Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Toekomstvisie Het Stein van Morgen in 2011

Donderdag 15 september 2011 heeft de gemeenteraad van Stein de strategische toekomstvisie Het Stein van Morgen vastgesteld. De raad was positief over het interactieve traject en de grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, praktijkdeskundigen, jongeren en ook deskundigen van buiten de gemeente. Langs deze weg bedankt het gemeentebestuur iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze toekomstvisie!

Interactief
De Strategische Toekomstvisie is interactief, in drie dialoogrondes, met inwoners, (praktijk)deskundigen en leden van de raad tot stand gekomen. En  de betrokkenheid van onze inwoners bij het tot stand komen van deze visie was –zeker voor zo’n abstract onderwerp- groot te noemen!

De boodschap van de nieuwe toekomstvisie
In de toekomstvisie kijkt de gemeente op een positieve manier naar de toekomst van Stein, onder andere naar de kwaliteiten van onze gemeente en datgene waar we trots op mogen zijn. Daarnaast is de gemeente ook realistisch, hebben we gekeken naar welke ontwikkelingen die op ons afkomen de komende jaren op het gebied van demografie, internet, maatschappelijke ontwikkelingen enz. Stein gaat veranderen en dat dwingt ons tot het maken van keuzes!

Actiepunten
De toekomstvisie is een lange termijn visie. Maar om het niet alleen een abstract stuk te laten zijn en ook te zorgen dat de visie op korte termijn leidt tot daden, heeft het gemeentebestuur in deze visie ook actiepunten opgenomen. De komende 10 jaar wil de gemeente Stein investeren in:

  • een solidaire, ondernemende en gevarieerde samenleving
  • kwaliteit van wonen en voorzieningen
  • het versterken en verbreden van het economisch profiel door een beter gebruik van de toeristisch recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen
  • een baanbrekende samenwerking in en tussen de kernen én met de regio
  • de bewustwording van haar eigen kwaliteiten en die met met trots uit te dragen

Daarvoor gaat de gemeente onder andere de volgende acties in gang zetten de komende jaren:
- de gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om in de toekomst vrijkomende accomodaties in te zetten voor nieuw gebruik, bijvoorbeeld als centrale multifunctionele ontmoetingsplaats in de kernen of als mogelijke locatie voor de huisvesting van jongeren.

-De gemeente stelt een nieuwe ruimtelijke structuurvisie op, waarin de ambities voor sociale vitale kernen, een aantrekkelijke woon- en leefomgeving én een bereikbare en bedrijvige gemeente uit strategische visie uitgewerkt worden. Deze visie moet er in 2012 liggen.

-De gemeente laat burgers meer en vaker participeren bij gemeentelijke taken, bijvoorbeeld via een dorps- en/of wijkplatform en richt een pilot dorps en/of wijkplatform in. Dit platform benadert de gemeente pro-actief en is gericht op de vitaliteit van het betreffende dorp of wijk.

-De gemeente gaat MKB/ondernemers faciliteren bij de vestiging van passende kleinschalige bedrijvigheid in kernen om bij te dragen aan de vitaliteit van de kernen.

-De gemeente intensiveert het overleg met ondernemers en richt een digitaal bedrijvenloket in. Daar is inmiddels al overleg over met ondernemers.

-De gemeente werkt actief samen met werkgroep Toerisme en Recreatie, om bijvoorbeeld een duidelijke bebording voor toeristische routes en aansluiting op het Belgische netwerk te realiseren.

-De gemeente start overleg met Chemelot en de gemeente Sittard-Geleen om de ontwikkeling van de Chemelotcampus en bijbehorende kansen voor Stein te bepalen.

Voor de overige acties zie  www.hetsteinvanmorgen.nl

Het gemeentebestuur roept dan ook iedereen, politiek, burgers, ondernemers en alle maatschappelijke instellingen waar de gemeente mee samenwerking mee te denken over de uitvoering van onze toekomstvisie. Dit alles onder het nieuwe motto van de gemeente: Stein…wil je zien!

Stein is een motto rijk:  Stein… wil je zien!

Tijdens de raadsvergadering van 15 september is de gemeente Stein niet alleen een toekomstvisie rijker, maar ook een motto! De gemeente Stein was op zoek naar een motto passend bij de toekomstvisie en  schreef en prijsvraag uit onder inwoners. De gemeenteraad heeft uit meer dan 130 inzendingen kunnen kiezen en koos voor Stein… wil je zien!. De winnaar is de heer Herman Op den Camp uit Stein. Hij gaf als toelichting bij het motto dat dit wederkerig is: Stein is de moeite waard om te bezoeken en mogelijkheden te ontdekken en anderzijds Stein heet je welkom. De prijswinnaar krijgt op korte termijn een dinerbon voor twee uitgereikt door burgemeester Anton Barske.


Huisvesting voor jongeren hot item in levendige discussie
Een aantal jongeren van de Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) en leden van de WMO raad gingen in een interactieve sessie met elkaar in gesprek over hoe ‘Het Stein van Morgen’ eruit moeten komen te zien. Wat met grote afstand er bovenuit  sprong was het onderwerp  huisvesting voor jongeren. Nu en in de toekomst moet er geschikte en betaalbare huisvesting (huur en koopwoningen) komen voor jongeren, maar ook voldoende aanbod van kamerverhuur.

Er moet wat betreft de jongeren ook goed gekeken worden naar mogelijkheden en voorzieningen, om niet alleen koppels, maar ook alleenstaande jongeren binnen de gemeentegrenzen van Stein te behouden. De gemeente zou daar een faciliterende rol in moeten spelen. Zijn bestaande regelingen zoals huursubsidie met de bijbehorende inkomensnormen en starterleningen wel voldoende en geschikt?

Als tweede werd werkgelegenheid genoemd als aandachtspunt in relatie tot jongeren. Is er niet voldoende werkgelegenheid dan trekken jongeren (en die groep wordt toch al kleiner) weg uit de gemeente Stein. Hierbij zou Stein ook de samenwerking moeten zoeken in de regio ook wat betreft afstemmen van ontwikkelingen van aanbod en onderwijs. Als derde punt is de kwaliteit van de omgeving waar je woont belangrijk en dan vooral groen en kunst en cultuur. Voor het uitgaansleven zijn jongeren best bereid om te reizen  naar aangrenzende gemeenten, en zelfs over de grens heen. Ook voor ouderen is huisvesting belangrijk en dan vooral betaalbare huisvesting mede gezien de alsmaar stijgende energieprijzen. Duurzaam bouwen en gebruik van  alternatieve vormen van energie werd dan ook als een belangrijk punt  voor de toekomst genoemd. Al met al een levendige discussie vanuit de bril van jongeren, wat een verfrissende en andere kijk op zaken heeft opgeleverd. De leden van de SJAR  ondersteunen ook bij het debat met leerlingen van Groenewald over ‘Het Stein van Morgen’. Dat debat vindt 15 juni plaats op SG Groenewald.


Interactieve aanpak opstellen toekomstvisie Stein werkt

Debatten met inwoners en jongeren  in juni
De interactieve aanpak in een drietal dialoogrondes om zo te komen tot een toekomstvisie voor Stein werpt zijn vruchten af, zo laat de gemeente Stein weten. Maar liefst ruim honderd (praktijk)deskundigen hebben op vrijwillige basis in eigen tijd mee gediscussieerd over hoe het Stein van morgen eruit zou  kunnen komen te zien. Ook de interactieve website doet als aanvullend medium zijn werk en wordt goed bezocht.

Praat mee op www.hetsteinvanmorgen.nl
Meepraten over de toekomst van Stein? Dat kan door te reageren op een stelling of door mee te praten op het forum. Wekelijks plaatst de gemeente een nieuwe stelling op de website. Op de tot nog toe 8 geplaatste online stellingen werd gemiddeld  64 keer gereageerd en 1 is er momenteel actief. Een digitaal burgerpanel bestaande uit 32 mensen die zich hebben aangemeld, krijgt wekelijks een stelling in de mailbox om op te reageren en komen later in het traject nog een keer bijeen.

Debatten in juni
Maar er gebeurt meer.  Zo vinden en vonden er informele bijeenkomsten  voor (praktijk)deskundigen, de klankbordgroep en  raadsleden plaats om ideeën op te werpen en erover te discussiëren om zo mede de koers voor de toekomst te bepalen. Tot nu toe zijn al 100 (praktijk)deskundigen aan het woord geweest. Dinsdag 19 april aanstaande staat een dialoogronde met de SJAR en de Wmo-raad gepland.  Woensdagavond 8  juni organiseert de gemeente een debat met alle inwoners over Het Stein van Morgen. En ook vindt een jongerendebat plaats met leerlingen van SG Groenewald op 15 juni. SJAR, gemeente en Groenewald organiseren dat samen. De gemeente laat weten dat alle partijen zeer enthousiast meepraten, denken en doen zoals Groenewald bijvoorbeeld en de leden van de klankbordgroep.

Op de website zijn diverse webfilmpjes te zien. Inwoners komen aan het woord en sfeerimpressie van bijeenkomsten worden getoond. Via het Youtube-kanaal van Gemeente Stein zijn ook een paar presentaties te bekijken.

Goed bezocht
De website www.hetsteinvanmorgen.nl is sinds eind februari online en heeft tot nu toe al meer dan  1325 unieke bezoekers getrokken en is de website als meer dan 2325 keer gezocht. De meeste bezoekers bekijken het forum, de polls en de nieuwsberichten. Gemiddeld verbleef men iets langer dan 3 minuten op de website.

 

Eerste bijeenkomsten over toekomstvisie inspirerend en creatief
Hoe ziet het Stein van morgen, zeg 2030-2040, eruit? Die vraag wil het gemeentebestuur beantwoorden samen met inwoners van Stein en met (praktijk)deskundigen.

Vorige week vonden de eerste twee themabijeenkomsten plaats over sociaal vitale kernen en economische kansen in Stein. Bijna 30 genodigden gingen met elkaar en met de gemeente in gesprek over onder meer het vraagstuk wat is een sociale vitale kern? Hoe zien ontmoetingsplekken er in 2040 uit in onze gemeente, wat verstaan we onder leefbaarheid? Wat is daar voor nodig? Wat zijn de economische kansen voor 2020 en 2040?

Kansen werden onder meer gezien in natuur en recreatie, ondernemersarrangementen en het beter gebruik maken van de strategische ligging van Stein. Ook werd duidelijk dat het Stein ontbreekt aan een duidelijk imago. Stein doet het op allerlei gebieden goed, maar dat wordt te weinig geuit en/of gebruik van gemaakt.

Kortom de deelnemers vonden dat we wel wat trotser mogen zijn op onze haven, de grootste van Nederland, op Groenewald, de beste school in Limburg en alle sportevenementen die we hebben. En de politiek moet er niet alleen zijn voor bewoners, maar ook voor ondernemers. In een Toekomstvisie moet je ook keuzes maken. Ook de naamgeving van Stein werd ter discussie gesteld. Doet die wel recht aan de verscheidenheid van de kernen in Stein? Dit was een greep uit de onderwerpen en vragen die de revue passeerden tijdens twee inspirerende bijenkomsten, waarin sprake was van een grote betrokkenheid bij onze gemeente Stein.

Begin maart vindt een derde bijeenkomst plaats. Dan gaan een kleine 20 mensen met elkaar in gesprek over het thema woon- en leefomgeving in 2040 in de gemeente Stein.

Ook werft de gemeente Stein inwoners om deel te nemen aan een digitaal burgerpanel en gaat de gemeente samen met scholengemeenschap Groenewald een debat met leerlingen organiseren. Verder staat er een project met basisscholen in de steigers. Tot slot kunnen mensen meedoen aan een foto/filmwedstrijd. Meer informatie daarover valt te lezen elders op deze website. In juni organiseert de gemeente Stein als afronding de ‘week van de toekomst’.

Prijsschieten: Foto/filmwedstrijd  jouw  ‘Stein van Morgen’

De gemeente Stein schrijft een foto-/filmwedstrijd uit in het kader van het project  Strategische Toekomstvisie Stein. Onder het motto Het Stein van Morgen kunt u  letterlijk en figuurlijk prijsschieten.

Visie in beeld
De gemeente bespreekt samen met vertegenwoordigers uit de Steinse samenleving wat voor ’n gemeente Stein in de toekomst (2020-2040) wil zijn. Daar betrekt de gemeente zoveel mogelijk mensen en op verschillende manieren bij. Die visie wil de gemeente ook samen met foto/youtube liefhebbers maken. Naast woord is ook beeld belangrijk. Een selectie van het ingezonden materiaal wordt tentoongesteld in De Week van de Toekomst in juni en plaatst de gemeente ook op de projectwebsite www.hetsteinvanmorgen.nl  Het materiaal kan ook gebruikt worden in andere uitingen van de gemeente Stein.  

Lees meer over spelregels, te winnen prijzen, wijze van aanleveren materiaal op  www.hetsteinvanmorgen.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar Wilt u meepraten dan kunt u zich opgeven voor het (digitale)    burgerpanel via genoemd mailadres.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien