Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Mobiliteitsplan Stein 2020

In 2020 is door de gemeente Stein het Mobiliteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Stein de komende jaren vorm geeft aan het verbeteren van haar infrastructuur, wegennet, verkeersveiligheid etc. Kortom, hoe Stein gaat werken aan haar mobiliteit, op weg naar een bedrijvige en bereikbare gemeente.

De aanleiding voor het Mobiliteitsplan waren:
1.
Van 2017 tot en met 2019 heeft de gemeente samen met inwoners in alle kernen Verkeersarrangementen doorlopen. Elsloo was in 2017 als eerste kern aan de beurt. De Verkeersarrangementen gaven op onderdelen aanleiding voor beleidswijzigingen; o.a. wat betreft een andere omgang met vrachtverkeer en aandacht voor inclusiviteit, wat betreft inwoners met een beperking en hun mobiliteit (meer info)
2.
Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoerplan liep tot en met 2018 en is dus verlopen.
3.
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit: duurzame mobiliteit, snelfietsverbindingen (zoals bijv. Maastricht-Chemelot) en een andere kijk op openbaar vervoer, vragen om nieuw beleid.
4.
In het kader van de nieuwe Omgevingswet is Stein bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie; het Mobiliteitsplan sluit aan op de thema's uit die omgevingsvisie. Hiervan noemen we: sociale en vitale wijken, gezonde en veilige leefomgeving, versterken unieke omgevingskwaliteiten, een bereikbare en bedrijvige gemeente en de energietransitie.

Inwoners betrokken bij opstelling
Het Mobiliteitsplan is gezamenlijk met alle ambtelijke belanghebbenden en een extern adviesbureau opgesteld. Vertrekpunten daarbij waren de resultaten uit de doorlopen Verkeersarrangementen. Het concept is in september aan de gemeenteraad voorgelegd.  Daarnaast is een enquete uitgezet onder de inwoners om te peilen hoe de gemeente er qua mobiliteit voor staat. Navraag heeft geleerd dat eerdere participanten bij de Verkeersarrangementen, inwoners en DOP-pen, vreemd genoeg niet meer bij dit Mobiliteitsplan betrokken zijn.
Het enquete-instrument kan in de toekomst opnieuw worden ingezet om de effecten van het nieuwe Mobiliteitsplan te toetsen.

Bezuinigingen
Bij het vaststellen van de Verkeersarrangementen 2017/2019 zijn financieele middelen opgenomen in de begroting om verkeer- en mobiliteitprojecten uit te voeren. Gezien de benodigde bezuinigingen om de begroting 2021 en latere jaren op orde te krijgen, is gekeken welke projecten toch nog gerealiseerd kunnen worden binnen het nieuwe, lagere budget. 
In het Meerjarig Investeringsplan zijn de volgende budgetten opgenomen voor mobiliteit:
2021: 2.031.500 euro
2022: 261.500 euro
2023: 260.500 euro
2024: 235.500 euro

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg hebben gezamenlijk hun ambities verwoord in de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg en die moet resulteren in een actieve, gezonde en duurzamere en inclusieve mobiliteit.

Voorgenomen projecten
Wat het MIP (Meerjaren Investerings Plan) beperken we ons tot de voorgenomen projecten in Elsloo. Hier vindt u het totaaloverzicht voor de hele gemeente.

2021: 
- Reconstructie Jurgensstraat, naar eenrichtingsverkeer: kosten 1.000.000 euro
- Raadhuisstraat, parkeervakken en sluis: 30.000 euro
- Weg van Elsloo naar Groot-Meers, belijning, reflectoren, wildraster: kosten 470.000 euro
2022:
Geen projecten in Elsloo voorzien
2023:
Kruising Raadhuisstraat, aanleggen plateau en loopstrook: kosten 30.000 euro
2024:
Geen projecten in Elsloo voorzien
2025 en verder:
- Aanpak rotondes Steinderweg en Helmbloem: kosten 400.000 euro
- Herinrichting Michiel de Ruyterstraat, ook 30 km zone: kosten 1.300.000 euro
- Herinrichting Koolweg, naar eenrichting: kosten 1.250.000 euro
- Herinrichting Daalstraat Catsop, naar eenrichting: kosten 650.000 euro
- Herinrichting Grotestraat Meers: kosten 500.000 euro

De afgelopen jaren werden in Elsloo de volgende projecten uit het verkeersarrangement gerealiseerd: herinrichting Mergelakker, Dr Poelsstraat, Ch de Geloesstraat, Burg van Mulkenstraat, Stationsstraat, nieuwe rotonde Michiel de Ruyterstraat en toeritten, daarnaast kregen diverse straten een nieuwe asfaltlaag, tenslotte nog diverse kleinere voorzieningen uit het Verkeersarrangement zoals parkeerplaatsen bij nieuwe kerkhof, parkeerplaatsen bij St Jozefschool, parkeervakken Schuttersstraat, plateauverhogingen diverse kruispunten etc.

Waar we niets over horen is de herinrichting van het Dorine Verschureplein en daarmee samenhangend het weiland Pijpers waarover tijdens de reconstructie van de Stationsstraat een heel gedoe was (lees hier) De gemeente heeft dat grote weiland midden in het centrum van Elsloo voor 5 jaar gepacht met een optie tot koop. In eerste instantie bedoeld om aannemersmateriaal op te slaan van project Stationsstraat en later de aanpalende Jurgensstraat. En daarna? Er gaan al langer geruchten dat daar seniorenhuisvesting gerealiseerd zou gaan worden. Anderen zeggen zeker te weten dat daar een nieuwe Aldi-supermarkt komt. Nogmaals, het zijn geruchten... maar waar rook is, is vuur....immers waarom zou de gemeente dat weiland pachten met optie tot koop? Om zelf zaken te realiseren of om er een slaatje uit te slaan bij toekomstige commerciële projectontwikkeling?!

Maar misschien moet de politiek en de gemeente Stein ‘ns wat MINDER aan ASFALT en BETON denken en wat MEER aan de SOCIALE infrastructuur. Aan het welzijn van de mensen en alles wat daarmee samen hangt: werk, inkomen, sociale cohesie, geestelijke gezondheid, gezondheid in het algemeen etc. 

  • Laatste update op .
Paul.
Reconstructie Jurgensstraat, naar eenrichtingsverkeer wat 1 miljoen euro kost? Want dit schijnt niet geregeld te kunnen worden met een paar borden? De Raadhuisstraat voorzien van parkeer vakken en een sluis? We zien duidelijk wat voor een onveilige puinhoop dat geworden is in de Mauritsweg in Stein zelf. Een wild raster op de weg van Elsloo naar Groot-Meers?? voor 5 ton? Wildrasters werken nauwelijks. Er word veel meer geld uitgeven aan dit soort projecten dan dat de gemeente moet bezuinigen. Misschien moet de gemeente in het kader van behoorlijk bestuur en menselijke ethiek eens even stoppen met dit soort geld verslindende projecten en het bespaarde geld eens gebruiken daar waar het nodig is en niet zo als dit nu al jaren gaat, dit geld maar weg te halen bij het sociaal domein en de belasting betalende burgers.
0
Laat reactieformulier zien