Skip to main content

ELSLOO

Problemen sportcomplexen Mergelakker en 't Hetjen

  • Afbeeldingen | Bron: Leo Everard ©

Plan van aanpak en onderzoeksvragen

Update 31.05.2024

Op 5 maart vond een sessie plaats tussen enkele leden van de gemeenteraad naar aanleiding van de beantwoording van vragen door het CMB over het voorgenomen onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst stelden de raadsleden concrete onderzoeksvragen op, die door een onderzoeksbureau moeten worden uitgevoerd:

• Wat was de feitelijke opdracht die richting opdrachtnemer gegeven is?
• Welk resultaat was benoemd in deze opdracht en beoordeel hoe zich dit verhoudt met het opgeleverde resultaat;
• Welke kaders bevatte deze opdracht en sloten deze aan bij de in de programmabegroting geformuleerde beleidsdoelstelling(en)?
• Hoe is gemeente door de opdrachtnemer geïnformeerd over de lopende opdracht?
• Hoe heeft de gemeente hierop gestuurd?
• Geef in chronologisch volgorde inzicht in het financiële feitenrelaas; vastgesteld budget, bijstelling hierop en realisatie;
• Op basis van deze onderzoeksvragen vaststellen of vertraging voorkomen had kunnen worden.
• Wat zijn de leerpunten voor toekomstige projecten?

Met de voltooiing van het plan van aanpak en de onderzoeksvragen, zal de gemeente nu een marktonderzoek starten om een geschikt bureau te vinden voor de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek zal naar verwachting na de zomer van start gaan.

+ Onderzoeksvragen + Plan van Aanpak bij onderzoek accomodaties 't Hetjen (Stein) en Mergelakker (Elsloo) ⇢


Beantwoording raadsvragen

Update 08.02.2024

De CMB fractie en overige raadsleden hebben de beantwoording op eerdere vragen ontvangen van B&W. Samengevat:
- B&W erkent dat de Raad alsnog moet worden betrokken en gaat daar toe over in een (besloten) vergadering d.d. 5 maart a.s.
- B&W erkent dat er nog concrete onderzoeksvragen moeten komen
- De rekenkamer wordt alsnog op een correcte wijze betrokken bij het onderzoek
- Uitvoering zal door extern onderzoeksbureau geschieden
- Het onderzoek staat thans on hold

+ Lees hier de vragen en beantwoording over sportcomplexen 07.02.2024 ⇢


Vragen CMB

Update 20.01.2024

Raadsfractie CMB heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het Plan van Aanpak inzake onderzoek voetbalvelden RKSV De Ster & SV Haslou. Aanleiding is het niet adequaat volgen van de procedure (met name het niet  betrekken van de Raad) maar toch alvast overgaan tot uitvoering.
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) mag in het onderzoek naar de renovatie van de sportcomplexen in Stein en Elsloo onderzoek doen naar haar eigen handelen. En na afstemming met de gemeenteraad een Plan van Aanpak opstellen. Van afstemming met de raad is echter geen sprake geweest. 

De gemeente Stein heeft er voor gekozen het onderzoek door eigen ambtenaren te laten uitvoeren, terwijl dat in de regel door externe onderzoekers wordt uitgevoerd om de objectiviteit te waarborgen. Ervan uitgaande dat de betrokken ambtenaren voldoende expertise hebben, is het hiërarchisch ongewenst dat zij hun eigen leidinggevenden moeten gaan onderzoeken.

De CMB-fractie verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) daarom de uitvoering op te schorten en eerst het raadsdebat af te wachten. Ook mist CMB essentiële onderdelen in het plan van aanpak zelf, die er conform verordening wel bij horen.

Artikel op de CMB site:
Zie: https://.nl/nieuws/sport/raadsvragen-inzake-onderzoek-voetbalvelden-rksv-de-ster-sv-haslou


Update 16.01.2024

Onderzoek
De gemeente Stein heeft eigen ambtenaren opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de renovatie van de sportcomplexen 't Hetjen in Stein en Mergelakker in Elsloo. Op z'n vroegst in maart wordt een eindconclusie verwacht over de status en gang van zaken.

Tegenvallers
Met name de kosten, de vertraagde oplevering en de communicatie met de gebruikers komen onder een vergrootglas te liggen. Voor deze renovatie trok de gemeente maar liefst 1.200.000 euro uit. En die kosten werden ook nog eens met 80.000 euro overschreden door allerlei tegenvallers; zoals slecht weer, verzakkingen, onverwachte hoogteverschillen, slechte grond, verkeerd inzaaien, verkeerd gelegde kabels, vandalisme en meer van dat soort onheil.

Inhoud projecten
Bij 't Hetjen werden twee natuur-voetbalvelden van VV De Ster aangepakt en van LED-lichtmasten voorzien. Op sportcomplex Mergelakker werd een kunstgrasveld van VV Haslou gerenoveerd, een kunstgrasveld omgeturnd naar gras-voetbalveld en werd nog een extra natuurgrasveld aangelegd op het zogenaamde C-veld. Dit perceel was tot dan toe een paardenwei.
Eerder zou het perceel beschikbaar zijn voor sociale dagactiviteiten en werd het ook als optie aangemerkt voor levensloopbestendige senioren woningbouw, door middel van een CPO-initiatief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Kritische gemeenteraad
Nadat een jaar geleden de DOS-fractie al kritische vragen stelde, heeft nu ook de CMB-fractie forse kritiek. Niet alleen over de betaalde prijs voor het kunstgras. Maar ook voor de keuze om weer natuurgras-voetbalvelden aan te leggen heeft CMB geen begrip met het oog op de klimaatverandering, waarbij de grasvelden met een beetje pech 's zomers zullen verschroeien.

+ Lees hier de vragen en beantwoording over sportcomplexen 07.02.2024 ⇢

+ Lees ook, De Limburger 14.01.2024 ⇢

+ Lees ook, Plan van aanpak onderzoek gemeente Stein 10.01.2024⇢

+ Lees ook, beantwoording raadsvragen DOS 10.03.2023 ⇢

+ Lees ook, voortgangsrapportage Mergelakker 16.02.2023 ⇢

+ Lees ook, stand van zaken Mergelakker 02.02.2023 ⇢Update 11.02.2023

De problemen bij Sportpark Mergelakker stapelen zich sedert 2022 op. Zo erg, dat zelfs coalitiepartij DOS -al zo'n 25 jaar mede bestuur verantwoordelijk voor het sport- en accommodatiebeleid in de gemeente Stein- kritische vragen stelt aan het Steinse college van Burgemeester en Wethouders.

In dat college is wethouder Gina van Mulken verantwoordelijk voor Sportzaken, inclusief het beheer van buitensport-accommodaties. Terwijl wethouder Joep Ummels verantwoordelijk is voor alle accommodaties, exclusief de buitensport-accommodaties. Vorig jaar is bij het aantreden van het nieuwe college voor deze uitsluiting gekozen om belangenverstrengeling te voorkomen aangezien Ummels' vader de voorzitter is van voetbalvereniging Haslou, hoofdgebruiker van Sportpark Mergelakker.

Hieronder de vragen van DOS, daaronder de vragen die ze vergeten zijn te stellen, dan een korte samenvatting van de problemen en tenslotte een conclusie over de mogelijke oorzaak.

Gemiste vragen
DOS zou ook nog gevraagd kunnen hebben:
• Wie is verantwoordelijk voor de aanbesteding, de uitvoering en stroomlijning van de werkzaamheden?
• Wie houdt daar controle en toezicht op?
• Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Stein en haar belastingbetalers: hoeveel gaat dit herstel kosten en wie gaat dat betalen?
• Hoeveel heeft de renovatie van het Sportpark Mergelakker tot dusver al gekost?

Natuurlijk ga je er niet met gestrekt been in als de verantwoordelijk wethouder Van Mulken een trouwe coalitiegenoot is. Je wilt ook niet in je eigen voet schieten. Maar netjes vragen kan ook.

Aanvullende info
⇢ CMB Stein heeft haar mening ⇢ over het gebeuren op de website vermeld.
⇢ Op 02.02.2023 ontvingen de raadsleden deze update ⇢ over de renovatie van Sportpark Mergelakker.
⇢ Op 04.10.2022 ontvingen de raadsleden deze update ⇢ over de renovatie van Sportpark Mergelakker.

Foto onder: door het traliewerk is duidelijk de betreurenswaardige toestand van de grasmat te zien, veroorzaakt door het te laat inzaaien in november 2022.

Wat eraan voorafging
In 2021 werd gestart met de renovatie van één kunstgrasveld, de aanleg van één extra natuur grasmat (het C-veld) en de ombouw van een kunstgrasmat naar een natuurgrasveld (het B-veld). Bij dat laatste werd geconstateerd dat de ondergrond zo slecht van kwaliteit was dat er geen fatsoenlijk gras op kon groeien. Omdat de slechte gesteldheid pas werd geconstateerd nadat het kunstgras al was verwijderd, was er geen weg terug en moest de boel tot 70 cm diep uitgegraven worden en van nieuwe teelaarde worden voorzien. Daarvoor moest ook de drainage (afwateringsysteem) verwijderd worden en weer opnieuw aangelegd worden... met alle kosten van dien. Totaal 81.250 euro meerkosten. Niet alleen het meerwerk zorgde voor die forse overschrijding van de begroting, maar ook duurder materiaal en gestegen arbeidskosten door de personeelskrapte. 

Looppad en hekwerk
In oktober 2022 stelde oppositiepartij CMB al vragen over het ontbreken van een looppad langs het nieuwe natuurgrasveld, het C-veld. Ook loopt langs het veld een twee meter hoog hek waar de spelers overheen moeten klimmen als hun bal daarover is gegaan. Het college gaf als antwoord dat er geen looppad gemaakt is omdat men anders bomen had moeten kappen omdat er geen ruimte langs het veld is en in dat geval had ook dat hekwerk weer verplaatst moeten worden. ‘Vanwege boombesparing, tijd en kosten is hier niet voor gekozen’, aldus de gemeente Stein.
Overigens heeft dit C-veld het zwaar te verduren door het intensieve gebruik (wegens de grasproblemen op het B-veld) en de overvloedige regenval in de laatste maanden. Een hoek van het veld is blijkbaar vrij moerassig. De gemeente heeft laten weten dat er in de zomer groot onderhoud gaat plaats vinden waarbij ook de "natte hoek" aandacht krijgt.

Vandalisme
In december 2022 werd geconstateerd dat het kunstgrasveld diverse schroeiplekken vertoonde door vandalisme. Tot dusver zijn nog geen daders opgepakt en er hebben zich ook geen getuigen gemeld.

Gras in november inzaaien...
En tot overmaat van ramp blijkt nu ook het nieuw ingezaaide gras op het B-veld van abominabele kwaliteit te zijn.

Menige hobbytuinier zal elk jaar problemen hebben met zijn gazonnetje, ondanks kalk strooien, herstelgras zaaien, dure voeding en wekelijkse voorzichtige maaibeurt; ze praten er nog nét niet tegen. Maar hun gazonnetje blijft desondanks precies hetzelfde uitzien als de gemeentelijke plantsoenen, die alleen regelmatig bruut gemaaid worden en anders niks mogen ontvangen: geen kalk, voeding en liefde. 

Maar de gemiddelde tuinier leest wél altijd de tips en trucs op de verpakking en op elke zak graszaad staat toch echt dat de bodemtemperatuur bij voorkeur 15 graden moet zijn met een beetje droog weer, om het zaad te laten ontkiemen tot grassprieten. Hoe is uw beleving? Maakt u die weersomstandigheden vaak mee in november? Nou dan, dus amateurisme ten top.

Waarschijnlijk zal men het gaan wijten aan de personeelskrapte; je neemt maar aan wie je krijgen kunt. En wellicht kunnen die geen handleidingen lezen. Maar de aannemer toch wel? En de projectambtenaar van dienst toch ook?

In april 2023 wordt de boel opnieuw ingezaaid, wat betekent dat de voetbalclub pas in september gebruik kan gaan maken van dat veld. Ondertussen morren de leden omdat ze uiteraard willen trainen en voetballen, oftewel waar voor hun geld willen krijgen. En het Haslou-bestuur zit met de handen in het haar om trainingen en wedstrijden fatsoenlijk te plannen.

Oorzaak?!
Toch lijkt dit gebeuren in de gemeente Stein geen incident. Wie herinnert zich niet:

• Het asfalt-fiasco in Catsop in 2016 ⇢ moest opnieuw gedaan worden omdat het te hoog gelegd was; gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.
• De renovatie van het Maaslandcentrum was in 2012/13 een drama omdat o.a. de nieuwe tegelvloer weer verwijderd en vervangen moest worden omdat ie scheef gelegd was.
• De zogenaamde "straatjuwelen" in de Julianastraat zijn ook tweemaal geplaatst omdat de projectleider in eerste instantie dacht dat ze dwars op de weg moesten staan. 
• De verguisde gele paaltjes, middengeleiders, op de Koolweg werden een paar jaar na de aanleg weer verwijderd, op aandringen van omwonenden en weggebruikers. De werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform had de aanleg eerder al ontraden.
• De buitengevel van het Streekmuseum werd in 2017 door een onderaannemer met te hoge druk naar de Filistijnen geholpen en moest voor veel geld gerenoveerd worden.
• Bij de renovatie van de Stationsstraat ging ook niet alles van een leien dakje; weg is te smal en parkeeroverlast.
• De renovatie van de Jurgensstraat is bijna twee jaar na de start nog steeds niet helemaal klaar. Bij dit laatste project ging de aannemer failliet en moest een andere aannemer het werk afronden. 
De opsomming betreft alleen projecten in Elsloo; in de andere kernen zal het waarschijnlijk niet veel anders zijn.

En dat is een rode draad in de gemeente Stein: er wordt onvoldoende op kwaliteit gelet, als er maar véél werken, snel en goedkoop uitgevoerd worden. Het gevolg is dat aannemers de aanbesteding vaak op prijs moeten binnen halen en niet direct op kwaliteit. Dat blijkt later pas als de werken in uitvoering zijn en de gemeente toch op kwaliteit moet gaan sturen, aangespoord door klachten van bewoners en gebruikers. Dan moeten die (gedwongen) prijsvechters passen en vallen met bosjes om... te weinig kennis, te duur materiaal en geen vakkundig personeel beschikbaar.... 


Gemeente Stein investeert 1,2 miljoen euro in sportcomplexen

01.05.2021

De komende maanden worden twee sportcomplexen gerenoveerd. Dit betreft de velden bij sportcomplex ’t Hetjen in Nieuwdorp en bij sportcomplex Mergelakker in Catsop. Met een duurzame renovatie van beide sportparken wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen, maar deze ligt ook in lijn met het Lokaal Sportakkoord. Met deze impuls voor de sportcomplexen is een investering van 1.2 miljoen euro gemoeid. De verwachting is dat komend najaar al gebruik gemaakt kan worden van de velden.

Sportcomplex ’t Hetjen
Bij ’t Hetjen worden de twee natuurgrasvelden gerenoveerd en voorzien van LED-veldverlichting. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt het sportpark voorzien van een waterberging. Daarmee worden de natuurgrasvelden ’s zomers beregend. Door het realiseren van twee extra beachvolleyvelden en een tribune wordt het multifunctioneel gebruik van dit sportpark bevorderd en gestimuleerd.

Sportcomplex Mergelakker
In Catsop wordt één kunstgrasveld gerenoveerd, wordt één kunstgrasveld omgebouwd naar een natuurgrasveld en wordt één extra natuurgrasveld aangelegd. Ook hier worden de nieuwe velden voorzien van moderne drainagesystemen, automatische beregening en nieuwe lichtmasten met LED-veldverlichting.

Stap richting multifunctioneel gebruik
‘In dit soort renovaties gaan enorme bedragen om. Het zijn investeringen voor de lange termijn waardoor meerdere generaties sporters gebruik van kunnen maken van deze faciliteiten. We hebben dit renovatiemoment aangegrepen om samen met de betrokken verenigingen de gewenste stap te zetten in verbreding van het beweegaanbod door multifunctioneel gebruik én duurzaamheid’, zegt wethouder Gina van Mulken.

Omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

  • Laatste update op .
Jan Mejers
Stein is politiek rustig en dus bestuurlijk dood.
We missen een en ander.

0
Laat reactieformulier zien