Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Eigen Kracht Elsloo start in 2014

1. Sociale Cohesie:
deze werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de onderlinge verhoudingen tussen verenigingen en organisaties verbeterd kunnen worden alsmede met digitaal platform Elise
2. Verkeer:
vanuit deze werkgroep worden een aantal verkeerssituaties onder de loep genomen, in eerste instantie de parkeerproblematiek rondom het verzorgingstehuis La Famille alsook de verkeersituatie in de Michiel de Ruyterstraat;

Als u na het lezen van dit artikel alsnog wil aansluiten bij een van deze werkgroepen bent u uiteraard van harte welkom; aanmelden is niet nodig.

* Elise:
Primair doel van Elise is het "buurtgevoel" herstellen/in stand houden, de sociale cohesie te bevorderen. 
# matchen van hulp-aanbod en – vraag, zowel vrijwillig als commercieel;
# maar ook zelf initiatieven ontplooien, bijv met een straat collectief zonnepanelen kopen
# een pool van vrijwilligers voor zorg, sport en andere verenigingen

Het lijkt een beetje op een soort besloten Facebook groep, maar dan niet met slap geleuter maar met initiatieven om de leefbaarheid en burgerparticipatie te bevorderen. De "buurt" is in dit geval heel Elsloo. 

Op 25 september 2014 heeft in de grote zaal van verpleeghuis La Famille in Elsloo de eerste vervolgbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de EigenKrachtvisie. Met als centrale vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat Elsloo nu, maar ook naar de toekomst toe een sociale vitale kern blijft? Het werd een levendige bijeenkomst waaraan door iedereen op een hele positieve wijze werd bijgedragen, en waarin uiteindelijk ook al enkele spijkers met koppen zijn geslagen.

Na een kort welkomstwoord door Wil van Gansewinkel, die aangewezen is als contactfunctionaris voor de kern Elsloo, heeft Huub Rouvroye (ICT bedrijf Mediaan Heerlen) een presentatie verzorgd over het digitale platform Elise. Vervolgens heeft Miranda Brangers namens Partners In Welzijn de aanwezigen nog eens mee teruggenomen naar de Eigen Krachtbijeenkomst die in januari heeft plaatsgevonden in het Maaslandcentrum. De aandachtspunten die destijds zijn ingebracht zijn nogmaals de kort de revue gepasseerd.


In januari 2014 is de eerste bijeenkomst geweest van de Eigen Kracht groep in Elsloo.

Verslag bijeenkomst 23.01.2014 -->

Donderdag 25 september a.s. volgt de tweede bijeenkomst. Wellicht ook interessant voor jou!
Want het is Van, Voor en Door de inwoners van Elsloo.
Wij zijn de gemeenschap en we moeten steeds meer voor ons zelf en onze medemens opkomen.

Wel graag even vooraf aanmelden als je komt: eigenkracht@gemeentestein.nl

Op 30 juni 2014 zijn jullie door Burgemeester Marion Leurs-Mordang en wethouder Hub Janssen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van een Eigenkrachtvisie voor onze gemeente. Dit naar aanleiding van de bijeenkomsten die in januari van dit jaar hebben plaatsgevonden. Toen werd ook meedeeld dat Wil van Gansewinkel is aangewezen als contactpersoon voor de kern Elsloo. 

Vanaf deze plaats wordt u uitgenodigd voor de reeds eerder aangekondigde bijeenkomst op donderdag 25 september 2014. Deze zal plaatsvinden in de grote zaal van verpleeghuis La Famille, Aelserhof 43-87, 6181 LB Elsloo. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en het is de bedoeling de bijeenkomst af te sluiten rond de klok van 22.00 uur.

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen
2. Voorstellingsronde aanwezigen
3. Prioritering thema's en formeren werkgroepen
4. Vervolgafspraken
5. Rondvraag en sluiting

Tot slot nog even het volgende. U dient zich wel aan te melden voor deze bijeenkomst. Dat kan via een e-mail naar eigenkracht@gemeentestein.nl. Als u door omstandigheden verhinderd bent, maar toch op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in uw kern dan verzoek ik u dit kenbaar te maken. Ook daarvoor kunt u gebruik maken van het hiervoor vermelde e-mailadres.


Contactpersoon Wil van Gansewinkel
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mij kort aan jullie voor te stellen. Ik ben 52 jaar, getrouwd, trotse vader van 1 dochter en woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen. Sinds 1 juni 1990 ben ik werkzaam bij de gemeente Stein in de functie van beleidsmedewerker bij de afdeling Maatschappelijk & Ruimtelijk Beleid en dan meer in het bijzonder het cluster Maatschappij. Diverse taken heb ik in mijn portefeuille, maar de laatste jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op alles wat met de huisvesting van onze scholen van doen heeft. Begrijpelijk gelet op de terugloop van het aantal kinderen en dus een fundamentele discussie moet worden gevoerd over de toekomst van het basisonderwijs. Dit geldt overigens niet alleen voor de gemeente Stein.

Om de rol van contactfunctionaris te kunnen vervullen zullen een aantal van mijn werkzaamheden worden overgenomen. Voor mij is het een nieuwe wereld waar ik binnen stap en ik hoop dat we samen met de mensen van Partners in Welzijn de komende tijd belangrijke stappen kunnen zetten om Elsloo sociaal en vitaal te houden. Niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Met de nadruk op samen omdat ik hier ontzettend veel waarde aanhecht. Alleen als we samen ergens de schouders onder zetten zullen we iets bereiken waar we met z'n allen trots op zijn. Graag ga ik deze uitdaging met jullie aan en ik hoop van ganser harte op een grote opkomst.

Buurtopbouwwerker Miranda Brangers
Ik ben Miranda Brangers, 42 jaar en sinds 1 september 1993 werkzaam bij Partners in Welzijn. Ik woon samen in de gemeente Nederweert en samen hebben we een meidentweeling van bijna 7 jaar.
Bij Partners in Welzijn heb ik een heel gevarieerd takenpakket Buurtopbouwwerk, jeugdwerk en Informatie & Advies. Mijn takenpakket was tot enkele jaren geleden vooral gericht op Beek en nu dus ook op de gemeente Stein. In beide gemeentes ben ik actief als buurtopbouwwerker. In Meers heb ik samen met mijn collega Hans de Ridder en mensen van de gemeente Stein het DOP opgezet. Ik vind het geweldig om te zien hoe de mensen zelf na gaan denken over hoe hun dorp er in de toekomst uit moet zien. Wat is belangrijk, wat is minder belangrijk. Wat moet er veranderen, wat moet in stand gehouden worden en vooral wat kunnen de mensen zelf doen om dit te realiseren. Graag ben ik jullie gids om deze weg samen met u te bewandelen.

Met vriendelijke groeten,

Wil van Gansewinkel


HET STEIN V MORGENDe stand van zaken in elke kern van Stein.
Inmiddels zijn per kern dorpscontactpersonen aangesteld die als aanspreekpunt voor u als betrokken inwoner bij de toekomst van uw dorp gaan fungeren:

- Berg aan de Maas: mevrouw Diana Delahaye
- Urmond: mevrouw Sandra Raaijmakers
- Stein: de heer Tim Smeets
- Meers: mevrouw Annemarie Janssen en mevrouw Emilie Klinkers
- Elsloo: de heer Wil van Gansewinkel

Ondersteuning Partners in Welzijn (PIW)
De welzijnsorganisatie van de regio Westelijke Mijnstreek, Partners in Welzijn, gaat u als betrokken inwoner, maar ook de gemeente, ondersteunen bij het werken aan de toekomst van uw dorp:
- Berg aan de Maas en Urmond: de heer Hans de Ridder
- Stein en Elsloo: mevrouw Miranda Brangers
- Meers: de heer Hans de Ridder en mevrouw Miranda Brangers

Actiepunten eigenkrachtbijeenkomsten: wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan?
Tijdens de eigenkrachtbijeenkomsten heeft u diverse thema's voor uw dorp aangedragen. Het ging daarbij om thema's die soms snel op te pakken waren. Andere thema's lenen zich juist voor verdere discussie met u. Dit zal in een vervolgbijeenkomst in uw kern met u besproken worden.

Vervolgstappen komende periode
De hierboven genoemde dorpscontactpersonen van de gemeenten en PIW nemen naar aanleiding van deze mail contact op met de mensen die zich in de eerste eigenkrachtbijeenkomsten al hebben aangemeld voor de denktank per dorp. Vervolgens nodigen zij u uit voor een vervolgbijeenkomst. Voor Elsloo zal dit gehouden worden op 25 september 2014. Waar dit zal zijn wordt later aan u bekend gemaakt.


 Nieuwe portefeuillehouder en organisatie binnen de gemeente

In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeente heeft een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Het nieuwe college bestaat momenteel uit de volgende personen:
- Burgemeester mevrouw Marion Leurs-Mordang: onder andere algemene aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, externe betrekkingen/ regionale samenwerking, voorlichting en communicatiebeleid
- Wethouder en 1e locoburgemeester dhr. Danny Hendrix: fysiek domein
- Wethouder 3e locoburgemeester de heer Chris Fiddelers: cultureel domein
- Wethouder 4e locoburgemeesterde heer Ron van Leuken:financieel domein
- Wethouder en 2e locoburgemeester de heer Hub Janssen: sociaal domein

De heer Janssen heeft het onderwerp leefbaarheid, eigen kracht en participatie van burgers in zijn portefeuille.

Als wethouder van het sociaal domein doe ik via deze weg een oproep aan iedereen om betrokkenheid te tonen bij het wel en wee van onze gemeenschap. Biedt de helpende hand of verleen steun in woord en daad aan medebewoners. We hebben behoefte aan actief burgerschap: gezamenlijk plannen maken en uitvoeren om zodoende de leefbaarheid in onze straat, wijk en kern te bevorderen. Dat leidt tot onderlinge verbondenheid. Samen staan we sterk, samen bouwen we aan onze toekomst!

Voor vragen of ideeën, suggesties en aanmeldingen voor de denktank kunt u een mailbericht sturen naar eigenkracht@gemeentestein.nl.

Graag tot ziens en samen houden we de kernen van de gemeente Stein sociaal en vitaal!

Wethouder H. Janssen
Burgemeester M. Leurs-Mordang


Eigen kracht: Gemeente verstrekt subsidie pilotproject voor informele zorg

StreekzorgWestelijkeMijnstreekHet Steinse college heeft besloten incidentiele subsidie te verstrekken aan Streekzorg Westelijke Mijnstreek waardoor de informele zorg in de gemeente wordt versterkt. Streekzorg Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsorganisatie die een belangrijke rol kan vervullen bij het versterken van de eigen kracht van Steinse burgers en de kernen. Met dit pilotproject is een bedrag van 12.764 euro gemoeid.

Informele zorg
In deze pilot bundelen de samenwerkende organisaties hun krachten en expertise en wordt ondersteuningsbehoefte van de informele zorg gesignaleerd. Informele zorg wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers (denk aan bijvoorbeeld zorg aan dementerende ouderen). Ook worden trainingen georganiseerd voor het organiseren van zelfhulp in de vorm van duurzame 'vriendengroepen en het verwerven & inzetten van nieuwe vrijwilligers in de kring van kerkgemeenschappen.

Lokale accenten
Burgemeester Marion legt uit waarom deze pilot past binnen de Steinse eigenkrachtvisie: 'Als gemeente willen we tijdens de herinrichting van het sociale domein (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) inzetten op het versterken van de vrijwillige inzet, algemene voorzieningen en het mee kunnen doen binnen Elsloo, Stein, Urmond, Berg en Meers. Het aanbod van Streekzorg Westelijke Mijnstreek sluit aan de behoefte van de burger en de koers van de gemeente. Eigen kracht van inwoners en sociale verbanden die informele zorg faciliteren, worden in de toekomst steeds belangrijker.'

Pilotprojecten
Gemeente Stein heeft 150.000 euro beschikbaar gesteld in 2014 om pilotprojecten gericht op eenduurzame ontwikkeling van deze eigen kracht mogelijk te maken.


Initiatieven ter versterking van eigen kracht in de kernen

Eigenkrachtvisie2-Elsloo-23.01.2014
Foto Henk Helwig: de burgemeester trapt op 23 januari de Eigen Kracht bijeenkomst in Elsloo af

De gemeente Stein wordt in 2015 verantwoordelijk voor een flink aantal extra taken: de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en de zorg aan gehandicapten, langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken wordt nu al door de gemeente uitgevoerd en een ander deel wordt overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet decentralisatie en gebeurt in alle Nederlandse gemeenten.

Participatie en preventie
Het doel van de decentralisatie van taken is de zorg efficiënter organiseren (dichtbij de burger) en het vergroten van deelname aan de samenleving. Daarbij wordt vooral ingezet op preventie om zo zwaardere (en duurdere) zorg/hulpverlening zoveel mogelijk te voorkomen. 'We willen inwoners zoveel mogelijk laten deelnemen in de samenleving, actief burgerschap stimuleren en zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen kracht van inwoners', aldus burgemeester Marion Leurs.

Eigen kracht
Gemeente Stein heeft recent de Eigenkrachtvisie vastgesteld en stimuleert het DOPsgewijs werken (Dorpsontwikkelingsproces). De eigen inbreng en de kracht van inwoners en hun kernen staat hierin centraal. Om te komen tot een Eigenkrachtvisie zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd in de kernen van de gemeente Stein. Centraal stonden de vragen: 'Hoe houden we Stein Sociaal en vitaal in een veranderende wereld?' en 'Hoe kunnen we de eigen kracht van de kern daarin benutten?'.

De Eigen Kracht Visie kunt u hier downloaden (22 pagina's) -->

Werk aan de winkel!
Veel enthousiaste inwoners hebben hieraan deelgenomen en dit is een goed vertrekpunt voor de vele nieuwe initiatieven en ideeën die verzameld zijn. Met inwoners die zich hebben aangemeld voor een vervolg worden deze ideeën verder besproken en uitgewerkt om zo tot dorpsnetwerken te komen.
Dit is pas het begin... Momenteel wordt druk gewerkt aan de vervolgstappen, die het mogelijk maken om de visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Onderdeel daarvan is dat we met u verder in gesprek gaan. We starten met de mensen die zich hebben opgegeven tijdens de eigenkrachtbijeenkomst voor onderwerpen in hun kern. Uiteraard kunnen mensen die zich toen nog niet hebben opgegeven, alsnog aangeven of zij mee willen doen. Dit kan door een mail te sturen naar eigenkracht@gemeentestein.nl.

Uiteraard houden wij u en de rest van de gemeente Stein via de lokale media op de hoogte van deze vervolgstappen. Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen dan horen wij dit graag van u via e-mail eigenkracht@gemeentestein.nl of telefoon 046 4359380.

150.000 euro voor burgerinitiatieven
In de aanloop naar 2015 wil de gemeente Stein burgerinitiatieven, vooruitlopend op de nieuwe taken in 2015, stimuleren en faciliteren. Dit kunnen initiatieven van verenigingen zijn, maar ook van een groep actieve burgers met draagvlak in de eigen kern, van (semi-)professionele organisaties of een samenwerking van genoemde partijen. Uitgangspunt is dat het nieuwe initiatieven in de gemeente Stein betreft die inspelen op de genoemde ontwikkelingen, dus geen bestaande activiteiten. Gemeente Stein stelt hier in totaal 150.000 euro voor beschikbaar in 2014.

Criteria voor subsidiëring eigen kracht pilots
Van belang is dat het subsidiebedrag zinvol en nuttig besteed wordt aan pilots en nieuwe initiatieven met de intentie om duurzaam bij te dragen aan de versterking van participatie binnen de gemeente of haar kernen. De gemeente Stein heeft criteria vastgesteld waar subsidieverstrekkingen aan moeten voldoen; lees die hier>


Eigen Kracht Visie Elsloo

Tijdens de "Eigen Kracht Visie" bijeenkomst op 23 januari in het Maaslandcentrum hebben een 50-tal inwoners diverse onderwerpen ingebracht en met het gemeentebestuur gedeeld.
Onderwerpen die voor bewoners en voor de toekomst van Elsloo relevant zijn en die worden beïnvloed door allerlei maatschappelijke veranderingen. Denk daarbij aan bevolkingsafname, vergrijzing, ontgroening, veranderingen in de zorg en economie.
Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van samenwerken tussen burgers, gemeente, maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijfsleven.

Eigenkrachtvisie1-Elsloo-23.01.2014

Hieraan wil het gemeentebestuur samen met de bewoners vanuit de Eigenkrachtvisie aandacht besteden. De eerste bijeenkomst op 23 januari was een mooie aftrap.
De onderwerpen die aan de orde kwamen: (lees hier het volledige verslag)

-vrijwilligerswerk
-regionale samenwerking
-drugsoverlast
-jongerenhuisvesting
-toekomstbestendige voorzieningen
-werkgelegenheid
-binding tussen politiek en burger
-jongeren
-speeltuinbeleid
-veiligheid
-ouderenzorg
-hondenpoep en zwerfvuil
-tegengaan leegstand/verloedering
-natuur en cultuur

Wat in diverse gespreksgroepen aan de orde kwam was de wens om meer en gemakkelijker inspraak te krijgen bij de voornoemde onderwerpen. De afstand tot gemeente en politiek wordt daarvoor te groot gevonden. Diverse aanwezigen zagen wel heil in een dorpsraad, zoals die vorig jaar ook in Meers ontstond (Dorps Ontwikkel Plan Meers: Meas make veer same! Zie hier dat plan in vogelvlucht > )

 


 

(op de foto: op 11 april 2012 bezochten meer dan 200 inwoners een bijeenkomst over de spoorwegovergang aan de Veestraat....mooi staaltje van betrokkenheid...)

Werken aan verandering
Om invulling te geven aan deze nieuwe manier van samenwerken gaan we met u een Eigen Kracht Visie formuleren. We willen graag weten welke onderwerpen u belangrijk vindt voor het sociaal en vitaal houden van uw kern. Waar wilt u aan werken? Waarvoor is draagvlak en welke ondersteuning van de gemeente of andere organisaties is hierbij nodig? Deze inbreng gaan we gebruiken voor de Eigen Kracht Visie.

Centraal staan de vragen:

"Hoe houden we Stein sociaal en vitaal in een veranderende wereld?
Hoe kunnen we de eigen kracht van de kern daarin benutten?"

U komt toch ook?
Stein... wil u zien en daarom organiseert de gemeente bijeenkomsten in de kernen. Elsloo krijgt de kans om op donderdag 23 januari mee te formuleren aan de Eigen Kracht Visie. Vanaf 18.00 uur tot ca 22.00 uur bent u welkom in het Maaslandcentrum. De aftrap vindt plaats onder genot van soep en een broodje. Daarom dient u wel zo spoedig mogelijk aan te melden via eigenkracht@gemeentestein.nl of via 046.435 93 84.

Tijdens deze avond verzamelen we alle ideeën, suggesties en vragen. U maakt op basis daarvan uw eigen agenda, die besproken wordt in de gespreksrondes. Alle inbreng is buitengewoon welkom!

In Meers zijn de inwoners op 30 januari van harte welkom in Basisschool De Brök aan de Kloosterstraat 13.

Stein...wil je zien en samen houden we Stein* sociaal en vitaal!

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst in Urmond plaats gevonden. Hieronder kunt een verslag lezen.


Kern Urmond trapt af met de eerste Eigen Kracht Bijeenkomst

Donderdag 9 januari hebben de inwoners van de kern Urmond als eerste een Eigen Kracht Bijeenkomst van de gemeente Stein bijgewoond.

Onze gemeente verandert...
De Eigen Kracht bijeenkomsten worden georganiseerd door gemeente Stein omdat de toekomst veel veranderingen in petto heeft voor de gemeente en haar kernen. Denk hierbij aan de bevolkingsafname, meer ouderen en minder jongeren, veranderingen in de zorg, woningmarkt en de economie. Deze veranderingen vragen om een andere manier van samenwerken tussen burgers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en gemeente.

EigenKracht-Urmond2014

Eerste bijeenkomst in Urmond
Vanaf 18.00 uur was Basisschool De Maaskei de levendige ontmoetingsplek waar inwoners van de kern Urmond op interactieve wijze met elkaar in gesprek zijn gegaan over de toekomst van hun kern. Centraal stonden de vragen: "Hoe houden we de kern Urmond sociaal en vitaal in een veranderende wereld? En hoe kunnen we de eigen kracht van de inwoners van de kern benutten om hier invulling aan te geven?"

Een zeer enthousiaste groep inwoners heeft in drie rondes van verschillende sessies (onderwerpen) met elkaar gepraat en gediscussieerd. Onderwerpen die er volgens hen toe doen voor de kern Urmond. "Ik ben heel blij met de opkomst maar ook het enthousiasme, de vele ideeën en suggesties van de deelnemers. Dit is een belangrijk onderdeel om te komen tot een goede en door partijen gedragen Eigen Kracht Visie voor onze gemeente", aldus een enthousiaste burgemeester Leurs-Mordang.

Eigen Kracht Visie
De input uit de kern Urmond wordt samen met de input uit de andere kernbijeenkomsten gebruikt om te komen tot een Eigen Kracht Visie voor de hele gemeente. In deze visie staat op welke manier vorm gegeven wordt aan de ideeën en initiatieven die verzameld zijn. De gemeente vindt de inbreng van haar inwoners belangrijk en verwerkt deze daar waar mogelijk. Eind februari is de visie klaar en kunnen de raads- en commissieleden deze benutten in hun politieke programma.

Informele raadsbijeenkomst
De Eigen Kracht Bijeenkomsten zijn het vervolg op een informele bijeenkomst met raads- en commissieleden op 19 december 2013. De raads- en commissieleden zijn toen door experts uit het werkveld bijgepraat over de ontwikkelingen in het Sociale Domein en de veranderingen op de woningmarkt / bedrijfspanden & lokale- en regionale economie. De gastsprekers Prof. Dr. Lucas Meijs en Prof. Dr. Frans Boekema hebben de inhoudelijke bijdrage voor hun rekening genomen.

Ook meedoen?
Wilt u ook de bijeenkomst in uw kern bezoeken? Dat kan:
Elsloo op 23 januari 2014 Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45;
Stein op 28 januari 2014 SG Groenewald, Kinskystraat 15;
Berg a/d Maas op 29 januari 2014 Multifunctioneel Centrum Berg, Bergerweg 1;
Meers op 30 januari 2014 Basisschool De Brök, Kloosterstraat 13.

Meld u aan via eigenkracht@gemeentestein.nl of tel: 046 – 435 93 84. Vermeld svp uw naam, de kern waar u de bijeenkomst bezoekt en het aantal personen. Voor meer informatie kijk ook eens op www.hetsteinvanmorgen.nl.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien