Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Project Samen Bouwen Meerdel 2019 - 2024

  • Afbeeldingen | Bron: gemeente Stein, CPO Meerdel, Ruumte Architecten ©

Update 21 mei 2024

In Elsloo hebben vijftien inwoners van Stein samen met de gemeente en Zaam Wonen hun eigen huizen gebouwd in de wijk Meerdel. Ze richtten een vereniging op voor dit zogenaamde collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en bepaalden zelf de invulling van het gebied.

Bewoner en voorzitter van de vereniging Yves Schamp en wethouder Danny Hendrix kijken terug op samen bouwen in Meerdel.

De vijf huur- en tien koopwoningen in Meerdel aan de rand van Elsloo in het dal van de Ur zijn klaar. Aan de ene kant van de nieuwe weg liggen vijf sociale huurwoningen van Zaam Wonen plus één tweekapper. Aan de overzijde staan nog eens drie tweekappers en twee vrijstaande woningen. Alle percelen krijgen een haag van natuurlijke begroeiing, om de afscheiding tussen de huizen zo groen mogelijk te maken.

Waarom samen bouwen?
Wethouder Hendrix legt uit: “Als gemeente willen we meer verantwoordelijkheid bij bewoners neerleggen en tegemoet komen aan de wens van onze inwoners om samen iets te ondernemen in hun leefomgeving. Bij het collectief particulier opdrachtgeverschap komt dit allemaal samen. Bij andere gemeenten bleek het concept een succesvolle manier van samen bouwen.”

Succes
Samen kijken ze terug op een succesvolle samenwerking. Wethouder Hendrix: “Het enthousiasme en de vastberadenheid van de bewoners speelden hierin een belangrijke rol. Ze wisten heel wat uitdagingen te overwinnen. Van stijgende bouwprijzen door corona en de oorlog in Oekraïne tot de buurt optimaal betrekken bij alle plannen. Samen hebben we een duurzame woonomgeving weten te creëren in een unieke buurt, met veel groen en energiezuinige woningen.”

Uitdagingen
Yves: “Door de prijsstijgingen hebben we bijvoorbeeld het ontwerp van de woningen moeten aanpassen. Van houtskeletbouw zijn we overgestapt naar stenen huizen en voor sommigen van ons betekende het zelfs toch kiezen voor een tweekapper in plaats van een vrijstaande woning. Ook moesten we ervoor zorgen dat alle kavels in een keer aangekocht werden en als er een deelnemer uit de vereniging stapte, moesten we zorgen voor een nieuwe deelnemer. Ondanks de uitdagingen hebben we een unieke woonplek weten te creëren. We hebben allemaal binnen ons eigen budget onze droomwoning kunnen bouwen met vrij uitzicht op het groene Urdal.”

Toekomst
Nu de nieuwe buurt zich langzaam vormt en de bewoners zich richten op de laatste bouwtechnische zaken van hun woning en de tuin, wordt er al stilletjes vooruit gekeken naar de eerste gezamenlijke barbecue in de buurt. Yves: “Als we allemaal gesetteld zijn en onze tuinen hebben aangelegd, wordt de CPO-vereniging opgeheven. Er wordt dan gekeken of de bewoners samen een buurtvereniging willen oprichten waarmee we samen activiteiten kunnen organiseren. En ja: daar hoort natuurlijk als eerste een buurtbarbecue bij.”

Inspirerend voorbeeld
Samen bouwen in Meerdel blijkt een inspirerend voorbeeld van wat er mogelijk is wanneer gemeenten, woningcorporaties en bewoners samenwerken aan de ontwikkeling van een duurzame en leefbare woonomgeving. Wethouder Hendrix kijkt alvast vooruit naar het volgende project: “In Oud-Stein zijn de eerste stappen gezet om via een CPO-concept samen met inwoners seniorenwoningen te bouwen. Want met de lessen geleerd uit dit project, blijft de toekomst van collectief particulier opdrachtgeverschap in onze hele gemeente veelbelovend.”

 

 

Dit is de presentatie van CPO Meerdel over het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplanwijziging, februari 2021.

Het is een hele tijd stil geweest rond het bouwproject Meerdel, dat ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde van Elsloo, pal tegen Stein en aan de rand van het Urdal.
Sedert de opstart van het project in april 2019 is er toch al veel werk gedaan: er werd een vereniging opgericht, woonwensen werden geinventariseerd, de architect werd aan het werk gezet, het bestemmingsplan werd ingediend, toekomstige bewoners tekenen hun huizen en er werden uiteraard talloze vergaderingen gehouden.

Stilaan krijgt het CPO-project meer vorm. Waar eerder de bouw van 10 koopwoningen en 5 huurwoningen in halve cirkelvorm gepland was, wordt nu gekozen voor een traditionele planning aan weerszijden van een weg.
Aan een kant van de weg komen 5 sociale huurwoningen plus een eigenbouw tweekapper. Aan de overzijde komen twee eigen tweekappers en twee vrijstaande woningen.

Voordeel van deze opzet is dat de huidige buurtbewoners beter zicht houden op de groene buffer.Dat was ook nodig bleek toen de biuurtbewoners naar hun mening werd gevraagd. Men maakte zich zorgen over de privacy, toenemende drukte en aantasting van het nabijgelegen bos- en wandelgebied.

De nieuwe bewoners krijgen een eigen parkeerplek bij hun woning en een wellicht toenemende verkeersdrukte wordt voorkomen door de doodlopende Meerdel door te trekken en aan te sluiten op de Elserveldstraat.

Als we de onderstaande afbeelding mogen geloven gaat de nieuwe opzet wel ten koste van de nu aanwezige trapveldjes met speeltoestellen. Het speelbos met crossbaan had in het oorspronkelijk plan als het loodje gelegd.

CPO Meerdel Ruumte architekten

Bron: De Limburger 26.11.2020 | Afbeelding: Ruumte Architecten


Sinterklaas bestaat !

Uit De Limburger van dinsdag 19 maart blijkt dat er veel animo is om deel te nemen aan het project Samen Bouwen Meerdel. Er hebben al 8 gegadigden ingeschreven voor de loting voor 15 plekken (10 koop en 5 huurwoningen) Er wordt helaas niet bij vermeld of die 8 inschrijvingen betrekking hebben op de koopwoningen. Wellicht zijn het jongeren die een zoveelste poging doen om een huurwoning te bemachtigen.

In het stuk haalt wethouder Danny Hendrix hard uit naar de plaatselijke politieke partij CMB, die hij beticht van populisme omdat de partij in zijn ogen de buurt opzet tegen de bouwplannen.
Het feit dat er CMB-raadsleden zijn die een verkiezingsposter voor hun raam hebben hangen van Forum Voor Democratie werkt wat dat betreft niet in hun voordeel....(red)
CMB ontkent de aantijging van Hendrix en zegt dat de actie gericht was tegen het opdoeken van het speelbos.

En daar heeft CMB een punt. Want het kan goed zijn dat er al die tijd al een bouwbestemming op deze voormalige woonwagenlocatie heeft gelegen, maar als je daar in 2017 een speelbos aanlegt voor 30.000 euro geef je als gemeente een ander signaal af naar de buurt en de jeugd. Zeker als de buurt daarna niet op de hoogte wordt gebracht van de snel wijzigende plannen, zet je kwaad bloed. 

Sinterklaas spelen -wetende dat die niet bestaat- met ons (belasting) geld; dat is pas populisme mijnheer Hendrix !

Artikel op 14.04.2019 in De Limburger: volgens college Stein is er geen sprake van kapitaalvernietiging > lees hier

Klik op afbeelding hieronder om hele artikel te lezen.

DDL 19.03.2019 Meerdel animo populisme

Buurtbewoners sceptisch over project Meerdel

Op donderdag 14 maart 2019 werd in het Maaslandcentrum een informatieavond over het bouwproject Samen Bouwen Meerdel gehouden. Deze avond was interessant voor zowel omwonenden als geïnteresseerden.

Een woning naar eigen wens, binnen eigen budget. Huur of koop.
Meerdel is mooi gelegen in het groen, aan de rivier de Ur. Hier is nog een laatste stuk bouwgrond over.

De gemeente heeft in samenwerking met Zaam Wonen besloten om de invulling daarvan over te laten aan de toekomstige bewoners.
“Iedereen met voldoende lef en eigen ideeën is uitgenodigd om mee te denken over zijn of haar ideale woning en woonomgeving”, aldus wethouder Hendrix. 

De zaal van het Maaslandcentrum was op die 14e maart goed gevuld met zo'n 200 belangstellenden. Waarbij opviel dat de primaire doelgroep -jongeren tussen 18 en 35 jaar- in minderheid aanwezig was. Zoals altijd werden de bezoekers goed verzorgd met koffie en voor de gelegenheid nu ook met vlaai.

Bij het eerste vragenrondje, na een uitvoerige presentatie door een landschapsarchitekt, werd al gelijk duidelijk hoe de vlag erbij hing. In zijn powerpointpresentatie liet de landschapsarchitekt diverse opties zien hoe het project aangepakt zou kunnen worden, zowel qua bouw als groeninrichting. Hij adviseerde bijvoorbeeld vanwege de veel en hoge bomen ter plaatse, om daarmee rekening te houden bij de bouw en te opteren voor een 3-laags bebouwing. Hoog en rank zoals in Scandinavische landen veel gebouwd wordt. Het voordeel daarvan is dat zonnenpanelen dan toch optimaal renderen ondanks alle bomen. 

Dit voorstel bleek een doorn in het oog van huidige bewoners die in aanzienlijke getale op de avond aanwezig waren en die dat ook onverbloemd en op luide toon lieten horen. Hun grootste bezwaar is de aantasting van hun huidige, groene woongenot en hun privacy... "dan kijken ze mij -vanuit hun hoogbouw- het eten zo van het bord af..."
Na tussenkomst van wethouder Huub Janssen bedaarden de gemoederen en kon de projectleider ongestoord zijn verhaal doen. Desgevraagd beloofde de projectleider ook dat de omwonenden nauw betrokken zullen worden bij de voortgang van het project.


Enkele potentiële deelnemers aan het project stelden na de pauze behoorlijk wat vragen, waaruit bleek dat menigeen toch heel wat moeite heeft met het experimentele karakter van dit project. Niet alleen qua bouw maar zeker ook het feit dat alle 10 kopers en 5 huurders een vereniging gaan vormen die onderling moeten overleggen over de aanpak en ontwikkeling. En die later contracten gaat afsluiten met architekt en aannemer en ook fungeert als gesprekspartner met gemeente, woningbouwvereniging en andere partners.

Duidelijk werd dat het project onder alle omstandigheden doorgaat, ook als er maar 3 koopwoningen komen naast de 5 huurwoningen. De ervaring leert dat veel mensen de kat uit de boom kijken en in een later stadium alsnog instappen. Dat betekent dan wel dat je moet schikken naar de plannen die de vereniging eerder heeft gemaakt. Dus als je eigenzinnig, energieneutraal en in het groen wilt gaan wonen, moet je er vanaf het begin bij zijn en nu inschrijven voor de loting!

Op 28 maart volgt een volgende avond voor potentiële deelnemers in het project. Media april volgt de eventuele loting als er meervraag dan aanbod is. Echter pas daarna gaan de gemeenteraad en de woningbouwvereniging beslissen of het plan definitief doorgaat.... een vreemde volgorde als je het mij vraagt.

Kortom... wordt vervolgd.

Elsloo Meerdel bouwplan 2019 03 

In de zaal werden er geen vragen over gesteld, maar op social media was enige reuring omdat op de plek waar amper één jaar geleden -voor 30.000 euro- een mooi en avontuurlijk speelbos (fietscrossbaan, hutten bouwen etc.) voor de jeugd werd gerealiseerd, nu blijkbaar weer woningen worden gebrouw.... Is dit falend beleid? Voortschrijdend inzicht? Of weer gewoon poen? 
En waarom worden niet alleen sociale huurwoningen gebouwd? In plaats van 10 koopwoningen, kan men ook 10 extra huurwoningen bouwen. Met name starters vinden in Elsloo geen betaalbare huurwoning.

We hebben van de heer Maurice Jennekens, woordvoerder van de gemeente Stein in dit dossier de onderstaande antwoorden op onze vragen gekregen. 

1. Wat zijn uw overwegingen om dit gebied een herbestemming voor woningbouw te geven?
Conform het vigerende bestemmingsplan Kern Elsloo rust de bestemming Wonen op deze locatie. Het bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

2. Was bij de aanleg van het speelbos aan de Elserveldstraat te Elsloo in 2017/18 bekend dat hier in de toekomst woningen gebouwd gingen worden?
Nee, tijdens de planvorming/realisatie van het speelbos waren nog geen concrete plannen voor woningen op deze locatie. Dit had o.a. te maken met de toenmalige crisis op de woningmarkt. Het was wel bekend dat er mogelijkheden voor nieuwbouw waren in het bestemmingsplan. Daarom is ook gekozen voor een tijdelijke invulling van het terrein.

Noot redactie: in 2017 was er geen sprake meer van een crisis op de woningmarkt
> Lees hier > https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/wat-de-staat-van-de-woningmarkt-2017

3. Op 18 januari 2017 werd in het Maaslandcentrum een informatieavond over het speelbos gehouden. Buurtbewoners hebben voorafgaand aan die avond en daarna actief meegedacht over het speelbos-concept. Er bestond zelfs een heuse speelbos werkgroep. Is destijds een Speelbosplan opgesteld? Is daar een eventueel tijdelijk karakter in opgenomen?
Ja, tijdens de voorbereidingen met de werkgroep is er een ontwerp opgesteld. Tijdens het opstellen van het plan is rekening gehouden met het tijdelijk karakter door geen permanente speeltoestellen te plaatsen.

4. Is door u na de oplevering eind 2017/begin 20188 onderzoek gedaan naar de beleving bij kinderen en het gebruik van het speelbos door kinderen? Zo ja, wat was daarvan de uitslag?
Zo nee, waarom is er geen onderzoek gedaan en op basis waarvan wordt nu blijkbaar het speelbos opgeofferd voor woningbouw?
Nee, er is geen onderzoek uitgevoerd naar de beleving bij de kinderen en het gebruik van het speelbos door kinderen. Het was vanaf de ontwerp fase bekend dat het speelbos tijdelijk was.

5. Hoe hoog waren de kosten voor de aanleg van het speelbos? 
De kosten bedroegen ca. € 30.000.

Tenslotte wil de gemeente Stein u erop wijzen dat het woningbouwproject “Samen bouwen Meerdel” niet zonder meer het einde van een speelplek op of bij deze locatie betekent. Gezamenlijk met de initiatiefnemers van de nieuwbouw woningen, omwonenden en de voormalige werkgroep willen wij kijken hoe en waar een nieuwe permanente speelplek voor de kinderen gerealiseerd kan worden.

 

  • Laatste update op .
S.van Mölken
sociale woningbouw
stationsstraat 170 elsloo biedt nog mogelijkheden voor het realiseren van (sociale) woningbouw dan hoeft er geen mooi stukje groen geofferd te worden in het Meerdel
0
Wim Hanssen
sociale woningbouw
Het gaat niet om sociale woningbouw, want dan ga in plan Meerdel 15 of meer huurwoningen bouwen in plaats van 5. En ja, de locatie Stationsstraat 170 zou een geweldige plek zijn om sociale huurwoningen of jongerenhuisvesting te realiseren.
Helaas zijn woningverenigingen geen bouwers meer...

0
Jan Meijers
Populieren of populisten
Naar aanleiding van zowel het bouwen in het Meerdel als ook uitbreiden van de Fontein in de kern Stein.
Dit college met wethouder Hendrix voorop luistert vooral naar zichzelf.
De manier waarop er in Stein door deze wethouder naar de bewoners wordt geluisterd is ontluisterend.
Je mag van alles zeggen tegen dovemansoren er gebeurd niets mee.
Met de mond beleiden voor groen en dan anders doen.
Dat hoort op dit moment bij DOS want ook hun raadsfractie is stemvee geworden.
In Rusland heet dat kaderdicipline.

Nu Forum voor Democratie.
Het is zeker niet mijn partij .
Maar mijn bezwaar geld zeker niet tegen Thierry Baudet.
Daar kan menig politicus nog wat van leren.
Mijn bezwaar zijn hun standpunten over m.n. Brexit en klimaat.
Echter wanneer er zoveel mensen vluchten naar die persoon en zijn partij zouden de huidige bestuurders zich eens moeten afvragen hoe het kan dat ook in Stein 1 op de 3 kiezers voor een ander geluid kiezen.
Dan horen daar ook posters en mensen bij van wie je dat in eerste instantie niet had verwacht.
Maar als echte democraat stoort mij dat niet .
Ze zijn niet ziek of besmet want je kunt er gewoon mee praten
Maar ik hoop wel dat het helend werkt voor de zieke geest van veel politici die veel beloven en weinig geven.
Veel kiezers zijn totaal afgehaakt maar laten af en toe van zich horen.
Ook in Stein is DOS niet meer het clubje dat door de kiezer wordt gedragen.
Ze haten mij zei Tijl Uylenspiegel maar ik heb het er zelf naar gemaakt.

1
Laat reactieformulier zien