Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Update 18.06.2022

„Geparkeerde auto’s in combinatie met een smalle rijbaan zijn daar het knelpunt. In overleg met de bewoners van de Stationsstraat is een reconstructie uitgevoerd. Een ideale situatie bereiken we niet door de beperkte ruimte.”
Aldus een woordvoerder van de gemeente Stein in dagblad De Limburger van zaterdag 18 juni 2022.

Inspraak
Typisch weer zo'n voorbeeld hoe de overheid omgaat met inspraak en burgerparticipatie. Allereerst zorgen dat de plannen al zo uitgebreid mogelijk zijn ingevuld, van tekening tot zelfs precieze maten en te gebruiken materialen. Daarna mogen de bewoners op DETAILS ook hun zegje doen. En dan gaat het over parkeerplaats voor huisnummer X kan beter voor huisnummer Y komen. En over de groenbeplanting bijvoorbeeld. Op de bewonersavonden spraken bewoners regelmatig hun zorgen uit over de breedte van de weg en over het aantal parkeerplaatsen en de ligging ervan. Maar daar was niet aan te tornen: wat de gemeente en het projectbureau voorschotelden was de meest optimale situatie binnen de richtlijnen van de Wegenverkeerswet.
Nu uit een enquete is gebleken dat de Stationsstraat (en Raadhuisstraat) in Elsloo een van de drie hotspots op parkeergebied in de gemeente Stein is, wordt de inspraak van de bewoners plots een maatje groter gemaakt dan zij in werkelijkheid was. Nog even en de bewoners zijn het schuld.

De parkeer- en passeerproblematiek in de Raadhuisstraat en Dorpstraat is een erfenis uit de tijd dat er nog geen auto's waren. Enkele jaren geleden hebben bewoners bij de inspraakprocedure van het Verkeersarrangement Elsloo al de suggestie gedaan om op de Raadhuisstraat en Kaakstraat eenrichtingsverkeer in te stellen. U kunt de afloop van dat plan zelf invullen...

Andere parkeerhorror
De andere parkeergruwelen in de gemeente zijn de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Stein en het brengen-en-halen bij alle basisscholen. Bij het winkelcentrum zijn de vakken te smal, het is onoverzichtelijk en onveilig.

Bij de scholen speelt dit probleem al jarenlang; je moet voor de aardigheid eens gaan kijken bij schoolbegin en - einde. Je weet niet wat je ziet. Alle oproepen ten spijt blijven ouders en grootouders hun kroost met de auto vervoeren in plaats van te voet of met de fiets. Oplossing? Scholen aan de rand van het dorp leggen. Met kiss-and-ride oprijlaan, gratis wifi, snellaadpaal voor auto en gratis drinkwater.


Update 24.01.2022

Problemen Stationsstraat worden toch aangepakt

Bijna een jaar nadat bewoners en raadsfractie CMB aan de bel trokken, gaat de gemeente Stein toch nog actie ondernemen in de Stationsstraat in Elsloo. Daar zullen de aanstaande raadsverkiezingen in maart wel een rol bij spelen.
(Wedden dat Rutte begin maart ook bekend maakt dat het kabinet voorlopig toch afziet van de ontkoppeling van de AOW...!! Met de nadruk op "voorlopig")

Allereerst worden bij het Kruidvat de parkeervakken bij het zebrapad opgeheven, waarmee oversteken op die plek in elk geval niet langer een kamikaze-actie blijft. Overigens waarschuwden bewoners al in 2018 voor die gevaarlijke situatie tijdens de inspraakavonden voorafgaand aan de herinrichting. De drogisterijketen zal ook te horen krijgen dat de laad- en losplek verplaatst wordt en dat ze geen reclameborden meer op de blindegeleidestroken mogen zetten. Hoe kom je er op....?!

Bewoners claimden dat de snelheid in de straat fors was toegenomen na de herinrichting; na meting blijkt dat die inderdaad iets hoger is geworden. Komt natuurlijk doordat er niet meer op de rijbaan wordt geparkeerd. Om de snelheid af te remmen  worden ijzeren paaltjes geplaatst waardoor de rijbaan smaller lijkt. Tevens wordt daarmee voorkomen dat over de schuine stoeprand gereden wordt. Tenslotte worden bij tijd en wijle ook signaleringsborden geplaatst die op een te hoge snelheid wijzen. Ter plaatse is de maximum snelheid 30 km, zoals in de hele kern Elsloo.

Het groenonderhoud in de straat is ook een punt van kritiek: of de perken zijn leeg of het is een oerwoud. Opnieuw wordt de onderaannemer, die daar verantwoordelijk voor is, daar op aangesproken.

Voor de diverse brandkranen die in een parkeervak zijn komen te liggen na de herinrichting, is nog steeds geen oplossing gevonden. Er zal met partijen gekeken worden of die verplaatst moeten worden of dat er extra kranen bij komen.


Update 16.07.2021

Naar aanleiding van de onderstaande opmerking van de CMB fractie over brandkranen onder parkeervakken, moet wethouder Danny Hendrix toegeven dat daar inderdaad bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden iets mis is gegaan. Inderdaad kan de brandweer niet bij de brandkranen als er auto's geparkeerd staan. Maar volgens Hendrix is dat geen probleem; als een brandkraan door een geparkeerde auto geblokkeerd is, neemt de brandweer bij bluswerkzaamheden gewoon de naastgelegen kraan... (hoe eenvoudig kan het leven toch zijn!)
Als de brandweer deze "oplossing" toch te risicovol vindt, kunnen er nog altijd kranen bijgeplaatst worden volgens Hendrix.... (hoe luidde dat spreekwoord ook alweer over dat kalf en die put?)

Update 31.03.2021

Naar aanleiding van signalen vanuit omwonenden en eigen waarnemingen ter plaatse, stelt de raadsfractie CMB schriftelijke raadsvragen over de resultaten van de reconstructie Stationsstraat in Elsloo. Deze treft u hieronder aan:

1. Is het college zich bewust van het feit dat er aan de oneven kant een groot aantal brandkranen in de parkeervakken gelegen zijn? De parkeervakken zijn nagenoeg continue in gebruik waardoor de brandkranen “niet bereikbaar” zijn. Bent u het met ons eens dat dit bij een eventuele calamiteit gevaarlijke situaties kan opleveren? Of is er bewust gekozen om de brandkranen in de parkeervakken te plaatsen? Wij van CMB zijn van mening dat brandkranen altijd bereikbaar moeten zijn.
2. Wij zien dat verkeersdeelnemers nog steeds gebruik van de stoep maken om elkaar te kunnen passeren. Op bepaalde plekken zijn de lantaarns teruggezet richting woningen waardoor de mogelijkheid om over de stoep te rijden ook “beter gefaciliteerd” wordt. Is dit een bewuste keuze? De lantaarnpalen zijn niet afwisselend teruggeplaatst waardoor er delen van de Stationsstraat in de avond minder verlicht zijn. Dit vinden wij zorgwekkend voor de veiligheid van de voetganger. Deelt het college hierin onze mening?
3. We zien en horen dat er nog stelselmatig, en zeker in de wat latere uren, veel te hard wordt gereden op de Stationsstraat. Er is gekozen voor snelheidsremmende maatregelen, maar als CMB vragen wij ons af of deze maatregelen wel voor het gewenste resultaat zorgen. Hoe denkt het college hierover?
4.Het valt ons op dat binnen de gemeente Stein verschillend wordt omgegaan met reconstructies. Waarom is er bij de Stationsstraat afgeweken van de wegprofielen zoals deze bijvoorbeeld op het Mergelakker of in de Heirstraat zijn gebruikt? Hier is namelijk wel gekozen voor verhoogde trottoirbanden.
5. Doordat er geen verschil in hoogte is tussen parkeervak en trottoir, wordt het parkeren buiten het parkeervak “gefaciliteerd”. Met als gevolg dat de ruimte voor de voetganger beperkt wordt. Waarom is hiervoor gekozen?
6. Op bepaalde dagen en tijdstippen mag er aan de kant van “Baggiezz” niet geparkeerd worden in verband met laden en lossen. De vrachtauto die “het Kruidvat” voorziet van voorraden moet met regelmaat op straat parkeren omdat men het parkeerverbod stelselmatig negeert.
Wij vragen wij ons af of het college op de hoogte is van het feit dat dit parkeerverbod structureel wordt overtreden? Bent u het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties oplevert voor de diverse verkeersdeelnemers?
7. Ter hoogte van het Kruidvat is er een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Deze ligt vrij dicht op de parkeervakken waardoor het zicht op voetgangers ontbreekt als er hogere voertuigen geparkeerd staan. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Hoe denkt het college hierover?
8. Tijdens de reconstructie is er met omwonenden afgesproken dat er een evaluatie ging plaatsvinden zodra de reconstructie klaar was. Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden? Zo ja, kunt u ons aangeven wat in het algemeen de reacties waren? Zo nee, wanneer zal deze evaluatie gaan plaatsvinden?
9.De gemeente heeft destijds, met het oog op de reconstructie werkzaamheden, het achterliggende weiland gepacht voor 5 jaar. De reconstructie is nu gereed. Wat gaat nu de bestemming van dit weiland worden?

Namens de fractie CMB en met vriendelijke groet,
Chantal Meijers
Ingrid van Es


Update 06.01.2021

Krap een half jaar na de renovatie van de Stationsstraat zijn de bewoners niet te spreken over hufterig parkeergedrag en te hard rijden.

Foto: Wim Hanssen

Uit meting is gebleken dat het hard rijden wel meevalt, 85% van de bestuurders reed niet harder dan 36 km en dat is binnen de gestelde norm. Maar de beleving is anders, zeker als er auto's zijn die met 20 km door de straat sukkelen, dan is het verschil erg groot als je 35 rijdt. Ondanks de aanwezigheid van parkeervakken wordt er ook gewoon op de stoep geparkeerd.

Wethouder Hendrix heeft toegezegd dat de BOA's strikter gaan handhaven. Er zijn al bonnen uitgedeeld voor verkeerd parkeren.
Ook gaat men kijken of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Bron: De Limburger 06.01.2021 Foto's gemeente Stein.

Elsloo Stationsstraat 2021 1

Foto: Wim Hanssen


Update 16.06.2020

Herinrichting Stationsstraat Elsloo afgerond

Op dinsdag 16 juni zijn de werkzaamheden aan de Stationsstraat officieel afgerond. Voorheen zou dit feestelijk gevierd zijn met de inwoners van deze straat. Gezien de geldende maatregelen rondom het coronavirus was dit helaas niet mogelijk. Als alternatief gingen afgevaardigden van de Gemeente Stein en aannemer Van Boekel langs de deuren, met een klein bedankje in de vorm van een bloemenbon.

“Wij zijn erg trots op het eindresultaat en op de manier waarop dit tot stand is gekomen. Dit is mede bereikt door de constructieve en positieve bijdrage van de omwonenden van de Stationsstraat”, aldus wethouder Danny Hendrix. “Tijdens de voorbereidingen hebben we veel suggesties en verbetervoorstellen gekregen. Die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat”.

Werkzaamheden
Het project is september vorig jaar van start gegaan. In vijf fases werd de straat volledig aangepakt, zowel boven als onder de grond. Het uiterlijk van de van de straat is totaal veranderd en heeft veel meer uitstraling gekregen. Door de nieuwe lay-out parkeert men niet meer op de rijbaan maar in aparte vakken. Ook zijn er 28 bomen geplant. De riolering is vervangen en er is een infiltratieriool aangelegd. Het regenwater van de straat en van een groot deel van de daken van de huizen is hierop aangesloten. Het water wordt in de bodem geïnfiltreerd om verdroging tegen te gaan. Na acht maanden is het project nu, volgens planning, afgerond.

Eindresultaat
Benieuwd naar het eindresultaat? Neem een kijkje op www.gemeentestein.nl/projecten


Update 24.01.2020

Het nieuwe uiterlijk van de Stationsstraat is al goed zichtbaar. Wat nog ontbreekt is het aanbrengen van de beplanting en de deklaag. Hieronder de laatste ontwikkelingen rondom dit project.

 

Beplanting
Er is een enquête gehouden over de aanplanting van bomen. De meeste stemmen zijn uitgegaan naar Boom 1, de Amberboom waarbij men de keuze had uit onderstaande twee bomen. De gemeente wil zoveel mogelijk beplanting aanbrengen in het plantseizoen (t/m april). Maar ze zijn ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ook voor de beplanting van de boomvakken en groenstroken is een ontwerp gemaakt. Hieronder een impressie van welke beplanting in de groenstroken komt. Elk plantvak wordt gevuld met één of meerdere van deze planten. Het totale beplantingsplan is te zien op de website van Gemeente Stein >


Planning van de resterende werkzaamheden

Momenteel ligt men iets voor op het schema. In de oorspronkelijke planning werd aangegeven om fase 3 net voor de carnaval gereed te hebben. Men is echter nu al zo ver en in de eerste week van februari starten we met fase 4.1 (als de weersomstandigheden zo gunstig blijven als op dit moment).

De afspraak om elk weekeinde de straat weer beschikbaar te hebben voor het autoverkeer blijft gehandhaafd. Tevens wordt gezorgd voor een goede bereikbaarheid in de carnavalsweek. In die week worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.


Blijf op de hoogte

Gemeente en/of Van Boekel informeren jullie tijdig wanneer er veranderingen plaats gaan vinden.
De bewoners en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar worden gehouden. Op de projectborden is de fasering te zien en voor detailinformatie verwijzen wij naar de projectsite van de aannemer.

Op deze site >>  staan ook de diverse formulieren voor het afkoppelen van het hemelwater, eventuele klachten- en of schadeformulieren. Je kan je ook aanmelden voor directe informatie via de WhatsApp groep van het project.

Daarnaast is het mogelijk om persoonlijk vragen te stellen. Elke maandagmorgen tussen 9:00 uur en 10:00 uur is er een inloopspreekuur op het kantoor van Van Boekel, aan de Sanderboutlaan 2A in Elsloo.


Update 22.11.2019

De werkzaamheden in de Stationsstraat zijn inmiddels in volle gang. Hieronder een update door de gemeente Stein over de laatste stand van zaken en de aankomende werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning

De eerste 200 meter riolering zijn gelegd en de bestrating van de kruising met de Raadhuisstraat tot aan de Mgr. Kerkhofstraat is bijna gereed. Er is besloten om het kruispunt met de Raadhuisstraat ook te voorzien van een verhoogd plateau. Zo sluit dit kruispunt beter aan op de rest van de Stationsstraat.

Vrijdag 22 november wordt gestart met het asfalteren van de onderlagen tot en met huisnummer 25. De deklagen worden op een later moment aangebracht. Maar het beeld van het nieuwe uiterlijk van de straat is wel al duidelijk te zien.

Het doel is om fase 2 (tot en met de Vloedsgraaf) voor de kerstvakantie af te ronden. Tijdens de kerstperiode liggen de werkzaamheden stop en is de straat open voor het verkeer.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de bedrijven wordt duidelijker aangegeven. Aan beide kanten van de straat zijn informatieborden geplaatst. Hierop is te zien hoe elk bedrijf te bereiken is, via de normale route of via de omleiding.

Blijf op de hoogte

Neem een kijkje op stationsstraat-elsloo.com om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de planning rondom de herinrichting van de Stationsstraat.


Update 11.10.2019

De werkzaamheden in de Stationsstraat in Elsloo zijn inmiddels gestart. De aannemer is begonnen aan de zijde van de Raadhuisstraat. Vanuit daar wordt er richting het Dorine Verschureplein gewerkt. Daar waar er kruispunten worden afgesloten ten behoeve van de werkzaamheden, wordt het verkeer middels borden omgeleid. De bewoners en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar worden gehouden.

Blijf op de hoogte
Neem een kijkje op de projectsite van de aannemer > www.stationsstraat-elsloo.com om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de planning rondom de herinrichting. Of meld je aan voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente via gemeentestein.nl/nieuwsbrief. Geef hierbij aan dat je graag informatie over de kernen Elsloo en Catsop wilt ontvangen.


Update 25.07.2019

Een hoop heisa met omwonenden van weide Pijpers blijkt nu -wellicht- voor niets te zijn geweest!
Aannemer Van Boekel die de herinrichting van de Stationsstraat gaat uitvoeren, gaat gebruik maken van een eigen opslaglocatie en opslag op de BTL-locatie aan de Stationsstraat.

Van Boekel geeft aan dat zij een voorlopig alternatief hebben voor het stallen van het materieel en voor het bouwdepot bij BTL-Advies. Deze activiteiten vallen binnen de vergunning van het bedrijf en voor deze locatie is geen aanvullende vergunning noodzakelijk.
Er worden geen directieketen geplaatst op het werkterrein. In overleg met de gemeente is afgesproken dat het kantoor van Van Boekel als bouwkeet gebruikt gaat worden. Op het werk zelf zal een kleine schaftwagen worden geplaatst.

Er wordt in de gemeentelijke memo met geen woord over gerept, maar we nemen aan dat de bewoners van de Stationsstraat straks hun auto's ook op het BTL-terrein kunnen parkeren (voor zover geen werkzaamheden plaats vinden bij die locatie natuurlijk...)

Het lijkt alsof de gemeente hiermee tegemoet komt aan de protesten van de omwonenden, maar feitelijk is het gewoon een bewijs van amateuristisch projectmanagement. Had allemaal voorkomen kunnen worden als men vooraf met omwonenden had gepraat en het probleem ook had meegenomen in de aanbesteding van de inschrijvende aannemers.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de gemeente gaat doen met de al afgesloten 5-jarige pachtovereenkomst (met koopoptie) met eigenaar weide Pijpers...
Wordt vervolgd....

Klik op onderstaande afbeelding om verder te lezen over deze kwestie.


update 26.06.2019

Dat communicatie met burgers niet erg wil vlotten in Stein wisten we al (vooral in hallelujah verhalen zijn ze goed) maar maandag 24 juni was weer een nieuw dieptepunt.

Een overleg met omwonenden van het Pijpers-weiland -dat steevast binnenterrein wordt genoemd- bleek al om 18.30 uur begonnen te zijn, daar waar dit soort gemeentelijke bijeenkomsten steevast om 19.00 of 19.30 uur starten. Tevens waren alleen de direct aanwonenden van het weiland schriftelijk uitgenodigd. Overburen en bewoners die net niet aan het weiland grenzen wisten van niks en ook de Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform was niet uitgenodigd.
Kortom, het had er alle schijn van dat dit een besloten overleg had moeten zijn; alleen gooiden Facebook en andere sociale media roet in het eten. Nu sloten rond 19.00 uur toch nog andere belangstellenden en de pers aan; totaal een 40-tal belangstellenden.

Die waren getuige van een soort Poolse Landdag: een wethouder en (ingehuurde) projectleider die zich in alle bochten wringen om het wantrouwen van de omwonenden weg te nemen, maar daar absoluut niet in slagen. Het ene verwijt volgt op het andere, waarbij sommige bewoners het niet schromen om persoonlijke dossiers en vetes met de gemeente op tafel te gooien. Wethouder Hendrix reageert hier woedend op en laat zich verleiden meer detailinformatie te geven dan hij wellicht had willen en moeten doen.
De ingehuurde projectleider wordt "en plein public" door de wethouder gekapitteld vanwege de slechte communicatie, foutieve informatie en niet nagekomen afspraken; ontegenzeggelijk een olifant in een porceleinkast. Pijnlijk...

Foto: gemeente Stein

Ten lange leste geeft de wethouder -met tegenzin- gehoor aan de roep om naar alternatieven te kijken: een weiland (reeds eigendom van de gemeente) naast de begraafplaats en een weilandje achter de friture aan de Stationsstraat, waar de eigenaar in een eerder stadium al heeft aangegeven niet te willen verhuren of verkopen. Overigens, ook bij deze alternatieven heeft de gemeente te maken met omwonenden.

De cruciale fout in deze kwestie heeft vooral te maken met Communicatie (ja, met hoofdletter) en dat mag de wethouder zich grotendeels zelf aanrekenen. Als de omwonenden VOORAF fatsoenlijk waren benaderd met een duidelijk actie- en tijdplan, waren veel plooien misschien al gladgestreken. Nu werden ze in april overrompeld door een projectleider die desgevraagd ook nog doodleuk verklaarde "dat de gemeente geen vergunning had aangevraagd voor de inrichting van dat binnenterrein en dat dit waarschijnlijk ook niet nodig was".
Uiteraard is dat wel nodig.

De direct aanwonende van de beoogde toerit naar het binnenterrein verklaarde tijdens de bijeenkomst dat hij tot de Raad van State zal gaan om te beletten dat het binnenterrein als opslag- en parkeerplaats gebruikt gaat worden. Hij klonk heel overtuigend en goed voorbereid. Zo'n actie zal het project Stationsstraat parten gaan spelen.


Ondertussen doen -volgens de wethouder- de meest wilde verhalen de ronde: de Aldi zou in de toekomst in het weiland nieuwbouw gaan plegen of er zouden seniorenwoningen komen. Alleen dat eerste ontzenuwde de wethouder stellig: de gemeente zal nooit toestaan dat daar een supermarkt komt. Er is nog geen overleg met het kerkbestuur maar de wethouder kan zich goed voorstellen dat de Mariakerk daar over een aantal jaar niet meer zal zijn.

Maar zoals eerder gezegd, hij kon de omwonenden niet overtuigen dat het binnenterrein voor 5 jaar gehuurd wordt (met recht tot aankoop) alleen met de bedoeling om daar tijdelijk auto's, bouwketen en materieel te stallen. De bewoners voorzien vooral problemen met die "tijdelijkheid". Want na het project Stationsstraat, staan ook de renovatie van de Jurgensstraat en Dorine Verschureplein op de planning. En onder verwijzing naar het "tijdelijk" winkelcentrum aan de Omphaliusstraat in Stein, vrezen de omwonenden dat zij jarenlang met overlast te maken krijgen.

Wethouder Hendrix legt uit dat de optie tot koop van het terrein louter een strategisch toekomstbelang heeft: er zijn nog geen concrete plannen met het terrein. En wat dat betreft heeft hij gelijk: als de kans zich voordoet moet de gemeente zo'n groot terrein midden in het centrum altijd kopen; al is het maar om het bouwen van een supermarkt of andere ongewilde projecten te voorkomen.
Anderzijds zou het de onderhandeling met omwonenden wellicht vergemakkelijken als daar WEL duidelijkheid over zou bestaan, of juist niet natuurlijk...

Downloads:

- Begeleidend schrijven 09.07.2019 bij verslag en bijlagen >

Verslag bijeenkomst 24.06.2019 met omwonenden weiland >

- Bijlage: inrichting binnenterrein >

- Voorwaarden gebruik binnenterrein >


Een lezer attendeert wethouder Hendrix en ons op het te koop staande BTL-pand met terrein aan de Stationsstraat 57-61 (het voormalige opslaglager van de toenmalige gemeente Elsloo) Klik hier voor verkooppagina >

Wethouder Hendrix heeft al in een eerder stadium gezegd dat er onderhandelingen zijn geweest met de eigenaar van dit pand, maar die zijn zonder succes afgerond. Vandaag herhaalt hij dat dit object geen optie is om het nijpend opslag- en parkeerprobleem op te lossen. Wellicht is er gesproken over huur van het terrein, terwijl koop van het pand en terrein helemaal niet aan de orde is geweest.

Foto: Wim Hanssen

Want voor een bedrag van 735.000 euro -nog minder dan het jaarlijks tekort op Steinerbos- kun je als gemeente niet alleen dit nijpend opslag- en parkeerprobleem oplossen, maar krijg te tevens een beeldbepalend woonhuis, met kantoren en loodsen in eigendom waar je straks met gemak een 20-tal appartementen voor senioren of jongeren kunt realiseren plus je hebt aanvullende parkeerruimte voor de Stationsstraat....!
1 + 1 = 3

In De Limburger van 27 juli laat wethouder Hendrix weten dat er toch heel wat financiële consequenties aan een dergelijk project kleven. "Je moet het huidige complex aankopen en saneren, en vanwege het uitbreiden van het woningbestand 7 procent van de WOZ-waarde in een fonds stoppen. Dan heb je al zo’n 1,2 miljoen euro uitgegeven en moet de bouw nog starten. Als het echt zo interessant was, had een projectontwikkelaar dit vast al gekocht."

In elk geval zal herontwikkeling van de BTL-locatie tot woningbouw moeten passen in een lokale woonvisie die inspeelt op bevolkingskrimp. Ja, maar ondanks die krimp zijn er te weinig (huur) woningen en zeker te weinig woningen voor jongeren... Er komen steeds meer eenpersoons huishoudens en die willen ook betaalbaar wonen.

Wordt vervolgd.

 

Foto: Wim Hanssen

Update 21.06.2019

Nu het er op lijkt dat steeds meer omwonenden zich zorgen maken over het gebruik van het binnenterrein aan de Stationsstraat (weiland Pijpers) gaat wethouder Hendrix van de gemeente Stein dan toch eindelijk klare wijn schenken en uit de doeken doen wat de plannen met dit terrein zijn. Dat blijkt uit een artikel dat vandaag in Dagblad De Limburger is verschenen.

Omwonenden en andere belangstellenden zijn a.s. maandag 24 juni vanaf 19.00 uur welkom in het Maaslandcentrum.

Herinrichting Stationsstraat 20190429 1 555x370

Foto: Wim Hanssen


update 29.05.2019

Precies een maand nadat het bekend werd gemaakt is er enige ophef ontstaan over het door de gemeente gehuurde weiland van de familie Pijpers.
Wij hebben daar op 30 april dit over vermeld: 

Dit weiland gaat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden als opslag voor de aannemer alsmede als parkeerterrein voor omwonenden op momenten dat de Stationsstraat open ligt. Enkele omwonenden voorzien voor een lange periode grote overlast bij hun achtertuin als daar vrachtverkeer en personenauto's gaan passeren. Projectleider Rob Geraedts bood zijn excuses aan omdat betreffende bewoners niet vooraf zijn geinformeerd over deze beslissing. Ook erkende de ambtenaar tijdens de bijeenkomst dat de gemeente nog geen vergunning voor de opslag en parkeren heeft aangevraagd. 
Volgens een welingelichte bron heeft de gemeente het weiland voor 5 jaar gepacht omdat opslag en parkeerplaats ook dienst kunnen doen bij de herinrichting van Dorine Verschureplein en Jurgensstraat die na de herinrichting van de Stationsstraat op de rol staan. 
Overigens heeft de gemeente op 27 mei bij monde van wethouder Danny Hendrix laten weten dat het nog niet bekend is of het weiland in de toekomst voor de hierboven beschreven doeleinden gebruikt zal gaan worden. 

Naast omwonenden van de Stationsstraat hebben nu ook bewoners van het Dorine Verschureplein aan de (alarm)bel getrokken. Ook de plaatselijke politiek, bij monde van CMB, laat zich niet onbetuigd en eist nadere informatie. 

Want inderdaad: waarom wordt dit weiland voor 5 jaar gehuurd? De werkzaamheden aan de Stationsstraat duren maximaal een jaar.
Wij hebben eerder uit welingelichte bron vernomen dat het weiland ook voor de herinrichting van Jurgensstraat, Dor. Verschureplein (en later wellicht ook nog Michiel de Ruyterstraat) dienst gaat doen als oplagterrein en parkeerplaats. Volgens wethouder Hendrix zijn hier nog geen vastomlijnde plannen voor.
Omwonenden vrezen blijkbaar echter dat het terrein op termijn voor woningbouw gebruikt gaat worden of dat er een supermarkt wordt gebouwd. Het is bekend dat Aldi graag naar de directe omgeving van het Dor. Verschureplein wil verhuizen. Volgens hardnekkige geruchten zijn er (nog vage) plannen om in het weiland seniorenwoningen te bouwen. Diezelfde bronnen beweren dat de Mariakerk binnen 5 jaar verdwenen zou zijn.

CMB stelt voor om bij eventuele bouwplannen ook de herstructurering van het Dor. Verschureplein te betrekken en ook de toekomst van de Mariakerk.
Lees ook De Limburger over dit item >

Dat gemeente niet vooraf met inwoners overlegt wordt langzamerhand een trend; eerder was dat het geval bij het bouwproject Meerdel en recent ook bij de herbestemming van het Elckerlyc-schoolgebouw aan de Burg. Eussenstraat. 


update 30.04.2019

Op maandag 29 april organiseerde de gemeente Stein een volgende infoavond over de herinrichting van de Stationsstraat. Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwerp gepresenteerd dat tot stand is gekomen mede dankzij inbreng van omwonenden en bedrijven tijdens eerdere sessies. Ook werd er info gegeven over het afkoppelen en opvangen van regenwater zodat dit niet via het riool wordt afgevoerd. Wegens ziekte van wethouder Hendrix voerde gemeentelijk projectleider Rob Geraedts het woord.

Zowel het ontwerp als het item over het afkoppelen van regenwater konden op instemming van de ca 80 omwonenden en andere belangstellenden rekenen. Er werden enkele vragen gesteld over de te verwachten overlast door aankoppelen nieuwe riool als ook over het afkoppelen van het regenwater. Beide operaties zorgen slechts voor enkele uren overlast per aansluiting. De werkzaamheden starten omstreeks 20 augustus 2019 en gaan minimaal 8 maanden duren; een strenge winter kan deze duur mogelijk gaan verlengen.


 

 


klik voor vergroting

Pas toen het ging over legaliseren van oneigenlijk grondgebruik door bewoners danwel de gemeente, was er sprake van enige beroering in de zaal. Het is gebleken dat bij 68 (!) percelen/woningen sprake is van oneigenlijk gebruik dat vaak al tientallen jaren gedoogd wordt. In veel gevallen hebben bewoners een stuk van hun voortuin of oprit op gemeentelijke grond liggen, vaak zonder dat zij zich hier van bewust zijn. Anderzijds heeft de gemeente bijv. trottoirs aangelegd op grond die niet van haar is maar van de aanpalende eigenaren.

Kortom een situatie die ongewenst is en nu bij de herinrichting opgelost kan worden. Bewoners kunnen de oneigenlijk gebruikte grond van de gemeente kopen voor 35 euro per m2, anderzijds betaalt de gemeente 10 euro aan bewoners die een oneigenlijk gebruikt stuk grond aan de gemeente verkopen. Volgens de projectleider wordt het verschil gebruikt om de kosten van overdracht mee te betalen, die in beide gevallen voor rekening van de gemeente komen.

Overigens is de aankoop/verkoop vrijwillig en de gemeente gaat ook niet verlangen dat bewoners hun voortuin gaan inkorten als deze niet tot aankoop overgaan; dan blijft de gedoogsituatie onveranderd bestaan.... maar wie wil dat?! Een ingehuurde rentmeester gaat een en ander individueel met betrokken bewoners overleggen.
Herinrichting Stationsstraat 20190429 2 555x370

Foto: Wim Hanssen

Er ontstond enige opwinding toen enkele bewoners tijdens de vergadering vernamen dat de gemeente ter plaatse een weiland (in de volksmond "de wei van de Pieper") heeft gepacht, voor 5 jaar met een optie tot koop. Zie wit-omkaderd gebied op onderstaande afbeelding, klik voor vergroting. 

Pijpers Elsloo weiland

Dit weiland gaat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden als opslag voor de aannemer alsmede als parkeerterrein voor omwonenden op momenten dat de Stationsstraat open ligt. Enkele omwonenden voorzien voor een lange periode grote overlast bij hun achtertuin als daar vrachtverkeer en personenauto's gaan passeren. Projectleider Rob Geraedts bood zijn excuses aan omdat betreffende bewoners niet vooraf zijn geinformeerd over deze beslissing. Ook erkende de ambtenaar tijdens de bijeenkomst dat de gemeente nog geen vergunning voor de opslag en parkeren heeft aangevraagd.

Volgens een welingelichte bron heeft de gemeente het weiland voor 5 jaar gepacht omdat opslag en parkeerplaats ook dienst kunnen doen bij de herinrichting van Dorine Verschureplein en Jurgensstraat die na de herinrichting van de Stationsstraat op de rol staan. 
Overigens heeft de gemeente op 27 mei bij monde van wethouder Danny Hendrix laten weten dat het nog niet bekend is of het weiland in de toekomst voor de hierboven beschreven doeleinden gebruikt zal gaan worden. 

Meer informatie op de website van Plangroep Heggen >


 

Foto's Wim Hanssen

Tijdelijke eenrichting Jurgensstraat

Momenteel legt WML een nieuwe waterleiding in de Stationsstraat in Elsloo. Hiervoor vinden graafwerkzaamheden plaats en staat er regelmatig een graafmachine of vrachtauto in de straat. Deze belemmeren de doorstroming van het verkeer. Veel automobilisten wijken dan ook uit naar omliggende straten, met name de Jurgensstraat. Vanwege het aantal geparkeerde auto’s in de Jurgensstraat is het lastig om uit te wijken in geval van een tegemoetkomende auto. De Jurgensstraat kan dit extra verkeersaanbod dan ook niet aan. Vanwege van de verkeersveiligheid en de doorstroming heeft de gemeente besloten preventief een eenrichtingsverkeer in te stellen in de Jurgensstraat. De nieuwe situatie wordt door verkeersborden aangegeven.

Na het vervangen van de waterleiding in de Stationsstraat wordt ook de Stationsstraat zelf gereconstrueerd. Als deze reconstructie voltooid is, wordt de eenrichting in de Jurgensstraat weer opgeheven. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond zijn. De komende maanden wordt in de Jurgensstraat en omliggende straten in Elsloo snelheidsmeters geplaatst. Hiermee wordt de verkeerssituatie gemonitord, hetgeen kan leiden tot aanvullende (verkeers-)maatregelen of handhaving.

Voor de goede orde: de Jurgensstraat is toegankelijk vanaf Dor. Verschureplein richting Schoolstraat. En de Stationsstraat vanaf Raadhuisstraat tot Dor. Verschureplein. Waarbij menigeen zich af vraagt of het bord in de Jurgensstraat wel duidelijk genoeg geplaatst is voor het verkeer, zie onderstaande foto van Mariëlle Nijsten. Was handiger geweest om het bord aan de rechterzijde te plaatsen of aan beide zijden een bord. Het verbodsbord aan de Schoolstraat richting Jurgensstraat is zo goed als onzichtbaar voor het indraaiend verkeer; vandaar dat menig automobilist halverwege de Jurgensstraat door tegenliggers geattendeerd wordt dat hij tegen de verkeersstroom in op een eenrichtingsweg rijdt.

Elsloo Jurgensstraat eenrichting 02.2019

Foto: Wim Hanssen

Waterleiding Maatschappij Limburg is bezig met de aanleg van een nieuwe hoofdwaterleiding in de Stationsstraat.
WML voert deze werkzaamheden uit omdat het bestaande net aan vervanging toe is en niet omdat de gemeente de Stationsstraat gaat reconstrueren. Uiteraard wordt met de ligging van de nieuwe waterleiding wel rekening gehouden met de plannen van de herinrichting. 

De werkzaamheden van WML duren naar verwachting tot de bouwvakvakantie (en die begint op 22 juli 2019)
WML wilde in eerste instantie ca. 3 x per dag de Stationsstraat in 2 richtingen telkens gedurende een half uur volledig blokkeren voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente vond dit onacceptabel en na overleg is afgesproken dat de doorstroming gegarandeerd wordt, zij het met instelling van eenrichting verkeer in de Jurgenstraat en de Stationsstraat tot het eind van de werkzaamheden.

De verwachting is dat na de bouwvak de herinrichtings-werkzaamheden in de Stationsstraat van start gaan. Ook die operatie zal een verkeerstechnische impact hebben.


Informatieavond herinrichting Stationsstraat Elsloo
Op woensdag 7 november organiseerde de gemeente een informatieavond voor inwoners over de volgende stap in de uitwerking van de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo. 

Verkeersarrangement en voorontwerp
Aanleiding is het verkeersarrangement dat vorig jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De conclusie was dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de verkeersproblemen die inwoners ervaren en de lokale wensen. De gemeente heeft een voorontwerp laten opstellen dat een half jaar geleden is gepresenteerd. Dit ontwerp liet met name de indeling van de weg zien met de geplande parkeer- en verkeersvoorzieningen.

Klik op onderstaande foto voor vergroting.

Foto: Google Earth/gemeente Stein

Stedenbouwkundig ontwerp
Voor de verdere uitwerking van de plannen heeft de gemeente Adviesbureau Heggen gecontracteerd. Zij hebben de suggesties, ideeën en wensen die op de vorige avond zijn ingebracht verzameld en vertaald in een stedenbouwkundig ontwerp.

Uit het ontwerp blijkt dat de rijstrook van de Stationsstraat aanzienlijk smaller gaat worden dan dat die nu al is! Er kunnen straks op delen van de Stationsstraat geen twee auto's langs elkaar over de rijstrook; de doorstroming wordt geregeld door 'n wisselende voorrangssituatie. Naast de rijbaan komen aan beide zijden parkeerstroken afgewisseld met kleinschalige groenvoorzieningen. Naast de parkeerstroken komen nieuwe trottoirs. De parkeerstroken gaan nagenoeg naadloos over op de rijstrook en kunnen daardoor optimaal gebruikt worden. 

Riolering en afkoppelen
Onderzoek heeft uitgewezen dat ook de riolering aan vervanging toe is en met het vervangen willen we tevens zo veel mogelijk regenwater afkoppelen van het bestaande riool en in de bodem infiltreren. 

Planning
De planning voorafgaand aan de echte werkzaamheden:

 • Opstellen definitief ontwerp: november 2018
 • 2e bewonersavond: december 2018
 • Opstellen bestek en -tekeningen: dec. 2018 – feb. 2019
 • Aanbesteding: maart 2019
 • 3e bewonersavond: mei 2019
 • Start uitvoering: medio mei 2019

Allereerst gaat WML het waterleidingnetwerk onder de trottoirs vervangen; daarna komen alle huisaansluitingen aan de beurt. 
Vervolgens zal op z'n vroegst vanaf mei 2019 het complete rioolstelsel onder de Stationsstraat worden vervangen, inclusief de huisaansluitingen. Dat zal gefaseerd gebeuren, steeds in stroken/wegdelen van zo'n 70 meter. Nadat het riool vervangen is, wordt een afwerklaag gelegd waarna de straat berijdbaar is. Asfaltering en afwerking gebeurt later als de rioolwerken in de hele straat zijn afgerond.

De trottoirs komen het laatst aan de beurt, zodoende zijn alle huizen en winkel tijdens de werkzaamheden steeds bereikbaar. De bewoners moeten de auto elders parkeren als hun wegdeel aan de beurt is. Laden en lossen kan tot aan het wegdeel waaraan gewerkt wordt; de maximale afstand tot de winkel is dan ca 35 meter.

Meer informatie op http://plangroepheggen.nl/reconstructie-stationsstraat-te-elsloo/


klik op onderstaande afbeelding voor vergroting


Met het oog op de onhoudbare verkeers- en parkeersituatie in de Stationsstraat heeft Frans van der Avert namens de raadsfractie Progressief Stein op 17 mei 2018 aan het gemeentebestuur gevraagd om met de huidige eigenaar van het voormalige Rabo-gebouw in contact te treden om te bezien of de parkeerlocatie achter het pand tijdelijk weer opengesteld kan worden voor winkelend publiek in de Stationsstraat. Na de verkoop van het pand medio 2017 werd de parkeerplaats, goed voor een 30-tal auto's, met hekken ontoegankelijk gemaakt.


Ondanks de warme voorjaarsavond op donderdag 19 april, had toch een 70-tal bewoners van de Stationsstraat (en andere belangstellenden) de moeite genomen om naar de informatieavond te komen over de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo.

Hier kunt u het verslag van deze avond lezen >

Verkeersarrangement
Aanleiding is het verkeersarrangement dat afgelopen jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De gemeente heeft de resultaten geëvalueerd, gedeeld en besproken met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. De conclusie is dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de problemen die inwoners ervaren en de lokale wensen.
Alle bevindingen uit het Verkeersarrangement kunt u hier lezen >

Voorontwerp
Om richting te geven aan de invulling van de gewenste situatie is een voorontwerp opgesteld. Dit voorontwerp is met de aanwezigen besproken alsmede over de planning van het herinrichtingsproject dat in de loop van 2019 gaat starten en doorloopt tot in 2020.

De werkzaamheden behelsen: een versmalling van de rijbaan, een parkeerstrook met groenvoorziening aan één zijde van de straat, opheffen parkeren op de straat, nieuwe en op plaatsen bredere trottoirs, vernieuwing nutsvoorzieningen, nieuwe riolering en aanleg separate hemelwaterafvoer.
Kortom, niet zomaar wat aanpassingen maar een complete herinrichting!

 Een dwarsdoorsnede van de voorgestelde nieuwe rijbaan, parkeerstrook, groen en trottoir. Klik voor vergroting.

Een vergelijkbare situatie bestaat in de Ambyerstraat in Amby die vorig jaar werd heringericht, alleen is daar geen sprake van groenvoorziening > neem hier een kijkje 

Er werden met name door aanwezige winkeliers en dienstverleners kritische vragen gesteld over de duur van de werkzaamheden, de verwachte overlast, de bereikbaarheid van de winkels etc. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de geringe toename van de parkeercapaciteit (van 70 naar 74 plekken) Een bewoner attendeerde het projectteam nog op een strook grond van 50 meter halverwege de Stationsstraat, die eigendom van de gemeente blijkt te zijn en wellicht ook aangewend kan worden als parkeerruimte.

Inspraak
Na de pauze konden de bewoners in diverse subgroepen kennis nemen van het voorontwerp en hun ideeën nog inbrengen. Nadat deze al dan niet in het ontwerp zijn opgenomen, volgt een volgende inspraakronde voor alle bewoners. Daarna wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

Uitvoering
De planning van het hele traject ziet er als volgt uit:

 • tweede kwartaal 2018: inventariseren eisen en wensen inwoners (de huidige fase)
 • derde kwartaal 2018: aanbesteden en opdragen van het definitieve ontwerp
 • vierde kwartaal 2018: het ruimtelijk ontwerp (keuze materialen, bestrating, groenvoorziening etc) wordt opnieuw met inwoners besproken
 • eerste helft 2019: werkzaamheden nutsbedrijven, aanbesteding en gunning civiele werkzaamheden
 • tweede helft 2019 (verwacht): inrichtingswerkzaamheden, waarover de inwoners te zijn zijner tijd nog geïnformeerd worden

Stationsstraat Elsloo RHK

Foto's Royal HaskoningDHV /gebruikt met toestemming

 • Laatste update op .
Jan Meijers
De wei van de Pieper
Dat de eigenaar de wei verhuurd lijkt me logisch en slim.
Dat de gemeente dat gedaan heeft léék ook handig.
Nu de gemeente de wei niet nodig heeft rest nog enkel de vraag
Wie gaat dat betalen ?
Zoete lieve Gerritje?
Weet je wethouder maak een goed plan dat goed is overlegt met de omgevingen kóóp de wei.
Het hele proces doet me denken aan een bekende uitspraak van Tyl Uylenspiegel over Tyl Uylenspiegel zelf: “ Ze haten me maar ik heb het er zelf naar gemaakt”.
De wethouder loopt te zeer aan het leibandje van zijn ambtenaren.
Zijn keuzes zijn niet altijd even handig.
In Stein zijn we nu zover dat we ambtenaren hebben die we moeten uitleggen dat de Dikke Stein in Elsloo ligt en de Tater Stein in Stein.
De ambtenaren komen niet uit het gemeentehuis om eens ter plaatse te kijken.
Zo ook bij de brouwerij de Fonteijn in Stein.
Ook daar was de ambtenaar nog nooit geweest om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van het unieke karakter van het gebied.
De gemeente haalt zich steeds meer beleidsambtenaren van elders onder het motto : “Wat van ver komt is beter .”
Vanaf de tekentafel neem je de mensen niet mee in het besturen van de gemeente.

0
Jan Meijers
Wethouder Danny Drammers
Deze wethouder loopt als een olifant door de porselein kast.
Hij is niet gewend om met mensen te overleggen.
Kijk naar het uitbreidingsplan van de brouwerij .
Niets weerhoud hem .
Zelfs de DOS fractie slikt alles voor zoete koek.
Ook Julie Meijers die nu hard van stapel loopt tegen het zonnepanelen project.
Overigens is deze dame wel erg opportunistisch.
Bij de brouwerij was het blijkbaar geen hoog landschappelijk gebied nu in Catsop wel.
Dat noemen ze Nimby not in my backyard.
Oftewel niet in de buurt van mijn ouders.

Overigens ben ik ook tegen dat zonnepanelen project maar stuur de wethouder dan ook terug in zijn hok als het om de uitbreiding van de brouwerij in dat natuurgebied gaat.

0
Laat reactieformulier zien