Skip to main content

ELSLOO

Werkzaamheden Julianakanaal

Werkzaamheden Berg aan de Maas

1 juni 2022 start aannemer Van den Herik uit Sliedrecht met het plaatsen van damwanden in het Julianakanaal bij Berg aan de Maas. De damwanden vormen straks de bouwkuip waarbinnen gewerkt wordt aan de verbreding en verdieping van het Julianakanaal. Het kanaal wordt als onderdeel van de Maasroute geschikt gemaakt voor klasse Vb-schepen

Over een lengte van ongeveer 800 meter worden tot eind juli damwanden geplaatst. Vervolgens wordt er een periode gemonitord of de maatregelen voor veilige scheepvaart langs de bouwkuip blijken te functioneren. Als dat het geval blijkt te zijn, wordt de bouwkuip leeggepompt en kunnen de werkzaamheden in de bouwkuip starten. Tijdens werkzaamheden vindt scheepvaartbegeleiding plaats. Omwonenden zijn afgelopen 17 mei tijdens een informatieavond geïnformeerd over de werkzaamheden.

Maasroute gereed voor klasse Vb-schepen

De werkzaamheden op het traject Berg-Obbicht maken onderdeel uit van het project Maasroute waarmee die route toegankelijk wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf eind 2024 kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen. Recentelijk werden in dit kader de werkzaamheden rond Haven Stein afgerond. Na afronding van de werkzaamheden in Berg zijn er werkzaamheden voorzien bij de Berghaven ter hoogte van Born. Daar worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de bodem van het kanaal te verdiepen en waar nodig wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.


Julianakanaal bij Haven Stein breder en dieper

Rijkswaterstaat is op 2 december 2019 gestart met de verruiming van het Julianakanaal over een lengte van 400 meter bij Haven Stein in Urmond. Om het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere schepen moet het kanaal worden verbreed en verdiept.

Aannemer Boskalis voert het werk uit. De aannemer is vorige week gestart met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter lang uitgevoerd. Aanvankelijk zou de aannemer starten met het zuidelijke werkvak. Door de vondst van een beverhol is de volgorde aangepast en wordt gestart met het noordelijke werkvak.

Bouwkuip
Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het tweede vak. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar.

Maasroute
Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van max.3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.

Op de foto boven: Julianakanaal met kolenhaven in Stein anno 1965 (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Wikipedia)


Video's over de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Elsloo: een gigantische operatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JanSmeets Julianakanaal passeervak 11.2018 2

Tekst en foto's: Jan Smeets 

November 2018

Door het voortdurende mooie weer heeft aannemer van den Herik weer goed kunnen doorwerken. Zo was aanvang oktober het derde deel van het Passeervak Noord afgegoten met de laatste laag: het beton. Nadat dit was uitgehard werd begonnen met het langzaam vullen van het laatste vak van 330 m lang met water. Deze klus was na enkele dagen geklaard en zo kon maandag 12 november begonnen worden met verwijderen en afvoeren van de damwandplanken.

Deze werkzaamheden zullen ook in de laatste week van november nog doorgaan, waarna het nieuwe passeervak van 1 km lang op 5 december klaar is voor de scheepvaart.
Gelijktijdig is de aannemer vanaf de zuidzijde begonnen met de afwerking van het dijklichaam aan de wegzijde, waardoor al goed zichtbaar wordt hoe het nieuwe dijklichaam hier langs de weg van Elsloo naar Geulle ligt.

Boven op de dijk is er ook nog volop activiteit, want hier wordt het tracé afgegraven voor het nieuwe jaagpad, dat straks aan beide zijden zal aansluiten op het oude jaagpad. Voordat hierop de asfalt wordt aangebracht wordt eerst een funderingslaag aangebracht.
Met het aanbrengen van de fundering werd vrijdag 16 november gestart.

JanSmeets Julianakanaal passeervak 11.2018 1


September 2018

Mede door het heel goede zomerweer van de laatste maanden verlopen de werkzaamheden aan Passeervak Noord voorspoedig.
Het derde, dus laatste vak van 330 m lang, is inmiddels leeggepompt en de aannemer is volop bezig met het afvoeren van de overtollige grond uit dit vak.
Deze grond wordt met schepen afgevoerd om elders een bestemming te krijgen.

Omdat op diverse plekken tussen de damwandplanken water naar binnen stroomt, wordt dit uit het vak weggepompt en toegevoerd aan een opstelling bestaande uit 4 boven elkaar geplaatste bezinkbakken.
Het water met de daarin zwevende vaste deeltjes komt eerst in de bovenste bak en stroomt van daaruit naar de volgende bakken.
Vervolgens wordt het water, waaruit nagenoeg alle vaste bezinksels in de bakken achterblijven, teruggevoerd naar het Julianakanaal.
Deze werkzaamheden gaan de komende weken nog door, waarna weer wordt gestart met aanbrengen van de folie, afdeklaag, stortsteen en afgieten met beton.

De planning is voor het einde van oktober ook dit laatste deel te kunnen vullen met water, waarna de damwandplaten verwijderd worden.
Dit is natuurlijk ook weer mede afhankelijk van de weersomstandigheden voor de komende weken.

Jan Smeets Julianakanaal 09.2018 a


Mei 2018

De afgelopen weken zijn door de aannemer de damwandplanken geplaatst in het 2e vak van Passeervak Noord, waarna direct begonnen wordt met het leegpompen van dit deel.
Woensdag 2 mei was dit, zoals op de foto's is te zien bijna zover, hetgeen betekent dat aanvang week 19 begonnen kan worden met het vangen van de in het vak achtergebleven vissen. Deze worden in het Julianakanaal terug gezet.

Gelijktijdig is de aannemer bezig met het dichtmaken van de spleten tussen verschillende planken waardoor nu nog wat water binnendringt.
Daarna wordt weer volop begonnen met het afgraven en verplaatsen van de grond van het oude dijklichaam.

Julianakanaal Passeervak Elsloo JanSmeets 05.2018 

Maart 2018
Ook tijdens de vorstperiode van de voorbije weken heeft de aannemer welke het project Passeervak Noord in uitvoering heeft goed kunnen doorwerken.
Het resultaat hiervan is dat woensdag 14 maart kon worden gestart met het aanbrengen van de eerste betonlaag over en tussen de op de bodem aangebrachte laag stortsteen. Naar schatting zal voor het eerste gedeelte van in totaal 3 gelijke delen ca 800 m3 beton worden gestort. 
Voor het storten van de beton, die met betonwagens wordt aangevoerd, is de nieuwe bodem vooraf nagenoeg vlak afgewerkt met een dikke laag stortsteen.

JanSmeets Julianakanaal 20.03.2018

klik op foto voor vergroting

De aannemer gaat er vanuit dat in week 12 de bodem en de nieuwe dijk aan waterzijde met de betonlaag zijn afgewerkt. Momenteel is goed te zien hoe de opeenvolgende lagen in dit eerste deel worden aangebracht. 
Wanneer alles volgens planning verloopt zal in week 13 dan worden gestart met het vullen van het vak met kanaalwater en het verwijderen van de damwandplanken aan de kanaalzijde. Deze worden vervolgens in zuidelijke richting verderop geplaatst waarna de aannemer begint aan het 2e gedeelte van ca 330 m lang.


Ondanks de vele regenval van de afgelopen weken vordert de uitvoering van het project Passeervak Noord gestaag.
De nieuwe omgelegde dijk voor het eerste vak is nagenoeg op de vereiste hoogte en de aannemer is hier begonnen met het uitdiepen van de bodem van het ontstane vak, waarop vervolgens eerst een waterdichte laag van kunststof wordt gelegd. Ter bescherming van de kunststof wordt deze bedekt met een ca. 80 cm dikke grondlaag.

Nadat deze laag vlak is afgewerkt wordt de nieuwe bodem aangevuld met stortsteen, waarover als eindafwerking beton wordt gestort.
Zo ontstaat dan een kanaalbodem die de tand des tijds weer decennia lang kan weerstaan en tevens bestand is tegen eventuele verschuivingen van de eronder gelegen geologische aardlagen.
Op de volgende foto’s, die 8 februari 2018 zijn genomen, is de kunststoflaag duidelijk zichtbaar en is de aannemer bezig met het afdekken hiervan.

 

  Julianakanaal passeervak 11.2017

Nadat de laatste damwandplank voor het eerste deel van het in te dammen deel van Passeervak Noord was geslagen werden woensdag 1 november nog een aantal damwandplanken haaks op de, in de langsrichting van het kanaal aangebrachte tijdelijke, damwand geslagen. Deze lopen door tot in het nieuw aan te leggen dijklichaam.
Gelijktijdig werd de afgelopen weken de toplaag van de oude dijk over de gehele lengte van 1 km verwijderd en binnen het werkterrein opgeslagen. Deze wordt later weer gebruikt voor de eindafwerking van het nieuwe dijklichaam.

Bij het weghalen van de deklaag werden de grondlagen zichtbaar van de grond, welke hier in de 30-er jaren van vorige eeuw zijn gestort en die afkomstig zijn van de destijds afgegraven Scharberg. De werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanaf het hiervoor nieuw aangelegde stuk van de Westelijke Kanaalweg. 


De werkzaamheden m.b.t. het aanleggen van Passeervak noord verlopen, mede door het fraaie herfstweer, volgens planning.
Het eerste vak van ruim 330 m is inmiddels met damwandplanken geheel afgezet.
Ook de omgelegde weg is nu beschikbaar voor het verkeer, en de bouwhekken zijn over de hele lengte verplaatst tot naast de nieuwe weg.

Julianakanaal passeervak JanSmeets 24.10.17

De aannemer is nu begonnen met het verwijderen van de oude deklaag van het op de huidige dijk gelegen jaagpad.
Wanneer de deklaag over de volledige lengte van 1 km is verwijderd en afgevoerd, kan begonnen worden met het gedeeltelijk afgraven van de huidige dijk tot even boven de waterspiegel.
De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de aanleg van de nieuwe dijk.

Tevens is de aannemer gestart met het omzagen van de onder aan de dijk aanwezige bomenrij (110 populieren).
Nadat het hele passeervak klaar is zullen langs de omgelegde weg onder aan het nieuwe dijklichaam weer bomen worden teruggeplaatst.

Julianakanaal populierenkap JanSmeets 24.10.17


Bewonersavond Julianakanaal donderdag 12 oktober 2017

Rijkswaterstaat verruimt het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar en andere scheepvaart veilig kunnen passeren. Onderdeel van dit project is de realisatie van Passeervak Noord in het Julianakanaal. Van den Herik Sliedrecht heeft opdracht verworven voor deze verbreding ten zuiden van de bocht van Elsloo en is onlangs gestart met de uitvoering.

Passeervak Noord:
Het Julianakanaal wordt t.p.v. Passeervak Noord over een lengte van 1 kilometer verruimd, hiervoor wordt de huidige dijk in westelijke richting verlegd. Om de dijk te kunnen verleggen zal ook de bestaande Westelijke Kanaalweg en de aanwezige bomenrij verplaatst moeten worden. Van den Herik gaat de aanleg van het passeervak in den droge uitvoeren door een tijdelijke damwandconstructie aan te brengen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in drie fases, per fase wordt een droog werkvak van ongeveer 330 meter gerealiseerd.

Julianakanaal Passeervak Noord 10.2017

Planning:
• Realiseren nieuwe Westelijke Kanaalweg: september – oktober 2017
• Kappen aanwezige bomen: oktober 2017
• Verleggen huidige dijk (in 3 fases): oktober 2017 – oktober 2018
• Herplanten nieuwe bomen: juni – juli 2018

Mogelijke hinder:
Tijdens de werkzaamheden zal de Westelijke Kanaalweg open blijven voor het reguliere (recreatie-)verkeer. Wel zal het Jaagpad dat over de dijk loopt, afgesloten zijn. Ondanks dat in de nabije omgeving van het werkterrein geen bebouwing aanwezig is kunnen de bewoners van de gemeente Stein mogelijk wat geluidsoverlast van het aanbrengen van de damwanden ervaren. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken wordt ’s avonds na 19:00 uur niet gewerkt.

Bewonersavond:
Om u kennis te laten maken met Van den Herik en het project organiseren wij een bewonersavond. Tijdens deze avond vertellen wij u meer over onze werkzaamheden en kunt u vragen stellen. De bewonersavond zal op donderdag 12 oktober aanstaande plaatsvinden tussen 19:30 en 21:00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo (Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo).

Verruimen Julianakanaal
Om grotere scheepvaart (190 meter lang en tot 11,4 meter breed en 3,5meter diepgang) mogelijk te maken op het Julianakanaal is het kanaal op verschillende plaatsen verbreed en verdiept. Daarnaast wordt in Elsloo aan de westzijde van het kanaal teneover kasteel Elsloo een zogenaamd passeervak aangelegd.

Het plaatsen van de tijdelijke damwand vordert gestaag. De komende weken zal het trilwerk, dat nodig is om de damwandplanken in de bodem van het Julianakanaal te drijven, nog doorgaan. Ook het omleggen van de Westelijke Kanaalweg verloopt momenteel volgens planning. Zodra de weg over de benodigde lengte van 1 km is omgelegd, zal het werkterrein afgezet worden. Tevens wordt dan gestart met het verwijderen van de populieren langs de weg over deze lengte en kan worden begonnen aan het leegpompen van het door de tijdelijke damwand ontstane watervak.

Pas wanneer dit geheel leeg en lekdicht is, kan worden begonnen aan het maken van een nieuwe dijk voor het passeervak dat ca 30 m breed wordt. De totale werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2018.

Foto's en tekst: Jan Smeets, klik voor vergroting op afbeelding

Julianakanaal passervak

Project Verbreding Julianakanaal

De LOS maakte een reportage over de actuele stand van zaken bij de verbreding van het Julianakanaal.

  Julianakanaal Elsloo 28.02.2016

Kijkje over het Maasdal. Op de voorgrond de werkzaamheden aan het Julianakanaal. Daarachter de uitgelopen Maas, overvoed door de vele regenval. Aan de horizon Belgische windmolens (en dat worden er nog heel wat meer) en de autoweg richting Brussel en Antwerpen. (foto Wim Hanssen)

Hieronder een mooie reportage van René Schepers.

Begin september 2014 is aannemer De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de verruiming van het Julianakanaal. Een project waarbij over een lengte van meer dan 30 kilometer het Julianakanaal geschikt wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Het hele project moet in 2017 zijn afgerond. Kijk op www.julianakanaal.nl voor alle info. 


De stand van zaken in april 2015

Foto's Wim Hanssen | klik voor vergroting

Julianakanaal verbreding 2015-1

Julianakanaal verbreding 2015-2


Projectwebsite

Rijkswaterstaat voert met het project Maasroute diverse maatregelen uit. Deze werkzaamheden zijn voor omwonenden en belanghebbenden soms behoorlijk ingrijpend. Om zo goed mogelijk te informeren over de aard, voortgang en resultaten van deze maatregelen is de website www.julianakanaal.nl gelanceerd. Vragen en klachten kunnen geuit worden via het telefonische loket van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Het loket is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 06.00 uur tot en met 22.30 uur.

Heiproef ten zuiden van Meers

Aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken medio juni een heiproef uitgevoerd in het kader van de verruiming van het Julianakanaal. Met een heistelling en damwandplanken deed de aannemer onderzoek naar de gesteldheid van de bodem in de bocht van Elsloo. 

 

Maasroute
De Maasroute vormt een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in Duitsland, België en Frankrijk. Door deze verbinding geschikt te maken voor groter binnenvaartverkeer wordt de concurrentiepositie van de binnenvaart versterkt ten opzichte van het wegtransport. Om dit doel te bereiken worden langs de gehele Maasroute aanpassingen verricht om de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Vb binnenvaartschepen. Het project wordt mede gefinancierd door het Trans European Network (TEN) uit Brussel.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002. 


 30 oktober 2013: Informatieavond verbreding Julianakanaal

In opdracht van Rijkswaterstaat worden tussen 2013-2018 diverse werkzaamheden (in deelprojecten) ten behoeve van de verbreding van het Julianakanaal uitgevoerd. Sommige deelprojecten kunnen op basis van de reeds genomen besluiten in het kader van de Tracéwet rechtstreeks worden uitgevoerd. Voor andere deelprojecten dienen aanvullende vergunningen te worden verleend.


Start in Stein
Rijkswaterstaat heeft aan de firma De Vries & van de Wiel Kust en Oeverwerken opdracht gegeven diverse werkzaamheden aan het Julianakanaal in Stein uit te voeren. Op 15 oktober is het onderhoudsbaggeren gestart.

Ontwerp besluit ter inzage
Begin 2014 is de start van de volgende fase voorzien. Dan worden damwanden geplaatst en bomen gekapt. De Vries & van de Wiel Kust en Oeverwerken heeft hiervoor op 6 juli 2013 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het ontwerp besluit ligt vanaf 3 oktober 2013 gedurende 6 weken ter inzage en gedurende deze periode kunnen zienswijzen ingebracht worden.

Informatieavond
Momenteel worden enkele andere deelprojecten voorbereid. Om de inwoners te informeren over het project en de huidige stand van zaken wordt op woensdag 30 oktober aanstaande om 19.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in Brasserie de Merode (Merodestraat 31 te Stein). Aanvang vanaf 18.45 uur. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Stein>


Verder verloop

In 2015 worden ook nog twee passeervakken in het Julianakanaal aangelegd. Deze maatregelen maken deel uit van de modernisering van de Maasroute. 


Nodig voor moderne vaarroute
Het verbreden van het Julianakanaal maakt deel uit van het deelproject Maasroute van de Maaswerken. Doel is de modernisering van de vaarroute tussen Weurt en Ternaaien om daarmee de vaarweg veiliger, vlotter en beter toegankelijk te maken voor goederentransport over water. De Maasroute is een Europese hoofdvaarweg. De Europese Unie kent om die reden subsidie toe aan het project.

Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat »

Download: Start project verruimen Julianakanaal.pdf


Start project verruimen Julianakanaal

Op 15 oktober aanstaande start Aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken Maaswerken start in opdracht van Rijkswaterstaat met de eerste werkzaamheden in het kader van de verruiming van het Julianakanaal.
De kanaalbodem wordt op het gehele traject, van Limmel tot Maasbracht, teruggebracht naar de oorspronkelijke diepte van 4,9 meter, waarvoor zal worden gebaggerd. In het najaar van 2014 zal dit deel van de werkzaamheden gereed zijn en kan worden begonnen aan een reeks verruimende werkzaamheden tot medio 2017, waaronder het plaatsen van 4 kilometer stalen damwand en het verleggen van 2,5 kilometer dijklichaam. Deze werkzaamheden maken het mogelijk in de nabije toekomst een grotere scheepvaartklasse toegang te geven tot het Julianakanaal. De omvang van deze schepen is maximaal 190 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 3,5 meter.
Onderhoudsbaggeren
Het aangeslibde materiaal (naar schatting 220.000 m3) op de bodem van het Julianakanaal wordt met behulp van een kraanponton vanaf het water in beunschepen geladen, die de bagger over het water naar de verschillende baggerdepots afvoeren. Ook het materieel wordt via het water aan- en afgevoerd, waardoor geen verkeershinder op het land te verwachten valt. Door het gebruik van scheepvaartbebording op het gehele traject, en scheepvaartbegeleiding in de bocht van Elsloo, wordt hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperkt.

Planning
Tijdens het onderhoudsbaggeren wordt van 06.00 uur tot 22.00 uur gewerkt. Om eventuele geluidshinder tot een minimum te beperken wordt binnen de bebouwde kom gewerkt van 07.00 uur tot 19.00 uur. De werkzaamheden beginnen in de bocht van Stein, waarna het kanaal van Limmel tot Roosteren gebaggerd zal worden. Tot slot wordt het benedentoeleidingskanaal bij de sluis van Maasbracht gebaggerd.

Maasroute
De Maasroute vormt een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in Duitsland, België en Frankrijk. Door deze verbinding geschikt te maken voor groter binnenvaartverkeer wordt de concurrentiepositie van de binnenvaart versterkt ten opzichte van het wegtransport. Om dit doel te bereiken worden langs de gehele Maasroute aanpassingen verricht om de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Vb binnenvaartschepen. Het project wordt mede gefinancierd door het Trans European Network (TEN) uit Brussel.

Neem met vragen en opmerkingen contact op met Rijkswaterstaat via de landelijke informatielijn 0800-8002.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien