Skip to main content

ELSLOO

Michiel de Ruyterstraat Elsloo

Herinrichting Michiel de Ruyterstraat

  • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein, Veilig Verkeer Nederland, Wikipedia, Wim Hanssen ©

Op donderdag 1 februari 2024 heeft de gemeente Stein een eerste bewonersavond georganiseerd in het kader van de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.
Daar waar deze avonden tot enkele jaren geleden openbaar waren, kiest de gemeente er tegenwoordig voor om daar alleen bewoners van de betreffende straat of wijk voor uit te nodigen. 

Tien jaar geleden heeft de Michiel de Ruyterstraat ook al eens hoog op de agenda gestaan. Lees het dossier hieronder.


MICHIEL DE RUYTERSTRAAT: VEILIGHEID EN WOONGENOT
DOSSIER 2014-2016

Update juni 2016

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland.

Niet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele verbeteringen gerealiseerd.

+ Op het gevaarlijke kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat is een zebrapad aangelegd. Dan kunnen daar in elk geval voetgangers (en fietsers te voet) veilig oversteken. Tevens heeft een zebrapad een snelheidsremmende werking.

+ Daarnaast werd aan het andere uiteinde van de straat, nabij het Dor Verschureplein, een opvallende 30 km aanduiding gerealiseerd voor automobilisten die het dorp binnen rijden (ofschoon die aanduiding naar mening van de buurtbewoners dus enkele honderden meters verderop bij de rotonde Steinderweg hoort te staan...) Tevens werd de weg bij de bushalte versmald met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen.

+ Tenslotte is ook afgesproken dat de gemeente op gezette tijden langs beide weghelften de welbekende smiley's zal plaatsen die hardrijders bestraffend aankijken en anderen een glimlach tonen.

Hieronder het nieuwe zebrapad (klik op afbeelding voor vergroting) 

MichielDeRuyterstraat Elsloo zebrapad1

MichielDeRuyterstraat Elsloo zebrapad2

MichielDeRuyterstraat Elsloo zebrapad3

Verkeersarrangement Elsloo
Belangrijk is vooral dat de Michiel de Ruyterstraat hoog op de agenda staat in het "Verkeersarrangement Elsloo" waarvan in het najaar van 2016 de informatieavonden volgen. Bewoners van heel Elsloo kunnen dan in een aantal sessies hun zegje doen over de verkeerssituatie in hun wijk en oplossingsgerichte voorstellen doen. Dat wil niet zeggen dat alle knelpunten gelijk worden opgelost. Want uiteindelijk bepalen financiële, verkeerstechnische, infrastructurele en vooral politieke prioriteiten of en wanneer uw wijk aan de buurt komt. Wij houden u ook daarover op de hoogte.

De bewoners van de Michiel de Ruyterstraat hebben in de loop van juni 2016 het besluit van de gemeente Stein op de deurmat gevonden over de uit te voeren werkzaamheden.

+ Lees brief gemeente Stein 8 juni 2016 ⇢


Wat er aan vooraf ging...
Tijdens de Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 was een van de gespreksonderwerpen het hard rijden op de Michiel de Ruyterstraat en het effect daarvan op het woongenot. Tevens werd aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, door overlast van vallend blad en bolsters op het fietspad. De toen pas opgerichte werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsraad Elsloo (in oprichting) later Dorpsplatform Elsloo gaat zich in de zaak verdiepen. Drie van de werkgroepleden wonen op de Michiel de Ruyterstraat of in de directe omgeving en kennen de situatie uit eigen ervaring. Zodoende is de werkgroep goed in staat de knelpunten in een pamflet te verwoorden.

klik op de kaart voor Google Maps vergroting

Dit wordt begin december 2014 in de vorm van een enquete huis-aan-huis bezorgd in de Michiel de Ruyterstraat en een week later weer opgehaald. De primaire insteek is om de straat ook als 30 km zone aan te merken, net als de rest van Elsloo. Daarnaast worden nog 5 andere knelpunten benoemd. De bewoners hebben in de enquete de mogelijkheid om eigen punten aan te dragen en daar maken ook enkele bewoners gebruik van.
Van de 56 gezinnen zijn er maar liefst 50 het eens met de stelling "Michiel de Ruyterstraat, veilig voor bewoners en verkeer" en ondertekenen het pamflet.

+ Lees hier, uitslag enquete MdeRuyterstraat 12.2014 ⇢

Buurtactie 30km achterzijde

De standpunten worden samengevat in een brief aan College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad. Deze kunt u beneden integraal lezen.

De ondertekende pamfletten en opmerkingen van buurtbewoners worden bijgevoegd en op 15 december 2014 aan wethouder Hendrix aangeboden. Tijdens dit eerste gesprek met de wethouder en materiedeskundige ambtenaren wordt al direct duidelijk dat over de eerste eis, 30 km zone, niet te praten valt omdat de Michiel de Ruyterstraat jaren geleden door de Gemeenteraad werd aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg en het kenmerk daarvan is o.a. dat er 50 km gereden mag worden en dat het een voorrangsweg betreft.

In maart 2015 vindt een tweede gesprek plaats waarbij alle voorstellen onder de loep worden genomen en waarbij tevens de resultaten van een gehouden verkeersmeeting bekend worden gemaakt.
Er zijn gemiddeld 5000 motorvoertuigen per dag in de straat geteld. De werkgroep vindt dat heel veel, maar volgens de gemeente valt dat binnen de bandbreedtes van normaal gebruik op een vergelijkbare weg.
Daaruit blijkt tevens dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan 48 km/u. Dus feitelijk wordt er niet te hard gereden.... maar de beleving van de bewoners is anders! En natuurlijk is het afgezet tegen de rest van Elsloo waar maar 30 km/u gereden mag worden, wel hard! Van de 15% die de snelheid overtreed zijn er wel forse overschrijdingen waargenomen: de hoogst gemeten snelheid was 93 km/u.....

Het povere resultaat na die tweede gespreksronde is dat er extra veegrondes worden toegezegd om het gevaarlijke blad en de bolsters van het fietspad te verwijderen. Ook zal er in januari een verkeersmeeting in de straat gehouden worden. Tenslotte wordt wel onderkend dat het een drukke straat is en dat ze als zodanig wordt meegenomen in een op te stellen Verkeersarrangement voor heel Elsloo, dat in 2016 wordt opgesteld.

Een derde gesprek in april levert in elk geval op dat er studie wordt gedaan naar de aanleg van parkeervakken in de straat. Enerzijds om op die manier een snelheidsremmende werking te realiseren, anderzijds om het parkeren te reguleren. Tevens wordt de aanleg van zogenaamde "straatjuwelen" bekeken, snelheidsremmende obstakels zoals die ook succesvol in de Burg. Eussenstraat zijn aangelegd. Deze zouden dan in de nabijheid van de parkeervakken moeten komen.
Tevens wordt onderzocht of de fietspaden ook voorzien kunnen worden van een zodanige aanduiding op de grond. De werkgroep krijgt ook de toezegging dat de wethouder bij het eerstkomende overleg met de politie zal overleggen over snelheidscontroles en handhavend optreden tegen snelheidsovertredingen.

Naar aanleiding van de enquete heeft de gemeente nadere onderzoeken laten uitvoeren, zoals een verkeersmeting naar snelheid en verkeersintensiteit, een ongevallen analyse en een verkeerskundige schouw. Deze vond in juni plaats en toonde vergelijkbare resultaten met de meting in januari. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 105 km/uur en 85% van de voertuigen bleeft onder de 50 km, het gemiddelde was 47 km/uur. Maar nogmaals, ten opzichte van de rest van Elsloo en voor de beleving van de bewoners is dat hard. Omdat de overgrote meerderheid zich wel aan de snelheid houdt, is de politie niet voornemens om controles uit te oefenen, mede wegens personele en budgettaire redenen.

De werkgroep en gemeente hebben regelmatig overlegd waarbij een aantal onmogelijkheden de revue passeerden maar gelukkig ook een aantal mogelijke oplossingen gevonden werden.

Update 13 juli 2015

Tijdens een informatieavond voor de bewoners op 13 juli (in het Maaslandcentrum) heeft de gemeente deze onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn met de bewoners gedeeld. Er waren een 30-tal inwoners aanwezig, die regelmatig hun onvrede over zaken hebben geuit, zoals: het harde rijden (er is zelfs een auto vlak voor een woonkamervenster tot stilstand gekomen omdat de bestuurder de macht over het stuur verloor) de wortels van de bomen die de stoep liften en zelfs de funderingen dreigen te beschadigen, het vele afval van de bomen die putkolken verstoppen en voor gevaar op het rijwielpad zorgen.

Menigeen vond het opvallend dat de gemeente de laatste jaren geen meldingen van ongelukken met persoonlijk letsel heeft binnen gekregen, terwijl door de vervuiling van het rijwielpad toch regelmatig fietsers op straat of in de struiken belanden. De bewoners willen in grote meerderheid 30 km in hun straat, maar volgens wethouder Hendrix is dat geen optie omdat alle daarmee samenhangende maatregelen een investering van ruim 1 miljoen euro vergen. De situatie in de straat wordt in 2016 in het kader van het verkeersarrangement bestudeerd. Vooralsnog kunnen alleen onderstaande punten uitgevoerd worden. De bewoners twijfelen of deze maatregelen bijdragen aan de veiligheid in hun straat. Het advies van de werkgroep Verkeer & Veiligheid is om het in elk geval te proberen. Partijen zullen hierover in september opnieuw in conclaaf gaan.

MdRstraat2 30.09.2015

Update 7 september 2015

Op maandag 7 september heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid een informeel gesprek gehad met 12 bewoners van de Michiel de Ruyterstraat over de voorgestelde verkeersmaatregelen. Alleen de bewoners uitgenodigd die ook op de eerste bewonersavond aanwezig waren. Hieronder een korte weergave van dat gesprek:

• er zijn volgens de aanwezigen in het algemeen geen klachten over veegrondes, alleen in de herfst moet extra geveegd worden; vooral veegrondes nodig op plaatsen waar geen bebouwing is. (groenstroken )
• bewoners hebben navraag gedaan bij hoveniers en volgens alles zijn bomen wel snoeibaar
• complimenten voor nieuwe oplossing 30 km aanduiding nabij bushalte/Leenhouts; straatjuweel werkt perfect voor fietsers
• putten/kolken zijn aangepakt, waren vooral verstopt door plastic poepzakjes honden (op uiteinden straat staan wel poepbakken)
• trottoirs liggen er slecht bij, niet alleen door wortels bomen maar ook door werkzaamheden gas en glasvezel
• voortschrijdend inzicht heeft bij een groeiend aantal bewoners gezorgd dat 30 km geen "must" meer is (de helft van de aanwezigen spreekt zich in deze zin uit)
• parkeervakken, straatjuwelen en bij 30 km mogelijk drempels en andere snelheidsremmende maatregelen worden door betreffende bewoners als onwenselijk aangemerkt
• hele discussie over nut of niet van de parkeervakken, waarbij soms ook eigen belang meespreekt
• vanuit bewoners komt voorstel om snelheidsremmende maatregel in bocht ter hoogte van kruising Frans Halsstraat aan te leggen in vorm van kleine vluchtheuvel, vergelijkbaar zoals die onlangs is aangelegd op Heerstraat Zuid in Stein. Zelfs een klein obstakel kan snelheid daar al remmen
• sommigen verkeren in veronderstelling dat hele straat vol straatjuwelen komt te staan, de werkgroep bevestigd dat het om een 4-tal gaat; men ziet het nut er niet echt van in
• een bewoner stelt voor in plaats daarvan kattenogen te gebruiken, die sorteren ook in het donker effect
• ter hoogte van huisnummers 37 – 49 zijn geen parkeervakken gewenst
• blijkbaar stopt Veolia bus soms niet bij halte omdat de daar geparkeerde auto’s dat onmogelijk maken
• een buurtbewoner doet voorstel om aan elke toerit van straat een bord te plaatsen met vermelding van boete die staat op overschrijden doorgetrokken streep langs rijwielstrook
• bewoners willen desnoods actie voeren om verkeersgebruikers te wijzen op snelheid en ander fout rijgedrag
• bewoners stellen voor zebrapad aan te leggen bij verkeersdrempel kruising Rembrandstraat / Jacob Catsstraat
• kritiek op functioneren boa’s: te weinig zichtbaar in Elsloo en treden niet handelend op bij overtredingen
• bewoner klaagt over grote coniferen bij bushalte Dor. Verschureplein, heeft eigenaar van het perceel daar op aangesproken maar die zegt dat coniferen niet van hem zijn maar van gemeente
• bewoners vragen om een nieuwe buurtenquete naar aanleiding van mogelijke oplossingen

Op woensdag 30 september 2015 werd door de gemeente Stein voor de bewoners van de Michiel de Ruyterstraat de tweede informatie avond georganiseerd over de verkeersveiligheid en het woongenot in hun straat.
Er waren zo'n 50 bewoners van de straat aanwezig. Na een uitvoerige discussie waarbij de voor- en nadelen van mogelijke aanpassingen tegen elkaar werden afgewogen, resteerden uiteindelijk de volgende opties die de gemeente verder gaat onderzoeken en/of uitwerken.

1. zebrapad bij kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Rembrandtstraat-Jacob Catsstraat
2. smalle verkeersgeleiders aan weerszijden van kruispunt Michiel de Ruyterstraat-Frans Halsstraat-Maarten Trompstraat die de weghelften van elkaar scheiden en een snelheidsremmend effect hebben
3. veegplan voor trottoirs en fietspaden
4. herstelactie van de trottoirs is nodig (niet correct opgeleverd na aanleg nieuwe gasleiding en glasvezel) Niet alleen in de Michiel de Ruyterstraat maar in de hele wijk Crupel
5. inmiddels al gerealiseerd: duidelijke aankondiging 30 km zone richting Dor. Verschureplein ondersteund met straatjuwelen, snelheidssmiley aan weerszijden van de weg
6. ook zijn de putdeksels in de straat opnieuw en gelijk iets hoger gelegd, waardoor de geluidoverlast daarvan in elk geval al minder is

De eerder geopperde parkeervakken ondersteund met straatjuwelen konden niet op veel sympathie van de bewoners rekenen. Het fietspad blijft ongewijzigd bestaan, met doorgetrokken streep! Ondanks dat iedereen "sociaal" rijdt en de doorgetrokken streep overschrijd om tegenliggers de ruimte te geven, is dat niet alleen gevaarlijk voor fietsers maar ook strafbaar. De boete die hierop staat bedraagt in 2015 maar liefst 230 euro! 

Update 15 december 2015

De gemeente maakt de uitwerking van de plannen openbaar middels ontwerpen voor de verkeersgeleiders en de oversteekplaats bij de kruising Michiel de Ruyterstraat / Rembrandtstraat. Uiteindelijk werden de middengeleiders na bezwaren van diverse bewoners weer naar de prullenmand verwezen.

MdRstraat Ontwerp Verkeersgeleiders 12

MdeRuyterstraat samenvatting

 

Bestanden downloaden:

+ Besluit gemeente Stein juni 2016 

MdeRuyterstraat verslag bewonersavond 13.07.2015 

MdeRuyterstraat presentatie bewonersavond 13.07.2015

MdeRuyterstraat antwoord gemeente over verkeersveiligheid 26.03.2015 

+ Utslag enquete MdeRuyterstraat 12.2014 

MdeRuyterstraat brief naar gemeente 15.12.2014

 

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Openbare ruimte
Voor de goede oplettende inwoners zal het toch duidelijk zijn dát Elsloo en Stein niet tot het prioriteiten lijstje behoort van de wethouder van openbare werken.

In Urmond is alle tijd , geld en energie gestoken.
Werkelijk elke straat en trottoir is er vernieuwd.

Inwoners ( lees kleingelovigen ) slaap rustig verder de wethouder heeft alles onder controle

0
Laat reactieformulier zien