Skip to main content

ELSLOO

Regionale Energie Transitie

Regionale Energie Strategie

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free, Gemeente Stein ©

Restwarmte: duurzaam maar duur

Update 21.10.2023

Provincie Limburg, Chemelot, energiebedrijf Enpuls uit Den Bosch en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Meerssen doen mee aan een onderzoek om restwarmte van Chemelot middels een nieuw leidingnet naar tienduizenden woningen in Zuid-Limburg te brengen. 

Duur
Voornoemde partijen willen in 2025 op Chemelot een proefaanleg van het warmtenet testen. Volgens ingewijden zou de aanleg van het hele net honderden miljoenen euro's gaan kosten. 

Duurzaam
Zo'n warmtenet is wel duurzaam want veel huishoudens kunnen van het gas af en de uitstoot wordt beperkt. Ook op Chemelot gaan men duurzamer fabriceren door vervuilende naftakrakers te vervangen door  CO2-vrije krakers, die overigens ook voldoende restwarmte leveren om het warmtenet succesvol te maken. 


Update 21.05.2021

Stein wijst locaties zonneweiden aan

De gemeente Stein heeft 7 locaties aangewezen waarop mogelijk zonneweiden kunnen worden aangelegd. Ook al is de meerderheid van de raad geen voorstander om groengebied op te offeren om energie op te wekken. Onlangs nam de complete raad nog een motie aan waarmee de gemeente Beek werd opgeroepen om géén zonnepark nabij Catsop te laten aanleggen.

Ook de inwoners konden meedenken en 735 personen namen de moeite om die enquete in te vullen. Een klein aantal, maar blijkbaar wel representatief. Hun mening werd afgezet tegen de wensen van de gemeente en dat resulteerde in de aanwijzing van 7 mogelijke locaties voor zonneweiden (dat klinkt al minder bedreigend dan "zonneparken")

Het gebied rondom het Steinerbos en het groengebied in Elsloo tussen snelweg en kanaal moeten uitgesloten worden. Waar dan wel? O.a. het Business Parc in Elsloo, een landbouwgbied in Berg aan de Maas, de haven in Stein en de rioolwaterzuivering tussen Urmond en Maasband.

Lees ook De Limburger hierover >

Onderzoek
De gemeente Stein heeft in 2021 onderzoek gedaan naar het onderwerp duurzame energie in de gemeente Stein. Steekproefsgewijs zijn 4.000 huishoudens per post benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Ook zijn de deelnemers van TipStein benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden inwoners via de online kanalen van de gemeente en De Maaskentjer opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 735 inwoners deelgenomen (representatief). 

Wat is de RES?
Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. 

De gemeente Stein heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp duurzame energie in de gemeente Stein. Steekproefsgewijs zijn 4.000 huishoudens per post benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Ook zijn de deelnemers van TipStein benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden inwoners via de online kanalen van de gemeente en De Maaskentjer opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 735 inwoners deelgenomen (representatief). Klik op onderstaande afbeelding om de resultaten te bekijken.

Wat is de RES?
Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg. In de gemeente Stein is vanwege de beperkingen voor windenergie alleen gekeken naar de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op grote daken en op gronden in de gemeente.

Meer weten over de RES?
Kijk op www.gemeentestein.nl/res


2020 Regionale Energie Strategie (RES)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (bijvoorbeeld wind en zon) en warmte. Dat is een landelijke en regionale opgave waar we samen naar toe werken, ook in de gemeente Stein. Daarom moet de gemeente onder andere bepalen waar en op welke manier zonneparken zijn toegestaan; windenergie is in de gemeente Stein niet mogelijk.

We zijn met zijn allen al goed op weg. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak en denken na over elektrisch rijden. Organisaties, bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor duurzame energie. Maar er is meer nodig. Daarom kijkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, overheden, netbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties welke mogelijkheden er zijn. Waar is er plek voor zonnepanelen? Welke alternatieven zijn er voor aardgas om onze bedrijfsgebouwen en woningen duurzaam te verwarmen? En hoe krijgen we deze duurzame energie uiteindelijk bij mensen thuis?

Meedenken
Voordat de gemeenteraad in juni 2021 een besluit neemt over de mogelijkheid voor het opwekken van zonne-energie met zonneparken in onze eigen gemeente, wil de gemeente graag weten hoe inwoners denken over duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Deze input is heel belangrijk voor de beslissingen die genomen moeten worden. 4.000 willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen voor de kerst een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête.

Stein locaties zonneparken 02

Wat is de Regionale Energie Strategie
Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). Als Zuid-Limburg zijn wij één van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeentes in deze deelregio’s doen dit op hun eigen manier, maar zij maken hier wel afspraken over, naast de afspraken die al gemaakt zijn in de RES. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg en deelregio Westelijke Mijnstreek.

Er wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook hoe groot de warmtevraag is en welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. De RES gaat in principe in op de opgave voor de komende 10 jaar, tot 2030. Waarbij ook al gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 2050. In 2050 wil Stein namelijk energieneutraal zijn.

Hoe ziet het proces eruit?
De conceptversie van de RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en alle colleges van B&W in de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. In juli 2021 volgt de laatste versie van de RES voor de regio Zuid-Limburg. Deze wordt goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De RES is een dynamisch document. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve duurzame energie (naast zon- en wind) en warmte worden in de gaten gehouden. Elke twee jaar kunnen we de strategie aanpassen aan deze en andere ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over RES, kan men terecht op www.regionale-energiestrategie.nl

Regionale Energie Strategie

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien