Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Definitief geen schermen langs spoor in 2018

Eindelijk het verlossende antwoord!! 

De geluidswal die het rijk wilde plaatsen langs de spoorlijn in Beek en Elsloo gaat definitief niet door.

De Staatssecretaris heeft gisteren het besluit ondertekend en daarmee is het protest van de omwonenden voor 100% gehoord! (Mag ook wel eens gezegd worden).

Zonder verder in detail te treden, is tegen de protestgroep ‘Nee, tegen railschermen’ veelvuldig gezegd dat ze geen enkele kans maakten…. Het tegendeel blijkt waar. Het is voor de actiegroep een enorme opsteker, maar ook voor de toeristen die hier komen, en de reizigers die langs de eerste plooien van Limburg voorbij zoeven… En de politiek die dit cadeautje kunnen uitventen, nog net voor de verkiezingen…

Kortom, alleen maar winnaars volgens Stichting Woonbelangen Elsloo (tekst met dank aan Dion Groenestijn)


Persbericht, gemeente Stein en Beek van 19 maart 2018

Sanering spoorweglawaai Beek-Elsloo: geluidschermen niet noodzakelijk

De colleges van de gemeenten Beek en Stein zetten zich al enkele jaren in om het spoorweglawaai langs het spoortraject Beek-Elsloo te verlagen. Mede op nadrukkelijk verzoek van de betrokken inwoners is gekeken naar alternatieve manieren om de gewenste geluidsreductie te realiseren, anders dan met geluidsschermen.

Saneringsprogramma
Uit onderzoek blijkt dat het gewenste effect ook met raildempers en gevelmaatregelen gerealiseerd kan worden. De gevelmaatregelen zijn slechts bij een beperkt aantal woningen nodig. De resultaten van dit onderzoek staan in een saneringsprogramma dat bij de staatssecretaris van I&W is ingediend. Begin maart is ingestemd met dit saneringsprogramma. Concreet betekent dit dat het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor niet nodig is en dat er subsidie van het rijk is gekregen om alternatieve maatregelen te treffen.

Inspanningen hebben geloond
Wethouder Danny Hendrix (gemeente Stein) zegt mede namens collega-wethouder Wachelder (gemeente Beek): “We hebben de signalen van de inwoners destijds ter harte genomen en zijn ermee aan de slag gegaan. Met deze alternatieve oplossing wordt recht gedaan aan de duidelijke wens van omwonenden die zich sterk tegen de komst van geluidsschermen hebben uitgesproken. Onze inspanningen én die van de klankbordgroep hebben zich geloond!”

Onderzoek gevelmaatregelen
Het betreffende besluit ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage in de gemeentehuizen van Beek en Stein. Daarna wordt met onderzoek naar gevelmaatregelen bij woningen begonnen. Inwoners worden hier nader over geïnformeerd.


Kijk waartoe een burgerinititatief kan leiden!
Gemeenten Beek en Stein gingen in eerste instantie klakkeloos achter het voorstel van ProRail staan en dat zou geleid hebben tot 4 meter hoge schermen langs een groot deel van de spoorlijn door Elsloo....
Meer informatie op Facebook (foto: embedded van facebook)

En nu zijn maatregelen als raildempers en woningisolatie opeens wel afdoende... Maar DOS-wethouder Hendrix sluit niet uit dat er nu mensen opstaan die WEL geluidsschermen willen...?! (zie krantenartikel beneden)

Uit het persbericht:

Onder voorbehoud van het nog te nemen collegebesluit laat wethouder Hendrix weten zeer positief te zijn over de oplossing die gevonden lijkt te zijn in een saneringsplan waarbij het plaatsen van geluidsschermen niet nodig is. Het gewenste effect wordt bereikt door het plaatsen van raildempers en het nemen van gevelmaatregelen. Daarmee wordt recht gedaan aan de nadrukkelijke wens van omwonenden die zich al eerder hebben uitgesproken tegen de komst van geluidsschermen.

Ook bij de onbewaakte spoorwegovergang in Catsop werd enkele jaren geleden in eerste instantie het ProRail-plan door de gemeente zonder morren en zonder enig eigen alternatief geaccepteerd. Alleen nadat een massaal bezochte bewonersavond uitliep op een protestbijeenkomst, ging de gemeente overstag.

Moraal van het verhaal....opkomen voor het burgerbelang loont !

De in het onderstaande krantenartikel aangehaalde bijeenkomst op 31 mei is alleen voor leden van de klankbordgroep; daarna worden alle bewoners geinformeerd.

DDL 20170510 Elsloo geen schermen langs spoor

klik op afbeelding voor vergroting

Railschermenproject Beek-Elsloo

Stein, 30 maart 2012

De Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) van de gemeenten Beek, Nuth en Stein heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie toegekend gekregen om samen met ProRail een aantal geluidschermen te realiseren langs het spoor in Beek-Elsloo. Deze schermen zijn nodig voor de geluidsanering van een zeventigtal woningen langs het spoor die een te hoge geluidsbelasting hebben volgens de Wet geluidhinder.

Zodra ProRail het ontwerp voor de geluidschermen heeft afgerond organiseren de betrokken partijen gemeenten Beek, Stein en Prorail een informatieavond voor betrokken bewoners. Deze ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Dit zal niet eerder zijn dan het voorjaar van 2013.

Het vereiste akoestisch rapport is onlangs goedgekeurd door het Ministerie en nu is ProRail aan zet om een schermontwerp op te stellen. Er zullen nog heel wat treinen langs rijden voordat de geluidschermen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Niet alleen moet er bekeken worden of er leidingen in de weg liggen. Ook moeten de gemeenten Beek en Stein kijken naar de inpasbaarheid in het bestemmingsplan, de welstand toetsing, de afgifte van een omgevingsvergunning etc. Dat kost tijd.

Voor meer informatie of vragen kunnen mensen zich wenden tot de IMD Beek-Nuth-Stein (tel. 046-4363515 of 046-4363514.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien