Skip to main content

Zuyderland Medische Centra

  • Afbeeldingen | Bron: Wikimapia, Zuyderland (embedded) / rawpixel.com ©

Burgemeester Heerlen pikt het niet

Update 13.06.2024

Heerlens burgemeester Roel Wever gaat samen met zo’n 700 sympathisanten van de Ziekenhuisalliantie naar Den Haag om de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet te herinneren aan hun beloften omtrent het behoud van streekziekenhuizen. Eerder werden al handtekeningen verzameld en manifestaties gehouden.

Wever verwacht van politiek Den Haag zowel wetswijzigingen voor meer politieke zeggenschap als financiële steun om een volwaardig ziekenhuis in Heerlen te behouden. In de regio Parkstad en deel Heuvelland met 300.000 inwoners, die kampt met armoede en vergrijzing, dreigt een tekort aan essentiële zorgvoorzieningen zoals spoedeisende hulp en intensive care.

De regietafel, onder leiding van Lea Bouwmeester, adviseerde deze zorg naar Geleen te verplaatsen. Wever bekritiseert het gebrek aan transparantie en het ontbreken van onderbouwing voor de kostenramingen die de regietafel hanteert. Ondanks uitnodigingen voor overleg blijft Wever bij zijn eis om eerst de gevraagde stukken te ontvangen.

Het verzet tegen de plannen groeit, met steun vanuit de politiek, maatschappelijke organisaties en medici. Juridische stappen worden door Wever niet uitgesloten om de zorg in Heerlen te waarborgen.


Huisartsen Parkstad boos

Update 02.06.2024

Onterecht is de indruk gewekt dat alle huisartsen achter het toekomstplan voor de Zuyderland-ziekenhuizen staan. Dat schrijven drie huisartsen in een brief aan 114 collega’s die zijn aangesloten bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.
Huisarts Jan Palmen uit Heerlen is ziedend: „We worden monddood gemaakt. Een gotspe dat op onze ledenvergadering Lea Bouwmeester haar verhaal mag doen, terwijl haar regietafel één groot circus was. Op ons verzoek zouden ook de ziekenhuisalliantie en oud-specialisten spreektijd krijgen, maar dat is teruggedraaid.”

+ Lees verder in De Limburger 31.05.2024 ⇢


Spoedeisende hulp naar Sittard-Geleen

Update 23.04.2024

Zuyderland Sittard-Geleen behoudt zijn volledige ziekenhuisfaciliteiten, inclusief spoedeisende hulp, intensive care en geboortecentrum, terwijl Zuyderland in Heerlen vanaf 2030 genoegen moet nemen met een afdeling voor acute zorg. 

Deze beslissing is het resultaat van een grondige vergelijking tussen beide locaties, waarbij Heerlen op verschillende punten iets beter scoorde dan Sittard-Geleen, maar de hogere kosten waren doorslaggevend in de besluitvorming. Na nieuwe berekeningen bleken de extra kosten bij de keuze voor Heerlen op te lopen tot 231 miljoen euro. Vorig jaar werd nog gerekend op 70 miljoen extra kosten.

Hoewel Heerlen ook betere reistijden biedt, rechtvaardigt het aanzienlijke kostenverschil de keuze voor Sittard-Geleen, aldus Jongen. Het personeel reageerde overwegend positief op het besluit tijdens bijeenkomsten in beide locaties. Ofschoon nog onduidelijk is of er ook personeel gaat vertrekken als ze naar een andere locatie worden overgeplaatst.

Zuyderland in Heerlen blijft 7 dagen per week en 24 uur per dag open, met operatiekamers, poliklinieken en dagbehandelingen. Alleen de zeer complexe spoedgevallen, intensive care en geboortezorg worden geconcentreerd in Sittard-Geleen.

De regietafel, geleid door Lea Bouwmeester en bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland verzekeren dat de kwaliteit van de zorg in Parkstad en een deel van het Heuvelland gegarandeerd blijft, met 85 procent van de patiënten die nog steeds in Heerlen behandeld kunnen worden. Ze verwachten ook dat wachtlijsten korter zullen worden.

Naast deze verschuiving is besloten om een sociaal hospitaal voor kwetsbare ouderen op te zetten, die nu nog vaak zonder echte medische noodzaak bij huisartsen en ziekenhuizen terechtkomen.

Burgemeester Roel Wever van Heerlen is woedend en zegt dat het besluit puur geldgedreven is. Zijn vertrouwen in de leiding van Zuyderland is helemaal weg omdat er geen enkele rekening wordt gehouden met de aanzienlijke gezondheidsproblemen in zijn dichtbevolkte regio. Blijkbaar is geld belangrijker dan patiënten.

+ Advies Regietafel Zuyderland dd 23.04.2024 ⇢

+ Eindrapportage Regietafel Zuyderland dd 23.05.2024 (182 pagina's) ⇢

rawpixel design 1714031379171


Sittard-Geleen of Heerlen?

Update 22.04.2024

Dinsdag 23 april 2024 valt de beslissing welk van de Zuyderland-ziekenhuizen in Heerlen of Sittard-Geleen vanaf 2030 gekozen zal worden als de locatie voor de spoedeisende hulp (SEH), intensive care en het geboortehuis. De beslissing is gebaseerd op gesprekken met lokale belanghebbenden en zal bepalen waar ambulances met ernstige gevallen naartoe zullen rijden. De keuze is niet definitief; veranderingen kunnen nog plaatsvinden voor 2030.
Beide ziekenhuizen blijven open met 24/7 diensten, zoals operaties, dagbehandelingen, poliklinieken en beddencapaciteit, maar slechts één zal de volledige SEH-faciliteiten behouden:

De regio’s Parkstad en Heuvelland pleiten voor Heerlen, terwijl de Westelijke Mijnstreek Sittard-Geleen prefereert. De uiteindelijke beslissing weegt lokale meningen en gezondheidsstatistieken tegen elkaar af, met de nadruk op de noodzaak van efficiënte zorgverlening ondanks de regionale verschillen en beperkt personeel. De keuze zal invloed hebben op de toekomstige zorgstructuur en de gemeenschappen die zij bedienen.

Het besluit is gebaseerd op uitgebreide consultatie met belanghebbenden, inclusief gemeenten, zorginstellingen, professionals en burgers, evenals onderzoek naar de maatschappelijke impact van verschillende scenario's. Financiële overwegingen spelen ook een rol, zoals de kosten van het handhaven van beide locaties versus het concentreren van de zorg.

Hoewel het proces democratisch van aard is, betekent dit niet automatisch dat de meerderheidswens van één regio zal worden vervuld. Ondanks protesten en politieke moties heeft de minister van Medische Zorg beperkte bevoegdheid om beslissingen te nemen over de ziekenhuislocaties.


Westelijke Mijnstreek gemeenten bekritiseren Parkstad en Tweede Kamer in ziekenhuisdebat

Update 19.04.2024

De gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein hebben in een stevige verklaring hun ongenoegen geuit over de houding van de Parkstadgemeenten en de Tweede Kamer in de discussie over de toekomst van het Zuyderland ziekenhuis. De kritiek volgt op een motie van de Tweede Kamer die pleit voor het behoud van volledige ziekenhuisdiensten in Heerlen, een stap die volgens de Westelijke Mijnstreek ten koste gaat van de inwoners in hun regio.

De Westelijke Mijnstreek benadrukt dat de discussie over ziekenhuiszorg op feiten gebaseerd moet zijn, niet op aannames. Ze beschuldigen de Ziekenhuisalliantie Parkstad, waarin burgemeesters, wethouders en gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Voerendaal verenigd zijn, ervan elke kans te grijpen om te protesteren, met de suggestie dat zij menen dat alleen hun regio recht heeft op kwalitatieve zorg.

De vier gemeenten pleiten voor samenwerking, maar stellen dat dit onmogelijk is als Parkstad alleen eigenbelang nastreeft. Ze onderstrepen het belang van toegankelijke en kwalitatieve (spoed)zorg voor al hun inwoners en wijzen op de noodzaak van een regionale aanpak, gezien het tekort aan ziekenhuispersoneel.

Tot slot beklemtonen ze dat politieke besluitvorming niet de toekomst van Zuyderland moet bepalen. De resultaten van de regietafel, geleid door Lea Bouwmeester, worden op 23 april verwacht.

+ Statement van gemeenten Stein, Beek, Sittard-Geleen, Echt-Susteren ⇢


Inspraaksessies: deelnemers positief

Update 13.04.2024

In vijf bijeenkomsten hebben burgers uit Zuid-Limburg hun stem laten horen over de toekomst van Zuyderland. De deelnemers zijn positief over hun ervaringen en hebben hun perspectief verbreed. Er bestaat echter wat terughoudendheid over de concrete resultaten van hun input.

Het doel is nu om te verzekeren dat deze bijeenkomsten meer waren dan alleen gezellige avonden. Dit zal blijken wanneer er een aanvaardbare oplossing wordt gepresenteerd. Het belang van transparante argumentatie wordt benadrukt, vooral als de focus van Zuyderland zich verplaatst naar Sittard-Geleen.

Veel deelnemers vonden het een zorgvuldig en positief proces terwijl anderen juist enige mate van sturing ervaren hebben. Anderen waarderen de verbreding van het oorspronkelijke doel, maar blijven bij hun standpunt dat Heerlen een volwaardig ziekenhuis verdient. 

De Inspectie Gezondheidszorg prijst het proces als een voorbeeld van burgerparticipatie en benadrukt het potentieel ervan als referentiepunt voor toekomstige gesprekken met ziekenhuizen.


Keuze gemaakt? Raadsleden zien complot

Update 28.03.2024

Op dinsdagavond 26 maart waren niet alleen raadsleden van Sittard-Geleen aanwezig in de raadszaal van Geleen, maar ook afgevaardigden uit Beek, Echt-Susteren en Stein, om de situatie bij Zuyderland te bespreken. Tijdens de meeting waren onder andere Lea Bouwmeester en Olivier Gerrits van de regietafel, David Jongen, Joep de Groot (de topman van zorgverzekeraar CZ) en Daniëlle Bussmann (SEH-dokter) als sprekers aanwezig.

Een groot deel van de raadsleden van Sittard-Geleen blijft achterdochtig, ondanks de pogingen van de regietafel van Zuyderland ziekenhuis om deze twijfels weg te nemen. Ze zijn ervan overtuigd dat de tijdelijke afschaling van de spoedeisende hulp een voorbode is van wat komen gaat. Wat dat betreft heeft Jongen, de bestuursvoorzitter van Zuyderland, vorig jaar september olie op het vuur gegooid met zijn "schot voor de boeg"

Bouwmeester en Gerrits hamerden erop dat beide Zuyderland-ziekenhuizen een beddenhuis zullen houden dat altijd open is, maar slechts één van hen zal een echte Spoedeisende Eerste Hulpafdeling (SEH) met intensive care (IC) houden. Ze legden uit dat dit plan vastligt, maar dat de definitieve keuze voor een locatie nog moet worden gemaakt. Ze benadrukten ook dat de tijdelijke afschaling van de SEH in Geleen deze zomer los staat van dit besluit. Jongen voegde eraan toe dat de huidige afschaling een reactie is op het tekort aan SEH-personeel, terwijl de regietafel aan een lange termijnoplossing werkt.

De uitleg leek echter weinig indruk te maken op veel raadsleden van Sittard-Geleen. Enkele uitten hun bezorgdheid, anderen vroegen zich af of de besluiten echt onafhankelijk van elkaar zijn. Ondanks de inspanningen van de sprekers, lukte het hen niet om de zaal te overtuigen. De regietafel benadrukte dat hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, er geen complot achter gezocht moet worden.

+ Brede Maatschappelijke Verkenning, Raadsbijeenkomst Sittard-Geleen 26.03.2024 ⇢

+ Maatschappelijke Verkenning gezondheid en zorg in de Mijnstreek, Regietafel 27.02.2024 ⇢


Heerlen wil ook meebeslissen

Heerlen zet zich in om toch vertegenwoordigd te worden in de regietafel over de toekomst van het Zuyderland-ziekenhuis, vanwege het belang van maatschappelijk draagvlak. De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen waarmee het college opgeroepen wordt deelname aan de regietafel af te dwingen. Er is echter onenigheid tussen Heerlen en Sittard-Geleen over de gewenste functies van beide ziekenhuizen. Burgemeester Roel Wever zal de motie overbrengen aan Bouwmeester, terwijl de deadline voor het definitieve plan nadert.

Zaterdag 30 maart  is er een manifestatie in Heerlen om het belang van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp te benadrukken, georganiseerd door de Ziekenhuisalliantie Parkstad.


Laatste fase in zoektocht: Heerlen of Sittard-Geleen?

De plannen voor de toekomstige inrichting van de twee Zuyderland-locaties in 2030 naderen hun afronding. Oud-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester heeft onlangs aangegeven dat beide ziekenhuizen een beddenhuis, polikliniek en dagbehandeling zullen krijgen, maar er blijft nog onduidelijkheid over de locatie van de volwaardige spoedeisende hulp (SEH), intensive care en geboortehuis. Dit is het resultaat van een proces van vijf maanden, waarbij Zuyderland en zorgverzekeraar CZ betrokken waren.

Een opvallende conclusie is dat het eerder voorgestelde scenario van 'maximale efficiëntie', waarbij het ziekenhuis in Heerlen zou worden teruggebracht tot een dagbehandelingscentrum, nu als onhaalbaar wordt beschouwd. Het proces heeft echter aanzienlijke kosten met zich meegebracht, ongeveer 1 miljoen euro, maar dit wordt deels verklaard door de kosten van consultants en de organisatie van bijeenkomsten voor burgers.

In Den Haag zijn moties aangenomen ter ondersteuning van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen, maar voormalig minister Ernst Kuipers heeft zijn steun uitgesproken voor Zuyderland. Ondertussen wordt het verschil tussen Parkstad en Sittard-Geleen benadrukt, waarbij Parkstad zich actiever heeft gemobiliseerd in het proces. Er zijn nog enkele bijeenkomsten gepland om de keuze voor de locatie van de volwaardige SEH te bespreken, waarbij de omvang en gezondheid van de bevolking een belangrijke rol spelen.


Twee volwaardige ziekenhuizen in Sittard-Geleen en Heerlen

13.09.2023
Vlak voor de zomervakanties kwam het bericht naar buiten dat de leiding van het Zuyderland Ziekenhuis plannen heeft om de intensive care en spoedeisende hulp van Heerlen naar Sittard-Geleen te verhuizen. Het beddenhuis in Heerlen zou dan ook verdwijnen.
Dat houdt in dat bijna 260.000 mensen alleen al uit Parkstad zonder volwaardig ziekenhuis komen te zitten. Buiten de mensen uit het Heuvelland die ook gebruik maken van dit ziekenhuis.

Belangrijk is dat er twee volwaardige ziekenhuizen open blijven zowel in Heerlen als in Sittard-Geleen.

Want vandaag, woensdag 13 september 2023 zegt bestuursvoorzitter Jongen van Zuyderland in dagblad De Limburger ⇢ lees hier
dat zij het voornemen hebben om alle dagbehandelingen van Sittard naar Heerlen te verhuizen!

Dus stel je voor dat je in Meers woont, 80-plusser bent en geen eigen vervoer hebt. En een van je laatste kiezen heeft een ontstoken wortelpunt... dan ligt de kaakchirurg op de loer! Niet in Sittard-Geleen maar in Heerlen... Dan kun je met de Wensauto naar station Beek-Elsloo en vervolgens met de bus naar Heerlen of met de trein via Sittard naar Heerlen en dan weer met de bus naar het ziekenhuis.
Dat mag niet gebeuren!
Alhoewel... dat gebeurt in feite al. Kort geleden zelf tweemaal ervaren. Afspraak met specialist proberen te maken in Sittard-Geleen...helaas de wachttijd is lang, hoelang wordt niet meegedeeld, stomweg vraag ik ook niet door...maar u kunt morgen al bij diezelfde specialist in Heerlen terecht... Gezien de klachten en het feit dat ik eigen vervoer heb, kies ik voor het laatste. Zo wordt de patiënt al stilaan richting Heerlen "gekneed". Of zijn mensen uit Heerlen en omstreken gezonder en dus minder behoefte aan dagbehandelingen en controles?

Liefst had het Zuyderlandbestuur blijkbaar een compleet nieuw ziekenhuis ter hoogte van Nuth, maar daarvoor hoeven ze niet aan te kloppen bij overheid en zorgverzekeraars. Die eigen ruiten hebben ze in 2009 ingegooid bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Sittard-Geleen. In crisistijd werd daar een luxueus eenkamer-zorghotel gebouwd voor 380 miljoen euro.... het dubbele van hetgeen begroot was! En wat waren ze trots op hun papierloze zorghotel waar de inzet van robots er mede voor zorgde dat 700 medewerkers ontslagen werden... En nu maar jammeren dat ze te weinig personeel hebben en de werving van nieuwe zorgmedewerkers maar niet wil lukken.
Klagen, daar is David Jongen sowieso erg goed in. Anno 2023 over de financiële en personele noodzaak om Heerlen af te schalen als IC en beddenhuis, maar gelijktijdig op te schalen voor dagbehandelingen.

Hadden ze de afgelopen 10-15 jaar bij Zuyderland en Atrium maar meer aandacht aan het personeel geschonken in plaats van aan David Jongen en de zorgverzekeraars...


David Jongen werd in januari 2015, bij de fusie van de ziekenhuizen Sittard-Geleen met Heerlen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Daarvoor, in oktober 2011 werd hij bestuursvoorzitter van het toenmalige Atrium-ziekenhuis in Heerlen. Eerder was hij bestuursvoorzitter bij uitkeringsinstantie UWV.

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien