Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
Begroting financieel

Hoge score Stein, maar ook hogere lasten voor inwoners

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0, BDO, gemeente Stein ©

Update 24.01.2024

Accountant BDO heeft de jaarrekeningen 2022 en de begrotingen tot en met 2027 van de Nederlandse gemeenten tegen het licht gehouden en geeft daar rapportcijfers voor. Een laag cijfer wil zeggen dat de financiële situatie van de betreffende gemeente risicovol is. Een hoog cijfer juist het tegenovergestelde: weinig risico.

Tot en met 2025 lijkt geld voor gemeenten op het eerste gezicht geen probleem. De begrotingen voor de jaren daarna schetsen echter een negatief beeld. De tekorten lopen dan op tot ruim één miljard euro structureel.
BDO heeft in haar onderzoek o.a. betrokken de schulden van de gemeente,  de door hun afgesloten leningen, belastinginkomsten voor die gemeenten en onroerend goed (gebouwen en grond) dat ze in eigendom hebben. 

BDO deelt op basis daarvan in Limburg drie maal een 10 uit maar ook eenmaal een schamele 1. 
Valkenburg, Nederweert en Leudal scoren de optimale score van 10 punten. Stein doet het wat dat betreft ook prima met een 9.
Daarentegen scoren Heerlen met een schamele 1, Eijsden-Margraten (een 2)  en Roerdalen (3) zwaar onder de maat. Buurgemeente Beek scoort een 5 en Sittard-Geleen een 7.

+ Meer info website BDO ⇢

+ Lees ook De Limburger incl scorekaart, 23.01.2024 ⇢


Stein, 9 november 2023

Hogere lasten voor inwoners

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein heeft (met trots, volgens het onderstaande persbericht) de begroting voor het jaar 2024 gepresenteerd die een positief saldo laat zien. Dit ondanks de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026.

Lees hier de Begroting 2024 en vooruitzichten tot 2027 ⇢

De gemeente Stein heeft in haar plannen nogal wat uitdagende en dure projecten staan op het gebied van wonen, sociaal domein, duurzaam waterbeheer (riolering) en infrastructuur (huisvesting van scholengemeenschap Groenewald, de stationsomgeving en de reconstructie van de Michiel de Ruyterstraat) Daarnaast moeten er investeringen gedaan worden in zaken als: ICT, het Doorfietspad/op-afrit Elsloo en wandelknooppunten-netwerk.

Hoe gaat dat betaald worden? Uit de belastingopbrengsten van burgers en bedrijven. En uit het Gemeentefonds, ook uit belastingopbrengsten dus. In het onderstaand overzicht uit de begroting wordt duidelijk dat die lasten voor iedereen alleen maar gaan toenemen in 2024 en daarna.

Als we de meest belangrijke nemen; Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing en Rioolheffing, zien we dat deze inkomsten stijgen met 7,5% en met hetzelfde percentage dus onze lasten. De forse stijging is vooral te wijten aan de investeringen die aan rioolonderhoud gedaan moeten worden.

In 2023 betaalde een gemiddeld gezin in Stein ongeveer 880 euro aan gemeentelijke belastingen en heffingen; in 2024 wordt dat bijna 970 euro en dat is een stijging van 10%

Kijk hier of u in aanmerking komt voor kwijtschelding ⇢

Overigens kreeg wethouder Natascha Wingelaar (Middelen en Economie) tijdens de begrotingsvergadering op donderdag 9 november nog een motie van treurnis aan haar broek. Dat zal ze niet fijn vinden zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, waarbij ze met haar 24e plek op de lijst van Pieter Omtzigt de koffers voor Den Haag alvast kan gaan inpakken.
Overigens, de motie werd niet aangenomen door de Steinse raad.

Dus kan haar opvolger in het Steinse college over enkele weken antwoord gaan geven op de aanleiding voor die motie. Namelijk de vraag van CMB fractieleider Willem Thewissen hoeveel extern personeel door de gemeente Stein wordt ingehuurd en of het klopt dat dit in 2023 misschien wel 1.5 tot 2.000.000 euro gaat kosten op een totale loonsom van 14 miljoen.

Tot dusver heeft Wingelaar nog geen antwoord gegeven op dat informatieverzoek. Haar voorman Pieter Omtzigt kan haar vast en zeker uitleggen hoe frustrerend dat is.... 

Een tweede punt van kritiek is dat op de investeringslijst bedragen zijn opgenomen die niet meer conform de werkelijkheid zijn gezien de gestegen bouw- en aanneemkosten.


Lees meer in De Limburger ⇢

 

PERSBERICHT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein heeft met trots de begroting voor het jaar 2024 gepresenteerd die een positief saldo laat zien. Dit ondanks de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026.

Financiële uitdagingen
Sinds het aantreden van het kabinet Rutte IV was er voor 2026 een aanzienlijke besparing op het gemeentefonds ingepland, wat de grootste inkomstenbron is voor alle gemeenten in Nederland. Dit heeft geleid tot een toenemend tekort voor gemeenten in de jaren na 2026, ook wel bekend als het 'financiële ravijn'. Gemeenten hebben al anderhalf jaar gepleit voor een oplossing voor dit financiële probleem, waarbij gezamenlijk een tekort van ongeveer €3 miljard wordt ervaren.

Concreet betekent dit dat de gemeente Stein in 2026 naar verwachting ongeveer € 3,6 miljoen minder uit het gemeentefonds zal ontvangen dan in 2025, met financiële uitdagingen in de jaren 2026 en 2027 tot gevolg. Ondanks de druk vanuit Den Haag blijft de gemeente Stein vasthouden aan haar ambitieuze agenda, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord "Duurzaam bouwen met vertrouwen".

klik op afbeelding voor vergroting

Enkele hoogtepunten uit de begroting 2024 zijn onder andere:

Ambities

Veiligheid en leefbaarheid verbeteren:
Voortdurende inspanningen om de veiligheid en leefbaarheid in de kernen te vergroten, in samenwerking met partners zoals de Veiligheidsregio, de brandweer en de politie. Samen met deze partners wordt er regelmatig geëvalueerd wat er zich afspeelt in Stein en hoe hier vroegtijdig op ingezet kan worden.

Kunst en cultuur in de schijnwerpers:
De gemeente Stein gaat aan de slag met de lancering van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid 2024-2027, gericht op samenwerken en het versterken van de culturele identiteit van Stein.

Woonzorgvisie:
Gemeente Stein gaat in 2024 verschillende acties ondernemen, waaronder het maken van afspraken met woningstichtingen en zorgaanbieders, het plannen van woningbouw, en het voorbereiden van wijktransformaties voor de wijken Elsloo en Urmond-Oost. Daarnaast wordt er een visie opgesteld voor de locatie Moutheuvel en aangrenzende appartementen met eventuele nieuwbouwmogelijkheden.

Toekomstbestendig sociaal domein:
De bouw van een toekomstbestendig sociaal domein met een focus op financiële stabiliteit, effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning voor inwoners. Om nú maar ook in de toekomst de zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden waar de inwoners van de gemeente Stein recht op hebben.

Belangrijke investeringen:
Grote investeringen in de huisvesting van scholengemeenschap Groenewald, het Doorfietspad/op-afrit Elsloo, de stationsomgeving en de reconstructie van de Michiel de Ruyterstraat.

Duurzaam waterbeheer:
Uitvoering van het beleidsplan water & klimaatadaptatie, met aandacht voor waterbeheer en rioleringsprojecten. Het beleid- en uitvoeringskader voor de omgang met water in de Westelijke Mijnstreek bestaat uit vier plannen. Deze plannen vormen samen de verbrede gemeentelijke rioleringsplannen. In het totaalplan staan voor 2024 de volgende projecten opgenomen:

BPS Zuid; de gemeente Stein gaat een lokale oplossing inpassen om het water af te voeren en te bergen op een plek waar het niet tot overlast leidt.
Hayweghenstraat/Noelweg: het riool wordt vergroot zodat we meer water kunnen afvoeren;
Maalsteenstraat: de gemeente Stein denkt na over een nieuwe hemelwaterstructuur en voegen extra berging toe zodat water afgevoerd kan worden naar plekken waar het niet tot overlast of schade leidt

Realisatie wandelknooppunten-netwerk
In 2024 wordt er ook een gemeente dekkend wandelknooppunten-netwerk gerealiseerd. In het veld worden knelpunten op belangrijke wandelroutes aangepakt. Ook is er aandacht voor kwalitatief hoogwaardig onderhoud van de gemeentelijke wandelroutes.

Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Stein?
Wethouder Financiën, Natascha Wingelaar: “Ondanks dat de gemeente Stein veel ambities heeft en gaat realiseren is het ook belangrijk om te beseffen dat het voor onze inwoners en ondernemers nog steeds een onzekere tijd is. De financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de onrust in het Midden Oosten, de stijgende energieprijzen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt zijn nog steeds merk- en voelbaar.”

Ondanks dat de onroerendezaakbelasting (OZB) slechts geïndexeerd worden, zullen de gemeentelijke belastingtarieven stijgen vanwege investeringen in de riolen in de gemeente Stein. Daarnaast stijgen de kosten voor afvalverwerking in 2024, waardoor het afvaltarief voor de inwoners in de gemeente Stein wordt verhoogd. Hierdoor zal de gemiddelde woonlast per gezin in 2024 naar verwachting ongeveer € 969 per jaar bedragen.

Inwoners met beperkte financiële middelen komen mogelijk in aanmerking voor een speciale regeling, afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Inwoners kunnen via de volgende link controleren of zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/kwijtschelding Een aanvraag voor kwijtschelding van deze lokale lasten kan via dezelfde link worden ingediend.

Toekomst
Hoewel de begroting voor 2024 en de daaropvolgende jaren een positief saldo laten zien na verwerking van de septembercirculaire, moeten we opmerken dat er aanvullende uitgaven worden verwacht vanaf 2024, met name op het gebied van informatisering (ICT) en accommodaties. Bovendien zullen de financiële gevolgen van de organisatieontwikkeling pas in 2024 zichtbaar worden. De macro-economische ontwikkelingen zullen hoogstwaarschijnlijk ook van invloed zijn op de realisatie van de ambities van de gemeente Stein.

  • Laatste update op .
Jos Thijs
Belastingen
Alweer 10% verhoging waar gaat dat heen naast bevestiging zorgpremie en verlaging zorgtoeslag kost mij dat 700 euro en dan zijn energie boodschappen nog niet meegeteld

Schaf die verhogingen ad

0
Jan
Verkiezingen
Graag wil ik Mvr. Wingelaar feliciteren met haar mooi plek op de lijst van NSC.

Toch twijfel ik of zij een goede kans maakt om Nederland te veranderen.
De tijd dat een banketbakker in de Tweede-Kamer zat is van ver geleden.
Jan Schaeffer was de laatste.
We leven in een diplomademocratie waar we niet meer los van komen.
Daar zal deze nieuwe Messias niets aan veranderen.
Carolien van der Plas had Pieter al gewaarschuwd zijn nieuwe partij niet NSB te laten heten dat kon verkeerd worden uitgelegd .Nieuw Soort Boeren.

Nee ik blijf bij mijn oude cluppie dan weet ik zeker dat ik op 22 november weer verlies. Ik moet er niet aan denken dat mijn partij zou winnen . Ik zou me rot schrikken . “Wat is er nu met mijn landje aan de hand”, zou ik met verbazing roepen.
Hoor de wind waait door de bomen nu het feest zo bezig is .

Jammer dat de meeste fatsoenlijke burgers ook last krijgen van vreemdelingen haat in een steeds kleiner wordende wereld waar iedereen bereisd is tot ver over degenen van Europa heen.
Gemeenschapszin en bestaansrecht gaan hand in hand.

Jan Schaeffer zei “ In gelul kun je niet wonen.”.
.”Aon de geng “ Natasha.

1
Jan
Met vertrek van deze wethouder zijn er kansen voor Stein .

Kies nu voor een gekwalificeerde wethouder van CMB en dit college slaat twee vliegen in één klap .
Kwaliteit en verbinding .
Dat is nieuwe politiek en nieuwe bestuurscultuur ineen . Daar hebben we Pieter omtzigt niet voor nodig.

1
Laat reactieformulier zien