ELSLOO

Onderzoek behoefte Sport, spel en beweeg

In deze bizarre tijd van corona blijkt maar weer dat sporten en bewegen in de buitenlucht belangrijk is voor lichaam en geest. Georganiseerde sport is beperkt en sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte is en wordt steeds belangrijker. Een beweegvriendelijke omgeving waar je als inwoner van Stein je uitgedaagd en veilig voelt om lekker te gaan sporten en bewegen. Een plek waar je bijvoorbeeld fijn kan wandelen naar de winkels, fietsen naar je werk of dat kinderen veilig te voet naar school kunnen. Waar je in jouw vrije tijd kan fitnessen, voetballen of basketballen. Misschien wel wilt dansen en ontmoeten met vrienden en bekenden.

Om deze plekken te creëren hebben wij wel jouw mening en ideeën nodig. We doen het tenslotte samen met de inwoners van Stein.

Jouw mening en ideeën geven kan via dit digitale enquêteformulier in te vullen. Met deze enquête willen wij o.a. weten wat jou aanzet tot bewegen, wat je vindt van de aanwezige voorzieningen in de openbare ruimte en wat je mist?

Verder zal een onderzoeksbureau ook nog de wijken ingaan om meningen en ideeën op te halen. Ook partners zoals scholen, sportclubs, buurtcentra’s en DOP’s worden betrokken bij het onderzoek.

Doel onderzoek
Het doel is te komen tot een uitvoeringsplan per kern dat voldoet aan de lokale behoefte van de inwoners. De daadwerkelijk uitvoering zal medio 2021 plaatsvinden en daar worden wederom inwoners, verenigingen en waar mogelijk ondernemers bij betrokken.

De wijk in
Op onderstaande data gaan we de wijk in.

Weekend van 27 tot 29 november: Winkels en recreatieplekken
Maandag 30 november: Berg a/d Maas, Nattenhoven, Urmond
Dinsdag 1 december: Kerensheide, Maasband en Meers
Woensdag 2 december: Stein Centrum, Nieuwdorp en Elsloo
Donderdag 3 december: Oud Stein, Stein Centrum en Catsop

Photo by Krzysztof Kowalik on Unsplash

 • Laatste update op .

In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld

Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en zet zich in om bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten. Wist jij dat Veilig Thuis wekelijks gemiddeld 40 meldingen met vermoedens van kindermishandeling ontvangt? Alleen samen kunnen we daar iets aan doen. Door mensen alert te maken op de signalen van kindermishandeling en hen in actie te laten komen wanneer dat nodig is. Weet jij wat je dan kunt doen?

Goed voor kinderen zorgen, lukt niet altijd
Ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Naast lichamelijk en seksueel geweld, is opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken ook een vorm van kindermishandeling.

Wat kun jij doen?
Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling. Jij ook. Hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen jou om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling; ook bij twijfel. Doe dat telefonisch via 0800-2000 of via de chatfunctie van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Naast kindermishandeling zijn er ook andere vormen van geweld, zoals: huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderen-mishandeling en verwaarlozing.

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg?
Veilig Thuis Zuid-Limburg denkt altijd mee over een oplossing voor specifieke situaties. Ze geven advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. Meer informatie op https://veiligthuiszl.nl/

Photo by Kat J on Unsplash

 • Laatste update op .

Mobiliteitsplan Stein 2020

In 2020 is door de gemeente Stein het Mobiliteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Stein de komende jaren vorm geeft aan het verbeteren van haar infrastructuur, wegennet, verkeersveiligheid etc. Kortom, hoe Stein gaat werken aan haar mobiliteit, op weg naar een bedrijvige en bereikbare gemeente.

De aanleiding voor het Mobiliteitsplan waren:
1.
Van 2017 tot en met 2019 heeft de gemeente samen met inwoners in alle kernen Verkeersarrangementen doorlopen. Elsloo was in 2017 als eerste kern aan de beurt. De Verkeersarrangementen gaven op onderdelen aanleiding voor beleidswijzigingen; o.a. wat betreft een andere omgang met vrachtverkeer en aandacht voor inclusiviteit, wat betreft inwoners met een beperking en hun mobiliteit (meer info)
2.
Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoerplan liep tot en met 2018 en is dus verlopen.
3.
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit: duurzame mobiliteit, snelfietsverbindingen (zoals bijv. Maastricht-Chemelot) en een andere kijk op openbaar vervoer, vragen om nieuw beleid.
4.
In het kader van de nieuwe Omgevingswet is Stein bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie; het Mobiliteitsplan sluit aan op de thema's uit die omgevingsvisie. Hiervan noemen we: sociale en vitale wijken, gezonde en veilige leefomgeving, versterken unieke omgevingskwaliteiten, een bereikbare en bedrijvige gemeente en de energietransitie.

Inwoners betrokken bij opstelling
Het Mobiliteitsplan is gezamenlijk met alle ambtelijke belanghebbenden en een extern adviesbureau opgesteld. Vertrekpunten daarbij waren de resultaten uit de doorlopen Verkeersarrangementen. Het concept is in september aan de gemeenteraad voorgelegd.  Daarnaast is een enquete uitgezet onder de inwoners om te peilen hoe de gemeente er qua mobiliteit voor staat. Navraag heeft geleerd dat eerdere participanten bij de Verkeersarrangementen, inwoners en DOP-pen, vreemd genoeg niet meer bij dit Mobiliteitsplan betrokken zijn.
Het enquete-instrument kan in de toekomst opnieuw worden ingezet om de effecten van het nieuwe Mobiliteitsplan te toetsen.

Bezuinigingen
Bij het vaststellen van de Verkeersarrangementen 2017/2019 zijn financieele middelen opgenomen in de begroting om verkeer- en mobiliteitprojecten uit te voeren. Gezien de benodigde bezuinigingen om de begroting 2021 en latere jaren op orde te krijgen, is gekeken welke projecten toch nog gerealiseerd kunnen worden binnen het nieuwe, lagere budget. 
In het Meerjarig Investeringsplan zijn de volgende budgetten opgenomen voor mobiliteit:
2021: 2.031.500 euro
2022: 261.500 euro
2023: 260.500 euro
2024: 235.500 euro

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg hebben gezamenlijk hun ambities verwoord in de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg en die moet resulteren in een actieve, gezonde en duurzamere en inclusieve mobiliteit.

Voorgenomen projecten
Wat het MIP (Meerjaren Investerings Plan) beperken we ons tot de voorgenomen projecten in Elsloo. Hier vindt u het totaaloverzicht voor de hele gemeente.

2021: 
- Reconstructie Jurgensstraat, naar eenrichtingsverkeer: kosten 1.000.000 euro
- Raadhuisstraat, parkeervakken en sluis: 30.000 euro
- Weg van Elsloo naar Groot-Meers, belijning, reflectoren, wildraster: kosten 470.000 euro
2022:
Geen projecten in Elsloo voorzien
2023:
Kruising Raadhuisstraat, aanleggen plateau en loopstrook: kosten 30.000 euro
2024:
Geen projecten in Elsloo voorzien
2025 en verder:
- Aanpak rotondes Steinderweg en Helmbloem: kosten 400.000 euro
- Herinrichting Michiel de Ruyterstraat, ook 30 km zone: kosten 1.300.000 euro
- Herinrichting Koolweg, naar eenrichting: kosten 1.250.000 euro
- Herinrichting Daalstraat Catsop, naar eenrichting: kosten 650.000 euro
- Herinrichting Grotestraat Meers: kosten 500.000 euro

De afgelopen jaren werden in Elsloo de volgende projecten uit het verkeersarrangement gerealiseerd: herinrichting Mergelakker, Dr Poelsstraat, Ch de Geloesstraat, Burg van Mulkenstraat, Stationsstraat, nieuwe rotonde Michiel de Ruyterstraat en toeritten, daarnaast kregen diverse straten een nieuwe asfaltlaag, tenslotte nog diverse kleinere voorzieningen uit het Verkeersarrangement zoals parkeerplaatsen bij nieuwe kerkhof, parkeerplaatsen bij St Jozefschool, parkeervakken Schuttersstraat, plateauverhogingen diverse kruispunten etc.

Waar we niets over horen is de herinrichting van het Dorine Verschureplein en daarmee samenhangend het weiland Pijpers waarover tijdens de reconstructie van de Stationsstraat een heel gedoe was (lees hier) De gemeente heeft dat grote weiland midden in het centrum van Elsloo voor 5 jaar gepacht met een optie tot koop. In eerste instantie bedoeld om aannemersmateriaal op te slaan van project Stationsstraat en later de aanpalende Jurgensstraat. En daarna? Er gaan al langer geruchten dat daar seniorenhuisvesting gerealiseerd zou gaan worden. Anderen zeggen zeker te weten dat daar een nieuwe Aldi-supermarkt komt. Nogmaals, het zijn geruchten... maar waar rook is, is vuur....immers waarom zou de gemeente dat weiland pachten met optie tot koop? Om zelf zaken te realiseren of om er een slaatje uit te slaan bij toekomstige commerciële projectontwikkeling?!

Maar misschien moet de politiek en de gemeente Stein ‘ns wat MINDER aan ASFALT en BETON denken en wat MEER aan de SOCIALE infrastructuur. Aan het welzijn van de mensen en alles wat daarmee samen hangt: werk, inkomen, sociale cohesie, geestelijke gezondheid, gezondheid in het algemeen etc. 

 • Laatste update op .

Uitleenpunten bieb verdwijnen

De gemeenteraad van Stein nam donderdag 12 november het besluit over een pakket aan bezuinigingen om de begroting voor komend jaar sluitend te krijgen. Een van de getroffen instanties is De Domijnen en dan gaat het met name over de uitleenpunten in Elsloo en Urmond. Daarmee wordt 22.000 euro per jaar bezuinigd.

Nadat de bibliotheek in Elsloo in maart 2018 de deuren sloot, runnen vrijwilligers daar nu nog een bieb-uitleenpunt en een "Open Boekenkast" volgens het principe 'haal een boek en breng een boek' 
Deze vrijwilligers runnen ook het bieb-uitleenpunt Elsloo van de Domijnen. Boeken die via internet besteld worden, kunnen hier worden afgehaald en teruggebracht.
Uitleenpunten Elsloo en Urmond sluiten per 1 januari 2021. De bieb in Stein blijft vooralsnog bestaan; wellicht tot de volgende bezuinigingsronde.
(gerectificeerde alinea: eerder hadden wij hier ten onrechte staan dat het bieb-uitleenpunt in maart 2018 opgeheven werd, in plaats van de bibliotheek)

Krokodillentranen
Directeur De Rooij van De Domijnen doet nog een uiterste poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, maar het kwaad is in de voorafgaande fractievergaderingen al geschied. Hij slaakt nog een noodkreet richting gemeenteraad want men wil bibliotheken juist meer op de landkaart zetten om de jeugd meer aan 't lezen te krijgen en de taalachterstand terug te dringen.

Bieb 2.0
Jammer dat wethouders en diverse raadsleden zich niet kunnen of willen herinneren dat het Dorpsplatform Elsloo een paar jaar geleden een voorstel bij De Domijnen heeft gelanceerd om de Elslose bieb een bredere invulling te geven met een ontmoetingsruimte, workshops, cursussen, studiebegeleiding, sociaal infopunt etc. Een bieb 2.0 in de trant zoals Punt 39 nu functioneert maar dan ook met een echte bieb.
Helaas hadden de dames en heren van De Domijnen daar toen geen oren naar. Volgens de overlevering was men "bang dat de boeken naar spruitjes zouden gaan ruiken" omdat in dezelfde ruimte ook kookworkshops gegeven werden.

Uitleenkosten 12 euro per boek
De vrijwilligers die het uitleenpunt in Elsloo gerund hebben, hoorden nooit iets van De Domijnen, geen complimentje of bedankje, niets... Maar De Domijnen streek wel 12.000 euro van de gemeente op om het uitleenpunt open te houden.
Er kwamen het laatste jaar gemiddeld 10 bibliotheek-leden per week die elk gemiddeld 2 boeken leenden. De gemiddelde kosten per uitgeleend boek bedroegen daardoor maar liefst 12 Euro.
Bij BOL.com kun je tweedehands (en soms nieuwe) boeken goedkoper kopen....en houden.

Behalve CMB en PvdA stemmen alle fracties voor de bezuiniging op bibliotheken. Slim? Als de gemeente straks alleen nog via facebook, youtube en een maandelijks stripverhaal met haar burgers kan communiceren, dan denken ze misschien nog eens terug aan 2020.

Photo by Susan Yin on Unsplash

 • Laatste update op .

Begroting Stein weer meerjarig sluitend (gemaakt)

Ook dit jaar kan Stein weer een meerjarig sluitende begroting presenteren. ‘Maar dat kwam niet tot stand zonder slag of stoot’ vertelt de wethouder financiën, Natascha Wingelaar. ‘De gemeente staat komende jaren voor een grote financiële opgave. De voornaamste oorzaken hiervan liggen binnen het sociaal domein waarbij de lasten van de Jeugdzorg en Wmo onverwacht flink stegen.’
Zie ook het artikel "Stein moet bezuinigen" van 07.11.2020 >

Dit jaar geen kadernota, maar een kaderbrief
Om deze reden besloot het college afgelopen zomer om niet in te zetten op nieuw beleid, maar om de raad een stappenplan voor te leggen waarmee de gemeente deze financiële uitdaging het hoofd kan bieden.

Via 2 sporen op zoek naar bezuinigingen
Om de gewenste besparingen te realiseren hebben medewerkers, college en raad de afgelopen periode intensief samengewerkt en twee trajecten bewandeld. Enerzijds is gekeken naar een mogelijke verlaging van de uitgaven binnen het sociaal domein zelf. Hiervoor heeft een extern bureau de mogelijke maatregelen binnen het sociaal domein onderzocht. Maar omdat de opgave aanzienlijk was en niet volledig binnen het sociaal domein kon worden opgevangen, is ook binnen de rest van de organisatie gezocht naar besparingen.

Niet ruim in ons jasje, maar wel stevig gezond
‘Ieder dubbeltje is omgedraaid en al onze taken en activiteiten zijn onder de loep genomen. En met succes! In de nieuwe begroting zijn niet alleen alle financiële uitdagingen verwerkt, maar het is ons gelukt om het coalitieakkoord daarbij zoveel mogelijk in stand te houden’, vertelt wethouder Wingelaar. ‘Natuurlijk moeten we hier en daar afscheid nemen van de gouden randjes, maar niemand wordt écht heel hard geraakt. Door alle inspanningen is vanaf 2022 de begroting meerjarig positief sluitend, met een uitstekend weerstandvermogen. Waarbij ook nog steeds voldoende ruimte is om te investeren en de gewenste kwaliteit in zowel de openbare ruimte als de zorg op peil blijft.’ De wethouder sluit af: ‘Ik ben enorm trots hoe iedereen vanuit zijn of haar rol hier zijn steentje aan heeft bijgedragen en we dit gezamenlijk hebben weten waar te maken.’

Minimaal effect op de woonlasten
We hebben het effect voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk gehouden. . Na twee jaar wordt voor het eerst de Onroerendzaakbelasting (OZB) met 2% geïndexeerd en in de subsidie aan verenigingen kan men een lichte afwijking constateren. Maar waar men voornamelijk een verhoging gaat zien is in de afvalstoffenheffing. Voor een gemiddeld gezin betekent dit in totaal onder de streep een verhoging van zo’n € 28,35 per jaar­.

Zie onderstaand de begroting in één oogopslag.

Gemeente Stein Begroting 2021

 • Laatste update op .

De groene geschiedenis van Kasteelpark Elsloo

Grenzend aan Kasteel Elsloo ligt het kasteelpark, naar het zuiden toe overgaand in het Bunderbos. Het park werd in 1818 ontworpen door de toenmalige bewoners, de graven De Geloes. Het kasteelpark wordt begrensd door de Hemelbeek en doorsneden door de Slakbeek. De Slakbeek voedt de watermolen die zich ín het kasteel bevindt.

Het kasteel en het park zijn historisch nauw met elkaar verbonden, een eenheid die eigenaar Het Limburgs Landschap met diverse beheer- en inrichtingsmaatregelen versterkt. Dankzij een stelsel van wandelpaden is het gebied uitstekend te beleven. De botanische tuin naast het kasteel wordt beheerd door de lokale IVN-afdeling. Zij staan ook garant voor de openstelling ervan.

Sinds 2014 is Het Limburgs Landschap eigenaar en ligt er een goed plan voor de toekomst. De natuur wordt in ere hersteld en is een wandeling meer dan waard. Bepaal HIER je route >

Lees verder in De Limburger van 13.11.2020 >

Foto boven (embedded): Edmond Staal / Limburgs-Landschap. Foto onder: Leo Everard - Elsloo

Elsloo Kasteelpark Foto Leo Everard

 • Laatste update op .

Cameratoezicht in de gemeente Stein

De gemeente Stein maakt sinds september 2015 gebruik van o.a. mobiel cameratoezicht. Cameratoezicht heeft een sterk preventief karakter en wordt toegepast in de openbare ruimte. Een mobiele camera kan op locaties worden ingezet waar overlast wordt ervaren of wordt verwacht. Wegens hardnekkige overlast staat die al geruime tijd bij het winkelcentrum in Stein. Cameratoezicht is een drastische en uiterste maatregel, vandaar dat er ook (privacy) voorwaarden aan verbonden zijn.

Omdat de camera uit 2015 niet meer voldeed wordt die vervangen, waarna het uitlezen makkelijker wordt. Ook gaat de beeldkwaliteit sterk vooruit en daarmee de pakkans.

Veiligheidsgevoel
Indien nodig kunnen de beelden van de camera ook live worden bekeken. Zo kan de politie snel reageren bij misstanden of deze voorkomen. Burgemeester Leurs: ’De inzet van cameratoezicht draagt bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners, maar bijvoorbeeld ook bij bezoekers van evenementen. Cameratoezicht is een onderdeel van een scala aan instrumenten dat bijdraagt aan vergroting van veiligheid in de samenleving. Het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners is één van onze belangrijkste taken.’

Privacy
Bij de installatie van de camera op locatie wordt bij de voorprogrammering rekening gehouden met het aspect privacy. Indien nodig worden privacyzones ingebouwd. 

Foto: PhotoMIX Company via Pexels

 • Laatste update op .

Stein moet bezuinigen

Na jarenlang op royale voet geleefd te hebben, moet de gemeente Stein nu de buikriem gaan aantrekken en flink gaan bezuinigen.
Lees ook het artikel "Begroting Stein weer meerjarig sluitend" van 13.11.2020 >

Rapen gaar
De kosten van het sociaal domein en dan met name Jeugdzorg en WMO zijn fors gestegen. Het kabinet heeft dit een paar jaar geleden de gemeenten in de buik gespitst: zowel de zorg als de kosten. Landelijk komen de gemeenten maar liefst een miljard euro tekort!
In eerste instantie werd de gemeentebijdrage van de overheid verhoogd, maar je kon op je vingers uittellen dat dit niet zo zou blijven.
En inderdaad: nu zijn de rapen gaar. De gemeente Stein moet 1,4 miljoen euro gaan bezuinigen en daarvan moet 840.000 euro bij het sociaal domein vandaan komen. In 2024 moeten de bezuinigingen maar liefst 2,6 miljoen euro opgeleverd hebben!

Sociaal gezicht gemeente Stein blijft
Desondanks is wethouder Huub Janssen niet bang dat het sociaal gezicht van de gemeente Stein gaat verdwijnen. "Dat is en blijft een stabiel fundament, want het gaat immers veelal om kwetsbare mensen. De pijn en de lasten worden zo veel mogelijk verdeeld"

Pas in mei 2020 kwam de onvoorziene kostenstijging aan het licht en moest er halsoverkop actie genomen worden. De raadsfracties mochten allemaal vijf onderdelen noemen waarop bezuinigd mocht worden en vijf waarop absoluut niet.
Bezuinigingen binnen het sociaal domein waren niet toereikend om het dreigende miljoenentekort te voorkomen. Daarom werd ook beknibbeld op andere onderdelen, zoals muziekonderwijs, dorpsschouwen, verkeerseducatie en de bijdrage aan Monumentendag werd helemaal afgeschaft....In dat laatste geval ging om liefst 1000 euro per jaar...dat schiet lekker op richting 2.600.000 !

Gouden randjes zijn taboe
Volgens wethouder Natascha Wingelaar (DOS, economie) gaat men hooguit "de gouden randjes" wegbezuinigen. Iedereen gaat pijn voelen, maar niemand wordt écht hard geraakt. De woonlasten zullen amper stijgen. (Ik ben benieuwd wanneer de aanslag Onroerendgoed Belasting op de deurmat valt)
En in 2024 verwacht Wingelaar alweer een paar honderdduizend euro in de plus te eindigen: niet gigantisch ruim, maar wel stevig gezond. (Dus een beetje zoals de winterjas die burgemeester Marion Leurs aan het goede doel doneerde?)

Zij besluit met "Ons spaarvarken is bij de dokter geweest en kan er weer wat jaren tegenaan".... Nou belastingbetaler, u weet wat u te wachten staat...

Wet is wet
Als je gaandeweg de rit ontdekt dat de Participatiewet wat betreft Jeugdzorg en WMO de gemeentekas aan de rand van de afgrond brengt omdat te veel en vaak ook nog de "verkeerde" mensen een beroep op die wet doen, moet je tijdens het proces op de rem trappen en niet klakkeloos uitvoeren. Lijkt een beetje op de belastingdienst in de Toeslagenaffaire. Wet is wet, ook al zegt je gezond verstand iets anders.... Er bestaat ook nog zoiets als je eigen morele kompas.
Of anders gezegd: een piloot moet niet alleen op zijn meters kijken, maar ook eens naar buiten kijken en en ook eens vragen hoe het met zijn passagiers gaat.


Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht, legt in dit artikel op Zorgvisie.nl de vinger op de zere plek. Hieronder een korte samenvatting van zijn bevindingen.

Opvoedvragen op bordje gemeente
Wat betreft Jeugdzorg komt de stijging vooral voort uit de ambulante jeugdzorg: ouders worden uitgenodigd om met al hun opvoedvragen naar de gemeente te gaan. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het gebruik van jeugdhulp met 18,5 procent gestegen. Vorig jaar kregen bijna 424.000 jongeren jeugdhulp. Inmiddels ontvangt bijna een op de acht jongeren beneden 18 jaar jeugdhulp.

Hogere inkomens profiteren en lage inkomens betalen de rekening
Een van de oorzaken van de forse stijging van de WMO kosten is vooral de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Hiervoor is het kabinet-Rutte verantwoordelijk. Door de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is het vooral voor midden- en hogere inkomens aantrekkelijk geworden om huishoudelijke hulp te vragen. Terecht klagen gemeenten over deze kabinetsmaatregel waar vooral de hogere inkomens van profiteren (en bij bezuinigingen door de kostenstijging de lage inkomens de rekening betalen). 

Wildgroei zorgaanbieders
En last-but-not-least: de wildgroei aan zorgaanbieders. Alle zorgaanbieders die dat willen kunnen een contract bij gemeenten krijgen. Maar daarna kunnen de gemeenten niet of nauwelijks toezicht houden op de noodzaak, kwaliteit en kosten van de zorg die deze aanbieders leveren. Daarvoor hebben gemeenten niet voldoende menskracht en ontbreekt het ook aan bestuurlijke kwaliteit en uitvoeringskwaliteit.

Bronnen: De Limburger 05.11.2020 / Zorgvisie.nl 17.07.2020 / Foto: Cottonbro / Pexels

 

 • Laatste update op .

Nieuwe cursussen bij Dorpsplatform Elsloo

rawpixel 669607 unsplash

Binnenkort starten weer nieuwe cursussen bij het Dorpsplatform Elsloo. 

De activiteiten vinden plaats in Punt 39 (de voormalige bibliotheek) aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo. 

Aanmelden kan ook door bij Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen. Dat kan op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 of op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 • Laatste update op .

Landschapsplan Urdal / Elserveld

Tussen de kernen Nieuwdorp en Elsloo en het industrieterrein Businesspark Stein ligt tussen de bebouwing een gebied dat bestaat uit de “wallen van Stein”, kleinschalig agrarisch gebruik, het beekdal van de Meeldertvloedgraaf en het “MISA het Hetjen”. Het gebied fungeert als een groene en recreatieve verbinding tussen het Urdal/ Julianakanaal en het Steinerbos en vormt hiermee een onderdeel van “de groene ring rond Stein”.

Het gebied Urdal / Elserveld ligt op dit moment verscholen tussen de bebouwing en heeft geen kenmerkende identiteit. De samenhang in het gebied en met de wijdere omgeving ontbreekt hier en daar. Delen zijn rommelig. Daarnaast is op onderdelen de omvang van deze groene buffer onvoldoende. Het is een zeer aantrekkelijk uitloopgebied en waardevolle ecologische verbinding in een gebied waar natuurlijke gebieden schaars zijn. In het plan is ruimte voor uitbreiding van het leefgebied van de das en maatregelen voor bijen en andere insecten te nemen (bijv. aanleg van bijenhotels en bloemrijke graslanden). Omwonenden worden hiermee bewust gemaakt van het belang van ecologische habitats. Daarnaast is het van belang om delen van de verbindingszone en daarmee de groene ring rond Stein robuuster te maken. In het gebied worden landschappelijke structuren en ecologische kwaliteiten versterkt.

Zoom in op het gebied met Google Maps >

Voor meer informatie over het landschapsplan verwijzen wij je naar de website www.gemeentestein.nl 
Heb je vragen en / of ideeën mail dan naar

 • Laatste update op .

Carnaval in Stein gaat in 2021 niet door

Update 31 januari 2021

Ik heb vandaag aan een paar mensen de vraag gesteld waarom hebben mensen dan toch hun huis versiert en brengen carnavalsartiesten nieuwe liedjes uit, ondanks het feit dat Carnaval niet doorgaat?
Is dat een vorm van zelfkastijding? Of het uitstralen van levensvreugde in deze sombere en saaie tijd? Of de automatische piloot?

Guus Peters, kenner van de Aelser historie en Aelser Geis zegt daarover: "Men wil gewoon laten zien dat men het carnavalsvirus niet ten offer wil laten vallen aan het coronavirus en dat de Äelsergeis ondanks alle tegenslagen nog leeft !"

Achterbuurman Lou Fredrix vult aan: "Kerstmis hebben we toch ook niet overgeslagen, alleen geen nachtmis en geen kerstdiner bij Kasteel Elsloo. En Oud en Nieuw werd toch ook gevierd, alleen wat minder vuurwerk en minder bezoek. En de Paaseitjes zullen ook wel weer door de kinderen gezocht worden, alleen zonder opa's en oma's. Zo kan ik er nog wel wat op noemen, dus waarom zou een mens in deze tijd niet aan carnaval mogen doen binnen de corona maatregelen."

En Jo Dohmen, voorzitter van Carnavalsvereniging De Sajelaire denkt dat het een combinatie van factoren is, voor de een zelfkastijding en een ander wil op deze manier tonen dat Corona ons er niet onder krijgt. "Iedereen heeft in Nederland nog gelukkig het recht om te handelen volgens zijn of haar inzicht, uiteraard binnen de wettelijke en fatsoenskaders. Gelukkig maar……" 


Stein, 9 september 2020

De gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen hebben in goed onderling overleg besloten dat in 2021 geen prinsen worden uitgeroepen, vanwege de Corona-pandemie.  Ook gaat een streep door optochten en recepties in de verschillende kerkdorpen. De Aelser Revue, galazitting en andere zittingen gaan ook niet door. Kortom het wordt voor menigeen een lange, gure en doodvervelende winter....

Voorzitter Jo Dohmen van de Sajelaire uit Elsloo: "Dat besluit is genomen na diverse vergaderingen en goed beraad. Alle argumenten en afwegingen zijn gewikt en gewogen." Maar je kunt toch niet voorkomen dat mensen toch carnaval gaan vieren, desnoods in een gemeente waar wel activiteiten doorgaan? "Natuurlijk niet en overigens bestaat de kans -afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden-  dat verenigingen op individuele basis alternatieve evenementen organiseren. Dat laat open dat wij als Sajelaire, wel nog aktiviteiten kunnen organiseren als dit kan en de carnavaleske waarde is waar te maken. Dat zullen we binnen de wettelijke mogelijkheidheden zeer zeker ook doen."

Jo Dohmen: "Dat anderen wel buitenevenementen willen en kunnen organiseren staat hun vrij. Van overheidswege moet je voldoen aan de RIVM richtlijnen. Of dat echt gezellig wordt....? Een carnavalsoptocht in elk geval niet. En een prins uitroepen in een klein besloten gezelschap...?

Het Sittardse evenementen- en horecabedrijf Flavour Hospitality Group heeft bij de gemeente Stein een vergunning aangevraagd om op 16, 17 en 18 oktober in een grote feesttent een speciale sitdown versie van het Oktoberfest te houden. De gemeente Sittard heeft onlangs haar jaarlijkse Oktoberfest afgeblazen. Als we de geluiden mogen geloven gaat de gemeente Stein géén vergunning verstrekken.

Onder meer Beppie Kraft, Frans Theunisz, Big Benny, Spik & Span, Henk Steijvers & Ton Meisen (Janse Bagge Bend), Dieter Koblenz, Wir Sind Spitze en Marleen Rutten zullen hun opwachting tijdens het Steinse Oktoberfest.....als er een vergunning verleend wordt. Ook diverse vooraanstaande deejays, onder wie Paul Elstak, zijn van de partij op 16, 17 en 18 oktober, wanneer in Limburg de herfstvakantie begint.

Hieronder het persbericht van de gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen.

Carnaval 2020 21 afgelasting

 • Laatste update op .

Kwaliteit plantsoenen wordt verbeterd

Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente. En dat is heel hard nodig, vinden ook verschillende partijen in de Steinse gemeenteraad. Wethouder Hendrix trekt het boetekleed aan en belooft beterschap. In november wordt o.a. opnieuw aangeplant. Een aantal heesterplantsoenen voldoen niet meer aan kwaliteit die men voor ogen heeft. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap heeft de gemeente in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen. Dit experiment heeft positief uitgepakt. Men wil dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi
Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties: 
Stein Plantsoenen overzicht werken

Werkwijze
De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail .

 

 • Laatste update op .

Overzicht beschikbare subsidies en leningen verduurzamen woning

Huis verduurzamen populair in coronatijd: overzicht beschikbare subsidies en leningen
Nederlanders verbouwen flink in tijden van corona en ook duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het Nationaal Warmtefonds sprak bij BNR zelfs over een forse toename in het aantal aanvragen van de Energiebespaarlening, een lening die het huis verduurzamen aantrekkelijker maakt. Ook de overheid stimuleert particulieren nog steeds om de woning energiezuiniger te maken door financiële mogelijkheden aan te bieden. Sommige financiële regelingen zijn echter veranderd door corona. Pricewise zet op een rijtje welke leningen en subsidies er op dit moment zijn, wat de status is van de subsidiepotten en welke regelingen zijn aangepast. 

Leningen en subsidies vanuit de overheid
Voor een groot aantal maatregelen waarmee direct bespaard wordt op het gebruik van energie in huis, is gebruik te maken van leningen en subsidies. Deze leningen en/of subsidies worden aangeboden vanuit de Rijksoverheid of partijen die nauw samenwerken met de overheid. De meeste subsidies en leningen zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. De volgende lening en subsidies zijn beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
- Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
- Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Alle soorten isolatie aan de woning dragen bij aan een energie- en daarmee CO2-besparing. De overheid draagt daarom graag bij aan het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. 

Door het coronavirus is de regeling tot het eind van dit jaar anders dan normaal: De subsidiebedragen van de SEEH zijn tijdelijk verhoogd ter tegemoetkoming in deze onzekere tijden. Dit betekent dat er voor VvE’s nu 30% in plaats van 20% aan isolatiekosten terug te krijgen is. Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag tussen 1 juni en 31 december 2020 als zij minimaal één van de twee maatregelen uitvoeren en betalen na 1 juni 2020. 

Met de SEEH voor eigenaar én bewoner wordt doorgaans een subsidie van € 10.000,- geboden voor energiebesparende maatregelen. Wordt het zeer-energiezuinig-pakket (ZEP) gebruikt, dan geldt een subsidie van € 15.000,-. Er moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen om recht te hebben op de subsidie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met eind 2020. Vanaf 2021 wordt de subsidie voor isolatie voor particulieren vanuit de ISDE aangeboden en vervalt de SEEH voor eigenaar én bewoner. De SEEH voor VvE’s is wel nog tot en met 31 december 2022 te gebruiken.  

Status subsidie SEEH: De SEEH voor eigenaar én bewoner heeft een budget van € 84.000.000,-. Daarvan was eind juni dit jaar nog € 65.545.989,- beschikbaar. Voor de VvE’s is er in totaal € 12.000.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2.000.000,- voor energieadvies, onderhoudsplannen en begeleiding van het proces. Op 7 juli was er voor het treffen van de energiebesparende maatregelen nog bijna € 5.855.922,- beschikbaar en voor adviesgeving nog € 1.489.651,-.   

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. De ISDE-regeling is verlengd en verbreed tot 2030. Waar de subsidie voorheen ook gold voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, is de subsidie er sinds dit jaar alleen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel meegenomen in de ISDE. Op dat moment komt de SEEH te vervallen. De ISDE is te combineren met de Energiebespaarlening en de soms regionaal te krijgen Duurzaamheids- en Stimuleringslening. 

Voor warmtepompen en zonneboilers geldt doorgaans een subsidie van € 500,- tot € 2.500,-, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en zonneboiler die wordt aangeschaft. Ook moeten deze op de Apparatenlijst Warmtepomp of Apparatenlijst Zonneboilers staan. 

Status subsidie ISDE: In 2020 is er € 100.000.000,- beschikbaar voor particuliere en zakelijke aanvragen. In totaal is er van januari tot en met juli 2020 € 45.100.000,- gebruikt door particulieren. Wat betekent dat er nog € 54.900.000,- beschikbaar is.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid van 2020 tot 2024 nog 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Met deze subsidie wordt bijvoorbeeld de radiator vervangen of worden leidingen verlegd. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. Hoeveel subsidie te krijgen is voor de verduurzaming van een woning, ligt aan de startdatum van de verduurzaming. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 5.000,- per huurwoning. 

Status subsidie SAH: In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 € 194.300.000,- vrijgemaakt voor deze subsidie. Waarvan € 10.000.000,- voor aanvragen kleiner dan € 25.000,-. is. Het overige bedrag is voor aanvragen vanaf € 25.000,- en subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op het warmtenet zijn aangesloten. Op 6 juli 2020 was er nog € 130.470.109,- beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds
In februari werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Vanaf dat moment zijn de financieringsmogelijkheden vanuit het fonds uitgebreid. Zo is de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren naar twintig jaar opgeschroefd; voor februari waren zeven, tien en vijftien jaar de mogelijkheden. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar in februari ook de twintig jaar is toegevoegd. Met een Zeer Energiezuinig Pakket en bij Nul op de Meter, kan de looptijd opgeschroefd worden tot dertig jaar. Ook is het minimale aantal appartementen of wooneenheden binnen de VvE van tien naar acht bijgesteld. Sinds 22 juli is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds. 

Hoeveel iemand krijgt en of iemand in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die gerealiseerd gaan worden. Het minimale leenbedrag is € 2.500,-, het maximale leenbedrag € 65.000,-. De Energiebespaarlening mag voor 75% ingezet worden voor de financiering van zonnepanelen. De overige 25% moet verplicht voor een (of meer) van de andere maatregelen die op de maatregelenlijst staat, worden gebruikt. 

Regionale leningen en subsidies
Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, betekent dat niet dat er geen financiële tegemoetkomingen meer zijn. Sommige provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen namelijk ook en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Om te ontdekken wat de gemeente kan betekenen, is de energiesubsidiewijzer te raadplegen

Kijk voor de uitgebreide, diepgaande informatie over de subsidies en leningen bij Pricewise, de bron van dit artikel: Huis verduurzamen: overzicht financiële mogelijkheden.

Foto: Margot Polinder / Unsplash

 • Laatste update op .

Alzheimer Café voortaan in Elsloo

Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 gaat het Alzheimer café weer van start!
Wel met een paar nieuwe ontwikkelingen.

Voortaan zal het Alzheimer café plaatsvinden in Elsloo, iedere éérste dinsdag van de maand van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 Elsloo (voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum)

Alzheimer café Elsloo
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja Stelten of Pia Bronckhorst 06-83668178
e-mail:

Klik op poster voor vergroting

Poster AC 06.10.2020

 • Laatste update op .

Uitkijkpunt Rolberg Elsloo

Omdat Rijkswaterstaat en de gemeente "niet thuis" geven. hebben enkele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en de wildgroei op de Rolberg verwijderd dan wel gesnoeid. Dus vanaf nu is er weer wat te zien vanaf dit geliefde uitkijkpunt.

Heren vrijwilligers bedankt!

Blijkbaar heeft Rijkwaterstaat zich de krtiek op sociale media, deze site en klachten op hun eigen site toch aangetrokken. Een inwoner van Elsloo heeft dinsdag 25 augustus een telefoontje gekregen waarin zij aandacht voor deze kwestie toezeggen, nadat ze eerst informeren waar de Rolberg eigenlijk ligt...

Inmiddels constateren wij begin september dat Rijkswaterstaat met maai- en snoeiwerk gestart is. 
Waarom roep je zoveel negatieve kritiek over je af? Gewoon een kwestie van regulier onderhoud plannen.

Een van de geliefste plekken van de hele Maasvallei, de Scharberg in Elsloo, wordt overwoekerd door wildgroei. Vooral bij het bekende uitkijkpunt dat in de volksmand "de Rolberg" wordt genoemd, is het kommer en kwel. Ook langs het fiets-wandelpad naast het Julianakanaal groeien onkruid en struiken zo welig dat er op plaatsen bijna geen doorkomen meer aan is.

Kinderen zien vanaf de Rolberg helemaal niks meer. Maar ook de vele wandelaars die hier een rustmoment met schitterend uitzicht inruimen, komen van een koude kermis thuis: bijna niks meer te zien. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in de gemeente, voor wie dit een geliefd uitje is, kunnen beter een stuk verder op de Scharberg hun heil gaan zoeken. 

Dorpsplatform Elsloo, particulieren en ook raadsleden hebben al hun beklag gedaan bij de gemeente Stein, die echter steevast doorverwijst naar Rijkswaterstaat (RWS); de beheerder van het gebied. Ofschoon de gemeente regelmatig overleg voert met Rijkswaterstaat en dit item dus wel degelijk op de agenda kan zetten, maar blijkbaar andere prioriteiten heeft. Of zouden ze dit zooitje ongeregeld onkruid ook onder het project "Bloeiende Bermen" scharen?! Ik dacht dat de gemeente Stein "Toerisme" altijd met een hoofdletter schreef, maar dat gebeurt blijkbaar toch maar selectief.

Een Elslonaar heeft in 2018 al een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd. Op zijn vraag wat RWS aan het achterstallig groenonderhoud dacht te gaan doen; kreeg hij doodleuk als antwoord: "helemaal niets"

Kortom, bijna alle voor burgers beschikbare middelen zijn ingezet om de overheid in de "werk" modus te krijgen, maar dat wil niet lukken. Primaire aanspreekpunt is en blijft toch de gemeente Stein, want dit zooitje ongeregeld ligt toch binnen haar gemeentegrenzen.

Maar misschien helpt het als we massaal gaan klagen; dat kan via het contactformulier van Rijkswaterstaat >

Schriftelijk kan ook :
Helpdesk Water
Rijkswaterstaat WVL
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

 

 

 • Laatste update op .

Vergunningen gemeente Stein

Week 13.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Rienstraat 6 6129 JD te Urmond, voor het intern verbouwen van een woonhuis, zaaknummer O2021-060.
 Veldschuurweg 15 6171 RP te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2021-059.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Hoolstraat 2a te Stein, voor het oprichten van een woning, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-231.
 Houterend 87 te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-048.
 Meerser Eindstraat 11 6171 PS Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-235.
 Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-051.
 Raadhuisplein 85 6171 JC te Stein, voor het realiseren van een Domino’s Pizza (van rechtswege), verzenddatum besluit van rechtswege 24 maart 2021, zaaknummer O2021-008.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Koningstraat 10 6129 BD te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-032.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2021-031.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Raadhuisplein 80, 6171 JC Stein voor het inrichten van Domino’s pizza en voor het opleggen van maatwerkvoorschriften, dossiernummer M2021-003, zaaknummers RUD 2021-201113 en 201-201253.
 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein, voor het houden van landbouwhuisdieren (varkens) bij een type B bedrijf, dossiernummer M2021-005, Zaaknummer RUD 2021-201846.


Week 12.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Past Eijckstraat 4 6129 BK te Urmond, voor het inrichten van een afhaalrestaurant gelegen aan hetzelfde adres, zaaknummer O2021-054
• Grote Straat 24 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van een reclamebord, zaaknummer O2021-051


Week 11.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
• Beukstraat 26 6181 KV Elsloo, voor het legaliseren van een draadhekwerk, zaaknummer O2021-053.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
• Sint Maartenstraat 3 6129 CV te Urmond, voor de aanleg van een uitrit, zaaknummer O2021-044.
• Maarten Trompstraat 12 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
• Breinderweg 51 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
• Heistreeg 98, 6171 NL te Stein & Mergelakker 66 6181 JG te Elsloo, voor de kap van in totaal 14 bomen op de genoemde locaties, zaaknummer O2021-038.


Week 10.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Mergelakker 66, 6181 JG te Elsloo, renoveren sportpark Mergelakker, zaaknummer O2021-039
 Meerdel te Elsloo, kappen van bomen, zaaknummer O2021-001
 Stationsstraat 59, 6181 AE te Elsloo, plaatsen van een reclamezuil, zaaknummer O2021-047
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, renoveren sportpark 't Hetjen, zaaknummer O2021-040
 Dasmer 10, 6171 SB te Stein, kappen 2 bomen, zaaknummer O2021-046

Kennisgeving sloopmelding
 Cornelisleen te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-017
 Heerstraat C 51-C, 6171 HS te Stein, verwijderen asbesthoudende toepassingen, zaaknummer S2021-024


Week 9.2021

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veestraat 5 6171 CM Stein, het plaatsen van een muur, zaaknummer O2021-037.
 Steenwegstraat ong. Stein, voor het kappen van een populierenopstand (110 populieren), zaaknummer O2021-011.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Veerweg 12 6129 BA te Urmond, voor het vergroten van een balkon, verzenddatum besluit 2 maart 2021, zaaknummer O2020-211.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE te Stein, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 3 maart 2021, zaaknummer O2021-036.

Ontwerpbesluit
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het gebruik van een chemicalientank. Het ontwerp besluit ligt m.i.v. 3 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder bij het college van B&W van Stein zienswijzen indienen. Voor vragen of het inzien van de aanvraag en het ontwerp besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Stein tel 046-4359393, team VTH. Betreft zaaknummer RUD 2020-205686 en dossiernummer O2020-145.


Week 8.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dorine Verschureplein 9a, 6181 AS te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot appartement, zaaknummer O2021-027.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein, voor het kappen van een dode boom, zaaknummer O2021-028.
 Schuttersstraat 14a, 6181 AC Elsloo, voor het verwijderen van een houtopstand en het afgraven van een grondwal, zaaknummer O2021-025.
 Haven 20, 6171 EG Stein, het plaatsen van een tijdelijke tenthal, zaaknummer O2021-.
 Breinderweg 49 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een carport, zaaknummer O2021-031.
 Meijersstraat 3 6171 TR te Stein, voor het wijzigen van een gevel, zaaknummer O2021-035.
 Ledderkenstraat 3 6171 HE Stein, voor het verbreden van een inrit, zaaknummer O2021-036.
 Nabij Heidekampweg 4 aan de Nijverheidsweg 3, 6171 AZ te Stein voor het plaatsen van een schotelantenne, zaaknummer O2021-026.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het kappen van een dode boom, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2021-028, i.v.m. het spoedeisend karakter treedt het besluit al op 12 februari 2021 in werking.
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-209.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Past Eijckstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 11 februari 2021, zaaknummer O2020-182.
 Peldenstraat 11(a), 6171 XV te Stein, voor het verbouwen van een kapsalon tot appartement, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-206.
 Heenkenstraat 12, 6171 LN te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-230.
 Hoolstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 12 februari 2021, zaaknummer O2020-231.
 Veerweg 12 6129 BA Urmond, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (vergroten balkon), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-211.
 Meerser eindstraat ongenummerd, 6171 PS te Stein, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken (oprichten woning), verzenddatum besluit 17 februari 2021, zaaknummer O2020-235.

Bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”

In de raadsvergadering van 11 februari jl. is het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 februari as. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPHavenstraatStein-0003

Gedurende deze periode kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

De volledige bekendmakingen hierover zijn te vinden in de Staatscourant van vandaag en op
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812


Week 7.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Breinderweg 51, 6171 TX te Stein, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2021-024.
 Steinderweg ongenummerd, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Stationsstraat 31, 6181 AD te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, zaaknummer O2021-023.
 Steinderweg ongenummerd (F498), voor het oprichten van een nieuwe woning, zaaknummer O2020-233.
 Mauritslaan 10, 6181 EM Urmond, voor het aan huis hebben van een eenmansbedrijf voor de productie van elektronische artikelen (oordoppels op maat), zaaknummer O2021-018.
 Koningstraat 10 6129 BD Urmond, voor het plaatsen van een keerwand / schutting, zaaknummer O2021-032.
 Veldschuurweg 17, 6171 RP Stein, voor het legaliseren van een loods, zaaknummer O2021-016.
 Maarten Trompstraat 12, 6181 AN te Elsloo, voor het inrichten van een thuisbakkerij, zaaknummer O2021-030.
 Steinderweg ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van zonnepanelen, zaaknummer O2021-033.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Beukstraat 28, 6181 KV te Elsloo, voor het legaliseren van het plaatsen van een garage, verzenddatum besluit 9 februari 2021, zaaknummer O2020-043.
 Stationsstraat 57, 6181 AE te Elsloo, voor het inrichten van een kantoorpand, verzenddatum besluit 10 februari 2021, zaaknummer O2020-223.

Bestemmingsplan “Meerdel”
Vanaf 18 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan “Meerdel” en het ontwerp besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie¬nummer: NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0002

Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden worden ingediend bij de gemeenteraad resp. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6170 AA te Stein

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplan) tel. nr. 046-4359233 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden) tel.nr 043- 3897812
De volledige bekendmakingen hierover kunt u vinden in de Staatscourant van vandaag of via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant


Week 6.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Julianastraat 8, 6181 GR te Elsloo, voor het verbouwen van een berging tot woonhuis, zaaknummer O2021-017.
 Jurgensstraat 66, 6181 HH te Elsloo, voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2021-019.
 Koningstraat 8 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, zaaknummer O2021-022.
 Steinderweg ongenummerd (Stein F 499), voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, zaaknummer O2021-021.
 Dross Essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-013.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koningstraat 8, 6129 BD te Urmond, voor het verbreden van een in/uitrit, verzenddatum besluit 3-2-2021, zaaknummer O2021-022.
 Dross essersstraat 30 6181 EN Elsloo, voor het kappen van een boom, verzenddatumbesluit 3 februari 2021, zaaknummer O2021-013.
 Kloosterstraat 20 6129 CS te Urmond, voor het kappen van een boom, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2021-004.
 Veestraat 3 6171 CM Stein, voor het vergroten van een woonwagen, verzenddatum 3 februari 2021, zaaknummer O2020-170.
 Business Park Stein 133, 6181 MA Elsloo voor het oprichten van een industriële wasserij met kantoren, verzenddatum besluit 2 februari 2021, zaaknummer O2020-179.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van een woning, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer O2020-209.
 Burg de witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 3 februari 2021, zaaknummer I2020-222.


Week 5.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Heerstraat Centrum 143, 6171 HV te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte met berging, zaaknummer O2021-015.
 Maasberg 2, 6181 GV Elsloo, voor het kappen van bomen i.v.m. regulier onderhoud in kasteelpark Elsloo, zaaknummer O2021-010.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, verzenddatum besluit 25 januari 2021, zaaknummer O2020-213.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide voor elektriciteits-opwekking voor eigen gebruik op eigen terrein, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-158.
 Nabij Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein, voor het legaliseren van een hekwerk, verzenddatum besluit 26 januari 2021, zaaknummer O2020-186.
 Vleugelmorgenstraat 5 6171 NN te Stein, voor intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-151.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
 Veestraat 3, voor het vergroten van een woonwagen, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 27 januari 2021, zaaknummer O2020-170.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Daalstraat 23, 6181 JP Elsloo, voor het veranderen van een inrichting (akkerbouwbedrijf Claessen), RUD zaaknummer 2020-207657, dossiernummer M2021-002.


Week 4.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Blauwensteenweg 11, 6171 KW te Stein, voor het vergroten van een woning, zaaknummer O2021-006.
 Wegsken 8, 6171 AM te Stein, voor het inrichten van een wellnessruimte, zaaknummer O2021-007.
 Raadhuisplein 80, 6171 JC te Stein, voor het oprichten van een domino’s pizzeria, zaaknummer O2021-008.
 Moutheuvelsweg 49 6171 VH Stein, voor het oprichten van een woning in een bestaande loods, zaaknummer O2021-009.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Koeweide 17a, voor het plaatsen van 2 buitenunits voor een airco, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-199.
 Speelheuvel 39, 6129 PW Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2020-201.
 Heerstraat Noord 48, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 15 januari 2021, zaaknummer O2021-002.
 Nattenhover Koestraat 13, 6129 LH te Urmond, voor het renoveren van een zijgevel, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-218.
 Beekdal Ur (Ellserveld Meerdel), voor het wijzigen van het talud, verzenddatum besluit 18 januari 2021, zaaknummer O2020-212.

Besluit weigering omgevingsvergunning
 Nabij Brugstraat ong. te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast, verzenddatum besluit 21 januari 2021, zaaknummer O2020-177.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, aanvrager Pisters holding b.v. voor het plaatsen van een opslagloods voor een hoveniers- of aannemersbedrijf, zaaknummer RUD 2020-207497, dossiernr M2021-001. 


Week 3.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
Meerdel ongenummerd te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2021-001.
 Heerstraat noord 48, 6171 CH Stein, voor het verbreden van in-/uitrit, zaaknummer O2021-002.
 Kerkstraat 18, 6181 NP te Elsloo, voor het verbouwen van een woning, zaaknummer O2021-003.
 Kloosterstraat 20, 6129 CS Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-004.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 12 januari 2021, zaaknummer O2020-167.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-207.
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-085.
 Paalweg ong. te Urmond, voor het realiseren van een tijdelijke inrit, verzenddatum besluit 13 januari 2021.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van drie rioleringsputten, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-178.
 Molenweg Zuid te Urmond voor het kappen van 5 bomen in het kader van het project reconstructie Molenweg Zuid Paalweg Urmond, verzenddatum besluit d.d. 14 januari 2021, zaaknummer O2020-195.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo voor het oprichten van een loods, verzenddatum besluit 11 januari 2020, zaaknummer O2020-179.


Week 52.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Veedrift/Heidekamppark te Urmond voor het vellen van houtopstand en het herplanten als compensatie, zaaknummer O2020-226. 
 Nabij Steinderweg ong. te Stein, voor het maken van een in- en uitweg, zaaknummer O2020-229.
 Heenkenstraat 12, 6171 LN te Stein, voor het vergroten van een woning, zaaknummer O2020-230.
 Hoolstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woning, zaaknummer O2020-231. 
 Molenweg Zuid ong. te Urmond, voor het oprichten van een woning, zaaknummer O2020-234.


Week 51.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Daalstraat 23, 6181 JP te Elsloo, voor het oprichten van een loods, zaaknummer O2020-200.
 Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, zaaknummer O2020-213.
 Kanaalweg 11 a, 6129 AX te Urmond, voor het verbreden van een inrit, zaaknummer O2020-214.
 Nabij Steinderweg ong. te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2020-217.
 Nattenhover Koestraat 13, 6129 LH te Urmond, voor het renoveren van de zijgevel, zaaknummer O2020-218.
 Ganzenweide ongenummerd (perceel B5770), voor het oprichten van een levensloopbestendige bungalow, zaaknummer O2020-219.
 Berger Maasstraat (nabij nr 23) te Urmond, voor het kappen van 5 Essen, zaaknummer O2020-205.
 Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond voor het kappen van 8 populieren, zaaknummer O2020-204.
 Burg de witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het vergroten van een dakkapel, zaaknummer O2020-222.
 Heerstraat zuid 18a 6171 XG te Stein, voor het oprichten van een schuilstal, zaaknummer O2020-225.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Staakijzerstraat 12, 6129 JC te Urmond, voor het oprichten van een dakkapel, verzenddatum besluit 14 december 2020, zaaknummer O2020-191.
 Heisteeg 91, 6171 NJ te Stein, voor het legaliseren van het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-128.
 Torenstraat 11 t/m 17 Urmond, voor het oprichten van vier woningen, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-140.
 Diependaalstraat 18, 6171 JE te Stein, voor het verbreden van de in-/uitrit, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-198.
 Kanaalweg 11a, 6129 AX te Urmond, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-214.
 Grote Straat 32, 6181 NV Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-150.
 Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond voor het kappen van 8 bomen (populieren), verzenddatum besluit 17 december 2020, zaaknummer O2020-204.
 Berger Maasstraat ongenummerd (nabij nr 23), 6129 BC te Urmond voor het kappen van 5 bomen (essen), verzenddatum besluit 17 december 2020, zaaknummer O2020-205.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond, voor het dichtmaken van een bestaande overkapping en het plaatsen van kozijnen, verzenddatum besluit 14 december 2020, zaaknummer O2020-181.
 Platijkweg1, 6171 XA Stein. voor het oprichten van een long stay verblijf voor stagiaires, verzenddatum besluit 17 december 2020, zaaknummer O2020-190.


Week 50.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, voor het bouwen van een loods, zaaknummer O2020-197.
 Speelheuvel 38 6129 PW te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-201.
 Diependaalstraat 18 6171 JE te Stein, voor het verbreden van een in-/uitrit, zaaknummer O2020-198.
 Koeweide 17a 6181 NX te Elsloo, voor het plaatsen van buitenunits voor een airco, zaaknummer O2020-199.
 Steenweg 2, 6129 BH te Urmond, voor het legaliseren van een buitenberging, zaaknummer O2020-202.
 Past Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond, voor het vergroten van de woning, zaaknummer O2020-203.
 Peldenstraat 11 en 11a, 6171 XV te Stein, voor het verbouwen van een kapsalon tot appartementen, zaaknummer O2020-206.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, zaaknummer O2020-207.
 Nabij Steinderweg ong. te Stein, voor het aanleggen van een toegangspad, zaaknummer O2020-208.
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van de woning, zaaknummer O2020-209.
 Veerweg 12, 6129 BA te Urmond, voor het vergroten van een balkon, zaaknummer O2020-211.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Nabij Dijkweg ong. te Elsloo, voor het aanvoeren/ophogen van grond, verzenddatum besluit 3 december 2020, zaaknummer O2020-149.
 Kuilenweg 1, 6181 NE te Elsloo, voor het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 3 december 2020, zaaknummer O2020-154.
 Raadhuisplein 87, 6171 JC te Stein, voor het verplaatsen van een koelinstallatie, verzenddatum besluit 7 december 2020, zaaknummer O2020-143.
 Gerard Doustraat 7 te Elsloo, voor het kappen van 2 eikenbomen, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-159.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3. 6171 RN Stein voor het plaatsen van 3 rioleringsputten, verzenddatum besluit 3 december 2020. zaaknummer. O2020-178.
 Nabij Brugstraat 35, 6171 ET te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast, verzenddatum besluit 7 december 2020, zaaknummer O2020-177.

Iedere drie jaar wordt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas herzien. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van het gemeentehuis van Stein, Stadhouderslaan 200 gedurende de komende 6 weken.


Week 49.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 1, 6181DN Elsloo voor het uitbreiden van een bedrijfshal, zaaknummer O2020-193.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Heiperk 10 6181 KB te Elsloo, voor het realiseren van een berging/zolder, verzenddatum besluit 1 december 2020, zaaknummer O2020-146.
 Grachtstraat 14b, het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 2 december 2020, zaaknummer O2020-152.
 Raadhuisstraat 23 6129 CA te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 2 december 2020, zaaknummer O2020-184.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het vergroten van een pand, verzenddatum besluit 1 december 2020, zaaknummer O2020-139.
 Raadhuisplein 56, 6171 JC te Stein, voor het plaatsen van een geldautomaat, verzenddatum besluit 1 december 2020, zaaknummer O2020-164.
 Grote straat 32 6181 NV te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 2 december 2020.
 Vleugelmorgenstraat 5 6171 NN te Stein, voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 2 december 2020.


Week 48.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Veldschuurweg 17 6171 RP te Stein, voor het legaliseren van een mantelzorgwoning, zaaknummer O2020-194.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Doctor Schaepmanstraat 1 6129 JB te Urmond, voor het kappen van een eik, verzenddatum besluit 25 november 2020, zaaknummer O2020-189.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 20 november 2020, zaaknummer O2020-167.
Ontwerp besluit
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 25 november 2020, zaaknummer O2020-085. Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure. Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 27 november 2020 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-085, omgevingsvergunning woonhuis Hoppenkampstraat 5 te Stein, worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Sint Antoniusplein 5, 6129 EV Urmond voor het oprichten van een Brasserie en escaperoom zaaknummer RUD 12020-203556, doss.nr. M2020-012.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het wijzigen van een inrichting (nabezinktanks, regenwaterbuffer en rioleringsputten).


Week 47.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Platijkweg 1, 6171 XA te Stein, voor het inrichten van een long stay logiesverblijf, zaaknummer O2020-190.
 Staakijzerstraat 12, 6129 JC te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-191.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Bergènkenstraat ong. te Stein, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 13 november 2020, zaaknummer O2020-188.
 Nabij Veldjensweg ong. te Elsloo, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 19 november 2020, zaaknummer O2020-185.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het aanleggen van een zonneweide, verzenddatum besluit 16 november 2020, zaaknummer O2020-158.
 Business Park Stein 323, 6181 MC Elsloo, voor het oprichten van een industriële wasserij, verzenddatum besluit 16 november 2020, zaaknummer O2020-179.
 Perceel ong. te Meers, voor het aanvoeren/ophogen van grond, verzenddatum besluit 18 november 2020, zaaknummer O2020-149.
 Grachtstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 november 2020, zaaknummer O2020-152.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Business Park Stein 170B, 6181MA Elsloo voor het oprichten van een machinefabriek, Janssen Quadraat N.V.,RUD zaaknummer 2020-205976, dossiernr M2020-041/0971158910.
 Daleveldweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide binnen de inrichting van RWZI Stein, Waterschapsbedrijf Limburg, RUD zaaknummer 2020-205916, dossiernr M2020-037/0971155953.


Week 46.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond, voor het dichtmaken van een overkapping en het plaatsen van kozijnen, zaaknummer O2020-181.
 Past Eijckstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woning, zaaknummer O2020-182.
 Kinskystraat 14, 6171 LZ te Stein, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2020-183.
 Raadhuisstraat 23, 6129 CA te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-184.
 Nabij Veldjensweg ong. te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-185.
 Nabij Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein, voor het plaatsen van een hekwerk, zaaknummer O2020-186.
 Nabij Raadhuisplein 42, 6171 JC te Stein, voor het plaatsen van een hekwerk, zaaknummer O2020-187.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Nabij Ondergenhousweg - Steenwegstraat ong. te Stein, voor het vervangen van een trap, verzenddatum besluit 2 november 2020, zaaknummer O2020-166.
 Torenstraat Urmond (nummer 11 t/m 17 nieuw te realiseren woningen), voor het doorlopen van een hogere waarde procedure. Verzenddatum besluit 5 november 2020, zaaknummer M2020-040.

Besluit weigering omgevingsvergunning:
 Koningstraat 14 te Urmond, voor het weigeren van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 30 oktober 2020, zaaknummer O2020-160.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Heiperk 10 6181 KB te Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 30 oktober 2020, zaaknummer O2020-146.
 Heisteeg 91 6171 NJ te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 3 november 2020, zaaknummer O2020-128.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer:
 Veldjensweg ong. Elsloo voor het wijzigen van een mestopslag, zaaknummer RUD 2020-205832, dossier nummer M2020-039.


Week 44.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Diverse locaties binnen gemeente Stein, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-153.
 Het Einde 8, 6181 JT te Elsloo, voor het inrichten van een bed & breakfast, zaaknummer O2020-156.
 Moutheuvelsweg 45 6171 VH, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-172.
 Veestraat 3 6171 CM te Stein, voor het realiseren van een extra slaapkamer op de begane grond, zaaknummer O2020-170.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van rioleringsputten, zaaknummer O2020-178.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Moutheuvelsweg 45 6171 VH, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 16 oktober 2020, zaaknummer O2020-172.
 Moutheuvelsweg 44, kadastraal gelegen in de gemeente Stein, sectie G, kadastraal nummer 1848, voor het oprichten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Moutheuvelsweg ongenummerd te Stein, verzenddatum besluit 16 oktober 2020, zaaknummer O2020-101.
 Business Park Stein 228, 6181 MB Elsloo voor het oprichten van een opslagloods, zaaknummer O2020-148.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Den Hoekstraat 4a 6171 VZ te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 15 oktober 2020, zaaknummer O2020-142.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer:
 Sint Antoniusplein 5, 6129EV Urmond voor het oprichten van een Brasserie en escaperoom (zaaknummer RUD 2020-203536, dossiernummer M2020-021).
 Julianastraat 26, 6219BT Urmond voor het starten van een tijdelijke frietkraam (zaaknummer RUD 2020-205604, dossiernummer M2020-033).


Week 42.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van een zonneweide, zaaknummer O2020-158.
 Raadhuisplein 56, 6171 JC te Stein, voor het plaatsen van een geldautomaat, zaaknummer O2020-164.
 Ondergenhousweg - Steenwegstraat ong. te Stein, voor het vervangen van een trap, zaaknummer O2020-166.

Besluit omgevingsvergunning:
 Heirstraat 26, 6129 PK te Urmond, voor het verbouwen van een bedrijfspand, verzenddatum besluit 1 oktober 2020, zaaknummer O2020-102.
 Het Einde 18, 6181 JT te Elsloo, voor het inrichten van een bed & breakfast, verzenddatum besluit 2 oktober 2020, zaaknummer O2020-137.
 Moutheuvelsweg 45b te Stein, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 6 oktober 2020, zaaknummer O2020-157.
 Kanaalweg 15 te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 7 oktober 2020, zaaknummer O2020-155.
 Raadhuisstraat 28, 6129 CD te Urmond, voor het realiseren van een berging met carport, verzenddatum besluit 7 oktober 2020, zaaknummer O2020-124.
 Nabij Nieuwe Postbaan ong. te Stein, voor het kappen van een acacia, verzenddatum besluit 8 oktober 2020, zaaknummer O2020-147.

Ontwerp besluit:
 Business Park Stein 139 te Elsloo, voor het ambtshalve intrekken van een omgevingsvergunning, datum besluit 21 augustus 2020, zaaknummer O2020-138.


Week 41.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het plaatsen van een chemicaliëntank, zaaknummer O2020-145.
 Grachtstraat ong, te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-152.
 Koningstraat 14 te Urmond, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-160.
 Mauritshof 6 te Stein, voor het plaatsen van een raam, zaaknummer O2020-162.
 Moutheuvelsweg 45 b te Stein, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-157.
 Gerard Doustraat 7, 6181 DM te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-159.
 Koolweg 22 te Elsoo, voor het realiseren van een dakkapel, zaaknummer O2020-161.

Besluit omgevingsvergunning:
 Koolweg 61, 6181 BL te Elsloo, voor het constructief aanpassen van een winkelpand, verzenddatum besluit 29 september 2020, zaaknummer O2020-130.
 Nabij Heibergweg 1, gemeente Stein, sectie f, perceelnummer 398, voor het weigeren van de legalisatie van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 30 september 2020, zaaknummer O2020-120.
 Julianaweg 12 6171 XD te Stein, voor het legaliseren van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 30 september 2020, zaaknummer O2020-110.
 Hoolstraat 4 te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woning (verlengen t/m augustus 2021), verzenddatum besluit 29 september 2020, zaaknummer O2019-017.


Week 40.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 13, 6181 NJ te Elsloo, voor het graven van proefsleuven, zaaknummer O2020-135.
 Torenstraat Urmond, voor het oprichten van 4 woningen, zaaknummer O2020-140.
 Nabij Dijkweg ong. te Elsloo, voor het ophogen van gronden, zaaknummer O2020-149.
 Heiperk 10 6181 KB Elsloo, voor het oprichten van een berging/zolder, zaaknummer O2020-146.
 Nabij de Nieuwe Postbaan 1, 6171 RA te Stein, voor het kappen van een acacia, zaaknummer O2020-147.
 Grote Straat 32 6181 NV Elsloo, voor het vergoten van een woonhuis, zaaknummer O2020-150.
 Kuilenweg 1, 6181 NE te Elsloo, voor het vervangen van een winkelpui, zaaknummer O2020-154.
 Kanaalweg 15 te Urmond, voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2020-155.

Besluit omgevingsvergunning:
 Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein, voor het kappen van twee berken, verzenddatum besluit 21 september 2020, zaaknummer O2020-136.
 Langs het spoor Maastricht-Sittard, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 22 september 2020, zaaknummer O2020-062.
 Nabij Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond, voor het plaatsen van een tijdelijke tent ten behoeve van het testen van personen op corona, verzenddatum besluit 23 september 2020, zaaknummer O2020-144.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Moutheuvelsweg ongenummerd, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, zaaknummer O2020-101.


Week 39.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het vergroten van het pand, zaaknummer O2020-139.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Heirstraat 26, 6129 PK te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal zes weken, verzenddatum besluit 14 september 2020, zaaknummer O2020-102.

Geen vergunning voor Oktoberfeest in Stein
Burgemeester Leurs heeft besloten geen vergunning te verstrekken voor het organiseren van een Oktoberfeest in Stein. Dat is op maandag 21 september medegedeeld aan het evenementenbedrijf Flavour Hospitality Group dat het voornemen had dit op 16 t/m 18 oktober te organiseren. De vergunningsaanvraag voldoet niet aan de gestelde eisen.

Volksgezondheid en veiligheid niet gegarandeerd
Op basis van de ingediende stukken zijn door zowel interne als externe adviseurs adviezen uitgebracht. Aan de hand daarvan is geconcludeerd dat de volksgezondheid en openbare orde en veiligheid tijdens het evenement niet voldoende gegarandeerd kunnen worden. Daarom is besloten om geen vergunning voor dit evenement te verstrekken.

Corona en constructie
Concreet betreft dit onder ander het niet kunnen naleven van de gestelde Corona maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand op looppaden en in de zogenoemde in- en uitstroomsluizen. Daarnaast is er onvoldoende inzet van beveiligers en sfeerbeheerders voor toezicht en handhaving. Ook de constructieve gegevens van de te plaatsen tent zijn niet akkoord bevonden door de constructeur.

Politiecapaciteit
De gemeente vraagt altijd advies bij de politie Westelijke Mijnstreek bij aanvragen van vergunningsplichtige evenementen. Deze heeft aangegeven op korte termijn niet over voldoende capaciteit te kunnen beschikken om in te grijpen tijdens een evenement van deze omvang mocht dat nodig zijn.


Week 38.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-136.
 Het Einde 18, 6181 JS te Elsloo, voor het inrichten van een gastenverblijf, zaaknummer O2020-137.
 Grote Straat 18, 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van zonnepanelen en een pergola, zaaknummer O2020-141.
 Raadhuisplein 87, 6171 JC te Stein, voor het verplaatsen van een glascooler, zaaknummer O2020-143.
 Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een tent ten behoeve van testlocatie GGD, zaaknummer O2020-144.
 Den hoekstraat 4a, 6171 VZ Stein, voor het legaliseren van een overkapping, zaaknummer O2020-059.

Besluit omgevingsvergunning:
 Terrein gelegen achter Stationsstraat 95 en 99, 6181 AE te Elsloo, voor het kappen van twee bomen (verzenddatum besluit 3 september 2020), zaaknummer O2020-125.
 Mauritsweg 58 en 60 te Stein, voor het oprichten van een benedenwoning en bovenwoning, verzenddatum besluit 8 september 2020, zaaknummer O2020-083.
 Schepersgats 10 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 9 september 2020, zaaknummer O2020-092.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
 Heisteeg 98, 6171NL Stein, voor het uitbreiden van de entree en de toiletvoorzieningen van het clublokaal van RKSV De Ster, zaaknummer RUD 2020-205328 (dossiernummer M2020-031).
 Raadhuisplein 87, 6171JC Stein voor het verplaatsen van de bestaande koelinstallatie van de Aldi vestiging, zaaknummer RUD 2020-205460 (dossiernummer M2020-032).


Week 37.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Maasband ong., voor het tijdelijk plaatsen van een uitkijktoren, zaaknummer O2020-133.

Besluit omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het plaatsen van een terras (verzenddatum besluit 31 augustus 2020), zaaknummer O2020-087.
 Paalweg ong. te Urmond (nabij het pand aan de Paalweg 14, 6129 EZ Urmond), voor het inrichten van een tijdelijk bouwterrein ten behoeve van het verruimen van het Julianakanaal (verzenddatum besluit 1 september 2020), zaaknummer O2020-129.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
 Heidekampweg 2, 6171 DZ Stein, voor het veranderen van een inrichting, aanvrager Asfalt Centrale Limburg b.v., zaaknummer RUD 2020-202781, voor informatie RUD Zuid-Limburg tel 043-3897812 onder vermelding van zaaknummer RUD 2020-202781.

Vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente, Bramert-Noord
Per 20 augustus 2020 is de aanwijzing van het voorkeursrecht op de percelen, gelegen in het gebied Bramert-Noord, van rechtswege is vervallen.

Het voorkeursrecht was gekoppeld aan de initiële 10-jarige looptijd van het bestemmingsplan Bramert-Noord. Dit bestemmingsplan is op 3 juni 2010 vastgesteld en in werking getreden op 20 augustus 2010. Derhalve is het voorkeursrecht op 20 augustus 2020 vervallen.

De mededeling en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 september 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren).


Week 36.2020

Besluit omgevingsvergunning:
 Heibergweg ong. te Elsloo, voor het kappen van populieren, verzenddatum besluit 24 augustus 2020, zaaknummer O2020-108.
 Ireneplein 7, 6129 AP te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 25 augustus 2020, zaaknummer O2020-126.
 Brugstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 augustus 2020, zaaknummer O2020-084

Week 33.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Gulickerstraat 13 te Urmond, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-131

Besluit omgevingsvergunning:
 Aronskelk 39, 6181 MJ te Elsloo, voor het verbouwen (uitbreiden) van een woonhuis en voor het plaatsen van een berging en overkapping, verzenddatum besluit 31 juli 2020, zaaknummer O2020-049
 Sanderboutlaan 10, 6171 BD te Stein, voor het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 3 augustus 2020, zaaknummer O2020-075


Week 32.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Stationsstraat ong. nabij nr. 95 en 99 te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-125.
 Ireneplein 7, 6129 AP te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2020-126.
 Raadhuisstraat 28 te Urmond, voor het plaatsen van een carport en berging, zaaknummer O2020-124.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 3 6129 CS te Urmond, voor het plaatsen van zonnepanelen (besluit van rechtswege verzonden 24 juli 2020), zaaknummer O2020-086.
 Meerser Eindstraat 31 6171 PS te Stein, voor het verbouwen van een voormalig café naar 2 woningen, verzenddatum besluit 28 juli 2020, zaaknummer O2020-078.
 Sint Antoniusplein 5, 6181 EV Urmond voor het oprichten van een brasserie/escaperooms/terras, verzenddatum besluit 28 juli 2020, zaaknummer O2020-052.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Schepersgats 10 te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 23 juli 2020, zaaknummer O2020-092.
 Business Park Stein 414, 6181 MA te Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 28 juli 2020, zaaknummer O2020-095.


Week 31.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Crostolostraat 10, 6171 PM te Stein, voor het tijdelijk gebruiken van een woning als kantoor, zaaknummer O2020-111.
 Const Huygensstraat 4, 6181 BJ te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, zaaknummer O2020-115.
 Torenstraat Urmond (B5106), voor het oprichten van 11 woningen, zaaknummer O2020-118.
 Julianastraat 29, 6129 BT te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een frietkraam, zaaknummer O2020-123.

Besluit omgevingsvergunning:
 Spilstraat 2, 6129 JE te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 16 juli 2020, zaaknummer O2020-119.
 Julianastraat 29, 6129 BT te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een frietkraam, verzenddatum besluit 16 juli 2020, zaaknummer O2020-123.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 20 juli 2020, zaaknummer O2020-087.


Week 30.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Moutheuvelsweg ongenummerd te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-101
 Spilstraat 2, 6129 JE te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2020-119.
 Nabij Heibergweg, perceelnummer gemeente Stein,F398, voor het legaliseren van een erfafscheiding/poort, zaaknummer O2020-120.

Besluit omgevingsvergunning:
 Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein, voor het kappen van een berk, verzenddatum besluit 14 juli 2020, zaaknummer O2020-112

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:

 Brugstraat ongenummerd, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 14 juli 2020, zaaknummer O2020-084
 Mauritsweg ongenummerd te Stein, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 14 juli 2020, zaaknummer O2020-083


Week 29.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein, voor het kappen van een berk, zaaknummer O2020-112
 Frans Halsstraat 3, 6181 AT te Elsloo, voor het realiseren van een overkapping, zaaknummer O2020-106
 Stationsstraat 110A, 6181 AK Elsloo voor het plaatsen van een brandscherm, zaaknummer O2020-105.
 Het plaatsen van 4 banieren en 2 frames op lantaarnpalen aan de Merodestraat, Suttnerstraat, Peldenstraat, van der Marckstraat te Stein, zaaknummer O2020-109.
 Heibergweg Elsloo, voor het kappen van 31 populieren, zaaknummer O2020-108.

Besluit omgevingsvergunning:
 Nattenhover koestraat 16, 6129 LH te Urmond, voor het plaatsen van een schuur. Verzenddatum besluit 7 juli 2020, zaaknummer O2020-021.
 Mauritsweg ongenummerd (perceel Stein C 4371), voor het doorlopen van een hogere waarde procedure voor wegverkeerslawaai, verzenddatum besluit 6 juli 2020, zaaknummer M2020-023
 Brugstraat ongenummerd (perceel Stein D 4270), voor het doorlopen van een hogere waarde procedure voor industrielawaai, verzenddatum besluit 6 juli 2020, zaaknummer M2020-024
 Stationsstraat 110A, 6181 AK Elsloo voor het plaatsen van een brandscherm, verzenddatum besluit 7 juli 2020, zaaknummer O2020-105.
 Raadhuisstraat 7 6181 HA te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, verzenddatum 8 juli 2020, zaaknummer O2020-063.


Week 28.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Julianaweg 12 6171 XD Stein, voor het legaliseren van een erfafscheiding, zaaknummer O2020-110

Besluit omgevingsvergunning:

 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein voor het tijdelijke verruimen van de openingstijden en het terras, verzenddatum besluit 25 juni 2020, zaaknummer O2020-100.

 Raadhuisstraat 58a, 6129 CE Urmond voor het kappen van twee bomen, verzenddatum besluit 25 juni 2020, zaaknummer O2020-098.

 Burgemeester van Mulkenstraat 45 6181 CT te Elsloo, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 30 juni 2020, zaaknummer O2020-093

 Boomgaardstraat 2 6171 GT te Stein, voor het verhogen van een talud. Verzenddatum besluit 30 juni 2020, zaaknummer O2020-066.

 Kattekop 8 6129 EX te Urmond, voor het oprichten van een levensloopbestendige woning, verzenddatum besluit 1 juli 2020, zaaknummer O2020-040.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:

 Strook langs de spoorlijn Sittard-Maastricht in de gemeente Stein voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 25 juni 2020, zaaknummer O2020-062.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Kijk eerst of de gevzochte informatie hier te vinden is >


Week 27.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein voor het kappen van bomen en de aanleg van een Wadi en van leidingen (zaaknummer O2019-076)
 Sanderboutlaan 49, 6181 DN te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-076
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het plaatsen van een terras, zaaknummer O2020-081
 Burg van Mulkenstraat 45, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-093
 Heiperk 18 6181 KB te Elsloo, voor het plaatsen van een woonwagen ter vervanging van een andere, zaaknummer O2020-097
 Kanaalboulevard 16 6129 NA te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-096
 Schepersgats ongenummerd, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-092
 Ondergenhousweg 15, 6171GW Stein voor het tijdelijk tot 1 oktober 2020 verruimen van terras en openingstijden, zaaknummer O2020-100.
 Raadhuisstraat 58a, 6129 CE Urmond, voor het kappen van twee essen, zaaknummer O2020-098.

Besluit omgevingsvergunning:
 Houterend 44, 6171 CS te Stein, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 4 juni 2020, zaaknummer O2020-074.
 Oostelijke kanaalweg te Elsloo voor het aanleggen van een brug en trap aan en nabij de dijk van het Julianakanaal, verzenddatum besluit 8 juni 2020, zaaknummer O2020-056.
 Keerend 38 te Stein, wijzigingsbesluit voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 4 juni 2020, zaaknummer O2019-081
 Mauritslaan 20, 6129 EM te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 11 juni 2020, zaaknummer O2020-061


Week 25.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 49, 6181 DN te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-076.
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het plaatsen van een terras, zaaknummer O2020-081.
 Burg van Mulkenstraat 45, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-093
 Heiperk 18 6181 KB te Elsloo, voor het plaatsen van een woonwagen ter vervanging van een andere, zaaknummer O2020-097

Besluit omgevingsvergunning:
 Oostelijke kanaalweg te Elsloo voor het aanleggen van een brug en trap aan en nabij de dijk van het Julianakanaal, verzenddatum besluit 8 juni 2020, zaaknummer O2020-056.
 Heiperk 18 6181 KB te Elsloo, voor het plaatsen van een woonwagen ter vervanging van een andere, zaaknummer O2020-097

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Aronskelk 39 6181 MJ te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis en plaatsen van een berging met overkapping, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 11 juni.

 

 • Laatste update op .

Hart van Catsop terug in de tijd

Foto's: Wim Hanssen

Op de Dries in Catsop gaat opnieuw op de schop nadat 5 jaar geleden alle straten opnieuw geasfalteerd werden; tot tweemaal toe zelfs nadat bleek dat de eerste keer niet goed was gedaan en er gevaarlijke situaties ontstonden.

Lees artikel uit november 2015 >

Vanaf de kapel op de splitsing Daalstraat, Het Einde en Op de Dries tot en met het pleintje wordt voorzien van nieuwe bestrating die beter past bij het historisch karakter van dit stukje Catsop. Langs deze straat liggen de oudste panden van Catsop en van oudsher was dit het centrum van het Elslose gehucht; in vroegere tijden een waar verkeersknooppunt door twee driesprongen en diverse landweggetjes richting Terhagen en Geulle.

Voor deze beauty-renovatie is een budget van 500.000 euro gereserveerd, dat is onvoldoende om het hele gehucht aan te pakken, vandaar de keuze voor dit oudste gebied.
Onderdeel van het plan is dat er ook parkeerhofjes worden gerealiseerd aan de Schuthagerweg zodat het pleintje een groenere uitstraling krijgt en niet altijd vol blik staat.
Voordat de schop de grond ingaat ergens in 2021 wordt nog eerst met omwonenden gesproken. Ook moet waterbedrijf WML nog voorzieningen treffen.

Naast Catsop worden in de toekomst ook de oude kernen van Stein, Urmond en Oud-Elsloo op soortgelijke wijze aangepakt: het in ere herstellen met respect voor de historische context.

Op De Dries Catsop

 

 • Laatste update op .
 • 1
 • 2

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.