Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Bezwaren tegen silopark in 2017 ongegrond verklaard

 Silopark bezwaren ongegrond 08.11.2017

De gemeente heeft de bij haar ingediende bezwaren tegen de oprichting van een silopark op Business Park Stein door de Firma Limpens, ongegrond verklaard. 


Silopark aan Steinderweg Elsloo

Silopark Steinderweg Elsloo 2017

klik op afbeelding voor vergroting

Limpens Holding BV is voornemens om op hun bedrijventerrein Businesspark 223 in Elsloo 48 silo's te bouwen. De voorziene locatie grenst aan de Steinderweg in Elsloo, vlakbij de rotonde Helmbloem/Aronskelk en amper 200 meter van de bebouwde kom.

De silo's worden 24 meter hoog maar zijn blijkbaar niet in strijd met het geldende bestemmingsplan. Door de uitgebreide industriebestemming die in het verleden aan dit gebied werd toegekend is het volgens DOS-woordvoerder Jo Dohmen zelfs mogelijk daar een steenbrekerij of andere zware industrie te vestigen.  Maar, vervolgt Dohmen "...via een gericht vergunningenbeleid wordt er voor gezorgd dat de overlast laag zal zijn" 
De aanvraag kunt u hier lezen/downloaden -->

Hier kunt u downloaden/lezen "Landschappelijke inpassing silopark" dd 24.03.2017 -->

DDL 2016 12 Limpens silopark

De Limburger, december 2016 klik voor vergroting

De gemeenteraad heeft geen zeggenschap over individuele vergunningaanvragen en moet zich neerleggen bij het positieve besluit van het college van Burgemeester en Wethouders. Of bezwaar indienen tegen de plannen met als ultieme middel de gang naar de rechter. Lees hier Ontwerpbesluit dd 27.06.2017 -->

Iedereen, bewoners en raadsfracties kunnen nog tot 27 juli 2017 bezwaar indienen tegen deze aanvraag.

Op 5 november 2016 heeft Limpens een inloopdag voor omwonenden georganiseerd, waarbij inwoners geinformeerd werden over de voorgenomen uitbreiding. Uit de documentaire wordt duidelijk dat menige bewoner heel kritisch is over de uitbreiding. 

De DOS-fractie laat desgevraagd weten dat zij zich het afgelopen jaar hier flink met deze bedrijfsuitbreiding van Limpens hebben bezig gehouden. Zij hebben opmerkingen gemaakt over:

- Inpassing van de silo’s zodat ze buiten het zicht zijn van de buurtbewoners
- Geluidsoverlast; we hebben gepleit voorgeluidsarme constructies
- Beperkingen vervoersbewegingen over de Steinderweg.

Ook meerdere inwoners (belanghebbenden) hebben op deze onderwerpen ingesproken tijdens de commissievergaderingen.

Het College van B&W is verantwoordelijk voor het vergunningenbeleid. Zoals in bijna alle gemeenten in Nederland, conform de VNG-verordening, zijn dit soort besluiten door de Gemeenteraad aan B&W gedelegeerd. Wel heeft B&W de Raad steeds geïnformeerd over deze aanvraag gezien de impact. Daarnaast zijn er ook informatiebijeenkomsten gehouden (LOS heeft hier nog aandacht aan gegegeven).

Na bestudering van het vergunningenbesluit constateert de DOS-fractie dat B&W serieus zijn omgegaan met de inbreng van hun fractie en andere belanghebbenden.
Veel extra zaken worden afgedwongen in de vergunning; zowel qua inpassing, geluidsoverlast als vervoersbewegingen.

De DOS-fractie is ervan overtuigd dat het maximale is opgenomen om overlast te voorkomen.
Daarnaast is de werkgelegenheid in de regio en in Stein ook een argument. Veel chauffeurs hebben een goede baan bij Limpens, die bekend staat als een werkgeven die de cao-volledig naleeft en niet werkt met buitenlandse chauffeurs en malafide onderaannemers.


De CMB fractie is een heel andere mening toegedaan.

Ruim 10 jaar geleden heeft Limpens al eens een vergunningaanvraag ingediend voor uitbreiding van haar silopark, maar toen op een andere locatie. De CMB fractie en een meerderheid van de raad heeft daar toen TEGEN gestemd en de uitbreiding is niet doorgegaan. 

Ook inzake de nu voorgenomen vergunningsaanvrage heeft CMB bij het college in een vroegtijdig stadium verzocht de vergunning -gelet op de eerder ingediende bezwaren vanuit de omgeving- NIET te verlenenen.
Dat het college nu kennelijk van mening en de vergunning wel gaat verlenen, heeft de CMB fractie teleurgesteld

De locatie waar de aanvrage betrekking op heeft, is een groengebied en schermt het industriepark en daarop gesitueerde gebouwen behoorlijk af voor de omgeving. De gekozen locatie op een zo permanente zichtlocatie aan de rand van het buisnespark, is gelet op omvang en hoogte niet passend naar het oordeel van CMB.
Het beoogde silopark is en zal een blijvende en bovenal storende horizonvervuilende bedrijfsactiviteit blijven die ongepast is op deze locatie.

De CMB fractie volgt de ontwikkelingen op de voet. De procedure waarbij burgers hun rechten kunnen doen gelden loopt en als de omwonenden burgers geen gebruik naken van hun rechten als inwoner vreest de CMB fractie dat aan de rand van het industriepark groen wordt opgeofferd voor dit soort van storende elementen.
De CMB fractie is van mening dat men dit silopark ver van de woonomgeving moet houden.


De Fractie Govers is ook tegen deze uitbreiding. Harry Govers laat desgevraagd weten: "Uitbreiden van industriële bedrijvigheid is uiteraard goed voor economie en werkgelegenheid in de regio.
Echter daar waar het de leefbaarheid van bewoners aantast zijn er grenzen en deze zijn hier overschreden"

Overigens niet nieuw maar blijkbaar is DOS dit alweer vergeten. Echter hier tekent zich ook de 'nietigheid' van het kleine Stein zich af.
Werkgelegenheid, industriële ontwikkeling, adequate invulling bedrijventerreinen , enz., enz., is bij uitstek een regionale beleidsafweging waarbij de hele Westelijke Mijnstreek in het vizier moet worden genomen.

Echter doordat Stein zichzelf etaleert als een weinig invloed hebbende kleine nietige zielige bestuurlijke eenheid en zich 'op de achterbank neerzet' worden we niet serieus genomen. Een prachtig voorbeeld is de nietszeggend recent aangenomen beleidsnota Economie waarin de wethouder niet verder komt dan in regionaal verband 'de serveerster van de koffie' maar inhoudelijk nauwelijks iets toevoegt. Zie ook ontwikkeling Participatiebedrijf.

Snel herindelen dus om inderdaad de belangen van de burgers veilig te stellen zodat bijv. ook het plan Limpens in regionaal verband aan de orde zou zijn geweest.

silopark Limpens Elsloo

 De CDA fractie is voor uitbreiding. Hier hun toelichting:

Uiteraard heeft het CDA zich in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de voorliggende plannen op deze lokatie.

Onze vragen hadden betrekking op:
- de mate van visuele vervuiling door de hoogte van de silo's
- avond/nacht/weekend bedrijvigheid
- verkeersdruk in de omgeving
- de mate van belangrijkheid voor de continuïteit van het bedrijf Limpens inzake hun bedrijfsvoering
- het effect op de werkgelegenheid

Ons zijn de onderstaande zaken medegedeeld:
- de plannen zijn significant gewijzigd t.o.v. het 1e ontwerp, de silo's worden een stuk lager en deze zullen in de groene omgeving ingepast worden
- er zal geen sprake zijn van extra geluidsoverlast t.o.v. de bestaande geluidsoverlast
- de verkeersafhandeling zal via de Sanderboutlaan gebeuren en niet via de Steinderweg
We gaan er van uit hierover helderde en duidelijke afspraken met de firma Limpens gemaakt zijn.

Vervolgens zijn we nog in de stukken van de ontwikkeling van het bedrijventerrein gedoken.
Het bestemmingsplan uit 1995 had destijds de segmentering (met de Provincie afgesproken):zware industrie en geen kantoren lokatie.
Er was destijds een lijst van milieubedrijven bijgevoegd die ook zware industrie toeliet. Het betrof:

  • Bovenregionale, grootschalige, industriële, transport en distributieondernemingen met een minimale bedrijfsgrootte van 5000 m2
  • Op DSM georiënteerde bedrijven met een minimale grootte van 1000 m2 of onder voorwaarde 500 m2
  • Op Maastricht Airport georiënteerde bedrijven
  • Bedrijven grootte 1000 m2 onder voorwaarde 500 m2

Om toch een parkachtige uitstraling te krijgen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld in 1995 waardoor er een parkachtig bedrijventerrein is ontstaan.
Dus in oorsprong is het bedoeld als een industrieterrein voor bovenregionale (ook zware) industrie waarvan na 2008 een herziening is doorgevoerd.

Als wij kijken naar de bestemming van dit bedrijventerrein, de soorten bedrijven welke er tegenwoordig gevestigd zijn en de beantwoording op onze vragen waarbij ons bevestigd is dat er geen visuele vervuiling/extra geluidsoverlast/extra verkeersdruk op de Steinderweg aan de orde zijn, zien wij geen reden om deze uitbreiding van bedrijvigheid in de weg te willen staan. Waar we nog voor pleiten is een verdere uitbreiding van de groenvoorziening richting Nieuwdorp zodat de bewoners aan de Merode straat het uitzicht op deze silo's zoveel mogelijk ontnomen wordt wat deels al door de bestaande bomen aan de oude wal gebeurt.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien