Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Michiel de Ruyterstraat: druk-onveilig-overlast

Voorlopige finale Michiel de Ruyterstraat in 2015

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg tussen bewoners, gemeente en Dorpsplatform Elsloo, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland.

Niet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele successen behaald.

Op het gevaarlijke kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat is een zebrapad aangelegd. Dan kunnen daar in elk geval voetgangers (en fietsers te voet) veilig oversteken. Tevens heeft een zebrapad een snelheidsremmende werking.

Daarnaast werd aan het andere uiteinde van de straat, nabij het Dor Verschureplein, een opvallende 30 km aanduiding gerealiseerd voor automobilisten die het dorp binnen rijden (ofschoon die aanduiding naar mening van de buurtbewoners dus enkele honderden meters verderop bij de rotonde Steinderweg hoort te staan...) Tevens werd de weg 50 meter voor de kruising met Koolweg en Dorine Verschureplein versmald door de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen.

MichielDeRuyterstraat Elsloo zebrapad3

Belangrijk is vooral dat de Michiel de Ruyterstraat hoog op de agenda staat in het "Verkeersarrangement Elsloo" waarvan dit najaar de informatieavonden volgen. Bewoners van heel Elsloo kunnen dan in een aantal sessies hun zegje doen over de verkeerssituatie in hun wijk en oplossingsgerichte voorstellen doen. Dat wil niet zeggen dat alle knelpunten gelijk worden opgelost. Want uiteindelijk bepalen financiële, verkeerstechnische, infrastructurele en vooral politieke prioriteiten of en wanneer uw wijk aan de buurt komt. Wij houden u ook daarover op de hoogte.

De bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hebben in de loop van juni 2016 onderstaande brief van de gemeente Stein op de deurmat gevonden. Lees meer op www.dorpsplatform-elsloo. 


Voorgestelde verkeersmaatregelen Michiel de Ruyterstraat

Op woensdag 30 september 2015 werd door de gemeente Stein voor de bewoners van de Michiel de Ruyterstraat de tweede informatie avond georganiseerd over de verkeersveiligheid en het woongenot in hun straat.
Er waren zo'n 50 bewoners van de straat aanwezig. Na een uitvoerige discussie waarbij de voor- en nadelen van mogelijke aanpassingen tegen elkaar werden afgewogen, resteerden uiteindelijk de volgende opties die de gemeente verder gaat uitwerken.

1. zebrapad bij kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat
2. smalle verkeersgeleiders bij kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Frans Halsstraat-Maarten Trompstraat die de weghelften van elkaar scheiden en een snelheidsremmend effect hebben
3. veegplan voor trottoirs en fietspaden
4. de gemeente gaat onderzoek doen of een herstelactie van de trottoirs nodig is (niet correct opgeleverd na aanleg nieuwe gasleiding en glasvezel) Niet alleen Michiel de Ruyterstraat maar in de hele wijk Crupel
5. inmiddels al gerealiseerd: duidelijke aankondiging 30 km zone richting Dor. Verschureplein ondersteund met straatjuwelen, snelheidssmiley aan weerszijden van de weg

De eerder geopperde parkeervakken ondersteund met straatjuwelen konden niet op veel sympathie van de bewoners rekenen. Het fietspad blijft ongewijzigd bestaan, met doorgetrokken streep! Ondanks dat iedereen "sociaal" rijdt en de doorgetrokken streep overschrijd om tegenliggers de ruimte te geven, is dat niet alleen gevaarlijk voor fietsers maar ook strafbaar. De boete die hierop staat bedraagt maar liefst 230 euro! Zie hier de "prijslijst" voor 2015 >

Op de website van het Dorpsplatform Elsloo www.dorpsplatform-elsloo.nl kunt u de presentatie en het verslag van de eerste informatieavond avond nalezen. Op deze website vindt u ook het laatste nieuws over de overige projecten.

Overigens zoekt het Dorpsplatform continu naar inwoners van Elsloo die Eigen Kracht willen aanwenden om de leefbaarheid in Elsloo te verbeteren, onder het motto Samen Zelf Doen!


Vervolg 2015

Op maandag 13 juli 2015 organiseerde de gemeente Stein een informatieavond over voorgenomen verkeersmaatregelen in de Michiel de Ruyterstraat. 

Op de eerste Eigen Kracht bijeenkomst in januari 2014 spraken een aantal bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hun onvrede uit over het woongenot in hun straat. Met name noemde men de verkeerdrukte, harde rijden,  misbruik van het rijwielpad en overlast van de bomen (vallende vruchten op rijwielpad).

Eind van dat jaar werd de eerste contouren zichtbaar van een burgerinitiatief dat inmiddels Dorpsplatform Elsloo heet. Een werkgroep Verkeer & Veiligheid was het eerst bemand en die nam een aantal knelpunten in het dorp onder de loep. Als eerste werd het eerder dat jaar aangekaarte probleem in de Michiel de Ruyterstraat opgepakt. In december 2014 werd een enquete onder de bewoners gehouden onder de noemer "Michiel de Ruyterstraat 30 km: veilig voor bewoners en verkeer"

Maar liefst 50 van de 56 bewoners reageerden en spraken zich in grote meerderheid uit voor het instellen van een 30 km zone in hun straat. Daarnaast werden nog een aantal suggesties gedaan om het woongenot te verbeteren en de overlast te verminderen. Voor gedetailleerde informatie zie verder www.dorpsplatform-elsloo.nl

Naar aanleiding van die enquete heeft de gemeente nadere onderzoeken laten uitvoeren, zoals een verkeersmeting naar snelheid en verkeersintensiteit, een ongevallen analyse en een verkeerskundige schouw.

De werkgroep en gemeente hebben regelmatig overlegd waarbij een aantal onmogelijkheden de revue passeerden maar gelukkig ook een aantal mogelijke oplossingen gevonden werden. 

Tijdens een informatieavond voor de bewoners op 13 juli (in het Maaslandcentrum) heeft de gemeente de onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn met de bewoners gedeeld. Er waren een 30-tal inwoners aanwezig, die regelmatig hun onvrede over zaken hebben geuit, zoals: het harde rijden (er is zelfs een auto vlak voor een woonkamervenster tot stilstand gekomen omdat de bestuurder de macht over het stuur verloor) de wortels van de bomen die de stoepen liften en zelfs de funderingen dreigen te beschadigen, het vele afval van de bomen die putkolken verstoppen en voor gevaar op het rijwielpad zorgen.

Menigeen vond het opvallend dat de gemeente de laatste jaren geen meldingen van ongelukken met persoonlijk letsel heeft binnen gekregen, terwijl door de vervuiling van het rijwielpad toch regelmatig fietsers op straat of in de struiken belanden. De bewoners willen in grote meerderheid 30 km in hun straat, maar volgens wethouder Hendrix is dat geen optie omdat alle daarmee samenhangende maatregelen een investering van ruim 1 miljoen vergen. De situatie in de straat wordt in 2016 in het kader van het verkeersarrangement bestudeerd. Inseptember wordt een 2e inspraakavond gehouden. Meer informatie op www.dorpsplatform-elsloo.nl >


Start 2014

Op de eerste Eigen Kracht bijeenkomst in januari 2014 spraken een aantal bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hun onvrede uit over het woongenot in hun straat. Met name noemde men de verkeerdrukte, harde rijden,  misbruik van het rijwielpad en overlast van de bomen (vallende vruchten op rijwielpad).

Eind van dat jaar werd de eerste contouren zichtbaar van een burgerinitiatief dat inmiddels Dorpsplatform Elsloo heet. Een werkgroep Verkeer & Veiligheid was het eerst bemand en die nam een aantal knelpunten in het dorp onder de loep. Als eerste werd het eerder dat jaar aangekaarte probleem in de Michiel de Ruyterstraat opgepakt. In december 2014 werd een enquete onder de bewoners gehouden onder de noemer "Michiel de Ruyterstraat 30 km: veilig voor bewoners en verkeer"

Maar liefst 50 van de 56 bewoners reageerden en spraken zich in grote meerderheid uit voor het instellen van een 30 km zone in hun straat. Daarnaast werden nog een aantal suggesties gedaan om het woongenot te verbeteren en de overlast te verminderen. Voor gedetailleerde informatie zie verder www.dorpsplatform-elsloo.nl

Naar aanleiding van die enquete heeft de gemeente nadere onderzoeken laten uitvoeren, zoals een verkeersmeting naar snelheid en verkeersintensiteit, een ongevallen analyse en een verkeerskundige schouw.

De werkgroep en gemeente hebben regelmatig overlegd waarbij een aantal onmogelijkheden de revue passeerden maar gelukkig ook een aantal mogelijke oplossingen gevonden werden. 

Tijdens een informatieavond voor de bewoners op 13 juli (in het Maaslandcentrum) heeft de gemeente de onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn met de bewoners gedeeld. Er waren een 30-tal inwoners aanwezig, die regelmatig hun onvrede over zaken hebben geuit, zoals: het harde rijden (er is zelfs een auto vlak voor een woonkamervenster tot stilstand gekomen omdat de bestuurder de macht over het stuur verloor) de wortels van de bomen die de stoepen liften en zelfs de funderingen dreigen te beschadigen, het vele afval van de bomen die putkolken verstoppen en voor gevaar op het rijwielpad zorgen.

Menigeen vond het opvallend dat de gemeente de laatste jaren geen meldingen van ongelukken met persoonlijk letsel heeft binnen gekregen, terwijl door de vervuiling van het rijwielpad toch regelmatig fietsers op straat of in de struiken belanden. De bewoners willen in grote meerderheid 30 km in hun straat, maar volgens wethouder Hendrix is dat geen optie omdat alle daarmee samenhangende maatregelen een investering van ruim 1 miljoen vergen. De situatie in de straat wordt in 2016 in het kader van het verkeersarrangement bestudeerd. Inseptember wordt een 2e inspraakavond gehouden. Meer informatie op www.dorpsplatform-elsloo.nl >

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien