Skip to main content
stankoverlast

Stankoverlast Chemelot en CeDo

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©

Update 14.05.2024

Op 13 mei heeft het college van B & W van de gemeente Stein geantwoord op vragen van de CMB-fractie dd 17 april. We hebben het antwoord kort samengevat.

+ De precieze beantwoording door het college en bijlagen kunt u hier lezen ⇢

Beantwoording vragen over Recyclingbedrijf CeDo

Recyclingbedrijf CeDo, gevestigd in de omgeving van het industriecomplex Chemelot, staat onder vuur vanwege aanhoudende geuroverlast. In een brief van de CMB-fractie van 17 april 2024 werden vragen gesteld over de omvang van de klachten en de genomen maatregelen om de situatie aan te pakken.

In 2023 alleen al ontving de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) 194 klachten over CeDo, met Beek als voornaamste meldpunt. (Beek 96; Brunssum 1; Sittard-Geleen 71; Stein 17; onbekend 9)
Het afgelopen jaar bedroeg het aantal klachten vooralsnog 23. Het gemeentebestuur van Beek drong in juni 2021 aan op handhavend optreden tegen CeDo, wat resulteerde in overleg tussen de betrokken partijen om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Na uitgebreide gesprekken en onderzoek bleek de bouw van een schoorsteen een effectievere oplossing dan eerder overwogen methoden.

Deze schoorsteen, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend in juli 2023, wordt naar verwachting eind mei 2024 in gebruik genomen, hopelijk resulterend in aanzienlijke vermindering van geuroverlast. Bovendien heeft CeDo een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe fabriek, waardoor verdere verbetering wordt verwacht. De communicatie met de gemeenschap verliep zowel schriftelijk als via bewonersavonden, georganiseerd door de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en CeDo.

Ondanks de inspanningen blijft het patroon van de overlast onduidelijk, hoewel een bepaalde windrichting en hogere temperatuur de hinder lijken te verergeren. Om dit probleem aan te pakken, werd Buro Blauw ingeschakeld voor een geuronderzoek, resulterend in twee rapporten over metingen en advies.

Bestuurlijk gezien zijn de gemeentebestuurders van Beek en Sittard-Geleen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, terwijl Stein slechts zijdelings werd geïnformeerd. Hoewel geurhinder een complex probleem is, wordt prioriteit gegeven aan het vinden van een structurele oplossing, waarbij toekomstige maatregelen in het vizier zijn.

De brief sluit af met een verzoek om openbaarmaking van correspondentie tussen de gemeente Sittard-Geleen en het Ministerie, en de belofte van verdere antwoorden op specifieke vragen, met name gericht aan het College van Gedeputeerde Staten.

Vragen aan gemeentebesturen en provincie

Update 17.04.2024

Lokale politieke groeperingen SPA, Stadspartij (Sittard-Geleen), CMB (Stein) en de provinciale Lokaal-Limburg fractie bundelen hun krachten en leggen vandaag, woensdag 17 april 2024 schriftelijke vragen voor aan de besturen van Sittard-Geleen, Stein en de Provincie Limburg met betrekking tot langdurige stankoverlast rondom Chemelot en Recyclingsbedrijf CeDo.

Al geruime tijd ontvangen deze politieke fracties berichten van inwoners en bedrijven uit diverse wijken en bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, waaronder Krawinkel en Geleen-Zuid, Stein met zijn bedrijventerrein en Elsloo, en ook uit Beek en Neerbeek, die klagen over ernstige geurhinder, die zij beschrijven als ondraaglijk en soms chemisch. Sinds januari 2024 lijken deze klachten van ernstige geurhinder toe te nemen en een structureel karakter aan te nemen. 

De fracties delen de bezorgdheid over de impact van deze geur op de luchtkwaliteit en het welzijn van de inwoners. Het tast niet alleen het milieu aan, maar ook het comfort van inwoners en het aantrekkelijkheidsniveau voor bedrijven die zich hier willen vestigen.

Het probleem van geurhinder houdt niet op bij gemeentegrenzen. De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en de Provincie Limburg dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de levenskwaliteit van hun inwoners te waarborgen. Daarom roepen de samenwerkende politieke groeperingen de besturen met klem op om met spoed concrete stappen te zetten naar een structurele oplossing voor de geurproblematiek rondom Chemelot en Recyclingsbedrijf CeDo.

Veroorzaker nog onduidelijk
De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD Zuid-Limburg) is op de hoogte van deze problemen en is ermee bezig, maar heeft de bron van de geurhinder nog niet achterhaald. Ze reageren op meldingen maar zijn vaak te laat om monsters te nemen. Het is nog onduidelijk wie de veroorzaker is, maar gezien de locatie van de overlast wordt vermoed dat Chemelot en/of Recyclingbedrijf CeDo daarbij betrokken zijn. Beide bedrijven werken mee aan het onderzoek van de RUD, maar tot nu toe is dit onderzoek beperkt tot het bestuderen van gegevens die door de bedrijven zelf zijn verstrekt, en is er geen onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door de RUD.

Vragen politiek
Politieke fracties uiten hun bezorgdheid over de impact van de geurhinder op de luchtkwaliteit en het welzijn van de inwoners. Ze stellen daarom een reeks vragen aan de betrokken instanties, waaronder:

1. Hoeveel meldingen zijn via u rechtstreeks, dan wel via de Omgevingsdienst, terzake bovenstaande problematiek binnengekomen sinds januari 2023 tot en met heden en hoe is daar tot op heden tegen geacteerd en door wie?

2. Is er uit de meldingen, dan wel uit andere geurhindercijfers, een patroon te herleiden op welke dagen en uren de overlast aan de orde is? Zo ja, bent u bereid om op die momenten preventief toezicht te houden in de omgeving teneinde de actuele geurbelasting in kaart te brengen?

3. Bent u op bestuurlijk niveau geïnformeerd over deze problematiek. Zo ja, sinds wanneer en welke acties zijn er tot op heden uitgevoerd op zowel bestuurlijk als op uitvoerend niveau?

4. Deelt u onze opvatting dat door deze vorm van (ernstige) geurhinder de leefbaarheid van onze inwoners alsmede de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor onze bedrijven binnen het overlastgebied aanzienlijk negatief wordt beïnvloed?

5. Bent u op bestuurlijk niveau met de andere Colleges in overleg teneinde een oplossing van structurele aard voor deze geuroverlast te bewerkstelligen? Zo ja, welke concrete afspraken zijn daarover tot op heden gemaakt. Zo nee, bent u bereid daartoe alsnog over te gaan?

6. Bent u bereid om opdracht aan de RUD te verlenen tot het uitvoeren van een zelfstandig onderzoek op korte termijn teneinde de geuroverlast nader te onderzoeken? Wilt u in dit onderzoek de vraag meenemen, wat de geuroverlast veroorzaakt en wat daarvan de mogelijke effecten zijn op de gezondheid van de mensen en de natuur in de omgeving.

7. In hoeverre is het College van Sittard-Geleen ten aanzien van CeDo respectievelijk het College van Gedeputeerde Staten ten aanzien van Chemelot daartoe overgegaan? Mocht dit het geval zijn, kunt u aangeven wat uit deze onderzoeken blijkt? Mocht dat niet het geval zijn, bent u bereid daartoe alsnog over te gaan?

Snelle oplossing nodig
De onderstaande fracties dringen aan op een snelle oplossing voor de geurhinder, gezien de impact ervan op het milieu, de gezondheid en het welzijn van de inwoners en bedrijven in de regio.

Jack Renet Fractievoorzitter, fractie SPA Gemeente Sittard – Geleen / Wil Paauwe Fractievoorzitter, fractie Stadspartij Gemeente Sittard – Geleen / Ton Raven Raadslid, fractie Stadspartij Gemeente Sittard – Geleen / Jos Coumans Raadslid, fractie Stadspartij Gemeente Sittard – Geleen / Willem Thewissen Fractievoorzitter, fractie CMB Gemeente Stein / Kyle Hoeveler Raadslid, fractie CMB Gemeente Stein / Chantal Meijers Raadslid, fractie CMB Gemeente Stein / Hub Schoenmakers Fractie Lokaal-Limburg Provincie Limburg

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien