Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Herinrichting Dr. Poelsstraat - Ch. de Geloesstraat

maps dr.poelsstraat elsloo

Op 4 april 2016 starten de werkzaamheden aan de Dr. Poelsstraat, te weten een nieuwe riolering, fundering en trottoir.

De werkzaamheden worden gestart vanaf de zijde met de Charles de Geloesstraat. Vanaf deze zijde zal in moten gewerkt worden totdat de gehele straat voorzien is.
Aan het einde van de uitvoeringsduur, naar verwachting medio juni 2016, zal de straat in zijn geheel worden voorzien van een nieuwe asfaltconstructie.
Ook wordt dan tegelijkertijd de laatste laag asfalt in de Charles de Geloestraat aangebracht.

Gedurende de werkzaamheden is de Dr Poelsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.
De hulpdiensten zijn inmiddels ingelicht over de aanstaande werkzaamheden.

Op de dag dat het vuilnis wordt opgehaald kunnen de bewoners van de Dr Poelsstraat hun vuilnis op de gebruikelijke manier buiten zetten.
De aannemer zorgt ervoor dat de vuilnis geledigd wordt en dat de bak weer voor de deur wordt terug gezet. Wij vragen wel om het huisnummer duidelijk op de vuilnisbak te vermelden.

Tijdens de uitvoering zullen loopstroken beschikbaar zijn voor voetgangers. In bepaalde periodes zijn de woningen niet bereikbaar voor een auto.
De aannemer, van den Berk, zal de bewoners persoonlijk hiervan op de hoogte stellen middels een brief. Via deze nieuwsbrief zullen wij in zijn algemeen de voortgang van de werkzaamheden doorgeven.

Wij willen u vragen de instructies van de aannemer op te volgen om zo de orde, veiligheid bij u in de straat en de voortgang in de planning te waarborgen.

Contactgegevens
Eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden in de Dr. Poelsstraat is de opzichter van de gemeente: de heer Rens Joris. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 06-11 04 68 38, of via e-mail: viaadviesbv@kpnmail.nl.
Indien de heer Joris niet bereikbaar is, kunt u ook de directievoerder van de gemeente bellen. Dit is de heer Jose de Leon, bereikbaar onder telefoonnummer 06-18 84 35 34 of via e-mail: j.deleon@rainfra.nl.
Voor overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: telefoonnummer 046-4359393.


Bewonersavond herinrichting Dr. Poelsstraat - Ch. de Geloesstraat

ChdeGeloesstraat herinrichting

Op woensdag 17 juni aanstaande vindt om 19.30 uur de derde bewonersavond plaats over de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Maaslandcentrum (Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo). Omwonenden worden hier per brief voor uitgenodigd.

Wateroverlast
Tijdens de eerste twee informatiebijeenkomsten is met name stilgestaan bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomsten is tevens naar voren gekomen dat met name de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens deze derde bijeenkomst met de bewoners gedeeld.

Meer informatie over dit project staat op de website van de gemeente Stein www.gemeentestein.nl >


Op woensdag 13 mei aanstaande vindt om 19.30 uur de tweede bewonersavond over de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een eerste herinrichtingsvoorstel gepresenteerd. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Maaslandcentrum (Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo). Omwonenden worden hier per brief voor uitgenodigd.

Presentatie inrichtingsvoorstel
In maart jl. heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij de gemeente Stein samen met omwonenden een beeld heeft gevormd van de huidige situatie. Omwonenden werden in de gelegenheid gesteld knelpunten, mogelijke oplossingen en wensen met betrekking tot de herinrichting van deze straten in te brengen. Op 13 mei aanstaande presenteert de gemeente een inrichtingsvoorstel dat gemaakt is op basis van inbreng van omwonenden tijdens de eerste bijeenkomst. Aanwezigen worden weer in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

Meer informatie over dit project staat op de website van de gemeente Stein www.gemeentestein.nl >


1e bewonersavond maandag 23 maart 2015

De gemeente Stein gaat de Dr. Poelsstraat en de Ch. de Geloesstraat in Elsloo herinrichten. Aan Ingenieursbureau Plangroep Heggen BV is opdracht verstrekt om samen met inwoners en andere betrokkenen een herinrichtingsontwerp op te stellen. Om de wensen en suggesties van inwoners te inventariseren, wordt er op maandag 23 maart aanstaande om 19.30 uur in het Maaslandcentrum de eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Omwonenden worden hier per brief voor uitgenodigd.

Doel van de bijeenkomst
Bewoners worden tijdens de bijeenkomst op 23 maart in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken welke knelpunten, suggesties en wensen er zijn op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomst wordt dan ook nog geen inrichtingsplan gepresenteerd. Na deze bijeenkomst worden alle aangereikte suggesties op haalbaarheid en uitvoerbaarheid (onder andere verkeerstechnisch, veiligheid en budgettair) getoetst.

Wethouder Danny Hendrix: 'In het verleden vertelde de gemeente meestal hoe een straat het beste heringericht kon worden. Sinds 2010 passen we bij dit soort projecten de werkwijze toe om in de beginfase ons oor bij de inwoners te luisteren te leggen en de uitwerking ervan terug te koppelen. Zij weten namelijk wat er speelt in hun straat en hun buurt. Inwoners tonen hierdoor meer betrokkenheid, hetgeen leidt tot een beter en een meer gedragen ontwerp.'

Verder verloop
De resultaten van deze eerste bijeenkomst worden in een volgende bewonersavond gepresenteerd en ter discussie aan de aanwezigen voorgelegd.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien