Skip to main content

ELSLOO

Reconstructie Slakweg Kasteelpark Elsloo

Reconstructie monumentale laan Slakweg Kasteelpark Elsloo

  • Afbeeldingen | Bron: Het Limburgs Landschap, Ecopedia.be, facebook ©

Update 11.01.2024

Tegenstanders bomenkap lijken aan kortste eind te trekken

De kritiek van zes bezwaar-indieners tegen de door de gemeente Stein afgegeven kapvergunning voor een 30-tal eiken aan de Slakweg, de toegangsweg naar Kasteelpark Elsloo vanaf Terhagen, is ongegrond naar mening van de gemeente Stein.

Overigens werd slechts één bezwaarschrift geldig verklaard omdat de andere indieners geen direct belanghebbenden zijn; maar eerder verontruste inwoners. Zij kunnen overigens nog via de rechter in beroep gaan als  de gemeente een negatief besluit zou nemen.

Tijdens een vergadering begin januari hebben de tegenstanders hun bezwaren mondeling kunnen toelichten. Eerder was al gebleken dat zij niet alleen de vervanging van de eiken met winterlindes afkeuren maar ook het voorafgaand communicatieproces hekelen.
Bij dat eerste punt moet je vaak blindvaren op de kennis en kunde van experts, waarvan Het Limburgs Landschap er toch een is of in elk geval de door hun ingehuurde partijen.
Wat betreft de communicatie hebben de tegenstanders zeker een punt: die was veel te laat en in eerste instantie benedenmaats. Blijkbaar een inschattingsfout van Het Limburgs Landschap en de gemeente Stein.

De CMB-fractie in de Steinse gemeenteraad stelde schriftelijke vragen over de participatie van de Elsloose gemeenschap en kreeg op 3 januari jongstleden o.a. onderstaand antwoord:

Vraag: Welk participatietraject is doorlopen alvorens Uw College het besluit als zodanig heeft genomen?

Antwoord:
Stichting Limburgs Landschap is sinds 2019 bezig met de opwaardering van de historische buitenplaats Elsloo. De reconstructie van de laanbeplanting aan de Slakweg betreft het sluitstuk van het gehele project.
Dit betreft een Leaderplus-subsidieproject waarvan de gemeente Stein, de NV Theodora, Stichting Limburgs Landschap en het Jurgensfonds co-financierders zijn en dus ook betrokken bij de reconstructie.

Stichting Limburgs Landschap heeft in de voorbereiding van dit project overleg gepleegd met direct belanghebbende partijen: IVN Elsloo, NV Theodora, Historiehuis van de Maasvallei, Parkcommissie en de exploitant van kasteel Elsloo.


Voornoemde partijen vertegenwoordigen een aanzienlijke achterban in de gemeenschap van Elsloo.

Met een delegatie van IVN Elsloo is Limburgs Landschap ter plaatse gaan kijken om het nut en de noodzaak van de laanreconstructie toe te lichten.
Verder zijn er twee publicaties vooraf verschenen van Stichting Limburgs Landschap en is informeel gesproken met een aantal bezwaarmakers om de achtergrond van dit besluit nader te duiden.

De complete beantwoording door de gemeente Stein op 03.01.2024 kunt u hier lezen ⇢

Onbekend is welke partijen precies geparticipeerd hebben in de voorbereiding van het project en de discussie daarover. Er zijn ook partijen die enkel een presentatie van Het Limburgs Landschap hebben bijgewoond

De werkzaamheden zullen overigens pas na het broedseizoen van start gaan, naar verwachting in het begin van de zomer 2024.
Sowieso moet eerst de vergunning binnen zijn en de hele bezwaarprocedure afgerond is.

Lees ook De Limburger, 11.06.2024 ⇢
 


Nieuwe laanbomen waar toekomstige generaties van kunnen genieten

Update 21.12.2023

Het Limburgs Landschap beheert de Historische Buitenplaats Elsloo, waar ook het kasteelpark onder valt. Als bezoekers nu door het park lopen zien ze dat er veel is gebeurd. De Stichting wil in de nabije toekomst ook de laanbomen aan beide zijden van de Slakweg vervangen om de monumentale laan die de weg va oudsher is weer te kunnen reconstrueren. Het Limburgs Landschap hoopt dat de nieuwe laanbomen 200 tot 300 jaar meekunnen en dat toekomstige generaties hier nog lang van kunnen genieten.

Limburgs Landschap logo


Nieuwe laanbomen
Door achterstallig onderhoud is de huidige boomstructuur onvoldoende om uit te groeien tot een in potentie monumentale laan. Het probleem is dat er in een veel eerder stadium onderhoud, zoals kroon-snoei, had moeten plaatsvinden. Helaas is deze bomenlaan, tot op het moment dat Het Limburgs Landschap het beheer in 2014 overgenomen heeft, onvoldoende onderhouden. Door dit gebrekkige onderhoud vertakken en ‘vorken’ de bomen sterk. Met name het vorken maakt deze bomen gevoelig voor wind- en stormschade. Forse snoei ter correctie brengt zwakke plekken in de stam en lost het probleem niet op.

Alles afwegend heeft dit uiteindelijk geleid tot de keuze voor het rooien van de eiken laanbomen en het maken van een nieuwe start. Het gaat om maximaal 37 bomen. Als deze bomen in bosverband in een natuurgebied zouden hebben gestaan, zouden de natuurbeheer organisaties ze gewoon hebben laten staan. In Elsloo vormen de bomen een laan, waar een druk bewandeld pad langs loopt. Door de merendeels slechte kroonvorm van deze bomen gaan deze naarmate ze ouder worden een steeds groter probleem qua veiligheid met zich meebrengen. 

Toekomst
Doel van Het Limburgs Landschap is om, vanuit cultuurhistorisch oogpunt, hier een laan te laten ontstaan die 200 – 300 jaar mee kan. Met de actueel aanwezige bomen gaat dat niet lukken. Daarom wordt nu de keuze gemaakt de eikenbomen te vervangen door karakteristieke winterlinden, waarbij tevens de groeiplaats verbeterd wordt door goede grond in te brengen, het asfaltdek van de Slakweg te versmallen en voorjaarsbloeiers aan te planten.

Door nu de verjonging door te voeren, kunnen toekomstige generaties ook van het park genieten. Nu niets doen betekend nog 20-30 jaar achter de feiten aan blijven lopen, om dan te concluderen dat de bomen alsnog gekapt moeten worden. Liever benut men die periode om nu nieuwe laanbomen te planten en mooi uit te laten groeien. Nu de huidige bomen nog relatief jong zijn, is het vervangen van de laan minder pijnlijk dan wanneer oudere bomen vervangen moeten worden.

Het beeld van de laan herstelt zich na nieuwe aanplant gelukkig relatief snel. Ook biedt het de mogelijkheid om een goede nieuwe start te maken met beheer en onderhoud. We hebben daarom bewust nu gekozen voor vervanging van de laanbeplanting.

 

Foto winterlinde: Ecopedia.be (embedded)

De winterlinde (Tilia cordata) of kleinbladige linde is een lindesoort die in Europa in het wild voorkomt. Tevens wordt hij als sier- of schaduwboom aangeplant in parken en tuinen. De hoogte is circa 30 m. De boom heeft een hoge, dichte, koepelvormige kroon. De schors is aanvankelijk glad en grijs. Later wordt deze donkergrijs en gegroefd. De twijgen zijn rood van boven en olijfgroen van onderen. De knoppen zijn glad, glanzend donkerrood en eivormig.
De kleinbladige linde heeft hartvormige bladeren die 4-7 × 3-5 cm groot worden. De bladeren zijn voorzien van fijngezaagde randen, en een geelgroene of rozeachtige bladsteel van 3-5 cm lang. Het blad is aan de bovenzijde donker en glimmend groen. Aan de onderzijde is het blad bleker. In de oksels van de bladnerven zitten bosjes haartjes.
Meer info op wikipedia ⇢

 

Paden in het bos
De holle weg richting Terhagen, en het pad onder het viaduct zijn door het Limburgs landschap hersteld. De holle weg richting Terhagen is in het verleden door de gemeente Elsloo/Stein dichtgestort met materiaal afkomstig van de sloop van de zwembaden. Het Limburgs Landschap heeft beoogt deze historische weg zowel beter herkenbaar alsmede beter beloopbaar te maken. Daarvoor hebben we gebruikt van Kunrader steen, een natuursteen product.

Samenwerking
Het Limburgs Landschap werkt haar plannen uit en bespreekt die o.a. met vertegenwoordigers van het IVN, de NV Theodora, Dorpsplatform Elsloo, de Stichting Sponsorgelden en de gemeente Stein.


Eerste artikel: 24.10.2023

"Deze eikenlaan word gekapt! In totaal 39 bomen. Bezwaar maken bij gemeente"

Staat er op een groen geplastificeerd briefje dat aan het toegangshek hangt van het Kasteelpark, ingang Slakweg bij Medammerweide in Elsloo. Een goedbedoelde en sympathieke oproep van een bomenvriend en natuurliefhebber. 

Op 5 oktober 2023 is de vergunning voor kap van deze bomen door de gemeente verleend. Daar lezen we:
Tegen dit besluit kan met ingang van 6 oktober gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening. Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet.
(in de publicatie van de gemeente stond eerst 6 november als ingangsdatum van de bezwaartermijn, maar dat bleek een fout.... Met dank aan Het Limburgs Landschap voor hun opmerkzaamheid en delen met ons)

U kunt natuurlijk bezwaar gaan indienen, maar ik zou vertrouwen op de kennis en kunde van Het Limburgs Landschap, zodat we straks weer een fraaie toegangslaan naar het Kasteelpark hebben.
Trouwens uw bezwaar zal wellicht niet veel uithalen, want de vergunning is al verleend en het werk zal ondanks eventueel ingediende bezwaren toch mogen starten.
Maar de communicatie hierover moet wel een leermoment zijn voor de betrokken instanties Het Limburgs Landschap en de gemeente Stein.

Overigens heeft Het Limburgs Landschap op 25 oktober het projectplan aan de toegangspoort opgehangen. Nu kan iedereen er kennis van nemen.


Hier de aanvraag en het besluit:
Publicatiedatum 09.10.2023
Besluit omgevingsvergunning
• 
De gemeente heeft op 5 oktober 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000194 voor het uitvoeren van kap- en herplant-werkzaamheden in kasteelpark Elsloo aan de Slakweg omg. te Elsloo op (kadastraal bekend Elsloo, C 3510). De  vergunning is verleend. Meer info ⇢

Publicatiedatum 17.08.2023
Aanvraag omgevingsvergunning
• Z2023-00000194 Op 18 juli 2023 is een aanvraag ontvangen voor kappen en aanleggen van een laan in kasteelpark Elsloo (gelegen Slakweg ong. te Elsloo, kadastraal bekend Elsloo C 3510). De aanvraag betreft de volgende activiteiten: het kappen of vellen van houtopstand en het uitvoeren van werk of werkzaamheden


Reuring op Facebook
Op de facebookpagina "De bès van Aelse es se..."  ⇢ is een foto gepost van dat briefje aan het toegangshek, waarna de instemmende reacties binnenstromen. Bezorgde reacties en veel frustratie. Een enkeling probeert nog uit te leggen dat er niet "zomaar" gekapt wordt maar dat er een plan aan ten grondslag ligt waarin herplant is opgenomen. De bomen zijn scheef gegroeid waardoor er niet langer sprake is van een "statige laan". 

Vooral de frustratie had voorkomen kunnen worden. Als Kasteelpark-eigenaar Het Limburgs Landschap maar de moeite had genomen om het rapport "Reconstructie laanbeplanting Slakweg" op haar website te publiceren. Het rapport dateert van 22 maart 2021 (ja, u leest het goed 2021 !) Tijd genoeg gehad zou je dus zeggen.

Het Limburgs Landschap heeft de actuele werkzaamheden op haar site vermeld, maar ook daar staat deze bomenkap niet bij. Naar website Het Limburgs Landschap ⇢

Maar ook de gemeente had bij de vergunningaanvraag en/of -besluit dit rapport kunnen toevoegen of ernaar kunnen verwijzen. Ook niet gebeurt. Dat is een euvel dat sowieso aan de meeste vergunningen kleeft: vooral zo weinig mogelijk ter zake doende informatie verstrekken; alleen dat wat wettelijk en juridisch verplicht is.

Achterstallig onderhoud
Ook heeft Het Limburgs Landschap natuurlijk jarenlang achterstallig onderhoud van het Kasteelpark gedoogd en daarmee de frustratie aangewakkerd. Het gros van de Elsloonaren vindt dat "hun" Kasteelpark er op achteruit gegaan is sinds de gemeente Stein in 2014 het landgoed overdroeg. Lees het bericht hierover uit 2014 ⇢
Door de brandnetels zie je het bos niet meer... Omgevallen bomen blijven gewoon liggen. De reconstructie van de helling bij het theehuisje en de aanleg van een ondergrondse opslag kon ook niet ieders goedkeuring wegdragen. De nieuwe grindlaag op diverse paden blijkt rolstoel-onvriendelijk te zijn. Kortom, er is veel gemopper over het Kasteelpark. 

Lees hier het rapport
Geconfronteerd met de reacties heeft Het Limburgs Landschap ons het rapport toegestuurd om te publiceren, in de hoop dat de bezorgdheid daarmee afneemt.
Wij werken daar graag aan mee en u kunt het rapport "Reconstructie laanbeplanting Slakweg"
HIER LEZEN/DOWNLOADEN ⇢

 

Wij lezen op pagina 1 in elk geval de aanleiding:
De Slakweg is een in potentie monumentale laan, die de zuidelijke toegang tot het kasteelpark Elsloo vormt. Als een van de belangrijke toegangswegen tot het kasteelpark is het van groot belang dat de Slakweg een representatieve uitstraling kent. Door achterstallig onderhoud ziet de boomstructuur echter niet uit als een in potentie monumentale laan. De bomen geven geen eenduidig beeld; ze hebben dubbele toppen, groeien scheef of hebben zware overhangende takken. Daarnaast zijn de bomen onderhevig aan lichtconcurrentie door de beplanting van de oprukkende bosrand. Hierdoor wordt de weg zowel fysiek als visueel steeds smaller en komen de laanbomen verder in de verdrukking.

De huidige laanstructuur met zomereiken ontbeert als gevolg van achterstallig onderhoud uitstraling. Een inhaalslag in het beheer en onderhoud is hier intussen een gepasseerd station, omdat de bomen door scheefstand en ‘misvormde’ kronen geen volwaardige landgoed-waardige laan zullen vormen.

Bovenstaande heeft geleid tot de keuze van Stichting het Limburgs Landschap voor het rooien van de bestaande laan en het maken van een nieuwe start. Nu de huidige bomen nog relatief jong zijn, is het vervangen van de laan minder pijnlijk dan wanneer een monumentale oude laan vervangen moet worden. Het beeld van de laan hersteld zich na nieuwe aanplant relatief snel. Ook biedt het de mogelijkheid om een goede nieuwe start te maken met beheer en onderhoud. Stichting het Limburgs Landschap heeft daarom bewust nu gekozen voor vervanging van de laan.

 

 

 

Artikel De Limburger 01.11.2023 ⇢

  • Laatste update op .
Baer
Gezwam
Ik erger me aan de vele taal- en spelfouten in de berichten afkomstig van Elsloo.info.

Die meneer/vrouw moet nodig de Smurfenregel bijgebracht worden.
Verder inhoudelijk wel serieus en relevant.

0
Wim Hanssen
Gezwam
Beste mevrouw/mijnheer Baer

Inderdaad moet ik erkennen dat in dit artikel een viertal taalfouten waren geslopen. Ik heb die ondertussen gecorrigeerd.

In: "Deze eikenlaan word gekapt! In totaal 39 bomen. Bezwaar maken bij gemeente" heb ik “word” niet gecorrigeerd naar “wordt” omdat het een quote van het briefje is.

Misschien handiger om mij in de toekomst per email op taal-spel-en stijlfouten te attenderen. U kunt dit doen via redactie@elsloo.info

We hopen dat u desondanks elsloo.info blijft bezoeken.

Met vriendelijke groeten
Wim Hanssen
redactie elsloo.info


0
Jan Meijers
Een 10 is voor de meester
0
Jo Kostons
Bomenkap kasteellaan
Cultuurhistorisch discutabel.
Medammerweide was 70 jaar geleden gewoon een weide met doorgaande "veldweg" achterkant park.
Geen laan. Hoofdingang Kasteelpark bij Julianakanaal.


0
Jan Meijers
Bomenkap
Beste mensen ,
We hebben in Nederland het zo geregeld dat er vanachter een bureau beleid wordt gemaakt.
Het Limburgs Landschap is niets anders dan een prachtig orgaan waar vele grote bazen hun schaapjes op het droge hebben.
Dat is bij al die privaatrechtelijke overheids instanties.
Dat zal alleen maar toenemen.
De staat is niet meer in staat om staat te zijn.
Neo liberalisme noemen we dat. Na 22 november gaat dat echt niet beter worden.
Alle optimisme bij de rechtse kiezers ten spijt.
Het Limburgs Landschap maakte zich nog druk over een kabouterhuisje in een oude grote boom.
“Dat kan toch niet schroeven draaien in zo een mooie boom “
Nee mooie bomen kappen dát is fijn.

Er zal ook hier wel weer iemand last van jeuk aan zijn beurs hebben gehad.
Fijne kerstdagen

1
Lambert Gouder de Beauregard
Kasteellaan
Laat de bestaande bomen staan; ze zijn in goede conditie. Het is doodzonde; laat de natuur zijn gang gaan.
4
Greumel
Zomereiken zijn oersterk
De te kappen bomen zijn zomereiken. Zomereiken (Quercus robur) zijn zéér bestand tegen het uitzagen van takken en stamdelen. Dat komt door het grote gehalte aan looizuren die zich in zowel (oude) houtvaten en schors bevinden. Dat looizuur verhindert dat schimmels en bacteriën het hout aan kunnen tasten. Eiken kunnen daarom, ondanks forse aantasting van takken en stam, een grote ouderdom bereiken. Het hout van eiken is bovendien het stevigste en sterkste hout ter wereld. Afgestorven eikenbomen kunnen met gemak ruim 20 jaar na hun dood nog rechtop blijven staan, afgestorven takdelen zelfs nog veel langer. Eikenbomen zullen nooit aan stabiliteit inboeten, behalve als de bodem waarin ze geworteld staan instabiel wordt of zal worden.
Deze bomen zijn oké, jullie zijn oké, wij zijn allemaal oké, maar het Limburgs Landschap is in deze een beetje minder oké.

4
Laat reactieformulier zien