Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

2020 Na protest geen experimentele woonvorm Elkerlyc

Bron: De Limburger 18.11.2020 / Foto: facebook Elckerlyc

In het voormalige schoolgebouw van Elckerlyc in Elsloo komt geen alternatieve Magic Mix woonvorm, nadat omwonenden daartegen geprotesteerd hebben.
De school wordt gesloopt, wat een goede zaak is, een lelijker gebouw staat er niet in het dorp. De grond wordt verkocht aan woningstichting Zaam Wonen, die er huur- en mogelijk ook koopwoningen gaat bouwen.

Dat laatste is toch geen taak voor een woningstichting?! Die moeten huurwoningen bouwen en niet alleen levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar vooral ook goedkope huurwoningen voor jongeren. Zal wel dat die onze gemeente en masse verlaten. Maar dat terzijde.

Wethouder Danny Hendrix constateert volkomen terecht dat er te weinig draagvlak voor het plan is omdat de gemeente cruciale fouten heeft gemaakt in het prille begin van het communicatieproces.

Men was voornemens in Elsloo vooral psychische probleemgevallen te huisvesten, in tegenstelling tot elders in het land waar ook ex-criminelen en ex-verslaafden deel uit maken van de Magic Mix-woongroepen.

Tijdens een bewonersavond op 5 september 2019 werd felle kritiek geuit, vooral veel getier door inwoners die niet of slechts zijdelings in de buurt wonen. Maar direct omwonenden uitten wel hun bezorgdheid en tekenden ook een petitie tegen de komst van Magic Mix. Daarmee werd het draagvlak nul-komma-nul.

Ook nu Zaam Wonen er gaat bouwen wordt weer overleg gepleegd met direct omwonenden. Hopelijk doet men dat nu wel tijdig en transparant.

Op dit moment kent de voomalige Jenaplanschool Elckerlyc aan de Burg. Eussenstraat een antikraak-bewoning, in afwachting van een definitieve bestemming.


Magic Mix: nieuwe bestemming Elckerlyc-school

Een korte weergave van een informatieavond voor buurtbewoners en andere belangstellenden op 5 september in het Maaslandcentrum.

De opkomst was met zo'n 175 mensen echt gigantisch, veel te veel voor de kleine zaal. De temperatuur steeg naar bijna tropische waarden, niet alleen door de hoeveelheid mensen maar ook door de verhitte discussies.

De gemeente had enkel de omwonenden binnen een straal van 100 meter rond Elckerlyc een persoonlijke uitnodiging gestuurd en dat werd haar niet in dank afgenomen. Ook iets verderaf wonende buurtgenoten vinden dat zij recht hebben op informatie wat in hun wijk gaat gebeuren. De volgende keer wordt de radius iets groter genomen. Overigens was de bijeenkomst wel in diverse perspublicaties aangekondigd. 

Meest gehoorde punt van kritiek, ook al vooraf, was het feit dat de gemeente pas zo laat de buurt gaat informeren, terwijl de contouren van het plan al in januari aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Volgens wethouder Hendrix werd zolang gewacht omdat men eerst duidelijkheid wil hebben of het plan kans van slagen heeft en op voldoende steun van subsidiënten en partners kan rekenen. En dan pas worden gemeenteraad en bewoners zo optimaal mogelijk geïnformeerd. Een inschattingsfout?

Buurtbewoners laten zich horen, uiten kritiek op de gang van zaken maar zijn vooral bang dat het woongenot in hun wijk onder het woonexperiment gaat lijden. Ondanks alle garanties van gemeente en partners over de aard en selectie van de zorgvragers die daar komen wonen, blijft men meer dan sceptisch. Het vertrouwen in gemeentebestuur en haar partners ZaamWonen en Housing is zo te horen helemaal afwezig. 
Duidelijk is dat je als gemeente bij de start van het proces, met de alle partners/stakeholders (dus ook de omwonenden) aan tafel moet gaan om de doelstelling en de mogelijke plannen met hun te bespreken en ook de ruimte laten voor ideeën vanuit deze groep. Vertrouwen is een essentiële basis om dit soort ontwikkelingen met succes en tevredenheid te kunnen invullen.

Kortom, het gemeentebestuur weet hoe de vlag erbij hangt en moet met een heel goed verhaal bij de gemeenteraad komen om dit experiment te kunnen doorzetten. De omwonenden worden daarna weer bijgepraat.

Jammer was dat enkele aanwezigen er een politiek steekspel van maakten en de discussie op de spits dreven. Sommigen wonen helemaal niet in de buurt van Elckerlyk, maar aan de andere kant van het dorp. Het leek meer op een afrekening met de gemeente en wethouder Hendrix, waarbij veel verwijten werden gemaakt en grove beledigingen werden geuit. Een smet op deze avond. Misschien hebben ze zichzelf terug gezien op de beelden van de Lokale Omroep Stein... of toch maar niet gekeken?!

Het overgrote deel van de aanwezigen heeft zich die avond niet laten horen; die zijn hun standpunt misschien pas gaan bepalen nadat ze alle voors- en tegens hebben gehoord en dat is een gezonde instelling. De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet haar verantwoordelijkheid nu gaan nemen en een weloverwogen beslissing nemen in het ALGEMEEN BELANG.

Zorgvragers en zorgdragers wonen bijelkaar
Die kogel is nu door de kerk: de school krijgt een definitieve woonbestemming in de vorm van het Magic Mix concept. De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Het gaat dienen als tijdelijke woonbestemming (maximaal 2 jaar) voor met name ouderen, jongeren, statushouders, net gescheiden mensen die op zoek zijn naar een permanente woning. Ook zijn de woonheden bedoeld om de doorstroming in de huursector te bevorderen. (Doorstroming in de huursector?! Er is in Elsloo nauwelijks iets te huur. Redactie)

Buurt in actie
Maar buurtbewoners zijn helemaal niet gerust op de goede afloop van deze plannen. Omdat de gemeente volgens hen onvoldoende informatie geeft, zijn bewoners een handtekeningactie gestart "Tegen de nieuwe bestemming schoolgebouw Elckerlyc"
De directe omgeving maakt zich grote zorgen over hun toekomstig woongenot en de waarde van hun huizen.

Inmiddels heeft de gemeente de voorwaarden voor deze huisvesting op een aparte webpagina royaal omschreven >
Waaronder de toezegging dat er geen asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden gehuisvest zullen worden. Genoeg over de onrust.

Wooncoöperatie Zaam Wonen wil samen met provincie en gemeente 1 miljoen euro in het complex gaan investeren. Onbekend om hoeveel wooneenheden het gaat; maar dat moeten er toch een fiks aantal zijn om zo'n investering te billijken.  

Smaken verschillen, maar wat mij betreft ga je niet zo'n smak geld investeren in een gebouw dat met gemak in de top-5 van lelijkste gebouwen van Elsloo staat... Je zou ook nieuwbouw kunnen overwegen. Of koop het BTL-gebouw aan de Stationsstraat dat veel meer mogelijkheden biedt, zowel qua gebouw en ligging in het centrum van het dorp.
De gemeente is eigenaar van het gebouw. Onbekend is of Zaam Wonen het pand gaat kopen en zo ja, wat de overdrachtprijs is. De bijdrage van de gemeente aan de verbouwing zal 180.000 euro gaan bedragen.

Het college heeft de gemeenteraad in januari voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken, nadat een bouwkundig en financieel haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd. Nadere informatie zou in maart volgen. Dat is niet gebeurd en nu worden omwonenden en raad blijkbaar overrompeld met een voldongen feit.
Wethouder Hendrix betreurt de gang van zaken en belooft de buurtbewoners alsnog zo snel mogelijk te gaan informeren. Dat kan op z'n vroegst in september...  

De politiek loopt altijd voor de fanfare uit en het publiek er achteraan, zoals het hoort... maar wel geen honderden meters!

Lees ook De Limburger >


Informatieavond 5 september

Wat betekent Magic Mix?
Sinds het gebouw in 2017 de onderwijsfunctie verloor, hebben enkele partijen een herbestemming als tijdelijke woonoplossing voor woonurgenten onderzocht. Onze samenleving wordt namelijk steeds flexibeler, maar de (huur-)woningmarkt vooralsnog niet. Wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Mensen die geen tijd hebben om lang te wachten op een (huur-)woning, of waarvoor dure woonoplossingen niet mogelijk zijn, zijn gebaat bij een tijdelijke tussenoplossing.

De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Dit woonconcept is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Zaam Wonen, Housing en de gemeente Stein. Hoe dit concreet wordt ingevuld, voor wie het is bedoeld, welke voorwaarden daarop van toepassing zijn en wat daar in gebouwelijke zin voor nodig is, wordt tijdens de informatieavond toegelicht. Op www.gemeentestein.nl/samenwonen leest u er meer over.

Wie bepaalt wie er komt te wonen?
Een selectiecommissie bestaande uit een medewerker van Zaam Wonen en een medewerker van Housing. De selectiecommissie zal aan de hand van intake gesprekken bepalen of iemand geschikt is om in Elckerlyc te wonen. De selectiecommissie houdt met het maken van de selectie onder andere rekening met:
• Bewoner kan woonvaardigheden ontwikkelen voor doorstroming binnen 1 jaar en uiterlijk binnen 2 jaar;
• Bewoner is gemotiveerd om door te stromen naar een reguliere woning;
• Dragende bewoner screenen op mogelijke inzet en motivatie voor het complex (wederkerigheid);
• Bewoner is in staat om rekening te houden met medebewoners en omwonenden;
• Goede mix tussen dragende en vragende bewoners waarbij dragende bewoners steeds in de meerderheid zijn.

Hoeveel bewoners kunnen er straks in het gebouw wonen?
In de voormalige school worden 10 woonunits gerealiseerd. Per woonunit kunnen maximaal 2 personen wonen. Het merendeel van de woonunits zal waarschijnlijk door 1 persoon worden bewoond. Het aantal bewoners aldus varieert tussen de 10 en maximaal 20 personen.

Hoe lang kan iemand er blijven wonen?
Zorgvragers wonen er in de regel 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 2 jaar) en zorgdragers in de regel 5 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging tot 7 jaar maximaal).

Kan de gemeente garanderen dat de Magic Mix niet bedoeld is voor asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden?
Ja. De selectiecommissie zal hier op toezien.

Is dit een tijdelijke of permanente invulling van het voormalige schoolgebouw?
Deze woonvorm zal voor een duur van 15 jaar plaatsvinden. Met deze termijn is ook gerekend in de financiële exploitatie van het project.

Hebben omwonenden invloed op deze woonvorm?
Omwonenden hebben net zoveel invloed op deze woonvorm als een reguliere inwoner dat heeft op zijn of haar buren. Je kunt dus niet bepalen wie er in jouw buurt komt wonen.

Hoe worden omwonenden hier verder over geïnformeerd?
Dit willen wij graag met omwonenden bespreken tijdens een informatieavond. Deze vindt plaats op 5 september aanstaande om 19.30u in het Maaslandcentrum te Elsloo. Samen gaan we bekijken op welke wijze omwonenden geïnformeerd willen en kunnen worden.
Omwonenden binnen een straal van 100 meter rond de school zijn hier reeds per brief in juni 2019 over geïnformeerd.

Heeft u er nu al vragen over? Neem dan contact op met Maurice Jennekens van de gemeente Stein. Dat kan via telefoonnummer 046-43 59 393 of .

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Inspraak
Ook nu weer denkt wethouder Hendriks dat het verstandig is om eerst plannen uit te werken en dan met omwonende te praten.
Ook nu weer is dat nu juist verkeerd geredeneerd.
Eerst met de mensen praten en dan plannen uitwerken is de enige juiste weg.

De wei van de Pieper
Het park in Meers
De school in Elsloo

En als laatste project de uitbreiding van de Brouwerij.
Steeds weer een vooringenomen houding van een bestuurder die te lang op het pluche is blijven zitten.
En dat wordt dan elke keer een duur grapje.
Eerst 5 jaar huur voor een wei waar niets mee gebeurd.
Herziening van de plannen in Meers
Een school project dat in een dorp bij voorbaat tot mislukken is gedoemd.
( Zulke plannen zijn enkel goed in een grote studentenstad.)
En de uitbreiding van de brouwerij heeft nu al een groot kapitaal gekost aan rapporten en ambtenaren uren ,
alles voor een ondernemer, waar heel veel ondernemers ook wel aanspraak op zouden willen maken.

Als de ambtenaren die zulks bedenken nog nooit in het mooie gebied zijn geweest kunnen we ze beter op de Brouwerij plaatsen als ze toch nog maar alleen daar mee bezig zijn.

Wethouder Hendriks keren alvorens het dwalen gaat worden.

0
Laat reactieformulier zien