Skip to main content

ELSLOO

Meedenken over Elsloo in 2030

 • Afbeeldingen | Bron: gemeente Stein ©

Transformatievisie Elsloo

In 2022 zijn wij gestart met het opstellen van een visie voor Elsloo (zonder Catsop). In deze visie worden de voorgestelde veranderingen in de wijk aangegeven. Deze veranderingen zijn nodig omdat o.a.:
• de samenstelling van de bevolking en huishoudens verandert. Hierdoor is er meer vraag naar ander soorten woningen dan nu beschikbaar in de bestaande woningvoorraad.
• vanwege het veranderende klimaat er bijvoorbeeld meer groen nodig is om hittestress te verminderen maar ook om de aantrekkelijkheid van de wijk te verbeteren.
• het aantal winkels en voorzieningen afneemt. Het toewerken naar een robuuste voorzieningenstructuur is noodzakelijk voor behoud van de leefbaarheid.

Er hebben twee wijkateliers plaatsgevonden waarvoor wij de inwoners en ondernemers hebben uitgenodigd. Deze hebben plaatsgevonden op 23 maart 2022 en 14 juni 2022.
Via www.gemeentestein.nl/elsloo2030 heb je daarnaast steeds de voortgang van beide visies kunnen volgen. Ook versturen we regelmatig een nieuwsbrief met daarin belangrijke nieuwswaardigheden. Abonneren op deze nieuwsbrief kan nog steeds op de hierboven genoemde webpagina.

Inkijkexemplaar
Alle documenten zijn terug te vinden op onze website ⇢ Omdat we iedereen de gelegenheid willen geven de visie in te kijken, ligt er vanaf woensdag 19 april 2023 op de volgende locaties ook een afgedrukt exemplaar klaar om in te kijken:
• Gemeentehuis (tijdens openingsuren)
• Punt 39 (tijdens openingsuren)

Mocht je nog willen reageren dan kun je jouw reactie sturen naar:
• Voor de visie Elsloo naar elsloo2030@gemeentestein.nl

Vervolg
De visie leggen we rond de zomer 2023 voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Daarna gaan we aan de slag met de uitvoering van de projecten zoals genoemd in de visie. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze partners in de wijk: woningcorporaties, zorgaanbieders, ondernemersverenigingen, etc. Uiteraard worden de inwoners hier ook bij betrokken.


Fase 3 Transformatieagenda

Op dit moment bevindt het project zich in de derde en laatste fase. Samen met de stakeholders* wordt bepaald wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Dit wordt samengevat in een Transformatieagenda. 

Concept Transformatieagenda
In deze derde fase van het onderzoek zijn de tussentijdse resultaten op 8 september 2022 teruggekoppeld naar de leden van de kerngroep. Zij gaven hun opmerkingen over de eerste versie van de projectenlijst. De verzamelde input werd gebruikt om de projectenlijst te verwerken tot een concept Transformatieagenda.

De concept Transformatieagenda is te raadplegen via > gemeentestein.nl/elsloo2030


Wat mij daarbij opvalt en stoort:

• Ik heb nergens gelezen dat men zich kon opgeven als kerngroeplid, evenmin is dat gevraagd tijdens de bijeenkomsten in het Maaslandcentrum. Blijkbaar zijn de leden dus door de projectorganisatie uitgenodigd om zitting te nemen.

• Als Dorpsplatform, Domein Elsloo en Huurdersbelangenvereniging zijn aangemerkt als vertegenwoordiging maatschappij/inwoners in de kerngroep: daar zit niemand bij jonger dan 60 jaar!

• Er zijn geen vrouwen in de kerngroep opgenomen, behalve een huisarts. Niemand tussen 15 en 50 jaar. Geen werkenden in loondienst, alleen gepensioneerden en ondernemers.

• Zover ik kan beoordelen woont slechts 1/3 deel van de kerngroep daadwerkelijk in Elsloo.

Kortom, dit is géén demografische afspiegeling van Elsloo en haar inwoners!

• In deelproject Dor. Verschureplein wordt terecht geconstateerd dat succes afhankelijk is van toekomst kerk…Waarom dan geen vertegenwoordiger van het kerkbestuur in de kerngroep?

• Ik heb niemand van de kerngroepleden bij de bewonersbijeenkomsten gezien; als zij een vertegenwoordiging van de inwoners pretenderen te zijn, was enige interesse toch wel op z’n plaats geweest

• Ongeveer de helft van de kerngroep was niet aanwezig op meeting van 8 september. Is dat een incident of was de opkomst altijd zo slecht?


Tot en met zondag 6 november 2022 kon u op de concept Transformatieagenda reageren. Daarna wordt de definitieve Transformatieagenda opgesteld. Deze zal vervolgens ook weer gepubliceerd worden op > gemeentestein.nl/elsloo2030

Nieuwsbrief
Wilt u automatisch op de hoogte blijven over de ontwikkelingen?  Meld dan aan voor de Nieuwsbrief >

*Stakeholders
Stakeholders zijn personen, groepen van personen, organisaties en instanties die op een of andere wijze belang hebben bij in dit geval het ontwikkelen van een gemeentelijk project; daarbij betrokken worden en daar invloed op kunnen uitoefenen.
Hieronder de kerngroep van stakeholders. 

Elsloo 2030 stakeholders


Fase 1 en 2 afgerond

De eerste twee fases om te komen tot een Transformatievisie voor Elsloo zijn inmiddels afgerond. De twee wijkateliers hebben geleid tot een definitief Transformatieplan. Hiermee wordt fase 2 afgerond. Inmiddels zijn wij gestart met fase 3: Het opstellen van een Transformatieagenda.

Transformatieplan
Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 21 september 2022 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het Transformatieplan Elsloo. De beeldvormende bijeenkomst is hier terug te kijken (agendapunt 5). 

elsloo 2030 gemeenteraad

Het definitieve transformatieplan is nu te raadplegen via gemeentestein.nl/elsloo2030

Transformatieagenda
In de derde en laatste fase bepalen wij samen met de stakeholders wie wat wanneer gaat doen en binnen welke kaders. Alles wordt samengevat in een Transformatieagenda.

De Wijkatlas (resultaat fase 1), Transformatieplan (resultaat fase 2) en Transformatieagenda (resultaat fase 3) vormen samen de Transformatievisie Elsloo. Deze visie leggen we in december 2022 voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.

2e Wijkatelier Elsloo 2030

Dinsdag 14 juni 2022 was de 2e bijeenkomst voor ‘Elsloo 2030’. Tijdens deze bijeenkomst gaf Atelier Romain weer een presentatie. De presentatie kunt u hier downloaden > www.gemeentestein.nl/elsloo2030 
 
De vier ambities voor Elsloo 2030:

 1. Klimaatbestendigheid:
  Realiseren van natuurlijke afvoer van regenwater om de rioolcapaciteit te ontlasten en het overstromingsrisico in de straten te verminderen
 2. Meer groen en aandacht voor ontspanning en recreatie:
  Wens om de aanwezige groene zones tussen Dorpstraat/Raadhuisstraat en de achterliggende Julianastraat alsmede tussen Stationsstraat en Jurgensstraat te gebruiken voor ontspanning van de inwoners. Dit groen is overigens (nog) niet in bezit van de gemeente en het is dus de vraag hoe realistisch deze wens is.
 3. Sociale cohesie:
  Voor het bevorderen van ontmoetingsmogelijkheden tussen bewoners ziet het projectbureau en de gemeente mogelijkheden bij Aelserhof/La Famille en op en rond het Dorine Verschureplein. Bijvoorbeeld om het plein autovrij te maken en parkeerruimte te realiseren onder nieuwe gebouwen in de directe omgeving. Ook zou meer groen op het plein moeten komen
 4. Parkeerdruk verminderen en meer groen in woonwijken:
  Parkeren in woonwijken verminderen door parkeergelegenheid aan randen van wijken. Ook aandacht om de wijken te vergroenen. 

Hier vindt u > www.gemeentestein.nl/elsloo2030  de 4 ambities die Atelier Romain presenteerde. In die ambities is de input van de eerste bijeenkomst op 23 maart verwerkt. 

1) Meer ruimte voor het heuvelachtig landschap voor groenere en klimaatbestendige woonomgevingen

2) Het lint versterken door de groene plekken te vrijwaren & onderbenutte ruimtes te herontwikkelen voor levenslang wonen

3) Van bloemkoolwijk naar woonerf met meer groen, herkenningspunten en identiteit

4) Meer ruimte voor ontmoeten op de 2 meest centrale plekken in de wijk

Fase II Transformatieplan (in uitvoering)

Uit de resultaten van Fase I weten wij nu wat er in 2030 in Elsloo veranderd zou moeten zijn. In Fase II gaan wij ruimtelijke ideeën en manieren bedenken hoe wij die verandering gaan vormgeven. 14 juni 2022 was het tweede wijkatelier met stakeholders en inwoners. Hieronder kunt u de de presentatie en de 4 ambities uit die bijeenkomst downloaden.

Wij nemen de ontvangen input nu mee bij het uitwerken van de 4 ambities naar een Transformatieplan voor Elsloo. Dit Transformatieplan publiceren we in concept op deze website en, nadat we daarna de ontvangen input/opmerkingen hebben verwerkt, ook als definitief Transformatieplan.


Hoe ziet Elsloo er uit in 2030?

Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers etc. nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Elsloo?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners en ondernemers van Elsloo. Daarom gaan we, samen met hen, voor Elsloo een visie in kaart brengen. Deze visie speelt in op trends en ontwikkelingen. Een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken. Omdat Catsop een ander woonmilieu heeft, kijken we voor deze visie wordt naar de wijk Elsloo (en niet de kern Elsloo).

Input leveren?
Afgelopen 23 maart was de eerste bijeenkomst (wijkatelier) in het Maaslandcentrum. Tijdens deze wijkbijeenkomst op 23 maart hebben we input verzameld van stakeholders en inwoners.
Kon je daar niet bij zijn en wil je toch graag input geven? Vul dan de vragenlijst in. Dat kan nog tot eind april 2022. Om je te helpen met het invullen van de vragen, kun je onderstaande bestanden van Atelier Romain downloaden.

Fase I Wijkatlas = afgerond

Elsloo 2030 fase2 afb2

 

vragenlijst Elsloo 2030

Save the date! 
De volgende bijeenkomst is 14 juni. Tijdens die bijeenkomst presenteren we onze ideeën over hoe we op weg gaan naar 'Elsloo 2030'. Hier gaan we dan weer over in gesprek met elkaar. Zet 14 juni alvast in de agenda! 

Meer info en aanmelden voor Nieuwsbrief Elsloo 2030 kan hier > https://www.gemeentestein.nl/elsloo2030


Wat is er voor nodig om te zorgen dat Elsloo een mooie, fijne en aantrekkelijke plaats blijft om in te wonen voor jong en oud?

Op woensdag 23 maart namen zo'n 100 Elsonaren deel aan een "haal sessie" in het Maaslandcentrum.
Het ingehuurde Belgische projectteam haalde tijdens deze avond zowel digitaal als schriftelijk en mondeling wensen en behoeftes op bij de inwoners over wonen, winkelen, recreatie, groen, energie, bedrijven, verkeer, infrastructuur etc.

Allereerst werden de globale bevindingen van het projectteam over Elsloo met de aanwezigen gedeeld. Dat was niet louter een hallelujah verhaal. Natuurlijk veel waardering voor de oude kern en de groene omgeving aan de zuidkant. Maar ook kritische noten over met name de vele "slechte" woningen uit de jaren 1950-1970 toen er vooral veel en snel werd gebouwd hetgeen de kwaliteit niet ten goede kwam. Volgens mij kun je 1970 beter vervangen door 1980. 
Jonge gezinnen waarderen de groene omgeving, het winkelaanbod, de bereikbaarheid, het onderwijsaanbod en de rust.

Maar goed, natuurlijk ook pessimistische vooruitzichten over "krimp" en "vergrijzing". Het afnemen van het aantal inwoners en de verschuiving naar een steeds groter bestanddeel senioren. Het grote contingent 1950-1980 gezinswoningen is veelal te duur voor jonge starters op de woningmarkt, die daardoor vaak noodgedwongen naar elders verkassen. En de woningen zijn veelal te groot voor 1 of 2 persoons senioren huishoudens. En niet elke senior wil zo lang mogelijk in die grote woning blijven wonen, met alle aanpassingskosten van dien. De vraag naar levensloopbestendige woningen is vele malen groter dan het aanbod.

Website "Kennis voor krimp" >

Chemelot en Business Park Stein zorgen natuurlijk voor veel bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar zorgen er ook voor dat je de noord- en oostzijde van Elsloo beter niet kunt laten zien. Aan mijn tafel werden veel kritische opmerkingen gemaakt over de veel te grote en spuuglelijke Nedlin-nieuwbouw. Ook werden er zorgen geuit over de dominante aanwezigheid van DSM en Sabic. Wat gebeurt met de overige bedrijven, de infrastructuur, met Elsloo en Stein, als die twee bedrijven ooit zouden verhuizen of verdwijnen?

In sub-groepen konden de inwoners vervolgens hun mening ventileren en suggesties tot verbeteringen op allerlei gebied doen.
Zodra het projectteam dat in kaart heeft gebracht en geanalyseerd heeft, volgt in juni een tweede sessie en in oktober/november een slotsessie.

Meer informatie op gemeentestein.nl/elsloo2030 


Omgevingsvisie

Gemeente Stein Omgevingsvisie 2040

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

 • Sociale en vitale wijken en kernen
 • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
 • Unieke omgevingskwaliteiten
 • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
 • Energietransitie

Tevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.

Foto boven: Guus Peters

 • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien