Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Landschapsproject Urdal-Scharberg afgerond in 2013

 

Afronding aanleg fietspad Scharberg in Elsloo
In juni jl. is de gemeente Stein gestart met de aanleg van het fietspad bij de Scharberg in Elsloo. Dit fietspad is een onderdeel van het groenproject Urdal/Scharberg. De afrondende werkzaamheden zoals het aanbrengen van bebording, markeringen en het plaatsen van rasters, verlopen volgens planning. Inmiddels wordt al gebruik gemaakt van het fietspad en naar aanleiding daarvan zijn er diverse vragen gesteld en verbeteringsvoorstellen kenbaar gemaakt bij de gemeente.

Aanvullende verbeteringen
‘De gemeente heeft deze opmerkingen en suggesties van inwoners bekeken en waar mogelijk nader uitgewerkt tot aanvullende verbeteringen op het oorspronkelijke plan. Een aantal van deze maatregelen waren al voorzien in het oorspronkelijke plan, maar waren nog niet uitgevoerd’, aldus wethouder Danny Hendrix. Inwoners die vragen hebben gesteld en/of suggesties hebben aangereikt, ontvangen van de gemeente een schriftelijke reactie.

Antwoorden en suggesties
De belangrijkste verbeteringen en antwoorden op de vragen over onder andere dassenrasters, parkeerplaatsen, hondenlosloopgebied, zitbanken, toegankelijkheid voor minder validen, ruiterroutes en uitwijkstroken op de Julianaweg zijn: 

· Nabij de Café De Dikke Stein worden parkeerplaatsen aangelegd in grasbetonstenen.

· Er komt geen nieuw losloopgebied voor honden. Het gebied is eigendom van Rijkswaterstaat en niet van de gemeente. Rijkswaterstaat heeft het gebied verpacht. Het beheer van dit gebied wordt namens Rijkswaterstaat uitgevoerd door een schaapsherder.

· Er komen drie klappoorten in het dassenraster. Er worden in het gebied geen wandelpaden aangelegd. De bestaande graspaden blijven toegankelijk. Wel wordt het bestaande pad vanaf het jaagpad onder de snelwegbrug richting het nieuwe fietspad verbeterd.

· De V-vorm in het dassenraster wordt dichtgezet met een raster en beplanting. De V-vorm is gemaakt ten behoeve van de inloopvoorziening van de dassentunnel

· Door de versmalling van de Julianaweg is het voor landbouwers moeilijk om hun percelen te bereiken in verband met de draaicircel van de machines. De gemeente gaat in overleg met de landbouwers op deze locaties maatwerk leveren.

· De grond langs het fietspad wordt geëgaliseerd, zodat er een vloeiende overgang is naar het omliggende gebied. Daardoor wordt het voor wandelaars makkelijker om langs het fietspad te lopen.

· De bestaande zitbanken blijven staan en er wordt een nieuwe bank geplaatst nabij de t-spitsing langs het nieuwe fietspad. Tevens wordt de grond langs de bankjes geëgaliseerd, waardoor deze ook voor mindervaliden beter toegankelijk zijn.

· De bestaande trottoirs aan de Scharberg worden opgeknapt, inclusief het aanleggen van verlaagde banden bij de kruisingen ten behoeve van de toegankelijkheid van minder validen.

· In de bocht Julianaweg-Scharberg wordt het bestaande haag en beplanting gesnoeid. Dit in verband met het uitzicht.

· De aansluiting van het nieuwe fietspad op de Scharberg bij de Sint Nicolaasstraat blijft een haakse aansluiting. Dit in verband met de verkeersveiligheid. Wel wordt onderzocht om voorzieningen in de berm te maken om fietsers naar deze oversteek te begeleiden.

· De gemeente gaat de mogelijkheden bekijken naar ruiter- en menroutes in de gemeente Stein.

· Het gebied Pasveersloot maakt geen onderdeel uit van het project.

· De werkzaamheden zullen begin oktober 2013 gereed zijn.

· Aan beide zijden van de Julianaweg worden uitwijkstroken (van grasbetonstenen) aangelegd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het groenproject Urdal/Scharberg op www.steinslandschap.nl


 

logo-SteinsLandschap

Op maandag 3 juni 2013 zijn de werkzaamheden gestart in het kader van het project ‘Urdal - Scharberg’. Dit is één van de vier landschapsprojecten waar gemeente Stein mee aan de slag is.

De gemeente gaat in het Urdal-Scharberg werken aan het ecologisch herstel en aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. Uiteindelijk leidt dit tot verbeterde verbindingen en toegankelijkheid van de groenzones ’t Brook, Korenweijer, groengebied rond de Kasteelruïne Stein, Scharberg, Kasteelpark Elsloo en Bunderbos. Aannemer Van Boekel Zeeland B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit.

Recreatieve verbindingen
In de eerste fase bestaan de werkzaamheden uit het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Scharberg en de Julianaweg in Elsloo en het optimaliseren van de (recreatieve) verbindingen tussen de snelweg A76 en de jaagpaden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 3 juni tot en met 12 juli aanstaande.

‘Het project Urdal-Scharberg’ is een omvangrijk groenproject. In eerste instantie richten we ons op het recreatieve fietspad, de trapverbindingen rond de A76 en de jaagpaden. In dit gebied gaan we ook hagen aanplanten en solitaire bomen plaatsen. In de tweede fase van het project gaan we in Oud-Stein in ’t Broek, het Hoogterras Scharberg en de Kanaalzone aan de slag. Daarbij gaan we samenwerken met omwonenden, gebiedskenners, IVN Stein, Stichting IKL en Waterschap Roer en Overmaas. Kortom, Stein… wil je zien’, aldus wethouder Danny Hendrix.


Verkeersaanpassingen Scharberg
Ook worden in het kader van verkeersveiligheid aanvullende maatregelen genomen binnen de bebouwde kom op de Scharberg. Zo wordt de bestaande grens tussen binnen en buiten de bebouwde kom duidelijker aangegeven, de kruisingsvlakken in rood (attentieverhogend) asfalt uitgevoerd en worden busdrempels bij de komgrens en de huidige asverspringen aangebracht. De verkeerswerkzaamheden vinden plaats van 5 augustus tot en met 6 september aanstaande.
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Bijna alle werkzaamheden worden uitgevoerd op de openbare weg. Alle wegen blijven open voor verkeer en alle woningen en percelen blijven gewoon bereikbaar. Om veiligheidsredenen treft gemeente Stein tijdelijke verkeersmaatregelen in de vorm van rijbaanversmallingen en snelheidsbeperkingen. Voor enkele activiteiten, waaronder de asfalteringswerkzaamheden op de Scharberg (binnen de bebouwde kom) worden kruisingen of wegvakken tijdelijk afgesloten. Omwonenden worden hierover tijdig per brief geïnformeerd.

Financiering
Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek, provincie Limburg en de Europese Unie. Kijk voor meer informatie over het project Urdal-Scharberg en de andere groenprojecten binnen de gemeente Stein op www.steinslandschap.nl. Daar is ook een mogelijk om te abonneren op de digitale nieuwsbrief

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien