Skip to main content
Gemeente Stein financieel gezond

Positief resultaat voor Gemeente Stein in 2023

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©

In de concept jaarrekening annex jaarverslag van de gemeente Stein over 2023 wordt een positief resultaat van ruim zes miljoen euro gepresenteerd en dat is ruim vier miljoen meer dan oorspronkelijk voorspeld. Deze meevaller is grotendeels te danken aan de financiële bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Desondanks staan er ook bezuinigingen op de agenda. De definitieve vaststelling van de cijfers komt in de Gemeenteraadsvergadering van 4 juli aan de orde.

Rijk spekt de pot
De herziene begroting voor 2023 liet al een positief exploitatiesaldo van ruim twee miljoen euro zien. Dankzij extra financiële steun van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is dit bedrag gestegen tot ruim 6,2 miljoen euro. De gemeente heeft Oekraïners ondergebracht in leegstaande woningen en complexen in plaats van in duurdere hotels. Dit extra incidenteel geld mag overigens niet gebruikt worden voor structurele beleidsuitgaven. 

De financiële meevaller is dus grotendeels (70%) toe te schrijven aan externe factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Een kleiner deel is te danken aan gemeentelijk beleid, zoals o.a. lagere personeelskosten. 

Op termijn magere jaren
De komende jaren komen er echter financiële uitdagingen op het pad van de gemeente Stein. De begroting voor 2025 en de meerjarenraming voor 2026-2028 voorspellen moeilijkheden. Het Rijk zal bezuinigen op het gemeentefonds, terwijl de taken niet verminderen. Dit plaatst Stein voor aanzienlijke vraagstukken.

Voor de jaren 2026 en 2028 wordt een tekort van een half miljoen euro verwacht, en dit bedrag kan nog oplopen door veranderingen in het gemeentefonds. Het college zal deze uitdaging aan de raad voorleggen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk. Met een algemene reserve van ruim 18 miljoen euro heeft de gemeente Stein wel een vrij royale buffer om de klappen op te vangen.

De helft van de Nederlandse gemeenten kampt anno 2024 al met aanzienlijke tekorten. De gemeente Zaanstad bijvoorbeeld, die heeft in 2024 al een tekort van 200 miljoen!

+ De CONCEPT jaarrekening met voorwoord kunt u hier inzien/downloaden ⇢


Een jaar van Verbinding en Vooruitgang

In het voorwoord van de Jaarrekening/Jaarverslag blikt het College van Burgemeester en Wethouders terug op het gemeentelijk beleid in 2023. Hieronder samenvatting daarvan.

Samenvatting voorwoord

In 2023 vierde de burgemeester van Stein haar 10-jarig jubileum, een jaar gemarkeerd door zowel lokale als wereldwijde uitdagingen. De gemeente richtte zich op het toekomstbestendig maken van Stein, met projecten zoals ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) en energiebespaaracties voor lagere inkomens. Het eerste en tweede Kindercollege werden geïnstalleerd, mogelijk de kweekvijver voor toekomstige leiders.

Te midden van globale gebeurtenissen bleef Stein lokale initiatieven ondersteunen, zoals buurtkastjes en een jassenactie die meer dan 900 jassen opleverde. Deze acties benadrukken de kracht van gemeenschapszin en de impact van samenwerking.

De gemeente erkent de complexiteit van hedendaagse problemen zoals energiearmoede, woningnood, en klimaatverandering. Er wordt opgeroepen tot preventieve maatregelen en samenwerking om deze uitdagingen aan te gaan.

Het behoud van verbinding binnen de gemeenschap is een prioriteit, met de nadruk op betrokkenheid en dienstverlening. Het nieuwe kunst- en cultuurbeleid, dat verweven is met toerisme en sociale domeinen, draagt bij aan de gemeenschapszin. De Omgevingsvisie legt de basis voor een integraal beleid dat bijdraagt aan sociaal vitale kernen en een duurzame leefomgeving.

Met de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en projecten zoals het bruisende hart van Nieuwdorp en de nieuwe brug naar Maasband, zet Stein stappen naar een verbonden en bloeiende toekomst.

De gemeente Stein heeft in 2023 gewerkt aan de doorontwikkeling van haar organisatie, gericht op betere dienstverlening. De missie en visie zijn vastgesteld en vormen de basis voor het nieuwe sturingsconcept en de aangepaste organisatiestructuur, zoals goedgekeurd door het college van B&W.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien