatie lang mag blijven bestaan. Doordat de bedding zich heeft verlegd zijn de gemiddelde waterstanden in de oude, deels verlaten bedding veranderd en dit heeft weer gevolgen voor de grondwaterstanden onder de oevers van de Maas. Verder van de Maas af liggen natuurgebieden die juist afhankelijk zijn van deze grondwaterstanden en het is de afspraak dat de grondwaterstand daar niet mag dalen als gevolg van het Grensmaasproject. Binnenkort zal blijken hoe dit dilemma (een lagere grondwaterstand op de ene plek versus grindbanken die niet meer zullen overstromen op de andere plek) wordt opgelost.

Artikel met toestemming gebruikt van www.waterpeilen.nl met dank aan Alphons van Winden en Willem Maassen

 • Laatste update op .

Info hoogwater Maas

Foto boven: de Maas op 15 juli 2021 bij Elsloo, ter hoogte van 't Auwt Vaer. Rechts wordt normaliter jaarlijks Conincx Pop gehouden, nu is het een vergaarbak van bomen, takken en afval... vooral veel afval.

Watersnood Juli 2021

Maandag 19 juli heeft het hoogwater Limburg weer verlaten, op een enkele plek na. 

Wat betreft de Maas, hebben de buffers en vergrote uiterwaarden van de Maaswerken hun werk goed gedaan. Er was wel wateroverlast, maar het bleef binnen de perken; al zullen gedupeerden daar anders over denken. Maar het gebied is tenauwernood aan een ramp ontsnapt.

De beken en riviertjes in het heuvelland en in hun stromingsgebied richting Maas hebben de meeste problemen en schade veroorzaakt. De overheid is er nu van doordrongen dat ook hier de rivierlopen verbreed moeten worden en meer waterbuffers  aangelegd moeten worden. Want de klimaatverandering zorgt ervoor dat de regenbuien heviger worden en langer boven een klein gebied kunnen blijven hangen. Dus extreme regenval zoals in de tweede week van juli zal helaas niet beperkt blijven tot eens in de honderd jaar.

Ook in Valkenburg en omgeving is het grote puinruimen en het herstel begonnen. En nu begint dat andere moeizame gevecht: met verzekeraars en overheid om de schade vergoed te krijgen!
Toeristen worden opgeroepen om toch vooral hun vakantie in Limburg te komen vieren; niet de hele provincie heeft onder water gestaan!

Zaterdag 17 juli en zondag 18 juli heeft Midden- en Noord-Limburg de grootste moeite om een ramp te voorkomen. Maar het lukt op de meeste plaatsen om het water enkele centimeters onder de opgehoogde of geïmproviseerde dijken te houden. 
Helaas hebben veel dieren die in de uiterwaarden leven het niet gered. Een Galloway-rund van de uiterwaarden in Echt haalde het journaal: het dier werd 100 km meegesleurd en uiteindelijk in Brabant uit het water gered.

De donderdag en vrijdag geëvacueerde bewoners kunnen in de loop van het weekend naar hun huizen terugkeren. Publiek wordt verzocht de dijken niet te betreden omdat die uiterst kwetsbaar zijn. Ook een waarschuwing om niet het water in te gaan of door het Maaswater te lopen omdat dit vervuild is.
Getroffenen en hulpverleners irriteren zich aan de vele ramptoeristen en het nepnieuws op social media.

Ook in Valkenburg en omgeving is het grote puinruimen begonnen. Borgharen en Itteren hebben het droog gehouden, hetgeen betekent dat de Maaswerken hun nut hebben bewezen.

In Duitsland is het dodental opgelopen tot meer dan 160; in België zijn al meer dan 30 slachtoffers te betreuren. Het grote puinruimen is begonnen, al is het op plaatsen in Rheinland-Pfalz en de omgeving van Luik ook vaak een kwestie van slopen. Nu ook grote wateroverlast door hevige regenval in Zuid- en Oost-Duitsland, Oostenrijk en Italië.

Vrijdagavond 16 juli is het gat naast de dijk in Bunde gedicht. De bewoners kunnen weer terug naar hun huizen. Terwijl het water in Zuid-Limburg zakt, verplaatst het probleem zich naar Midden- en Noord-Limburg. Door het aanhoudend hoogwater worden daar dijken en kades aangetast en dreigt een catastrofe. In Maaseik staat de Maas tot aan de rand van de kademuur. In Roermond zijn duizenden inwoners geëvacueerd, in Venlo zelfs tienduizend! Alle 160 patiënten van het Venlo's ziekenhuis zijn naar andere ziekenhuizen verhuisd. 

Vrijdagmiddag is bij Voulwammes in Bunde een gat naast de dijk van het Julianakanaal ontstaan door kwelwater van de Maas dat door de druk onder het kanaal door wordt geperst en daar omhoog komt. Middels een NL-alert zijn de bewoners van Bunde, Voulwammes, Brommelen en Geulle gesommeerd het gebied te verlaten omdat het hele gebied kan overstromen.

Vrijdagochtend 16 juli heeft de Maas haar hoogste stand - in 100 jaar ! - bereikt nabij Elsloo, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten. Het waterpeil zakt in zuidelijk Zuid-Limburg. Dat geldt voor de hoogwaterpiek in de Maas, maar ook voor Meerssen en Valkenburg.

Donderdagavond 15 juli heeft burgemeester Leurs besloten om de inwoners van Maasband, Meers, Veldschuur en de straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat in Berg a/d Maas preventief te evacueren. Volgens de regionale prognoses behoren deze plaatsen tot risicogebieden. De gebieden zullen waarschijnlijk niet overstromen, maar onbereikbaar worden doordat de toegangswegen overstromen. Nutsvoorzieningen kunnen dan uitvallen en ook hulpdiensten zullen Maasband dan niet meer kunnen bereiken. Het besluit tot evacuatie is genomen op basis van de huidige prognoses van de waterstand van de Maas en vanuit het oogpunt dat de veiligheid van inwoners te allen tijde voorop staat.

Inwoners wordt in eerste instantie gevraagd zelf een opvanglocatie te zoeken bij bijvoorbeeld vrienden familie of kennissen. Inwoners wordt verzocht vóór 24.00 uur het gebied verlaten. Voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen, zijn het MFC Berg a/d Maas en het MFC De Grous (voor inwoners Meers / Veldschuur) de opvanglocaties. De toegangswegen naar de geëvacueerde gebieden worden vervolgens afgezet en voorzien van beveiligers.

Vanwege de evacuaties is inmiddels de noodverordening van toepassing in de gemeente Stein. Dit is gedaan om ‘ramptoerisme’ in de risicogebieden te voorkomen. Iedereen wordt verzocht niet naar deze gebieden te komen.

De gemeente houdt samen met betrokken veiligheidspartners en o.a. het Waterschap de situatie rond de ontwikkeling van hoog water continue en nauwgezet in de gaten. Via ons live blog informeren we iedereen over de laatste stand van zaken: www.gemeentestein.nl/nieuws/2021/07/15/live-blog-over-hoog-water

>> De watersnood in Limburg, van begin tot eind in De Limburger >>

>> Website Veiligheidsregio Zuid-Limburg met de actuele stand van zaken >>

>> Klik hier voor de actuele waterstand bij Elsloo >>  (en bedenk dat de normale stand ongeveer 33 meter boven NAP is.

>> Kijk op waterpeilen.nl voor actuele info en verwachte waterstanden >>

Hieronder dronebeelden van de situatie rond Elsloo, met dank aan R.S. 

 
Foto's hieronder van Guus Peters op 15.07.2021 in Elsloo bij Auwt Vaer, nabij Meers, bij Kasteelpark Elsloo en dronebeelden van R.S.
 
 

Duitsland en België

In Duitsland en België is de nood nog veel hoger. De deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfaltz en dan vooral de regio Keulen en Bonn, Eiffel, Moezeldal en vooral het Ahrdal zijn zeer zwaar getroffen. Door de aanhoudende regen en de daardoor aanzwellende rivieren zijn huizen ingestort en hele gebieden afgesneden van de buitenwereld. Veel dorpen werden overvallen door zogenaamde "flash floods" flash floods, waarbij het water lager gelegen gebieden heel snel overspoelt. In feite zijn het waterlawines. Bewoners zijn volledig verrast, binnen tien minuten kan het water twee tot drie meter stijgen.
De wateroverlast heeft uiteindelijk in Duitsland ca. 180 mensenlevens gekost en er worden nog mensen vermist.

Mensen zochten een veilig heenkomen op daken van huizen en in bomen. Stroom- en gas is voor honderdduizenden mensen afgesloten; soms is geen drinkwater meer voorhanden. Telefoon en mobiele netwerken werken niet meer.
De situatie is op plaatsen nog steeds zeer kritiek en wordt door getuigen de grootste ramp sedert de Tweede Wereldoorlog genoemd.

In België zijn de grootste problemen ontstaan in Namen, Luik en Verviers. Maar ook bijvoorbeeld in Lanaken, Maasmechelen en Maaseik was het bang afwachten. In Wallonië ongeveer dezelfde beelden als in Duitsland: ingestorte huizen, kolkende rivieren door dorpen en steden, verzakkende spoorlijnen, afgesloten stroom en gas, geen telefoon, evacuaties etc. Uiteindelijk zijn er ca. 40 doden te betreuren.

ZDF Hochwasser Spezial 15.07.2021


Oorzaak en gevolg

De oorzaak ligt onomstotelijk bij de klimaatverandering: lange droge en/of hete periodes worden afgewisseld met moessonachtige hoosbuien, hevig onweer of zoals nu, aanhoudende regenval waarbij in enkele dagen soms meer regen valt dan anders in bijna een heel jaar. Experts zeggen overigens dat de huidige situatie extreem is en misschien maar eens in de honderd jaar voorkomt.
 
Het gevolg is dat de bodem binnen de kortste keren verzadigd is, waterbekkens raken vol en lopen over, beken en rivieren zwellen aan en treden buiten hun oevers. De Maas kan al dat water van de zijrivieren ook niet meer hebben omdat zij vooral gevoed wordt door water uit het hooggelegen stromingsgebied in België en Noord-Frankrijk. Riolen kunnen de watermassa in de bewoonde gebieden ook niet aan en dus stroomt alles naar de laagstgelegen gebieden, zoals bijvoorbeeld Valkenburg en delen van Heerlen. Dat de mens steeds meer tuinen en parkeerplaatsen bestraat werkt ook niet echt mee. 
 
 

 
contactsheet storm water klein

Januari 2021

Foto Guus Peters boven: een blik op de Maas vanaf uitkijkpunt Op de Berg in Elsloo, eind januari 2021

Hieronder een foto van de weg van Elsloo naar Oud-Geulle op zaterdag 30 januari 2021. De Maas is weer buiten haar oevers getreden, maar dat zorgt nu, na de Maaswerken  alleen voor overlast en niet tot echte schade zoals voor het laatst in de 80-er en 90-er jaren. "De Maas is nu weer een echte rivier" concludeert een van de vele kijkers. Foto Ermindo Armino in De Limbruger (embed)

De Maas is een rivier die sterk reageert op neerslag in de Belgische Ardennen en Noord-Frankrijk. Bovendien is de rivier relatief kort, hetgeen tot gevolg heeft dat het water Nederland binnen enkele uren bereikt. Veel regen in Frankrijk en België kan in korte tijd zorgen voor hoogwater in de Maas. 

De Maas in Limburg stijgt sneller dan vrijdagochtend 29 januari 2021 werd verwacht. Vrijdag begon met een stroomafvoer van 1350 kuub bij Maastricht, en Rijkswaterstaat verwachtte een geleidelijke stijging naar 1400 tot maximaal 1750 kuub komende zondag. Maar het gaat sneller, laat Rijkswaterstaat vrijdagavond weten. Rond 22.00 uur bedroeg de stroomsnelheid al ruim 1600 kuub, en de komende 36 uur blijft de afvoer rond de 1750 kuub schommelen.
Dat heeft alles te maken met de regen in het stroomgebied van de Maas en de smeltende sneeuw in de Ardennen. In een aantal zijrivieren In België is een tijdelijke topstand bereikt, maar de Ourthe en de Lesse stijgen nog. Dat leidt tot een hogere topstand dan vrijdagochtend was voorzien.

Volgens de nieuwste prognose van Rijkswaterstaat zet in de loop van zondag een geleidelijke daling in tot 1500 kuub. Maar de dienst waarschuwt dat afvoeren lager dan 1000 kuub tot midden volgende week niet te verwachten zijn. Bron: De Limburger 29.01.2021 Lees verder >

Hier kunt u de actuele waterstanden volgen »»  

Hoogwater Maas 2010 © Foto Gemeente Stein

Foto Gemeente Stein

Tegenwoordig wordt de waterhoogte van de Maas gemeten bij peil Sint Pieter. In de gemeente Stein rekenen we dat om naar de waterstand bij Elsloo. Op het moment dat er hoogwater is, is er een regionaal informatienummer waar inwoners terecht kunnen met vragen. Voortaan wordt ook alle informatie over hoogwater Maas door de gemeenten, Rijkswaterschap en Waterschap Roer en Overmaas gezamenlijk naar buiten gebracht.

Download folder hoogwater Stein 2011 Daarin informeert de gemeente bewoners over wat zij kunnen doen bij dreigende waterstanden in de Maas.
Vragen en antwoorden over hoogwater Stein

Na het laatste hoog water in 2011 zijn de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Stein en Sittard-Geleen, samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Roer en Overmaas, om tafel gegaan en hebben de communicatie op elkaar afgestemd. Er is gezamenlijk informatiemateriaal gemaakt en de processen in hoogwatertijd zijn beter op elkaar afgestemd. De informatie tijdens hoogwater wordt nu gecoördineerd in het Meld- en Coördinatiecentrum van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in Maastricht. De Maasgemeenten gebruiken die centrale informatie vervolgens om eigen inwoners te informeren. Ook voor de pers komt er een centraal informatienummer. Dit levert tijdswinst op en alle overheden gebruiken dezelfde informatie.

 • Laatste update op .

Dossier Steinerbos

Update 28 mei 2021

Dreigend faillissement voor Steinerbos afgewend

Op donderdag 27 mei ging de meerderheid van de Steinse raad akkoord met een tijdelijke (?) bevoorschotting zodat Steinerbos BV aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Alleen het CDA stemde tegen en deed een tegenvoorstel om een deel van het tekort als renteloze lening aan Steinerbos te versterkken, maar dat voorstel haalde het niet.

Door de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen koerst Steinerbos BV aan op een tekort van 350.000 euro... in de eerste helft van dit jaar... dus op het eind van het jaar zal dit nog veel hoger zijn. Tenminste als het park dat haalt. Want eind mei is de kas echt leeg en als de gemeente niet bijspringt is het einde oefening en kan surseance van betaling en uiteindelijk wellicht het faillissement worden aangevraagd. En daarmee komt dan een einde aan een hoofdpijndossier dat al tientallen jaren aanhoudt. Het park kost sowieso 1 miljoen euro gemeenschapsgeld per jaar.

Maar zover is het nog niet want B&W vraagt aan de raad van de gemeente Stein, de enige aandeelhouder van Steinerbos BV, om een financiële injectie aan de BV zodat die aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Eerder al werd de verschuldigde huur door de gemeente kwijtgescholden. De gemeenteraad moet een financiële injectie gaan voorschieten uit de algemene reserve en vertrouwt dat de overheid de compensatietoezeggingen voor zwembaden nakomt. Maar de BV komt niet voor alle compensatieregelingen in aanmerking omdat de gemeente/overheid voor meer dan 25% aandeelhouder is. 

Vorige zomer draaide het park goed maar dat kon het verlies in de rest van het jaar niet goed maken: horecavoorzieningen waren bijna 200 dagen dicht en het zwembad en park meer dan 100 dagen. Dit jaar zullen mei en juni ook niet veel geld in de kassa brengen; voor de maanden daarna heeft directeur Marc Bossers goede hoop. Als de overheid de beperkende maatregelen tenminste gaat versoepelen, want anders wordt het helemaal een drama.

Lees ook De Limburger >

Foto's: steinerbos.nl


Overeenkomst gemeente Stein en Steinerbos BV

Stein, 25 februari 2019

De gemeente Stein en Steinerbos BV gaan voor de komende 12 jaar een overeenkomst aan. Daar tekenden burgemeester Marion Leurs-Mordang, wethouder Gina van Mulken en directeur Steinerbos BV Bert Hillen voor. Dit betekent dat het Recreatiepark Steinerbos, het zwembad en de brasserie 12 jaar door Steinerbos BV uitgebaat blijven. Daarnaast wordt hiermee groen licht gegeven voor de start de doorontwikkeling van het park.

Binnenspeeltuin
Steinerbos BV gaat gefaseerd werken aan het businessplan dat in 2017 gepresenteerd werd aan de Steinse gemeenteraad. Aan de hand van dit businessplan moet het Recreatiepark Steinerbos nog aantrekkelijker en uitdagender worden voor inwoners en bezoekers van de gemeente Stein, maar ook daarbuiten. Wethouder Gina van Mulken: ‘Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een positief effect op de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ten behoeve van het binnen- en buitenzwembad. Daarnaast vormt een nieuwe binnenspeeltuin, als slechtweervoorziening, een belangrijke toevoeging aan het recreatiepark om een gezondere bedrijfsvoering mogelijk te maken.’ Steinerbos BV heeft het voornemen om deze in 2019 te realiseren.

Onderscheiden in de markt
‘Als we over een binnenspeeltuin beschikken, kunnen we ons met een totaalaanbod onderscheiden in de markt. We investeren de komende jaren in de belevingswaarde van het park, zodat het nog beter aansluit op de wensen van tegenwoordig’, aldus Steinerbos directeur Bert Hillen. Daarnaast zal een blotevoeten pad worden aangelegd en wordt achterstallig onderhoud in het park aangepakt. Het park is het hele jaar voor bezoekers geopend.

Op de foto van links naar rechts: wethouder Gina van Mulken, burgemeester Marion Leurs-Mordang en directeur Steinerbos BV Bert Hillen die eerste onderhoudswerkzaamheden aan zwembad uitvoeren t.b.v. doorontwikkeling Steinerbos.


D'66 wil referendum over Steinerbos

d66 fransvdavertStein, maart 2017

Raadslid Frans van der Avert (D'66) zal in de raadsvergadering van 28 maart 2017 een voorstel doen om een verordening in te stellen waarmee het instrument "referendum" op gemeentelijk niveau mogelijk wordt. Zodra dat gelukt is wil hij een referendum laten organiseren waarbij de inwoners van Stein zich kunnen uitspreken over de toekomst van Steinerbos.

Ze krijgen dan feitelijk de keuze tussen:

- handhaven huidige exploitatie, met een zogenaamde onafhankelijke BV, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen euro gemeenschapsgeld naar toe moet om tekorten aan te vullen
- of de exploitatie privatiseren, de boel commercieel laten runnen en geen bemoeienis van de gemeente meer
- of maak er een gratis toegankelijk park van

De aanleiding voor deze stap is het gevraagde krediet voor de renovatie van de houten brasserie aan de rand van het park. Dit zou nodig zijn om enerzijds de exploitatiekosten te drukken (door huurinkomsten) en anderzijds om verloedering van het gebouw tegen te gaan. Hij vindt de investering onverantwoord omdat maar afgewacht moet worden of daarmee de exploitatiekosten dalen.
Volgens Van der Avert moddert de gemeente Stein al 30 jaar met Steinerbos aan en is het horrordossier zonder einde geworden.


Tekort Steinerbos: 1,3 miljoen!!

Limburger21.11.2015
(klik op afbeelding om artikel in De Limburger van 21.11.2015 te lezen)

e gelooft niet wat je leest...vooral niet als je de hele gang van zaken de afgelopen jaren nog eens op het netvlies laadt...


Nu blijkt dat het tekort van Steinerbos dit jaar gaat oplopen tot 1,3 miljoen en dat wij dat weer moeten gaan ophoesten. Dit speeltje van enkele lokale politici kost sowieso geld, niet alleen moeten we het jaarlijks begroot exploitatietekort van Euro 980.000 ophoesten maar daarnaast ook nog eens het wachtgeld van de diverse wethouders die de afgelopen jaren op dit dossier sneuvelden. De laatste was onlangs DOS-wethouder Van Leuken, die de pijp onder zachte dwang aan maarten gaf.

Tot overmaat van ramp willen ze ook nog de brasserie gaan terugkopen uit de failliete boedel van de laatste eigenaar. Alweer zo'n 250.000 euro naar de filistijnen.

DDL 20151103 VanLeuken opstappen

(Klik op afbeelding om artikel in de Limburger van 3-11-2015 te lezen)

Nog even op een rijtje
De totale kosten voor aanleg nieuwe binnen- en buitenbad bedragen zo'n 10 miljoen euro. Tenminste dat werd begroot, afwachten wat de werkelijke kosten straks zijn.
Plus jaarlijks een exploitatietekort van 1 miljoen. Plus onderhoudskosten die straks gaan komen. Plus een paar ton aan wachtgeld. Plus nog wat meer aan ingehuurde veel te dure ambtenaren.
Dus tegen de tijd dat de handel -over pakweg 15 jaar- weer zo rot als de pest is en vervangen moet worden, heeft dit speeltje misschien wel 40 miljoen gekost. 

Natuurlijk zijn diverse politieke partijen verantwoordelijk voor dit debacle maar mocht u het vergeten zijn: speciale dank aan de VVD die in ruil voor een wethouderszetel hun terechte kritiek op de financiële onderbouwing inslikten. Maar ja, eens in je leven wil je toch wethouder zijn, al is het maar twee jaar...plus ruim 3 jaar wachtgeld ad 70% van laatst verdiende loon (fulltime wethouder Stein verdient ca 75.000)

zwembad stein

Voorstel
Handhaaf het binnenzwembad, dat ligt er nu helaas toch al.
Blaas het buitenbad af, ruim speeltuin, pomp de vijver leeg en egaliseer de hele handel. Leg in de voormalige roeivijver een fietscrossbaan voor de jeugd aan. Plant er wat meer bomen en Stein heeft een mooi wandelgebied. Klaar is kees en opgeruimd staat netjes! 


Ondertekening contracten binnenzwembad Steinerbos

Op dinsdag 12 maart 2013 zijn de definitieve contracten voor de bouw van het binnenzwembad Steinerbos ondertekend. Wethouder Peter Salden, de heer Van der Heijden van Aannemersbedrijf Van der Heijden (Schaijk) en de heer Van den Heuvel van Hellebrekers Technieken (Oss) tekenen de contracten.

‘De start van de bouw van het nieuwe zwembad staat gepland voor het eerste kwartaal van 2013, maar dat is afhankelijk van het weer. We kijken uit naar de eerste schop in de grond, zodat we volgens planning medio 2014 een nieuw en duurzaam zwembad kunnen openen’, aldus wethouder Salden’. Het installatietechnische werk voor het nieuw te bouwen binnenzwembad Steinerbos wordt uitgevoerd door Hellebrekers Technieken.

Panoramabad
Het nieuwe binnenzwembad wordt ook wel Panoramabad genoemd en wordt midden in het groen van het Steinerbos gebouwd. Vanuit de binnenbaden hebben badgasten straks uitzicht op de ligweide en de groene parkachtige omgeving van het Steinerbos.

6-baans wedstrijdbad
Er komt een doelgroepenbad van 15 bij 9 meter met beweegbare bodem van 1,80 meter diep tot een paar centimeter en een peuterzwembad. Ook wordt een volwaardig 25-meter lang wedstrijdbad (eveneens met beweegbare bodem) met zes banen gerealiseerd.

Duurzaamheid
Bij de bouw van het nieuwe zwembad staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo krijgt het nieuwe binnenbad een groen dak met sedum dakbedekking (mosachtige plantjes) passend in de groene omgeving. Een dergelijk duurzaam dak heeft een isolerende werking en kan regenwater opvangen/vasthouden. Verder wordt rekening gehouden met de mogelijke aansluiting op Het Groene Net en wordt er uiteraard gebruik gemaakt van moderne materialen met een hoge isolatiewaarde en technieken ten behoeve van energiebeperkende maatregelen. Ook wordt in het kader van duurzaamheid gebruik gemaakt van zonnepanelen.

Voorbereiding bouw binnenbad
In november 2012 zijn voorbereidend werkzaamheden uitgevoerd op en rondom het toekomstig bouwterrein van het nieuw te bouwen binnenzwembad Steinerbos. De tennishal aan de Dieterenstraat en de voormalige voetbalkantine aan de Stadhouderslaan werden gesloopt en een aantal bomen werd gerooid om ruimte voor het nieuwe binnenzwembad te scheppen. Ten tijde van de werkzaamheden maken de aannemers gebruik van de inrit vanaf de personeelsparkeerplaats van het gemeentehuis aan de Stadhouderslaan.

Buitenbaden
De gerenoveerde buitenbaden waren voor de zomer van 2012 al toegankelijk voor het publiek. Zwem- en wateraanbidders genoten al van de gerenoveerde buitenbaden die een nieuwe en frisse look hebben gekregen. Rondom de baden zijn diverse waterspeelelementen aangelegd en zijn plaatsen ingericht voor beachvolley, tafeltennis en nieuwe zitbanken. ‘Als de bouw van het binnenzwembad gereed is, is de metamorfose van het Steinerbos compleet’, aldus wethouder Salden.
Cijfers en aantallen
- Aantal binnenbaden: één officieel wedstrijdbad (normen KNZB), één doelgroepenbad en één peuterspeelbad
- Aantal buitenbaden: één L-vorming zwembad en één peuterspeelbad
- Aantal m2 zwemwater: ca. 2.500 m2
- Baden met beweegbare bodem: het wedstrijdbad en het doelgroepenbad krijgen beiden een beweegbare bodem ter verhoging multifunctioneel gebruik
- Nieuw sanitair en buitenvoorziening: ca. 50 lockers, 6 kleedruimtes, 12 toiletten (dames, heren en mindervaliden)


Dossier Steinerbos......

Op de foto Steinerbos directeur Roy Kepser (l) en VVD-wethouder Peter Salden

Onlangs ontvingen wij een persbericht van de gemeente Stein dat begint met:
"Steinerbos BV een feit. Met ingang van 3 januari jl. is Recreatiepark Steinerbos verzelfstandigd. Het recreatiepark is daarmee door Gemeente Stein op afstand gezet in de vorm van Steinerbos BV"

Wat staat daar nu eigenlijk?
Daar staat dat de gekozen gemeenteraadsleden -lees de burgers, wij dus-  monddood zijn gemaakt. Door er een BV van te maken hoeft het gemeentebestuur niet meer voor ieder "wissewasje" toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Het enige waar we straks goed voor zijn? Miljoenentekorten aanzuiveren.....dan is de burger wel weer welkom!

Een typisch neoliberaal model dat z'n tijd ondertussen gehad heeft. Voor de crisis was dit schering en inslag en zie wat er van gekomen is.
Dat een VVD wethouder met zo'n truc op de proppen komt, dat is te verwachten, dat zit nu eenmaal in de genen. Maar dat zoiets een meerderheid haalt in de gemeenteraad is ronduit schandalig!

Kijk wat onlangs gebeurd is bij de Floriade in Venlo....daar is precies dezelfde truc toegepast! Resultaat: miljoenen tekorten en niemand wist iets en niemand is het schuld. De directeur vertrekt naar zijn volgende bonus-klus, de politiek wast de handen in onschuld en wie zit weer met de gebakken peren en ziet de belastingen omhoog gaan....?!

Gemeenteraad pas op uw tellen, want u wordt er voor afgerekend bij de verkiezingen in 2014 !

(Hieronder het officiele persbericht)

Steinerbos BV een feit
Met ingang van 3 januari jl. is Recreatiepark Steinerbos verzelfstandigd. Het recreatiepark is daarmee door Gemeente Stein op afstand gezet in de vorm van Steinerbos BV. Hiertoe is een exploitatie- en huurovereenkomst opgesteld en overeengekomen. De kwartiermaker, aangesteld om de verzelfstandiging voor te bereiden, rondt begin 2013 nog enkele werkzaamheden af, zoals de bemensing van de nieuwe BV.

Roy Kepser directeur
Per 22 januari is de 38-jarige Roy Kepser uit Herkenbosch benoemd als statutair directeur van Steinerbos BV. Kepser verdiende zijn sporen in de wereld van de recreatie. Hij bekleedde diverse managementfuncties bij Limburgse en Brabantse bedrijven actief in de dag- en verblijfsrecreatie, horeca en events.

De afgelopen drie jaren was hij als bedrijfsleider reeds betrokken bij het Steinerbos van de gemeente Stein. "Kepser staat voor de uitdaging om het meest besproken dossier uit de Steinse politieke geschiedenis levensvatbaar te maken, binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij hierin samen met zijn medewerkers slaagt", aldus Wethouder Peter Salden.

Nieuwbouw binnenbad
Deze maand maakt de gemeente afspraken met de aannemers over de planning van het nieuw te bouwen binnenbad. Het nieuwe binnenbad wordt naar verwachting medio 2014 opgeleverd. Zodra er meer nieuws is, maakt de gemeente dat bekend via www.steinerbosinbeweging.nl.


 Start nieuwbouw eerste kwartaal 2013

Stein,18 december 2012
De gemeente Stein gunt het installatietechnische werk voor het nieuw te bouwen binnenzwembad Steinerbos aan Hellebrekers Technieken uit Oss. Ondertekening van de definitieve contracten voor het uitvoeren van het werk verwacht het college begin januari te kunnen ondertekenen. Definitieve  opdracht voor het bouwkundige deel van de bouw van het nieuwe zwembad vindt vandaag –dinsdag 18 december- plaats. Aannemer Van der Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk gaat het nieuwe zwembad bouwen.


Ondertekening van de definitieve contracten tussen gemeente en aannemer vindt ook begin 2013 plaats. ‘Afhankelijk van het weer verwachten we de start van de bouw van het nieuwe binnenbad in het eerste kwartaal van 2013. De opening van het nieuwe bad staat nu gepland voor medio 2014’, laat de projectleider van de gemeente Stein weten. 

Het uitgesproken voornemen tot gunning door het college voor de uitvoering van het installatietechnische werk, bestaat uit drie onderdelen. Het gaat om de onderdelen elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en waterbehandeling voor de bouw van een compleet nieuw binnenzwembad met drie bassins en de installatietechnische aansluiting. Daarbij inbegrepen zijn alle bijbehorende werkzaamheden van het bestaande, dit jaar gerenoveerde, buitenzwembad bestaande uit twee bassins.

Met ingang van 1 januari 2013 is het Steinerbos door de gemeente "op afstand gezet" en wordt het een BV. Voor de goede orde: helaas blijft Steinerbos financieel wel een blok aan het been van de gemeente!


Flinke stijging bezoekersaantal Recreatiepark Steinerbos

De exploitatie van Recreatiepark Steinerbos blijft ook dit jaar onder het door de Steinse gemeenteraad gestelde maximum van € 1 mln. Dat blijkt uit de tussenrapportage van Recreatiepark Steinerbos d.d. oktober 2012. ’Dit ondanks de kosten van de toekomstige verzelfstandiging en incidentele onderhoudskosten. Het resultaat wordt mede toegeschreven aan het gestegen aantal bezoekers. Met 95.000 bezoeken in 2012 steeg het aantal bezoekers met 44% ten opzichte van 2011 en 17% ten opzichte van 2010’, aldus wethouder Salden.

Bezoekers uit alle windstreken
Gemeente Stein investeerde als onderdeel van het masterplan al vanaf dit jaar in Recreatiepark Steinerbos. De gedateerde buitenbaden zijn inmiddels volledig gerenoveerd en voorzien van nieuwe interactieve speelelementen en voorzieningen. Dit in combinatie met het prachtige zomerweer van eind juli en augustus werd er eindelijk volop gezwommen. ‘Met zo’n weer is Recreatiepark Steinerbos enorm in trek en komen bezoekers uit alle windstreken. Zowel kinderen als ouders genieten enorm van de nieuwe waterattracties en de gerenoveerde baden. Een topdag was 19 augustus, met 38 graden Celsius en 6.000 bezoekers een absoluut record voor Recreatiepark Steinerbos’, aldus bedrijfsleider Roy Kepser.

Aanbestedingsprocedure
Door de aanbestedingsprocedure is de ingebruikname van het nieuwe binnenbad verschoven naar medio 2014. ‘Dat betekent dat het huidige binnenbad en de installaties tot die tijd dienst doen. Om bezoekers tot die tijd optimaal van het huidige bad te laten genieten, is er een noodzakelijke opfrisbeurt nodig. Hiervoor doen we dit jaar nog een incidentele onderhoudsinvestering van € 30.000’, aldus wethouder Salden.

Verzelfstandiging
Ondanks deze resultaten is er de komende jaren nog veel werk te doen. Recreatiepark Steinerbos wordt verzelfstandigd en kan daardoor slagkrachtiger en commerciëler opereren. Gemeente Stein gaat een nieuw binnenbad realiseren en de omgeving van het oude binnenbad en de tennishal wordt heringericht. Kijk op www.steinerbosinbeweging.nl om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.


Contra expertise: cijfers van gemeente over Steinerbos zijn reëel
Het bureau Koudijs Consultancy & Management (KC&M) bevestigt dat de cijfers die de gemeente Stein heeft gehanteerd voor de plannen voor Steinerbos kloppen.  Het verlies op Recreatiepark Steinerbos hoeft de komende jaren niet méér te bedragen dan 1 miljoen euro per jaar. Dat concludeert het bureau dat een contra-expertise deed naar het realiteitsgehalte van de cijfers zoals de gemeente Stein die hanteert.
‘Nu de cijfers en rekenmethodes door KC&M positief zijn beoordeeld door het bureau, kunnen we als college weer voortvarend verder met onder andere de nieuwbouwplannen voor het binnenbad’, licht wethouder Peter Salden toe.

Plausibel
De bevindingen van KC&M zijn helder: Het college van B&W heeft voldoende plausibel gemaakt dat het geamendeerde exploitatietekort van €1mln voor het programma Steinerbos (in de jaren 2012, 2013 en 2014), realistisch is. Op basis van deze conclusie stelt het college de raad nu dan ook voor om een definitief  “GO”-besluit te nemen voor het project Steinerbos en daarmee in te stemmen de aanbesteding en uitvoering van het binnenzwembad voort te zetten.

De masterplanning van het totale project Steinerbos biedt het college opnieuw aan de gemeenteraad aan nadat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen omtrent de voortgang van het project Steinerbos.

Aanleiding onderzoek
Overeenkomstig de toezegging van wethouder Salden aan de raad, zijn in overleg met de fractievoorzitters de onderzoeksopdrachten alsook de mogelijke onderzoeksbureaus voor het uitvoeren van de contra expertise exploitatie Steinerbos besproken. Eerst nadat hierover met alle fracties, met uitzondering van de fractie CSG, overeenstemming was bereikt, is het onderzoek aanbesteed. Koudijs Consultancy & Management B.V. (KC&M) kreeg de opdracht en heeft deze vervolgens afgelopen weken uitgevoerd.

Renovatie buitenzwembad Steinerbos van start
Op dinsdag 17 januari 2012 is de aannemingsovereenkomst voor de renovatie van het buitenbad Steinerbos ondertekend. Wethouder Peter Salden namens het college van B&W en de heer Martin van Leest (directeur van Frans Nooren B.V.) tekenden de overeenkomst.

Eerste milestone
Wethouder Peter Salden startte symbolisch de werkzaamheden. ‘Dit is de eerste milestone in de realisatie van de ambities van gemeente Stein met betrekking tot het Steinerbos’, zegt wethouder Salden.Renovatie
Op hoofdlijnen behelst de renovatie het verwijderen van het eiland in het zwembad, betonreparaties, het vervangen van leidingwerk en het opnieuw afwerken van zowel het grote zwembad als het peuterbad. ‘Na bijna 20 jaar discussiëren is nu eindelijk een eerste stap gezet. De inwoners van Stein kunnen deze zomer al genieten in het vernieuwde buitenbad’, aldus wethouder Peter Salden.

Kijk voor meer informatie over de renovatie van het Steinerbos op www.steinerbosinbeweging.nl


Werk renovatie buitenbad Steinerbos voorlopig gegund

Het college van B&W van de gemeente Stein heeft het werk renovatie buitenzwembad Steinerbos deze week voorlopig gegund aan de firma Nooren. Omdat de aanbesteding van het buitenbad al in een vergevorderd stadium was ten tijde van het raadsdebat eerder dit jaar en de toezegging van de wethouder, stemde de raad in deze procedure niet stop te zetten. Het buitenbad zal dan ook voor de opening op 21 april 2012 bouwkundig gerenoveerd zijn.

De toezegging van wethouder Peter Salden behelsde het uitvoeren van een contra-expertise door een onafhankelijk onderzoeksbureau die moet bekijken hoe hoog het realiteitsgehalte van de voorliggende plannen met het Steinerbos is. Meer in het bijzonder of het mogelijk is om binnen het gestelde maximale jaarlijkse exploitatietekort van 1 miljoen euro het zwembad te bouwen en het recreatiepark te runnen.


Contra-expertise
Er zijn drie bedrijven benaderd voor het doen van een offerte. Te weten Van der Reest Advies, Kolibri Leisure Management B.V., KC + M. De opdracht voor de contra-expertise verstrekt het college aan het derde bedrijf te weten KC&M uit Olst.
De onderzoeksresultaten moeten binnen 1 maand na de opdrachtverlening door  KC&M worden aangeleverd. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich over de bevindingen en moet de raad een besluit nemen of de bouw van een nieuw binnenzwembad wel of geen doorgang kan vinden.

Tijdelijke bouwweg
Ook heeft de raad in november besloten dat de aanleg van de eerder geplande toegangsweg en de parkeerplaatsen (fase 2 en 3) niet meer aan de orde is. De inrit naar de personeelsparkeerplaats wordt gebruikt als tijdelijke bouwweg. Het college van burgemeester en wethouders bereidt enkele alternatieven voor om te bepalen waar de definitieve toegangsweg gesitueerd zou kunnen worden. De gemeenteraad heeft hierover echter het laatste woord. Voor de alternatieve tijdelijke bouwweg is nu een tekening gemaakt. (zie tekening). ‘Het college is van mening dat dit niet de mest optimale en veilige oplossing is en vindt dit niet wenselijk vanwege de veiligheid. Maar het is gezien het raadsbesluit de second best oplossing voor nu. Deze tijdelijke bouwweg wordt pas aangelegd nadat de uitkomsten van de contra expertise bekend zijn en discussie in de raad van februari heeft plaatsgevonden’ aldus wethouder Peter Salden.

Europese aanbesteding binnenbad
Ondanks het aangenomen initiatiefvoorstel van de raad waaronder de contra expertise door een onafhankelijk onderzoeksbureau, kon het college de lopende Europese aanbesteding niet stopzetten omdat deze volgens een vooraf vastgestelde procedure verloopt waaraan consequenties zitten als je deze  tussentijds stopzet. ‘Onderbreking van een lopende aanbestedingsprocedure is niet gebruikelijk en leidt tot ongewenste situaties. En bemoeilijkt een eventuele nieuw op te starten aanbestedingsprocedure. Om die reden stuurt het college deze maand nog de bestekken op en vraagt offertes aan.  Belangrijk is om te weten dat gunning van het werk afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek c.q. de contra-expertise en dat de gemeente ten allen tijde het werk terug kan nemen’, aldus wethouder Peter Salden.


Ingezonden brief

Stein, 15-11-2011

Geachte lezers van www.elsloo.info:

Ongetwijfeld hebben jullie via de media (o.a. krant) inmiddels vernomen dat de politiek geluisterd heeft naar de mening van jullie allen.

Concreet betekent dit het volgende:
- er komt geen toegangsweg door het Steinerbos
- er worden geen bomen gekapt t.b.v deze toegangsweg
- er komen geen parkeerplaatsen in het Steinerbos
- de tennisclub kan blijven op de huidige locatie

DriessenWat betreft de scouting: deze hebben aangegeven uiterst tevreden te zijn met de gesprekken die zij momenteel voeren met de gemeente, m.a.w. wij hebben goede hoop dat zij een passende oplossing krijgen.
Wat betreft het zwembad: de gemeente is voornemens het buitenbad te renoveren. Daarnaast gaat een extern bureau bekijken of de voorliggende plannen (de kosten blijven binnen de 1 miljoen euro) met betrekking tot het binnenbad wel kloppen.

Voorwaar een prachtig resultaat voor ons referendum. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan jullie allen, want zonder jullie was dit nooit gelukt.

Resteren 2 dingen:
1. Op het einde van het jaar organiseert Stichting CHAOS een oudejaarsconference waarin alles besproken wordt wat afgelopen jaar in Stein gebeurd is. Misschien willen jullie daar bij zijn en daarom stuur ik jullie deze week nog een mail.
2. Laten we contact houden over andere plannen waarbij de gemeente niet wil luisteren naar de mening van de bevolking.

Nogmaals, enne grande merci.......
Huub Driessen


Aanvraag drie offertes contra-expertise exploitatie Steinerbos

Tijdens de raadsvergadering van november sprak de raad van Stein de wens uit om de uitgangspunten zoals beschreven in het document “Toekomst Steinerbos” te onderwerpen aan een contra-expertise. Dit om extra zekerheid te bereiken over de haalbaarheid van de één miljoen exploitatie, alvorens de gemeente Stein contracten gaat afsluiten waaraan relatief grote investeringskredieten mee gemoeid gaan.

De bureaus worden uitgenodigd een offerte hiervoor uit te brengen. De rapportage zal minimaal antwoord moeten geven op onderstaande punten:

•    Heeft het college voldoende plausibel gemaakt dat het geamendeerde exploitatietekort van €1mln voor het programma Steinerbos In de jaren 2012, 2013 en 2014, gegeven de raadsopdracht van 3 december 2009, voor de bouw van het nieuwe binnenbad en de renovatie van het buitenbad, realistisch is?

•    Zijn de uitgangspunten zoals beschreven in het document “Toekomst Steinerbos”  plausibel?

Subvragen
•    Zijn de aannames in het document “Toekomst Steinerbos” met betrekking tot de personele kosten en inhuur derden plausibel?
•    Is het verwachte inkoop- en efficiencyvoordeel van 10% ten opzichte van de gemeentelijke budgetten plausibel?
•    Zijn de aannames in het document “Toekomst Steinerbos” met betrekking tot de overheadkosten plausibel?
•    Zijn de aannames in het document “Toekomst Steinerbos” met betrekking tot de onderhoudsbudgetten  plausibel?
•    Zijn de geraamde bezoekersaantallen en omzetten voor het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad, het recreatiepark en de horeca plausibel?

De rapportage moet ook een doorkijk bevatten voor de jaren na 2014. Het definitieve rapport moet eind januari 2012 gereed zijn. Dit vanwege het raadsdebat dat omtrent dit thema gepland staat voor begin februari. De onderzoeksopdracht en te benaderen bureaus heeft het college afgestemd met alle fractievoorzitters met uitzondering van de fractie Govers. Govers heeft zich na het eerste overleg gedistantieerd van alle verdere vervolgstappen.


Stand van zaken plannen Steinerbos na initiatiefvoorstel raad

Op donderdag 10 november 2011 heeft de gemeenteraad van Stein de begroting behandeld. Een van de hoofdthema’s tijdens de vergadering was het project Steinerbos.

Tijdens de vergadering is een initiatiefvoorstel gelanceerd dat met algemene stemmen door de gemeenteraad is aangenomen. Met het aannemen van het initiatiefvoorstel heeft de gemeenteraad bepaald dat:

 • Er voorlopig niet meer dan 66 parkeerplaatsen voor auto’s en 4 parkeerplaatsen voor bussen aangelegd worden en,
 • De geplande toegangsweg vanaf de rotonde Napoleonsbaan/Stadhouderslaan voorlopig niet meer aan de orde is.

Daaraan is toegevoegd dat het besluit losstaat van eventuele toekomstige besluiten over de aanleg van parkeerplaatsen als de daadwerkelijke noodzaak daartoe zou blijken.

Het besluit geeft voor LTV Stein de rust dat zij niet op korte termijn hun tenniscomplex hoeven te verlaten, geeft het IVN meer tijd om de plannen te beoordelen en schept duidelijkheid naar de burgers die hun stem hebben laten horen.

Samengevat is de aanleg van de toegangsweg en de parkeerplaatsen (fase 2 en 3) niet meer aan de orde. De tijdelijke bouwweg wordt aangelegd nabij de voormalige Ster velden en het college van burgemeester en wethouders bereidt enkele alternatieven voor om te bepalen waar de definitieve toegangsweg gesitueerd zou kunnen worden. De gemeenteraad heeft hierover echter het laatste woord.


De gemeente Stein heeft op 29 juli de nieuwbouw  van het zwembad Steinerbos Europees aanbesteed. De aankondiging van de opdracht voor nieuwbouw staat vanaf die dag op de aanbestedingskalender. De sluitingstermijn is 12 september om 12.00 uur. De gunning moet eind dit jaar plaatsvinden. Medio 2013 moeten beide zwembaden gereed zijn.  De planning is dusdanig dat de baden gedurende de bouw geopend blijven.

De renovatie van het buitenbad start na het zwemseizoen 2011 en moet gereed zijn voor het zwemseizoen 2012. De totale kosten van nieuw- en verbouw binnen- en buitenbad  bedragen circa 10 miljoen euro.

Nieuw zwembad
‘Het nieuwe binnenbad komt meer in het parkachtige gedeelte te liggen. De zijgevel van het nieuwe bad doemt straks op rechts naast het gemeentehuis. Het zwembad krijgt een 25 meter lang en 6 baans wedstrijdbad, een doelgroepenbad van 15 bij 9 meter (beide met beweegbare bodem) en een peuterbad. Duurzaamheid is één van de uitgangspunten. Op termijn is aansluiting op Het Groene Net mogelijk, het zwembad krijgt een sedum dak (mosachtige plantjes) dat zowel isolerend werkt alsook regenwater opvangt en kan vasthouden. Een groen duurzaam dak in een parkachtige omgeving’, aldus projectleider Frank Mofers van de gemeente Stein.

Meer informatie: www.steinerbosinbeweging.nl

Voor meer informatie komt u via de link op de juiste pagina van de aanbestedingskalender http://t.co/65QguXM . De aankondiging is ook gepubliceerd op de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen. De gemeente had opdracht gegeven aan bbn adviseurs uit Houten om de Europese aanbesteding zwembaden te begeleiden. Eind vorige week heeft de gemeente ook de bouwaanvraag ofwel aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.


 Info Steinerbos


klik voor vergroting

Maandagavond 30 mei 2011 werden omwonenden en andere belangstellenden geinformeerd over de renovatieplannen van Steinerbos. De burgemeester en andere bestuurders zien alleen maar voordelen en vermoeden al interesse bij -zakelijke- marktpartijen (dankt je de koekoek als besloten is dat de belastingbetaler voor de tekorten opdraait!)

Maar de zaal laat ook kritische geluiden horen:

• het zwembad wordt te sober (geen glijbanen en ander vertier, maar een 25 meter zwembak) en niet diep genoeg volgens de plaatselijke duikclub
• er worden veel te veel bomen gekapt en het verdwijnend groen wordt niet elders gecompenseerd
• veel te veel parkeerplaatsen...700...! (waarom niet parkeerterrein MacIntosh huren? En als Steinerbos achter 3 jaar nog bestaat en rendabel is, kun je altijd nog aanleggen -red-)
• tennisclub, scouting en jongerencentrum moeten verhuizen, met alle kosten van dien

Artikel De Limburger 31.05.2011


klik voor vergroting


Steinerbosinbeweging op twitter

Tot medio 2013 vinden er veel activiteiten plaats in en nabij het Recreatiepark Steinerbos. Om gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden goed te informeren over actualiteiten is er een special twitter-account aangemaakt. Dit is te bereiken via http://twitter.com/Steinerbosinbew

Website
Ook is op woensdag 1 juni jl. de speciale website www.steinerbosinbeweging.nl gelanceerd. Hier vind u nieuwsberichten, achtergrondinformatie en diverse webfilmpjes waarin de plannen toegelicht worden door burgemeester Barske, de projectleider en de architect.


 Onderzoek

Een onafhankelijk onderzoeksbureau bekijkt hoe hoog het realiteitsgehalte van de voorliggende plannen met het Steinerbos is. Meer in het bijzonder of het mogelijk is om binnen het gestelde maximale jaarlijkse exploitatietekort van 1 miljoen euro het zwembad te bouwen en het recreatiepark te runnen.

klik voor vergroting

Buitenbad gerenoveerd april 2012

Het onderzoek zal tot vertraging leiden. Hierbij heeft de wethouder aangegeven dat het nieuwe binnenzwembad pas in het vierde kwartaal van 2013 haar deuren zal kunnen openen mits de uitslag van het onderzoek positief is. Het buitenbad daarentegen bevindt zich al in een vergevorderd stadium van aanbesteding. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om deze aanbestedingsprocedure niet stop te zetten. Het buitenbad zal voor de opening op 21 april 2012 bouwkundig gerenoveerd zijn.

De onderzoeksresultaten moeten binnen 1 maand door een extern bureau aangeleverd worden. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich over de bevindingen en moet de raad een besluit nemen of de bouw van een nieuw binnenzwembad wel of geen doorgang kan vinden. De Europese aanbesteding wordt door dit extra onderzoek vertraagd.


 De spagaat van de raad in Stein

Geeft de Steinse raad op 17-03-2011 zijn ja-woord aan het nieuwe zwembad? Of durft zij nee te verkopen? De raad in spagaat. Lakmoesproef voor daadkracht. Grote verdeeldheid tijdens de commissievergadering dinsdag. Een krappe meerderheid lijkt nog (lang) niet overtuigd.

Het college vertrouwt echter op een positieve afloop. De toon is gezet. Het college vecht, een deel van de raad worstelt. Strijd op het scherpst van de snede. Zeker nu het op finale besluitvorming aankomt. Politieke turbulentie in de commissie-arena van Stein als prelude voor de raad vanavond.

ZWEMBADAPOTHEOSE
Krappe meerderheid in commissievergadering nog niet overtuigd van plan college

werk in uitvoeringDe verbale wijze waarop politici (raad en college) elkaar in de haren vliegen, is soms gênant. Feit is dat iedereen graag een zwembad wil. Maar geen financieel debâcle. 'Overtuig ons', is de boodschap van de twijfelaars aan het college. „Het rapport wekt de indruk dat het erg naar het maximaal exploitatietekort van één miljoen euro is toegeschreven.Wij vrezen dat we daar overheen gaan. Neem het onvoldragen stuk terug en doe het huiswerk over", oppert de VVD. CMB, intern verdeeld, zegt dat alle informatie vanuit het gemeentehuis niet tot verheldering van de risicobeheersing heeft geleid. „College neem een time-out en verschaf een verbeterd inzicht in de te verwachten exploitatiecijfers."

D66 („Ieder gezin draagt minimaal 100 euro bij en moet aan de kassa ook nog een kaartje kopen, daar passen wij voor"), CDA (,,Cijfers in het voorstel zijn ongeloofwaardig en neigen naar misleiding") en Govers („Opdracht mislukt, neem afscheid van commercieel recreatiepark") lijken niet meer te overtuigen. Aan de andere kant zeggen DOS en PvdA vandaag volmondig ja. „Wij durven dit college het vertrouwen te geven. Als zij zegt dat het voor 1 miljoen kan, dan geloven wij dat", verklaart DOS. Coalitiepartner PvdA houdt een emotioneel betoog. „Ga door met het huidige plan." Opmerkelijk: de partij vindt eerst een exploitatietekort van acht ton acceptabel, sluit zich daarna aan bij 1 miljoen, maar heeft er nu ook geen moeite mee als het iets meer is.

Overtuiging. Dat is het heikele punt. „Vertrouw op de cijfers.We hebben een fatsoenlijk evenwichtig verhaal gebaseerd op zorgvuldig onderbouwde aannames", verdedigt burgemeester Barske het collegevoorstel. Maar dat is nou juist wat de raad als controlerend orgaan niet zomaar doet. „Het is een open eind-regeling. Niemand weet hoeveel het tekort uiteindelijk zal zijn", werpt de oppositie tegen. „Neem later een besluit met echte cijfers." Barske reageert nogal krekelig op de kritiek: „U moet het doen met de informatie die u heeft gekregen. De raad heeft zelf gekozen voor de duurste zwembadvariant. U kunt het college niet verwijten de opdracht uit te voeren en als de uitkomsten u niet bevallen te gaan schieten." Vervolgens neemt de burgemeester zware woorden in de mond als betrouwbaarheid en daadkracht. Ook speelt hij in op het sentiment. „U maakt het zwembadpersoneel tot speelbal van besluiteloosheid." Enigszins theatraal: „Als we niet besluiten, dan blijft de zorg voor het personeel en betalen we tot in lengte van jaren voor niets."

Het college vecht voor het voorstel. Dat is bewonderenswaardig. Maar het vraagt de raad ook om haar op z'n blauwe ogen te geloven. Die heeft inmiddels genoeg ervaring om terughoudend en kritisch te zijn. Geen verrassingen meer, zo lijkt het standpunt van een krappe meerderheid. Daarnaast draagt de snelheid en het gemak waarmee het exploitatietekort voor het Steinerbos is teruggebracht van 1,4 naar 1 miljoen niet bepaald bij aan de geloofwaardigheid van het stuk.

Vanavond de politieke finale. Een ultieme poging van het college om de een of andere twijfelaar wellicht nog over de streep te trekken. „Wedden dat het goed komt?" De vechtlust is te prijzen. Maar 40 euro per inwoner van Stein is veel geld. Zeker als je aan de kassa nog een kaartje moet kopen. En al zeker als er aan het eind van het jaar door onvoorziene tegenvallers mogelijk nog een smak geld bij moet.

Argumenten tégen nieuw zwembad

 • Risicovol avontuur; onzekerheden in exploitatie; mogelijk tegenvallers.
 • Relatief duur. Gemeente draagt per inwoner jaarlijks bijna 40 euro bij.
 • Beperkte doelgroep.
 • Sober zwembad: 25 meter (zes banen), doelgroepenbad (15 x 9 m);
 • peuterzwembad.
 • Animo voor zwemmen daalt. Teruglopende bezoekersaantallen overdekte zwembaden in Nederland. Van 153.000 in 1994 naar 133.000 in 2006 per zwembad (cijfers CBS).
 • Markt in regio lijkt verzadigd.
 • Geen interesse van private investeerders.
 • Eventueel kannibaliserende horeca vanuit een commercieel geëxploiteerde tennishal.

Redenen vóór zwemwater in Stein

 • Bij uitstek geschikt voor sporten/bewegen tot op hoge leeftijd.
 • 1700 steunbetuigingen vanuit Steinse bevolking.
 • Centrale ligging qua bereikbaarheid, veiligheid, vervoer.
 • Behoud werkgelegenheid personeel.
 • Thuishaven ZEPS, Doorzetters, Triatlonvereniging Stein, Reddingsbrigade Elsloo, Gehandicaptensportvereniging Maasland.
 • Mogelijk meevallers in exploitatie (aanbestedingsvoordeel, inkoop).
 • Bijzondere combinatiemet recreatiepark en tennishal.
 • Bevordert imago Stein.
 • Gemeente behoudt regie over zwemtijden en prijsbeleid.

Bron: www.limburger.nl


 Rapport Toekomst Steinerbos

wethouder Graad Coumans

Exploitatie Steinerbos kan voor € 1 miljoen
De exploitatie van het Steinerbos (binnen- & buitenzwembad, park, tennishal) kost de gemeente de komende jaren maximaal € 1 miljoen per jaar. Dat schrijven B&W aan de gemeenteraad van Stein in reactie op een vorige maand aangenomen amendement. Dit betekent wel dat een aantal keuzes moeten worden gemaakt.

Eind 2009 heeft de raad al besluiten genomen over het zwembad Steinerbos: een nieuw binnenzwembad met twee baden en een peuterbad en een gerenoveerd buitenbad. Belangrijke overweging was het grote maatschappelijke belang van het Steinerbos voor de ‘Steinse’ (en regionale) gemeenschap. Om die reden is toen ook geaccepteerd dat dit een behoorlijk beslag op de financiële middelen van de gemeente zou leggen. (download hier rapport Toekomst Steinerbos -25 pag-)

Aansluitend op de besluitvorming eind 2009 heeft de raad in november 2010 aangegeven dat het Steinerbos de gemeente maximaal € 1 miljoen per jaar mag kosten. Het college schrijft nu in antwoord daarop dat dit inderdaad mogelijk is, maar dat er wel keuzes gemaakt moeten worden.
Zo is het plan alleen haalbaar wanneer gekozen wordt voor een zelfstandige rechtsvorm voor Steinerbos. Alleen dan kan de bedrijfsvoering op eigen wijze (lees: meer commercieel) worden ingericht. De consequentie is wel dat de gemeente met achterblijvende kosten van overhead wordt geconfronteerd.
Ook is het noodzakelijk om de exploitatie van de horeca in eigen beheer van de nieuwe rechtspersoon te nemen. Zonder horeca in eigen beheer is het, volgens het college, financieel niet haalbaar.

Tevens is de instandhouding van het huidige parkgedeelte een van de uitgangspunten. De opwaardering van het speelpark is als onontkoombaar in het plan opgenomen. Het college van B&W is er van overtuigd dat het totaal van de maatregelen leidt tot een hoger bezoekersaantal. In combinatie met een prijsstelling die voor de burgers acceptabel blijft, leidt dat tot een exploitatie die de gemeente jaarlijks niet meer dan de afgesproken € 1 miljoen kost.


1 april ?!


Klik op afbeelding voor vergroting.

Bij tijd en wijle kan de politiek best humor hebben.
Uit de toelichting op de website Zwembad van het Jaar blijkt dat alle zwembaden in Nederland automatisch genomineerd zijn en zichzelf kandidaat kunnen stellen om mee te dingen naar een prijs.

U kunt er van uit gaan dat wethouder Graad Coumans huis-aan-huis op vlaai trakteert als Steinerbos wint. Let op: dit is wel een sigaar uit eigen doos want u draait op voor de gigantische renovatiekosten en het exploitatietekort! Overigens is de kans op winst niet bijster groot als je op 15 december 2010 oproept om te stemmen, terwijl dat tot 8 december kon! Maar misschien hebben wij een eerdere oproep gemist.....

Op 17 december werd de uitslag bekend gemaakt.....Steinerbos staat er echt niet bij....
De uitslag, wat betreft de Limburgse zwembaden (>>>hier de complete uitslag)
1 Landal De Lommerbergen
2 De Bercken
3 Het Meerdal
4 Wisheim
5 De IJzeren Man
6 Sunparks Limburgse Peel
7 Mosaqua
8 Recreatiecentrum D'r Pool
9 Sportcentrum Glanerbrook
10 Pica Mare

 

 

 • Laatste update op .

Sluiting Maastricht Aachen Airport ?

Update 05.04.2022 / Foto Wikipedia

Sluiting MAA wordt bespreekbaar

Er liggen alternatieve plannen om de landingsbanen na sluiting vol te leggen met zonnepanelen.

Laatste ontwikkeling is dat Schiphol Vracht mogelijk wil participeren in MAA, samen met Schiphol het enige vliegveld in Nederland dat vrachtvluchten afhandelt. Volgens mij is dat het laatste waar we op staan te wachten...

Op 19 april wordt een voorstel van het Provinciebestuur verwacht.

Uit een brief van het college van Gedeputeerde Staten aan alle fracties van de Provinciale Staten Limburg blijkt dat een sluiting van Maastricht Aachen Airport niet langer onbespreekbaar is. Letterlijk schrijft GS ‘daadwerkelijk álle opties open en transparant met de Staten te willen wegen’. 

Eerder wilde de provincie het scenario van sluiting niet eens onderzoeken, laat staan in overweging nemen, ondanks aandringen van enkele Statenfracties. Deze ommezwaai verrast alle fracties, waarbij de linkse partijen vooral blij verrast zijn. Overigens is nog lang niet zeker dat een meerderheid van de Staten voor sluiting zal gaan stemmen als het zover komt. Daarvoor is meer informatie nodig en duidelijkheid over de financiële impact van sluiting, dan wel open houden van het vliegveld in Beek.

Maar nu in 2023 de start- en landingsbaan gerenoveerd moet worden, kosten maar liefst 55 miljoen euro, gaat het provinciale bestuur de onverzettelijkheid van eerdere college's heroverwegen. En dat is een goede zaak, temeer omdat naast deze eenmalige investering van 55 miljoen euro, de provincie jaarlijks ook nog eens 5,5 miljoen euro structureel tekort moet aanvullen. Als je de baan gaat renoveren moet je ervan uitgaan dat het vliegveld zeker nog 10 jaar in bedrijf blijft, dat betekent een totale investering van maar liefst 110 miljoen euro.... belastinggeld ! 

En waarvoor? Voorstanders van het vliegveld schermen continue met de "gigantische werkgelegenheid" die het vliegveld en gerelateerde bedrijven op het omringende bedrijventerrein opleveren. Triomfantelijk schermde men in 2019 met maar liefst 3300 banen, 500 banen bij het vliegveld zelf, de rest indirecte banen bij andere bedrijven. Dat zou gebleken zijn uit onderzoek door de Erasmus Universiteit. Niet veel later werd dat onderzoek ondeugdelijk verklaard omdat de cijfers in de verste verten niet klopten. Het totaal aantal banen werd bijgesteld naar 2800. Nadat vliegveld-tegenstanders, verenigd in Alliantie tegen Uitbreiding MAA, ook deze cijfers als onjuist bestempelden en met een officiële klacht dreigden, gingen de onderzoekers nog eens rekenen en kwamen tot 1740 banen. Maar ook dat aantal klopt niet zeggen de verenigde actiegroepen; er zijn hooguit 700 tot 900 banen in de regio die direct en indirect te herleiden zijn tot het vliegveld. 
De Alliantie diende vervolgens een klacht in bij de integriteitscommissie en die verwijt de onderzoekers van de Erasmus Universiteit vervolgens "bedenkelijk gedrag".

Maar gelukkig gaan nu ook zaken als milieu, welzijn van omwonenden en financiën een rol in de Staten-discussie spelen.
In augustus 2020 bleek al dat de Rijksoverheid zich zorgen maakt over de ontwikkeling rond MAA, zo is te lezen in de Luchtvaartnota 2020-2025 van het ministerie.  

Het wordt hoog tijd om het vliegveld te transformeren tot Energy Valley. Dan gaat dat perceel eindelijk na 75 jaar geld opleveren en ook nog eens voorkomen dat kwetsbare landschappen in de omgeving worden opgeofferd voor zonnenparken.

Lees ook in dagblad Trouw van 22.07.2021 >>

Lees ook in De Limburger van 08.09.2021 >>

Website Alliantie Tegen Uitbreiding MAA >>

Burgerinitiatief Omwonenden MAA >>

Website Natuur- en Milieufederatie Limburg >>


Update 20 mei 2021

Energy Valley

Vandaag in De Limburger ruime aandacht voor een proefballonnetje: Energy Valley.
Twee onderzoekers presenteerden de Statenleden hun ultieme energieplan. Leg het vliegveld in Beek vol met 400.000 zonnepanelen, wat windmolens, ondergrondse thermische buffering en een waterstoffabriek. Goed om 100.000 huishoudens vanaf 2030 van energie te voorzien. Of zijn minikernreactoren toch een betere optie? En hoe zit het met schadeclaims van bedrijven rond het vliegveld? En laat Maastricht Aachen Airport nou toevallig vorig jaar als enige luchthaven in Nederland winst hebben gemaakt. In het najaar staat de luchthaven op de Staten-agenda... 
Lees verder in De Limburger >

DDL vliegveld als mega energiepark 1200x600


Update 10.08.2020

Omwonenden meten vliegtuiglawaai Maastricht Aachen Airport

Omdat ze de cijfers van de officiële instanties niet vertrouwen hebben omwonenden het initiatief genomen om zelf het vliegtuiglawaai te gaan meten, veroorzaakt door verkeer van en naar Maastricht Aachen Airport (MAA)

Gustaaf van Ditzhuijzen uit Bunde begon vorig jaar op proef het geluid van toestellen die van en naar Maastricht Aachen Airport vliegen te meten. In mei haakten de actiegroepen Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en Omwonenden MAA aan. Het netwerk telt nu achttien meetstations van Geleen tot Bemelen. Omdat de cijfers van de provincie Limburg steevast lang op zich laten wachten, vermoeden de initiatiefnemers dat ermee wordt gesjoemeld.

Er zijn vooralsnog meetpunten in Bemelen, Catsop, Moorveld, Bunde,  Meerssen, Geleen, Geverik, Kasen, Rothem, Maastricht, Schietecoven en Ulestraten.

De particuliere metingen zijn te volgen via de website van European Aircraft Noise Services > www.eans.net

Op maa-monitor.nl is een overzicht van metingen en lawaaitoestellen te zien. 

 Lees verder in De Limburger van 07.08.2020 >

De provincie Limburg is eigenaar van het vliegveld en geeft al jarenlang tientallen miljoenen euro's steun (van ons belastinggeld) In 2020/2021 wordt de (enige) start- en landingsbaan opgeknapt en dat gaat nog eens 25 miljoen extra kosten. De kosten van het vliegveld  staan in geen enkele verhouding tot de baten. Het economisch belang voor de regio wordt ook overdreven. De balans is zo zoek dat ook de Rijksoverheid zich zorgen maakt over de ontwikkeling rond MAA, zo is te lezen in de Luchtvaartnota 2020-2025 van het ministerie.  


Verzet tegen uitbreiding Maastricht Aachen Airport groeit

10.01.2017

Het vliegveld kreeg eind 2016 toestemming om de volledige start- en landingsbaan te gebruiken, daar waar tot nu slechts een deel van de baan wordt gebruikt. Grote vrachtvliegtuigen konden daardoor niet in Beek landen. Vanaf nu kan dat dus wel.

maastricht aachen airport

Foto Google Maps | klik voor vergroting

Diverse actiegroepen hebben daar tegen geprotesteerd: er zal niet alleen méér vrachtverkeer naar Beek komen, maar ook nog eens zwaardere toestellen. Die zorgen voor meer luchtvervuiling en geluidsoverlast, terwijl zeker ook de veiligheid in het geding komt. Men vreest dat de leefbaarheid van de verre omgeving erdoor aangetast gaat worden.

Zoals gewoonlijk doen de provincie en luchthaven er "luchtig" over en zij bezweren omwonenden dat de uitbreiding binnen de afgesproken voorwaarden blijft.

Meer informatie > Milieufront Eijsden

 • Laatste update op .

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.