Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Fusie Basisonderwijs Elsloo in 2017

KINDCENTRUM AELSE

In een eerder stadium hebben o.a. de raadsfractie CMB maar ook de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo hun zorgen geuit over de te verwachten verkeersproblemen naar aanleiding van de scholenfusie in Elsloo en de concrete invulling daarvan. 

En inderdaad ampel enkele dagen na de start van schooljaar 2017/18 is het al prijs: ouders, omwonenden en CMB maar ook DOS constateren gevaarlijkse situaties en uiten hun bezorgdheid.

Hieronder de brieven van CMB en DOS op 31 augustus aan het college van B & W.

Klik op krantenartikelen voor vergroting.


Brief CMB

Geacht college,

Middels dit schrijven vraag ik uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom de scholen in Elsloo.
Deze week zijn de scholen begonnen en door de keuze van een onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn er aanzienlijk meer verkeersbewegingen gekomen dan in het verleden.
Zowel uit signalen van de ouders alsook eigen waarnemingen ter plaatse heb ik ervaren dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie welke het rechtvaardigt dat deze op korte termijn verkeersveiliger wordt.
Ik dring er op aan met spoed een verkeerskundige naar de huidige situatie te laten kijken.

Zo blijkt dat er in de Burg Maenenstraat sprake is van toenemende vervoersbewegingen omdat ouders naar meerdere scholen moeten gaan voor hun kinderen te brengen.
Het zou zeker geen overbodige luxe zijn als in de buurt van het MLC een zebrapad zou worden aangelegd zoals dat onlangs gebeurd is bij de Triviant in Stein zodat er sprake is van een veiligere oversteek.

Ook blijkt dat de parkeerplaats bij de Augustinusschool in de Monseigneur D’arbergstraat al voor 8 uur vol staat met auto’s van buurtbewoners, medewerkster van de school en het zorgcentrum waardoor er nauwelijks parkeergelegenheid is voor de ouders die hun kinderen naar school moeten brengen.
Omdat ouders geen parkeerplek kunnen vinden ontstaat er een chaotische verkeerssituatie aldaar en bied het zebrapad wat nu voor de Augustinusschool ligt zeker onvoldoende garantie voor een veilige oversteek.  

Vooruitlopend op definitieve maatregelen zou het wenselijk zijn als de medewerkers van de school en het zorgcentrum hun auto zouden plaatsen bij het maaslandcentrum, omdat aldaar voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn zodat er ruimte ontstaat voor de ouders om hun kinderen op een verkeersveiligere wijze naar school te brengen. parkeren.
Gelet op de huidige verkeersonveilige situatie dring ik er bij Uw college op aan met spoed passende maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid ten goede komen.

Indien nodig ben ik gaarne bereid om dit met enig beeldmateriaal toe te lichten.

Vertrouwende op een spoedig bericht uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten,

Chantal Meijers, namens CMB


Brief DOS

Elsloo, 31 Augustus 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college:

Onderwerp
Verkeerssituatie basisonderwijs Elsloo

De scholen zijn deze week weer begonnen. In Elsloo is er sprake van een nieuwe situatie met betrekking tot het Kindcentrum Aelse. Hoewel wij ons realiseren dat ieder begin altijd wennen is zouden we toch graag aandacht vragen voor het volgende.

Nu al tekent zich af dat het rondom de Augustinusschool heel erg druk met auto’s is. Parkeren (niet altijd op toegestane locaties) leidt tot onveilige situaties. In deze school is de onderbouw gesitueerd, dus jonge kinderen die nog niet zelfstandig naar school gaan.

Wij vragen het college het volgende:
1. Welke afspraken zijn met Kindcentrum Aelse gemaakt rondom de verkeerssituatie?
2. Hoe wordt e.e.a. gemonitord?
3. Wanneer worden eventuele passende maatregelen genomen?

Indien nodig doen wij de suggestie te onderzoeken of een zebrapad ter hoogte van het Maaslandcentrum de looproute tussen onderbouw en middenbouw veiliger maakt.

Julie Meijers DOS


De nieuwe naam van de 4 gefuseerde basisscholen in Elsloo: Kindcentrum Aelse.

Een kleine 500 kinderen waren op donderdag 15 juni getuige van de feestelijke bekendmaking in het Maaslandcentrum.

Wat is een Kindcentrum? U leest het hier >

Kogel door de kerk: Elckerlyc-school dicht (en Poolster op termijn)

BasisOnderwijsElsloo logoIn De Limburger van 22 april is bekend gemaakt dat Esther Nieuwenhuysen de nieuwe directrice wordt van de nieuwe fusieschool in Elsloo.

Op 14 april 2017 is bekend gemaakt dat Jenaplanschool Elckerlyc aan de Burg Eussenstraat deze zomer voorgoed sluit; het gebouw wordt overgedragen aan de eigenaar de gemeente Stein.

De tweede school die op termijn gaat sluiten is De Poolster aan de Dross Essersstraat, als tenminste de leerlingaantallen in de verwachte negatieve spiraal blijven ontwikkelen.

Met de St. Augustinusschool en St.Jozefschool hebben partijen gekozen om de bouwtechnisch beste en jongste gebouwen aan te houden. Ook zijn deze gebouwen geschikt voor een andere manier van les geven: meer in het belang van het kind met meer activiteiten per dag waar het uit kan kiezen.

Verkeerstechnisch zijn er wel wat negatieve kanttekeningen bij deze keuze te maken. Zeker als men bedenkt dat de klassen vanaf deze zomer over de 3 resterende locaties verdeeld gaan worden.

Groepen 1-2-3 gaan naar de St. Augustinusschool. De St. Jozefschool gaat de groepen 4-5-6 verwelkomen. En de groepen 7-8 gaan naar de Poolster.

De naam van de nieuwe fusieschool wordt nog voor de zomer bekend gemaakt en de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur loopt.


 Zorgen CMB om scholenfusie in Elsloo

De CMB fractie in de Steinse gemeenteraad maakt zich zorgen over de snelheid en correctheid waarmee de fusie tussen de 4 Elsloose scholen wordt ingezet en stelt daarom vragen aan het college van Burgemeester en wethouders.

Met name uiten zij hun zorgen over het Jenaplan-onderwijs, het gelijkwaardige partnerschap van Elckerlyc, de start in augustus 2017 terwijl de voorbereiding nu nog lopen, de consequenties voor de ouders die het risico lopen dat kinderen uit één gezin op verschillende scholen zitten en de financiële gevolgen voor de gemeente. Tevens hebben zij graag inzage in de uitkomst van een enquete die Kindante in 2016 hield onder de ouders.
Lees hun zorgen in onderstaand artikel in De Limburger van 1 maart 2017.

 

Basisonderwijs Elsloo: van 4 naar uiteindelijk 2 schoolgebouwen

De kogel is weliswaar afgevuurd maar blijkbaar nog niet helemaal door de kerk... Dat blijkt in elk geval uit het onderstaand artikel vandaag in De Limburger.

De 4 scholen gaan resorteren onder 1 schoolbestuur (Kindante) en het wordt 1 fusieschool met een nieuwe naam, een nieuw concept en missie & visie.

Voorlopig wordt nog les gegeven in 3 gebouwen omdat daarvoor het leerlingaantal nog voldoende is. Maar bij de voorspelde kinderdaling zullen uiteindelijk nog slechts 2 schoolgebouwen overblijven. Laten we daarvan uitgaan: welke 2 huidige gebouwen hebben uw voorkeur? Vul de onderstaande poll in.

Houdt u daarbij ook rekening met bereikbaarheid, verkeersdrukte etc want vanaf komend schooljaar kan het zijn dat als u meerdere kinderen op het basisonderwijs in Elsloo heeft zitten, deze niet a priori in hetzelfde schoolgebouw zullen vertoeven! Want niet alle locaties zullen aan de groepen 1-8 les gaan geven.
De plannen worden pas definitief als de verschillende medezeggenschapsraden (bestaande uit ouders en onderwijzers) met de fusie instemmen. Meer informatie op de fusiewebsite > 

POLL

In februari/maart 2017 konden bezoekers aan onze website een Poll invullen aangaande welke schoolgebouwen hun voorkeur hadden om open te blijven. Hier de uitslag:
Uitslag enquete fusie scholen april 2017

Begin februari hebben de ouders onderstaande nieuwsbrief ontvangen:

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de toekomst van de vier basisscholen in Elsloo. Zoals bekend zijn de onderwijsstichtingen MOVARE en Kindante, in goed overleg met de gemeente Stein, gezamenlijk het traject gestart om van vier basisscholen naar één nieuwe school te gaan.

Er wordt al een aantal maanden hard gewerkt aan de vormgeving van die nieuwe school, die er per 01-08-2017 moet zijn. Dat werk wordt verricht door de leden van de vier teams, hun leidinggevenden, ouders die deel uit maken van verschillende werkgroepen en de gemeente Stein die alle ontwikkelingen volgt. download de nieuwsbrief hier >


Degenen die niet in de gelegenheid zijn om het proces van de nieuwe school actief mee gestalte te geven, willen natuurlijk wel graag op de hoogte blijven van de voortgang. 

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken voor u op een rij. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u terecht bij de leidinggevende van uw school. 

Per 1 augustus 2017 start de nieuwe school in Elsloo. 
De vier scholen gaan fuseren en de nieuwe school wordt vorm gegeven op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent: een nieuwe missie, een nieuwe visie, een nieuwe naam en een nieuw ontwikkelingsconcept. 

Kindante wordt het verantwoordelijke schoolbestuur voor deze nieuwe school.
Jenaplanschool Elckerlyc wordt daarom door MOVARE overgedragen aan Kindante.

De school start op 1 augustus 2017 op drie locaties. De leerlingenaantallen zullen nog zodanig groot zijn dat drie locaties nodig zijn. In de toekomst wordt op twee locaties onderwijs geboden. Er wordt momenteel door de schoolbesturen en de gemeente Stein onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn. 

De groepen 1 t/m 8 worden vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018 verdeeld over de drie locaties. Nadat duidelijk is welke van de nu nog vier schoolgebouwen in gebruik blijven kan een verdeling worden vastgesteld welke groepen in welk gebouw worden ondergebracht.
Dat betekent dat niet op iedere locatie groep 1 t/m 8 wordt aangeboden. 
Voor ouders heeft dat tot gevolg dat het nog niet duidelijk is op welke locatie uw kind op 1 augustus 2017 onderwijs krijgt.  De veranderingen die nodig zijn voor de nieuwe school hebben meteen gevolgen voor kinderen en ouders. Het kan immers betekenen dat één van uw kinderen op locatie A onderwijs krijgt en het andere kind op locatie B.  We streven ernaar om uiterlijk vóór 1 april 2017 duidelijkheid te bieden over welke gebouwen in gebruik blijven en welke leerjaren in welk gebouw komen. Zoals gebruikelijk wordt de groepsindeling van uw kind en welke leerkracht uw kind krijgt na de meivakantie duidelijk gemaakt.

Allerlei zaken worden goed doordacht.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan inlooptijden bij de start van de schooldag en de wijze waarop het overblijven en de naschoolse opvang is geregeld. Om dat goed te regelen nemen we ouders en kinderen mee in het nadenken over de goede oplossingen.
 U krijgt op korte termijn via de medezeggenschapsraden een vragenlijst over de gewenste schooltijden van de nieuwe school.
Op basis van de antwoorden die ouders geven, wordt hier een besluit over genomen.  De vragenlijst bevat mogelijk ook andere onderdelen, waarmee we uw mening over een aantal zaken willen peilen. Dat is helpend om de goede keuzes te kunnen maken.

Hoe verder?
Op dit moment zijn projectgroepen aan de slag om de Fusie Effect Rapportage (FER) op te stellen (zie nieuwsbrief november 2016). De FER bevat de uitgangspunten van de fusieschool. Het draaiboek en de toekomstplanning van de school vindt u in de nieuwe schoolgids en het nieuwe schoolplan. Ook over deze twee documenten geeft de MR (Medezeggenschapsraad) haar mening in de vorm van advies of instemmingsrecht.

In een volgende nieuwsbrief geven we uitleg over de inhoud van de FER, schoolplan en schoolgids. Ook de gemeente Stein voegt haar zienswijze op de fusie toe aan de FER.  Deze FER wordt voor de carnavalsvakantie aan de vier MR’en gestuurd. De MR’en worden gevraagd om binnen zes weken aanvullende vragen te stellen en vervolgens wel of geen instemming te geven. 

De FER moet vóór 1 mei 2017 aan het Ministerie van Onderwijs worden aangeboden.  Indien de MR’en instemmen met de FER, wordt hen ook nog apart gevraagd met de fusie als geheel in te stemmen. Indien dit gebeurt, is de fusie een feit.

Gezamenlijke website in de lucht!
Zoals eerder aangekondigd krijgen de vier scholen een gezamenlijke website waarop regelmatig updates geplaatst worden over de laatste ontwikkelingen over de nieuwe fusieschool. De website is vanaf donderdag 9 februari 2017 in de lucht: www.basisonderwijselsloo.nl

Op de huidige websites van de vier scholen vindt u geen informatie meer over het fusieproces. De huidige websites worden uiteraard wel nog gebruikt voor actuele informatie over de school zelf. Uiteraard blijven we belangrijke informatie via nieuwsbrieven met ouders delen. De volgende neiuwsbrief verschijnt in de week van de carnavalsvakantie. Wij blijven u op de hoogte houden van de stappen in dit mooie proces.

  • Laatste update op .
redactie
zinloze poll
Inderdaad is het feitelijk een zinloze poll... zoals alle polls...

Want de gemiddelde inwoner heeft meestal geen invloed op de uiteindelijke keuze.
Ouders hebben in dit geval wel enige invloed via hun medezeggenschapsraad en enquetes door de scholen.

Die keuze wordt gemaakt op praktische gronden, waaronder neem ik aan ook de kwaliteit, de ligging en de bereikbaarheid van de schoolgebouwen.

Een poll is niets meer of minder dan een instrument om mensen naar hun mening te vragen.

En de uitslag is ook niet altijd objectief, die wordt vaak gemanipuleerd door (groepen) belanghebbenden. De ene partij is wat fanatieker en creatiever met het mobiliseren van stemmers dan een andere.
Dus bekijk de uitslag met de nodige scepsis.


0
Fred Acepalm
Vul dit niet in, is stemmingmakerij
Wat een zinloze poll. De keuze voor welke gebouwen open blijven wordt namelijk niet gemaakt op basis van wat mensen 'handiger' vinden.
0
Laat reactieformulier zien