Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Bewonersavond Speelbos Elserveldstraat

  • Afbeeldingen | Bron: gemeente Stein ©

In de loop van 2021 is het speelbos weer opgeruimd ten behoeve van woningbouw.... tienduizenden euro's gemeenschapsgeld naar de filistijnen....

Bewonersavond 18.01.2017

Toehoordersverslag Bewonersavond Speelbos Elserveldstraat | Woensdag 18 januari 2017 in de zaal van het DorpsOntmoetingsCentrum (Maaslandcentrum)

Aanwezig:
- een 40-tal inwoners, vnml jonge ouders uit de buurt, maar ook andere belangstellenden en welgeteld 1 raadslid
- 4 leden van de werkgroep Speelbos
- ambtenaar Amanda Claessen en wethouder Huub Janssen

Speelbos Elsloo

Samenvatting voorgeschiedenis
Op 30 maart 2016 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden waarbij het schetsontwerp is gepresenteerd van het speelbos aan de Elserveldstraat te Elsloo. Tijdens deze avond hebben bewoners aandachts- / verbeterpunten aangedragen en hebben zich vrijwilligers aangemeld om mee te denken in het verdere proces. Samen met de werkgroep presenteert de gemeente op 18 januari 2017 het aangepaste plan.

Het speelbos zal gaan bestaan uit: bestaande voetbalveldje handhaven, nieuw klein voetbalveldje (zonder doelen!) voor peuters. Speeltoestellen. Speelbos om hutten te bouwen en een fietscrossbaan.

Presentatie projectplan
De vakambtenaar van dienst geeft o.a. info over de herijking van het speeltuinbeleid. Draait vooral om toekomstige vervangingskosten en ontbreken van beheerders. De huidige vervangingswaarde van alle speeltoestellen in Elsloo bedraagt ca 70.000. De vervangingskosten bedragen in de nabije toekomst ca 30.000 euro. (Waar hebben we het over bij een totale begroting van misschien wel 50 miljoen?!)

Maar de gemeente heeft al besloten om de speeltoestellen van de speeltuintjes gelegen aan de Mezenhof, Beukstraat/Driekuilen en Daskruid/Knoopkruid straks niet meer te vervangen.

Twee oudere buurtbewoners, die fungeren als beheerders van speeltuintje Beukstraat/Driekuilenstraat, houden een warm pleidooi om die speelvoorziening wél te behouden. Vooral moeders met kleine kinderen, maar ook ouderen, wandelaars en fietsers maken dankbaar gebruik van groenvoorziening en zitbanken.
De wethouder zegt ook toe dat deze voorzieningen groen blijven en banken blijven staan, alleen speeltoestellen worden niet vervangen.

Opmerking redactie: Zijn voor de enkele speeltoestellen voor kleine kinderen wel echte “beheerders” nodig? Hoofdtaak bestaat uit controleren op rommel en zonodig de gemeente bellen om boel op te ruimen. Dat wordt ook stipt uitgevoerd volgens voornoemde beheerders. Maar die actie kan toch ook pro-actief uitgevoerd worden door de buitendienst gemeente?!

Voordat het speelbos er komt zal eerst nog een flora- en faunaonderzoek moeten plaats vinden. Met een beetje pech worden er keutels van een das gevonden (of een of andere zeldzame brandnetel...) waardoor het hele project vertraagd zal worden.
Een recent bodemonderzoek op de voormalige woonwagenlocatie heeft gelukkig geen belemmeringen opgeleverd.

De ambtenaar en werkgroepleden lichten de aandachts- en verbeterpunten toe, die in de werkgroep zijn besproken.
Diverse bewoners hebben nog op- en aanmerkingen. Een opsomming:

1. De ingang van het speelbos is gepland juist in de bocht van de Elserveldstraat. Er komt weliswaar een zig-zag ingang maar men vreest toch gevaarlijkse situaties. Blijkbaar is er druk (werk)verkeer in de Elserveldstraat?! Terwijl dit och een doodlopende straat is met in mijn ogen alleen woon-werkverkeer. Verkeersmeting doen!
2. Blijkbaar stond tot voor kort in het gebied van het voorziene speelbos een schatwagen voor Vixia-medewerkers. Bewoners zijn blij dat die weg is...maar de wethouder laat al weten dat die terug komt! Waarom juist daar een schaftwagen?! Bewoners laten weten dat medewerkers altijd in hun bedrijfsauto pauzeren.
3. Bewoners van Elserheggen klagen over de defecte afrastering, de bomenkap waardoor zij vrezen voor overlast van de jeugd in het speelbos. De wethouder zegt toe de afrastering te laten repareren. Voor de afrastering komt overigens ondoordringbaar (doornen)struikgewas
4. Verschillende bewoners klagen dat ze geen uitnodiging ontvangen hebben.
5. Een echtpaar uit de Wijngaardstraat is belangstellend aanwezig omdat ze zich zorgen maken over de afnemende trapveldjes en ze zijn blij te horen dat dit niet afneemt door de komst van het speelbos.
Bij Haslou wordt blijkbaar boete opgelegd als de jeugd balletje trapt op hun locatie.
6. Een echtpaar uit Knoopkruid is juist blij dat de speeltoestellen bij hun veldje verdwijnen omdat ze er maar alleen overlast van hebben. 
7. Een bewoner van de Aronskelk klaagt over het vele zwerfvuil in het groengebied achter zijn woning, aanpalend aan het speelbos. Na bellen wordt het wel opgeruimd door buitendienst. Heeft ook al vaker gemeld dat er geen deksel op hondenpoepbak zit, maar daar wordt niks mee gedaan (waar hebben we dat eerder gehoord...?)
8. Verder ondervindt hij veel overlast van hangjeugd en in de weken voor Nieuwjaar was het daar blijkbaar een vuurwerkhel.
9. Veel bewoners klagen over hangjeugd en zelfs drugs/dealer overlast. Wijkagent meld dat er sinds 2015 geen officiële klachten zijn binnen gekomen, maar hij heeft enkel data van Elserveldstraat niet van ander straten. Maar de ondervonden overlast, vooral na 23.00 uur is groot.
10. Een lid van het Dorpsplatform Elsloo stelt voor een appgroep Buurtpreventie op te richten. In wijk Aronskelk is die wel, met 225 leden. In Elserveldstraat e.o. blijkbaar ook, maar niet actief. Mensen hebben zich wel aangemeld, maar worden niet toegevoegd. Wijkagent heeft toch op voordelen van Buurtpreventie en Burgernet gewezen. Zeker als eea wordt uitgebreid met een wijkteam zoals in Nieuwdorp. Paar avonden patrouille lopen, hangjeugd aanspreken op hun gedrag, zo nodig foto’s maken en probleem zal afnemen. Bij drugsgerelateerde overlast 112 bellen. Probleem is echter dat na na 23.00 uur slechts 1 of 2 patrouille’s werken in hele Westelijke Mijnstreek (150.000 inwoners)

De werkgroep Speelbos zal alle aanbevelingen meenemen en hier nader op terug komen. 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien