ELSLOO

Nieuws Dossiers

Streekmuseum gesloten vanaf 31 oktober

gesloten-31-10-2014Het Streekmuseum is vanaf 31 oktober gesloten omdat vanaf die datum de bouwwerkzaamheden gaan beginnen. De verwachting is dat de hele klus duurt tot september 2015.

Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd geen museum activiteiten plaatsvinden. Integendeel. De groep- dorpswandelingen met rondleidingen door Elsloo en het aansluitende kasteelpark gaan ook gewoon door. Verder worden er door het museum lezingen verzorgd over diverse thema's en ook deze activiteit blijft doorgaan. De nostalgische modeshows gaan door. Die worden op diverse lokaties in de regio verzorgd bij verzorgingstehuizen en in zalen voor bijv. buurtverenigingen, vrouwengilde, ouderenverenigingen etc. Ook de zogenaamde nostalgische middag die eveneens op lokatie verzorgd wordt gaat door. Hiermee worden oude huishoudelijke en culturele gebruiken gepresenteerd, zoals "wassen in grootmoedertijd" en "trouwen in vroeger dagen".

Wie interesse heeft in deze activiteiten kan contact opnemen met het museum via de museumsite www.streekmuseumelsloo.nl 


Raad akkoord met extra krediet

In de raadsvergadering van 25 september ging de raad nog morrend akkoord met een extra krediet van 113.000 euro voor uitbreding van het Elslose streekmuseum.

DDL-20141002-01004SI014Tijdens de vergadering zegt wethouder Fiddelers (CMB) dat het college niet voor de laagste offerte heeft gekozen, maar voor kwalitatief de beste. Tenminste voor de offerte die het meest rekening hield met de bijzondere omstandigheden ter plaatse wat betreft graafwerk, logistiek en verkeer. De fractie Steins Belang vraagt de gemeente alsnog te kiezen voor de laagste offerte. Volgens de wethouder kan dat niet meer. (omdat er al toezeggingen zijn gedaan?)

De fracties van VVD, Steins Belang, D'66 en fractie Govers stemden tegen. Door het extra krediet gaat de totale uitbreding nu 413.000 euro kosten. Nu, een week na de bewuste vergadering is de gemeente Stein blijkbaar nog eens gaan tellen (waarom ze dat niet eerder hebben gedaan is een raadsel) en men komt nu tot de conclusie dat men toch gaat kiezen voor de laagste inschrijving, waardoor het project voor minder dan 400.000 gerealiseerd kan worden.

Streekmuseum-interview-okt2014Vreemd dat een gemeente pas na de raadsvergadering gaat tellen....wat heeft men de afgelopen maanden dan met dit dossier gedaan? Als de offerteanalyse in eerste instantie zó slecht uitgevoerd is, welke lijken gaan er dan nog meer uit de kast rollen? En men wist toch dat de oppositie hier tegen te hoop zou lopen. Zeker Harry Govers bij wie "Elsloo" als een rode lap op een stier werkt. (van zijn 26 Elslose stemmen bij de vorige verkiezingen zullen er stilaan toch al heel wat verdampt zijn)

De oppositiefracties gaan vragen stellen over de gang van zaken.


Uitbreiding Streekmuseum fors duurder

DDL-15.09.2014-Schippersbeurs(klik voor vergroting op krantenartikel)
De uitbreiding van het Streekmuseum met een nieuwe expositieruimte en een opslagdepot gaat fors duurder uitpakken. De gemeenteraad gaf vorig jaar ondanks behoorlijk gekrakeel van CDA en D'66 haar fiat, zij het met een maiximaal kostenplafond van Euro 300.000.

De uitbreiding is nodig om groepen bezoekers fatsoenlijk te kunnen ontvangen, om de vermaarde (geschonken) oorlogscollectie van Harie Rouvroye ten toon te stellen en om hoognodige opslagruimte te realiseren.

Een groep omwonenden, verenigd in het Bunkercomité, tekende protest aan wegens -de in hun ogen- aantasting van de omgeving: de aanbouw zou een bunkerachtige uitstraling hebben en dat wat ooit een tuin achter het museum was zou zeldzame planten en dieren herbergen. Die bezwaren werden door de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen en ook aanpassingen voor verwachtte geluidsoverlast tijdens de bouwwerkzaamheden werden niet toegekend.

Nu, anderhalfjaar later is er nog geen schop de grond ingegaan, de eekhoorn in de woestenij achter het museum zit er nog steeds en de oorlogscollectie is nog steeds in huize Rouvroye. Naar aanleiding van vragen door raadsfractie Stein Belang kwam de uitbreiding weer op de agenda van de commissievergadering op 10 september 2014. En wat blijkt? De bouw gaat  maar liefst Euro 113.000 meer kosten.

Steins Belang diende naar aanleiding van die uitkomst een amandement in, waarin gevraagd wordt de hele aanbestedingsprocedure opnieuw te doen. (lees amandement hier)

Vorig jaar heeft de destijds verantwoordelijke DOS wethouder Gina van Mulken volgens de oppositie blijkbaar niet alleen slecht gecommuniceerd maar ook nog eens slecht gecalculeerd, of althans de calculatie van architekt en/of ambtenaren klakkeloos overgenomen. Tevens blijkt dat er niet gekozen is voor de laagste inschrijving en dat 2 van de 5 inschrijvende aannemers voortijdig afhaakten. Wellicht omdat die wel tijdig inzagen dat die bouw niet voor dat geld te realiseren is?! Of zagen zij op tegen transport- en logistieke problemen in de smalle straatjes van oud-Elsloo?!

Een oud-raadslid diende begin vorig jaar een alternatief plan in, maar dat werd door de wethouder niet meegenomen in de beslisronde.

In de raadsvergadering van 25 september staat het Streekmuseum weer op de agenda. Lees het hele dossier Streekmuseum en reacties »


Uitbreidingsplan Streekmuseum door Raad aangenomen

JackMeijers-CMB Raadslid Jack Meijers (CMB) tijdens zijn gloedvol betoog voor uitbreiding van het museum.

Zoals verwacht heeft de gemeenteraad met 15 tegen 6 stemmen het uitbreidingsplan van het Streekmuseum aangenomen. Alleen de 5 raadsleden van het CDA alsmede het D'66 raadslid Van der Avert stemden tegen het plan, zij het om uiteenlopende redenen.

Het CDA is niet tegen het uitbreiden van het Streekmuseum maar vindt dat een alternatief plan van raadslid Cramers onvoldoende serieus bekeken is. D'66 is tegen elke vorm van uitbreiding omdat het geen duurzaam plan is en omdat zij het een onverantwoorde uitgave vinden in deze tijd van bezuinigingen. Uit oogpunt van duurzaamheid hadden zij liever gezien dat de gemeente het pand Schippersbeurs had gekocht, ondanks dat daarmee liefst Euro 400.000 mee gemoeid was.

Volgende stap is voor het college het aanvragen van de bouwvergunning en voor het burgercomité wellicht de gang naar de rechter.

Wordt vervolgd...


Wat is het probleem? Museum of gemeente?

Foto hiernaast: een ansichtkaart uit 1966 waarop beneden-midden het stukje tuin is te zien waar uitbreiding gepland is (klik voor vergroting)

Het uitbreidingsplan voor het Streekmuseum in Elsloo wordt door het college ongewijzigd aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 30 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Een door het buurtcomité "Bunker Nee" gevraagde constante bewaking van trillingen (kosten E 30.000) wordt niet meegenomen. Volgens het college zal er nauwelijks sprake zijn van trillingen.

Dat bleek tijdens een drukbezochte commissievergadering Maatschappelijke Zaken op woensdag 15 mei. Zowel het museumbestuur bij monde van Willie Coumans als vertegenwoordiger Jos Salden van het buurtcomité "Bunke Nee" deden hun zegje en beantwoordden vragen van de commissieleden.Daarbij kreeg Salden van enkele commissieleden, waaronder burgerlid Wels (CMB) de vraag wat nu eigenlijk hun bezwaar is: de uitbreiding van het museum of de in hun ogen falende communicatie met het college en inspraakprocedure. In zijn ogen lijkt het soms wel op een prestigestrijd over wie er nu gelijk heeft.

Het comité stelt dat het niet tegen het museum is maar wel tegen de uitbreiding omdat daardoor naar hun mening het beschermd dorpsgezicht en een uniek stukje natuur aangetast wordt. Bekijk/download hier het uitbreidingsplan zoals dat in maart 2012 werd gepresenteerd.

Een recent rapport van cultuurhistoricus Eggen weerlegt alle bezwaren. Ook andere instanties waaronder Monumentenzorg hebben de plannen getoetst en zeggen dat daar geen sprake van is. Maar het grootste bezwaar of liever frustratie van het buurtcomité blijken toch de gesprekken te zijn geweest met het college van B & W en met name de verslaglegging daarvan.

Lees het hele dossier Streekmuseum en reacties »

Diverse commissieleden zijn het er over eens dat de communicatie van het college in de startfase van het project benedenmaats is geweest. Dat is precies een jaar geleden ook al aan de orde geweest tijdens eenzelfde commissievergadering. Daarna heeft het college wel stappen gezet en zijn er in elk geval pogingen ondernomen om met het buurtcomité te overleggen.

Het buurtcomité "Bunker Nee" spreekt niet tegen dat zij accoord zijn gegaan met de bewandelde trajecten in het afgelopen jaar. Zowel met de inhoud van de onderzoeksopdracht als met de persoon van onderzoeker, cultuurhistoricus Coen Eggen, heeft men ingestemd.

Buurtbewoner Salden en raadslid Broersma (VVD) verwijten elkaar leugenachtigheid over een gepland gesprek dat nooit heeft plaats gevonden.
Commissielid Wels stelt dat het probleem van het buurtcomié is, dat zij denken dat communicatie alleen maar het predicaat "goed" verdient als zij gelijk krijgen...

Govers haalt uit...
Sinds gisteravond heeft "Bunker Nee" er een medestander bij. Nieuwbakken fractielid van het CDA, Harry Govers slaat weer links en rechts om zich heen. De verbaal tot de tanden toe bewapende Don Quichot uit Urmond herhaalt tot afgrijzen van de overige commissieleden in 3 rondes dat onderzoeker Eggen niet onafhankelijk is, dat de communicatie benedenmaats is, dat alternatieve plannen onvoldoende zijn bekeken, dat de uitgave van Euro 300.000 onpassend is in deze crisistijd en tenslotte dat de democratie en inspraak geweld wordt aangedaan. Daarbij haalt hij voortdurend oude politieke koeien uit de sloot (zijn confrontaties met oud-burgemeester Barske) Diverse commissieleden spreken hem aan op zijn gedrag en taalgebruik. Even later maakt hij zijn excuses aan commissievoorzitter Lardenoije voor opmerkingen aan diens adres.
Overigens heeft Govers in 2009 (toen als eenmansfractie) ingestemd met het budget van 300.000 en vorig jaar nog met de huidige plannen! Ook het CDA heeft in 2009 met het budget ingestemd.
Met verkiezingen (2014) in het vooruitzicht heeft het CDA de plooien met Govers glad gestreken en het stemmenkanon uit Urmond weer aan boord gehesen; na gisteravond rijst de vraag of ze daar op termijn geen spijt van krijgen (of al hebben...)

De werkelijke aantasting van het beschermd dorpsgezicht ligt achter de woningen aan de Dorpsstraat...
Raadslid Jack Meijers (CMB) daagt de commissieleden en aanwezigen uit om de werkelijke aantasting van het beschermd dorpsgezicht "te bewonderen" bij een wandeling in het Kasteelpark. "Aan de achterzijde van de woningen aan de Dorpsstraat zijn bouwsels verrezen -al dan niet met vergunning- waar je de tranen van in de ogen springen" aldus Meijers.
Ook met het parkeerprobleem in de oude kern maakt hij korte metten: dat wordt niet veroorzaakt door het museum maar door nieuwe bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse.
Overigens zegt wethouder Hendrix toe dat op korte termijn extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de Scharberg en onder aan de Maasberg.

Het is duidelijk dat de kaarten zijn geschud: de overgrote meerderheid in de raad zal straks vóór het plan stemmen. D'66 heeft eerder al te kennen gegeven tegen de plannen te zijn, niet alleen vanwege de aantasting van het dorpsgezicht maar ook omdat zij vinden dat een uitgave van Euro 300.000 niet meer past in deze tijd van bezuinigingen. Sinds gisteravond blijkt dat het CDA bij nader inzien dezelfde mening heeft.

Op 30 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Daarna rest de tegenstanders niets anders dan bij de Raad van State in beroep te gaan tegen het gewijzigde bestemmingsplan en de afgegeven bouwvergunning. 

De uitsmijter van de avond kwam van het burgerlid Heinen van D'66. Die constateerde dat de commissievergadering weer eens misbruikt werd als politieke arena, daar waar het eigenlijk een adviesorgaan voor de raad moet zijn. Tegelijkertijd betreurde hij de als vanouds gemankeerde bestuurscultuur in Stein....alle beloften en afspraken ten spijt.


Uitbreiding Streekmuseum in commissie 15 mei

Woensdag 15 mei om 19.00 uur vindt in het gemeentehuis een vergadering plaats van de commissie Maatschappelijke Zaken. Het eerste agendapunt van die vergadering zal wellicht ook het stevigste zijn: de uitbreiding van het Streekmuseum in Elsloo.

Op verzoek van het comité "Bunker Nee" heeft de gemeente een alternatief plan van CDA-raadslid Frans Cramers laten onderzoeken door bouw- en cultuurhistoricus Coen Eggen. Tevens kreeg Eggen de opdracht mee ook naar andere alternatieven te zoeken. Zijn eindconclusie is echter dat het huidige plan "...zowel architectonisch als vanuit exploitatie en presentatie-overwegingen gerechtvaardigd is..." en er geen fatsoenlijke alternatieven zijn.
U kunt het rapport hier downloaden »

Het comité "Bunker Nee" is het met deze conclusie niet eens en zal dat tijdens de commissievergadering gaan onderbouwen. Meer info op het weblog van "Bunker Nee" »
Tegelijkertijd eisen zij, als de huidige plannen dan toch al moeten doorgaan dat gedurende de bouw constante bewaking plaats vindt op trillingen van ondergrond en aangrenzende gebouwen: kosten Euro 30.000
De gemeente stelt dat er nauwelijks sprake zal zijn van trillingen.

Coen Eggen opperde nog het idee om op het dak van de nieuwbouw een tuin aan te leggen met "vergeten groenten": kosten Euro 67.000...!!
Op zich een goed idee, afgezien van de prijs. Overigens ligt aan de Steinderweg in Elsloo al een een particulier perceel waar volgens het bord "vergeten groenten" worden geteeld (zie foto hiernaast)
(Eerder meldden wij ten onrechte dat dit idee van het comité "Bunker Nee" afkomstig was)

Onze politieke bronnen verwachten dat de commissie het originele plan met een positief advies naar de raad verwijst. Die nam eerder al een positief besluit over de investering van Euro 300.000 en zal waarschijnlijk afwijzend reageren op het verzoek van het comité om dit nog eens te verhogen met Euro 30.000.

Hieronder artikel in De Limburger van 14 mei, klik op afbeelding voor vergroting.


Alternatieven uitbreiding Streekmuseum onderzocht

Na gezamenlijk overleg tussen de gemeente Stein en het burgercomité Bunker Nee! heeft onafhankelijke expert Coen Eggen de alternatieve uitbreidingsmogelijkheden van het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo onderzocht. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn - conform de gemaakte afspraken - vertrouwelijk naar het comité en het bestuur van het Streekmuseum gezonden.

Overleg met comité
Op 19 maart aanstaande worden de resultaten met een afvaardiging van het comité en de gemeente besproken. Daarna wordt het rapport openbaar. Vanwege interne procedures en reactietermijnen kan dit echter pas op 23 april 2013 gepubliceerd. Lees meer »

 


Inhoud onderzoek
Onderzoeker Coen Eggen heeft met zijn onderzoek antwoord gegeven op een viertal door het comité geformuleerde vragen:
1.
Hoe en in welke mate is de uitbreiding van het Streekmuseum conform het huidige bouwplan een aanvulling c.q. ondermijning van het historische karakter van het Streekmuseum c.q. het historische dorpsgezicht? Kortom: Welke aspecten van de uitbreiding hebben een positieve en welke aspecten hebben een negatieve bijdrage op het karakter van het historische dorpsgezicht?
2.
Hoe en in welke mate vormen de bomen, met de walnoot als belangrijkste boom, op het perceel van het Streekmuseum een onderdeel van het historisch dorpsgezicht vanuit:
a. Het perceel van het Streekmuseum?; en,
b. Vanuit de openbare ruimte o.a. het pad naar de kerk, kerkhof en kerkplein?
3.
Welke alternatieve vormen van uitbreiding en/of referenties kunt u adviseren die geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen aan het programma van eisen, het historisch karakter van het Streekmuseum c.q. het dorpsgezicht beschermen en tegemoet komt aan de bezwaren v.w.b. o.a. bouwkundige stijl, behoud walnotenboom.
4.
Wordt door de uitvoering van het huidige bouwplan adequaat en passend invulling gegeven aan: “De wens is om de diverse bouwdelen beter op elkaar te laten aansluiten.”(*)? Zo niet: Welke maatregelen c.q. aanpassingen zijn nodig om dit wel te bewerkstelligen, binnen de context van het beschermde dorpsgezicht c.q het historische karakter van een (deel van) de bestaande bebouwing?
(*) Overgenomen uit de cultuurhistorische quickscan Op de Berg 4-6, Elsloo.

Onderzoekskaders
In gezamenlijkheid is afgesproken het onderzoek te laten plaatsvinden binnen kaders die Gemeente Stein heeft gesteld. De uitbreiding dient plaats te vinden op het perceel van het Streekmuseum en binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. Ook wordt de uitbreiding gerealiseerd conform het Programma van Eisen van het Streekmuseum.

Gemeenteraad beslist
Uitbreiding van het Streekmuseum staat al sinds februari 2010 op de planning van de gemeente Stein nadat de gemeenteraad in november 2009 krediet beschikbaar voor de uitbreiding van het Streekmuseum. In de raadsvergadering van mei 2013 wordt aan de gemeenteraad een definitief go/no go gevraagd op basis van de onderzoeksresultaten van Eggen en de verschillende gesprekken met het burgercomité.

 


Uitbreiding Streekmuseum

Woensdag 25 april 2012 stond o.a. de uitbreiding van het Streekmuseum op de agenda van de Raadscommissie Maatschappelijke Zaken.

Zowel het Streekmuseum als het Burgercomité Bunker Nee konden daar hun zegje doen. Daarna konden de commissieleden hun vragen -naar de bekende weg- stellen.

De raadszaal zat behoorlijk vol met belanghebbenden van diverse organisaties. Naast het Streekmuseum stond o.a. de scholenproblematiek in Stein op de agenda. Ofschoon duidelijk is dat fusies van scholen geen politieke aangelegenheid zijn, wisten de heren commissieleden (waar zijn de dames?) hier toch enige uren over door te emmeren. Rond middernacht kwam het museum aan de orde.


Over het algemeen staat de commissie positief tegenover de voorgenomen uitbreiding. Men heeft echter wel forse kritiek op het communicatietraject van wethouder Gina van Mulken.

Raadslid Govers had grote bezwaren tegen de late presentatie van de plannen; hij was liever in eerdere stadia al tussentijds geinformeerd. Daardoor is er ook veel rumoer ontstaan in het dorp, met de oprichting van een heus burgercomité "Bunker Nee" tot gevolg. Het Burgercomité Bunker Nee bestaat overigens uit Jos Salden, Steef van Mölken, Herman Post, Mehlika Schopen, Joyce van Hoorn, Michiel van Hoorn, Theo Rompelberg en Lidy Rompelberg.

De wethouder was juist begonnen met de beantwoording van de vragen toen het burgercomité "Bunker Nee" de zaal demonstratief verliet.

Zowel raadslid Cramers als Govers lanceerden nog alternatieve aanbouwplannen, waarbij een stuk tuin bewaard blijft. Volgens de wethouder zullen beide plannen op bezwaar stuiten bij Monumentenzorg omdat er dan bouwkundige ingrepen moeten plaats vinden aan de historische panden.

De meerderheid van de commissie heeft de wethouder voorgesteld om opnieuw in overleg te treden met museumbestuur, burgercomité en architekt.

Op woensdag 23 mei staat de museumuitbreiding opnieuw op de agenda. het college komt dan met alle stukken op tafel en zal het advies aan de raad bekend worden.

Uw verslaggever was nog nooit op een commissievergadering aanwezig geweest, maar constateerde dat het politieke gehakketak en gemiereneuk niet onder doet voor elke willekeurige raadsvergadering. Vandaar dat de vergadering om 01.20 uur afgesloten werd.....


Bekijk/download hier het uitbreidingsplan zoals dat in maart 2012 werd gepresenteerd
Lees hier persbericht van buurtcomité "Bunker Nee"
Lees hier artikel Dagblad De Limburger van 04.02.2012
Vragen raadslid Govers aan college van B & W
Brief gemeente Stein - stand van zaken per april 2012 »
Brief van comité Bunker Nee aan college van B & W 18.04.2012
Presentatie Streekmuseum voor Raadscommissie MZ 25.04.2012


Informatieavond uitbreiding Streekmuseum


(op de foto: architect Scholl geeft toelichting op het ontwerp)

Op donderdagavond 22 maart 2012 werd in het Maaslandcentrum een infoavond gehouden over de voorgenomen uitbreiding van het Streekmuseum.

Ongeveer de helft van de ruim 100 aanwezigen bestond uit buurtbewoners. Eigenlijk vanaf het begin van de bijeenkomst was de spanning voelbaar aanwezig. De buurtbewoners verwijten wethouder Gina van Mulken (DOS) en haar ambtenaren dat zij te laat en onvolledig zijn geïnformeerd. Ook hebben zij in gesprekken met de wethouder en ambtenaren toezeggingen gehoord die nu worden ontkend. De bewoners van met name de Dorpstraat en de Raadhuisstraat vinden dat het gemeentebestuur arrogant en slecht communiceert.

Het besluit tot uitbreiding van het museum en de beschikbaarstelling van de benodigde Euro 300.000 werd reeds in 2009 genomen.

{youtube}6YR6KDlJS_U{/youtube}

Item over Streekmuseum start op 36 minuten.

Het voorstel van raadslid Jac Meijers (destijds CMB) werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

De bezwaren van de bewoners richten zich soms op details van de voorgenomen uitbreiding dan weer willen zij de hele uitbreiding van tafel hebben. Hun argumenten variëren van verstoring van woongenot, verdwijnen van een uniek stukje natuur (o.a. een walnotenboom), materiaalgebruik afscheidingsmuurtje, verkeer- en parkeeroverlast, verkwisting van Euro 300.000 gemeenschapsgeld, waardedaling woning etc.

Men vraagt zich af of de oorlogscollectie die straks in de nieuwbouw tentoon wordt gesteld, wel zo uniek is dat ze een dergelijke investering rechtvaardigt. Een opmerking dat het museum niet met haar tijd mee gaat door deze collectie fysiek in vitrines te presenteren, ontlokt museum bestuurslid Luijten de opmerking dat de buurtbewoners helemaal niet de moeite hebben genomen om daar naar te informeren bij het museum. Men gaat de collectie zeker ook digitaal presenteren met de nieuwste technieken, zodat ook de jeugd nu en in de toekomst kan ervaren welke invloed oorlog op het dagelijkse leven heeft.

De sfeer werd naarmate de avond vorderde (en de wethouder maar bleef volharden dat het besluit in 2009 door de gemeenteraad werd genomen en dat zij daarom móet uitvoeren) steeds onvriendelijker en de emoties liepen bij tijd en wijle hoog op.
Haar handreiking dat de buurtbewoners nog inspraak krijgen op details in de afwerking van het gebouw, werd door een enkeling nog dankbaar aanvaard maar anderen kondigden aan alle procedurele mogelijkheden aan te grijpen om de bouw tegen te houden.

Kortom, de uitbreiding van het museum heeft de gemoederen danig verhit en zal nog een lange weg te gaan hebben.

De gemeente bekijkt de uitbreiding van twee musea die de gemeente Stein rijk is. Het gaat om het Archeologiemuseum Dokter Beckers – Pater Munsters in Stein en het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo. Op 22 maart wordt vanaf 19.00 uur in het Maaslandcentrum een inspraakavond gehouden.

Inmiddels roeren de omwonenden zich via de pers. Enige tijd geleden maakten dezelfde buurtbewoners zich al ongerust over de herinrichting van het Kasteelpark en met name de gevreesde extra verkeersdrukte in oud-Elsloo.

In februari 2010 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld om beide musea uit te breiden. Frencken Scholl Architecten BV uit Maastricht is geselecteerd om de wensen en eisen aan het papier toe te vertrouwen.

Samenwerking verenigingen
In 2010 en 2011 zijn er gesprekken gevoerd met de stichtingsbesturen van beide musea over de gewenste faciliteiten die de uitbreiding moet omvatten. Hierbij is in het licht van de strategische toekomstvisie van deze gemeente ook gekeken naar samenwerkingsvormen tussen cultuurhistorische stichtingen en verenigingen binnen de gemeente. Zo zijn het stichtingsbestuur van het Archeologiemuseum, de Steinse tak van het voormalige LGGI (is inmiddels gefuseerd met de Archeologiestichting) en de heemkundevereniging Maasstreek met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot samenwerking die vanuit de besturen zelf tot stand is gekomen. Daarnaast heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de Monumentenstichting Urmond (heemkundige gedeelte) waarbij samenwerking wordt bekeken.

Pluim
De samenwerking tussen de besturen is door de gemeente gefaciliteerd maar is (op initiatief van de Archeologiestichting Dr Beckers – Pater Munsters) door de besturen zelf tot stand gebracht. ‘Een vereniging of stichting een samenwerking met gelijksoortige clubs opleggen werkt simpelweg niet. Wij hebben als gemeente ons best gedaan om mensen bij elkaar te brengen, maar een grote pluim moet uitgaan naar de besturen van de verschillende stichtingen en verenigingen’, stelt wethouder Gina van Mulken. ‘Zo kan het dus ook’, voegt ze nog toe.

In de zomer vond een eerste gespreksronde met directe buren van beide musea plaats over de plannen en afgesproken is in gesprek te blijven. Eind december heeft de gemeente nog gesproken met de omwonenden van het Streekmuseum in Elsloo over de uitbouw van het huidige museum en de mogelijke effecten hiervan op de buurt. ‘Onze indruk is dat de buren aangenaam verrast werden. Ze kunnen met de verstrekte informatie zich een mening vormen en een standpunt innemen. Daar wordt dan ook gebruik van gemaakt. We doen ons best om alle op- en aanmerkingen van buurtbewoners en de wensen en eisen van het bestuur van het museum met elkaar te verenigen. Daar waar strijdigheden liggen, wegen we zorgvuldig af  wat het beste past in de lokale situatie en het algemeen belang. Dat daarbij mogelijk niet iedere wens kunnen vervullen hoort bij een dergelijk proces waarbij verschillende belangen kunnen spelen’, licht wethouder Peter Salden toe.

Vertraging in Stein
In Stein loopt de uitbreiding van het museum vertraging op omdat door het samengaan en onderbrengen van diverse heemkundeverengingen uit de gemeente Stein het eerder toegekende budget niet meer toereikend is. Daarom is er ook nog geen tweede informatiebijeenkomst georganiseerd.

De gemeenteraad krijgt in het eerste kwartaal van 2012 uitgebreid een toelichting. Wethouder Van Mulken: ‘Wanneer verschillende partijen elkaar inhoudelijk opzoeken en elkaar vinden en de gemeente Stein en vooral ook haar inwoners daarbij gebaat zijn, moeten we er alles aan doen om deze partijen te faciliteren en te steunen. Wel moeten we bekijken of er in het licht van de strategische toekomstvisie mogelijkheden en aanknopingspunten zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente maar de beurs blijft trekken. Ook gebruikers moeten zich inspannen en hun steentje bijdragen. Zo hebben we met de besturen van de musea al afgesproken dat de inrichting van het gebouw hun verantwoordelijkheid is’.

Subsidietraject
De gemeente gaat samen met de besturen van de musea inventariseren welke fondsen en subsidiepotjes aangeboord kunnen worden. Overwogen wordt om een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen om hiermee de kans van slagen te vergroten. Tot slot gaat de gemeente ook de huurovereenkomsten actualiseren. ‘We willen eerst overeenstemming met gebruikers, de omwonenden en de gemeenteraad, hierbij hoort een ontwerp, de financiering hiervan, maar ook een huurovereenkomst. Wanneer alle afspraken op papier zijn vastgelegd en ondertekend kunnen we aan de slag met de uitvoering en realisatie. Maar eerst lichten we uitgebreid de gemeenteraad in’, aldus wethouder Peter Salden.

Om de voortgang erin te houden begint de gemeente wel alvast met  een verkennend bodemonderzoek, een constructief onderzoek van de tuinmuren en een verkennend asbestonderzoek in Elsloo. In Stein begint de gemeente met een verkennend bodemonderzoek en een verkennend asbestonderzoek.

Woensdag 25 april stond o.a. de uitbreiding van het Streekmuseum op de agenda van de Raadscommissie Maatschappelijke Zaken.
Zowel het Streekmuseum als het Burgercomité Bunker Nee konden daar hun zegje doen. Het Burgercomité Bunker Nee bestaat uit Jos Salden, Steef van Mölken, Herman Post, Mehlika Schopen, Joyce van Hoorn, Michiel van Hoorn, Theo Rompelberg en Lidy Rompelberg. Daarna konden de commissieleden hun vragen -naar de bekende weg- stellen.

De raadszaal zat behoorlijk vol met belanghebbenden van diverse organisaties. Naast het Streekmuseum stond o.a. de scholenproblematiek in Stein op de agenda. Ofschoon duidelijk is dat fusies van scholen geen politieke aangelegenheid is, wisten de heren commissieleden hier toch enige uren over door te emmeren. Rond middernacht kwam het museum aan de orde. Over het algemeen staat de commissie positief tegenover de voorgenomen uitbreiding. Men heeft echter wel forse kritiek op de communicatie van wethouder Gina van Mulken.

Raadslid Govers had grote bezwaren tegen de late presentatie van de plannen; hij was liever in eerdere stadia al tussentijds geinformeerd. Daardoor is er ook veel rumoer ontstaan in het dorp, met de oprichting van een heus burgercomité "Bunker Nee" tot gevolg.
De wethouder was juist begonnen met de benatwoording van de vragen toen het burgercomité "Bunker Nee" de zaal demonstratief verliet.

Zowel raadslid Cramers als Govers lanceerden nog alternatieve aanbouwplannen, waarbij een stuk tuin bewaard blijft. Volgens de wethouder zullen beide plannen op bezwaar stuiten bij Monumentenzorg omdat er dan bouwkundige ingrepen moeten plaats vinden aan de historische panden.

De meerderheid van de commissie heeft de wethouder voorgesteld om opnieuw in overleg te treden met museumbestuur, burgercomité en architekt.

Op woensdag 23 mei staat de mueumuitbreiding opnieuw op de agenda. het college komt dan met alle stukken op tafel en zal het advies aan de raad bekend worden.

Uw verslaggever was nog nooit op een commissievergadering aanwezig geweest, maar

constateerde dat de sfeer en het politieke gehakketak en gemiereneuk niet onder doet

voor elke willekeurige raadsvergadering.<br

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Frans Cramers
Allereerst een algemene reactie op het verslag van de commissievergad ering.Het kan de verslaggever niet kwalijk genomen worden dat hem bij deze commissie iets ontgaat.Het is al bijna vanzelfsprekend dat in deze commissie agendapunten te vaak worden verheven tot politieke standpunten, en daar maakt coalitie en oppositie zich schuldig aan.Soms is het aan de bezetting van de commissie al waar te nemen, normaal zitten in deze commissie ook enkele dames.Vergeten wordt, dat dit een adviescommissie is, en dat politiek eigenlijk in de raadsvergaderin gen bedreven wordt, maar om een of andere reden is die scheiding hier niet mogelijk.Met respect luisteren naar elkaars meningen is sowieso in Stein niet meer mogelijk, en dat is ook al in commissievergad eringen goed waar te nemen, al leek het een aantal maanden geleden in deze commissie er op dat hier de juiste aanzet was gekomen, maar helaas.Pogingen om dit te verbeteren hebben het jammer genoeg ook niet gehaald.
0
Frans Cramers
De scholenproblematiek werd met twee agendapunten tegelijk behandeld. En het ging helemaal niet alleen over de fusie - dat is inderdaad aan het schoolbestuur – maar ook over een initiatief voorstel van het CDA, en dat nam de meeste tijd in beslag. De gemeente heeft een andere taak, en dat is het faciliteren voor goed onderwijs.Dan hebben we het over schoolgebouwen, leefbaarheid, bereikbaarheid, wonen en aantrekkingskracht voor jonge gezinnen, en daar zaten de zorgpunten welke ruim door de inspreekster verwoord werden.Leerlingenaantallen maken een groot deel uit van eventuele fusieplannen, en daarom vaak deze koppeling in de discussies.En door weer niet naar elkaar te luisteren en te veel politiek bedrijven verzandde dit ook weer in eindeloos lange discussies.Jammer dat afwijken van eerder ingenomen standpunten voor steun aan dit initiatief voorstel reden moesten zijn om hier zo lang en uitgebreid over te vergaderen.Dat hier de conclusie van emmeren getrokken wordt neem ik om eerder genoemde reden de verslaggever dan ook niet kwalijk, evenals zijn eindconclusie over miereneuken en hakketakken.
0
Frans Cramers
De wethouder heeft inderdaad de schoonheidsprijs niet verdient als het om communicatie gaat, want op het moment dat ik deze reactie schrijf, is er nog steeds geen enkele formele informatie naar de raad gekomen.Met name onze fractie heeft al bij het aannemen van de bekende motie een voorbehoud gemaakt. Het CDA wilde eerst de plannen zien alvorens tot uitvoering over te gaan.De alternatieve bouwplannen zouden stuiten op bezwaren van monumentenzorg, aldus de wethouder vanwege bouwkundige ingrepen aan de historische panden.In mijn plan was dat in zijn geheel niet van toepassing. Wel ging het over een aanbouw waarbij het lelijke bouwsel uit 1996 afgebroken zou worden. De verloren oppervlakte zou aan de nieuwbouw worden toegevoegd. En dat allemaal zonder enkele ingreep in de historische panden.Maar zowel de wethouder, alsook het museumbestuur wilden dit niet zien.Mijn poging om een brug te slaan tussen comité en museumbestuur werd voor mijn gevoel om politieke redenen afgeserveerd.Jammer dat beslissingen al zover zijn doorgevoerd dat dit deze zelfs in commissie en besturen te merken is.Ik zal het belang van de oude dorpskern, de buurt en zeker ook de waarde van het museum blijven behartigen, ook al is dat vaak tegen de stroom oproeien.Over het demonstratief vertrekken van het comité is een uitleg door datzelfde comité gestuurd naar de commissieleden.
0
Frans van der Avert
Ik heb een aantal positieve reacties gekregen op mijn uitnodiging om zaterdag a.s. een kop kofie te drinken op het Kasteel en te kijken of we met elkaar een constructieve koers kunnen inzetten rond de voorgenoemen uitbreiding van het Streekmuseum Elsloo. Voor een aantal mensen zijn er echter ook praktische problemen bij het voorgestelde tijdstip omdat men andere verplichtingen heeft.Ik stel daarom voor om het geplande overleg doorgang te laten vinden en ik zal op korte termijn met een alternatieve datum komen.
0
Jan Vranken
Heer Van der Avert, ter 'mijn afronding' van deze 'mediadiscussie' het volgende. D'66 zou het weer eens anders gedaan willen hebben. In het verleden heb ik deze D'66-positie als DOS-raadslid (meer dan) genoeg meegemaakt. Ik begrijp dat u zich in de lijn van uw voorgangers Jos en Monique weer eens stort op de 'volksraadpleging'. Wellicht toch een typische D'66 aktiviteit. U nodigt de complete Steinse gemeenschap, want het is een besluit van de Steinse gemeenteraad, uit voor een kopje koffie teneinde tot een 'echte' oplossing te komen (?!?). Ik zou graag willen komen op zaterdag 31 maart 2012 (over 3 dagen ???) doch ik zou eerst, en waarschijnlijk ook de overige geïnteresseerden, graag 'uw invulling' betreffende de (unaniem) besloten 300.000 euro willen (in)zien. Of wilt u het besluit van destijds laten herroepen? U moet als raadslid weten dat dit niet kan. Wel alternatieve plannen voorleggen is een optie. De 'bal' ligt dan bij u. Overigens de verkiezingen zijn toch pas maart 2014, niet?
0
marga van donselaar
Die schoen past mij inderdaad perfect, beste meneer en niemand anders in de Dorpstraat heeft die maat.Ik heb vandaag besloten verder boven dit kinderachtige gedoe te staan en praat vanaf nu alleen nog maar met mensen die wat zinnigs te melden hebben. Voor mij is het einde discussie, ik heb hier geen zin meer in, het kost me teveel negatieve energie.Vanaf nu spreek ik alleen nog maar met eerlijke, open mensen.
0
Frans van der Avert
Voor alle helderheid. In 2009 maakte D66 geen deel uit van de gemeenteraad van Stein. Dat doen we weer sinds maart 2010. Het besluit om 300.000 euro te reserveren voor de uitbreiding van het Streekmuseum Elsloo (overigens zonder dat daar een plan onder lag) is in februari door de toenmalige coalitie nog gauw even genomen, nog net voor de wisseling van de wacht.
0
Jan Vranken
Raadslid Van der Avert, het besluit tot uitbreiding van het museum en de beschikbaarstelling van de benodigde Euro 300.000 werd reeds in 2009 genomen, het voorstel van raadslid Jac Meijers (destijds CMB) werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Unaniem wil zeggen dat u als raadslid onderdeel uitmaakt van 'unaniem'. Heeft u zich overigens destijds geen kandidaat gesteld of had u niet voldoende stemmen?
0
Frans van der Avert
Als we nu eens zouden proberen om met elkaar op een constructieve manier in contact en in gesprek te komen in plaats van elkaar steeds weg te willen zetten zouden we naar mijn overtuiging hierin een stuk verder komen.Zelf heb ik volgende week dinsdag om te beginnen een gesprek met het bestuur van het streekmuseum. Ik nodig iedereen die zich betrokken voelt en die graag wil meewerken aan een echte oplossing uit voor een kop koffie op het Kasteel Elsloo op zaterdag 31 maart om 11.00 uur. Met een beetje geluk kunnen we op het terras terecht. Laat even weten of je van plan bent om te komen.
0
Guus Peters
In de ingezonden brief in de Limburger worden helemaal geen namen genoemd. Wie de schoen past trekke hem aan !
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.