Skip to main content

AELSE ALAAF !

Toekomst vastelaovend in Aelse

  • Afbeeldingen | Bron: Wim Hanssen ©

In april 2023 hebben De Sajelaire twee drukbezochte brainstormsessies georganiseerd over de toekomst van de carnaval in Elsloo. In juli zijn de resultaten uit die sessies teruggekoppeld aan de deelnemers. Via <lees meer> kunt u daar kennis van nemen.

Er was  al eerder besloten om met commissies te gaan werken en nu is het zover: die zijn voor het eerst in vergadering bijelkaar gekomen op woensdag 27 september. Iedereen was welkom om op deze avond mee te praten, te denken en natuurlijk te participeren in de diverse commissies. Niet geweest en toch interesse? Aanmelden en meer info hier ⇢

Hier een overzicht van de openbare commissies waarin je zitting kunt nemen:

Sajelaire Overzicht commissies 2023

Toekomst carnaval in Elsloo

Originele tekst in Aelsers plat en voor Elsloonaren die wat moeite hebben met Aelsers ook vertaald naar Algemeen Beschaafd Nederlands, in cursief.

Juli 2023

Bèste Sajelaire en Sajelairinnekes,

Aafgelaupe april 2023 höbbe veer tsjwè drökbezochte inlaupaovende gehad euver de toekoms van de vastelaovend in Aelse. Hiejônger is ein trökkoppeling van dees aovende te vènje.

Zwa es in dees trökkoppeling wurt aangegaeve, gaon de Sajelaire wirke mit versjillende commissies. Dees commissies waere begin september veur de jètste kjèr bie ein geroope. Bènnekort ontvangt geer van ôs ein euverzich van de commissies wo in geparticipeerd kènt waere, saame mit ein oetnwèddiging veur dees (vervolg)sessie in september.

Veer wille uch gaer bedanke veur uch aanwezigheid én geleverde input bie de inlaupaovende, en haupe uch gaer te zeen bie 't vervolg in september!

Afgelopen april 2023 hebben wij twee drukbezochte inloopavonden georganiseerd over de toekomst van carnaval in Elsloo. Hieronder is een terugkoppeling over deze avonden te vinden.

Zoals in de terugkoppeling wordt aangegeven, gaan de Sajelaire met verschillende commissies werken. Deze commissies worden begin september voor een eerste vergadering opgeroepen. Binnenkort ontvangen de deelnemers aan de inloopavonden een overzicht van de commissies waarin zij kunnen participeren, met tevens een uitnodiging voor de vervolgsessie in september.

Wij willen iedereen graag bedanken voor de aanwezigheid en de geleverde input tijdens de inloopavonden, en hopen jullie ook te zien tijdens het vervolg in september!

Namens CV de Sajelaire,
Roel Hochstenbach


Sajelaire en Sajelairinnekes,

Het is alweer eine ganse tied geleeje dat veer nao de vastelaovend tjwè aovende höbbe georganiseerd om te kieke wie veer de vastelaovend in Aelse baeter, sjieker en sjwanner kenne maake. Aovende die druk bezoch zeen gewoore wat veer interpreteren es ein teiken dat vastelaovend in Aelse laef en dat luuj bereid zeen om mit te denke.

Aan de hand van aantal stellingen hubbe in totaal 6 groepen zich gebaoge euver datgene wat de vastelaovend in Aelse zwa sjiek maak. Deze groepen waore ein mengeling van alle luuj oet Aelse, sommige jhel betrokken en angere get mjae van eine aafstand. Tuurlijk waor d’r af en toe get te sjneure mae euver het algemein waore het gooj discussies die, dat weite veer zeker, de vastelaovend in Aelse wier gaon bringe. Het haet effe gedoerd (veer zeen neet veur niks Sajelaire) mae datgene wat v’r die aovende höbbe gewerd, in combinatie mit eige ideeën en angere input, haet geleid tot de volgende 5 conclusies wo veer de kommende tied mit aan de gang gaon of al mit aan de gang zeen:

1. Vastelaovend in Aelse is gein festival
In naovolging van steeds mjae dörpe en staej wo d’r ein duudelijke festivalisering van de vastelaovend is aan het ontstaon, is de stelling geopperd om auch in Aelse mit deeze trent mit te gaon. Het antwoord is toch waal ein vrie duudelijke Nei. Grwatte activiteite kenne en maoge, zeker es ze gerich zeen op het aanbaore van nuuje doelgroepen mae neet ten koste van alles en zeker neet ten koste van de res wat d’r allemaol in Aelse gebeurd mit die daag.

2. Vastelaovend in Aelse is mjae es de Sajelaire
Vastelaovend is van Aelse, get wat de Sajelaire duudelijk veur auge höbbe. Het zeen neet allein de Sajelaire die mit activiteite dae vastelaovend vurm gaeve, mae ein gans aantal clubs en vereinigingen de op hun meneer ein steintje biedraage. Het aanvulle en weite wo eederein mit bezig is, kent dao in baeter op ein aafgestump waere. Daonaeve is het zwa dat de Sajelaire mit hun activiteiten ein grwat deil van het programma invölle wat (misschien) de ruimte weghaolt veur angere en nuuje initiatieven.

3. Om eederein te betrekke, mot eederein op de whegte zeen
Communicatie en luuj mitnumme in wat d’r gebeurt en te gebeuren steit; dao zeen de Sajelaire neet zwa goot in. De naodruk is in de letste jaore te nadrukkelijk komme te ligge op online communicatie wo door bepaalde doelgroepen het geveul höbbe neet langer betrokke te zeen en informatie via via tot hun mot komme. Het is daorom zaak veur de Sajelaire om nao te denke euver wie ze de communicatie nao de kommende jaore gaon inrichten zwa dat eederein de informatie vunk en besjikbaar haet dae nweddig is saame vastelaovend te kenne viere.

4. Euverdraage mot ein prioriteit zeen
De jeug haet de toekoms. Dao waor eederein het waal euver eins, mae wie die toekoms d’r oet zuut dao waore de meinige toch waal euver verdeild. Want wie krieste de jeug betrokke bie de vastelaovend in eine tied wo d’r zwa veul te doon is? Sjlut vastelaovend nog waal aan bie wat de jeug wilt en wat zeen opties om dae match baeter te maake.

5. Vastelaovend in Aelse is aan het versjuuve
Aelse haet altied ein riek veurseizoen gehad. Alle activiteiten die in het veurseizoen plaatsvinge waere door alle aanwezige es zeer positief ervaren en auch ech gezeen es ein van de belangriekste krachte van de vastelaovend in Aelse. Auch vastelaovesvriedig en zaoterdig zeen goot bezoch. Dit geit echter waal ten koste van de maondig en zeker de dinsdig.
De conclusie waor dat de vraog wie dat op te losse eine jhelle lestige waor, mae auch dat het lestige os d’r neet van mot weerhouwe om het waal te probeere.

En noe dan kenste dich aafvraoge. Noe veer dit weite, wie gaon vr noe wier. Dat is get wo veer de letste maonde euver nao höbbe gedach. Sommige aanzette van ideeën höbbe v’r op die aovend al get gedeild en angere zeen nog net nuujer (en nog neet gans oetgewirrik). Ein belangriek punt hie in is veur os dat Rwamme neet op eine daag geboewd is, en dat de vastelaovend in Aelse mit al zien tradities neet zwa mae te verangere is. Verwach dan auch neet dat volgend seizoen alles anges zal zeen, die veranderingen zullen geleidelijk gaon. Mae de veranderingen zullen d’r waal zeen.

De belangriekste daovan is dat de organisatie van de Sajelaire d’r anges oet geit zeen; v’r gaon in commissie vurm wirrike wo het werk en ideeën vanoet die commissies komme. Het bestuur geit mjae ein faciliterende en verbingende rol speele. Neet allein luuj van de Raod van 11 zeen betrokke bie die commissie mae v’r gaon het auch meugelijk veur “burgerleden” om zich aan te melden. Ein aantal van de jedder beschreeve conclusies zal bie de desbetreffende commissies waere neergelag om vanoet dao aangepak te waere.

Wie geit dat allemaol oetzeen? Geer kriet van os binnekort ein euverzich van de commissies die veer op dit moment in gedachte höbbe en wo geer uch bie kent aansleete. In september zullen veer deeze commissie veur de jetste kjer bie ein gaon roope en dan saame mit de leeje het mandaat en de opdrach van de commissies duudelijk maake. Het bestuur zal deze commissies monitoren en faciliteren en ein coordinerende rol aannumme. Vastelaovend in Aelse maake veer saame en vr haupe dat door deze “nuuje” richting veer dat nog mjae kenne oetdraage.

Het is alweer een hele tijd geleden, in april 2023 om precies te zijn, dat De Sajelaire twee avonden hebben georganiseerd om te bekijken hoe carnaval in Elsloo beter, sjieker en mooier gemaakt kan worden. Deze avonden werden druk bezocht hetgeen wij interpreteren als een teken dat carnaval in Elsloo leeft en dat mensen bereid zijn om daarover mee te denken.

Aan de hand van een aantal stellingen hebben in totaal 6 groepen zich gebogen over datgene dat carnaval in Elsloo zo sjiek maakt. De samenstelling van deze groepen bestond uit een mengeling van Elsloonaren; sommigen heel erg betrokken en anderen die carnaval wat meer op afstand beleven. Natuurlijk werd er af en toe gemopperd op zaken maar over het algemeen waren het goede discussies die, dat weten we zeker, carnaval in Elsloo vooruit gaan brengen.

Het heeft even geduurd (we zijn niet voor niets Sajelaire) maar hetgeen wij die avonden hebben gehoord, in combinatie met onze eigen ideeën en andere input, heeft geleid tot de volgende 5 conclusies waarmee wij de komende tijd aan de slag gaan of ondertussen al aan de slag zijn gegaan.

1. Carnaval in Elsloo is geen festival
In navolging van steeds meer dorpen en steden waar een duidelijke festivalisering van carnaval gaat ontstaan, is een stelling geopperd om deze trend ook in Elsloo te gaan volgen. Het antwoord binnen de discussiegroepen was toch wel een vrij duidelijk NEE. Grote activiteiten kunnen en mogen, zeker als ze er op gericht zijn om nieuwe doelgroepen aan te boren, maar niet ten koste van alles en zeker niet ten koste van de rest wat er allemaal gebeurd tijdens carnaval.

2. Carnaval in Elsloo is meer dan de Sajelaire alleen
Carnaval is vàn Elsloo, iets wat de Sajelaire duidelijk voor ogen hebben. Het zijn niet alleen de Sajelaire die met activiteiten de carnaval vorm geven, maar een groot aantal clubs en verenigingen dragen daar op hun manier een steentje aan bij. Het aanvullen en weten waar iedereen mee bezig is, kan daarbij beter op elkaar afgestemd worden. Daarnaast is het een feit dat de Sajelaire met hun activiteiten een groot deel van het programma invullen, hetgeen (misschien) de ruimte beperkt voor andere en nieuwe initiatieven.

3. Om iedereen te betrekken, moet iedereen op de hoogte zijn
Communicatie en mensen meenemen in hetgeen er gebeurt en te nog te gebeuren staat, daar zijn de sajelaire niet zo goed in. De communicatie is de laatste jaren nadrukkelijk online via social media gegaan, waardoor bepaalde doelgroepen het gevoel hebben niet langer betrokken te zijn en informatie hen alleen via via bereikt. Daarom zaak voor de Sajelaire om erover na te denken hoe ze de communicatie nu gaan inrichten zodat de informatie die nodig is om samen carnaval te kunnen vieren, voor iedereen beschikbaar komt.

4. Overdragen moet een prioriteit zijn
De jeugd heeft de toekomst. Daar was iedereen het wel over eens, maar hoe die toekomst uitziet daar waren de meningen toch wel over verdeeld. Want hoe krijg je de jeugd betrokken bij carnaval in een tijd waar zoveel te doen is. Sluit carnaval nog wel aan bij hetgeen de jeugd wil en welke opties zijn er om dat beter te matchen.

5. Carnaval in Elsloo is bezig te verschuiven
Elsloo heeft altijd al een rijk voorseizoen van carnaval gehad. Alle activiteiten die in het voorseizoen plaatsvinden worden door alle aanwezigen als positief ervaren en worden ook echt gezien als belangrijkste krachten van de Elsloose carnaval. Ook carnaval-vrijdag en -zaterdag worden goed bezocht. Dat gaat echter wel ten koste van de maandag en zeker de dinsdag.
Geconcludeerd werd dat de vraag hoe dat op te lossen, een hele moeilijke is, maar dat die moeilijkheid er ons niet van mag weerhouden om het wel proberen op te lossen.

En nu dan, kun je je afvragen. Nu we dit weten, hoe nu verder? Dat is iets waar wij de laatste maanden over hebben nagedacht. Sommige aanzetten tot ideeën hebben wij op die avonden al gedeeld met de aanwezigen en andere zijn nog wat verser (en nog niet helemaal uitgewerkt. Een belangrijk punt hierin is dat ook Rome niet op één dag gebouwd is, en dat de Elsloose carnaval met al haar tradities niet zo maar te veranderen is. Verwacht dan ook niet dat komend seizoen al alles anders zal zijn, die veranderingen zullen geleidelijk gaan. Maar die zullen er wel zijn.

De belangrijkste daarvan is dat de organisatie van de Sajelaire er anders gaat uitzien; we gaan met commissies werken waarbij ideeën en werk vanuit de commissies komen. Het bestuur gaat meer een faciliterende en verbindende rol spelen. Niet alleen onze leden van de raad van 11 zijn bij die commissies betrokken maar we gaan het ook mogelijk maken dat "burgerleden" zich voor die commissies kunnen aanmelden.
Een aantal van de hierboven beschreven conclusies zal bij betreffende commissies als actiepunt worden neergelegd.

Hoe gaat dat allemaal uitzien? Jullie krijgen binnenkort een overzicht van de commissies die wij op dit moment in gedachten hebben en waar jullie voor kunnen aanmelden. In september zullen deze commissies voor de eerste keer in vergadering bij elkaar komen en dan samen met de leden het mandaat en de opdracht van de commissies duidelijk maken. Het bestuur zal deze commissies monitoren en faciliteren en een coördinerende rol spelen.
Carnaval in Elsloo maken we samen en we hopen dat door deze "nieuwe" richting nog meer te kunnen uitdragen.

Namens C.V. de Sajelaire

Het Bestuur

Laat reactieformulier zien