Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

2022 Hondenbelasting eindelijk afgeschaft in Stein

Eindelijk...De gemeenteraad van Stein heeft op 10 november 2022 besloten dat de hondenbelasting in de gemeente Stein wordt afgeschaft.

De afschaffing stond al jarenlang op het verlanglijstje van de plaatselijke VVD-fractie, maar die liepen steeds tegen een onwillende meerderheid in de raad op. Nu Frank Dassen namens de VVD wethouder in het college is, heeft hij blijkbaar de weerstand bij met name coalitiegenoot DOS kunnen wegnemen. Of het is een uitruil op een ander thema; zo gaat dat nu eenmaal in de politiek. Ook de CMB-fractie was een voorstander van afschaffing.

De hondenbelasting bracht jaarlijks 237.000 euro op, waarvan slechts een klein gedeelte daadwerkelijk werd aangewend voor het opruimen van drollen en het plaatsen van hondenbakken. De rest van het geld werd gebruikt voor andere zaken. De gemiste inkomsten kan men in Stein blijkbaar gemakkelijk opvangen gezien de riante begrotingscijfers.

Het is wel te hopen dat hondeneigenaren deze lastenverlichting van 90 euro op waarde weten te schatten en nu nog beter de drollen in de bakken deponeren. 

Voor de afschaffing stemden: VVD, DOS, PvdA en een deel van de CMB-fractie.


Hondenbelasting in Stein blijft ...

Op 27 juni 2022 heeft de CMB raadsfractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college die verband houden met hondenbezit in de gemeente Stein. Hieronder de vragen en antwoorden.

1. In hoeverre kan Stein de inkomsten uit de hondenbelasting missen? Is afschaffing c.q. verlaging naar uw opvatting reëel en kunt u dit nader toelichten?

In uw inleiding haalt u het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’ aan dat onlangs op 10 juni in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is besproken. Tijdens de behandeling heeft de Kamer een motie aangenomen die de regeling verzoekt de financiële gevolgen te verkennen voor het afschaffen van de hondenbelasting. Een andere motie met het verzoek om de hondenbelasting per direct af te schaffen heeft het niet gehaald. Hieruit kan worden afgeleid dat op dit moment geen breed gedragen draagvlak bestaat om de hondenbelasting gelijk af te schaffen.

Verder geeft u in uw inleiding aan dat in de meicirculaire 2022 is opgenomen dat er aanzienlijk hogere bedragen zijn te verwachten van het Rijk. Wij merken echter op dat lokale overheden, waaronder zeker ook gemeenten, de laatste jaren ook meer taken voor het Rijk zijn gaan uitvoeren. Deze taken omvatten onder meer het implementeren van de nieuwe Omgevingswet, het invullen van de woningbouwimpuls en het uitkeren van de energietoeslag. Bij deze ruimere taakstelling horen vanzelfsprekend ook meer financiële middelen. Hierover is onlangs een resolutie aangenomen in de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin aandacht gevraagd wordt voor de financiële ruimte van gemeenten, in het bijzonder na 2026. Zoals u weet kan een gemeente niet zelfstandig bepalen welke belastingen zij mag heffen. Zij dient hiervoor een bevoegdheid te ontlenen aan een wet in formele zin, een wet die door de Staten-Generaal en de regering gezamenlijk tot stand is gekomen. Deze wettelijke bevoegdheid is voor de hondenbelasting neergelegd in artikel 226 van de Gemeentewet. Zo lang deze bevoegdheid in een formele wet is opgenomen kan een gemeente hondenbelasting heffen. Het is echter de gemeenteraad die bepaalt of de hondenbelasting daadwerkelijk wordt geheven. In dit kader heeft de gemeenteraad vorig jaar het belastingbeleidsplan aangenomen waarin de hondenbelasting nog steeds is opgenomen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hierover een oordeel te vellen.

In de begroting 2022 is voor de hondenbelasting een bate voorzien van € 236.000. Het afschaffen van de hondenbelasting heeft tot gevolg dat deze bate niet wordt ontvangen. Om de begroting op peil te houden dient deze bate bijgevolg te worden gecompenseerd. In het bestuursakkoord 2022 - 2026 geeft het nieuwe college aan dat het ernaar streeft om de lasten voor de inwoners laag en eerlijk te houden. Wanneer de structurele financiële ruimte in 2026 het toelaat wordt nadrukkelijk gekeken naar verlaging of afschaffing van de hondenbelasting. In de tussentijd is bepaald dat de hoogte van de hondenbelasting wordt bevroren.

2. Aannemende dat u nog kennis neemt van dit artikel, kunt u toelichten waarom Stein zo hoog in de heffing uitvalt in verhouding tot de rest van de Limburgse gemeenten?
3. Bovendien is de hondenbelasting in Stein dit jaar gestegen in verhouding tot vorig jaar. Kunt u deze stijging nader onderbouwen.

Gelet op de wettelijke systematiek wordt de hoogte van de gemeentelijke belastingen, waaronder ook de hondenbelasting, jaarlijks per verordening vastgesteld door de gemeenteraad. Zij doet dit op basis van het in het vorige antwoord aangehaalde Belastingbeleidsplan 2021 dat eveneens door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin is bepaald dat een jaarlijkse indexering van de hondenbelastingtarieven gebaseerd moet zijn op de loon- en prijsindexcijfers van het actuele Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. Deze indexatie wordt bijgevolg onafhankelijk bepaald. Voor de hondenbelasting is echter in tegenstelling tot het belastingbeleidsplan in het bestuursakkoord vastgelegd dat de hoogte ervan voor de komende jaren bevroren wordt.

4. Begrijpt uw college de maatschappelijke discussie die deze vorm van belasting teweegbrengt? Welk standpunt neemt uw college daar zelf over in?

De maatschappelijke discussie over de hondenbelasting is niet nieuw. Reeds enige jaren wordt hierover op nationaal niveau gedebatteerd. Wij zijn uiteraard niet ongevoelig voor dit debat. Toch zijn wij van mening dat het primair aan de formele wetgever is om hierover een standpunt in te nemen. De discussie dient dus ook vooral nationaal te worden gevoerd. Daarnaast is het aan de gemeenteraad om te bepalen of zij de hondenbelasting wil opnemen in de belastingmix voor de gemeente Stein.

5. Hoeveel procent van de gemeentelijke afvalbakken is uitsluitend bestemd voor het deponeren van hondenuitwerpselen in vergelijking tot alle afvalbakken die in de gemeente zijn geplaatst?

In de gemeente Stein zijn in totaal 370 prullenbakken geplaatst waarvan 240 hondenpoepbakken. Bijgevolg is 65% van de prullenbakken uitsluitend bestemd voor het deponeren van hondenuitwerpselen.

6. Wordt in de praktijk het onderscheid tussen gewone afvalbakken en bakken voor hondenuitwerpselen voldoende gerespecteerd? In welke mate treft u ander afval aan in de bakken die uitsluitend voor hondenuitwerpselen zijn bedoeld?

In beginsel weten onze inwoners voldoende onderscheid te maken tussen de soorten prullenbakken. Afhankelijk van de locatie van de prullenbak komt het voor dat vuilnis toch in de verkeerde prullenbak terechtkomt. Zo wordt in hondenpoepbakken die op industriegebieden en in buitengebied staan vaker (huis)afval aangetroffen. In woonwijken vlak bij zitbanken (straal 5 meter) komt het daarentegen voor dat regulier afval wordt aangetroffen in hondenpoepbakken in vergelijking met solitaire hondenpoepbakken in de rest van de woonwijk.

7. Kunt u ons voorts uiteenzetten aan welke kostenposten de baten afkomstig uit de hondenbelasting worden besteed en hoe dit zich verhoudt tot de totale baten uit de hondenbelasting?

De baten uit hoofde van de hondenbelasting komen conform de geldende wet- en regelgeving ten gunste van de algemene middelen van de gemeente. Hierdoor is niet uit te maken aan welke specifieke kostenposten de baten kunnen worden toegerekend.

8. Welke effecten zijn tot dusver bij Uw College in beeld terzake het toepassen van de inwerpverkleiner?

We zien een positief effect van de verkleiner in met name hondenpoepbakken. In de praktijk wordt minder afval aangetroffen in hondenpoepbakken door de bevestiging van de verkleiner. Voor prullenbakken wordt ook een positief effect waargenomen, hoewel dit minder groot is dan voor hondenpoepbakken. Het aantal huisvuildumpingen in prullenbakken is niet merkbaar kleiner geworden, maar ook niet groter. De verkleiner op prullenbakken bemoeilijkt en nodigt minder uit om huisvuil in de afvalbakken te stoppen. De praktijk leert wel dat de huisvuildumpingen kleiner worden gemaakt en alsnog in de prullenbakken worden gepropt.

9. Hoe verhoudt zich de capaciteit aan mensen ten behoeve van het ledigen van afvalbakken tot de mate waarin deze bakken vol geraken. Acht u dit thans in verhouding tot elkaar? Ziet u mogelijkheden om de frequentie op te hogen? Er is voldoende capaciteit om de prullenbakken in de gemeente te ledigen. Dit blijkt ook uit de laatste kwaliteitsmetingen. Op het onderdeel ‘verzorging van afvalbakken’ wordt meer dan 90% A kwaliteit gescoord. In 2020 was dit ook al meer dan 80%.

Alle prullen- en hondenpoepbakken worden wekelijks geleegd. Ongeveer 20% van alle prullenbakken worden zelfs twee keer per week geledigd. Dit is voornamelijk aan de orde op centrumlocaties. Gelet op voornoemde kwaliteitsmetingen is verhoging van de frequentie van ledigen naar onze mening niet nodig. Een overvolle prullenbak kan incidenteel voorkomen, maar dit is niet structureel. Wanneer een prullenbak overvol raakt is dit in 95% van de gevallen te wijten aan een huisvuildumping.
Verder brengt het verhogen van de ledigingsfrequentie structureel hogere beheerkosten met zich mee. In het kader van het Integraal Beheerplan openbare ruimte 2022-2026 strookt dat niet met de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Wij refereren hiervoor naar scenario 1: ‘Huidige praktijk handhaven’ uit het beheerplan.

10. Afsluitend treffen wij nog een zinsnede in het coalitieakkoord aan dat is gelieerd aan de hondenbelasting. Wat mogen wij de komende bestuursperiode van Uw College verwachten aangaande deze vorm van belastingheffing?

In het bestuursakkoord is afgesproken dat de hoogte van de hondenbelasting wordt bevroren voor de komende jaren. In de aanloop naar de begroting 2023-2026 wordt de structurele ruimte in 2026 bezien en op basis daarvan wordt bepaald of verlaging of afschaffing van de hondenbelasting definitief aan de orde is. Het is de ambitie van het nieuwe college om de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden en om te kijken naar een eerlijke lastenverdeling. Het afschaffen van de hondenbelasting kan daaraan bijdragen.


Afschaffing hondenbelasting nabij?!

Update 12.06.2021

Naar verwachting zal een meerderheid in de Tweede Kamer op 15 juni stemmen vóór afschaffing van de hondenbelasting. De Kamer debatteerde op donderdag 10 juni over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. Hier het verslag van dat debat  >

Naar verwachting wordt de hondenbelasting pas op termijn afgeschaft omdat gemeenten een andere heffing moeten vinden om het gat in de begroting te dichten welk ontstaat door deze afschaffing.
In de gemeente Stein wordt jaarlijks ongeveer 210.000 euro bij hondeneigenaren opgehaald om andere begrotingsposten mee te financieren. Want behalve het legen van de bakken met hondenpoepzakjes wordt verder niets aan honden gespendeerd. 


Update 05.02.2020

charles 550068 unsplashVandaag in De Limburger weer een groot artikel over het afschaffen van de Blaftax.

In nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten wordt hondenbelasting geheven. In Limburg zijn tot nog toe maar 6 van de 31 gemeenten gestopt met die heffing. De gemiddelde belasting is in Limburg ongeveer 54 euro voor de eerste hond. In Stein bedraagt die heffing maar liefst 88,45 euro; de verordening (lees hier) is recent vernieuwd...dus geen zicht op afschaffing.

Slechts een fractie van de geïnde belasting hoeft te worden aangewend voor de overlast die honden en hun bezitters veroorzaken, de rest gaat naar de algemene middelen en wordt overal voor gebruikt.

Het vermoeden bestaat overigens dat in gemeenten waar de belasting nog wordt geheven, hondenbezitters eerder geneigd zijn de hondenpoep NIET op te ruimen....ze hebben immers al grof betaald om die te LATEN opruimen!

Lees het artikel in De Limburger van 05.02.2020 (digitaal abonnement nodig)


Hondenbelasting: uit de tijd en oneerlijk

Update 24.04.2019

De Tweede Kamer kreeg op 23 april 2019 een petitie overhandigd met 60.000 handtekeningen voor het afschaffen van de hondenbelasting. Gary Yanover, de opsteller van de petitie, noemt deze belasting onrechtvaardig en gebaseerd op willekeur. Dit schrijft NOS.

Klik op afbeelding om video te starten.

hondenbelasting knoppele

Foto: Wim Hanssen

201 van de 355 gemeenten heffen volgens Yanover hondenbelasting. De belastingen liggen tussen de 15 en 125 euro per jaar en zijn volgens Yanover gebaseerd op de bedragen die gemeenten nodig hebben om hun begroting te dichten. 'Dat geld verdwijnt vervolgens in de algemene middelen en kan door gemeenten overal voor worden gebruikt. Het is een misverstand dat het wordt ingezet voor bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep', aldus Yanover.  

Lees het artikel verder op Radar >


Inderdaad is het een wijdverbreid misverstand dat de hondenbelasting nodig is om de opruimkosten van hondenpoep of voorzieningen voor honden mee te betalen... Niets is minder waar.

Uit een ingediend verzoek bij de Gemeente Stein om meer informatie hierover (in kader van Wet Openbaarheid Bestuur-WOB) kunnen ze de omvang van de opruimkosten helemaal niet duiden... omdat hun administratie daarin niet voorziet mede omdat het wettelijk niet verplicht is !  
Een uitspraak van de Hoge Raad in 2013 heeft bevestigd dat gemeenten geen relatie tussen de opbrengst van de hondenbelasting en de kosten van opruimwerk hoeven aan te tonen. 

Maar als gemeente weet je toch wel hoeveel manuren per jaar worden besteed aan het controleren op betaling van de belasting, aan het legen van hondenbakken en kun je inschatten welk percentage van de plantsoenen-manuren je aanwend voor het opruimen van hondenpoep?!

Ik heb overigens de stellige indruk dat in dat laatste 0 uren worden gestoken, volgens mij wordt de hele hap tijdens het maaien vermorzeld of anders wordt onder geschoffeld. En aan voorzieningen voor honden wordt ook geen cent uitgegeven. Menige hondenpoepbak heeft jarenlang zonder deksel staan te geuren, totdat de klachten daarover te talrijk werden. 

Antwoord gemeente Stein
Overigens wordt in het antwoord van de gemeente vermeld dat het verzoek om meer informatie op 12 april werd ingediend, hetgeen 21 februari 2019 moet zijn. Tussentijds werd uitstel aangevraagd omdat men niet binnen de wettelijke termijn van 4 weken kon antwoorden. Als ik dan de uiteindelijke beantwoording na 6 weken ontvang... oordeelt u zelf... 
Zullen we het er maar op houden dat ze belangrijkere dingen te doen hadden?!

Lees antwoord gemeente Stein >


Uit De Limburger van 09.04.2018, klik op afbeelding voor vergroting

Op vragen van VVD raadslid Frank Dassen heeft het college van de Gemeente Stein geantwoord dat de afschaffing van de hondenbelasting elk jaar een gat in de begroting zou slaan van ruim 211.000 euro. Dassen krijgt wel de toezegging dat de hondenbelasting op plek 1 staat om afgeschaft te worden zodra de gemeentelijke begroting dat toelaat, dan wel dat er andere inkomstenbronnen worden aangeboord.
Met andere woorden: daar kun je naar fluiten...

Want de hondenbelasting blijft een makkelijke melkkoe zolang de gemeente Stein elk jaar bijna een miljoen euro in het prestige-project Steinerbos blijft pompen en ook zolang Stein kwijlend blijft hunkeren naar nieuwe prestige-projecten zoals bijvoorbeeld de fietsbrug over de Maas. Maar niet alleen in Stein staat de hondenbelasting ter discussie, ook bijvoorbeeld in Heerlen en tal van andere gemeenten. 


Ik krijg vandaag het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen, met daarop ook nog steeds de Hondenbelasting.
Euro 88,45 voor ons hondje, net iets groter dan ’n konijn. Op Venlo na heeft Stein de hoogste hondenbelasting in de provincie !

Waarom geen konijnenbelasting, kattenbelasting, kanariebelasting, paardenbelasting, koeienbelasting?
En vooral: waarom geen varkensbelasting?
Als je het over overlast, milieu en klimaat hebt…

Waarom moeten hondenbezitters onevenredig veel bijdragen om de lasten van de gemeente Stein te lenigen?
Deze baten staan in geen enkele verhouding tot de lasten die honden (feitelijk hun bezitters) veroorzaken.

Hoe is de stand van zaken met de afschaffing in Stein?
De meerderheid van de Nederlandse gemeenten kent deze middeleeuwse belasting niet meer.

Het Burgerinitiatief “Schaf de Hondenbelasting af” heeft de benodigde 40.000 handtekeningen opgehaald en dus wordt de afschaffing in de 2e kamer behandeld.
https://petities.nl/petitions/burgerinitiatief-afschaffen-van-hondenbelasting?locale=nl

Wil de gemeente Stein afwachten totdat zij van overheidswege wordt gesommeerd te stoppen met deze inning?
Of neemt ze zelf het initiatief om deze melkkoe af te schaffen?

Voor de goede orde: alleen VVD en Progressief Stein hebben eerder uitgesproken VOOR afschaffing van de Hondenbelasting te zijn!

Foto: Charles/Unsplash


Update 2013

Naar aanleiding van het bericht dat Rotterdam de hondenbelasting afschaft (inmiddels hebben dat al 131 gemeenten gedaan, lees meer)  hebben wij VVD-raadslid Peter Salden naar zijn mening gevraagd. Immers VVD Stein pleit al jaren voor afschaffing van de in hun ogen absurd hoge en discriminerende hondenbelasting in Stein (klik hier voor tarief)
Tot nu toe is het enkel gelukt om deze een viertal jaren te bevriezen. Enige bondgenoot in hun strijd tegen de hondenbelasting is D66.

Peter Salden: "Met de hondenbelasting wordt elk jaar zo'n 210.000 euro opgehaald. Maar gezien de financiële situatie van de gemeente Stein is afschaffing van de hondenbelasting geen enkel probleem. Maar de coalitiepartijen DOS, CDA en Steins Belang gebruiken deze extra inkomsten graag om mooie sier te maken bij de burgers. Wij hadden liever afschaffing gezien dan o.a. dit bedrag aanwenden voor aankoop en opknappen brasserie Steinerbos. Dat kost de gemeente meer dan 400.000 euro !.
Voor de VVD is en blijft afschaffing hondenbelasting een van de speerpunten"


 Gemeente Stein voert hondenpenning (weer) in

In mei 2012 werd gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Tijdens deze controle zijn 120 honden opgespoord die nog niet bij de gemeente waren geregistreerd.

Het tarief voor een eerste hond bedraagt € 85 en voor elke volgende hond € 125. Het resultaat van deze controle (na aftrek van de kosten) is € 8.886. In 2012 was dat € 6.012 en in 2011 € 16.595.
De controle werd, in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De kosten van de operatie zijn niet door gemeente bekend gemaakt....maar dat moet 'n habbekrats zijn...als 120 honden netto € 8.886 opleveren... Niemand aan mijn voordeur gezien trouwens...of doet Jehova dat als nevendienst?!

Belastingplicht
Door het aanschaffen, overlijden of van de hand doen van één of meerdere honden wijzigt de belastingplicht voor een hondenbezitter. Van iedere wijziging in het hondenbezit moet binnen veertien dagen aangifte worden gedaan bij de gemeente. De gemeente controleert dit regelmatig.


Huis-aan-huis controle hondenbelasting van start

Binnenkort wordt gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Deze wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De controleurs zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. In 2012 leidde dezelfde controle tot 84 aanmeldingen van honden die nog niet bij de gemeente geregistreerd stonden en waarvoor nog geen hondenbelasting werd betaald.

Werkwijze
Een controleur belt aan om het hondenbezit te inventariseren, waarbij hij zich ongevraagd zal legitimeren. Als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald, vult de controleur samen met de bewoner een aangiftebiljet in. Bestaat het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig zijn, maar er niemand thuis is, dan laat de controleur een brief met aangiftestrook achter. Zo kan alsnog aangifte worden gedaan.
 
In het geval dat er een hond van iemand anders tijdelijk verblijft (een logeerhond), zal de controleur samen met de bewoner een formulier invullen waarmee wordt verklaard dat de hond een andere eigenaar heeft.
 
Belastingplicht
Hondenbezitters zijn verplicht om aangifte te doen van het hondenbezit. Omdat uit de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven, voert de gemeente regelmatig controles uit. In 2013 bedraagt het tarief € 85,- voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 125,-.
 
Aangifte
Een hond aangeven kan aan de balie in het gemeentehuis of via een digitaal formulier met DigID. Wijzigingen over het aantal honden of bij verhuizing uit de gemeente wordt de belasting verrekend of in mindering gebracht. Wijzigingen dienen door eigenaren van honden zelf doorgegeven te worden.


Vertraagde levering hondenpenning
Stein gaat streng controleren op hondenbelastingEind januari jl. berichtte de gemeente over de invoering van de hondenpenning. Aangekondigd werd dat alle geregistreerde hondeneigenaren medio maart de betreffende penning per brief zouden ontvangen. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden, omdat de levering van de hondenpenningen is vertraagd.

Eind 2012 heeft de Steinse gemeenteraad besloten de hondenpenning in te voeren. Ongeveer 2.500 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) ontvangen deze penning -volgens het gemeentelijk persbericht- "kosteloos in bruikleen"
En die 85,50 euro dan...?!


Uit onderstaand persbericht blijkt weer maar eens dat honden en hun bezitters in Stein bijna als criminelen worden behandeld. Menige zware jongen en zedendelinquent mag zonder enkelband over straat rondlopen.
De VVD Stein beloofde in haar verkiezingscampagne dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden. De nieuwe maatregel scherpt het oude beleid alleen maar aan!
Wat wel waar is...de belasting gaat omlaag! Van Euro 85,50 naar 85........we zullen er eentje op drinken!

Ter vergelijking: in Sittard-Geleen moet voor de eerste hond slechts Euro 59,88 betaald worden oftewel 30% minder belasting!


Persbericht
Eind 2012 heeft de Steinse gemeenteraad besloten de hondenpenning in te voeren. Dat betekent dat honden in de gemeente Stein vanaf 2013 verplicht zijn een hondenpenning te dragen. Alle geregistreerde hondeneigenaren ontvangen daarom eind februari / begin maart een brief met een penning.

Duidelijk zichtbaar
De penning moet duidelijk zichtbaar aan de halsband van de hond worden bevestigd of op verzoek worden getoond. Voor de hondencontroleur(s) is deze penning een teken dat een hond is geregistreerd in de gemeentelijke administratie.

Huis-aan-huis controle blijft
De jaarlijkse huis-aan-huis controle op de hondenbelasting blijft bestaan. De boete voor een illegale hond bedraagt 100 procent van de belastingaanslag. Bij de aanschaf of geboorte van een hond moet binnen twee weken melding gemaakt worden bij de gemeente. Bij uitschrijving van honden (door sterfte, verkoop of verhuizing) moet de hondenpenning weer worden ingeleverd. Het aangeven of uitschrijven van een hond kan via een digitaal formulier op wwww.gemeentestein.nl. Het tarief voor hondenbelasting is met ingang van 2013 verlaagd naar 85 euro.

Kosten invoering
Ongeveer 2.500 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) ontvangen deze penning kosteloos in bruikleen. De invoering van de hondenpenning kost ongeveer 2.500 euro.


84 honden opgespoord tijdens controle
In mei jl. werd gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Tijdens deze controle zijn 84 honden opgespoord die nog niet bij de gemeente waren geregistreerd. Het tarief voor een eerste hond bedraagt € 85,50 en voor elke volgende hond € 126,50. Het resultaat van deze controle (na aftrek van de kosten) is € 6.012,-. In 2011 was dat € 16.595 en in 2010 € 9.371.

De controle werd, in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau.

Binnenkort start de gemeente Stein een huis-aan-huis controle op hondenbezit. Omdat uit de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven, voert de gemeente regelmatig controles uit.

Een gespecialiseerd bureau voert dit in opdracht van de gemeente Stein uit. De controleurs kunnen zich daartoe legitimeren. In 2011 spoorde de controleur 187 honden op die nog niet bij de gemeente geregistreerd stonden en waarvoor nog geen hondenbelasting werd betaald.

Wij vragen ons hier hardop af: waarom?!
Waarom moeten hondenbezitters jaarlijks belasting betalen? In 2012 bedraagt het tarief € 85,50 voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 126,50.Waarom hoeven kattenbezitters niets te betalen? Omdat hun huisdier niet in de goot of op de stoep poept....? Nee, ze schijten wel mijn hele tuin vol! Waarom hoeven paardenbezitters niets te betalen? Omdat het edele dier de keutels midden op straat of op wandelpaden drapeert?

Teken bezwaar aan en steun daarmee wethouder Salden, die al jarenlang ten strijde trekt tegen de onrechtvaardige hondenbelasting:peter.salden@gemeentestein.nl

DigID

Sinds deze maand kunnen hondenbezitters in Stein een hond ook digitaal aangeven via een digitaal formulier met DigID. Uiteraard kan dit ook nog aan de publieksbalie in het gemeentehuis.Wijzigingen over het aantal honden of bij verhuizing uit de gemeente wordt de belasting verrekend of in mindering gebracht. Eigenaren van honden moeten zelf wijzigingen doorgeven.

Werkwijze controleur
Een controleur belt aan om het hondenbezit te inventariseren, waarbij hij zich ongevraagd zal legitimeren. Treft de controleur een hond aan waar geen belasting voor wordt betaald dan vult de controleur samen met de bewoner een aangiftebiljet in. Bestaat het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig zijn, maar er is niemand thuis, dan laat de controleur een brief met een aangiftestrook achter. Zo kan de hondenbezitter alsnog aangifte doen. In het geval dat er een hond van iemand anders tijdelijk verblijft (een logeerhond), zal de controleur samen met de bewoner een formulier invullen waarmee wordt verklaard dat de hond een andere eigenaar heeft.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien