Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Landschapsplan Catsop 2012

Start opwaardering buitengebied Catsop

Maandag 14 januari is Gemeente Stein gestart met het verbeteren van (holle) wegen in Catsop. Hiermee wil de gemeente onder andere wateroverlast bestrijden. Ook gaat de gemeente hagen en bomen snoeien en landschapselementen aanleggen. Met de opwaardering van dit gebied is een bedrag van 300.000 euro gemoeid. De werken vloeien voort het groenproject IP Catsop; het project maakt ook onderdeel uit van het speerpunt Landschap van de Regio Westelijke Mijnstreek. Het is één van de vijf groenprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren flink investeert.

Werkzaamheden
Naast wegwerkzaamheden en snoeiwerk verwijdert de gemeente dode bomen (iepen). Er komt op een aantal plekken langs de wegen een gemengd bosplantsoen en de gemeente plant hagen in open stukken. Op diverse plaatsen wordt de berm hersteld door gras in te planten. BLM uit Maastricht voert de civieltechnische werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Stein en Rooden uit Meerssen het groenonderhoud aan de holle wegen.

Bijeenkomst
In november 2012 praatte Gemeente Stein de inwoners van Catsop en andere geïnteresseerden bij over de opwaardering van het buitengebied. Deze interactieve bijeenkomst leverde goede suggesties van bewoners op.

Betrokkenheid inwoners groenonderhoud
Particulieren met stukken grond in het buitengebied kunnen groenblauwe diensten (zoals de aanleg en onderhoud van hoogstamboomgaarden en hagen) leveren in ruil van een vergoeding. Hiermee willen IKL en gemeente Stein dat er extra ondersteuning komt voor het onderhoud en behoud van het landschap rond Catsop. Dit stimuleert betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Daarom hebben er eind 2012 twee gratis snoeicursussen plaatsgevonden waar maar liefst 20 personen gebruik van hebben gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.steinslandschap.nl.


Bijeenkomst landschapsproject Catsop goed bezocht

Op maandag 12 november 2012 vond een informatiebijeenkomst plaats om inwoners, agrariërs en andere belangstellenden te informeren over het landschapsproject Catsop. Ongeveer 35 geïnteresseerden lieten zich aan de hand van kaartmateriaal door de gemeente informeren over maatregelen tegen wateroverlast, ter verbetering van verkeersgebruik en van het landschap.
 
Deze bijeenkomst leverde goede suggesties van het publiek op zoals ‘goed onderhoud aan semiverharde wegen zodat voor recreanten, bewoners en gebruikers watererosie geen belemmering is voor goed gebruik van het gebied’. Gemeente Stein gaat bekijken in hoeverre de suggesties uitvoerbaar zijn. Ook konden vrijwilligers zich opgeven voor twee snoeicursusdagen op 8 en 15 december aanstaande.

Samen met IKL en het waterschap werkt Gemeente Stein aan het opwaarderen van het buitengebied van Catsop. Mensen die op de hogte willen blijven van de vijf landschapsprojecten waarin Stein investeert, kunnen zich aanmelden voor een gratis nieuwsbrief via www.steinslandschap.nl


Bijeenkomst landschapsproject Catsop 12 nov.

De gemeente Stein werkt samen met IKL en het waterschap aan het opwaarderen van het buitengebied van Catsop, het zogenaamde landschapsproject Catsop. Daartoe nemen de organisaties diverse maatregelen. Zo doet de gemeente Stein bijvoorbeeld een flinke investering in het gebied om wateroverlast te bestrijden evenals erosie op wegen en bermen. Maar het gaat ook om aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van de landbouw.

Om inwoners van Catsop, agrariërs en andere belangstellenden te informeren, organiseert de gemeente maandag 12 november a.s. een bijeenkomst over het landschapsproject Catsop. Een van de vijf landschapsprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo en begint om 19.30 uur.

Tijdens de informatiebijeenkomst presenteert de gemeente  de cultuur- en civieltechnisch plannen en licht de aanwezigen in over de tussenresultaten van het door IKL verrichte onderzoek naar toepassing van groenblauwe diensten. Ook de verdere (uitvoerings)planning komt aan de orde.

Het Landschapsproject IP Catsop is een van de vijf landschapsprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert. Een ervan, het kasteelpark Elsloo, is inmiddels al succesvol afgerond. Voor meer informatie over deze groene parels in de Maasvallei kunt u terecht op www.steinslandschap.nl


Fraai landschapsherstel in Catsop

2011 Fraai landschapsherstel in Catsop
klik op afbeelding voor vergroting

Begin januari is gestart met de landschappelijke herinrichting van een voormalig opslagterrein aan de Parallelweg in Catsop. In opdracht van N.V. Theodora herstelde de Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) het gebied langs de spoorlijn. Het project van 2200 m2 is recent afgerond.
Het project draagt bij aan de voorgenomen versterking van de natuur- en landschapswaarden van het Integraal Project Catsop (IP Catsop). De voormalige aannemersloods is afgebroken en nieuw groen is aangeplant. Zo staan er nu meidoornhagen met een raster om het vee te weren, 12 hoogstamfruitbomen, een houten acacia toegangspoort en een afrastering van houten palen met puntdraad.

Fraaie doorkijk
De herinrichting van het landschap creëert een fraaie doorkijk naar het aangrenzend beekdal van de Vloedsgraaf waar tal van diersoorten voorkomen.


Landschapsplan Catsop

catsopinbloei2010
foto Pierre Reubsaet - klik voor vergroting

Boeren en particulieren aan zet bij herstel karakteristiek groen Catsop
Particulieren, boeren en andere ondernemers in Catsop kunnen dit jaar in aanmerking komen voor de kosteloze inrichting, aanleg en herstel van inheems, karakteristiek groen. Het Landschapsplan Catsop is gericht op de aanleg van landschapselementen als heggen, alleenstaande bomen en singels, bosjes en hoogstamfruitbomen.

Kosteloos
Het plan ter verbetering van de landschapkwaliteit rond Catsop is een initiatief van de gemeenten Stein, Beek en Landschapspark De Graven. Het plan vloeit voort uit het Verklaring van Roermond van de LLTB en de provincie Limburg. In deze verklaring is bepaald dat particuliere grondeigenaren een grotere rol krijgen bij de ontwikkeling en het beheer van natuur, landschap en recreatie. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een nieuwe regeling voor het leveren van groene en blauwe diensten die gericht zijn op de verhoging van de aantrekkelijkheid van het buitengebied.

Al geruime tijd wordt in informatiebijeenkomsten gesproken over het herstel van landschap en natuur in combinatie met de versterking van de landbouwkundige en recreatieve waarden. Door deelname kunnen particulieren en bedrijven in het buitengebied op aantrekkelijke wijze gratis hun (groene) leefomgeving opknappen. Deelnemers aan deze actie ontvangen een persoonlijk advies en een plan op maat. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL vervult in dit verband een intermediaire rol.

Groene dooradering
De aanplant is overigens niet beperkt tot de huis- en bedrijfskavels, maar het kan ook gaan om het vergroenen van perceelsranden. De uitvoering van de plannen ter verfraaiing van het landschap en de groene verbindingswegen staat of valt echter met de instemming van de boeren en particulieren. Deelnemers aan het plan leveren niet alleen een positieve bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit, maar ook aan het herstel van het lokale erfgoed en de beleefbaarheid van het groen in Catsop.

Dieren afhankelijk van groen
De natuur zal daadwerkelijk profiteren van het nieuwe groen. Veel planten en dieren zijn nu vaak aangewezen op natuurgebieden: de heggen, singels en bosjes fungeren als groene stapstenen en verbindende linten voor veel vogels, zoogdieren, vlinders en andere insecten. In de bomen en struiken vinden ze beschutting, voedsel en nestgelegenheid. Heel veel dieren verplaatsen zich ook via dit soort elementen in het cultuurlandschap. Van de inheemse zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en dagvlinders, samen ongeveer 400 soorten, is de helft geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het cultuurlandschap.

Cultuurhistorie
Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van het streekeigen groen dat in en rond Catsop van oudsher heel gevarieerd is. Mede onder invloed van de ruilverkaveling en de schaalvergroting in de landbouw zijn in de afgelopen decennia nogal wat landschapselementen verdwenen. Samen met lokale bewoners en andere initiatiefnemers wil de gemeente Stein en de Provincie Limburg nu gericht verder werken aan het herstel van het landschap door de aanleg van groene verbindingszones met streekeigen plantmateriaal.

Samenwerking
Samenwerking, draagvlak en lokale betrokkenheid zijn de sleutels voor het herstel en behoud van de buitengebieden. Om die reden worden alle wensen en mogelijkheden van particulieren, boeren en andere ondernemers in zogenaamde keukentafelgesprekken in kaart gebracht. Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen voor steun en advies bij de aanvraag van aanvullende subsidies ook een beroep doen op deskundigen. Belangstellende eigenaren kunnen zich nu al aanmelden bij IKL, via www.ikl-limburg.nl of . of telefonisch 0475 -386430


Werkzaamheden gebiedsopwaarderingsproject IP Catsop

Begin maart is in Elsloo / Catsop gestart met de werkzaamheden op en langs wegen en veldpaden ter reparatie van erosieschade en verbetering van de waterafvoer. Inmiddels is in de Veestraat de oude en beschadigde lijnafwatering (Bakgoot) vervangen door een zogenaamde verholen goot. Maar door de recente koude weersomstandigheden heeft het afwerken van de wegen tijdelijk stil gelegen.

Werkzaamheden hervat
De werkzaamheden worden op woensdag 17 april aanstaande hervat. In onder andere de Veestraat, de Lindenbergstraat en de Horsterweg wordt de asfalttoplaag aangebracht. Zowel de wegen als de bermen worden verder afgewerkt zodat deze daarna weer volledig opengesteld kunnen worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond.

IP Catsop
Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het gebiedsopwaarderingproject IP Catsop. Aannemer BLM voert de civieltechnische werken uit in opdracht van gemeente Stein.
Kijk voor meer informatie over het gebiedsopwaarderingproject Catsop op www.steinslandschap.nl.

Afwerking straten Catsop uitgesteld

In Catsop zijn recent in diverse straten (onder andere de Veestraat, Lindebergstraat en Armsterveld) werkzaamheden uitgevoerd.
Volgens planning had de deklaag van de wegen in week 13 (vanaf 25 maart) aangebracht moeten worden. Vanwege de lage temperatuur kan de deklaag echter niet aangebracht worden. Naar verwachting worden deze werkzaamheden twee weken uitgesteld. Afhankelijk van het weer, worden de werkzaamheden weer ingepland.

Gebiedsopwaardering
Deze wegwerkzaamheden vinden plaats in het kader van het gebiedsopwaarderingsproject IP Catsop. Eén van de vijf belangrijke groenprojecten van de gemeente Stein. Kijk voor meer informatie over IP Castop en de andere groenprojecten op www.steinslandschap.nl.


Nieuwe lijnafwatering Veestraat Catsop

Als onderdeel van het gebiedsopwaarderingproject IP Catsop worden momenteel werkzaamheden op en langs wegen en veldpaden uitgevoerd ter reparatie van erosieschade en verbetering van de waterafvoer.

Aannemer BLM voert de civieltechnische werken uit in opdracht van gemeente Stein. Medio april is het werk afgerond.

Lees meer: hele dossier Landschapsplan Catsop »

Bakgoot vervangen
In de Veestraat wordt de oude en beschadigde lijnafwatering (Bakgoot) vervangen door een zogenaamde verholen goot. Door de doorgaande lijnopening aan de bovenkant in het betonelement is het wateropnemend vermogen ruim voldoende. ‘Ook kan deze nieuwe verholen goot door het verkeer zwaarder worden belast door bijvoorbeeld moderne (zwaardere) landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Naar verwachting heeft deze nieuwe verholen goot een levensduur van 40 jaar’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Hemelwaterafvoersysteem
De voormalige bakgoot in de Veestraat werd in de jaren 50 aangelegd om het afstromend regenwater van de hoger gelegen landerijen af te voeren naar het hemelwaterafvoersysteem langs de Spoorbaan. Dit oppervlakkig afstromende regenwater komt uiteindelijk terecht in de Slakbeek vanwaar het door de watermolen in Kasteel Elsloo via Hemelbeek en kanaalduiker (de Duker) uitstroomt in de Maas.

Onderhoud
Door op geregelde afstand een zogenaamde zandvang te plaatsen in deze goot wordt voorkomen dat er teveel slib / zand wordt meegevoerd naar spoorbaan-greppels en Slakbeek. Deze nieuwe lijnontwatering wordt in het onderhoudsbestek straatkolken meegenomen. Dat betekent dat de zandvangen jaarlijks worden leeggemaakt (reinigingsbestek straatkolken) en dat de totale lijngoot één keer per twee jaar wordt doorgespoten.

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien