Skip to main content

ELSLOO

Tweede Kamer verkiezingen 22.11.2023

Stein:
opkomst 78,4%

PVV
NSC
VVD
GL-PvdA
D'66
SP
CDA
BBB
FVD
PvdD
Volt
JA21
BVNL (Hagra)
50Plus
Denk
CU
SGP
BIJ1
Overig

38,0%
17,1%
11,4%
10,8%
4,2%
3,6%
3,6%
3,2%
2,7%
1,6%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%

+ 18,2% (ten opzichte van 2021)
+ 17,1%
- 5,2%
- 0,8%
- 6,3%
- 4,4%
- 6,4%
+ 2,6%
- 5,6%
- 1,9%
- 0,6%
- 1,3%
+ 0,7%
- 1,5%
+ 0,2%
- 0,3%
+ 0%
- 0,1%
- 0,1%

Klik hier voor uitslagen gemeente Stein in details ⇢

Klik hier voor landelijke uitslag in details ⇢Gemeenteraadsverkiezingen Stein 2022

Portefeuille-verdeling en coalitie-akkoord

Op 2 juni zijn de wethouders van Stein beëdigd voor de bestuursperiode 2022-2026. Danny Hendrix, Joep Ummels en Natascha Wingelaar (DOS) en Gina van Mulken (Steins Belang) keren terug als wethouders in Stein. Frank Dassen (VVD) is een nieuw gezicht. Op dinsdag 14 juni is de portefeuilleverdeling van dit nieuwe college van burgemeester en wethouders formeel vastgesteld. Op 16 juni gaat de gemeenteraad met elkaar in gesprek over het nieuwe coalitieprogramma.

Portefeuilleverdeling
Op gemeentestein.nl is de volledige portefeuilleverdeling terug te vinden. De nieuwe coalitie kiest voor rust en stabiliteit. Dit zien we terug in de samenstelling van de coalitie en dus ook van het college én in de verdeling van de portefeuilles. Grotendeels blijft de taakverdeling gelijk, met enkele kleine aanpassingen.

Sociaal domein
Wethouder Dassen zal samen met wethouder Ummels verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Daarbij zal wethouder Dassen zich richten op GRIP op Sociaal Domein, arbeidsmarktbeleid, participatie en Vidar, wmo, ouderenbeleid en mantelzorgbeleid, armoedebeleid, DOP ‘s, eigen kracht, vluchtelingenbeleid, schuldhulpverlening en de wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
Wethouder Ummels focust zich meer op het jongerendeel binnen het sociaal domein. Hij zal naast zijn eerdere portefeuille onderwijs & verenigingen, de volgende zaken erbij nemen: jeugdzorg, jeugd en jongerenbeleid, volksgezondheid en GGD, vrijwilligersbeleid, doelgroepenvervoer, schutterijen en anti-discriminatie.

Financiën
Inkoop en aanbestedingen zal wethouder Ummels overdragen aan wethouder Wingelaar, die net als in de vorige periode over financiën, p&o, dienstverlening en economie zal gaan. Daarnaast neemt wethouder Wingelaar vanaf nu de coördinatie van de inclusieve samenleving voor haar rekening.

Fysieke leefomgeving
Het fysieke domein blijft voor het merendeel in de vertrouwde handen van wethouder Hendrix. We zien hier ook nieuwe actuele thema’s nadrukkelijk aan toegevoegd, zoals waterbeheer & waterveiligheid, implementatie omgevingswet, het onderdeel wonen binnen de portefeuille van woonwagenzaken en huisvesting van statushouders.
Groenstructuurvisie, natuur- en landschapsprojecten blijft bij wethouder Van Mulken, die eerder al verantwoordelijk was voor de portefeuille sport, cultuur, recreatie & toerisme. Zij neemt daar nu ook voor een deel duurzaamheid in over van wethouder Hendrix. Zo zal wethouder Van Mulken zich richten op de Regionale Energiestrategie (RES), maar blijft wethouder Hendrix verantwoordelijk voor gasloze wijken en het groene net.

De portefeuille van de burgemeester blijft verder ongewijzigd

Raadsconferentie coalitieakkoord
Het vorige coalitieakkoord is gebruikt als basis voor het nieuwe akkoord. Op diverse onderdelen zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein zijn accenten gelegd. Het coalitieakkoord is in concept aangeboden aan de gehele gemeenteraad. Alle fracties kunnen in een raadsconferentie op 16 juni  nog suggesties doen en aanvullingen geven om zo in samenspraak tot een breed gedragen stuk te komen. Dit kan als basis dienen voor de begroting 2023. Daarmee willen de coalitiepartijen goede voorstellen van partijen die niet in de coalitie zijn vertegenwoordigd, een kans geven. Daarna zal het definitieve coalitieakkoord ook met inwoners gedeeld worden.

Coalitie-akkoord

Update 24 mei 2022

Steins Belang, VVD en DOS hebben eerder aangegeven samen te werken aan een coalitie in de gemeente Stein. Inmiddels zijn onderhandelingen gevoerd en het resultaat daarvan, een concept akkoord, is door de coalitiepartijen en hun leden goedgekeurd.

Het coalitieakkoord van 2018-2022 heeft als basis gediend, maar diverse onderdelen zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein krijgen de komende 4 jaar meer aandacht.

Zo wordt er de komende periode versneld gewerkt aan het realiseren van geschikte woningen voor zowel starters, jongeren alsmede ouderen. Daarnaast willen de partijen een energiebesparingsfonds oprichten als aanvulling op het al bestaande gemeentelijke zonnepanelenproject waar inwoners, ook de inwoners met een smalle beurs, een beroep op kunnen doen om hun woning te verduurzamen.

In het sociaal domein wordt naast een strakkere sturing op kostenbeheersing ook geïnvesteerd in ouderenbeleid, armoedebeleid, jeugd- en jongeren beleid en mantelzorg. Er worden extra pilotprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende concepten om de groeiende problematiek in het brede sociaal domein het hoofd te kunnen bieden.

Er wordt ook weer royaal geïnvesteerd in wegen en verkeersmaatregelen. Men is voornemens nieuwe huisvesting te realiseren ter vervanging van de noodlokalen van SG Groenewald en nieuwbouw/renovatie voor OBS De Maaskei in Urmond.

Een ander speerpunt is het doorzetten van de in de vorige bestuursperiode ingeslagen weg op het gebied van recreatie en toerisme.

Vanuit een in te stellen coronaherstelfonds zullen ondernemers, verenigingen en instellingen worden ondersteund. Een omscholingsfonds moet ervoor zorgen dat inwoners die op dit moment minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden omgeschoold naar beroepen waar grote schaarste is.

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid zal met projecten extra worden ingezet om zaken als drugscriminaliteit, jeugdoverlast en illegale dumpingen aan te pakken. Maar ook aan de preventieve kant wordt gekeken hoe we inwoners meer met elkaar kunnen verbinden door een start te maken met de invoering van het zogenaamde IJslands Model.
Daarnaast worden grote uitdagingen voorzien op het gebied van Duurzaamheid en Wonen. 

De 5 beoogde wethouders vervullen 4,2 fulltime banen; hetzelfde als de afgelopen periode.


Noot redactie: Een royale formatie, terwijl het aantal raadszetels met 2 is afgenomen tot 19 door het dalend inwonertal. Een vergelijkbare gemeente als Maasgouw (Maasbracht e.o.) klaart de klus met 4 wethouders en 3,3 fte.


De wethouders Danny Hendrix, Joep Ummels en Natascha Wingelaar (DOS) en Gina van Mulken (Steins Belang) keren terug in het nieuwe college. Frank Dassen van de VVD zal worden voorgedragen als wethouder en samen met Joep Ummels zal hij de portefeuille Sociaal Domein voor zijn rekening gaan nemen. Een portefeuille waar grote uitdagingen liggen zowel op financieel maar ook op sociaal maatschappelijk vlak.


Noot redactie: wel apart dat juist de VVD, de partij die het sociale bestel in Nederland al 10 jaar afbreekt, er nu blijkbaar een uitdaging in ziet om de put te dempen voordat het kalf verdronken is. Waarschijnlijk zal de VVD-wethouder straks vooral aandacht hebben voor de financiële kant van die portefeuille. Immers toen de Steinse raad begin dit jaar besloot dat bijstandsgerechtigden per jaar 1200 euro aan giften of boodschappen mogen ontvangen, zonder dat ze hiervoor op hun uitkering worden gekort, was juist de beoogde wethouder van de VVD de enige die tégen stemde...."omdat die schenking een oneerlijke positie oplevert ten opzichte van inwoners met een betaalde baan..."
Dat belooft niet veel goeds op sociaal maatschappelijk vlak in Stein...


Formateur Danny Hendrix is tevreden over het akkoord dat er ligt, maar geeft ook aan dat er ruimte is voor aanpassingen: “De afgelopen bestuursperiode hebben we als gemeente veel bereikt. Daarnaast is door de raad veel werk gemaakt van de bestuurscultuur in de gemeente Stein. We hebben met zijn allen de focus steeds meer gericht op wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. Het coalitieakkoord willen we daarom ook graag aanbieden aan de gehele gemeenteraad om nog aanvullende punten aan te dragen en is daarmee dan ook een handreiking en een oproep aan alle partijen om hier inbreng op te geven.”

De nieuwe beoogde wethouders worden op 2 juni  aan de gemeenteraad voordragen voor benoeming en gelijktijdig wordt ook het concept coalitieakkoord inclusief financiële doorrekening aangeboden.

Samenstelling coalitie

Op 12 april 2022 heeft DOS bekend gemaakt dat zij een coalitie gaan vormen met SB en VVD.

Ter herinnering het actuele zetelaantal van deze drie partijen: DOS 8 / SB 2 / VVD 1
Dus zelfs als de VVD tussentijds zou afhaken, heeft DOS nog steeds een meerderheid in de 19-koppige raad. Alleen als SB of beiden de pijp aan Maarten geven, heeft DOS een probleem.

Ondanks hun verlies bij de recente verkiezingen stappen SB en VVD opnieuw in een coalitie met DOS. De VVD promoveert van gedoogpartner tot echte coalitiegenoot en zal daarvoor wel beloond worden met een wethouderszetel.

Veel mensen hoopten op een coalitie tussen DOS en CMB, de twee grootste partijen. Dat bleek ook uit de stemmenwinst voor beide partijen in maart. De kiezer is terecht van mening dat je in crisistijd moet kiezen voor het krachtigste bestuur.
Maar dat telt niet in de politiek, zowel landelijk als plaatselijk niet. En dan vindt men het anderzijds wel gek dat er steeds minder mensen gaan stemmen en dat hun stemgedrag steeds extremer wordt.

Maar een coalitie met CMB vindt DOS blijkbaar te spannend. Zij kiezen voor "stabiliteit" volgens hun voorman Danny Hendrix. Hij bedoelt natuurlijk dat zij kiezen voor "absolute macht". Want die heeft DOS gezien de zetelverdeling in de coalitie en straks de wethouderszetels in het nieuwe college van B & W. Dat worden weer drie wethouders voor DOS terwijl SB en VVD hun handen dicht knijpen met hun hele of misschien wel parttime zeteltje.
En wedden dat SB en VVD de hoofdpijndossiers in hun portefeuille krijgen...

Grootste verliezer CDA doet het enige juiste en kiest nu voor een rol in de oppositie.

Zo stemde Stein in 2022

Geen schokkende uitslag in Stein, al zal een enkeling dat anders ervaren.
DOS bleef de grootste partij, op eerbiedige afstand gevolgd door CMB. Beiden boekten een kleine winst.
CDA is de grootste verliezer en gaat van 2 naar 1 zetel. SB, VVD en PvdA houden hun huidige zetel(s).

Zetelverdeling

DOS  8
CMB  6
SB    2
CDA  1
PvdA 1
VVD  1

Wonden likken
De coalitiegenoten CDA, SB en VVD verloren terwijl DOS, het boegbeeld van die coalitie, won. Vooral de VVD zat hiermee danig in haar maag.

Ook het CDA likt haar wonden en heeft dat mijn inziens vooral aan de landelijke politiek te danken: Wopke Hoekstra heeft geen enkele boodschap, al kijkt hij nog zo vaak en zo serieus in de camera. Die had gewoon boekhouder moeten blijven en Hugo de Jonge onderwijzer.
Natuurlijk speelde ook mee dat wethouder Huub Janssen niet meer op de lijst stond, vanwege verhuizing naar een andere gemeente. Die was in 2018 toch goed voor 245 stemmen.

Kortom, de kleine coalitiepartijen kunnen de komende 4 jaar beter in de oppositie gaan, anders bestaan ze in 2026 alleen nog maar op papier...
De kiezer wil blijkbaar een andere coalitie en waarom niet DOS met CMB ?!

PvdA wint
PvdA spint het meeste garen bij het stoppen van de lijst Progressief Stein en boekt de grootste stemmenwinst. In 2018 kwamen ze ternauwernood in de raad dankzij een restzetel, nu lukt dat royaal op eigen kracht.

Democratie grote verliezer
Maar de echte grote verliezer in Stein is de democratie.
Opkomst 52,51% oftewel 10.923 stemmen terwijl dit in 2018 nog 58,45% en 11.854 stemmen waren. Maar liefst 10% eerdere kiezers die het niet meer de moeite waard vonden om op deze alleszins mooie woensdag hun burgerrecht uit te oefenen.

Wellicht veroorzaakt doordat het de weken voorafgaand aan de verkiezingen in de media veel over de wereld ging en maar weinig over de buurt. Maar het kan ook goed zijn dat een aanzienlijk deel van de kiezers het vertrouwen in de gehele politiek kwijt is, ook de gemeentelijke. En dat is natuurlijk niet zo gek als je steeds, crisis of geen crisis, aan het kortste eind trekt.

De burgemeester is ook verbijsterd; hoe kan dat toch, ondanks alle debatten en de speciale verkiezingskrant?
Misschien houdt de kiezer niet van die strak door de gemeente geregiseerde debatten zoals onlangs in het Maaslandcentrum en 4 jaar geleden in De Grous?! Een door het Dorpsplatform Elsloo georganiseerd debat deed zijn naam wel eer aan in 2018: veel publiek en volop discussie.

En laat een debat vooral niet live streamen. Dat lukt technisch toch niet en heeft daardoor een averrechtse werking. En het vooruitzicht om met een half oog naar de tv te kunnen kijken, weerhoudt mensen om een debat in een zaal te bezoeken. Hetgeen ook nog 'ns goed zou zijn voor de sociale cohesie na alle Corona-ellende.

Als de politiek de komende dagen toch aan 't evalueren slaat, moeten ze vooral over het verlies van de democratie brainstormen. En minder over wie nu wethouder mag worden.

De gekozen raadsleden

DOS - 4100 stemmen - 8 zetels

1. Danny Hendrix 708 stemmen (2018: 945)
2. Joep Ummels 686 (2018: 480)
3. Julie Meijers 408 (2018: 359)
4. Natascha Wingelaar 367 (2018: 342)
5. Sam Janssen 336 (2018: niet)
6. Paul Alberti 247 (2018: niet)
7. Guus Peters 216 (2018: 200)
8. Manon Wenmekers 167 (2018: niet)

CMB - 3470 stemmen - 6 zetels

1. Chantal Meijers 958 stemmen (2018: 536)
2. Willem Thewissen 707 (2018: 394)
3. Joyce Römers 313 (2018: 378)
4. Kyle Hoeveler 259 (2018: 137)
5. Ingrid van Es 240 (2018: 194)
6. Jean de Vries 145 (2018: 126)

Chantal Meijers hoogste aantal stemmen in Stein

CDA - 854 stemmen - 1 zetel

1. Suzanne Jennekens-Cramers 311 stemmen (2018: 293)

SB - 1055 stemmen - 2 zetels

1. Noud Claessen 378 stemmen (2018: 136)
2. John Cleuters 28 (2018: niet) 

VVD - 705 stemmen - 1 zetel

1. Frank Dassen 322 stemmen (2018: 291)

PvdA - 744 stemmen - 1 zetel

1. José Ie 442 stemmen (2018: 296)


Zo stemde Stein in 2018

De opkomst op Verkiezingsdag 21 maart 2018 in Stein: 
Gemeenteraadsverkiezingen 58,45% (in 2014 was dat 58,15%)

De landelijke trend dat de lokale politieke partijen de grote winnaars zijn, wordt in 2018 ook in Stein doorgezet. Ofschoon dat in Stein alleen geldt voor DOS en CMB.
Coalitie-partijen CDA en Steins Belang betalen de regeringstol en verliezen, daar waar DOS de vruchten plukt.

Progressief Stein doet voor het eerst mee onder die naam en behaalt 1 zetel (had als D66 ook 1 zetel) De VVD houdt haar 1 zetel.
PvdA blijft in de raad dankzij een restzetel. De andere restzetel gaat naar DOS.

De kiesdeler: 11.854 geldige stemmen gedeeld door 21 raadszetels = 564,476 stemmen nodig voor een raadszetel.

De definitieve uitslag:

DOS:   8 zetels (2014: 7)
Totaal aantal behaalde stemmen 3939;
(in Elsloo = 1538 / 2014: 1379 stijging in Elsloo +11,5%)

CMB:   6 zetels (2014: 5)
Totaal aantal behaalde stemmen 3429
(in Elsloo = 1042 / 2014: 733 stijging in Elsloo +42,2%)

CDA:   2 zetels (2014: 3)
Totaal aantal behaalde stemmen 1393
(in Elsloo = 346 / 2014: 403 daling in Elsloo -14%)

Steins Belang:  2 zetels (2014: 3)
Totaal aantal behaalde stemmen 1182
(in Elsloo = 129 / 2014: 184 daling in Elsloo -30%)

Progressief Stein: 1 zetel (2014: 0)
Totaal aantal behaalde stemmen 565
(in Elsloo = 123 / 2014: 0) 

VVD:  1 zetel (2014: 1)
Totaal aantal behaalde stemmen 855
(in Elsloo = 390 / 2014: 369 stijging in Elsloo +6%)

PvdA:  1 zetel (2014: 1)
Totaal aantal behaalde stemmen 491
(in Elsloo = 183 / 2014: 273 daling in Elsloo -33%)

Hier kunt u de definitieve uitslag op kandidaten- en stemburo-niveau lezen/downloaden >

Gekozen raadsleden (op basis van voorkeurstemmen)

DOS
1. Danny Hendrix 945 stemmen (2014: 775)
2. Joep Ummels 480
3. Peter Claessen 407
4. Julie Meijers 359
5. Natascha Wingelaar 342
6. Guus Peters 200
7. Ron de Rooy 177 
8. Jorg Driessen 141

CMB
1. Jack Meijers 630 stemmen (2014: 765)
2. Chantal Meijers 536
3. Willem Thewissen 394
4. Joyce Römers 378
5. Nancy Martens 196
6. Ingrid van Es 194

CDA
1 Eric Bours 315 stemmen (2014: 272)
2 Suzanne Cramers 293

Steins Belang
1. Gina van Mulken-van Lingen 298 stemmen (2014: 250 op DOS lijst)
2. Noud Claessens 136

VVD
1. Frank Dassen 291 stemmen (2014: 39)

Progressief Stein
1. Frans van der Avert 241 stemmen (2014: 353 op D66 lijst)

PvdA
1. José Ie 296 stemmen (2014: 320)

Na de verkiezingen werd er een coalitie gesmeed tussen DOS, CDA en SB met gedoogsteun van VVD. Daardoor heeft de coalitie 13 van de 21 zetels. De eerste drie partijen leverden respektievelijk 3, 1 en 1 wethouder.

DOS

Lijst 1
Democratisch Onafhankelijken Stein

1. Danny Hendrix
2. Natascha Wingelaar
3. Joep Ummels
4. Julie Meijers
5. Sam Janssen
6. Paul Alberti
7. Daniëlle Smeets
8. Paul Thomassen
9. Maurice Gransier
10. Meddy Goossens
11. Manon van Erp-Wenmekers
12. Guus Peters
13. Brenda Slangen
14. Salih Ibrahim Suleman
15. Els Kengen
16. Luc Op den Camp
17. Quinten Peerboom
18. Irma Janssen
19. Kevin Van de Wauw

CMB

Lijst 2
Communiceren Met Burgers

1. Willem Thewissen, Stein
2. Chantal Meijers, Elsloo
3. Joyce Römers, Berg a/d Maas
4. Ingrid van Es, Elsloo
5. Kyle Hoeveler, Elsloo
6. Maurice Goossens, Stein
7. Jean de Vries, Stein
8. leon Fredrix, Elsloo
9. Jos Ostendorf, Elsloo
10. Eddy Ubbink, Stein
11. Jay Loonen, Elsloo
12. Rico Thewissen, Urmond
13. Daan van Ommen, Stein
14. Jo Janssen, Meers
15. Nancy Martens, Stein
16. Marcel Brandts, Elsloo
17. Theo van Mulken, Stein
18. Marcel de Beer, Urmond
19. Lucie Smeets-Houben, Urmond
20. Huub Driessen, Stein

CDA

Lijst 3
Christen Democratisch Appèl

1. Eric Bours, Stein
2. Suzanne Cramers, Elsloo
3. Frank janssen, Stein
4. Ken Daemen, Urmond
5. Marie-José Penders-Bolton, Urmond
6. Samira Schröeder-Bendada, Berg a/d Maas
7. Leon Aarts, Urmond
8. Tom Janssen, Stein
9. 
Leon Tummers, Elsloo
10. 
Math Horrichs, Berg a/d Maas

STEINS BELANG

Lijst 4
Stein Belang

1. Noud Claessens
2. John Cleuters
3. Joey Stijns
4. Resi Conjour
5. Jari Knoops
6. Quinty Boemen
7. Davy Pepels
8. Graad Coumans
9. René Demandt
10. Paul Lardenoije
11. Mirjam Driessen-Frederix
12. Tom Keulen
13. Gina van Mulken- Van Lingen

VVD

Lijst 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

1. Frank Dassen
2. Semna Rouschop
3. Ab Broersma
4. Rob Helwig
5. Regina Lotz
6. Myrthe Helwig
7. Josyanne Kremers
8. Elly Snackers
9. Patrick Ruijters
10. Rob Drummen
11. Peter Salden
12. Rob Hermens

PvdA

Lijst 6
Partij van de Arbeid

1. José Ie, Elsloo
2. Lieke Schmeitz, Stein
3. Hub Vaessen, Urmond
4. Boudewijn Janssen, Elsloo
5. Ronald Jaspar, Elsloo
6. Marijke Clerx, Urmond
7. Seddik Ghoule, Elsloo
8. Helga Heijing-Meessen, Stein