Skip to main content

ELSLOO

Bruisend Hart Nieuwdorp

  • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein | rawpixel.com / Google Maps ©

Bouwplan ouderenwoningen 

Update 19.06.2024

De bouwplannen voor het Bruisend Hart in de Steinse wijk Nieuwdorp zijn definitief goedgekeurd. Op de locaties van de huidige kerk en de oude basisschool zullen 58 appartementen, 9 patiowoningen en een nieuw buurtcentrum verrijzen. 

Volgens de gemeente zijn de enkele wijzigingen in het bestemmingsplan noodzakelijk vanwege de vergrijzing en de afname van de bevolking in de regio. Daarom zijn er niet persé méér woningen nodig maar vooral andere woningen, afgestemd op de behoefte.

Op de plek van de kerk -die grotendeels gesloopt wordt, alleen de westzijde blijft staan- komen 32 appartementen en een buurtcentrum, terwijl de oude basisschool plaatsmaakt voor 26 appartementen en 9 patiowoningen.

Alle woningen zijn speciaal ontworpen voor ouderen en deels geschikt voor het bieden van verpleegzorg. Ook is een openbare binnentuin voorzien. Het project wordt straks bereikbaar via een eenrichtingsstraat om de verkeersveiligheid te waarborgen.

De bouwwerkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2025, later dan de aanvankelijk gehoopte start medio 2024.


Update 04.01.2024

DOP Kern Stein, Gemeente Stein, Zaam Wonen, Buurtcentrum Nieuwdorp en Vivantes ontwikkelen samen een plan voor de toekomst van Nieuwdorp. Oude woningen, de oude basisschool en de kerk maken plaats voor nieuwe woningen, een nieuw buurtcentrum en meer groen. Alle partijen hebben veel vertrouwen in dit plan.

Huurwoningen in Bruisend Hart
Bruisend Hart is de plek waar nu de kerk en de oude basisschool (huidige buurtcentrum) in Nieuwdorp staan. Voor deze plek zijn grote plannen. De kerk maakt plaats voor 33 appartementen, het nieuwe buurtcentrum en een binnentuin. Op de plek van de oude basisschool komen 22 appartementen en 9 patiowoningen (hofjes wonen). Alle woningen zijn geschikt voor ouderen. Een deel daarvan worden zorgwoningen. Het plan is om over ongeveer een half jaar te starten met de plannen in Bruisend Hart.

Nieuwdorp bruisend hart 01.2024
Sloop en nieuwbouwwoningen
De bevolking in Nieuwdorp wordt gemiddeld steeds ouder. Bovendien daalt het aantal inwoners in de hele gemeente Stein. Dat betekent dat er niet meer maar wel andere woningen nodig zijn. In de Kamperstraat, Tripstraat, Kuringenstraat, Baesweilerstraat en Peldenstraat komen 32 nieuwe, energiezuinige huurwoningen die ook speciaal geschikt zijn voor oudere inwoners. We slopen in dit gebied 62 verouderde flatwoningen. Het plan is om over ongeveer een jaar te starten met de uitvoering.

Nieuwdorp zaam wonen 01.2024
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Om deze plannen uit te kunnen voeren, moet de gemeente Stein het bestaande bestemmingsplan aanpassen. Hiervoor ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Iedereen kan dit plan van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 inzien in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 in Stein. Het ontwerpplan kun je ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt daar zoeken op: “Bruisend Hart” en “Zaam Wonen”. Wil je meer weten over het ontwerpbestemmingsplan, neem dan contact op met Ron Winckers bij de gemeente Stein via E-mail ron.winckers@gemeentestein.nl


Nieuwdorp laat van zich horen

30.11.2023

Bruisend Hart is de plek waar nu de kerk en het buurtcentrum (de oude basisschool) in Nieuwdorp staan. Voor deze plek zijn grote plannen. De kerk en het buurtcentrum gaan plaatsmaken voor zorgwoningen en een nieuw buurtcentrum.

Informatie en meedenken tijdens de wijkbijeenkomst
Wat houdt een Bruisend Hart voor Nieuwdorp in? En wat is er nodig om Nieuwdorp te laten ‘bruisen’? Bij de laatste wijkavond in oktober gaven bewoners van Nieuwdorp hun mening en stelden ze kritische vragen over de plannen. Er werd gesproken over hoe bewoners mee kunnen denken. Gemeente Stein, Zaam Wonen en de werkgroep zijn vervolgens aan de slag gegaan. Lees verder ⇢


Nieuwdorp bruist

16.11.2023

Op woensdag 11 oktober organiseerden Zaam Wonen en de gemeente Stein een wijkavond in het buurtcentrum van Nieuwdorp over het opnieuw inrichten van het ‘Bruisend Hart’ .

Er zijn plannen om een nieuw buurtcentrum en 64 zorgwoningen te bouwen op de plek van de vroegere basisschool en de kerk. De avond was goed bezocht en bewoners gaven hun mening over de ideeën die bekend werden gemaakt. Hun bijdrage wordt meegenomen in de uitwerking van het plan.

Meer dan honderd bewoners uit Nieuwdorp kwamen naar het Buurtcentrum. Daar werden ze opgedeeld in kleinere groepen om zo te praten met de betrokken architect, stedenbouwkundige en zorgverlener Vivantes. Met Zaam Wonen en de gemeente Stein werd gesproken over hoe bewoners mee kunnen denken over de verdere invulling van het plan. Ook kon men zich opgeven om mee te doen in de werkgroepen. Bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld zijn intussen uitgenodigd. Tijdens de wijkavond is veel informatie opgehaald waar de werkgroepen verder mee aan de slag gaan. Eind dit jaar informeren we de wijk opnieuw.

De bevolking in Nieuwdorp wordt gemiddeld steeds ouder en krimpt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we in de toekomst omgaan met de zorg voor ouderen. Tijdens de informatieavond op 11 oktober legde ouderenzorg organisatie Vivantes uit hoe zij dat wil gaan doen in de gemeente Stein.

Lees de presentatie over de zorg van ouderen in de toekomst (PDF, 1.1 MB).

Alles over Nieuwdorp ⇢

Rijkssubsidie voor verduurzaming koopwoningen Nieuwdorp

03.10.2023

Koopwoningen energiezuiniger
In de Crostolostraat, Damiatestraat, Woeringenstraat, Peldenstraat en Diepenbeekstraat in de Steinse wijk Nieuwdorp worden 73 koopwoningen energiezuiniger gemaakt uit een ontvangen VHF (VolksHuisvestingsFonds) rijkssubsidie ad ruim 1 miljoen euro. Per woning is daarmee 15.000 euro beschikbaar voor spouwmuur- dak- en vloer-isolatie, herstel gevelmetselwerk, hr++ glas en mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

Zaam Wonen
De isolatie en uitvoerige renovatie van de 154 huurhuizen in dat gebied wordt al aangepakt door woningcorporatie Zaam Wonen. Dat project kost 23 miljoen euro en daarna hebben de huurwoningen allemaal energielabel A, nieuwe kozijnen, nieuwe badkamer, keuken etcetera.
Hetzelfde type woningen in voornoemde straten, die ooit door de woningcorporatie zijn verkocht, hebben veelal ook eenzelfde lage isolatiewaarde maar worden uiteraard niet door Zaam Wonen opgeknapt.

Ook eigen bijdrage vereist
De woningeigenaren kunnen de subsidie aanvragen tot 31.12.2026. Het werk moet binnen 1 jaar na subsidieverlening uitgevoerd worden. Voorwaarde is om minimaal 3 treden op de energieladder te stijgen of in elk geval naar label B te stijgen.
Deze subsidieregeling is uitsluitend te combineren met een ISDE subsidieaanvraag door de woningeigenaren. "Een groot deel van de kosten" wordt uit subsidie vergoed blijkens een bewonersbrief van 28.06.2023, maar dus niet alles: een eigen bijdrage is vereist.

Landelijke subsidiepot
In de landelijke VHF-subsidiepot was oorspronkelijk tot medio oktober a.s. een bedrag van 140.000.000 beschikbaar voor soortgelijke projecten, maar dat bedrag kan nog verhoogd worden naar 280.000.000 euro. Aanvragen kunnen alleen door gemeenten worden ingediend.
Voor de individuele particuliere woningeigenaar is nog steeds de ISDE-subsidie van kracht. Dat betreft een gedeeltelijke subsidie en daarnaast is een aanzienlijke eigen investering noodzakelijk.

Gemeenteraad akkoord
Op 28.09.2023 ging de Steinse gemeenteraad unaniem akkoord met het collegevoorstel om die Rijkssubsidie toe te kennen aan het Nieuwdorpse project. 


Redactie:
Geen moeilijk raadsbesluit lijkt me....als het over weggeven van landelijke subsidie gaat...Hoopgevend voor andere eigenaren van slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Stein is de onderstaande toevoeging aan het raadsvoorstel (in het uiteindelijk besluit is die alinea niet opgenomen?!) 

Quote:
Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022
De subsidieregeling draagt bij aan de kernwaarde sociale en vitale kernen, in deze specifiek 
voor de wijk Nieuwdorp in Stein. De aanpak levert leerprocessen op (successen/valkuilen) voor het verduurzamen van overig particulier woonbezit in de gemeente Stein.
Einde quote

Ook de tegenvallende animo bij een soortgelijk project in Geleen leert dat je dit soort regelingen niet te veel in een keurslijf moet persen en dat er nog heel wat water door de Maas zal stromen eer Nederland verduurzaamd en van het gas af is.


Tegenvallende animo in Sittard-Geleen
Bij eenzelfde subsidieproject in de Geleense wijken Zuid en Kluis is de animo onder eigenaren van rijtjeshuizen kleiner dan verwacht. Reden voor de gemeente Sittard-Geleen om de regeling uit te breiden naar ook andere koopwoningen (tot 300.000 WOZ-waarde) in die wijken, waarmee niet 900 maar 2400 woningen in aanmerking komen voor deze extra subsidie. 
Volgens de gemeente is de eigen bijdrage (eigen geld of een lening) die de huiseigenaren moeten investeren vaak het struikelblok om deel te nemen aan de regeling.


Meer informatie Aanpak Huiseigenaren Nieuwdorp ⇢

Lees hier het raadsvoorstel ⇢

Lees hier het raadsbesluit van 28.09.2023 ⇢

De Limburger 04.10.2023 over "...weinig animo voor verduurzaming in Geleen" ⇢


Toekomstige bewoners bepalen plattegrond van de nieuwe woningen in Nieuwdorp 

15.07.2022

In het Buurtcentrum van Nieuwdorp zijn bewoners en Zaam Wonen aan de slag gegaan met de plannen voor de woningen die straks gebouwd worden in de Kamperstraat/Tripsstraat/Baesweilerstraat/Kuringenstraat. Samen met Dreessen Willemse Architecten bespraken ze de plattegrond. Want wie kan er beter bepalen hoe de woningen er straks uit komen te zien dan de toekomstige bewoners?

Stein Nieuwdorp sloop renovatie

Een aantal bewoners die nu in Nieuwdorp in een sloopwoning wonen, verhuizen straks naar de nieuwbouw. Zaam Wonen nodigde hen uit om mee te praten over hoe deze woningen er straks uit moeten zien. In mei en juni organiseerde ze hiervoor twee bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst gaf de architect uitleg over de grootte, indeling en de ligging van de woningen. Bewoners reageerden enthousiast en met een positief kritische blik op de eerste tekeningen. Zo zien zij bijvoorbeeld liever een grotere tuin en woonkamer, een apart toilet voor het bezoek en een tuinmuur in plaats van een groene heg. Ook de rolstoeltoegankelijkheid kwam uitgebreid aan bod. De architect nam zijn huiswerk mee en kwam in juni terug met bijgestelde tekeningen.

Na twee bijeenkomsten ligt er een voorlopig ontwerp waar de toekomstige bewoners en Zaam Wonen het eens over zijn. Na de zomer nodigt Zaam Wonen de omwonenden uit om het voorlopig ontwerp te bespreken. Daarna start de vergunningsprocedure. De verwachting is dat eind 2023 gestart kan worden met de bouw.

NAAR ACTUALITEITEN WIJKACTIEPROGRAMMA NIEUWDORP >


Sloop 86 woningen in Nieuwdorp

07.02.2022 | Foto: Woeringensstraat Nieuwdorp (Google Maps)

Soms heb je van die dagen dat je denkt "ben ik nou gek of...." Zo ook afgelopen week toen in de krant stond dat Woningbouwvereniging Zaam Wonen in Nieuwdorp 86 woningen gaat slopen. Volgens Zaam Wonen is de sloop onderdeel van het toekomstbestendig maken van de wijk en daar horen groen, parkeren maar ook nieuw te bouwen levensloopbestendige woningen bij. Zaam Wonen is al geruime tijd in gesprek met een afvaardiging van de bewoners. De bewoners van de te slopen woningen krijgen voorrang bij het uitzoeken van nieuwe huisvesting.  Het project onder de naam "Mijn Nieuwdorp" heeft een looptijd tot 2030.

Dagblad De Limburger besteed in haar krant van 8 februari 2022 ook aandacht aan het project. Ze hebben daarbij gekozen voor de kop "Nieuwdorp: uit de grond gestampte mijnwerkerswijk in niemandsland voldoet niet meer aan de eisen van nu"
Klinkt niet bijster positief ofschoon dat inhoudelijk vervolgens wel meevalt. Op een enkele "uitglijder" na... https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220207_95601063

Nieuwdorp, gebouwd "in de hei" waar vlak na de oorlog ook nog even een geallieerd vliegveld lag. De arbeiders van de mijn Maurits in Geleen moesten na de oorlog zo dicht mogelijk bij hun werk wonen; vanuit Nieuwdorp konden ze zelfs te voet naar hun werk. De in eerste instantie gebouwde noodwoningen, kregen een gemetseld omhulsel en werden zo permanente woningen.

Voor de oorlog werd veel gebouwd in "klassen" zodat je aan de woning ook kon afleiden welke status de bewoner op de mijn had. In Nieuwdorp viel dat wel mee. Een soort "tuindorp" in de buurt achter de Heisteeg (zoals dat ook in Lindenheuvel werd gebouwd) Veel eensgezinswoningen in blokken van 2 tot 6 onder een dak en met een vrij grote tuin zodat de arbeider ook z'n eigen groente kon telen en plek had voor z'n duiven. Daarnaast enkele flats van 3 lagen. Samenvattend: zeker in die dagen, niks mis mee. 

Er kwamen winkels, een kerk natuurlijk, een school, gemeenschapshuis. Het was een sociale wijk, gezellig, behulpzaam en waar het hart op de tong lag. Anno 2022 zijn de oorspronkelijke huurwoningen grotendeels eigendom geworden van de bewoners. Nog maar 30% wordt gehuurd en die voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. De winkels zijn bijna allemaal weg, de kerk bijna leeg, veel meer auto's en de bevolking is vergrijsd. Er moet dus iets gebeuren, goed dat bewoners worden gevraagd mee te denken. Dus komt er straks meer groen, meer parkeerplek en vooral meer leeftijdsbestendige woningen.

Oh ja, nog even over de "uitglijder" van de krant: die stelt dat 75% van de volwassenen een "drinker" is... samen met de 28% die op de PVV stemt en het laagste gemiddelde inkomen van de gehele gemeente Stein, geeft dat een te negatief en tendentieus beeld. Die cijfers zijn afkomstig van de website Alle Cijfers ⇢
En die zullen wel kloppen. Alleen staat onder "Bron en Informatie" als definitie bij "drinker": Percentage personen van 18 jaar of ouder dat wel eens alcohol drinkt. En dat percentage is voor de hele gemeente Stein met 79% nog hoger dan in Nieuwdorp! (In Wassenaar, met het hoogste gemiddelde inkomen van Nederland, is 83% "drinker"...)
De PVV haalde in de hele gemeente Stein 20% van de stemmen; dus dat verschil met Nieuwdorp is ook niet zo gigantisch groot.

  • Laatste update op .
Paul.
Afbraak.
Leeftijdsbestendige woningen. Op het moment dat je deze woorden leest dan weet je al waarom deze sociale huurwoningen gesloopt moeten worden. Het gaat puur om meer geld te kunnen vangen met als bijkomend voordeel dat de lastige minima haar heil maar in een andere gemeente moet zoeken. Van diverse mensen die daar weg moeten krijg je al te horen dat ze geen andere woning in Stein krijgen. De slogan Dat maakt gemeente Stein voor mij.... krijgt toch een bitter smaak als je van je om economische redenen van je geboortegrond verjaagd word.
2
Laat reactieformulier zien